17.5.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 138/4


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/749

av den 8 februari 2022

om ändring av de tekniska tillsynsstandarder som fastställs i delegerad förordning (EU) 2017/2417 vad gäller övergången till nya referensvärden som används i vissa OTC-derivatkontrakt

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 32.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2417 (2) anger bland annat de klasser av OTC-derivat (”over-the-counter”) denominerade i euro (EUR), brittiska pund (GBP) och US-dollar (USD) som omfattas av den handelsskyldighet för derivat som avses i artikel 28 i förordning (EU) nr 600/2014. De klasser som är denominerade i GBP och USD har LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate) som referensvärde.

(2)

ICE Benchmark Administration (IBA), som administrerar LIBOR, meddelade att löptiderna för GBP och JPY LIBOR kommer att sluta publiceras vid utgången av 2021, medan vissa löptider för USD LIBOR kommer att upphöra i juni 2023. Den 5 mars 2021 bekräftade det brittiska finansinspektionsorganet (FCA) att alla löptider för LIBOR antingen inte längre kommer att tillhandahållas av någon administratör eller inte längre vara representativa. Dessutom utfärdade kommissionen, Europeiska Centralbanken i sin egenskap av banktillsynsmyndighet (ECB:s banktillsyn), Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska värdepappers-och marknadsmyndigheten (Esma) ett gemensamt uttalande där de uppmanade motparterna att sluta använda LIBOR-räntorna, däribland USD LIBOR, som referensräntor i nya kontrakt så snart det är praktiskt möjligt och i vilket fall som helst senast den 31 december 2021.

(3)

Efter den 31 december 2021 kommer motparterna således inte längre att kunna ingå kontrakt om OTC-räntederivat som hänvisar till GBP LIBOR, eftersom det referensvärdet kommer att ha upphört, och motparterna förväntas att inte längre ingå kontrakt om OTC-räntederivat som hänvisar till USD LIBOR. Följaktligen förväntas de återstående transaktionsvolymerna för de derivaten att bli obefintliga eller mycket små, liksom deras likviditet. Detsamma gäller för handelsvolymerna för de derivat som clearas via centrala motparter eller handlas med på handelsplatser; dessutom förväntas sjunkande volym eller likviditet för de derivat som hänvisar till USD LIBOR. Detta motiverar en förändring av omfattningen av clearingkravet och en ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 (3), genom vilken derivat som hänvisar till GBP LIBOR och USD LIBOR inte längre omfattas av clearingkravet. Från och med den 3 januari 2022 kommer följaktligen de klasser av derivat som för närvarande omfattas av handelsskyldigheten för derivat som hänvisar till GBP LIBOR och USD LIBOR inte längre att uppfylla det villkor som fastställs i artikel 32.1 i förordning (EU) nr 600/2014 för derivat som omfattas av handelsskyldigheten. Dessa derivatklasser måste därför strykas och inte längre omfattas av handelsskyldigheten.

(4)

Eftersom det är planerat att GBP LIBOR ska upphöra vid utgången av 2021 och kommissionen, ECB:s banktillsyn, Esma och EBA förväntar sig att motparterna ska sluta använda LIBOR som referensränta i nya kontrakt så snart som det är praktiskt möjligt och i vilket fall som helst senast den 31 december 2021, förväntas man snabbt upphöra med användningen av LIBOR-baserade räntederivat. Efter den 31 december 2021 förväntas motparterna i stället att handla med eller cleara andra OTC-räntederivat, särskilt OTC-räntederivat som hänvisar till riskfria räntesatser för GBP och USD. Denna förordning bör således träda ikraft utan dröjsmål efter det att den har offentliggjorts.

(5)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2417 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.

(7)

Esma har i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (4) genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning grundar sig på, gjort en analys av möjliga kostnader och fördelar, och begärt in råd från intressentgruppen för värdepapper och marknader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av delegerad förordning (EU) 2017/2417

I bilagan till delegerad förordning (EU) 2017/2417 ska tabell 2 och 3 utgå.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 februari 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2417 av den 17 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende handelsskyldigheten för vissa derivat (EUT L 343, 22.12.2017, s. 48).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet (EUT L 314, 1.12.2015, s. 13).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers-och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).