23.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 42/3


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/260

av den 23 februari 2022

om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), särskilt artikel 14.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 269/2014.

(2)

Unionen står fast vid sitt orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

(3)

I sina slutsatser av den 24 och 25 juni 2021 uppmanade Europeiska rådet Ryssland att ta sitt fulla ansvar för att säkerställa att Minskavtalen genomförs fullt ut som den viktigaste förutsättningen för varje väsentlig förändring av unionens hållning. Europeiska rådet betonade behovet av ett kraftfullt och samordnat svar från unionen och dess medlemsstater på all ytterligare illvillig, olaglig och störande verksamhet från Rysslands sida som fullt ut utnyttjar alla instrument som står till unionens förfogande och säkerställer samordning med partner. I detta syfte uppmanade Europeiska rådet också kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) att lägga fram alternativ till ytterligare restriktiva åtgärder, inbegripet ekonomiska sanktioner.

(4)

I sina slutsatser av den 16 december 2021 betonade Europeiska rådet att Ryssland utan dröjsmål måste se till att minska spänningarna till följd av den militära uppbyggnaden vid landets gräns mot Ukraina och den aggressiva retoriken. Europeiska rådet uttryckte ännu en gång sitt fulla stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Europeiska rådet uppmuntrar till diplomatiska ansträngningar och stöder Normandieformatet som ett sätt att uppnå det fullständiga genomförandet av Minskavtalen, och påpekade att all ytterligare militär aggression mot Ukraina skulle få omfattande konsekvenser och medföra stora kostnader.

(5)

Den 24 januari 2022 godkände rådet slutsatser i vilka det fördömde Rysslands fortsatta aggressiva åtgärder och hot mot Ukraina och uppmanade Ryssland att trappa ned, följa internationell rätt och delta konstruktivt i dialogen genom de etablerade internationella mekanismerna. Rådet bekräftade att unionen till fullo ställer sig bakom de centrala principer som utgör grunden för den europeiska säkerheten och som fastställs i Förenta nationernas (FN) stadga och i de grundläggande dokumenten för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, däribland Helsingforsslutakten och Parisstadgan. Dessa centrala principer inkluderar särskilt staters suveräna likställdhet och territoriella integritet, gränsernas okränkbarhet, att avhålla sig från hot om eller bruk av våld, och staters frihet att själva välja eller ändra sina säkerhetsarrangemang. Rådet förklarade att dessa principer inte är förhandlingsbara och inte heller kan ändras eller omtolkas, och att Rysslands kränkning av dem hindrar ett gemensamt och odelbart säkerhetsområde i Europa och hotar freden och stabiliteten i Europa. Rådet erinrade om Europeiska rådets slutsatser från december 2021 och upprepade att ytterligare militär aggression från Rysslands sida mot Ukraina skulle få omfattande konsekvenser och medföra stora kostnader, däribland en lång rad av sektorsvisa och individuella restriktiva åtgärder som skulle antas i samordning med partner.

(6)

Den 19 februari 2022 gjorde den höga representanten ett uttalande på unionens vägnar där man uttryckte oro över Rysslands massiva mobilisering av väpnade styrkor i och kring Ukraina och uppmanade Ryssland att medverka i en meningsfull dialog och utöva diplomati samt visa återhållsamhet och trappa ned genom ett betydande tillbakadragande av militära styrkor från området i närheten av Ukrainas gräns. Unionen påpekade att ytterligare militär aggression från Ryssland mot Ukraina skulle få omfattande konsekvenser och medföra stora kostnader, inbegripet restriktiva åtgärder som samordnas med partner.

(7)

Den 21 februari 2022 undertecknade Ryska Federationens president ett dekret om erkännande av oberoendet och suveräniteten för den självutnämnda ”Folkrepubliken Donetsk” och ”Folkrepubliken Luhansk” och beordrade att ryska väpnade styrkor skulle utplaceras i östra Ukraina.

(8)

Den 22 februari 2022 gjorde den höga representanten ett uttalande på unionens vägnar, i vilket man fördömde Ryska federationens presidents beslut att erkänna de icke-regeringskontrollerade områdena i länen Donetsk och Luhansk i Ukraina som oberoende enheter och det därpå följande beslutet att sända ryska trupper till dessa områden. Denna olagliga handling undergräver ytterligare Ukrainas suveränitet och oberoende och utgör ett allvarligt brott mot internationell rätt och internationella avtal, inbegripet FN-stadgan, Helsingforsslutakten, Parisstadgan och samförståndsavtalet från Budapest samt Minskavtalen och FN:s säkerhetsråds resolution 2202 (2015). Den höga representanten uppmanade Ryssland att som part i konflikten återkalla det erkännandet, stå fast vid sina åtaganden, följa internationell rätt och återuppta diskussionerna inom Normandieformatet och trepartsgruppen. Han meddelade att unionen kommer att svara på Rysslands senaste kränkningar genom att skyndsamt anta ytterligare restriktiva åtgärder.

(9)

Mot bakgrund av den allvarliga situationen anser rådet att 22 personer och fyra enheter bör läggas till i förteckningen över personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

(10)

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer som förtecknas i bilagan till denna förordning ska läggas till i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 23 februari 2022.

På rådets vägnar

J.-Y. LE DRIAN

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.


BILAGA

Följande personer och enheter ska föras upp på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014:

1.   Personer

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”212.

Sergei SHOIGU (Sergej SJOJGU)

(Сергей Кужугетович Шойгу)

Födelsedatum: 21.5.1955

Födelseort: Chadan (Tjadan), Republiken Tuva, Ryska federationen

Nationalitet: ryss

Befattning: Försvarsminister i Ryska federationen

Kön: man

Sergej Sjojgu är försvarsminister i Ryska federationen. Han har gjort offentliga uttalanden om att Krim är och ska förbli ryskt. Under hans befäl och ledning har ryska trupper genomfört militära övningar i det olagligt annekterade Krim och varit utplacerade vid gränsen. Han är ytterst ansvarig för alla militära åtgärder mot Ukraina.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt hotar Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

23.2.2022

213.

Anton Vaino

(Антон Эдуардович Вайно)

Födelsedatum: 17.2.1972

Födelseort: Tallinn, Estland

Nationalitet: ryss

Befattning: Stabschef vid presidentens verkställande kansli

Kön: man

Anton Vaino är stabschef vid presidentens verkställande kansli. Han spelar en aktiv roll i beslutsprocess i Kreml genom att delta i ryska ”säkerhetsrådet” och genom att utöva påverkan när presidenten fattar beslut när det gäller Rysslands försvar och nationella säkerhet. Anton Vaino deltar vid möten om Krims och Sevastopols socioekonomiska utveckling.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som äventyrar eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt hotar Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN (Marat CHUSNULLIN)

(Марат Шакирзянович Хуснуллин)

Födelsedatum: 9.8.1966

Födelseort: Kazan, Republiken Tatarstan, Ryska federationen

Befattning: Rysslands vice premiärminister för byggnation och regional utveckling.

Nationalitet: ryss

Kön: man

Marat Chusnullin är Rysslands vice premiärminister för byggnation och regional utveckling. I denna egenskap ansvarar han för den ryska regeringens politik för det ockuperade Krim, däribland vattenförsörjningen till Krim och Sevastopol.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som äventyrar eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt hotar Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO (Dmitrij Jurjevitj GRIGORENKO)

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

Födelsedatum: 14.7.1978

Födelseort: Nizhnevartovsk (Nizjnevartovsk), Tyumen Region (länet Tiumen), Ryska federationen

Befattningar: Vice premiärminister i Ryska federationen – chef för Ryska federationens regeringskansli; ordförande i tillsynsnämnden för VTB Bank.

Kön: man

Dmitrij Grigorenko är vice premiärminister i Ryska federationen och chef för Ryska federationens regeringskansli. Han är också ordförande i tillsynsnämnden för den statligt ägda banken VTB Bank, och har samröre med Maksim Resjetnikov, ledamot i tillsynsnämnden för VTB Bank.

I sin tidigare befattning som biträdande direktör för Ryska federationens federala skattemyndighet ansvarade Grigorenko för att införa ny lokal skattelagstiftning för Krimterritoriet efter dess annektering 2014.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som äventyrar eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt hotar Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

Han är också ansvarig för att tillhandahålla finansiellt eller materiellt stöd, och gynnas av, de ryska beslutsfattare som bär ansvaret för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av östra Ukraina.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV (Maksim Gennadjevitj RESJETNIKOV)

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

Födelsedatum: 11.7.1979

Födelseort: Perm, Ryska federationen

Befattning: Ryska federationens minister för ekonomisk utveckling Ledamot i tillsynsnämnden för VTB Bank

Nationalitet: rysk

Kön: man

Maksim Resjetnikov är Ryska federationens minister för ekonomisk utveckling. Han är också ledamot i tillsynsnämnden för den statligt ägda banken VTB Bank, och har samröre med Dmitrij Grigorenko, ledamot i tillsynsnämnden för VTB Bank.

I sin egenskap av minister för ekonomisk utveckling.är Maxim Reshetnikov ansvarig för infrastrukturutvecklingsprogram i Krim och Sevastopol, främst inom ramen för det federala målprogrammet ”för social och ekonomisk utveckling i Republiken Krim och Sevastopol fram till 2022”, som har förlängts till och med 2025. Han har gjort offentliga uttalanden om den ryska regeringens planer och prioriteringar när det gäller den ekonomiska utvecklingen i Krim och Sevastopol.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som äventyrar eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt hotar Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

Han är också ansvarig för att tillhandahålla finansiellt eller materiellt stöd, och gynnas av, de ryska beslutsfattare som bär ansvaret för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av östra Ukraina.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV (Nikolaj Anatoljevitj JEVMENOV)

(alias. Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич Евменов)

Födelsedatum: 2.4.1962

Födelseort: Moscow, Russia (Moskva, Ryssland)

Befattning: chef för den ryska marinen

Grad: amiral

Nationalitet: rysk

Kön: man

Nikolaj Jevmenov är chef för den ryska flottan. Som sådan är han ansvarig för alla den ryska marinens marina insatser, inbegripet i eller mot Ukraina.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV (Vladimir Lvovitj KASATONOV)

(Владимир Львович Касатонов)

Födelsedatum: 17.6.1952

Födelseort: Moscow, Russia (Moskva, Ryssland)

Kön: man

Vladimir Kasatonov är biträdande chef för den ryska marinen. Som sådan är han ansvarig för marina insatser i eller mot Ukraina.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV (Igor Vladimirovitj OSIPOV)

(Игорь Владимирович Осипов)

Födelsedatum: 6.3.1973

Födelseort: Novo-Shunoe settlement, Fedorovsky district, Kostanay region, Kazakh Soviet Socialist Republic (now Kazakhstan) (byn Novosjunoje, distriktet Fjodorovskij, regionen Kustanaj, Kazakiska SSR, numera Kazakstan)

Befattning: chef för Svartahavsflottan

Grad: amiral

Nationalitet: rysk

Kön: man

Igor Osipov är chef för Svartahavsflottan. Som sådan är han ansvarig för alla marina insatser i eller mot Ukraina från Svarta havet och för att begränsa friheten till sjöfart i Svarta havet.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV (Oleg Leonidovitj SALJUKOV)

(Олег Леонидович Салюков)

Födelsedatum: 21.5.1955

Födelseort: Saratov, Russian Federation (Saratov, Ryska federationen)

Befattning: chef för de ryska markstyrkorna

Grad: general i armén

Nationalitet: rysk

Kön: man

Generalen i armén Oleg Saljukov är chef för de ryska markstyrkorna. Som sådan är han ansvarig för ryska markinsatser i eller mot Ukraina.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN (Sergej SUROVIKIN)

(сергей суровикин)

Födelsedatum: 11.10.1966

Födelseort: Novosibirsk, Russia (Novosibirsk, Ryssland)

Befattning: general i armén och befälhavare för luft- och rymdstridskrafterna

Grad: general i armén

Nationalitet: rysk

Kön: man

Generalen i armén Sergej Surovikin är överbefälhavare för de ryska luft- och rymdstridskrafterna. Som sådan är han ansvarig för luftburna insatser i eller mot Ukraina.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV (Sergej Vladimirovitj DRONOV)

(alias Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

Födelsedatum: 11.8.1962

Födelseort: Almazovka, Voroshilovograd region, Ukraine (regionen Vorosjilovgrad, Ukraina)

Befattning: befälhavare för flygvapnet och ställföreträdande överbefälhavare för luft- och rymdstridskrafterna

Militär grad: generallöjtnant

Nationalitet: rysk

Kön: man

Generallöjtnant Sergej Vladimirovitj Dronov är befälhavare för flygvapnet och ställföreträdande överbefälhavare för luft- och rymdstridskrafterna. Som sådan är han ansvarig för luftburna insatser i eller mot Ukraina.

Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA (Violetta PRIGOZJINA)

(Виолетта Пригожина)

Associerade personer: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (Jevgenij Viktorovitj Prigozjin) (son); Lyubov Valentinovna Prigozhina (Ljubov Valentinovna Prigozjina) (svärdotter)

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Violetta Prigozjina är mor till Jevgenij Prigozjin och ägare till Concord Management and Consulting LLC, som tillhör Concordkoncernen, som grundades och till 2019 ägdes av hennes son. Hon äger dessutom andra företag med kopplingar till hennes son. Hon har samröre med Jevgenij Prigozjin, som bär ansvaret för utplaceringen av legosoldater från Wagnergruppen i Ukraina och som har tjänat på stora offentliga kontrakt med Rysslands försvarsministerium efter Rysslands olagliga annektering av Krim och ryskstödda separatisters ockupation av östra Ukraina.

Hon har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA (Ljubov Valentinovna PRIGOZJINA)

(Любовь Валентиновна Пригожина)

Associerade personer: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (Jevgenij Viktorovitj Prigozjin) (make); Violetta Prigozhina (Violetta Prigozjina) (svärmor)

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Ljubov Valentinovna Prigozjina är maka till Jevgenij Prigozjin och ägare till Agat LLC, ett dotterbolag till Concord Management and Consulting LLC, som tillhör Concordkoncernen, som grundades och till 2019 ägdes av hennes make. Hon har samröre med Jevgenij Prigozjin, som bär ansvaret för utplaceringen av legosoldater från Wagnergruppen i Ukraina och som har tjänat på stora offentliga kontrakt med Rysslands försvarsministerium efter Rysslands olagliga annektering av Krim och ryskstödda separatisters ockupation av östra Ukraina.

Hon har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV (Denis Aleksandrovitj BORTNIKOV)

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Födelsedatum: 19.11.1974

Befattning: Vice ordförande och ordförande för VTB Banks styrelse

Nationalitet: ryss

Associerade personer: Alexander Vasilyevich Bortnikov (Aleksandr Vasiljevitj Bortnikov) (far); Tatiana Borisovna Bortnikova (mor)

Denis Bortnikov är son till, och har därmed samröre med, Aleksandr Bortnikov – direktör för den federala säkerhetstjänsten (FSB) och ständig ledamot av Ryska federationens säkerhetsråd, som deltar i utformningen av den ryska regeringens politik som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Han är vice ordförande och ordförande för VTB Banks styrelse, där han arbetar för att legitimera sin fars svarta/olagliga inkomster. Han stöder därmed också ekonomiskt de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av östra Ukraina.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN (Andrej Leonidovitj KOSTIN)

(Андрей Леонидович КОСТИН)

Födelsedatum: 21.9.1956

Födelseort: Moskva, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

Befattning: Ordförande för VTB Banks styrelse

Associerade personer: Tamara Mikhailovna Kostina (Tamara Michailovna Kostina) (mor); Leonid Alekseevich Kostin (Leonid Aleksejevitj Kostin) (far)

Nationalitet: ryss

Kön: man

Andrej Leonidovitj Kostin är ordförande för Vneshtorgbank (VTB) – en av de ledande statsägda bankerna i Ryssland – och en ledamot i det politiska partiet ”Enade Rysslands” högsta råd.

Han har gjort offentliga uttalanden i vilka han stöder annekteringen av Krim och uppmuntrar ryska medborgare att semestra på Krim. Han har också samröre med och äger enligt medierapporter en vinanläggning och ett lyxhotell på Krim.

Han stöder därför åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet och gynnas av annekteringen av Krim.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV (Igor SJUVALOV)

(Игорь Иванович Шувалов)

Födelsedatum: 4.1.1967

Födelseort: Bilibino, Ryska federationen

Kön: man

Igor Ivanovitj Sjuvalov är ordförande för State Development Corporation VEB.RF och ledamot i Eurasiska ekonomiska kommissionens råd. Han var tidigare Rysslands förste vice premiärminister. I denna egenskap gjorde han uttalanden om att Ryssland skulle ändra budgetreglerna för att återspegla ytterligare två miljoner invånare efter Ryska federationens olagliga annektering av Krim.

Han stöder därför åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN (Margarita SIMONJAN)

(Маргарита Симоновна Симоньян)

Födelsedatum: 6.4.1980

Födelseort: Krasnodar, f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

Befattning: Chefredaktör för det engelskspråkiga nyhetsbolaget RT (Russia Today)

Associerade personer: Dmitry Konstantinovich KISELYOV (Dmitrij Konstantinovitj KISELJOV)

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Margarita Simonjan är en central person inom regeringens propagandaverksamhet. Hon är även chefredaktör för det engelskspråkiga nyhetsbolaget RT (Russia Today) I sin befattning har hon främjat en positiv inställning till annekteringen av Krim och separatisternas handlingar i Donbass.

Hon har därför stött handlingar och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA (Maria ZACHAROVA)

(Мария Владимировна Захарова)

Födelsedatum: 24.12.1975

Födelseort: Moscow (Moskva), f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

Befattning: Direktör för informations- och pressavdelningen vid Ryska federationens utrikesministerium.

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Maria Zacharova är direktör för informations- och pressavdelningen vid Ryska federationens utrikesministerium. Som en central person inom regeringens propagandaverksamhet har hon aktivt stött utplaceringen av ryska trupper i Ukraina.

Hon har därför stött handlingar och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV (Vladimir Rudolfovitj SOLOVJOV)

(Владимир Рудольфович Соловьёв)

Födelsedatum: 20.10.1963

Födelseort: Moscow (Moskva), f.d Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

Befattning: Propagandist och tv-/radiojournalist

Nationalitet: rysk

Kön: man

Vladimir Solovjov är en propagandist och presentatör vid kanalerna Russia-1 och Rossia 24. Han har fått medalj (Aleksandr Nevskij-orden) för ”hög grad av professionalism och objektivitet vid rapporteringen av händelserna i Republiken Krim”.

Solovjov är känd för sin extremt fientliga hållning till Ukraina och sitt lovprisande av Rysslands regering.

Han är därför ansvarig för att ha stött handlingar och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин Кнырик)

Födelsedatum: 1989 (eventuellt)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Konstantin Knyrik är en prorysk aktivist som driver MediaGroup News Front Ltd, vilket är en nyhetswebbplats som är registrerad på den olagligen annekterade Krimhalvön. Han är chef för Krimavdelningen inom Rodinapartiet, som är ett regeringsvänligt parti i Ryssland.

Konstantin Knyrik har fått medalj ”för Krims återbördande”.

Han har därför aktivt stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV (Aleksej Konstantinovitj PUSJKOV)

(Алексей Константинович Пушков)

Födelsedatum: 10.8.1954

Födelseort: Beijing (Peking), Kina

Nationalitet: ryss

Tfn och fax: 8 (495) 697-58-69

Adress till receptionskontoret i Ryska federationen: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Tfn och fax till receptionskontoret i Ryska federationen: (342) 253-66-01

Kön: man

Aleksej Konstantinovitj Pusjkov är senator från territoriet Perm, ledamot av det styrande politiska partiet Enade Ryssland och ordförande för kommissionen för informationspolitik. Han har gjort flera uttalanden till stöd för annekteringen av Krimhalvön och framställt den som fait accompli.

Han är därför ansvarig för att ha stött handlingar och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY (Pjotr TOLSTOJ)

(alias Petr Olegovich Tolstoy; Pyotr Olegovich Tolstoy)

(Пётр Олегович Толстой)

Födelsedatum: 20.6.1969

Födelseort: Moscow (Moskva), f.d. Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

Befattning: Rysk journalist, producent, presentatör och politiker. Vice ordförande för statsduman sedan 2016 och biträdande ordförande för Europarådets parlamentariska församling sedan den 28 januari 2020.

Nationalitet: ryss

Kön: man

Pjotr Tolstoj är ledamot av statsduman och chef för den ryska delegationen vid Europarådets parlamentariska församling. Han är även tv-värd för ”Vremja Pokazjet”. Som en central person inom regeringens propagandaverksamhet tar han ofta ställning för annekteringen av Krim.

Han är därför ansvarig för att ha stött handlingar och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

23.2.2022”

2.   Enheter

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”52.

Internet Research Agency

(Агентство интернет-исследований)

Etableringstidpunkt: 2013

Adress: Saint Petersburg, Russia (Sankt Petersburg, Ryssland)

Associerade personer: Yevgeny Prigozhin (Jevgenij Prigozjin)

Internet Research Agency är ett ryskt företag som bedriver påverkansoperationer online för Rysslands räkning. Det yttersta målet med företaget är att manipulera den allmänna opinionen.

Företaget bedriver desinformationskampanjer riktade mot Ukrainas agenda genom att påverka val eller uppfattningar om annekteringen av Krim eller konflikten i Donbass. I denna egenskap är Internet Research Agency ansvarigt för att aktivt stödja åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Företaget finansieras av Jevgenij Prigozjin och har därigenom anknytning till en person som är uppförd på förteckningen.

23.2.2022

53.

Bank Rossiya

(Банк «Россия»)

Grundad den 27.6.1990

Adress: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Russian Federation

Webbplats: Abr.ru

Associerade personer: Dmitri LEBEDEV (ordförande); Yuriy KOVALCHUK (Jurij KOVALTJUK) (största aktieägare)

Bank Rossiya är personlig bank för högre tjänstemän i Ryska federationen. I denna egenskap ger Bank Rossiya stöd till, och gynnas av, de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av östra Ukraina.

Bank Rossiya har viktiga intressen i National Media Group, som i sin tur kontrollerar tv-stationer som aktivt stöder den ryska regeringens destabiliseringspolitik i Ukraina. Sedan den olagliga annekteringen av Krim har Bank Rossiya öppnat filialer i hela Krim och Sevastopol. Bank Rossiya beviljade också ett lån till Federal State Unitary Enterprise ”Crimean Railway” och stöder byggandet av en järnväg över Krimbron. Därigenom ger Bank Rossiya ekonomiskt stöd till åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet.

Har samröre med Jurij Valentinovitj Kovaltjuk, största aktieägare i Bank Rossiya.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк")

Grundad 1995

Adress: Moscow

Webbplats: psbank.ru

Associerade personer: Petr Fradkov (Pjotr Fradkov), VD

PROMSVYAZBANK är en rysk statsägd bank som tillhandahåller ekonomiskt stöd till den ryska försvarssektorn och den ryska militären, som är ansvarig för den massiva utplaceringen av ryska trupper utmed den ukrainska gränsen, och för närvaron av ryska trupper på Krimhalvön.

PROMSVYAZBANK får direkta instruktioner av Ryska federationens president Vladimir Putin och tillhandahåller därför finansiellt och materiellt stöd till ryska beslutsfattare som är ansvariga för destabiliseringen i östra Ukraina och den olagliga annekteringen av Krim.

PROMSVYAZBANK är verksam på Krimhalvön.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(alias Vnesheconombank; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Grundad som bank 1922 och 2007 som utvecklingsinstitut

Adress: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Russia;

Webbplats: veb.ru

Associerade personer: Igor Shuvalov (Igor Sjuvalov), ordförande

VEB.RF är en större ekonomisk utvecklingsinstitution vars ordförande utnämns direkt av Ryska federationens president Vladimir Putin och tar instruktioner direkt av honom. VEB.RF genererar en betydande inkomstkälla för den ryska regeringen och förvaltar dess statliga pensionsfonder.

VEB.RF spelar en aktiv roll i diversifieringen av Ryska federationens försvarssektor och bedriver projekt med försvarsindustriföretag, bland annat Rostec, som tillhandahåller stöd till åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

VEB beviljade små och medelstora företag på Krim lån, betraktar Krim som en ”prioriterad region” och har partnerskap med ministeriet för Krimfrågor som är ansvarigt för integreringen av den annekterade autonoma ”Republiken Krim” i Ryska federationen.

I denna egenskap ger VEB.RF aktivt materiellt eller ekonomiskt stöd till, eller gynnas av, de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av östra Ukraina.

23.2.2022”