16.5.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 137/25


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/742

av den 13 maj 2022

om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (1), särskilt artiklarna 230.1, 232.1 och 232.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) 2016/429 ska sändningar av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung komma från ett tredjeland eller territorium, eller en zon eller anläggningskrets däri, som förtecknas i enlighet med artikel 230.1 i den förordningen för att få föras in till unionen.

(2)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 (2) fastställs djurhälsokrav som måste uppfyllas för införsel till unionen av sändningar av vissa arter och kategorier av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från tredjeländer, territorier eller zoner däri eller, när det gäller vattenbruksdjur, anläggningskretsar däri.

(3)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 (3) fastställs förteckningar över tredjeländer, territorier och zoner eller anläggningskretsar däri, från vilka de arter och kategorier av djur, avelsmaterial och de produkter av animaliskt ursprung som omfattas av delegerad förordning (EU) 2020/692 får föras in till unionen.

(4)

Närmare bestämt innehåller bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 förteckningar över tredjeländer eller territorier eller zoner däri från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen.

(5)

Kanada har underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i provinsen Saskatchewan i Kanada och bekräftades den 16 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(6)

Kanada har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i provinsen Quebec i Kanada och bekräftades den 17 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(7)

Kanada har även underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i provinsen Alberta i Kanada och bekräftades den 20 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(8)

Kanada har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i provinsen Quebec i Kanada och bekräftades den 21 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(9)

Kanada har dessutom underrättat kommissionen om fyra utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Två av utbrotten inträffade i provinsen Alberta i Kanada, ett utbrott inträffade i provinsen Ontario i Kanada och ett utbrott inträffade i provinsen Saskatchewan i Kanada, och de bekräftades den 22 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(10)

Kanada har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i provinsen Manitoba i Kanada och bekräftades den 23 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(11)

Kanada har även underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i provinsen Saskatchewan i Kanada och bekräftades den 24 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(12)

Kanada har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i provinsen New Brunswick i Kanada och bekräftades den 25 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(13)

Kanada har dessutom underrättat kommissionen om två utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Ett utbrott inträffade i provinsen Ontario i Kanada och det andra inträffade i provinsen Saskatchewan i Kanada och de bekräftades den 26 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(14)

Kanada har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i provinsen Alberta i Kanada och bekräftades den 27 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(15)

Även Förenta staterna har underrättat kommissionen om tre utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Ett utbrott inträffade i delstaten Kansas i Förenta staterna, ett utbrott inträffade i delstaten Nebraska i Förenta staterna och ett utbrott inträffade i delstaten Pennsylvania i Förenta staterna, och de bekräftades den 27 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(16)

Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i delstaten Michigan i Förenta staterna och bekräftades den 28 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(17)

Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Ett utbrott inträffade i delstaten Colorado i Förenta staterna, ett utbrott inträffade i delstaten Minnesota i Förenta staterna och ett utbrott inträffade i delstaten Pennsylvania i Förenta staterna, och de bekräftades den 29 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(18)

Förenta staterna har dessutom underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Utbrottet inträffade i delstaten Oklahoma i Förenta staterna och bekräftades den 30 april 2022 genom laboratorieanalys (RT-PCR).

(19)

Kanadas och Förenta staternas veterinärmyndigheter har upprättat en zon för sjukdomsbekämpning på 10 km kring de berörda anläggningarna och har genomfört utslaktning för att bekämpa högpatogen aviär influensa och begränsa sjukdomens spridning.

(20)

Kanada och Förenta staterna har lämnat information till kommissionen om den epidemiologiska situationen på deras territorier och om de åtgärder de har vidtagit för att förhindra ytterligare spridning av högpatogen aviär influensa. Den informationen har utvärderats av kommissionen. Mot bakgrund av den utvärderingen och för att skydda djurhälsostatusen i unionen bör införsel till unionen av sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt inte längre tillåtas från de områden som omfattas av de restriktioner som fastställts av Kanadas och Förenta staternas veterinärmyndigheter på grund av de senaste utbrotten av högpatogen aviär influensa.

(21)

Förenade kungariket har dessutom lämnat in uppdaterad information om den epidemiologiska situationen på dess territorium i samband med tre utbrott av HPAI som bekräftades den 8 december 2021 på fjäderfäanläggningar i närheten av Sudbury, Babergh, South Suffolk i England och den 18 och den 22 december 2021 på fjäderfäanläggningar i närheten av Helsby, Cheshire West & Chester, Cheshire i England. Förenade kungariket har även lämnat in information om de åtgärder som vidtagits för att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen. Efter dessa utbrott av HPAI har Förenade kungariket i synnerhet genomfört utslaktning för att bekämpa och begränsa sjukdomens spridning. Dessutom har Förenade kungariket slutfört de nödvändiga rengörings- och desinfektionsåtgärderna efter utslaktningen på de smittade fjäderfäanläggningarna på sitt territorium.

(22)

Kommissionen har utvärderat den information som Förenade kungariket lämnat in och har dragit slutsatsen att utbrotten av HPAI vid fjäderfäanläggningarna i närheten av Sudbury, Babergh, South Suffolk i England och i närheten av Helsby, Cheshire West & Chester, Cheshire i England är över och att det inte längre finns någon risk i samband med införsel till unionen av varor av fjäderfä från de zoner i Förenade kungariket från vilka införsel till unionen av varor av fjäderfä tillfälligt avbröts på grund av utbrotten.

(23)

Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 bör därför ändras i enlighet med detta.

(24)

Med beaktande av den aktuella epidemiologiska situationen i Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada vad gäller högpatogen aviär influensa och den allvarliga risken för att sjukdomen introduceras i unionen bör de ändringar som genom den här förordningen görs i genomförandeförordning (EU) 2021/404 träda i kraft så snart som möjligt.

(25)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 maj 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 av den 30 januari 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (EUT L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (EUT L 114, 31.3.2021, s. 1).


BILAGA

Bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga V ska ändras på följande sätt:

a)

Del 1 ska ändras på följande sätt:

i)

I posten för Kanada ska följande rader för zonerna CA-2.30–CA-2.43 läggas till efter raden för zon CA-2.29:

CA

Kanada

CA-2.30

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

16.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

16.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

16.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

16.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

16.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

16.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

16.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

16.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

16.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

16.4.2022

 

CA-2.31

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

17.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

17.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

17.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

17.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

17.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

17.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

17.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

17.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

17.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

17.4.2022

 

CA-2.32

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

20.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

20.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

20.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

20.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

20.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

20.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

20.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

20.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

CA-2.33

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

21.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

21.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

21.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

21.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

21.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

21.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

21.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

21.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

21.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

21.4.2022

 

CA-2.34

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

22.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

22.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

22.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

22.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

22.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

22.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

22.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

22.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

CA-2.35

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

22.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

22.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

22.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

22.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

22.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

22.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

22.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

22.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

CA-2.36

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

22.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

22.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

22.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

22.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

22.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

22.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

22.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

22.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

CA-2.37

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

22.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

22.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

22.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

22.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

22.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

22.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

22.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

22.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

CA-2.38

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

23.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

23.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

23.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

23.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

23.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

23.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

23.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

23.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

23.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

23.4.2022

 

CA-2.39

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

24.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

24.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

24.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

24.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

24.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

24.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

24.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

24.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

24.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

24.4.2022

 

CA-2.40

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

25.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

25.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

25.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

25.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

25.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

25.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

25.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

25.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

25.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

25.4.2022

 

CA-2.41

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

26.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

26.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

26.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

26.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

26.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

26.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

26.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

26.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

26.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022

 

CA-2.42

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

26.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

26.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

26.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

26.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

26.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

26.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

26.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

26.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

26.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022

 

CA-2.43

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

27.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

27.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

27.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

27.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

27.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

27.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

27.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

27.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022”

 

ii)

I posten för Förenade kungariket ska raderna för zonen GB-2.52 ersättas med följande:

”GB

Förenade kungariket

GB-2.52

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022”

iii)

I posten för Förenade kungariket ska raderna för zonerna GB-2.74 och GB-2.75 ersättas med följande:

”GB

Förenade kungariket

GB-2.74

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

GB-2.75

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPR

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

SP

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SR

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Strutsfåglar avsedda för slakt

DOC

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOR

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HER

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Kläckägg från strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

BPR

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022”

iv)

I posten för Förenta staterna ska följande rader för zonerna US-2.182–US-2.189 läggas till efter raden för zon US-2.181:

”US

Förenta staterna

US-2.182

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

27.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

27.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

27.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

27.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

27.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

27.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

27.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

27.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

US-2.183

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

27.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

27.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

27.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

27.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

27.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

27.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

27.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

27.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

US-2.184

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

27.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

27.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

27.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

27.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

27.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

27.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

27.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

27.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

US-2.185

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

28.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

28.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

28.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

28.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

28.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

28.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

28.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

28.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

28.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

28.4.2022

 

US-2.186

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

29.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

29.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

29.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

29.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

29.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

29.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

29.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

29.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

US-2.187

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

29.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

29.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

29.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

29.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

29.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

29.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

29.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

29.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

US-2.188

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

29.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

29.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

29.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

29.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

29.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

29.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

29.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

29.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

US-2.189

Andra avelsfjäderfä än strutsfåglar och andra bruksfjäderfä än strutsfåglar

BPP

N, P1

 

30.4.2022

 

Avelsstrutsfåglar och bruksstrutsfåglar

BPR

N, P1

 

30.4.2022

 

Andra fjäderfä avsedda för slakt än strutsfåglar

SP

N, P1

 

30.4.2022

 

Strutsfåglar avsedda för slakt

SR

N, P1

 

30.4.2022

 

Andra daggamla kycklingar än strutsfåglar

DOC

N, P1

 

30.4.2022

 

Daggamla kycklingar av strutsfåglar

DOR

N, P1

 

30.4.2022

 

Färre än 20 djur av andra fjäderfä än strutsfåglar

POU-LT20

N, P1

 

30.4.2022

 

Kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HEP

N, P1

 

30.4.2022

 

Kläckägg från strutsfåglar

HER

N, P1

 

30.4.2022

 

Färre än 20 kläckägg från andra fjäderfä än strutsfåglar

HE-LT20

N, P1

 

30.4.2022”

 

b)

Del 2 ska ändras på följande sätt:

i)

I posten för Kanada ska följande beskrivningar av zonerna CA-2.30–CA-2.43 läggas till efter beskrivningen av zon CA-2.29:

”Kanada

CA-2.30

Province of Saskatchewan - Latitude 51.46, Longitude -106.48

The municipalities involved are:

3 km PZ: Strongfield

10 km SZ: Harwarden

CA-2.31

Province of Quebec - Latitude 45.72, Longitude -71.78

The municipalities involved are:

3 km PZ: Saint-Georges-de-Windsor, Chevrefils and Wotton

10 km SZ: Moulin-Samson, Les Souliers-Verts, Grand-Pré, Saint-Camille and Saint Adrien

CA-2.32

Province of Alberta - Latitude 49.27, Longitude -112.82

The municipalities involved are:

PZ: minimum 3 km radius

10 km SZ: Magrath

CA-2.33

Province of Quebec - Latitude 45.72, Longitude -71.82

The municipalities involved are:

3 km PZ: Saint-Georges-de-Windsor, Chevrefils and Wotton

10 km SZ: Asbestos, Domaine-Boudreau, Le Secteur-des-Lacs, Moulin-Samson, Les Souliers-Verts, Grand-Pré, Saint-Camille, Saint-Claude-Nord and Saint-Claude

CA-2.34

Province of Alberta - Latitude 51.6, Longitude -113.49

The municipalities involved are:

3 km PZ: Linden

10 km SZ: Allingham, Sunnyslope and Bargrave

CA-2.35

Province of Alberta - Latitude 52.79, Longitude -113.11

The municipalities involved are:

PZ: minimum 3 km radius

10 km SZ: Malmo

CA-2.36

Province of Ontario - Latitude 44.06, Longitude -79.35

The municipalities involved are:

3 km PZ: Cedar Valley and Pine Orchard

10 km SZ: East Gwillimbury, Holt, Mt. Albert, Vivian, Pleasantville, Wesley Corners, Newmarket, Aurora, Vandorf, Preston Lake, Lemonville, Bloomington, Lincolnville, West Franklin, Musselman’s Lake and Ballantrae

CA-2.37

Province of Saskatchewan - Latitude 50.43, Longitude -107.2

The municipalities involved are:

3 km PZ: Herbert

10 km SZ: Morse

CA-2.38

Province of Manitoba - Latitude 49.87, Longitude -95.89

The municipalities involved are:

3 km PZ: Juno

10 km SZ: Stony Hill, Elma and Reynolds

CA-2.39

Province of Saskatchewan - Latitude 50.07, Longitude -108.58

The municipalities involved are:

3 km PZ: Gull Lake

SZ: minimum 10 km radius

CA-2.40

Province of New Brunswick - Latitude 45.95 Longitude -64.9

The municipalities involved are:

3 km PZ: Turtle Creek

10 km SZ: Price, Grub Road, Middlesex, Colpitts Settlement, Nixon, Lower Turtle Creek, Steeves Mills, Dawson Settlement, Osborne Corner, Baltimore, Berryton, Little River and Parkindale

CA-2.41

Province of Ontario - Latitude 43.87 Longitude -81.33

The municipalities involved are:

3 km PZ: Hutton Heights

10 km SZ: Whitechurch, Fordyce, Marnoch, Belgrave, Sunshine, Lower Wingham, Wingham, Bluevale and Bluevale Siding

CA-2.42

Province of Saskatchewan - Latitude 49.60, Longitude -102.55

The municipalities involved are:

3 km PZ: Alameda

10 km SZ: Willmar, Douglaston and Wordsworth

CA-2.43

Province of Alberta - Latitude 52.85, Longitude -112.92

The municipalities involved are:

3 km PZ: New Norway

10 km SZ: Ferintosh, Edberg and Viewpoint”

ii)

I posten för Förenta staterna ska följande beskrivningar av zonerna US-2.182–US-2.189 läggas till efter beskrivningen av zon US-2.181:

”Förenta staterna

US-2.182

State of Kansas

Republic County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.8557124°W 40.0045740°N).

US-2.183

State of Nebraska

Knox County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.7064077°W 42.6837449°N).

US-2.184

State of Pennsylvania

Lancaster 06

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.3981195°W 40.0642924°N).

US-2.185

State of Michigan

Wexford County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.5450980°W 44.3477445°N).

US-2.186

State of Colorado

Weld County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 104.6378485°W 40.1828768°N).

US-2.187

State of Minnesota

Stearns 09

Stearns County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.8996183°W 45.5753283°N).

US-2.188

State of Pennsylvania

Lancaster 07

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.4689391°W 40.2860539°N).

US-2.189

State of Oklahoma

Sequoyah County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.8503676°W 35.5016644°N).”

2.

I bilaga XIV ska del 1 ändras på följande sätt:

i)

I posten för Kanada ska följande rader för zonerna CA-2.30–CA-2.43 läggas till efter raden för zon CA-2.29:

CA

Kanada

CA-2.30

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

16.4.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

16.4.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

16.4.2022

 

CA-2.31

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

17.7.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

17.7.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

17.7.2022

 

CA-2.32

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

20.4.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

20.4.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

20.4.2022

 

CA-2.33

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

21.4.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

21.4.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

21.4.2022

 

CA-2.34

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

22.4.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

22.4.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

22.4.2022

 

CA-2.35

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

22.4.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

22.4.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

22.4.2022

 

CA-2.36

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

22.4.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

22.4.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

22.4.2022

 

CA-2.37

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

22.4.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

22.4.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

22.4.2022

 

CA-2.38

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

23.4.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

23.4.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

23.4.2022

 

CA-2.39

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

24.4.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

24.4.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

24.4.2022

 

CA-2.40

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

25.4.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

25.4.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

25.4.2022

 

CA-2.41

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

26.4.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

26.4.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

26.4.2022

 

CA-2.42

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

26.4.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

26.4.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

26.4.2022

 

CA-2.43

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

27.4.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

27.4.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

27.4.2022”

 

ii)

I posten för Förenade kungariket ska raderna för zonen GB-2.52 ersättas med följande:

”GB

Förenade kungariket

GB-2.52

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

8.12.2021

29.4.2022”

iii)

I posten för Förenade kungariket ska raderna för zonerna GB-2.74 och GB-2.75 ersättas med följande:

”GB

Förenade kungariket

GB-2.74

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

18.12.2021

4.5.2022

GB-2.75

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

22.12.2021

4.5.2022”

iv)

I posten för Förenta staterna ska följande rader för zonerna US-2.182–US-2.189 läggas till efter raden för zon US-2.181:

”US

Förenta staterna

US-2.182

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

27.4.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

27.4.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

27.4.2022

 

US-2.183

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

27.4.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

27.4.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

27.4.2022

 

US-2.184

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

27.4.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

27.4.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

27.4.2022

 

US-2.185

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

28.4.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

28.4.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

28.4.2022

 

US-2.186

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

29.4.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

29.4.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

29.4.2022

 

US-2.187

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

29.4.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

29.4.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

29.4.2022

 

US-2.188

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

29.4.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

29.4.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

29.4.2022

 

US-2.189

Färskt kött från andra fjäderfä än strutsfåglar

POU

N, P1

 

30.4.2022

 

Färskt kött från strutsfåglar

RAT

N, P1

 

30.4.2022

 

Färskt kött från fjädervilt

GBM

P1

 

30.4.2022”