15.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 87/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/427

av den 15 mars 2022

om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), särskilt artikel 14.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 269/2014.

(2)

Unionen står fast vid sitt orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

(3)

Den 24 februari 2022 tillkännagav Ryska Federationens president en militär operation i Ukraina, och ryska väpnade styrkor inledde ett angrepp på Ukraina. Detta angrepp utgör en uppenbar kränkning av Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

(4)

I sina slutsatser av den 24 februari 2022 fördömde Europeiska rådet i starkast möjliga ordalag Ryska federationens oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina. Genom sina olagliga militära åtgärder bryter Ryssland grovt mot internationell rätt och principerna i Förenta nationernas stadga och undergräver den europeiska och globala säkerheten och stabiliteten. I nära samordning med unionens partner och allierade enades Europeiska rådet om ytterligare restriktiva åtgärder som kommer att medföra omfattande och allvarliga konsekvenser för Ryssland till följd av dess agerande.

(5)

Den 25 februari 2022 antog rådet förordning (EU) 2022/329 (2), som ändrade kriterierna för uppförande på förteckningen för att inbegripa personer och enheter som stöder och gynnas av Ryska federationens regering, personer och enheter som utgör en betydande inkomstkälla för den Ryska federationens regering, och fysiska eller juridiska personer som har samröre med personer eller enheter som är uppförda på förteckningen.

(6)

Mot bakgrund av den allvarliga situationen anser rådet att femton personer och nio enheter bör läggas till i förteckningen över personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

(7)

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2022.

På rådets vägnar

J.-Y. LE DRIAN

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.

(2)  Rådets förordning (EU) 2022/330 av den 25 februari 2022 om ändring av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 51, 25.2.2022, s. 1).


BILAGA

Följande personer och enheter ska föras upp på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014:

Personer

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”879

Roman Arkadyevich ABRAMOVICH (Roman Arkadjevitj ABRAMOVITJ) (ryska: Роман Аркадьевич Абрамович)

Oligark med nära band till Vladimir Putin. Större aktieägare i Evraz. F.d. guvernör för Tjuktien.

Födelsedatum: 24.10.1966

Födelseort: Saratov, Ryska federationen

Nationalitet: rysk

Kön: man

Associerade personer: Vladimir Putin

Associerade enheter: Chelsea F.C., Evraz Group SA, LLC Evraz Holding, Millhouse Capital.

Roman Abramovitj är en rysk oligark med långvariga och nära band till Vladimir Putin. Han har haft privilegierat tillträde till presidenten och har upprätthållit mycket goda förbindelser med honom. Denna koppling till den ryska ledaren har hjälpt honom att bibehålla sin betydande förmögenhet. Han är en större aktieägare i stålkoncernen Evraz, som är en av Rysslands största skattebetalare.

Han har därför gynnats av de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av Ukraina. Han är också en av de ledande affärsmän som är delaktiga i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

15.3.2022

880

German Borisovich KHAN (German Borisovitj CHAN) (ryska: Герман Борисович Хан)

Oligark med nära band till Vladimir Putin. En av de största aktieägarna i Alfa Group.

Födelsedatum: 24.10.1961

Födelseort: Kiev, Ukraina

Nationalitet: rysk

Kön: man

Associerade personer: Vladimir Putin, Michail Fridman, Petr Aven, Aleksej Kuzmitjov

Associerade enheter: Alfakoncernen, Alfa Bank

German Chan är en större aktieägare i konglomeratet Alfa Group, som inbegriper Alfa Bank, en Rysslands största skattebetalare. Han tros vara en av de mest inflytelserika personerna i Ryssland. Liksom andra ägare av Alfa Bank (Michajl Fridman och Petr Aven) upprätthåller han nära förbindelser med Vladimir Putin och fortsätter att utbyta väsentliga förmåner med honom. Ägare av Alfa Group erhåller affärsmässiga och rättsliga fördelar genom dessa förbindelser. Vladimir Putins äldsta dotter Maria drev ett välgörenhetsprojekt, Alfa-Endo, som finansierades av Alfa Bank. Vladimir Putin har belönat Alfa Groups lojalitet till de ryska myndigheterna genom att tillhandahålla politisk hjälp till Alfa Groups utländska investeringsplaner.

Han har därför aktivt gett materiellt eller ekonomiskt stöd till och gynnats av de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av Ukraina. Han är också en av de ledande affärsmän som är delaktiga i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

15.3.2022

881

Viktor Filippovich RASHNIKOV (Viktor Filippovitj RASJNIKOV) (ryska: Виктор Филиппович Рашников)

Oligark. Ägare, styrelseordförande och ordförande för kommittén för strategisk planering på Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK).

Födelsedatum: 3.10.1948

Födelseort: Magnitogorsk, Ryska federationen

Nationalitet: rysk

Kön: man

Associerade enheter: Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK)

Viktor Rasjnikov är en ledande rysk oligark som är ägare till och styrelseordförande för företaget Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK). MMK är en av Rysslands största skattebetalare. Företagets skattebörda har ökat på senare tid, vilket har lett till avsevärt större intäkter till den ryska statsbudgeten.

Han är därför en ledande rysk affärsman delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

15.3.2022

882

Alexey Viktorovich KUZMICHEV (Alksej Viktorovitj KUZMITJOV) (ryska: Алексей Викторович Кузьмичёв)

Oligark med nära band till Vladimir Putin. En av de största aktieägarna i Alfa Group.

Födelsedatum: 15.10.1962

Födelseort: Kirov, Ryska federationen

Nationalitet: rysk

Kön: man

Associerade personer: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, German Khan

Associerade enheter: Alfa Group, Alfa Bank

Aleksej Kuzmitjov är en större aktieägare i konglomeratet Alfa Group, där Alfa Bank, som är en av Rysslands största skattebetalare, ingår. Han tros vara en av de mest inflytelserika personerna i Ryssland. Han har väl etablerade band till den ryska presidenten. Vladimir Putins äldsta dotter Maria drev ett välgörenhetsprojekt, Alfa-Endo, som finansierades av Alfa Bank. Vladimir Putin har belönat Alfa Groups lojalitet till de ryska myndigheterna genom att tillhandahålla politisk hjälp till Alfa Groups utländska investeringsplaner.

Han har därför aktivt gett materiellt eller ekonomiskt stöd till och gynnats av de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av Ukraina. Han är också en ledande rysk affärsman delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

15.3.2022

883

Alexander Alexandrovich MIKHEEV (Aleksander Aleksandrovitj MICHEJEV) (ryska: Александр Александрович Михеев)

Vd för JSC Rosoboronexport

Födelsedatum: 18.11.1961

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

Nationalitet: rysk

Kön: man

Associerade personer: Sergej Tjemezov

Associerade enheter: Rosoboronexport, Rostec, Federal Service of Military-Technical Cooperation

Aleksander Michejev är vd för Rosoboronexport, som är Rysslands enda officiella statliga mellanhand för export och import av produkter, teknik och tjänster med militära och dubbla användningsområden. Rosoboronexport är ett dotterbolag till Rostec, ett statligt ägt företag som överser forskning och utveckling av militära teknologier, och äger flera produktionsanläggningar vilka spelar en viktig roll vid utplaceringen av dessa teknologier till operationer på slagfältet. Vapenförsäljning utgör en viktig intäktskälla för den ryska staten. Den används också för att främja Rysslands ekonomiska och strategiska mål. Från 2000 till och med 2020 sålde Rosoboronexport vapen till utländska kunder till ett värde av 180 miljarder USD.

Han är därför en ledande affärsmän delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

15.3.2022

884

Alexander Nikolayevich SHOKHIN (Aleksander Nikolajevitj SJOCHIN) (ryska: Александр Николаевич ШОХИН)

Ordförande för Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (Ryska förbundet för industriidkare och företagare)

Vice styrelseordförande för Mechel PAO

Ledamot av det politiska partiet Enade Rysslands högsta råd

Födelsedatum: 25.12.1951

Födelseort: Savinskoje, Kirillovsky-distriktet, Ryska federationen

Nationalitet: rysk

Kön: man

Aleksander Nikolajevitj Sjochin är ordförande för Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, som är en lobbygrupp som främjar företagens intressen i Ryssland. Han är även vice styrelseordförande för Mechel PAO, som är ett av de ledande ryska gruv- och metallföretagen och som utgör en betydande inkomstkälla för den ryska staten.

Efter Rysslands annektering av Krim gjorde Sjochin ett offentligt uttalande om att det behövde styras mer ryska investeringar till Krim för att västländernas potentiella ekonomiska blockad skulle motverkas. Den 24 februari 2022 deltog Sjochin vid oligarkernas möte i Kreml med Vladimir Putin för att diskutera verkningarna av en handlingsplan till följd av de västliga sanktionerna. Det faktum att han bjöds in att närvara vid det mötet visar att han tillhör den innersta kretsen av oligarker nära Vladimir Putin och att han stöder eller genomför åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

15.3.2022

 

 

 

Det visar också att han är en av de ledande affärsmän som är delaktiga i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Rysslands regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

 

885

Andrey Valerievich RYUMIN (Andrej Valerijevitj RJUMIN) (ryska: Андрей Валерьевич Рюмин)

Verkställande direktör för företaget Rosseti PJSC (som tidigare, fram till augusti 2014, var känt som Russian Grids), styrelseordförande

Födelsedatum: 12.6.1980

Nationalitet: rysk

Kön: man

Andrej Rjumin är verkställande direktör för Rosseti PJSC, ett företag som kontrolleras av den ryska staten, en aktör som driver energinät och tillhandahåller tekniska sammankopplingstjänster samt tjänster för överföring och distribution av el i Ryssland.

Företaget Rosseti PJSC uppförde ställverket ”The Port” som tillhandahåller dragkraft till järnvägen på Krimbron, och förser torrlastdelen i hamnen i Taman samt motorvägar, särskilt motorvägen M25 Novorossijsk–Kertjsundet med el.

15.3.2022

 

 

 

Den 24 februari 2022 deltog Rjumin vid ett oligarkmöte i Kreml med Vladimir Putin för att diskutera verkningarna av en handlingsplan till följd av de västliga sanktionerna. Det faktum att han bjöds in att närvara vid detta möte visar att han tillhör den inre kretsen av oligarker nära Vladimir Putin och att han stöder eller genomför åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

 

Det visar även att han är en av de ledande affärsmän som är delaktiga inom en ekonomisk sektor som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

886

Armen Sumbatovich GASPARYAN (Armen Sumbatovitj GASPARJAN) (ryska: Армен Сумбатович ГAСПАРЯН)

Publicist, propagandamakare, ledamot av styrelsen för ”Russia Today”

Födelsedatum: 4.7.1975

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

Nationalitet: rysk

Armen Gasparjan producerar sitt eget program, ”Nabljudenje” för det ryska medieföretaget Sputnik och ett radioprogram på ”Vesti FM”. Han ger också ut böcker och ljudböcker och medverkar som expert i radioprogrammet ”Polnij kontakt” (”Full kontakt”) där en annan propagandamakare, Vladimir Solovjov, är programledare.

Gasparjan har konsekvent spridit narrativ som överensstämmer med Kremls propaganda. Han har använt sig av argumentation med bristande logik för att förklara det utrikespolitiska läget, förnekat ukrainsk suveränitet över Krim, och försvarade Rysslands agerande i Kertjsundet vid den ryska kapningen av ett ukrainskt fartyg.

15.3.2022

 

 

Kön: man

Han fortsätter att publicera prorysk propaganda kopplad till den ryska invasionen av Ukraina och förnekar aktivt Ukrainas suveränitet.

Han stöder därmed aktivt åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

 

887

Artyom/Artem Grigoryevich SHEYNIN (Artjom/Artjem Grigorijevitj SJEJNIN) (ryska: Артём Григорьевич ШЕЙНИН)

Rysk propagandamakare och programledare för talkshowen ”Vremja Pokazjet” (”Tiden får utvisa”) på den statligt kontrollerade tv-kanalen Kanal Ett. (Ryska: Первый канал)

Födelsedatum: 26.1.1966

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

Kön: man

Nationalitet: rysk

Artjom Sjejnin är en rysk propagandamakare och programledare för talkshowen ”Vremja Pokazjet” (”Tiden får utvisa”) på den statligt kontrollerade tv-kanalen Kanal Ett. Han har gjort uttalanden till stöd för den olagliga annekteringen av Krim och erkännandet av de så kallade folkrepublikerna Donetsks och Luhansks oberoende. I sina direktsändningar underblåser Sjejnin etniskt grundat hat mellan ukrainare och ryssar, förnekar Ukrainas suveränitet och territoriella integritet, och förtalar Putins motståndare i Ryssland.

När Sjejnin talade om den 24 februari 2022, dagen för den ryska oberättigade militära aggression mot Ukraina, sade han att den ryska operationen i Ukraina var oundviklig och att dess syfte var att tvinga de ukrainska myndigheterna att bevara freden.

Han stöder därmed aktivt åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

15.3.2022

888

Dmitry Yevgenevich KULIKOV (Dmitrij Jevgenevitj KULIKOV) (ryska: Дмитрий Евгеньевич КУЛИКОВ)

Expert vid den ryska statsdumans utskott för OSS-frågor och förbindelser med landsmännen.

Filmproducent, programledare i tv och radio.

Medlem av Offentliga rådet under Rysslands försvarsministerium

Födelsedatum: 18.11.1967

Födelseort: Sjachtarsk, Donbass-regionen, Ukraina

Nationalitet: rysk

Kön: man

Dmitrij Kulikov är en Kreml-vänlig propagandamakare. Han har i statsägd tv gjort offentliga uttalanden i linje med Kremls narrativ om situationen i Donbass-regionen. Han har också rättfärdigat de ryska myndigheternas åtgärder som hotar Ukrainas integritet och territoriella suveränitet, t.ex. det avbrutna genomförandet av Minskavtalen eller beslutet att erkänna de ”oberoende republikerna Donbass och Luhansk”.

Han stöder därmed aktivt åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

15.3.2022

889

Konstantin Lvovich ERNST (Konstantin Lvovitj ERNST) (ryska: Константин Львович ЭРНСТ)

Vd för Channel One Russia (Ryska: Первый канал)

Födelsedatum: 6.2.1961

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

Nationalitet: rysk

Kön: man

Konstantin Ernst är vd för Channel One Russia – ett av de största ryska medieföretagen – som de ryska myndigheterna under många år har använt i propagandasyfte. I denna befattning är han ansvarig för att organisera och sprida de ryska myndigheternas anti-ukrainska propaganda.

Han har också fått de högsta statliga utmärkelserna, däribland ordnar för att ha tjänat fosterlandet, Vänskapsorden, uppskattande brev och priser från Rysslands regering och president samt medaljen ”För deltagande i den militära operationen i Syrien”.

Han stöder därmed åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina. Han är också en av de ledande affärsmän som är delaktiga i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Rysslands regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

15.3.2022

890

Marina Vladimirovna SECHINA (Marina Vladimirovna SETJINA) (ryska: Марина Владимировна СЕЧИНА)

Ägare av LLC ”Stankoflot”

Födelsedatum: 1962

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Marina Setjina var tidigare gift med Igor Setjin, vd för Rosneft. Hon har använt sina förbindelser med olika aktörer inom den ryska regeringen och ryska företagsstrukturer, däribland sin f.d. man, för egen vinning.

Företag som ägs av Setjina deltog i förberedelserna inför vinter-OS i Sotji 2014. Hon äger LLC Stankoflot” som tilldelas kontrakt utan upphandling med State Corporation for Assistance to Development, Production and Export of Advanced Technology Industrial Product Rostec. Dessutom är hon chef för FTSSR CJSC och ägare av en andel i RK-Telekom.

Hon gynnas därför av de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av Ukraina och gynnas av Rysslands regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

15.3.2022

891

Suleyman Abusaidovich KERIMOV (Sulejman Abusajdovitj KERIMOV) (ryska: Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ)

Äger finans- och industrigruppen Nafta Moscow

Medlem av federationsrådet i Republiken Dagestan

Födelsedatum: 12.3.1966

Födelseort: Derbent, Dagestan, Ryska federationen

Nationalitet: rysk

Kön: man

Sulejman Abusajdovitj KERIMOV äger finans- och industrigruppen Nafta Moscow. Kerimov och hans familj har en nettoförmögenhet som uppskattas uppgå till 9,8 miljarder USD. Han har fått stora summor pengar från Sergej Roldugin som har hand om Vladimir Putins förmögenhet.

Den 24 februari 2022 deltog Kerimov vid oligarkernas möte i Kreml med Vladimir Putin för att diskutera verkningarna av en handlingsplan till följd av de västliga sanktionerna. Det faktum att han bjöds in att närvara vid detta möte visar att han tillhör den inre kretsen av oligarker nära Vladimir Putin och att han stöder eller genomför åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

15.3.2022

 

 

 

Han är därför en ledande affärsmän som är delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Rysslands regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

 

892

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN (Tigran Oganesovitj CHUDAVERDJAN) (ryska: Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Arbetande styrelsemedlem och vice vd för Yandex NV

Födelsedatum: 28.12.1981

Födelseort: Jerevan, Armenien

Nationalitet: armenisk

Kön: man

Tigran Chudaverdjan är arbetande styrelsemedlem för Yandex – en av de ledande teknikföretagen i Ryssland som är specialiserade i intelligenta produkter och tjänster styrda av maskininlärning. Yandex tidigare nyhetschef anklagade företaget för att vara ett ”nyckelelement i att dölja information från ryssar om kriget i Ukraina”. Dessutom har företaget varnat ryska användare för att söka efter nyheter om Ukraina på dess sökmotor om otillförlitig information på internet, efter det att den ryska regeringen hotat rysk media beträffande vad de publicerar.

15.3.2022

 

 

 

Den 24 februari 2022 deltog Tigran Chudaverdjan vid oligarkernas möte i Kreml med Vladimir Putin för att diskutera verkningarna av en handlingsplan till följd av de västliga sanktionerna. Det faktum att han bjöds in att närvara vid det mötet visar att han tillhör den inre kretsen av oligarker när Vladimir Putin och att han stöder eller genomför åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina. Han är dessutom en av de ledande affärsmän som är delaktiga i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Rysslands regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

 

893

Vladimir Valerievich RASHEVSKY / Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY (Vladimir Valerievitj RASJEVSKIJ)

(ryska: Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ)

Vd och direktör för EuroChem Group AG

Födelsedatum: 29.9.1973

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

Nationalitet: rysk

Kön: man

Vladimir Rasjevskij är vd och direktör för EuroChem Group AG, en av världens största producenter av mineralgödselmedel. Tidigare (2004–2020) var han vd för kolföretaget JSC SUEK. Dessa är större ryska företag, vars delägare inbegriper den ryska miljardären Andrej Melnitjenko, vilka genererar och ger betydande inkomster till den ryska regeringen. De samarbetar också med ryska myndigheter, inbegripet Vladimir Putin. EuroChem Group-företag levererade ammoniumnitrat till de ockuperade områdena i Donbass. SUEK tecknade avtal med sanatorier på Krim för de anställdas hälsoprogram.

Han stöder därför materiellt eller ekonomiskt, eller gynnas av, Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

Den 24 februari 2022 deltog Vladimir Rasjevskij vid oligarkernas möte i Kreml med Vladimir Putin för att diskutera verkningarna av en handlingsplan till följd av de västliga sanktionerna. Det faktum att han bjöds in att närvara vid det mötet visar att han tillhör den inre kretsen av oligarker nära Vladimir Putin och att han stöder eller genomför åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

15.3.2022”

Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”57

ROSNEFT AERO (RN AERO) (ryska: Роснефть-Аэро / РН-Аэро)

Adress: 15, Malaya Kaluzhskaya Str., Moscow, 119071, Russian Federation

Telefon: +7 (499) 517-76-56, +7 (499) 517-76-55 (fax)

Webbplats: https://www.rosneft-aero.ru/en/

Epost: info@rn-aero.rosneft.ru

Rosneft Aero levererar flygbränsle till Simferopols flygplats, som tillhandahåller en flygförbindelse mellan Ryssland och det olagligt annekterade territoriet Krim och Sevastopol. Det bidrar därför till att befästa införlivandet av Krimhalvön i Ryska federationen.

Därmed stöder Rosneft Aero, materiellt eller ekonomiskt, åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

15.3.2022

58

JSC ROSOBORONEXPORT (ryska: AO Рособоронэкспорт)

Adress: 27 Stromynka Str., Moscow, 107076, Russian Federation

Telefon: +7 (495) 739 60 17 / +7 (495) 534 61 40

Webbplats: http://roe.ru/eng/

Epost: roe@roe.ru

Rosoboronexport, är Ryssland enda officiella statliga mellanhand för export och import av produkter, teknik och tjänster med militära och dubbla användningsområden. Rosoboronexport är ett dotterbolag till Rostec, ett statligt ägt företag som överser forskning och utveckling av militära teknologier, och äger flera produktionsanläggningar vilka spelar en viktig roll vid utplaceringen av dessa teknologier till operationer på slagfältet. Vapenförsäljning utgör en viktig källa till hårdvaluta för den ryska staten. Den används också för att främja Rysslands ekonomiska och strategiska mål. Från 2000 till och med 2020 sålde Rosoboronexport vapen till utländska kunder till ett värde av 180 miljarder USD.

Därmed är Rosoboronexport delaktigt i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

15.3.2022

59

JSC NPO High Precision Systems (ryska: АО НПО Высокоточные комплексы)

Adress: 7 Kievskaya Str., Moscow, 121059, Russian Federation

Telefon: +7 (495) 981-92-77 fax: +7 (495) 981-92-78

E-post: npovk@npovk.ru

Webbplats: https://www.npovk.ru

High Precision Systems är ett ryskt företag som utvecklar och tillverkar vapen. Det är ledande inom utveckling och tillverkning av system för taktiska ballistiska robotar i Ryssland. High Precision Systems är ett dotterbolag till Rostec.

Den ryska försvarsmakten använde vapen tillverkade av High Precision Systems under den olagliga ryska invasionen av Ukraina under 2022. Därför stöder High Precision Systems materiellt eller ekonomiskt åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

15.3.2022

60

JSC Kurganmashzavod (ryska: ПАО Курганмашзавод)

Adress:, 17 1J Mashinostroitely Ave., 640021, Kurgan, Russian Federation

Telefon: +7 (3522) 23-20-83,+7 (3522) 47-19-99; Fax: +7 (3522) 23-20-71, +7 (3522) 23-20-82

E-post: kmz@kmz.ru

Webbplats: https://www.kurganmash.ru

Kurganmashzavod är ett stort företag inom den ryska militärindustrin. De infanteristridsfordon av typen BMP-3 som levererades av Kurganmashzavod till den ryska försvarsmakten användes av Ryssland vid den olagliga invasionen av Ukraina under 2022.

Därför stöder Kurganmashzavod materiellt eller ekonomiskt åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

15.3.2022

61

JSC Russian Helicopters (ryska: AO Вертолеты России)

Adress: 1 Bolshaya Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Russian Federation

Telefon: +7 (495) 981-63-67

Webbplats: http://www.russianhelicopters.aero

E-post: info@rhc.aero

Russian Helicopters är ett stort ryskt helikoptertillverkningsföretag. De militärhelikoptrar av typen Ka-52 Alligator som tillverkas av Russian Helicopters användes av Ryssland vid den olagliga invasionen av Ukraina under 2022.

Därför stöder Russian Helicopters materiellt eller ekonomiskt åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

15.3.2022

62

PJSC United Aircraft Corporation (ryska: ПАО Объединённая авиастроительная корпорация)

Adress: 1 Bolshaya. Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Russian Federation

Telefon: +7 (495) 926-1420

Webbplats: https://www.uacrussia.ru/

E-post: office@uacrussia.ru

United Aircraft Corporation är en rysk tillverkare av civila och militära luftfartyg. Tillsammans med anknutna företag kontrollerar företaget 100 % av Rysslands tillverkning av militära luftfartyg.

Det stridsflygplan som tillverkas av United Aircraft Corporation användes av Ryssland vid den olagliga invasionen av Ukraina under 2022.

Därför stöder United Aircraft Corporation materiellt eller ekonomiskt åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

15.3.2022

63

JSC United Shipbuilding Corporation (ryska: АО Объединённая Судостроительная Корпорация)

Adress: 11 Bolshaya Tatarskaya Str., Moscow 115184, Russian Federation

Telefon: +7 495 617 33 00

Webbplats: https://www.aoosk.ru

E-post: info@aoosk.ru

United Shipbuilding Corporation är ett ryskt statligt ägt skeppsvarvskonglomerat som är den huvudsakliga leverantören av militära krigsfartyg till den ryska flottan. Det äger flera varv och kontor som ritar fartyg.

Projekt 11711, det stora landstigningsföretaget Pyotr Morgunov, som byggdes av United Shipbuilding Corporation, deltog i den illegala ryska invasionen av Ukraina under 2022. Projekt 22160, patrullfartyget Vasily Bykov, som ingår i Rysslands Svartahavsflotta och utformades av United Shipbuilding Corporation, deltog också i det ryska angreppet på Ukraina.

Dessutom utvecklade kontoret Almaz, som ritar fartyg, korvetter inom ramen för projekt 22800, och vissa av dessa byggdes på de varv som ligger i de olagligt annekterade Krim och Sevastopol, vilket bidrog till militariseringen av Krimhalvön.

Därför stöder JSC United Shipbuilding Corporation materiellt eller ekonomiskt åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

15.3.2022

64

JSC Research and Production Corporation URALVAGONZAVOD (ryska: АО “Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод”)

Adress: 28 Vostochnoe shosse., 622007, Nizhny Tagil, Sverdlovsk region, Russian Federation

Telefon: +7 3435 34 5000; +7 3435 33 47 12

E-post: web@uvz.ru

Webbplats: http://uralvagonzavod.ru

Uralvagonzavod är ett stort ryskt maskintillverkningsföretag. Det är den enda stridsvagnstillverkaren i Ryssland.

De T-72B3-stridsvagnar som levererades av Uralvagonzavod till den ryska försvarsmakten användes av Ryssland vid den olagliga invasionen av Ukraina under 2022. Därför stöder Uralvagonzavod materiellt eller ekonomiskt åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

15.3.2022

65

JSC Zelenodolsk Shipyard [A.M. Gorky Zelenodolsk Plant] (ryska: АО “Зеленодольский завод имени А. М. Горького”)

Adress: 5, Zavodskaya Str., 422546 Zelenodolsk, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Telefon: +7 (84371) 5-76-10, Fax: +7 (84371) 5-78-00

Webbplats: https://www.zdship.ru

E-post: nfo@zdship.ru

Zelenodolsk Shipyard är ett av de största skeppsvarvsföretagen i Ryssland. Det byggde patrullfartyget Vasily Bykov, som ingår i Rysslands Svartahavsflotta och deltog i den olagliga ryska invasionen av Ukraina under 2022. Den 24 februari 2022 anföll Vasily Bykov de ukrainska soldater som försvarade Snake Island.

Därför stöder Uralvagonzavod materiellt eller ekonomiskt åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

15.3.2022”.