25.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/328

av den 25 februari 2022

om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av beslut (Gusp) 2022/327 (1) av den 25 februari 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina,

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet förordning (EU) nr 833/2014 (2).

(2)

Förordning (EU) nr 833/2014 ger verkan åt vissa åtgärder som fastställs i rådets beslut 2014/512/Gusp (3) och förbjuder försäljning, leverans, överföring och export av varor och teknik med dubbla användningsområden till personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland, om de är avsedda för militär användning eller för militära slutanvändare. Den förbjuder också försäljning av sådana varor och sådan teknik till särskilda juridiska personer i Ryssland, och även tillhandahållande av tekniskt bistånd och andra därmed sammanhörande tjänster samt finansiering och ekonomiskt bistånd som rör sådana varor och sådan teknik. Vidare innehåller den krav på att aktörer har förhandstillstånd för försäljning, leverans, överföring eller export av viss teknik för oljeindustrin i Ryssland, och förbud mot tillhandahållande av tillhörande tjänster som är nödvändiga för oljeprospektering och oljeutvinning på djupt vatten, oljeprospektering och oljeutvinning i Arktis eller skifferoljeprojekt i Ryssland, inbegripet landets exklusiva ekonomiska zon och kontinentalsockel. Förordningen förbjuder också tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör de varor och den teknik som förtecknas i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning eller i samband med tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor. Dessutom fastställs restriktioner för tillträde till unionens kapitalmarknad för vissa ryska finansinstitut, enheter samt Ryssland, dess regering och dess centralbank.

(3)

Den 24 januari 2022 erinrade rådet om Europeiska rådets slutsatser från december 2021 och upprepade att varje ytterligare militär aggression från Rysslands sida mot Ukraina skulle få omfattande konsekvenser och medföra stora kostnader.

(4)

Mot bakgrund av situationens allvar antog rådet den 25 februari 2022 beslut (Gusp) 2022/327 om ändring av beslut 2014/512/Gusp och om införande av ytterligare restriktiva åtgärder inom olika sektorer, särskilt försvar, energi, luftfart och finans.

(5)

Genom beslut (Gusp) 2022/327 införs ytterligare restriktioner för export av varor och teknik med dubbla användningsområden och för tillhandahållande av därmed sammanhörande tjänster, samt restriktioner för export av vissa varor och viss teknik som kan bidra till att Ryssland tekniskt stärker sin försvars- och säkerhetssektor. Det införs också restriktioner för tillhandahållande av därmed sammanhörande tjänster. Begränsade undantag från sådana restriktioner kan göras för legitima och på förhand fastställda ändamål. Det beslutet gör det också förbjudet att tillhandahålla offentlig finansiering eller ekonomiskt bistånd för handel med eller investeringar i Ryssland, med vissa undantag.

(6)

Beslut (Gusp) 2022/327 förbjuder också försäljning, leverans, överföring eller export till Ryssland av särskilda varor och särskild teknik för användning vid oljeraffinering, tillsammans med restriktioner för tillhandahållandet av därmed sammanhörande tjänster.

(7)

Vidare införs genom beslut (Gusp) 2022/327 ett exportförbud som omfattar varor och teknik som är lämpade för användning inom luftfart och rymdindustrin, samt förbud mot tillhandahållande av försäkrings-, återförsäkrings- och underhållstjänster för sådana varor och sådan teknik. Dessutom förbjuds tillhandahållande av tekniskt bistånd och andra därmed sammanhörande tjänster samt finansiering och ekonomiskt bistånd med avseende på de varor och den teknik som omfattas av detta förbud.

(8)

Genom beslut (Gusp) 2022/327 utvidgas de befintliga finansiella restriktionerna ytterligare, särskilt de som gäller vissa ryska enheters tillträde till kapitalmarknaderna. Beslutet förbjuder även notering och tillhandahållande av tjänster i samband med aktier i ryska statsägda enheter på unionens handelsplatser. Dessutom införs nya åtgärder som avsevärt begränsar finansiella inflöden från Ryssland till unionen genom att förbjuda mottagande av insättningar som överstiger vissa värden från personer som är medborgare eller bosatta i Ryssland, ryska kunders innehav av konton hos unionens värdepapperscentraler samt försäljning av eurodenominerade värdepapper till ryska kunder.

(9)

Dessa åtgärder omfattas av tillämpningsområdet för fördraget, och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga, särskilt för att säkerställa att de genomförs på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater.

(10)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter.

(11)

Kommissionen kommer att övervaka tillämpningen av dessa åtgärder. För att säkerställa effektiva exportkontroller av varor och teknik från unionen som kan bidra till att Ryssland tekniskt stärker sin försvars- och säkerhetssektor kommer kommissionen att agera i samordning med medlemsstaterna, och i förekommande fall med partnerländer, för att i motiverade och dokumenterade fall anpassa förteckningen över sådana varor och sådan teknik där så är lämpligt.

(12)

Förordning (EU) nr 833/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) 833/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

I denna förordning avses med

a)

varor och teknik med dubbla användningsområden: varor och teknik som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 (*1).

b)

behöriga myndigheter: de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga I.

c)

tekniskt bistånd: allt tekniskt bistånd som gäller reparationer, utveckling, tillverkning, montering, provning, underhåll eller annan teknisk service, i form av exempelvis anvisningar, rådgivning, utbildning, förmedling av praktisk kunskap eller färdigheter eller konsulttjänster, inbegripet bistånd i muntlig form.

d)

förmedlingstjänster:

i)

förhandling eller organisering av transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av varor och teknik, eller av finansiella och tekniska tjänster, bland annat från ett tredjeland till ett annat tredjeland, eller

ii)

försäljning eller inköp av varor och teknik, eller av finansiella och tekniska tjänster, även när dessa finns i ett tredjeland för överföring till ett annat tredjeland.

e)

investeringstjänster: följande tjänster och verksamheter:

i)

mottagande och vidarebefordran av order beträffande ett eller flera finansiella instrument,

ii)

utförande av order för kunds räkning,

iii)

handel för egen räkning,

iv)

portföljförvaltning,

v)

investeringsrådgivning,

vi)

garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande,

vii)

placering av finansiella instrument utan fast åtagande, och

viii)

alla tjänster med anknytning till upptagande till handel på en reglerad marknad eller handel på en multilateral handelsplattform.

f)

överlåtbara värdepapper: följande klasser av värdepapper, utom betalningsmedel, som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden:

i)

aktier och andra värdepapper som motsvarar andelar i aktiebolag, bolag med personligt ansvar eller andra enheter samt depåbevis för aktier,

ii)

obligationer eller andra skuldförbindelser, inklusive depåbevis för sådana värdepapper, och

iii)

alla andra värdepapper som ger rätt att förvärva eller sälja sådana överlåtbara värdepapper eller som resulterar i en kontantavveckling som är fastställd med hänvisning till överlåtbara värdepapper.

g)

penningmarknadsinstrument: sådana kategorier av instrument som normalt omsätts på penningmarknaden, t.ex. statsskuldväxlar, inlåningsbevis och företagscertifikat, med undantag av betalningsmedel.

h)

kreditinstitut: ett företag vars verksamhet består i att från allmänheten ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel och att bevilja krediter för egen räkning.

i)

unionens territorium: de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

j)

värdepapperscentral: en juridisk person enligt definitionen i artikel 2.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 (*2)

k)

insättning: ett tillgodohavande i form av inlåning eller som ett tillfälligt led i normala banktransaktioner och som ett kreditinstitut måste betala tillbaka enligt de lagliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga, inklusive insättningar med fast löptid och insättningar på sparkonton, men exklusive tillgodohavanden om

i)

dess existens enbart kan påvisas genom ett finansiellt instrument enligt definitionen i artikel 4.1.15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (*3)., utom när det rör sig om en sparprodukt som styrks i ett bankcertifikat (bon de caisse) som ställts till en viss namngiven person och som finns i en medlemsstat den 2 juli 2014,

ii)

det inte ska betalas tillbaka till det nominella värdet,

iii)

det endast ska betalas tillbaka till det nominella värdet inom ramen för en särskild garanti eller ett avtal som tillhandahålls av ett kreditinstitut eller en tredjepart.

l)

system för medborgarskap för investerare (guldpass): förfaranden som införts av en medlemsstat och som gör det möjligt för tredjelandsmedborgare att förvärva medborgarskap i utbyte mot förutbestämda betalningar och investeringar.

m)

system för uppehållstillstånd för investerare (guldvisum): förfaranden som införts av en medlemsstat och som gör det möjligt för tredjelandsmedborgare att få uppehållstillstånd i en medlemsstat i utbyte mot förutbestämda betalningar och investeringar.

n)

handelsplats: enligt definitionen i artikel 4.1.24 i direktiv 2014/65/EU, en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform (MTF-plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform).

o)

finansiering eller ekonomiskt bistånd: alla åtgärder, oberoende av vilken metod som valts, varigenom den berörda personen, den berörda enheten eller det berörda organet, med eller utan förbehåll, betalar ut eller åtar sig att betala ut egna medel eller ekonomiska resurser, inbegripet men inte begränsat till gåvobistånd, lån, garantier, borgen, obligationer, remburser, leverantörskrediter, köparkrediter, import- eller exportförskott samt alla typer av försäkring och återförsäkring, inbegripet exportkreditförsäkring; betalning och villkor för betalning av det avtalade priset för en vara eller tjänst i enlighet med sedvanlig affärspraxis utgör inte finansiering eller ekonomiskt bistånd.

p)

partnerland: ett land som tillämpar en uppsättning exportkontrollåtgärder som i allt väsentligt är likvärdiga med dem som anges i denna förordning enligt vad som anges i bilaga VIII.

q)

kommunikationsutrustning för privat bruk: utrustning som används av privatpersoner, till exempel persondatorer och kringutrustning (inklusive hårddiskar och skrivare), mobiltelefoner, smarta tv-apparater, minnesenheter (USB-enheter) och konsumentprogramvara för alla dessa produkter.

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning) (EUT L 206, 11.6.2021, s. 1)."

(*2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1)."

(*3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).”"

2.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor och teknik med dubbla användningsområden, oavsett om varorna och tekniken har sitt ursprung i unionen eller inte, till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor och sådan teknik, till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor och sådan teknik, eller för tillhandahållandet av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.

3.   Utan att det påverkar kraven på tillstånd enligt förordning (EU) 2021/821 ska förbuden i punkterna 1 och 2 i denna artikel inte tillämpas på försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik med dubbla användningsområden eller på därmed sammanhörande tillhandahållande av tekniskt och ekonomiskt bistånd för icke-militär användning och för en icke-militär slutanvändare, som är avsedda för

a)

humanitära ändamål, hot mot folkhälsan, brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att få allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön, eller som svar på naturkatastrofer,

b)

medicinska eller farmaceutiska ändamål,

c)

temporär export av artiklar avsedda att användas av nyhetsmedier,

d)

programvaruuppdatering,

e)

användning som kommunikationsutrustning för privat bruk,

f)

säkerställande av it-säkerhet och informationssäkerhet för fysiska och juridiska personer, enheter och organ i Ryssland, med undantag för landets regering och företag som direkt eller indirekt kontrolleras av regeringen, eller

g)

personligt bruk av fysiska personer som reser till Ryssland eller deras närmaste familjemedlemmar som reser i deras sällskap, och begränsat till personliga tillhörigheter, hushållsföremål, fordon eller utrustning för verksamhetsutövning som ägs av de enskilda personerna och som inte är avsedda för försäljning.

Med undantag för leden f och g i denna punkt ska exportören i tulldeklarationen deklarera att artiklarna exporteras enligt det relevanta undantaget i denna punkt och göra en anmälan till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller är etablerad om den första användningen av det relevanta undantaget inom 30 dagar från den dag då den första exporten ägde rum.

4.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 i denna artikel, och utan att det påverkar kraven på tillstånd enligt förordning (EU) 2021/821, får de behöriga myndigheterna tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik med dubbla användningsområden eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd för icke-militär användning och till en icke-militär slutanvändare, efter att ha fastställt att sådana varor eller sådan teknik eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet är

a)

avsedda för samarbete mellan unionen, medlemsstaternas regeringar och Rysslands regering i renodlat civila frågor,

b)

avsedda för mellanstatligt samarbete i rymdprogram,

c)

avsedda för drift, underhåll, återbearbetning av bränsle och säkerhet för civil kärnteknisk kapacitet samt civilt kärntekniskt samarbete, särskilt inom forskning och utveckling,

d)

avsedda för sjösäkerhet,

e)

avsedda för civila telenät, inbegripet tillhandahållande av internettjänster,

f)

avsedda att uteslutande användas av enheter som ägs, eller helt eller gemensamt kontrolleras av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat eller i ett partnerland,

g)

avsedda för unionens, medlemsstaternas och partnerländernas diplomatiska representationer, inklusive delegationer, ambassader och beskickningar.

5.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 i denna artikel, och utan att det påverkar kraven på tillstånd enligt förordning (EU) 2021/821, får de behöriga myndigheterna tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik med dubbla användningsområden eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd för icke-militär användning och till en icke-militär slutanvändare, efter att ha fastställt att sådana varor eller sådan teknik eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet ingår i fullgörandet av avtal som ingåtts före den 25 februari 2022, eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, förutsatt att tillstånd begärs före den 1 maj 2022.

6.   Alla tillstånd som krävs enligt denna artikel ska beviljas av de behöriga myndigheterna i enlighet med de regler och förfaranden som fastställs i förordning (EU) 2021/821, som ska gälla i tillämpliga delar. Tillståndet ska vara giltigt i hela unionen.

7.   När de behöriga myndigheterna fattar beslut om ansökningar om tillstånd enligt punkterna 4 och 5 ska de inte bevilja tillstånd om de har rimliga skäl att anta att

i)

slutanvändaren kan vara en militär slutanvändare, en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ enligt bilaga IV eller att varorna kan ha en militär slutanvändning, eller

ii)

försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är avsett för luftfart eller rymdindustrin.

8.   De behöriga myndigheterna får ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla ett tillstånd som de har beviljat enligt punkterna 4 och 5 om de anser att ogiltigförklaring, tillfälligt upphävande, ändring eller återkallande är nödvändigt för ett effektivt genomförande av denna förordning.”

3.

Artikel 2a ska ersättas med följande:

”Artikel 2a

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor och teknik som kan bidra till militära och tekniska förstärkningar i Ryssland, eller utveckling av försvars- och säkerhetssektorn, enligt förteckningen i bilaga VII, oavsett om de har sitt ursprung i unionen eller inte, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor och den teknik som anges i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor och sådan teknik, till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor och sådan teknik, eller för tillhandahållandet av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.

3.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på försäljning, leverans, överföring eller export av de varor och den teknik som avses i punkt 1 eller på därmed sammanhörande tillhandahållande av tekniskt och ekonomiskt bistånd för icke-militär användning och för en icke-militär slutanvändare, som är avsedda för

a)

humanitära ändamål, hot mot folkhälsan, brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att få allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön, eller som svar på naturkatastrofer,

b)

medicinska eller farmaceutiska ändamål,

c)

temporär export av artiklar avsedda att användas av nyhetsmedier,

d)

programvaruuppdatering,

e)

användning som kommunikationsutrustning för privat bruk,

f)

säkerställande av it-säkerhet och informationssäkerhet för fysiska och juridiska personer, enheter och organ i Ryssland, med undantag för landets regering och företag som direkt eller indirekt kontrolleras av regeringen, eller

g)

personligt bruk av fysiska personer som reser till Ryssland eller deras närmaste familjemedlemmar som reser i deras sällskap, och begränsat till personliga tillhörigheter, hushållsföremål, fordon eller utrustning för verksamhetsutövning som ägs av de enskilda personerna och som inte är avsedda för försäljning.

Med undantag för leden f och g i denna punkt ska exportören i tulldeklarationen deklarera att artiklarna exporteras enligt det relevanta undantaget i denna punkt och göra en anmälan till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller är etablerad om den första användningen av det relevanta undantaget inom 30 dagar från den dag då den första exporten ägde rum.

4.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av de varor och den teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd för icke-militär användning och till en icke-militär slutanvändare, efter att ha fastställt att dessa varor eller denna teknik eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet är

a)

avsedda för samarbete mellan unionen, medlemsstaternas regeringar och Rysslands regering i renodlat civila frågor,

b)

avsedda för mellanstatligt samarbete i rymdprogram,

c)

avsedda för drift, underhåll, återbearbetning av bränsle och säkerhet för civil kärnteknisk kapacitet samt civilt kärntekniskt samarbete, särskilt inom forskning och utveckling,

d)

avsedda för sjösäkerhet,

e)

avsedda för civila telenät, inbegripet tillhandahållande av internettjänster,

f)

avsedda att uteslutande användas av enheter som ägs, eller helt eller gemensamt kontrolleras av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat eller i ett partnerland, eller

g)

avsedda för unionens, medlemsstaternas och partnerländernas diplomatiska representationer, inklusive delegationer, ambassader och beskickningar.

5.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av de varor och den teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd för icke-militär användning och till en icke-militär slutanvändare, efter att ha fastställt att dessa varor eller denna teknik eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet ingår i fullgörandet av avtal som ingåtts före den 26 februari 2022, eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, förutsatt att tillstånd begärs före den 1 maj 2022.

6.   Alla tillstånd som krävs enligt denna artikel ska beviljas av de behöriga myndigheterna i enlighet med de regler och förfaranden som fastställs i förordning (EU) 2021/821, som ska gälla i tillämpliga delar. Tillståndet ska vara giltigt i hela unionen.

7.   När de behöriga myndigheterna fattar beslut om ansökningar om tillstånd enligt punkterna 4 och 5 ska de inte bevilja tillstånd om de har rimliga skäl att anta att

i)

slutanvändaren kan vara en militär slutanvändare, en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ enligt bilaga IV eller att varorna kan ha en militär slutanvändning, eller

ii)

försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är avsett för luftfart eller rymdindustrin.

8.   De behöriga myndigheterna får ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla ett tillstånd som de har beviljat enligt punkterna 4 och 5 om de anser att ogiltigförklaring, tillfälligt upphävande, ändring eller återkallande är nödvändigt för ett effektivt genomförande av denna förordning.”

4.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 2b

1.   När det gäller de enheter som förtecknas i bilaga IV får de behöriga myndigheterna, genom undantag från artiklarna 2.1, 2.2, 2a.1 och 2a.2, och utan att det påverkar kraven på tillstånd enligt förordning (EU) 2021/821, endast tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik med dubbla användningsområden och varor och teknik som förtecknas i bilaga VII eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd efter att ha fastställt att

a)

varorna eller tekniken eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet krävs för att i ett brådskande läge förhindra eller dämpa effekterna av en händelse som sannolikt kommer att ha allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön, eller

b)

varorna eller tekniken eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet ingår i fullgörandet av avtal som ingåtts före den 26 februari 2022, eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, förutsatt att tillstånd begärs före den 1 maj 2022.

2.   Alla tillstånd som krävs enligt denna artikel ska beviljas av medlemsstatens behöriga myndigheter i enlighet med de regler och förfaranden som fastställs i förordning (EU) 2021/821, som ska gälla i tillämpliga delar. Tillståndet ska vara giltigt i hela unionen.

3.   De behöriga myndigheterna får ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla ett tillstånd som de har beviljat enligt punkt 1 om de anser att ogiltigförklaring, tillfälligt upphävande, ändring eller återkallande är nödvändigt för ett effektivt genomförande av denna förordning.

Artikel 2c

1.   Den anmälan till medlemsstaternas behöriga myndigheter som avses i artiklarna 2.3 och 2a.3 ska, när så är möjligt, göras via elektroniska medel på formulär som minst innehåller samtliga uppgifter i, och i den ordning som anges i, förlagorna i bilaga XIV.

2.   Alla tillstånd som avses i artiklarna 2, 2a och 2b ska utfärdas via elektroniska medel, när så är möjligt, på formulär som minst innehåller samtliga uppgifter i, och i den ordning som anges i, förlagorna i bilaga IX.

Artikel 2d

1.   De behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål utbyta information om beviljade av tillstånd och avslag som utfärdats enligt artiklarna 2, 2a och 2b med övriga medlemsstater och kommissionen. Informationsutbytet ska ske med hjälp av det elektroniska system som upprättats i enlighet med artikel 23.6 i förordning (EU) 2021/821.

2.   Uppgifter som mottas till följd av tillämpningen av denna artikel ska användas enbart för det ändamål för vilket de begärts, inbegripet det informationsutbyte som avses i punkt 4.

Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa skyddet av konfidentiella uppgifter som erhålls vid tillämpningen av denna artikel i enlighet med unionsrätten och respektive nationell rätt.

Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa att det inte beslutas att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som tillhandahållits eller utbytts inom ramen för denna artikel ska placeras på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå eller att de inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade utan föregående skriftligt medgivande från upphovsmannen.

3.   Innan en medlemsstat i enlighet med artiklarna 2, 2a och 2b beviljar ett tillstånd för en transaktion som i stort sett är identisk med en transaktion som är föremål för ett fortfarande giltigt avslag som är utfärdat av en annan medlemsstat eller flera andra medlemsstater, ska denna medlemsstat först samråda med den eller de medlemsstater som utfärdade avslaget. Om den berörda medlemsstaten efter ett sådant samråd beslutar att bevilja ett tillstånd ska den underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om sitt beslut och lämna alla relevanta uppgifter för att förklara beslutet.

4.   Kommissionen ska, i samråd med medlemsstaterna, när så är lämpligt, utbyta information med partnerländerna så att exportkontrollåtgärderna enligt denna förordning blir effektiva, och så att exportkontrollåtgärder som tillämpas av partnerländerna används på ett samstämmigt sätt.

Artikel 2e

1.   Det ska vara förbjudet att tillhandahålla offentlig finansiering eller ekonomiskt bistånd för handel med eller investeringar i Ryssland.

2.   Det förbud som avses i punkt 1 skall inte tillämpas på

a)

bindande finansieringsåtaganden eller åtaganden om ekonomiskt stöd som ingåtts före den 26 februari 2022,

b)

tillhandahållande av offentlig finansiering eller ekonomiskt bistånd upp till ett totalt värde av 10 000 000 EUR per projekt till små och medelstora företag som är etablerade i EU, eller

c)

tillhandahållande av offentlig finansiering eller ekonomiskt bistånd för handel med livsmedel, och för jordbruksändamål, medicinska ändamål eller humanitära ändamål.”

5.

I artikel 3.2 ska ”artikel 11 i förordning (EG) nr 428/2009” ersättas med ”artikel 14 i förordning (EU) 2021/821”.

6.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 3b

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor och teknik som är lämpade för användning vid oljeraffinering och som förtecknas i bilaga X, oavsett om de har sitt ursprung i unionen eller inte, till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor och sådan teknik, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1, för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor och sådan teknik eller för tillhandahållandet av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.

3.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på fullgörandet till och med den 27 maj 2022 av avtal som ingåtts före den 26 februari 2022 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

4.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna, på villkor som de finner lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av de varor och den teknik som förtecknas i bilaga X eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, efter att ha fastställt att sådana varor eller sådan teknik eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är nödvändiga för att i ett brådskande läge förhindra eller dämpa effekterna av en händelse som sannolikt kommer att ha allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön.

I vederbörligen motiverade brådskande fall får försäljningen, leveransen, överföringen eller exporten genomföras utan förhandstillstånd under förutsättning att exportören gör en anmälan till den behöriga myndigheten inom fem arbetsdagar efter det att försäljningen, leveransen, överföringen eller exporten har ägt rum och lämnar detaljerade uppgifter om det relevanta motivet för försäljningen, leveransen, överföringen eller exporten utan förhandstillstånd.

Artikel 3c

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor och teknik som är lämpade för användning inom luftfart eller rymdindustrin, och som förtecknas i bilaga XI oavsett om de har sitt ursprung i unionen eller inte, till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.

2.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla försäkring och återförsäkring som rör varor och teknik som förtecknas i bilaga XI till personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.

3.   Det ska vara förbjudet att tillhandahålla en eller flera av följande verksamheter: översyn, reparation, inspektion, utbyte, ändring eller åtgärdande av fel av ett luftfartyg eller en komponent, med undantag för inspektion före flygning, med avseende på de varor och den teknik som förtecknas i bilaga XI, direkt eller indirekt, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.

4.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor och sådan teknik, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor och sådan teknik, eller för tillhandahållandet av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.

5.   Vad gäller varor som förtecknas i bilaga XI ska förbuden i punkterna 1 och 4 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 28 mars 2022 av avtal som ingåtts före den 26 februari 2022 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.”

7.

I artikel 4.2 ska ”EU” ersättas med ”unionen”.

8.

Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, sälja eller tillhandahålla investeringstjänster för eller bistånd vid utfärdande av, eller på annat sätt hantera, överlåtbara värdepapper och penningsmarknadsinstrument med en löptid som överstiger 90 dagar och som utfärdats efter den 1 augusti 2014 till och med den 12 september 2014, eller med en löptid som överstiger 30 dagar och som utfärdas efter den 12 september 2014 till och med den 12 april 2022 eller alla överlåtbara värdepapper och penningsmarknadsinstrument som utfärdats efter den 12 april 2022 av

a)

ett sådant större kreditinstitut eller annat större institut som uttryckligen har mandat att främja den ryska ekonomins konkurrenskraft, diversifiering och investeringsfrämjande, etablerat i Ryssland och per den 1 augusti 2014 till mer än 50 % offentligägt eller kontrollerat av ett offentligt organ, enligt förteckningen i bilaga III, eller

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga III, eller

c)

juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led b i denna punkt eller som förtecknas i bilaga III.

2.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, sälja eller tillhandahålla investeringstjänster för eller bistånd vid utfärdande av, eller på annat sätt hantera, överlåtbara värdepapper och penningsmarknadsinstrument som efter den 12 april 2022 utfärdats av

a)

varje större kreditinstitut, eller annat institut som till mer än 50 % är offentligägt eller kontrollerat av ett offentligt organ från och med den 26 februari 2022 eller andra kreditinstitut som har en betydande roll när det gäller att stödja den verksamhet som bedrivs av Ryssland, dess regering eller centralbanken, och som är etablerade i Ryssland, enligt förteckningen i bilaga XII, eller

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga III, eller

c)

juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led a eller b i denna punkt.

3.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, sälja eller tillhandahålla investeringstjänster för eller bistånd vid utfärdande av, eller på annat sätt hantera, överlåtbara värdepapper och penningsmarknadsinstrument med en löptid som överstiger 30 dagar och som utfärdats efter den 12 september 2014 till och med den 12 april 2022 eller alla överlåtbara värdepapper och penningsmarknadsinstrument som utfärdats efter den 12 april 2022 av

a)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och främst är verksamma inom utformning, produktion, försäljning eller export av militär utrustning eller militära tjänster, enligt förteckningen i bilaga V, med undantag av juridiska personer, enheter eller organ som är aktiva inom rymdsektorn eller sektorn för kärnenergi,

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland, som är kontrollerade av ett offentligt organ eller till mer än 50 % är offentligägda och som har beräknade totala tillgångar på mer än 1 biljon ryska rubel och vars beräknade intäkter till minst 50 % härrör från försäljning eller transport av råolja eller petroleumprodukter enligt förteckningen i bilaga VI,

c)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vars äganderättigheter till minst 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i led a eller b i denna punkt, eller

d)

juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led a, b eller c i denna punkt.

4.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, sälja eller tillhandahålla investeringstjänster för eller bistånd vid utfärdande av, eller på annat sätt hantera, överlåtbara värdepapper och penningsmarknadsinstrument som utfärdats efter den 12 april 2022 av

a)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som är kontrollerade av ett offentligt organ eller till mer än 50 % är offentligägda och där Ryssland, dess regering eller centralbank har rätt att delta i utdelning av vinst eller med vilka Ryssland, dess regering eller centralbank har andra betydande ekonomiska förbindelser, enligt förteckningen i bilaga XIII, eller

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga III, eller

c)

juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led a eller b i denna punkt.

5.   Det ska vara förbjudet att förteckna och tillhandahålla tjänster från och med den 12 april 2022 på handelsplatser som är registrerade eller erkända i unionen för överlåtbara värdepapper som tillhör juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som till mer än 50 % är offentligägda.

6.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt ingå eller delta i ett arrangemang för att bevilja

i)

nya lån eller ny kredit med en löptid som överstiger 30 dagar till juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkterna 1 eller 3 efter den 12 september 2014 till och med den 26 februari 2022, eller

ii)

nya lån eller ny kredit till juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkterna 1, 2, 3 eller 4 efter den 26 februari 2022.

Förbudet ska inte gälla

a)

lån eller kredit som har som särskilt och dokumenterat mål att tillhandahålla finansiering till import eller export som inte omfattas av förbud av varor och icke finansiella tjänster mellan unionen och en tredjestat, inbegripet utgifter för varor och tjänster från en annan tredjestat som är nödvändiga för att fullgöra export- eller importavtalen, eller

b)

lån som har som särskilt och dokumenterat mål att tillhandahålla nödfinansiering för att uppfylla solvens- och likviditetskriterier för juridiska personer etablerade i unionen, vars äganderättigheter till mer än 50 % ägs av en enhet som avses i bilaga III.

7.   Förbudet i punkt 6 ska inte gälla för kreditutnyttjande eller utbetalningar som sker inom ramen för ett avtal som ingicks före den 26 februari 2022 under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

Samtliga villkor för sådant kreditutnyttjande eller sådana utbetalningar

i)

avtalades före den 26 februari 2022, och

ii)

har inte ändrats sedan dess, och

b)

en avtalsenlig förfallodag har fastställts före den 26 februari 2022 för den fullständiga återbetalningen av alla medel som ställts till förfogande och för annulleringen av alla avtalsenliga åtaganden, rättigheter och skyldigheter, och

c)

vid tidpunkten för avtalets ingående stred avtalet inte mot de gällande förbuden i denna förordning.

De villkor för kreditutnyttjande och utbetalningar som avses i led a omfattar bestämmelser om längden på återbetalningsperioden för varje kreditutnyttjande eller utbetalning, den tillämpade räntesatsen eller beräkningsmetoden för räntesatsen, samt maximibeloppet.”

9.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 5b

1.   Det ska vara förbjudet att ta emot insättningar från ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland, eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland, om det totala värdet av insättningarna av den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet per kreditinstitut överstiger 100 000 EUR.

2.   Punkt 1 ska inte tillämpas på fysiska personer som är medborgare i en medlemsstat eller som har ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat.

3.   Punkt 1 ska inte tillämpas på insättningar som är nödvändiga för icke förbjuden gränsöverskridande handel med varor och tjänster mellan unionen och Ryssland.

Artikel 5c

1.   Genom undantag från artikel 5b.1 får medlemsstaternas behöriga myndigheter ge tillstånd till att en sådan insättning tas emot, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att beviljandet av en sådan insättning är

a)

nödvändig för att tillgodose de grundläggande behoven för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i artikel 5b.1, och beroende familjemedlemmar till dessa, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar och räntor på bostadskrediter, läkemedel och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsedd endast för betalning av skäliga arvoden eller ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

nödvändig för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den relevanta behöriga myndigheten senast två veckor innan tillståndet ges har underrättat de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen om skälen till att den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas, eller

d)

nödvändig för officiella ändamål vid den diplomatiska eller konsulära beskickningen eller den internationella organisationen.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkt 1 a, b och d inom två veckor från beviljandet.

Artikel 5d

1.   Genom undantag från artikel 5b.1 får medlemsstaternas behöriga myndigheter ge tillstånd till att en sådan insättning tas emot, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att beviljandet av en sådan insättning är

a)

nödvändig av humanitära skäl, exempelvis för att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhängande bistånd, eller för evakueringar, eller

b)

nödvändig för det civila samhällets verksamhet som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter eller rättsstatsprincipen i Ryssland.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkt 1 inom två veckor från beviljandet.

Artikel 5e

1.   Det ska vara förbjudet för värdepapperscentraler i unionen att tillhandahålla tjänster enligt definitionen i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 för överlåtbara värdepapper som emitterats efter den 12 april 2022 till fysiska personer som är ryska medborgare eller bosatta i Ryssland eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

2.   Punkt 1 ska inte tillämpas på fysiska personer som är medborgare i en medlemsstat eller som har ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat.

Artikel 5f

1.   Det ska vara förbjudet att sälja överlåtbara värdepapper denominerade i euro, eller andelar i företag för kollektiva investeringar som medför exponering mot sådana värdepapper, som utfärdats efter den 12 april 2022 till fysiska personer som är ryska medborgare eller bosatta i Ryssland eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

2.   Punkt 1 ska inte tillämpas på fysiska personer som är medborgare i en medlemsstat eller som har ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat.

Artikel 5g

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt ska kreditinstitut

a)

till den nationella behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är belägna eller till kommissionen, senast den 27 maj 2022, lämna en förteckning över insättningar som överstiger 100 000 EUR som innehas av ryska medborgare eller fysiska personer bosatta i Ryssland eller av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland; de ska var 12:e månad uppdatera beloppen för sådana insättningar i förteckningen,

b)

till den nationella behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är belägna lämna uppgifter om insättningar som överstiger 100 000 EUR som innehas av ryska medborgare eller fysiska personer bosatta i Ryssland som har förvärvat medborgarskap i en medlemsstat eller uppehållstillstånd i en medlemsstat genom ett system för medborgarskap för investerare eller ett system för uppehållstillstånd för investerare.”

10.

Artiklarna 6 och 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

1.   Medlemsstaterna och kommissionen ska underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och utbyta relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till denna förordning, särskilt upplysningar om

a)

tillstånd som beviljas enligt denna förordning,

b)

uppgifter som tas emot enligt artikel 5g,

c)

överträdelser, problem med efterlevnaden samt domar som avkunnats i nationella domstolar.

2.   Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra och kommissionen om andra relevanta uppgifter som de förfogar över och som kan påverka det effektiva genomförandet av denna förordning.

3.   Alla uppgifter som tillhandahålls eller mottas i enlighet med denna artikel får endast användas för de ändamål för vilka de tillhandahölls eller mottogs, inklusive säkerställandet av att med de åtgärder som fastställs i denna förordning är effektiva.

Artikel 7

Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilagorna I och IX på grundval av uppgifter som lämnas av medlemsstaterna.”

11.

Artiklarna 11 och 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

1.   Inga krav får beviljas i samband med ett avtal eller en transaktion, vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet krav på kompensation eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt krav på förlängning eller betalning av en obligation, garanti eller motgaranti, särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, om kraven ställs av

a)

juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagorna III, IV, V, VI, XII eller XIII eller som avses i artikel 5.1 b eller c, artikel 5.2 b eller c, artikel 5.3 c eller d, artikel 5.4 b eller c och artikel 5a a, b eller c,

b)

andra ryska personer, enheter eller organ,

c)

personer, enheter eller organ som agerar via de personer, enheter eller organ som avses i led a eller b i denna punkt eller för deras räkning.

2.   I alla förfaranden som syftar till indrivning av en fordran åligger det den person som begär indrivningen att visa att betalning av den fordran inte strider mot punkt 1.

3.   Denna artikel ska inte påverka den rätt som de personer, enheter och organ som avses i punkt 1 har till prövning av lagligheten av att skyldigheterna enligt avtalet inte uppfylls, i enlighet med denna förordning.

Artikel 12

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå förbuden i denna förordning, inbegripet genom att agera som ersättare för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i artiklarna 5, 5a, 5b, 5e och 5f eller genom att agera till förmån för dem genom att utnyttja undantagen i artiklarna 5.6, 5a.2, 5b.2, 5e.2 eller 5f.2.”

12.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 12a

1.   Kommissionen ska behandla personuppgifter för att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning. Dessa uppgifter omfattar hantering av information om insättningar och information om tillstånd som beviljats av de behöriga myndigheterna.

2.   Vid tillämpningen av denna förordning ska den avdelning inom kommissionen som förtecknas i bilaga I vara personuppgiftsansvarig för kommissionen i den mening som avses i artikel 3.8 i förordning (EU) 2018/1725 (*4) när det gäller den behandling som är nödvändig för att utföra de uppgifter som avses i punkt 1.

(*4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).”"

13.

Bilaga I ska ersättas med bilaga I till denna förordning.

14.

Bilaga III ska ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

15.

Bilaga IV ska ersättas med bilaga III till denna förordning.

16.

Bilaga V ska ändras i enlighet med bilaga IV till denna förordning.

17.

Bilaga VI ska ändras i enlighet med bilaga V till denna förordning.

18.

Bilaga VII ska införas i enlighet med bilaga VI till denna förordning.

19.

Bilaga VIII ska införas i enlighet med bilaga VII till denna förordning.

20.

Bilaga IX ska införas i enlighet med bilaga VIII till denna förordning.

21.

Bilaga X ska införas i enlighet med bilaga IX till denna förordning.

22.

Bilaga XI ska införas i enlighet med bilaga X till denna förordning.

23.

Bilaga XII ska införas i enlighet med bilaga XI till denna förordning.

24.

Bilaga XIII ska införas i enlighet med bilaga XII till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 februari 2022.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  EUT L 48, 25.2.2022, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2014/512/CFSP av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).


BILAGA I

”BILAGA I

Webbplatser med uppgifter om de behöriga myndigheterna samt adress för anmälan till Europeiska kommissionen

BELGIEN

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIEN

https://www.mfa.bg/en/101

TJECKIEN

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREKLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGERN

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

ΜΑLTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NEDERLÄNDERNA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIEN

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

https://um.fi/internationella-sanktioner

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

Adress för anmälan till Europeiska kommissionen:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen (GD FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Bryssel, Belgien

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu


BILAGA II

Titeln till bilaga III till förordning (EU) nr 833/2014 ska ersättas med följande:

”BILAGA III

Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 5.1 a

[…]


BILAGA III

”BILAGA IV

Förteckning över fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i artiklarna 2.7, 2a.7 och 2b.1

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

Argut OOO

Communication center of the Ministry of Defense

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

Foreign Intelligence Service (SVR)

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministry of Defence RF (Ryska federationens försvarsministerium)

Moscow Institute of Physics and Technology (Moskvas institut för fysik och teknik)

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Aircraft Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod


BILAGA IV

Titeln till bilaga V till förordning (EU) nr 833/2014 ska ersättas med följande:

”BILAGA V

Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 5.3 a

[…]


BILAGA V

Titeln till bilaga VI till förordning (EU) nr 833/2014 ska ersättas med följande:

”BILAGA VI

Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 5.3 b

[…]


BILAGA VI

”BILAGA VII

Förteckning över varor och teknik som avses i artiklarna 2a.1 och 2b.1

Allmänna anmärkningar, akronymer och förkortningar samt definitioner i bilaga I till förordning (EU) 2021/821 är tillämpliga på denna bilaga, med undantag för ”DEL I – Allmänna anmärkningar, akronymer, förkortningar och definitioner”, ”ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR TILL BILAGA I”, punkt 2.

Definitioner av termer som används i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning (CML, Common Military List) (2020/C 85/01) är tillämpliga på denna bilaga.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12 i denna förordning ska produkter som inte omfattas av denna bilaga, men som innehåller en eller flera av de förtecknade komponenterna, inte omfattas av kontrollerna enligt artikel 2b i denna förordning.

Kategori I – Elektronik

X.A.I.001

Elektroniska enheter och komponenter

a.

”Mikroprocessor-mikrokretsar”, ”mikrodator-mikrokretsar” och mikrokretsar för mikrostyrsystem som har någon av följande egenskaper:

1.

En databehandlingshastighet på minst 5 gigaflops och en aritmetisk logisk enhet som kan hantera minst 32 bitar.

2.

En klockfrekvens över 25 MHz.

3.

Mer än en data- eller instruktionsbuss eller seriekommunikationsport som tillhandahåller en direkt extern sammankoppling mellan parallella ”mikroprocessor-mikrokretsar” med en överföringshastighet på 2,5 Mbyte/s.

b.

Integrerade minneskretsar enligt följande:

1.

Elektriskt raderbara programmerbara läsminnen (EEPROM) med minneskapacitet enligt följande:

a.

För flashminnen: mer än 16 Mbit per kapsling.

b.

För alla andra typer av EEPROM, något av följande:

1.

Mer än 1 Mbit per kapsling.

2.

Mer än 256 kbit per kapsling och en maximal accesstid som är mindre än 80 ns.

2.

Statiska arbetsminnen (SRAM) med minneskapacitet enligt något av följande:

a.

Mer än 1 Mbit per kapsling.

b.

Mer än 256 kbit per kapsling och en maximal accesstid som är mindre än 25 ns.

c.

Analog-till-digital-omvandlare med någon av följande egenskaper:

1.

En upplösning på 8 bitar eller mer, men mindre än 12 bitar, med en dataöverföringshastighet som är högre än 200 miljoner samplingar per sekund (Msps).

2.

En upplösning på 12 bitar, med en dataöverföringshastighet som är högre än 105 miljoner samplingar per sekund (Msps).

3.

En upplösning på mer än 12 bitar, men högst 14 bitar, med en dataöverföringshastighet som är högre än 10 miljoner samplingar per sekund (Msps).

4.

En upplösning på mer än 14 bitar, med en dataöverföringshastighet som är högre än 2,5 miljoner samplingar per sekund (Msps).

d.

Fältprogrammerbara logiska komponenter med ett maximalt antal enpoliga digitala inmatningar/utmatningar mellan 200 och 700.

e.

Processorer för snabb Fourier-transform (FFT) som har en specificerad exekveringstid som är mindre än 1 ms, för en komplex FFT med 1 024 punkter.

f.

Kundanpassade integrerade kretsar för vilka antingen funktionen är okänd eller kretstillverkaren saknar uppgift om kontrollstatusen hos den utrustning där kretsarna ska ingå, som har något av följande:

1.

Fler än 144 anslutningar.

2.

Den ”typiska fördröjningstiden” är kortare än 0,4 ns.

g.

”Elektroniska vakuumenheter” för vandringsvåg och pulsad eller kontinuerlig drift enligt följande:

1.

Enheter som har kopplade kaviteter eller är utvecklingar av sådana enheter.

2.

Enheter som bygger på helixbanor eller banor med vågledare i form av veck eller serpentiner (folded waveguide respektive serpentine waveguide), eller utvecklingar av dessa, och som har något av följande:

a.

En ”effektbandbredd” som är en halv oktav eller mer, och produkten av den specificerade uteffekten (uttryckt i kW) och den maximala specificerade arbetsfrekvensen (uttryckt i GHz) överstiger mätetalet 0,2,

b.

En ”effektbandbredd” på mindre än en halv oktav, och produkten av den specificerade uteffekten (uttryckt i kW) och den maximala specificerade arbetsfrekvensen (uttryckt i GHz) överstiger mätetalet 0,4.

h.

Flexibla vågledare som är utformade för användning vid frekvenser som överstiger 40 GHz.

i.

Anordningar för akustiska ytvågor samt för akustiska vågor nära ytan (shallow bulk) som har något av följande:

1.

En bärfrekvens som överstiger 1 GHz.

2.

En bärfrekvens på högst 1 GHz, samt någon av följande egenskaper:

a.

En frekvensundertryckning av sidloben som överstiger 55 dB.

b.

En produkt av den maximala fördröjningstiden och bandbredden (tid i μs och bandbredd i MHz) som överstiger 100.

c.

En dispersionsfördröjning som är mer än 10 μs.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt X.A.I.001.i avses med ’frekvensundertryckning av sidloben’ det maximala undertryckningsvärde som anges i databladet.

j.

’Celler’ enligt följande:

1.

’Primärceller’ som har en ’energitäthet’ på högst 550 Wh/kg vid 293 K (20 °C).

2.

’Sekundärceller’ som har en ’energitäthet’ på högst 350 Wh/kg vid 293 K (20 °C).

Anmärkning:

Avsnitt X.A.I.001.j omfattar inte batterier, inbegripet batterier som består av en enda cell.

Tekniska anmärkningar:

 

1.

I avsnitt X.A.I.001.j beräknas energitäthet (Wh/kg) utifrån den nominella spänningen multiplicerad med den nominella kapaciteten i amperetimmar (Ah) dividerad med massan i kg. Om den nominella kapaciteten inte är specificerad beräknas energitätheten utifrån den nominella spänningen i kvadrat multiplicerad med urladdningstiden i timmar dividerat med urladdningsbelastningen i ohm och massan i kg.

2.

I avsnitt X.A.I.001.j definieras ’cell’ som en elektrokemisk enhet som har positiva och negativa elektroder och elektrolyt samt är en källa till elektrisk energi. Den är grundkomponenten i ett batteri.

3.

I avsnitt X.A.I.001.j.1 avses med ’primärcell’ en ’cell’ som inte är avsedd att laddas genom någon annan källa.

4.

I avsnitt X.A.I.001.j.2 avses med ’sekundärcell’ en ’cell’ som är avsedd att laddas genom en extern elektrisk källa.

k.

”Supraledande” elektromagneter eller solenoider, ”särskilt konstruerade” för att kunna helt laddas eller urladdas på mindre än 1 minut och som har alla följande egenskaper:

Anmärkning:

Avsnitt X.A.I.001.k omfattar inte ”supraledande” elektromagneter och solenoider som är konstruerade för att användas i medicinsk utrustning för magnetisk resonanstomografi (MRI).

1.

Maximal avgiven energi under urladdningen dividerad med urladdningens varaktighet som är större än 500 kJ/minut.

2.

Innerdiameter på den strömförande lindningen som är större än 250 mm.

3.

Specifikation för en magnetisk induktion som är större än 8 T eller en ”total strömtäthet” i lindningen som är större än 300 A/mm2.

l.

Kretsar eller system för elektromagnetisk energilagring som innehåller komponenter tillverkade av ”supraledande” material, särskilt konstruerade för drift vid temperaturer under den ”kritiska temperaturen” för åtminstone en av dess ”supraledande” beståndsdelar och som har allt av följande:

1.

Resonansfrekvenser i drift som överstiger 1 MHz.

2.

En lagrad energitäthet på minst 1 MJ/m3.

3.

En urladdningstid som är mindre än 1 ms.

m.

Tyratroner baserade på väte/väteisotop, med en keram-metallkonstruktion och ett toppvärde för märkström på minst 500 A.

n.

Används inte.

o.

Solceller, CIC-hopsättningar (cell-interconnect-coverglass), solpaneler och solmoduler som är ”rymdkvalificerade” och inte omfattas av avsnitt 3A001.e.4 (1).

X.A.I.002

”Elektroniska sammansättningar” för generell användning, moduler och utrustning

a.

Elektronisk provutrustning, annan än den som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

b.

Digitala magnetiska instrumentdatabandspelare (instrumentation magnetic tape data recorder) som har någon av följande egenskaper:

1.

En maximal överföringshastighet via det digitala gränssnittet som överstiger 60 Mbit/s och användning av teknik med spiralavsökning (helical scan).

2.

En maximal överföringshastighet via det digitala gränssnittet som överstiger 120 Mbit/s och användning av teknik med fast huvud.

3.

”Rymdkvalificerad”.

c.

Utrustning, med en maximal överföringshastighet via det digitala gränssnittet som överstiger 60 Mbit/s, som är konstruerad för att omvandla digitala magnetiska videobandspelare till digitala instrumentdatabandspelare.

d.

Icke-modulära analoga oscilloskop med en bandbredd på minst 1 GHz.

e.

Modulära analoga oscilloskopsystem med någon av följande egenskaper:

1.

En centralprocessor med en bandbredd på minst 1 GHz.

2.

Insticksmoduler med en individuell bandbredd på minst 4 GHz.

f.

Analoga samplingsoscilloskop för analys av återkommande fenomen, med en effektiv bandbredd som är större än 4 GHz.

g.

Digitala oscilloskop och transientregistrerare som använder analog-till-digital-omvandling och som kan lagra transienter genom att fortlöpande insamla engångssvep (single-shot input) vid på varandra följande intervall som är kortare än 1 ns (mer än 1 miljard samplingar per sekund (Gsps)), digitalisera till 8 bitars eller högre upplösning och lagra 256 eller fler svep.

Anmärkning:

Avsnitt X.A.I.002 omfattar följande särskilt konstruerade komponenter till analoga oscilloskop:

1.

Insticksenheter.

2.

Externa förstärkare.

3.

Förförstärkare.

4.

Samplingsanordningar.

5.

Katodstrålerör.

X.A.I.003

Specifik utrustning för bearbetning, annan än den som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821, enligt följande:

a.

Frekvensomvandlare som kan arbeta inom frekvensområdet 300–600 Hz, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

b.

Masspektrometrar, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

c.

Alla röntgenblixtaggregat eller komponenter som ligger till grund för konstruktion av pulsade kraftsystem, t.ex. Marxgeneratorer, pulsskapande nät med hög effekt samt högspänningskondensatorer och triggrar.

d.

Pulsförstärkare, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

e.

Elektronisk utrustning för generering av tidsfördröjning eller mätning av tidsintervall, enligt något av följande:

1.

Digitala tidsfördröjningsgeneratorer med en upplösning på högst 50 nanosekunder under tidsintervall på minst 1 mikrosekund.

2.

Flerkanals (minst tre) eller modulära tidsintervallmätare och kronometriutrustning med en upplösning på högst 50 nanosekunder under tidsintervall på minst 1 mikrosekund.

f.

Analytiska kromatografi- och spektrometriinstrument.

X.B.I.001

Utrustning för tillverkning av elektroniska komponenter eller material, enligt följande, och särskilt konstruerade komponenter och tillbehör för dessa

a.

Utrustning särskilt konstruerad för tillverkning av elektronrör, optiska element och särskilt konstruerade komponenter för detta som omfattas av avsnitt 3A001 (2) eller X.A.I.001.

b.

Utrustning som är särskilt konstruerad för tillverkning av halvledarenheter, integrerade kretsar och ”elektroniska sammansättningar” enligt följande, samt system som innehåller eller har samma egenskaper som sådan utrustning:

Anmärkning:

Avsnitt X.B.I.001.b omfattar även utrustning som används eller modifieras för användning vid tillverkning av andra produkter, t.ex. avbildningsanordningar, elektrooptiska anordningar och anordningar för akustiska vågor.

1.

Utrustning för bearbetning av material för tillverkning av anordningar och komponenter under rubriken X.B.I.001.b, enligt följande:

Anmärkning:

Avsnitt X.B.I.001 omfattar inte ugnsrör av kvarts (quartz furnace tubes), ugnsfoder, utrustning för att placera (paddles) och stödja (boats, utom särskilt konstruerade caged boats), rör med dysa för luftinblåsning (bubbler), kassetter eller smältdeglar som är ”särskilt konstruerade” för den bearbetningsutrustning som omfattas av avsnitt X.B.I.001.b.1.

a.

Utrustning för produktion av polykristallint kisel och material som omfattas av avsnitt 3C001 (3).

b.

Utrustning som är särskilt konstruerad för rening eller bearbetning av III/V- och II/VI-halvledarmaterial som omfattas av avsnitt 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 eller 3C005 (4), utom kristalldragningsutrustning (crystal puller, se avsnitt X.B.I.001.b.1.c nedan).

c.

Kristalldragningsutrustning och kristallugnar enligt följande:

Anmärkning:

Avsnitt X.B.I.001.b.1.c omfattar inte diffusions- och oxidationsugnar.

1.

Utrustning för upplösning eller återkristallisering, annan än konstanttemperaturugnar, som använder omfattande energiöverföring och kan behandla wafers med en hastighet som överstiger 0,005 m2 per minut.

2.

’Datorstyrd’ kristalldragningsutrustning med någon av följande egenskaper:

a.

Omladdningsbar utan att behållaren med smältdegeln byts ut.

b.

Arbetstryck som överstiger 2,5 x 105 Pa.

c.

Förmåga att dra kristaller med en diameter som överstiger 100 mm.

d.

’Datorstyrd’ utrustning för epitaxiell tillväxt med någon av följande egenskaper:

1.

Förmåga att producera ett kisellager med en jämnhetsavvikelse mindre än ± 2,5 % över en sträcka av minst 200 mm.

2.

Förmåga att producera ett skikt av något annat material än kisel med en jämnhetsavvikelse över en hel wafer som är lika med eller bättre än ± 3,5 %.

3.

Rotation av enskilda wafers under bearbetningen.

e.

Utrustning för epitaxiell tillväxt med hjälp av molekylärstrålar.

f.

Magnetiskt förstärkt ’sputtering’utrustning med särskilt konstruerade integrerade slussöppningar (load lock) som kan överföra wafers i en isolerad vakuummiljö.

g.

Utrustning särskilt konstruerad för jonimplantation eller jonförstärkt eller fotoförstärkt diffusion, som har någon av följande egenskaper:

1.

Förmåga att producera mönster (patterning capability).

2.

Strålenergi (accelerationsspänning) som överstiger 200 keV.

3.

Optimalt arbetsområde med en strålenergi (accelerationsspänning) som är mindre än 10 keV.

4.

Förmåga att högenergiimplantera syre i ett upphettat ”substrat”.

h.

’Datorstyrd’ utrustning för selektivt avlägsnande (etsning) med hjälp av anisotropa torra metoder (t.ex. plasma) enligt följande:

1.

’Satsvis’, med något av följande:

a.

Ändpunktsdetektering, annan än optisk emissionsspektroskopi.

b.

Arbetstryck (etsningstryck) i reaktorn på högst 26,66 Pa.

2.

’Styckvis’ (enskilda wafers), med något av följande:

a.

Ändpunktsdetektering, annan än optisk emissionsspektroskopi.

b.

Arbetstryck (etsningstryck) i reaktorn på högst 26,66 Pa.

c.

Hantering av wafers med kassett-till-kassettmatning och slussöppning.

Anmärkningar:

1.

Med ’för satser’ avses maskiner som inte är särskilt konstruerade för produktionsmässig bearbetning av enkla wafers. Sådana maskiner kan bearbeta två eller flera wafers samtidigt med gemensamma processparametrar, t.ex. RF-effekt, temperatur, typ av etsningsgas och flödeshastighet.

2.

Med ’för enkla wafers’ avses maskiner som är särskilt konstruerade för produktionsmässig bearbetning av enkla wafers. Dessa maskiner kan använda teknik för automatisk waferhantering för att ladda en enda wafer i processutrustningen. Definitionen omfattar utrustning som kan ladda och bearbeta flera wafers, men där etsningsparametrarna, t.ex. RF-effekt eller ändpunkt, kan bestämmas oberoende för varje enskilt wafer.

i.

Utrustning för ”kemisk förångningsdeposition” (CVD), t.ex. plasmaförstärkt CVD (PECVD) eller fotoförstärkt CVD, för tillverkning av halvledarenheter, med någon av följande egenskaper, för deposition av oxider, nitrider, metaller eller polykisel:

1.

Utrustning för ”kemisk förångningsdeposition” med arbetstryck under 105 Pa.

2.

PECVD-utrustning som arbetar antingen under 60 Pa eller som har automatisk waferhantering med kassett-till-kassettmatning och slussöppning.

Anmärkning:

Avsnitt X.B.I.001.b.1.i omfattar inte lågtryckssystem för ”kemisk förångningsdeposition” (LPCVD) eller reaktiv ”sputtering”utrustning.

j.

Elektronstrålesystem särskilt konstruerade eller modifierade för masktillverkning eller bearbetning av halvledarenheter med någon av följande egenskaper:

1.

Elektrostatisk avböjning av strålen.

2.

En formad, icke-gaussisk strålprofil.

3.

Digital-till-analog-omvandling med en hastighet som överstiger 3 MHz.

4.

Digital-till-analog-omvandling med en noggrannhet som överstiger 12 bitar.

5.

Återkopplingsnoggrannhet på 1 mikrometer eller finare för positionsbestämning från mål till stråle (target-to-beam).

Anmärkning:

Avsnitt X.B.I.001.b.1.j omfattar inte system för elektronstrålebeläggning (electron beam deposition system) eller svepelektronmikroskop för allmänna ändamål.

k.

Ytbehandlingsutrustning för behandling av halvledarwafers enligt något av följande:

1.

Särskilt konstruerad utrustning för behandling av baksidan på wafers som är tunnare än 100 mikrometer och därefter separering av dessa.

2.

Särskilt konstruerad utrustning för att uppnå en ytjämnhet hos den aktiva ytan av en behandlad wafer med ett tvåsigmavärde på högst 2 mikrometer, totalt indikatorutslag (TIR).

Anmärkning:

Avsnitt X.B.I.001.b.1.k omfattar inte utrustning för läppning och polering i samband med ytbehandling av wafers.

l.

Sammankopplingsutrustning som omfattar en eller flera gemensamma vakuumkammare särskilt konstruerade för att möjliggöra integrering av all utrustning som omfattas av avsnitt X.B.I.001 i ett komplett system.

m.

’Datorstyrd’ utrustning som använder ”lasrar” för reparation eller putsning av ”monolitiska integrerade kretsar” med någon av följande egenskaper:

1.

Positioneringsnoggrannhet som är mindre än ± 1 mikrometer.

2.

Punktstorlek (spotsize) (skårbredd (kerf width)) som är mindre än 3 mikrometer.

Teknisk

anmärkning: I avsnitt X.B.I.001.b.1 avses med ’sputtering’ en överlagringsbeläggningsprocess där positivt laddade joner accelereras av ett elektriskt fält mot ytan av ett mål (beläggningsmaterialet). Den kinetiska energin hos de laddade jonerna är tillräcklig för att atomer från ytan ska frigöras och beläggas på substratet. (Anmärkning: Triod-, magnetron- och radiofrekvenssputtering för att öka vidhäftningen av beläggningen samt beläggningstakten är vanliga modifieringar av denna process.)

2.

Masker, mask”substrat”, utrustning för maskframställning och bildöverföring för tillverkning av anordningar och komponenter under rubriken X.B.I.001, enligt följande:

Anmärkning:

Med ”masker” avses sådana som används inom elektronstrålelitografi, röntgenlitografi och ultraviolett litografi samt vanlig ultraviolett och synlig fotolitografi.

a.

Färdiga masker, mastermasker och konstruktionsunderlag för dessa, med undantag av följande:

1.

Färdiga masker eller mastermasker för produktion av integrerade kretsar som inte omfattas av avsnitt 3A001 (5).

2.

Masker eller mastermasker som har följande två egenskaper:

a.

Konstruktionen är baserad på geometrier som är minst 2,5 mikrometer.

b.

Konstruktionen innehåller inte några särskilda funktioner som ändrar den avsedda användningen med hjälp av produktionsutrustning eller ”programvara”.

b.

Masksubstrat enligt följande:

1.

”Substrat” (t.ex. glas, kvarts, safir) belagda med en hård yta (t.ex. krom, kisel, molybden), för beredning av masker med dimensioner som är större än 125 mm x 125 mm.

2.

Substrat som är särskilt konstruerade för röntgenmasker.

c.

Utrustning, annan än datorer för allmänna ändamål, särskilt konstruerad för datorstödd konstruktion (CAD) av halvledarenheter eller integrerade kretsar.

d.

Utrustning eller maskiner, enligt något av följande, för framställning av masker eller mastermasker:

1.

Fotooptiska stegningskameror (step and repeat) som kan producera moduler som är större än 100 mm x 100 mm eller som kan producera en enda exponering som är större än 6 mm x 6 mm i bildplanet (dvs. fokalplanet) eller som kan producera en linjebredd på mindre än 2,5 mikrometer i fotoresisten på ”substratet”.

2.

Utrustning för framställning av masker eller mastermasker med jon- eller ”laser”strålelitografi som kan producera linjebredder på mindre än 2,5 mikrometer.

3.

Utrustning eller hållare för att ändra masker eller mastermasker eller för att tillsätta emulsionsfilm (pellicle) och därmed avlägsna defekter.

Anmärkning:

X.B.I.001.b.2.d.1 och b.2.d.2 omfattar inte utrustning för framställning av masker med hjälp av fotooptiska metoder som antingen var kommersiellt tillgängliga före den 1 januari 1980 eller har en prestanda som inte är bättre än sådan utrustning.

e.

’Datorstyrd’ utrustning för inspektion av masker, mastermasker eller emulsionsfilm (pellicle) med allt följande:

1.

En upplösning på 0,25 mikrometer eller finare.

2.

En noggrannhet på 0,75 mikrometer eller finare över en sträcka i en eller två koordinatriktningar på 63,5 mm eller mer.

Anmärkning:

Avsnitt X.B.I.001.b.2.e omfattar inte svepelektronmikroskop för allmänna ändamål, utom när de är särskilt konstruerade och instrumenterade för automatisk mönsterinspektion.

f.

Utrustning för uppriktning och exponering vid produktion av wafers, med hjälp av fotooptiska metoder eller röntgenmetoder, t.ex. litografisk utrustning, inklusive både utrustning för projektionsbildöverföring och repetermöjlighet (step and repeat, direkt steg på wafer) eller scanner (step and scan), som kan åstadkomma något av följande:

Anmärkning:

Avsnitt X.B.I.001.b.2.f omfattar inte utrustning för uppriktning och exponering med hjälp av fotooptiska masker, med kontakt eller på kort avstånd, eller utrustning för kontaktöverföring av bilder.

1.

Produktion av en mönsterstorlek på mindre än 2,5 mikrometer.

2.

Uppriktning med en noggrannhet som är finare än ± 0,25 mikrometer (3 sigma).

3.

Överlagring maskin till maskin (machine-to-machine overlay) som inte är bättre än ± 0,3 mikrometer.

4.

En våglängd från ljuskällan som är kortare än 400 nm.

g.

Elektronstråle-, jonstråle- eller röntgenutrustning för överföring av projektionsbilder som kan producera mönster som är mindre än 2,5 mikrometer.

Anmärkning:

För fokuserade system med avlänkad stråle (direktritningssystem, direkt write system), se avsnitt XB.I.001.b.1.j.

h.

Utrustning som använder ”lasrar” för direktritning (direct write) på wafers och som kan producera mönster som är mindre än 2,5 mikrometer.

3.

Utrustning för montering av integrerade kretsar enligt följande:

a.

’Datorstyrd’ bindning av nakna kretsar (die bonder) med samtliga följande egenskaper:

1.

Särskilt konstruerad för ”integrerade hybridkretsar”.

2.

Positioneringsrörelse i X-Y-led som överstiger 37,5 × 37,5 mm.

3.

Placeringsnoggrannhet i X-Y-planet som är finare än ± 10 mikrometer.

b.

’Datorstyrd’ utrustning för att producera flera bindningar i ett enda moment (t.ex. beam lead bonder, chip carrier bonder, tape bonder).

c.

Halvautomatisk eller automatisk utrustning för varmförsegling av socklar, där sockeln värms upp lokalt till en högre temperatur än kapslingens innehåll, särskilt konstruerad för keramiska mikrokretskapslingar som omfattas av avsnitt 3A001 (6) och som har en kapacitet på minst en kapsling per minut.

Anmärkning:

Avsnitt X.B.I.001.b.3 omfattar inte punktsvetsmaskiner av motståndstyp för allmänna ändamål.

4.

Filter för renrum som kan åstadkomma en luftmiljö med högst 10 partiklar på högst 0,3 mikrometer per 0,02832 m3 luft, samt tillhörande filtermaterial.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt X.B.I.001 avses med ’datorstyrd’ en styrning med hjälp av instruktioner som lagras i ett elektroniskt minne och som en processor kan utföra för att styra utförandet av förutbestämda funktioner. Utrustning kan vara ’datorstyrd’ oavsett om den elektroniska lagringen är intern eller extern i förhållande till utrustningen.

X.B.I.002

Utrustning för inspektion eller provning av elektroniska komponenter och material, samt särskilt konstruerade komponenter och tillbehör till detta

a.

Utrustning särskilt konstruerad för inspektion eller provning av elektronrör, optiska element och särskilt konstruerade komponenter för detta som omfattas av avsnitt 3A001 (7) eller X.A.I.001.

b.

Utrustning som är särskilt konstruerad för inspektion eller provning av halvledarenheter, integrerade kretsar och ”elektroniska sammansättningar” enligt följande, samt system som innehåller eller har samma egenskaper som sådan utrustning:

Anmärkning:

Avsnitt X.B.I.002.b omfattar även utrustning som används eller modifieras för användning vid inspektion eller provning av andra produkter, t.ex. avbildningsanordningar, elektrooptiska anordningar och anordningar för akustiska vågor.

1.

’Datorstyrd’ inspektionsutrustning för automatisk detektering av defekter, fel eller föroreningar på högst 0,6 mikrometer i eller på bearbetade wafers, ”substrat”, andra än tryckta kretskort eller chip, med hjälp av optisk bildtagningsteknik för mönsterjämförelse.

Anmärkning:

Avsnitt X.B.I.002.b.1 omfattar inte svepelektronmikroskop för allmänna ändamål, utom när de är särskilt konstruerade och instrumenterade för automatisk mönsterinspektion.

2.

Särskilt konstruerad ’datorstyrd’ mät- och analysutrustning enligt följande:

a.

Utrustning särskilt konstruerad för mätning av syre- eller kolhalt i halvledarmaterial.

b.

Utrustning för mätning av linjebredd med en upplösning på 1 mikrometer eller finare.

c.

Särskilt konstruerade instrument för mätning av planhet som kan mäta avvikelser från planhet på 10 mikrometer eller mindre med en upplösning på 1 mikrometer eller finare.

3.

’Datorstyrd’ waferprovningsutrustning (wafer probing) med någon av följande egenskaper:

a.

Positioneringsnoggrannhet som är finare än 3,5 mikrometer.

b.

Förmåga att prova komponenter med mer än 68 anslutningar.

c.

Förmåga att prova med en frekvens som överstiger 1 GHz.

4.

Provutrustning enligt följande:

a.

’Datorstyrd’ utrustning särskilt konstruerad för provning av diskreta halvledarenheter eller okapslade chip, och som kan prova med en frekvens som överstiger 18 GHz.

Teknisk

anmärkning: Diskreta halvledarenheter omfattar fotoceller och solceller.

b.

’Datorstyrd’ utrustning som är särskilt konstruerad för provning av integrerade kretsar och ”elektroniska sammansättningar” av dessa, och som kan utföra funktionsprovning på något av följande sätt:

1.

Med en ’mönsterfrekvens’ (pattern rate) som överstiger 20 MHz.

2.

Med en ’mönsterfrekvens’ som överstiger 10 MHz men inte 20 MHz och med förmåga att prova kapslingar med mer än 68 anslutningar.

Anmärkningar:

Avsnitt X.B.I.002.b.4.b omfattar inte provutrustning som är särskilt konstruerad för provning av följande:

1.

Minnen.

2.

”Sammansättningar” eller en klass av ”elektroniska sammansättningar” för hem- och underhållningstillämpningar.

3.

Elektroniska komponenter, ”elektroniska sammansättningar” och integrerade kretsar som inte omfattas av avsnitt 3A001 (8) eller X.A.I.001, förutsatt att denna provutrustning inte omfattar beräkningsanordningar med ”användartillgänglig programmeringsmöjlighet”.

Teknisk

anmärkning: I avsnitt X.B.I.002.b.4.b avses med ’mönsterfrekvens’ den maximala digitala arbetsfrekvensen för en provutrustning. Den motsvarar därför den högsta datahastighet som en provutrustning kan tillhandahålla i icke-multiplexmod. Den kan också kallas provningshastighet, maximal digital frekvens eller maximal digital hastighet.

c.

Utrustning som är särskilt konstruerad för att bestämma prestandan hos fokalplansmatriser vid våglängder över 1 200 nm med hjälp av ’datorstyrda’ mätningar eller datorstödd utvärdering och som har någon av följande egenskaper:

1.

Svep med en ljuspunkt vars diameter är mindre än 0,12 mm.

2.

Konstruktion avsedd för mätning av ljuskänsliga prestandaparametrar och för utvärdering av frekvenssvar, moduleringsöverföringsfunktion, likformig responsivitet (uniformity of responsivity) eller brus.

3.

Konstruktion avsedd för att utvärdera moduler som kan skapa bilder med mer än 32 x 32 linjeelement.

5.

System med elektronstråleprovning som är konstruerade för användning med högst 3 keV, eller ”laser”strålesystem för kontaktfri provning av spänningssatta halvledarenheter, med någon av följande egenskaper:

a.

Stroboskopkapacitet med antingen strålsläckning (beam blanking) eller detekteringsstrobning (detector strobing).

b.

En elektronspektrometer för spänningsmätning med en upplösning på mindre än 0,5 V.

c.

Elektriska provningsfixturer för prestandaanalys av integrerade kretsar.

Anmärkning:

Avsnitt X.B.I.002.b.5 omfattar inte svepelektronmikroskop, utom när de är särskilt konstruerade och instrumenterade för kontaktfri provning av en spänningssatt halvledarenhet.

6.

’Datorstyrda’ multifunktionella riktade jonstrålesystem som är särskilt konstruerade för tillverkning, reparation, fysisk layoutanalys och provning av masker eller halvledarenheter och som har någon av följande egenskaper:

a.

Återkopplingsnoggrannhet på 1 mikrometer eller finare för positionsbestämning från mål till stråle (target-to-beam).

b.

Digital-till-analog-omvandling med en noggrannhet som överstiger 12 bitar.

7.

Partikelmätsystem som använder ”lasrar” som konstruerats för att mäta partikelstorlek och koncentration i luft och som har båda följande egenskaper:

a.

Förmåga att mäta partikelstorlekar på 0,2 mikrometer eller mindre vid en flödeshastighet på 0,02832 m3 per minut eller mer.

b.

Förmåga att karakterisera ren luft i klass 10 eller bättre.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt X.B.I.002 avses med ’datorstyrd’ en styrning med hjälp av instruktioner som lagras i ett elektroniskt minne och som en processor kan utföra för att styra utförandet av förutbestämda funktioner. Utrustning kan vara ’datorstyrd’ oavsett om den elektroniska lagringen är intern eller extern i förhållande till utrustningen.

X.C.I.001

Positiva resistmaterial som är utformade för halvledarlitografi och speciellt justerade (optimerade) för våglängder mellan 370 och 193 nm.

X.D.I.001

”Programvara” som är särskilt utformad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av elektroniska enheter eller komponenter som omfattas av avsnitt X.A.I.001, elektronisk utrustning för allmänna ändamål som omfattas av avsnitt X.A.I.002 eller tillverknings- och provutrustning som omfattas av avsnitt X.B.I.001 och X.B.I.002, eller ”programvara” som är särskilt utformad för ”användning” av utrustning som omfattas av avsnitt 3B001.g och 3B001.h (9).

X.E.I.001

”Teknik” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av elektroniska enheter eller komponenter som omfattas av avsnitt X.A.I.001, elektronisk utrustning för allmänna ändamål som omfattas av avsnitt X.A.I.002 eller tillverknings- och provutrustning som omfattas av avsnitt X.B.I.001 eller X.B.I.002, eller material som omfattas av avsnitt X.C.I.001.

Kategori II – Datorer

Anmärkning:

Kategori II omfattar inte varor för fysiska personers personliga bruk.

X.A.II.001

Datorer, ”elektroniska sammansättningar” och tillhörande utrustning som inte omfattas av avsnitt 4A001 eller 4A003 (10), samt särskilt konstruerade komponenter till dessa

Anmärkning:

Kontrollstatus för ”digitala datorer” och därmed sammanhörande utrustning enligt beskrivningen i avsnitt X.A.II.001 bestäms av kontrollstatus för annan utrustning eller andra system, under förutsättning att

a.

de ”digitala datorerna” eller den därmed sammanhörande utrustningen är väsentliga för den andra utrustningens eller de andra systemens funktion,

b.

de ”digitala datorerna” eller den därmed sammanhörande utrustningen inte är en ”huvudbeståndsdel” i den andra utrustningen eller de andra systemen, och

Anm. 1

Kontrollstatus för ”signalbehandlings”- eller ”bildbehandlings”-utrustning särskilt konstruerad för en annan utrustning med funktioner, som är begränsade till dem som krävs för den andra utrustningen, ska bestämmas av kontrollstatus för den andra utrustningen även om den överskrider värdena för ”huvudbeståndsdelen”.

Anm. 2

När det gäller kontrollstatus för ”digitala datorer” eller därmed tillhörande utrustning för telekommunikation, se kategori 5 del 1 (Telekommunikation) (11).

c.

”teknik” för ”digitala datorer” och tillhörande utrustning bestäms av avsnitt 4E (12).

a.

Elektroniska datorer och därmed sammanhängande utrustning samt ”elektroniska sammansättningar” och särskilt konstruerade komponenter till dessa, specificerade för drift vid en omgivningstemperatur över 343 K (70 °C).

b.

”Digitala datorer”, inbegripet utrustning för ”signalbehandling” eller ”bildbehandling”, som har en ”justerad topprestanda” (”APP”) på minst 0,0128 viktade teraflops (WT).

c.

”Elektroniska sammansättningar” som är särskilt konstruerade eller modifierade för att förbättra prestandan genom aggregering av processorer, enligt följande:

1.

Konstruerade för att kunna aggregera konfigurationer med minst 16 processorer.

2.

Används inte.

Anmärkning 1:

Avsnitt X.A.II.001.c gäller endast ”elektroniska sammansättningar” och programmerbara anslutningar som har en ”APP” som inte överskrider gränserna i avsnitt X.A.II.001.b när de levereras som icke inmonterade ”elektroniska sammansättningar”. Det är inte tillämpligt på ”elektroniska sammansättningar” som på grund av sin konstruktion har begränsad användning som tillhörande utrustning som omfattas av avsnitt X.A.II.001.k.

Anmärkning 2:

Avsnitt X.A.II.001.c omfattar inte ”elektroniska sammansättningar” som är särskilt konstruerade för en produkt eller familj av produkter vars maximala konfiguration inte överskrider gränserna i avsnitt X.A.II.001.b.

d.

Används inte.

e.

Används inte.

f.

Utrustning för ”signalbehandling” eller ”bildbehandling”, som har en ”justerad topprestanda” (”APP”) på minst 0,0128 viktade teraflops (WT).

g.

Används inte.

h.

Används inte.

i.

Utrustning som innehåller ’terminalgränssnittsutrustning’ som överskrider gränsvärdena i avsnitt X.A.III.101.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt X.A.II.001.i avses med ’terminalgränssnittsutrustning’ utrustning där information förs in i eller lämnar telekommunikationssystemet, t.ex. telefon, dataenhet, dator osv.

j.

Utrustning som är särskilt konstruerad för att möjliggöra extern sammankoppling av ”digitala datorer” eller därmed sammanhörande utrustning, som tillåter kommunikation med en datahastighet som överskrider 80 Mbyte/s.

Anmärkning:

Avsnitt X.A.II.001.j omfattar inte intern utrustning för sammankoppling (t.ex. backplan, bussar), passiva kopplingselement, ”styrenheter för åtkomst till nätverk” eller ’styrenheter för kommunikationskanaler’.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt X.A.II.001.j avses med ’styrenhet för kommunikationskanal’ är det fysiska anslutningskort som styr flödet av synkrona eller asynkrona digitala signaler. Kortet är sammansatt av komponenter som kan integreras i en dator eller telekommunikationsutrustning för att ge kommunikationsanslutning.

k.

”Hybriddatorer” och ”elektroniska sammansättningar” och särskilt konstruerade komponenter till dessa som innehåller analog-till-digital-omvandlare med alla följande egenskaper:

1.

Minst 32 kanaler.

2.

En upplösning på 14 bitar (plus teckenbit) eller mer med en konverteringshastighet på minst 200 000 Hz.

X.D.II.001

”Programvara” för matematisk bevisning (proof) och validering av ”program”, ”programvara” som möjliggör automatisk generering av ”källkod” och ”programvara” för operativsystem som är särskilt konstruerad för utrustning för ”realtidsbearbetning”

a.

”Programvara” för matematisk bevisning (proof) och validering av ”program” som använder matematisk och analytisk teknik och som är konstruerad eller modifierad för ”program” med fler än 500 000”källkods”instruktioner.

b.

”Programvara” som möjliggör automatisk generering av ”källkod” från data som erhållits online från externa sensorer som beskrivs i förordning (EU) 2021/821.

c.

”Programvara” för operativsystem som är särskilt konstruerad för utrustning för ”realtidsbearbetning” som garanterar en ”global latenstid för avbrott” på mindre än 20 mikrosekunder.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt X.D.II.001 avses med ”global latenstid för avbrott” den tid som krävs för att datasystemet ska känna igen ett avbrott på grund av en händelse, ta hand om avbrottet och utföra ett kontextbyte till en annan minnesresident process som väntar på avbrottet.

X.D.II.002

”Programvara”, annan än sådan som omfattas av avsnitt 4D001 (13), särskilt konstruerad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som omfattas av avsnitt 4A101 (14), X.A.II.001

X.E.II.001

”Teknik” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.II.001 eller ”programvara” som omfattas av avsnitt X.D.II.001 eller X.D.II.002.

X.E.II.001

”Teknik” för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning konstruerad för ’bearbetning i flera dataströmmar’ (multi-data-stream processing).

Teknisk anmärkning:

I avsnitt X.E.II.001 avses med ’bearbetning i flera dataströmmar’ ett mikroprogram eller en utrustningsarkitekturteknik som medger samtidig bearbetning av två eller flera datasekvenser som styrs av en eller flera instruktionssekvenser med hjälp av t.ex.

1.

en arkitektur av enkla instruktioner av sammansatta datamängder (SIMD), t.ex. vektor- eller kedjeprocessorer,

2.

en arkitektur med flera enkla instruktioner av sammansatta datamängder (MSIMD),

3.

en arkitektur med flera sammansatta instruktioner av sammansatta datamängder (MIMD), inklusive dem som är tätt kopplade, nära kopplade eller löst kopplade, eller

4.

strukturerade kedjor av bearbetningselement inklusive systoliska kedjor.

Kategori III. Del 1 – Telekommunikation

Anmärkning:

Kategori III. Del 1 omfattar inte varor för fysiska personers personliga bruk.

X.A.III.101

Utrustning för telekommunikation

a.

Alla former av telekommunikationsutrustning som inte omfattas av avsnitt 5A001.a (15), som ”särskilt konstruerats” för att fungera utanför temperaturintervallet från 219 K (-54 °C) till 397 K (124 °C).

b.

System och utrustning för telekommunikationsöverföring, och särskilt konstruerade komponenter och tillbehör för dessa, som har någon av följande egenskaper eller funktioner eller något av följande kännetecken:

Anmärkning:

Utrustning för telekommunikationsöverföring:

a.

Kategoriserad enligt följande, eller en kombination av dessa:

1.

Radioutrustning (t.ex. sändare, mottagare och sändare-mottagare).

2.

Terminalutrustning (line terminating equipment).

3.

Mellanförstärkarutrustning.

4.

Repeterutrustning.

5.

Regeneringsutrustning.

6.

Kodkonverterare (transcoders).

7.

Multiplexutrustning (inklusive statistisk multiplex).

8.

Modulatorer/demodulatorer (modem).

9.

Transmultiplexutrustning (se CCITT Rec. G701).

10.

’Datorstyrd’ utrustning för digital korskoppling.

11.

’Portar’ och bryggor.

12.

’Accessenheter för medieåtkomst’.

b.

Utformad för användning i en- eller flerkanalskommunikation via något av följande:

1.

Ledning (tråd).

2.

Koaxialkabel.

3.

Optisk fiberkabel.

4.

Elektromagnetisk strålning.

5.

Akustisk vågutbredning under vatten.

1.

Använder digital teknik, inklusive digital behandling av analoga signaler, konstruerad för att fungera med en ”digital överföringshastighet” på högsta multiplexnivå över 45 Mbit/s eller en ”total digital överföringshastighet” över 90 Mbit/s.

Anmärkning:

Avsnitt X.A.III.101.b.1 omfattar inte utrustning som är särskilt konstruerad för att integreras och användas i ett satellitsystem för civilt bruk.

2.

Modem som använder ’bandbredd svarande mot en talkanal’ med en ’dataöverföringshastighet’ på över 9 600 bit/s.

3.

Utgör ’datorstyrd’ digital korskopplingsutrustning med en ”digital överföringshastighet” som överstiger 8,5 Mbit/s per port.

4.

Utgör utrustning med något av följande:

a.

”Styrenheter för åtkomst till nätverk” och tillhörande gemensamt medium med en ”digital överföringshastighet” som överstiger 33 Mbit/s.

b.

”Styrenheter för kommunikationskanaler” där digitala utdata har en ’dataöverföringshastighet’ på över 64 000 bit/s per kanal.

Anmärkning:

Om en utrustning som inte omfattas innehåller en ”styrenhet för åtkomst till nätverk” får den inte ha någon typ av gränssnitt för telekommunikation, utom de som beskrivs i, men inte omfattas av, avsnitt X.A.III.101.b.4.

5.

Använder ”laser” och har någon av följande egenskaper:

a.

En överföringsvåglängd som överstiger 1 000 nm.

b.

Använder analog teknik och en bandbredd på minst 45 MHz.

c.

Använder koherent optisk överföringsteknik eller koherent optisk detekteringsteknik (även kallade optical heterodyne or homodyne techniques).

d.

Använder multiplexerande teknik för våglängdsdelning.

e.

Utför ”optisk förstärkning”.

6.

Radioutrustning som används med ingångs- eller utgångsfrekvens som är högre än

a.

31 GHz för applikationer för jordsatellitstationer,

b.

26,5 GHz för andra applikationer.

Anmärkning:

Avsnitt X.A.III.101.b.6. omfattar inte utrustning för civilt bruk som uppfyller kraven för ett frekvensband mellan 26,5 GHz och 31 GHz som tilldelats av ITU (International Telecommunications Union).

7.

Utgör radioutrustning som använder något av följande:

a.

Kvadratur-amplitud-modulationsteknik (QAM) över nivå 4, om den ”totala digitala överföringshastigheten” överstiger 8,5 Mbit/s.

b.

Kvadratur-amplitud-modulationsteknik (QAM) över nivå 16, om den ”totala digitala överföringshastigheten” är högst 8,5 Mbit/s.

c.

Annan teknik för digital modulering med en ’spektral effektivitet’ på minst 3 bit/s/Hz.

d.

Arbetar i frekvensbandet 1,5–87,5 MHz och har adaptiv teknik som dämpar en interfererande signal med mer än 15 dB.

Anmärkningar:

 

1.

Avsnitt X.A.III.101.b.7 omfattar inte utrustning som är särskilt konstruerad för att integreras och användas i ett satellitsystem för civilt bruk.

2.

Avsnitt X.A.III.101.b.7 omfattar inte radioutrustning för drift i ett frekvensband som tilldelats av ITU (International Telecommunications Union)

a.

som antingen

1.

inte överstiger 960 MHz, eller

2.

har en ”total digital överföringshastighet” som inte överstiger 8,5 Mbit/s, och

b.

som har en ”spektral effektivitet” på högst 4 bit/s/Hz.

c.

’Datorstyrd’ kopplingsutrustning och tillhörande signalsystem, med någon av följande egenskaper eller funktioner, och särskilt konstruerade komponenter och tillbehör för dessa.

Anmärkning:

Statistiska multiplexorer med digitala in- och utsignaler som tillhandahåller omkoppling behandlas som ’datorstyrda’ omkopplare.

1.

Utrustning eller system för ”data(meddelande)omkoppling” som är konstruerade för ”paketöverföring”, elektroniska sammansättningar och komponenter till dessa, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

2.

Används inte.

3.

Routing eller omkoppling av ’datagram’paket.

Anmärkning:

Avsnitt X.A.III.101.c.3 omfattar inte nät som är begränsade till att endast använda ’styrenheter för åtkomst till nätverk’ eller till ’styrenheter för åtkomst till nätverk’ i sig själva.

4.

Används inte.

5.

Prioritet och företräde i flera nivåer för kretskoppling.

Anmärkning:

Avsnitt X.A.III.101.c.5 omfattar inte samtalsföreträde (single-level call preemption).

6.

Konstruerad för automatisk uppkoppling från mobiltelefonsystem till andra mobiltelefonväxlar eller automatisk anslutning till en centraliserad abonnentdatabas ansluten till mer än en växel.

7.

Innehåller ”datorstyrd” digital korskopplingsutrustning med en ”digital överföringshastighet” som överstiger 8,5 Mbit/s per port.

8.

’Centralkanalsignalering’ (common channel signaling) som används i oassocierat eller kvasiassocierat arbetsmod.

9.

’Dynamisk adaptiv routing’.

10.

Utgör paketförmedlare (packet switch), kretsväljare och routrar med portar eller linjer med någon av följande egenskaper:

a.

En ”dataöverföringshastighet” på 64 000 bit/s per kanal för en 'styrenhet för kommunikationskanaler'.

Anmärkning:

Avsnitt X.A.III.101.c.10.a omfattar inte multiplexa sammansatta länkar (multiplex composite links) som består enbart av kommunikationskanaler som inte individuellt omfattas av avsnitt X.A.III.101.b.1.

b.

En ”digital överföringshastighet” på 33 Mbit/s för en ’styrenhet för åtkomst till nätverk’ och tillhörande gemensamma medier.

Anmärkning:

Avsnitt X.A.III.101.c.10 omfattar inte paketförmedlare eller routrar med portar eller linjer som inte överskrider gränsvärdena i avsnitt X.A.III.101.c.10.

11.

”Optisk koppling”.

12.

Användande av teknik för ’asynkront överföringsmod’ (’ATM’).

d.

Optiska fibrer och optiska fiberkablar som är längre än 50 m och konstruerade för att arbeta i enkel mod (single mode).

e.

Centraliserad nätkontroll (centralized network control) som har alla följande egenskaper:

1.

Mottar data från noderna.

2.

Behandlar dessa data för att ge kontroll över trafik som inte kräver beslut av en operatör, och utför därigenom 'dynamisk adaptiv routing'.

Anmärkning 1:

Avsnitt X.A.III.101.e omfattar inte trafikdirigering enligt i förväg fastlagd information.

Anmärkning 2:

Avsnitt X.A.III.101.e utesluter inte att trafik som en funktion av förutsebara statistiska trafikförhållanden omfattas.

f.

Fasstyrda antennsystem, som kan arbeta på nivåer över 10,5 GHz, och som innehåller aktiva element och distribuerade komponenter, och har utformats för att medge elektronisk kontroll av lobformning och antennriktning, utom landningssystem med instrument som uppfyller Internationella luftfartsorganisationens (Icao) standarder (mikrovågslandningssystem (MLS)).

g.

Annan mobil kommunikationsutrustning än den som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821, elektroniska sammansättningar och komponenter till dessa.

h.

Utrustning för radiolänkkommunikation konstruerad för användning vid frekvenser på minst 19,7 GHz och komponenter till denna, annan än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt X.A.III.101 gäller följande:

1.

’Asynkront överföringsmod’ (’ATM’) är ett överföringsmod där informationen är organiserad i celler. Det är asynkront i den meningen att cellernas överföringshastighet beror på den föreskrivna eller effektiva bit-hastigheten.

2.

’Bandbredd svarande mot en talkanal’ är datakommunikationsutrustning som kan arbeta inom en talkanals bandbredd. Denna definieras av CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative Committee) som 3 100 Hz. Se CCITT-rekommendation G.151.

3.

’Anslutningskort för kommunikationskanal’ är det fysiska anslutningskort som styr flödet av synkrona eller asynkrona digitala signaler. Kortet är sammansatt av komponenter som kan integreras i en dator eller telekommunikationsutrustning för att ge kommunikationsanslutning.

4.

’Datagram’ är en självständig, oberoende datamängd som innehåller tillräcklig information för att kunna styras från den sändande till den mottagande terminalen utan att det krävs föregående kommunikation mellan den sändande eller den mottagande terminalen och det mellanliggande nätverket.

5.

’Snabbvalspaket’ är en funktion som är tillämplig på virtuella förbindelser och som medger att terminalutrustningen utvidgar möjligheten att överföra data enligt anrop och att hantera ’paket’ i en omfattning som överstiger den normala kapaciteten vid virtuella förbindelser.

6.

’Gateway’ (även kallad brygga) är en funktion, baserad på någon kombination av utrustning och ”programvara”, för att omvandla ett systems konventioner för att återge, behandla eller överföra information till ett annat systems motsvarande men annorlunda konventioner.

7.

’Integrated Services Digital Network’ (ISDN) är ett enhetligt system där alla former av information, såsom tal, text, data, stillbilder, film osv., förs från en utgång på växeln över en linje till och från abonnenten.

8.

’Paket’ är en grupp binära siffror som omfattar data och styrsignaler och som kopplas upp som en enhet. Data, styrsignaler och eventuella felmeddelanden ordnas i ett angivet format.

9.

’Centralkanalsignalering’ är överföring av kontrollinformation (signalering) via en kanal separat från den som används för meddelandena. Signaleringskanalen styr vanligen flera meddelandekanaler.

10.

’Dataöverföringshastighet’ är den hastighet som definieras i ITU:s rekommendation 53-36, med beaktande av att, för icke-binär modulering, baud och bit per sekund inte är likvärdiga. Bitar för kodnings-, kontroll- och synkroniseringsfunktioner ska ingå.

11.

’Dynamisk adaptiv routing’ är ett system som automatiskt dirigerar om trafik baserat på avkänning och utvärdering av nätets kondition.

12.

’Accessenhet för medieåtkomst’ är en utrustning som innehåller ett eller flera kommunikationsgränssnitt (”styrenhet för åtkomst till nätverk”, ”styrenhet för kommunikationskanal”, modem eller datorbuss) för att ansluta terminalutrustning till ett nät.

13.

’Spektral effektivitet’ är den ”digitala överföringshastigheten” [bit/s] / 6 dB spektrumbandbredd i Hz.

14.

’Datorstyrd’ innebär en styrning som använder instruktioner lagrade i ett elektroniskt minne som en processor kan utföra för att styra utförandet av förutbestämda funktioner. Anmärkning: Utrustning kan vara ’datorstyrd’ oavsett om den elektroniska lagringen är intern eller extern i förhållande till utrustningen.

X.B.III.101

Annan testutrustning för telekommunikation än den som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

X.C.III.101

Halvfabrikat av glas eller av något annat material som optimerats för tillverkning av optiska fiber som omfattas av avsnitt X.A.III.101.

X.D.III.101

”Programvara” som särskilt utformats eller modifierats med avseende på ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.III.101 och X.B.III.101, samt programvara för dynamisk adaptiv routing, enligt följande:

a.

”Programvara”, i annan form än maskinexekverbar form, särskilt utformad för ”dynamisk adaptiv routing”.

b.

Används inte.

X.E.III.101

”Teknik” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.III.101 eller X.B.III.101, eller ”programvara” som omfattas av avsnitt X.D.III.101, samt annan ”teknik” enligt följande:

a.

Specifik ”teknik” enligt följande:

1.

”Teknik” för behandling och mantling av optisk fiber som är särskilt konstruerad för användning under vatten.

2.

”Teknik” för ”utveckling” av utrustning som använder teknik för ’synkron digital hierarki’ (’SDH’) eller ’synkrona optiska nätverk’ (’SONET’)

Teknisk anmärkning:

I avsnitt X.E.III.101 gäller följande:

1.

’Synkron digital hierarki’ (SDH) är en metod för att styra, multiplexera och få åtkomst till olika former av digital trafik med hjälp av ett synkront transmissionsformat för olika typer av medier. Formatet bygger på en synkron transportmodul (STM) som definieras i CCITT:s rekommendationer G.703, G.707, G.708 och G.709 och andra som ännu inte har offentliggjorts. Första nivåns hastighet för ’SDN’ är 155,52 Mbit/s.

2.

’Synkront optiskt nätverk’ (SONET) är ett nätverk för att styra, multiplexera och få åtkomst till olika former av digital trafik med hjälp av ett synkront transmissionsformat för olika typer av medier via fiberoptik. Formatet är den nordamerikanska varianten av ’SDH’ som även den bygger på STM. Den använder dock synkron transportsignal (Synchronous Transport Signal) som grundläggande transportmodul med en hastighet i första nivån på 51,81 Mbit/s. SONET-standarderna håller på att integreras i standarderna för ’SDH’.

Kategori III. Del 2 – Informationssäkerhet

Anmärkning:

Kategori III. Del 2 omfattar inte varor för fysiska personers personliga bruk.

X.A.III.201

Utrustning enligt följande:

a.

Används inte.

b.

Används inte.

c.

Varor som klassificeras som krypteringsprogramvara för massmarknaden i enlighet med anmärkning 3 om kryptografi i kategori 5 del 2 (16).

X.D.III.201

”Programvara” för ”informationssäkerhet” enligt följande:

Anmärkning:

Denna punkt omfattar inte ”programvara” som utformats eller modifierats för att skydda mot datorsabotage, t.ex. virus, där användningen av ”kryptografi” begränsas till autentisering, digital signatur och/eller dekryptering av data eller filer.

a.

Används inte.

b.

Används inte.

c.

”Programvara” som klassificeras som krypteringsprogramvara för massmarknaden i enlighet med anmärkning 3 om kryptografi i kategori 5 del 2 (17).

X.E.III.201

”Teknik” för ”informationssäkerhet” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik, enligt följande:

a.

Används inte.

b.

”Teknik”, annan än den som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821, för ”användning” av massmarknadsvaror som omfattas av avsnitt X.A.III.201.c eller ”programvara” på massmarknaden som omfattas av avsnitt X.D.III.201.c.

Kategori IV – Sensorer och lasrar

X.A.IV.001

Marin eller markbunden akustisk utrustning som gör det möjligt att upptäcka eller lokalisera föremål eller strukturer under vatten eller att positionera yt- eller undervattensfartyg, och särskilt konstruerade komponenter, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

X.A.IV.002

Optiska sensorer enligt följande:

a.

Bildförstärkarrör och komponenter som särskilt konstruerats för dessa enligt följande:

1.

Bildförstärkarrör som har samtliga följande egenskaper:

a.

En maximal känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 400 nm men inte 1 050 nm.

b.

En mikrokanalplatta för elektronbildförstärkning med en håldelning (avstånd från ett håls mittpunkt till närmaste håls mittpunkt) på mindre än 25 mikrometer.

c.

Som har något av följande:

1.

En S-20, S25 eller multialkalisk fotocell

2.

En GaAs- eller GaInAs-fotocell.

2.

Särskilt konstruerade mikrokanalplattor med följande två egenskaper:

a.

15 000 eller fler ihåliga rör (hollow tubes) per platta.

b.

Håldelning (avstånd från ett håls mittpunkt till närmaste håls mittpunkt) på mindre än 25 mikrometer.

b.

Bildförstärkarutrustning som direkt ger en synlig bild, och som har bildförstärkarrör med de egenskaper som förtecknas i X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003

Kameror enligt följande

a.

Kameror som uppfyller kriterierna i anmärkning 3 till 6A003.b.4 (18).

b.

Används inte.

X.A.IV.004

Optik enligt följande:

a.

Optiska filter:

1.

För våglängder som är längre än 250 nm, bestående av flera lagers beläggning och med någon av följande egenskaper:

a.

En bandbredd på högst 1 nm halvvärdesbredd (FWHI, Full Width Half Intensity) och en högsta överföring på minst 90 %.

b.

En bandbredd på högst 0,1 nm halvvärdesbredd och en högsta överföring på minst 50 %.

Anmärkning:

Avsnitt X.A.IV.004 omfattar inte optiska filter med fasta luftgap eller filter av Lyot-typ.

2.

För våglängder som är längre än 250 nm och med samtliga följande egenskaper:

a.

Avstämbar över ett spektralområde på minst 500 nm.

b.

Omedelbart optiskt bandpass på 1,25 nm eller lägre.

c.

Våglängd återställningsbar inom 0,1 ms med en noggrannhet som är lika med eller bättre än 1 nm inom det avstämbara spektralområdet.

d.

En enda högsta överföring på minst 91 %.

3.

Omkopplare för optisk opacitet (filter) med ett siktfält på 30° eller bredare och en svarstid på 1 ns eller mindre.

b.

’Fluoridfiber’kabel eller optiska fiber för det ändamålet, med en dämpning på mindre än 4 dB/km i ett våglängdsområde som överstiger 1 000 nm men inte 3 000 nm.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt X.A.IV.004.b avses med ’fluoridfiber’ fiber som tillverkas av fluoridföreningar i bulk.

X.A.IV.005

”Lasrar” enligt följande:

a.

Koldioxid (CO2)-”lasrar” som har något av följande:

1.

En kontinuerlig (CW) uteffekt som överstiger 10 kW.

2.

En pulsad uteffekt med en ”pulslängd” som överstiger 10 μs och med något av följande:

a.

En genomsnittlig uteffekt som överstiger 10 kW.

b.

En pulsad ”toppeffekt” som överstiger 100 kW.

3.

En pulsad uteffekt med en ”pulslängd” som är högst 10 μs och något av följande:

a.

En pulsenergi som överstiger 5 J/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 2,5 kW.

b.

En genomsnittlig uteffekt som överstiger 2,5 kW.

b.

Halvledarlasrar enligt följande:

1.

Individuella halvledar”lasrar” med enkel transversell mod som har något av följande:

a.

En genomsnittlig uteffekt som överstiger 100 mW.

b.

En våglängd som överstiger 1 050 nm.

2.

Individuella halvledar”lasrar” med multipel transversell mod, eller grupper av individuella halvledar”lasrar”, med en våglängd som överstiger 1 050 nm.

c.

”Rubinlasrar” med en utenergi som överstiger 20 J/puls.

d.

Icke-”avstämbara””pulsade lasrar” som har en utgångsvåglängd som överstiger 975 nm men inte 1 150 nm och som har någon av följande egenskaper:

1.

En ”pulslängd” som är lika med eller överstiger 1 ns men inte överstiger 1 μs och som har något av följande:

a.

En enkel transversell mod och något av följande:

1.

En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 12 % och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 10 W och som kan fungera vid en pulsrepetitionsfrekvens som överstiger 1 kHz.

2.

En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 20 W.

b.

En multipel transversell mod och något av följande:

1.

En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 18 % och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 30 W.

2.

En ”toppeffekt” som överstiger 200 MW.

3.

En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 50 W.

2.

En ”pulslängd” som överstiger 1 μs och något av följande:

a.

En enkel transversell mod och något av följande:

1.

En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 12 % och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 10 W och som kan fungera vid en pulsrepetitionsfrekvens som överstiger 1 kHz.

2.

En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 20 W.

b.

En multipel transversell mod och något av följande:

1.

En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 18 % och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 30 W.

2.

En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 500 W.

e.

Icke-”avstämbara””CW-lasrar” (continuous wave) som har en utgångsvåglängd som överstiger 975 nm men inte 1 150 nm och som har någon av följande egenskaper:

1.

En enkel transversell mod och något av följande:

a.

En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 12 % och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 10 W och som kan fungera vid en pulsrepetitionsfrekvens som överstiger 1 kHz.

b.

En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 50 W.

2.

En multipel transversell mod och något av följande:

a.

En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 18 % och en ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 30 W.

b.

En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 500 W.

Anmärkning:

Avsnitt X.A.IV.005.e.2.b omfattar inte industriella ”lasrar” med multipel transversell mod, en uteffekt som är högst 2 kW och en total massa som överstiger 1 200 kg. Med total massa avses i denna anmärkning alla komponenter som krävs för att ”lasern” ska fungera, t.ex. ”laser”, energitillförsel och värmeväxlare, men inte extern optik för strålkonditionering och/eller tillförsel.

f.

Icke-”avstämbara””lasrar” som har en våglängd som överstiger 1 400 nm men inte 1 555 nm och som har något av följande:

1.

En utenergi som överstiger 100 mJ/puls och en pulsad ”toppeffekt” som överstiger 1 W.

2.

En genomsnittlig eller kontinuerlig (CW) uteffekt som överstiger 1 W.

g.

Frielektron”lasrar”.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt X.A.IV.005 avses med ’stickproppseffektivitet’ kvoten mellan ”laser”utenergin (eller ”genomsnittlig uteffekt”) och den totala elektriska ineffekt som krävs för att ”lasern” ska fungera, inklusive energitillförsel/konditionering och termisk konditionering/värmeväxlare.

X.A.IV.006

”Magnetometrar”, ”supraledande” elektromagnetiska sensorer och komponenter som särskilt konstruerats för dessa enligt följande:

a.

”Magnetometrar”, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821, som har en ’känslighet’ som är lägre (bättre) än 1,0 nT rms/√Hz.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt X.A.IV.006.a definieras ’känslighet’ (brusnivå) som effektivvärdet av den genom anordningen begränsade lägsta brusnivån, som är den lägsta signal som kan mätas.

b.

”Supraledande” elektromagnetiska sensorer, komponenter tillverkade av ”supraledande” material:

1.

Konstruerade för drift vid temperaturer som ligger under den ”kritiska temperaturen” för åtminstone en av dess ”supraledande” beståndsdelar (inbegripet sådana som avser Josephsoneffekt eller SQUID (Superconductive Quantum Interference Device).

2.

Utformade för att känna av variationer i elektromagnetiska fält vid frekvenser på högst 1 KHz.

3.

Med någon av följande egenskaper:

a.

Har SQUID-enheter av tunnfilm med en minsta dimension som är mindre än 2 μm och med tillhörande kopplingskretsar för ingång och utgång.

b.

Utformade för att fungera med en stighastighet (slew rate) i magnetfältet på över 1 x 106 kvanta magnetiskt flöde per sekund.

c.

Utformade för att fungera utan magnetisk skärm i jordens omgivande magnetfält.

d.

Har en temperaturkoefficient som är mindre än 0,1 magnetiskt flödeskvantum/K.

X.A.IV.007

Gravitationsmetrar (gravimetrar) för användning på marken, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821, enligt följande:

a.

Med en statisk noggrannhet som är mindre (bättre) än 100 μGal.

b.

Är gjorda av kvartselement (Worden-typ).

X.A.IV.008

Radarsystem, radarutrustning och större komponenter, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821, och särskilt konstruerade komponenter för dessa, enligt följande:

a.

Luftburen radarutrustning, annan än den som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821, och särskilt konstruerade komponenter för denna.

b.

”Rymdkvalificerad””laser”radar eller utrustning för ljusdetektion och avståndsmätning (LIDAR) som är särskilt konstruerad för övervakning eller för väderobservationer.

c.

Millimetervågsbaserat bildradarsystem för förstärkt seende som är särskilt konstruerat för rotorluftfartyg, med samtliga följande egenskaper:

1.

Har en arbetsfrekvens på 94 GHz.

2.

Producerar en genomsnittlig uteffekt som är mindre än 20 mW.

3.

Radarstrålbredd på 1 grad.

4.

Arbetsområde som är minst 1 500 m.

X.A.IV.009

Specifik beräkningsutrustning enligt följande:

a.

Utrustning för seismisk detektering som inte omfattas av avsnitt X.A.IV.009.c.

b.

Andra strålningshärdade tv-kameror än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

c.

Seismiska system för detektering av intrång, som upptäcker, klassificerar och fastställer bäring för källan till en detekterad signal.

X.B.IV.001

Utrustning, inbegripet verktyg, formar, fixturer eller mätare, samt andra särskilt konstruerade komponenter och tillbehör till dessa, som särskilt konstruerats eller modifierats för något av följande ändamål:

a.

För tillverkning eller kontroll av:

1.

Magnetavlänkare (magnet wiggler) för frielektron”laser”.

2.

Fotoinjektorer för frielektron”laser”.

b.

För anpassning, till de toleranser som krävs, av det längsgående magnetfältet i frielektron”lasrar”.

X.C.IV.001

Optiska fibrer för avkänning som är strukturellt modifierade till att ha en 'referenslängd' (beat length) som är mindre än 500 mm (hög dubbelbrytning) eller material för optiska sensorer som inte beskrivs i avsnitt 6C002.b (19) och har ett zinkinnehåll på minst 6 % uttryckt som 'molfraktion'.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt X.C.IV.001 gäller följande:

1.

’Molfraktion’ definieras som andelen ZnTe (mol) i förhållande till summan av CdTe och ZnTe (mol) i kristallen.

2.

’Interferenslängd’ (beat length) är det avstånd som två från början likfasiga signaler, men med 90° polarisationsvinkel åtskilda vågfält, måste gå för att fasskillnaden skall bli 2 pi radianer.

X.C.IV.002

Optiska material enligt följande:

a.

Material med låg optisk absorption enligt något av följande:

1.

Fluoridföringar i bulk som innehåller ingredienser med en renhet på 99,999 % eller bättre.

Anmärkning:

Avsnitt X.C.IV.002.a.1 omfattar zirkonium- och aluminiumfluorider.

2.

Fluoridglas i bulk tillverkat av föreningar som omfattas av avsnitt 6C004 e.1 (20).

b.

’Halvfabrikat av optiska fiber’ tillverkade av fluoridföreningar i bulk som innehåller ingredienser med en renhet som är 99,999 % eller bättre, ”särskilt utformade” för tillverkning av ’fluoridfiber’ som omfattas av avsnitt X.A.IV.004.b.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt X.C.IV.002 gäller följande:

1.

’Fluoridfiber’ är fiber som tillverkas av fluoridföreningar i bulk.

2.

’Halvfabrikat av optiska fiber’ är stänger, göt eller stavar av glas, plast eller andra material som specifikt har behandlats för att användas vid tillverkning av optiska fiber. Halvfabrikatets egenskaper avgör de grundläggande parametrarna hos de tillverkade fibrerna.

X.D.IV.001

”Programvara”, annan än sådan som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821, särskilt utformad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som omfattas av 6A002, 6A003 (21), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 eller X.A.IV.008.

X.D.IV.002

”Programvara” särskilt utformad för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.IV.002, X.A.IV.004 eller X.A.IV.005.

X.D.IV.003

Annan ”programvara” enligt följande:

a.

”Program” med ”programvaru”tillämpningar för flygkontrolltjänst (ATC) som finns på datorer för allmänna ändamål i flygtrafikledningscentraler, och som automatiskt kan överlämna måldata från primärradar (om den inte har korrelerats med data från sekundärradar (SSR)) från en sådan central till en annan.

b.

”Programvara” som är särskilt utformad för seismiska system för detektering av intrång, som omfattas av avsnitt X.A.IV.009.c.

c.

”Källkod” som är särskilt utformad för seismiska system för detektering av intrång, som omfattas avsnitt X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001

”Teknik” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 eller X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002

”Teknik” för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning, material eller ”programvara” som omfattas av avsnitt X.A.IV.002, X.A.IV.004, eller X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, eller X.D.IV.003.

X.E.IV.003

Annan ”teknik” enligt följande:

a.

Optisk teknik för serietillverkning av optiska komponenter i en takt som överskrider 10 m2 ytarea per år på varje enskild spindel och har alla följande egenskaper:

1.

En area som överstiger 1 m2.

2.

Avvikelse (surface figure) som överstiger λ/10 (rms) vid den valda våglängden.

b.

”Teknik” för optiska filter med en bandbredd på högst 10 nm, ett siktfält (FOV, Field of View) som överstiger 40° och en upplösning som överstiger 0,75 linjepar (line pair) per milliradian.

c.

”Teknik” för ”utveckling” eller ”produktion” av kameror som omfattas av avsnitt X.A.IV.003.

d.

”Teknik” som krävs för ”utveckling” eller ”produktion” av icke-triaxiala ”magnetometrar” eller ”magnometersystem” med fluxgate-teknik, med någon av följande egenskaper:

1.

’Känslighet’ som är lägre (bättre) än 0,05 nT rms/√Hz vid frekvenser under 1 Hz.

2.

’Känslighet’ som är lägre (bättre) än 1 x 10-3 nT rms/√Hz vid frekvenser på minst 1 Hz.

e.

”Teknik” som krävs för ”utveckling” eller ”produktion” av infraröda uppkonverteringsanordningar som har alla följande egenskaper:

1.

En känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 700 nm men inte 1 500 nm.

2.

En kombination av en infraröd fotodetektor, lysdiod (OLED) och nanokristall för att konvertera infrarött ljus till synligt ljus.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt X.E.IV.003 definieras ’känslighet’ (brusnivå) som effektivvärdet av den genom anordningen begränsade lägsta brusnivån, som är den lägsta signal som kan mätas.

Kategori V – Navigation och avionik

X.A.V.001

Luftburen kommunikationsutrustning, alla tröghetsnavigeringssystem för ”luftfartyg” och annan avionisk utrustning, inbegripet komponenter, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

Anmärkning 1:

Avsnitt X.A.V.001 omfattar inte hörlurar och mikrofoner.

Anmärkning 2:

Avsnitt X.A.V.001 omfattar inte varor för fysiska personers personliga bruk.

X.B.V.001

Annan utrustning som är särskilt konstruerad för provning, inspektion eller ”produktion” av navigerings- och avionikutrustning.

X.D.V.001

”Programvara”, annan än den som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821, för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av navigering, luftburen kommunikation och annan avionik.

X.E.V.001

”Teknik”, annan än den som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821, för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av navigerings-, luftburen kommunikations- och annan avionikutrustning.

Kategori VI – Marint

X.A.VI.001

Fartyg, marina system eller marin utrustning, och särskilt konstruerade komponenter för dessa, komponenter och tillbehör enligt följande:

a.

Betraktningssystem för undervattensbruk, enligt följande:

1.

Televisionssystem (bestående av kamera, belysning, övervaknings- och signalöverföringsutrustning) med en upplösningsgräns (limiting resolution) mätt i luft på mer än 500 linjer och särskilt konstruerade eller modifierade för att fjärrmanövreras tillsammans med en undervattensfarkost.

2.

Tv-kameror för undervattensbruk med en begränsad upplösning mätt i luft på mer än 700 linjer.

Teknisk anmärkning:

Inom television är begränsad upplösning ett mått på horisontell upplösning, vanligen uttryckt som det maximala antal linjer per bildhöjd som urskils på en testbild, med användning av IEEE Standard 208/1960 eller en likvärdig standard.

b.

Fotografiska stillbildskameror särskilt konstruerade eller modifierade för undervattensbruk, med ett filmformat på 35 mm eller större, och med autofokusering eller fjärrfokusering som är ”särskilt konstruerad” för undervattensbruk.

c.

Stroboskopiska ljussystem, särskilt konstruerade eller modifierade för undervattensbruk, där varje blixt kan ge mer än 300 J/blixt.

d.

Annan kamerautrustning för undervattensbruk, annan än den som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

e.

Används inte.

f.

Fartyg (ytfartyg eller undervattensbåtar), inbegripet uppblåsbara båtar, och särskilt konstruerade komponenter till dessa, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

Anmärkning:

Avsnitt X.A.VI.001.f omfattar inte fartyg på tillfälligt besök, som används för privat transport eller för transport av passagerare eller gods från eller genom unionens tullområde.

g.

Marina motorer (både inom- och utombordsmotorer) och motorer för undervattensbruk och särskilt utformade komponenter för dessa, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

h.

Inbyggda andningsapparater för undervattensbruk (dykapparater) och tillbehör till dessa, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

i.

Flytvästar, luftpatroner, dykkompasser och dykdatorer.

Anmärkning:

Avsnitt X.A.VI.001.i omfattar inte varor för fysiska personers personliga bruk.

j.

Undervattenslampor och framdrivningsutrustning.

Anmärkning:

Avsnitt X.A.VI.001.j omfattar inte varor för fysiska personers personliga bruk.

k.

Luftkompressorer och filtreringssystem som är särskilt konstruerade för att fylla luftbehållare.

X.D.VI.001

”Programvara” särskilt utformad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.VI.001.

X.D.VI.002

”Programvara” särskilt utformad för drift av obemannade undervattensfarkoster som används inom olje- och gasindustrin.

X.E.VI.001

”Teknik” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.VI.001.

Kategori VII – Rymd och framdrivning

X.A.VII.001

Dieselmotorer, och traktorer och särskilt konstruerade komponenter till dessa, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

a.

Dieselmotorer, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821, för lastbilar, traktorer och fordonstillämpningar, med en total uteffekt på 298 kW eller mer.

b.

Terränggående hjultraktorer med en lastförmåga på 9 ton eller mer, och viktiga komponenter och tillbehör, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

c.

Dragfordon för påhängsvagnar med en eller två drivande bakaxlar dimensionerade för minst 9 ton per axel och särskilt konstruerade större komponenter.

Anmärkning:

Avsnitt X.A.VII.001.b och X.A.VII.001.c omfattar inte fordon på tillfälligt besök, som används för privata transporter eller för transport av passagerare eller gods från eller genom unionens tullområde.

X.A.VII.002

Gasturbinmotorer och komponenter, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821

a.

Används inte.

b.

Används inte.

c.

Gasturbinmotorer för luftfartyg och komponenter som är särskilt konstruerade för dessa.

Anmärkning:

Avsnitt X.A.VII.002.c omfattar inte gasturbinmotorer för ”luftfartyg” som är avsedda för användning i civila ”luftfartyg” och som har använts i civila ”luftfartyg” med ärligt uppsåt i mer än åtta år. Motorer som har använts i civila ”luftfartyg” med ärligt uppsåt i mer än åtta år: se BILAGA XI.

d.

Används inte.

e.

Komponenter till trycksatt andningsutrustning för luftfartyg som är särskilt konstruerade för denna, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

X.B.VII.001

Vibrationstestutrustning och särskilt konstruerade komponenter, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

Anmärkning:

Avsnitt X.B.VII.001 omfattar endast utrustning för ”utveckling” eller ”produktion”. Det omfattar inte system för konditionsövervakning.

X.B.VII.002

Särskilt konstruerad ”utrustning”, verktyg eller fixturer för tillverkning eller mätning av gasturbinblad, ledskenor eller skoveltakgjutgods, enligt följande

a.

Automatiserad utrustning som använder icke mekaniska metoder för mätning av turbinblads väggtjocklek (airfoil wall thickness).

b.

Verktyg, fixturer eller mätutrustning för borrmetoder som utnyttjar ”laser”, vattenstråle eller ECM/EDM (gnistbearbetning) som omfattas av avsnitt 9E003.c (22).

c.

Utrustning för upplösning av keramiska kärnor (ceramic core leaching equipment).

d.

Tillverkningsutrustning eller verktyg för framställning av keramiska kärnor (ceramic core manufacturing equipment or tools).

e.

Prepareringsutrustning för vaxmönster till keramiska skal (ceramic shell wax pattern preparation equipment).

f.

Ursmältnings- och brännutrustning för keramiska skal (ceramic shell burn out or firing equipment).

X.D.VII.001

”Programvara”, annan än den som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821, för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.VII.001 eller X.B.VII.001.

X.D.VII.002

”Programvara” för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.VII.002 eller X.B.VII.002.

X.E.VII.001

”Teknik”, annan än den som omfattas av CML eller förordning (EU) 2021/821, för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.VII.001 eller X.B.VII.001.

X.E.VII.002

”Teknik” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.VII.002 eller X.B.VII.002.

X.E.VII.003

Annan ”teknik”, inte beskriven genom 9E003 (23), enligt följande:

a.

System för att styra avståndet mellan skoveltopp och hus (rotor blade tip clearance control systems) som innehåller ”teknik” för aktiv kompensation av turbinhöljet (active compensating casing technology) begränsat till en konstruktions- och utvecklingsdatabas.

b.

Gaslager för rotoranordningar för gasturbiner.


(1)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(2)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(3)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(4)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(5)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(6)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(7)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(8)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(9)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(10)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(11)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(12)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(13)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(14)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(15)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(16)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(17)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(18)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(19)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(20)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(21)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(22)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.

(23)  Se bilaga I till förordning (EU) 2021/821.


BILAGA VII

”BILAGA VIII

Förteckning över partnerländer som avses i artiklarna 2.4, 2a.4 och 2d.4

AMERIKAS FÖRENTA STATER


BILAGA VIII

”BILAGA IX

A.   Förlaga till formulär för anmälan, ansökan och tillstånd för leverans, överföring eller export

(enligt artikel 2c i denna förordning)

Exporttillståndet gäller till sista giltighetsdag i alla Europeiska unionens medlemsstater.

EUROPEISKA UNIONEN

EXPORTTILLSTÅND/EXPORTANMÄLAN (förordning (EU) nr …1)

Om anmälan görs i enlighet med artikel 2.3 eller 2a.3 i förordning XXX/XXX, ange vilka led som är tillämpliga:

☐ a)

Humanitära ändamål, hälsokriser, brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att ha en allvarlig och betydande inverkan på människors hälsa och säkerhet eller miljön eller som en reaktion på naturkatastrofer.

☐ b)

Medicinska eller farmaceutiska ändamål.

☐ c)

Tillfällig export av produkter för användning i nyhetsmedier.

☐ d)

Uppdateringar av programvara.

☐ e)

Användning som utrustning för konsumentkommunikation.

☐ f)

Säkerställa cybersäkerhet och informationssäkerhet för fysiska och juridiska personer och organ i Ryssland, med undantag för landets regering och företag som direkt eller indirekt kontrolleras av den regeringen.

☐ g)

Personligt bruk för fysiska personer som reser till Ryssland eller deras närmaste familjemedlemmar som reser tillsammans med dem, och som är begränsat till personliga tillhörigheter, hushållsföremål, fordon eller handelsverktyg som ägs av de enskilda personerna och som inte är avsedda för försäljning.

För tillstånd, ange om detta har begärts i enlighet med artikel 2.4, 2.5, 2a.4, 2a.5 eller 2b.1 i förordning XXX/XXX:

För tillstånd i enlighet med artikel 2.4 eller 2a.4 i förordning XXX/XXX, ange vilka led som är tillämpliga:

☐ a)

Avsett för samarbete mellan unionen, medlemsstaternas regeringar och Rysslands regering i rent civila frågor.

☐ b)

Avsett för rymdindustrin, inbegripet samarbete på det akademiska området och mellanstatligt samarbete i rymdprogram.

☐ c)

Avsett för drift, underhåll, bränslebehandling och säkerhet i fråga om civil kärnteknisk kapacitet samt civilt kärntekniskt samarbete, särskilt inom forskning och utveckling.

☐ d)

Avsett för sjösäkerhet.

☐ e)

Avsett för civila telenät, inbegripet tillhandahållande av internettjänster.

☐ f)

Avsett att uteslutande användas av enheter som ägs, eller ensamma eller gemensamt kontrolleras av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat eller i ett partnerland.

☐ g)

För unionens, medlemsstaternas och partnerländernas diplomatiska representationer, inbegripet delegationer, ambassader och beskickningar.

För tillstånd i enlighet med artikel 2b.1 i förordning XXX/XXX, ange vilka led som är tillämpliga:

☐ a)

Brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att ha en allvarlig och betydande inverkan på människors hälsa och säkerhet eller miljön.

☐ b)

Avtal som ingåtts före den [dagen för denna förordnings ikraftträdande], eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av ett sådant avtal, förutsatt att tillstånd begärs före den [1 maj 2022].

1

1.

Exportör

2.

Identifieringsnummer

3.

Sista giltighetsdag (i förekommande fall)

 

 

4.

Uppgifter om kontaktställe

5.

Mottagare

6.

Utfärdande myndighet

7.

Ombud/representant (om annan än exportören)

 

 

8.

Avsändarland

 

KN-nr (1)

9.

Slutanvändare (om annan än mottagaren)

10.

Medlemsstat där varorna befinner sig eller kommer att befinna sig

 

Kod (2)

11.

Medlemsstat där varorna kommer att hänföras till exportförfarande

 

Kod (2)

 

1

12.

Slutdestinationsland

Kod (2)

Bekräfta att slutanvändaren är icke-militär

Ja/Nej

 

13.

Beskrivning av produkterna (2)

14.

Ursprungsland

Kod  (2)

15.

Varukod enligt Harmoniserade systemet eller Kombinerade nomenklaturen (i förekommande fall med 8 siffror; CAS-nummer, om tillgängligt)

16.

Nummer enligt kontrollförteckningen (för förtecknade produkter)

17.

Valuta och värde

18.

Varumängd

19.

Slutanvändning

Bekräfta att slutanvändningen är icke-militär

Ja/Nej

20.

Avtalsdatum (i förekommande fall)

21.

Exportförfarande

22.

Ytterligare information:

Fält för eventuell förtryckt information

från medlemsstaterna

 

Fylls i av utfärdande myndighet

Underskrift

Utfärdande myndighet

Stämpel

 

Datum

 


EUROPEISKA UNIONEN

(Förordning (EU) nr …)

1

a

1.

Exportör

2.

Identifieringsnummer

 

 

 

 

 

13.

Varubeskrivning

14.

Ursprungsland

Kod  (3)

15.

Varukod (i förekommande fall med 8 siffror; CAS-nummer, om tillgängligt)

16.

Nummer enligt kontrollförteckningen (för förtecknade produkter)

 

 

17.

Valuta och värde

18.

Varumängd

 

13.

Varubeskrivning

14.

Ursprungsland

Kod  (3)

15.

Varukod (i förekommande fall med 8 siffror; CAS-nummer, om tillgängligt)

16.

Nummer enligt kontrollförteckningen (för förtecknade produkter)

17.

Valuta och värde

18.

Varumängd

 

13.

Varubeskrivning

14.

Ursprungsland

Kod  (3)

15.

Varukod

16.

Nummer enligt kontrollförteckningen

17.

Valuta och värde

18.

Varumängd

 

13.

Varubeskrivning

14.

Ursprungsland

Kod  (3)

15.

Varukod

16.

Nummer enligt kontrollförteckningen

17.

Valuta och värde

18.

Varumängd

 

13.

Varubeskrivning

14.

Ursprungsland

Kod  (3)

15.

Varukod

16.

Nummer enligt kontrollförteckningen

17.

Valuta och värde

18.

Varumängd

 

13.

Varubeskrivning

14.

Ursprungsland

Kod  (3)

15.

Varukod

16.

Nummer enligt kontrollförteckningen

17.

Valuta och värde

18.

Varumängd

Anmärkning: I kolumn 24 anges i fält 1 återstående mängd och i fält 2 den mängd som dras av vid detta tillfälle.

23.

Nettomängd/-värde (nettovikt eller annan specificerad enhet)

26.

Tulldokument (typ och nummer) eller utdrag (nr) och datum för avdraget

27.

Medlemsstat, namn och underskrift, avdragande myndighets stämpel

24.

Med siffror

25.

Avdragen mängd/avdraget värde med bokstäver

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

B.   Förlaga till formulär för anmälan, ansökan och tillstånd avseende förmedlingstjänster/tekniskt bistånd

(enligt artikel 2c i denna förordning)

EUROPEISKA UNIONEN

TILLHANDAHÅLLANDE AV TEKNISKT BISTÅND (förordning (EU) 2022/328)

Om anmälan görs i enlighet med artikel 2.3 eller 2a.3 i förordning XXX/XXX, ange vilka led som är tillämpliga:

☐ a)

Humanitära ändamål, hälsokriser, brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att ha en allvarlig och betydande inverkan på människors hälsa och säkerhet eller miljön eller som en reaktion på naturkatastrofer.

☐ b)

Medicinska eller farmaceutiska ändamål.

☐ c)

Tillfällig export av produkter för användning i nyhetsmedier.

☐ d)

Uppdateringar av programvara.

☐ e)

Användning som utrustning för konsumentkommunikation.

☐ f)

Säkerställa cybersäkerhet och informationssäkerhet för fysiska och juridiska personer och organ i Ryssland, med undantag för landets regering och företag som direkt eller indirekt kontrolleras av den regeringen.

☐ g)

Personligt bruk för fysiska personer som reser till Ryssland eller deras närmaste familjemedlemmar som reser tillsammans med dem, och som är begränsat till personliga tillhörigheter, hushållsföremål, fordon eller handelsverktyg som ägs av de enskilda personerna och som inte är avsedda för försäljning.

För tillstånd, ange om detta har begärts i enlighet med artikel 2.4, 2.5, 2a.4, 2a.5 eller 2b.1 i förordning XXX/XXX:

För tillstånd i enlighet med artikel 2.4 eller 2a.4 i förordning XXX/XXX, ange vilka led som är tillämpliga:

☐ a)

Avsett för samarbete mellan unionen, medlemsstaternas regeringar och Rysslands regering i rent civila frågor.

☐ b)

Avsett för rymdindustrin, inbegripet samarbete på det akademiska området och mellanstatligt samarbete i rymdprogram.

☐ c)

Avsett för drift, underhåll, bränslebehandling och säkerhet i fråga om civil kärnteknisk kapacitet samt civilt kärntekniskt samarbete, särskilt inom forskning och utveckling.

☐ d)

Avsett för sjösäkerhet.

☐ e)

Avsett för civila telenät, inbegripet tillhandahållande av internettjänster.

☐ f)

Avsett att uteslutande användas av enheter som ägs, eller ensamma eller gemensamt kontrolleras av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat eller i ett partnerland.

☐ g)

För unionens, medlemsstaternas och partnerländernas diplomatiska representationer, inbegripet delegationer, ambassader och beskickningar.

För tillstånd i enlighet med artikel 2b.1 i förordning XXX/XXX, ange vilka led som är tillämpliga:

☐ a)

Brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att ha en allvarlig och betydande inverkan på människors hälsa och säkerhet eller miljön.

☐ b)

Avtal som ingåtts före den [dagen för denna förordnings ikraftträdande], eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av ett sådant avtal, förutsatt att tillstånd begärs före den [1 maj 2022].

1

1.

Förmedlare/ Leverantör av tekniskt bistånd/ Sökande

2.

Identifieringsnummer

3.

Sista giltighetsdag (i förekommande fall)

 

 

4.

Uppgifter om kontaktställe

5.

Exportör i ursprungstredjelandet (om tillämpligt)

6.

Utfärdande myndighet

7.

Mottagare

 

8.

Medlemsstat där förmedlaren eller leverantören av tekniskt bistånd är bosatt eller etablerad

KN-nr (4)

9.

Ursprungsland/ Det land där de varor som är föremål för förmedlingstjänster befinner sig

Kod (4)

10.

Slutanvändare i destinationstredjelandet (om annan än mottagaren)

11.

Destinationsland

Kod (4)

 

12.

Berörda tredje parter, t.ex. agenter (i förekommande fall)

 

1

 

Bekräfta att slutanvändaren är icke-militär

Ja/Nej

 

13.

Varubeskrivning / tekniskt bistånd.

14.

Varukod enligt Harmoniserade systemet eller Kombinerade nomenklaturen (i förekommande fall)

15.

Nummer enligt kontrollförteckningen (i förekommande fall)

16.

Valuta och värde

17.

Varumängd (om tillämpligt)

18.

Slutanvändning

Bekräfta att slutanvändningen är icke-militär

Ja/Nej

19.

Ytterligare information:

Fält för eventuell förtryckt information

från medlemsstaterna

 

Fylls i av utfärdande myndighet

Underskrift

Utfärdande myndighet

Stämpel

 

 

Datum

 


(1)  Se förordning (EG) nr 1172/95 (EGT L 118, 25.5.1995, s. 10).

(2)  Vid behov får denna beskrivning göras i en eller flera bilagor till detta formulär (1a). Ange i så fall det exakta antalet bilagor i denna ruta. Beskrivningen bör vara så exakt som möjligt och i förekommande fall omfatta CAS-nummer eller andra referenser, särskilt för kemiska produkter.

(3)  Vid behov får denna beskrivning göras i en eller flera bilagor till detta formulär (1a). Ange i så fall det exakta antalet bilagor i denna ruta. Beskrivningen bör vara så exakt som möjligt och i förekommande fall omfatta CAS-nummer eller andra referenser, särskilt för kemiska produkter.

(4)  Se förordning (EG) nr 1172/95 (EGT L 118, 25.5.1995, s. 10).


BILAGA IX

”BILAGA X

Förteckning över varor och teknik som avses i artikel 3b.1

KN

Produkt

8479 89 97 eller 8543 70 90

Enheter för alkylering och isomerisering

8479 89 97 eller 8543 70 90

Produktionsenheter för aromatiska kolväten.

8419 40 00

Anläggningar för atmosfärisk (vakuum) destillation av råolja (CDU)

8479 89 97 eller 8543 70 90

Enheter för katalytisk reformering/krackning.

8419 89 98 , 8419 89 30 eller 8419 89 10

Fördröjd coker

8419 89 98 , 8419 89 30 eller 8419 89 10

Flexicokingenheter

8479 89 97

Hydrokrackningsreaktorer

8419 89 98 , 8419 89 30 , 8419 89 10 , eller 8479 89 97

Reaktorkärl för hydrokrackning

8479 89 97 eller 8543 70 90

Teknik för vätgasproduktion

8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 , 8479 89 97 eller 8543 70 90

Teknik för återvinning och rening av vätgas

8479 89 97 eller 8543 70 90

Teknik/enheter för vätebehandling

8479 89 97 eller 8543 70 90

Enheter för naftaisomerisering

8479 89 97 eller 8543 70 90

Polymerisationsenheter

8419 89 10 , 8419 89 30 , or 8419 89 98 , 8479 89 97 eller 8543 70 90

Teknik för behandling av raffinaderigas och svavelåtervinning (inklusive aminskrubbningsenheter, svavelåtervinningsenheter, behandlingsenheter för slutgaser)

8456 90 00 , 8479 89 97 eller 8543 70 90

Enheter för avasfaltering med lösningsmedel

8479 89 97 eller 8543 70 90

Enheter för svavelframställning

8479 89 97 eller 8543 70 90

Enheter för alkylering och för regenerering (svavelsyra)

8419 89 10 , 8419 89 30 , or 8419 89 98 , 8479 89 97 eller 8543 70 90

Enheter för termisk krackning

8479 89 97 eller 8543 70 90

[Toluen och tunga aromater] Enheter för transalkylering

8479 89 97 eller 8543 70 90

Visbreaker

8479 89 97 eller 8543 70 90

Enheter för hydrokrackning av vakuumgasolja


BILAGA X

”BILAGA XI

Förteckning över varor och teknik som avses i artikel 3c.1

KN-nr

Varubeskrivning

88

Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana


BILAGA XI

”BILAGA XII

Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 5.2 c

Alfa Bank

Bank Otkritie

Bank Rossiya

Promsvyazbank


BILAGA XII

”BILAGA XIII

Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 5.4 a

Almaz-Antey

Kamaz

Novorossiysk Commercial Sea Port

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Russian Railways

JSC PO Sevmash

Sovcomflot

United Shipbuilding Corporation