22.4.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/662

av den 21 april 2022

om genomförande av förordning (EU) nr 401/2013 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Myanmar/Burma

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 401/2013 av den 2 maj 2013 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Myanmar/Burma och om upphävande av förordning (EG) nr 194/2008 (1), särskilt artikel 4i,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 2 maj 2013 antog rådet förordning (EU) nr 401/2013.

(2)

Rådet har sett över förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga IV till förordning (EU) nr 401/2013. På grundval av denna översyn bör uppgifterna gällande nio uppföranden på förteckningen ändras.

(3)

Förordning (EU) nr 401/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till förordning (EU) nr 401/2013 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 april 2022.

På rådets vägnar

J.-Y. LE DRIAN

Ordförande


(1)  EUT L 121, 3.5.2013, s. 1.


BILAGA

I förordning (EU) nr 401/2013, bilaga IV, avsnitt ”A. Förteckning över fysiska personer som avses i artikel 4a”, ska posterna 15, 16, 17, 20, 23, 35, 36, 37 och 38 ersättas med följande poster:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”15.

Min Aung Hlaing

Födelsedatum: 3 juli 1956

Födelseort: Tavoy, Myanmar/Burma

Nationalitet: Myanmar

Nationellt id-nummer: 12/ SAKHANA(N)020199

Kön: man

Min Aung Hlaing är sedan 2011 överbefälhavare för Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw). Han är ordförande i statsförvaltningsrådet (State Administration Council, SAC) och medlem av nationella försvars- och säkerhetsrådet (National Defence and Security Council, NDSC). Min Aung Hlaing utropade sig själv till ”premiärminister” den 1 augusti 2021. Den 1 februari 2021 genomförde Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar/Burma genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd den 1 februari 2021 och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Den 2 februari 2021 inrättades SAC för att utöva dessa befogenheter, vilket hindrade den demokratiskt valda regeringen från att utföra sitt uppdrag. Den 31 januari 2022 förlängde NDSC, på begäran av Min Aung Hlaing, formellt undantagstillståndet till och med den 31 juli 2022.

Genom att samla alla befogenheter och i egenskap av ordförande i SAC har överbefälhavare Min Aung Hlaing varit direkt involverad i och ansvarig för beslutsfattandet avseende statliga funktioner och är därför ansvarig för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma. SAC har dessutom antagit beslut som begränsar rätten till yttrandefrihet, inbegripet tillgång till information, och fredliga sammankomster. De militära styrkor och myndigheter som verkar under SAC:s kontroll har begått allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan den 1 februari 2021 genom att döda civila och obeväpnade demonstranter, begränsa mötesfriheten och yttrandefriheten, inbegripet genom att begränsa tillgången till internet, och genom godtyckliga gripanden och frihetsberövanden av oppositionsledare och motståndare till kuppen. Som ordförande i SAC är överbefälhavare Min Aung Hlaing direkt ansvarig för dessa repressiva beslut och för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

2018 rapporterade FN liksom internationella organisationer i det civila samhället grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna och allvarliga brott mot internationell humanitär rätt som sedan 2011 begåtts i Kachinstaten, Rakhinestaten och Shanstaten mot folkgruppen rohingya av militär och polis, och konstaterade att många av dessa kränkningar och brott var bland de allvarligaste brotten enligt internationell rätt. I egenskap av överbefälhavare för Tatmadaw sedan 2011 är Min Aung Hlaing direkt ansvarig för dessa allvarliga kränkningar och brott och övergrepp mot folkgruppen rohingya.

22.3.2021

16.

Myint Swe

Födelsedatum: 24 maj 1951

Nationalitet: Myanmar

Kön: man

Generallöjtnant Myint Swe är medlem av Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) och var vice president, utnämnd av Tatmadaw, till och med den 1 februari 2021. Den 1 februari 2021 deltog Myint Swe i ett möte i nationella försvars- och säkerhetsrådet (National Defence and Security Council, NDSC) med andra medlemmar av Tatmadaw. NDSC-mötet stred mot konstitutionen eftersom det inte inkluderade dess civila medlemmar. Under detta möte utnämndes Myint Swe till tillförordnad president. Myint Swe utlyste därefter undantagstillstånd och överlämnade statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Förfarandet för att utlysa undantagstillstånd överträddes eftersom, enligt konstitutionen, endast presidenten har befogenhet att utlysa undantagstillstånd. Den 31 januari 2022 godkände Myint Swe en förlängning av undantagstillståndet till och med den 31 juli 2022.

Genom att acceptera utnämningen till tillförordnad president och genom att överföra den lagstiftande, verkställande och dömande makten till överbefälhavaren, bidrog Myint Swe till att störta den demokratiskt valda regeringen och är därför ansvarig för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.

22.3.2021

17.

Soe Win

Födelsedatum: 1 mars 1960

Nationalitet: Myanmar

Kön: man

Soe Win är sedan 2011 vice överbefälhavare för Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw). Han är vice ordförande i statsförvaltningsrådet (State Administration Council, SAC) och medlem av nationella försvars- och säkerhetsrådet (National Defence and Security Council, NDSC). Den 1 februari 2021 genomförde Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd den 1 februari 2021 och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Den 2 februari 2021 inrättades SAC för att utöva dessa befogenheter, vilket hindrade den demokratiskt valda regeringen från att utföra sitt uppdrag. Soe Win deltog i NDSC:s möte den 31 januari 2022, då undantagstillståndet förlängdes till och med den 31 juli 2022.

I egenskap av vice ordförande i SAC har vice överbefälhavare Soe Win varit direkt involverad i och ansvarig för beslutsfattandet avseende statliga funktioner och är därför ansvarig för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma. SAC har dessutom antagit beslut som begränsar rätten till yttrandefrihet, inbegripet tillgång till information, och fredliga sammankomster. De militära styrkor och myndigheter som verkar under SAC:s kontroll har begått allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan den 1 februari 2021 genom att döda civila och obeväpnade demonstranter, begränsa mötesfriheten och yttrandefriheten, inbegripet genom att begränsa tillgången till internet, och genom godtyckliga gripanden och frihetsberövanden av oppositionsledare och motståndare till kuppen.

Som vice ordförande i SAC är vice överbefälhavare Soe Win direkt ansvarig för dessa repressiva beslut och för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

2018 rapporterade Förenta nationerna liksom internationella organisationer i det civila samhället grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna och allvarliga brott mot internationell humanitär rätt som sedan 2011 begåtts i Kachinstaten, Rakhinestaten och Shanstaten mot folkgruppen rohingya av militär och polis, och konstaterade att många av dessa kränkningar och brott var bland de allvarligaste brotten enligt internationell rätt. I egenskap av vice överbefälhavare för Tatmadaw sedan 2011 är Soe Win ansvarig för dessa allvarliga kränkningar och brott och övergrepp mot folkgruppen rohingya.

22.3.2021

20.

Mya Tun Oo

Födelsedatum: 4 eller 5 maj 1961

Nationalitet: Myanmar

Kön: man

General Mya Tun Oo är medlem av Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw). Han utnämndes till försvarsminister den 1 februari 2021 och är medlem av statsförvaltningsrådet (State Administrative Council, SAC).

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd den 1 februari 2021 och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Den 2 februari 2021 inrättades SAC för att utöva dessa befogenheter, vilket hindrade den demokratiskt valda regeringen från att utföra sitt uppdrag. Mya Tun Oo deltog i mötet i nationella försvars- och säkerhetsrådet (National Defence and Security Council, NDSC) den 31 januari 2022, då undantagstillståndet förlängdes till och med den 31 juli 2022. I egenskap av medlem i NDSC och SAC har general Mya Tun Oo varit direkt involverad i och ansvarig för beslutsfattandet avseende statliga funktioner och är därför ansvarig för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.

SAC har dessutom antagit beslut som begränsar rätten till yttrandefrihet, inbegripet tillgång till information, och fredliga sammankomster. De militära styrkor och myndigheter som verkar under SAC:s kontroll har begått allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan den 1 februari 2021 genom att döda civila och obeväpnade demonstranter, begränsa mötesfriheten och yttrandefriheten, inbegripet genom att begränsa tillgången till internet, och genom godtyckliga gripanden och frihetsberövanden av oppositionsledare och motståndare till kuppen.

Som medlem i SAC är general Mya Tun Oo direkt ansvarig för dessa repressiva beslut och för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. I egenskap av försvarsminister bär Mya Tun Oo dessutom ansvaret för de väpnade styrkornas attacker i Kayahstaten den 25 december 2021 då över 30 personer dödades, däribland barn och biståndsarbetare, och för massmord och tortyr av civila i hela Myanmar. Han är därför ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Myanmar/Burma.

2018 rapporterade Förenta nationerna liksom internationella organisationer i det civila samhället grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna och allvarliga brott mot internationell humanitär rätt som sedan 2011 begåtts i Kachinstaten, Rakhinestaten och Shanstaten mot folkgruppen rohingya av militär och polis, och konstaterade att många av dessa kränkningar och brott var bland de allvarligaste brotten enligt internationell rätt. Mya Tun Oo var biträdande stabschef i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw), den tredje högsta befattningen inom Tatmadaw, från och med augusti 2016 till och med sin utnämning till försvarsminister. I denna egenskap kontrollerade han militära operationer i Rakhinestaten och samordnade de olika väpnade styrkorna, inbegripet armén, flottan och flygvapnet, liksom användningen av artilleri. Han är därför ansvarig för dessa allvarliga kränkningar och brott och övergrepp mot folkgruppen rohingya.

22.3.2021

23.

Maung Maung Kyaw

Födelsedatum: 23 juli 1964

Nationalitet: Myanmar

Kön: man

General Maung Maung Kyaw är medlem av Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) och medlem i statsförvaltningsrådet (State Administration Council, SAC). Han var tidigare överbefälhavare för Myanmars flygvapen mellan 2018 och januari 2022. Den 1 februari 2021 genomförde Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd den 1 februari 2021 och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Den 2 februari 2021 inrättades SAC för att utöva dessa befogenheter, vilket hindrade den demokratiskt valda regeringen från att utföra sitt uppdrag. I egenskap av medlem i SAC har general Maung Maung Kyaw varit direkt involverad i och ansvarig för beslutsfattandet avseende statliga funktioner och är därför ansvarig för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.

SAC har dessutom antagit beslut som begränsar rätten till yttrandefrihet, inbegripet tillgång till information, och fredliga sammankomster. De militära styrkor och myndigheter som verkar under SAC:s kontroll har begått allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan den 1 februari 2021 genom att döda civila och obeväpnade demonstranter, begränsa mötesfriheten och yttrandefriheten, inbegripet genom att begränsa tillgången till internet, och genom godtyckliga gripanden och frihetsberövanden av oppositionsledare och motståndare till kuppen. Som medlem i SAC är general Maung Maung Kyaw direkt ansvarig för dessa repressiva beslut och för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. I sin tidigare egenskap av chef för Myanmars flygvapen var han dessutom direkt ansvarig för bombningarna i Kayahstaten i december 2021, som var riktade mot civilbefolkningen och orsakade ett stort antal dödsoffer. Han är därför ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

22.3.2021

35.

U Chit Naing

(alias Sate Pyin Nyar)

Födelsedatum: december 1948

Födelseort: byn Kyee Nee, Chauk Township, Magway-regionen, Myanmar/Burma

Nationalitet: Myanmar

Kön: man

Adress: 150, Yadanar Street, Yadanar Housing (nära Tine Yin Thar Village), Tharkayta Township, Yangon, Myanmar

U Chit Naing är minister i unionsregeringen med ansvar för unionsregeringens kansli (2). Han var informationsminister från och med den 2 februari 2021 till och med den 1 augusti 2021. Han utnämndes av ordföranden i statsförvaltningsrådet (State Administrative Council, SAC), som tog över statens lagstiftande, verkställande och dömande makt den 2 februari 2021. Som informationsminister var han ansvarig för statsägda medier (MWD, MRTV, Myanmar Alin, tidningarna Kyemon och Global New Light of Myanmar, samt Myanmar News Agency (MNA) och Myanmar Digital News) och därmed för utsändningen och publiceringen av offentliga nyheter. Under hans tid som informationsminister fylldes tidningarna med artiklar som uttrycker stöd för militären, och han är därmed ansvarig för propaganda till förmån för juntan och spridning av desinformation genom statsmedia som inte tillhandahåller tillförlitlig nyhetsrapportering. Han är direkt ansvarig för beslut som lett till ingripanden mot medierna i Myanmar. Detta inbegriper direktiv till oberoende media om att inte använda orden ”kupp”, ”militärregim” eller ”junta”, vilket har lett till att fem lokala nyhetsförmedlare i landet förbjudits. I hans tidigare och nuvarande ställning som medlem i regeringen undergräver hans åtgärder, politik och verksamhet demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.

19.4.2021

36.

Soe Htut

Födelsedatum: 29 mars 1960

Födelseort: Mandalay, Myanmar/Burma

Nationalitet: Myanmar

Kön: man

Generallöjtnant Soe Htut är medlem av Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw). Han är också ledamot av statsförvaltningsrådet (State Administrative Council, SAC) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing.

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd den 1 februari 2021 och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Den 2 februari 2021 inrättades SAC för att utöva dessa befogenheter, vilket hindrade den demokratiskt valda regeringen från att utföra sitt uppdrag.

Soe Htut utnämndes till inrikesminister den 1 februari 2021. Soe Htut deltog i mötet i nationella försvars- och säkerhetskommittén (National Defence and Security Committee, NDSC) den 31 januari 2022, då undantagstillståndet förlängdes till och med den 31 juli 2022. Genom det beslutet och genom att vara medlem i SAC undergräver hans verksamhet och politik demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.

Inrikesministern ansvarar för Myanmars polisstyrka, brandkår och kriminalvård. Inrikesministeriets uppgifter omfattar statens säkerhet samt lag och ordning. I den egenskapen är generallöjtnant Soe Htut ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts av Myanmars polis sedan militärkuppen den 1 februari 2021, däribland dödandet av civila och obeväpnade demonstranter, kränkningar av föreningsfriheten och friheten att delta i fredliga sammankomster, godtyckliga gripanden och frihetsberövanden av oppositionsledare och fredliga demonstranter samt kränkningar av yttrandefriheten.

I egenskap av medlem i SAC har generallöjtnant Soe Htut dessutom varit direkt involverad i och ansvarig för beslutsfattandet avseende statliga funktioner och är därför ansvarig för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma. Han är också direkt ansvarig för de repressiva beslut som fattats av SAC, inbegripet lagstiftning som kränker de mänskliga rättigheterna och begränsar friheten för Myanmars medborgare, och för de allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts av Myanmars säkerhetsstyrkor.

21.6.2021

37.

Tun Tun Naung

(alias Tun Tun Naing, alias Htun Htun Naung)

Födelsedatum: 30 april 1963

Nationalitet: Myanmar

Kön: man

Generallöjtnant Tun Tun Naung är medlem av Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) och var tidigare befälhavare. Han är minister för gränsfrågor och medlem av det nationella försvars- och säkerhetsrådet (National Defence and Security Council, NDSC). 2013 var Tun Tun Naung befälhavare för kommando Nord med ansvar för att övervaka den burmesiska militärens konflikt med Kachins självständighetsarmé. I denna konflikt har Myanmars trupper under befäl av Tun Tun Naung gjort sig skyldiga till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och brott mot internationell humanitär rätt. 2017 var Tun Tun Naung befälhavare för ”första byrån för specialoperationer”. Under hans befäl begick trupper övergrepp och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna mot etniska minoriteter i Rakhinestaten under ”rensningsoperationerna av rohingyer”. Dessa operationer inleddes den 25 augusti 2017 och omfattade godtyckliga avrättningar, fysiska övergrepp, tortyr, sexuellt våld och frihetsberövande av rohingyer. Som befälhavare 2013 och 2017 är Tun Tun Naung ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Myanmar/Burma.

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Under dessa händelser accepterade Tun Tun Naung den 1 februari 2021 utnämningen till minister för gränsfrågor i unionsregeringen och därmed en plats i det nationella försvars- och säkerhetsrådet (National Defence and Security Council, NSDC). Tun Tun Naung deltog i NDSC:s möte den 31 januari 2022, då undantagstillståndet förlängdes till och med den 31 juli 2022. Genom det beslutet och som medlem av unionsregeringen och minister för gränsfrågor är Tun Tun Naung ansvarig för verksamhet som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar samt åtgärder som hotar freden, säkerheten och stabiliteten i landet.

21.6.2021

38.

Win Shein

(alias U Win Shein)

Födelsedatum: 31 juli 1957

Födelseort: Mandalay, Myanmar/Burma

Nationalitet: Myanmar

Kön: man

Passnummer: DM001478 (Myanmar/Burma) utfärdat 10.9.2012, sista giltighetsdag 9.9.2022

Nationellt ID-kort: 12DAGANA011336

Win Shein är planerings- och finansminister i unionsregeringen, utnämnd av överbefälhavare Min Aung Hlaing den 1 februari 2021. Den 1 februari 2021 genomförde Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till Min Aung Hlaing.

Genom att acceptera utnämningen till planerings- och finansminister i unionsregeringen och genom sin viktiga roll i regimens ekonomiska politik är Win Shein ansvarig för att undergräva demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.

21.6.2021”