4.5.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 130/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/699

av den 3 maj 2022

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 genom borttagande av Ryssland som destination från tillämpningsområdet för unionens generella exporttillstånd

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden (1), särskilt artikel 17.2, och

av följande skäl:

(1)

Mot bakgrund av Rysslands olagliga angrepp mot Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och de respektive hoten mot unionens väsentliga säkerhetsintressen beslutade unionen att införa ytterligare restriktioner för export av varor och teknik med dubbla användningsområden och för tillhandahållande av därmed sammanhörande tjänster. Genom rådets förordning (EU) 2022/328 (2) införs bland annat restriktioner för export av varor och teknik med dubbla användningsområden och för tillhandahållande av därmed sammanhörande tjänster. Genom rådets förordning (EU) 2022/394 (3) införs ytterligare exportrestriktioner för varor och teknik för sjöfart. Genom rådets förordning (EU) 2022/428 (4) införs exportrestriktioner för utrustning, teknik och tjänster för energiindustrin i Ryssland (med undantag för kärnenergiindustrin och energitransportsektorn i senare led). Genom rådets förordning (EU) 2022/576 (5) införs ytterligare exportrestriktioner för ett flertal olika typer av avancerad teknik.

(2)

Genom förordning (EU) 2021/821 införs åtta generella unionsexporttillstånd för export av vissa produkter till vissa destinationer på särskilda villkor och krav. För närvarande kan tre generella unionsexporttillstånd användas för export till Ryssland: EU003 (återexport av produkter efter reparation eller ersättning i EU), EU004 (export av produkter för mässor eller utställningar) och EU005 (export av telekommunikationsutrustning).

(3)

Med beaktande av unionens åtgärder mot Ryssland är det lämpligt att ta bort Ryssland från destinationsförteckningarna över unionens generella exporttillstånd nr EU003, EU004 och EU005 för att hindra Ryssland från att få tillgång till kritisk teknik och produkter med dubbla användningsområden.

(4)

Förordning (EU) 2021/821 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Med beaktande av det direkta hot mot freden och säkerheten i Europa som konflikten utgör finns det tvingande skäl till skyndsamhet att ta bort Ryssland från tillämpningsområdet för unionens generella exporttillstånd nr EU003, EU004 och EU005. Av det skälet bör det skyndsamma förfarandet i artikel 19.1 i förordning (EU) 2021/821 tillämpas, och denna delegerade akt bör träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EU) 2021/821 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 maj 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 206, 11.6.2021, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) 2022/328 av den 25 februari 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 49, 25.2.2022, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EU) 2022/394 av den 9 mars 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 81, 9.3.2022, s. 1).

(4)  Rådets förordning (EU) 2022/428 av den 15 mars 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 87I, 15.3.2022, s. 13).

(5)  Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 111, 8.4.2022, s. 1).


BILAGA

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

(1)

I avsnitt C ”EXPORT EFTER REPARATION/ERSÄTTNING” del 2 ”Destinationer” ska strecksatsen avseende Ryssland utgå.

(2)

I avsnitt D ”TILLFÄLLIG EXPORT FÖR UTSTÄLLNINGAR OCH MÄSSOR” del 2 ”Destinationer” ska strecksatsen avseende Ryssland utgå.

(3)

I avsnitt E ”TELEKOMMUNIKATION” del 2 ”Destinationer” ska strecksatsen avseende Ryssland utgå.