21.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 39/4


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/229

av den 7 januari 2022

om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller tillägg av Burkina Faso, Caymanöarna, Filippinerna, Haiti, Jordanien, Mali, Marocko, Senegal och Sydsudan till tabellen i punkt I i bilagan och strykning av Bahamas, Botswana, Ghana, Irak och Mauritius från samma tabell

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och rådets och kommissionens direktiv 2006/70/EG (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Unionen måste säkerställa att det finansiella systemets och den inre marknadens integritet och funktion på ett effektivt sätt är skyddade mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt direktiv (EU) 2015/849 bör kommissionen således identifiera länder med strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör betydande hot mot unionens finansiella system.

(2)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 (2) identifieras högrisktredjeländer med strategiska brister. Den förordningen bör vid behov ses över mot bakgrund av dessa högrisktredjeländers framsteg med att åtgärda de strategiska bristerna i de nationella systemen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Kommissionen bör i sina bedömningar ta hänsyn till ny information från internationella organisationer och normgivare, till exempel sådan som kommer från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF).

(3)

Med tanke på det internationella finansiella systemets höga integrationsnivå, den nära kopplingen mellan marknadsaktörerna, den stora volymen gränsöverskridande handel till och från unionen samt graden av öppenhet på marknaden, anses eventuella hot vad gäller penningtvätt och finansiering av terrorism mot det internationella finansiella systemet därför samtidigt också utgöra ett hot mot unionens finansiella system.

(4)

Kommissionen beaktar, i enlighet med kriterierna i direktiv (EU) 2015/849, den senaste tillgängliga informationen, främst FATF:s senaste offentliga uttalanden, FATF:s förteckning över jurisdiktioner som omfattas av ökad övervakning och FATF:s rapporter från översynsgruppen för internationellt samarbete i förhållande till de risker som enskilda tredjeländer utgör, i överensstämmelse med artikel 9.4 i direktiv (EU) 2015/849.

(5)

I februari 2021 gjorde Burkina Faso ett politiskt åtagande på hög nivå att arbeta med FATF och den mellanstatliga gruppen mot penningtvätt i Västafrika (Giaba) för att effektivisera landets system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Sedan slutförandet av rapporten om ömsesidig utvärdering 2019 har Burkina Faso gjort framsteg i fråga om vissa av de åtgärder som rekommenderas i rapporten för att förbättra teknisk efterlevnad och ändamålsenligheten, däribland genom att i december 2020 anta en nationell strategi för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Burkina Faso kommer att arbeta för att genomföra sin handlingsplan, däribland genom att 1) anta och genomföra uppföljningsmekanismer för övervakningsåtgärder i den nationella strategin, 2) söka ömsesidig rättslig hjälp och andra former av internationellt samarbete i överensstämmelse med landets riskprofil, 3) stärka resurskapaciteten hos alla tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt genomföra riskbaserad tillsyn över finansiella institut och särskilt angivna icke-finansiella företag och yrken, 4) upprätthålla heltäckande och aktuella grundläggande uppgifter om verkligt huvudmannaskap och stärka sanktionssystemen vid överträdelser av transparenskrav, 5) öka olika slags rapportering om misstänkta transaktioner, 6) öka finansunderrättelseenheternas personalresurser genom fler anställningar, mer utbildning och ökad budget, 7) genomföra utbildning för brottsbekämpande myndigheter, åklagare och andra relevanta myndigheter, 8) visa att myndigheterna eftersträvar förverkande som ett politiskt mål, 9) öka kapaciteten och stödet för brottsbekämpande myndigheter och åklagarmyndigheter som bekämpar finansiering av terrorism, i överensstämmelse med den nationella strategin för bekämpning av finansiering av terrorism, och 10) genomföra ett ändamålsenligt system för riktade ekonomiska sanktioner som rör finansiering av terrorism och finansiering av spridning av vapen samt riskbaserad övervakning och tillsyn över ideella organisationer. Mot denna bakgrund bör Burkina Faso betraktas som ett land med strategiska brister i sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

(6)

I februari 2021 gjorde Caymanöarna ett politiskt åtagande på hög nivå att arbeta med FATF och Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) för att effektivisera landets system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Caymanöarna bör fortsätta att arbeta med att genomföra sin handlingsplan för att åtgärda sina strategiska brister, däribland genom att 1) påföra adekvata och effektiva sanktioner i fall där berörda parter (inbegripet juridiska personer) inte lämnar korrekta, tillräckliga och uppdaterade uppgifter om verkligt huvudmannaskap i överensstämmelse med de kraven, och 2) visa att man lagför alla typer av penningtvättsbrott i enlighet med jurisdiktionens riskprofil och att sådan lagföring leder till att avskräckande, effektiva och proportionella sanktioner påförs. Mot denna bakgrund bör Caymanöarna betraktas som ett land med strategiska brister i sitt nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

(7)

I juni 2021 gjorde Haiti ett politiskt åtagande på hög nivå att arbeta med FATF och CTATF för att effektivisera landets system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Haiti kommer att arbeta för att genomföra sin handlingsplan, däribland genom att 1) utveckla sin riskbedömningsprocess för penningtvätt och finansiering av terrorism och sprida resultaten, 2) underlätta informationsutbyte med relevanta utländska motparter, 3) åtgärda de tekniska brister i sin rättsliga ram som hindrar genomförandet av förebyggande åtgärder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och genomföra riskbaserad tillsyn av bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism för alla finansiella institut och särskilt angivna icke-finansiella företag och yrken som anses utgöra en högre risk för penningtvätt och finansiering av terrorism, 4) se till att grundläggande uppgifter om verkligt huvudmannaskap bevaras och görs tillgängliga i tid, 5) se till att de behöriga myndigheterna bättre använder finansunderrättelser och annan relevant information för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, 6) åtgärda de tekniska bristerna i landets penningtvättsbrott och visa att myndigheterna identifierar, utreder och lagför penningtvättärenden på ett sätt som överensstämmer med Haitis riskprofil, 7) påvisa en ökning av identifiering, spårande och indrivning av vinning av brott, 8) åtgärda de tekniska bristerna i landets terrorismfinansieringsbrott och systemet med riktade ekonomiska sanktioner, 9) genomföra lämplig riskbaserad övervakning av ideella organisationer som är sårbara för missbruk av terrorismfinansiering utan att störa eller avskräcka ideella organisationers verksamhet. Mot denna bakgrund bör Haiti betraktas som ett land med strategiska brister i sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

(8)

I oktober 2021 gjorde Jordanien ett politiskt åtagande på hög nivå att arbeta med FATF och Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) för att effektivisera landets system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Sedan antagandet av rapporten om ömsesidig utvärdering i november 2019 har Jordanien gjort framsteg i fråga om vissa av de åtgärder som rekommenderas i rapporten för att förbättra systemen, däribland genom att slutföra sin nationella riskbedömning. Jordanien kommer att arbeta för att genomföra sin FATF-handlingsplan genom att 1) slutföra och sprida riskbedömningar om penningtvätt och finansiering av terrorism när det gäller ideella organisationer, juridiska personer och virtuella tillgångar, 2) förbättra den riskbaserade tillsynen och tillämpa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner för bristande efterlevnad, 3) genomföra utbildnings- och informationsprogram för särskilt angivna icke-finansiella företag och yrken om deras skyldigheter avseende bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, särskilt när det gäller inlämning och rapportering om misstänkta transaktioner, 4) upprätthålla omfattande och uppdaterade grundläggande uppgifter om verkligt huvudmannaskap om juridiska personer och juridiska konstruktioner, 5) genomföra utredningar och lagföring av penningtvätt, bland annat genom parallella ekonomiska utredningar, för förbrott i linje med den risk som identifierats i den nationella riskbedömningen, 6) skapa en rättslig skyldighet att förverka hjälpmedel som används eller är avsedda att användas i penningtvättsbrott, 7) utveckla och genomföra en rättslig och institutionell ram för riktade ekonomiska sanktioner, och 8) utveckla och tillämpa en riskbaserad metod för tillsyn av sektorn för ideella organisationer för att förhindra missbruk med avseende på finansiering av terrorism. Mot denna bakgrund bör Jordanien betraktas som ett land med strategiska brister i sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

(9)

I oktober 2021 gjorde Mali ett politiskt åtagande på hög nivå att arbeta med FATF och Giaba för att effektivisera landets system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Sedan antagandet av rapporten om ömsesidig utvärdering i november 2019 har Mali gjort framsteg i fråga om vissa av de åtgärder som rekommenderas i rapporten för att förbättra systemen, däribland genom att anta sin nationella riskbedömning. Mali kommer att arbeta för att genomföra sin FATF-handlingsplan genom att 1) sprida resultaten av den nationella riskbedömningen till alla berörda parter, bland annat genom att genomföra medvetandehöjande åtgärder med de högsta risksektorerna, 2) utveckla och börja tillämpa en riskbaserad metod för tillsyn av bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism rörande alla finansiella institut och särskilt angivna icke-finansiella företag och yrken med högre risk och visa på effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner för bristande efterlevnad, 3) genomföra en omfattande bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i samband med alla typer av juridiska personer, 4) öka finansunderrättelseenheternas och de brottsbekämpande myndigheternas kapacitet och stärka deras samarbete när det gäller användningen av finansunderrättelser, 5) säkerställa att relevanta behöriga myndigheter deltar i utredning och lagföring av penningtvätt, 6) stärka kapaciteten hos relevanta myndigheter med ansvar för utredning och lagföring av terrorismfinansieringsärenden, 7) upprätta en rättslig ram och förfaranden för att genomföra riktade ekonomiska sanktioner, och 8) tillämpa en riskbaserad metod för tillsyn av sektorn för ideella organisationer för att förhindra missbruk med avseende på finansiering av terrorism. Mot denna bakgrund bör Mali betraktas som ett land med strategiska brister i sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

(10)

I februari 2021 gjorde Marocko ett politiskt åtagande på hög nivå att arbeta med FATF och MENAFATF för att effektivisera landets system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Marocko har vidtagit åtgärder för att förbättra sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, bland annat genom att förse finansunderrättelseenheterna med finansiella och mänskliga resurser för att förbättra analyskapaciteten så att landet kan fullgöra sitt huvudsakliga uppdrag avseende operativ och strategisk analys. Marocko bör fortsätta att arbeta med att genomföra sin handlingsplan för att åtgärda sina strategiska brister, däribland genom att 1) förbättra riskbaserad tillsyn och vidta korrigerande åtgärder samt tillämpa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner vid bristande efterlevnad, 2) säkerställa att uppgifter om verkligt huvudmannaskap, däribland uppgifter om juridiska personer och utländska juridiska konstruktioner, är adekvata, korrekta och kontrollerade, 3) öka de olika slagen av rapportering om misstänkta transaktioner, 4) prioritera identifiering, utredning och lagföring av alla typer av penningtvättsbrott i överensstämmelse med landets riskprofil, och 5) övervaka och effektivt utöva tillsyn över efterlevnaden hos finansiella institut och särskilt angivna icke-finansiella företag och yrken genom användning av riktade ekonomiska sanktioner. Mot denna bakgrund bör Marocko betraktas som ett land med strategiska brister i sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

(11)

I juni 2021 gjorde Filippinerna ett politiskt åtagande på hög nivå att arbeta med FATF och Asien-Stillahavs-gruppen mot penningtvätt (APG) för att effektivisera landets system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Sedan dess har Filippinerna vidtagit åtgärder för att förbättra sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism genom att utveckla och genomföra riktlinjer om avförande och frigörande av tillgångar för riktade ekonomiska sanktioner som rör finansiering av spridning av vapen. Filippinerna bör arbeta för att genomföra sin handlingsplan, däribland genom att 1) visa att det förekommer effektiv riskbaserad tillsyn av särskilt angivna icke-finansiella företag och yrken, 2) visa att tillsynsmyndigheterna använder kontroller för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism för att minska riskerna i samband med kasinoresor, 3) genomföra de nya registreringskraven för penningöverföring och tillämpa sanktioner på oregistrerade och olagliga penningöverföringsoperatörer, 4) förbättra och rationalisera de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om verkligt huvudmannaskap och vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna om verkligt huvudmannaskap är korrekta och aktuella, 5) visa på en ökad användning av finansunderrättelser och en ökning av utredningar och lagföring av penningtvätt i linje med risken, 6) visa på en ökad identifiering, utredning och lagföring av terrorismfinansieringsärenden, 7) visa att lämpliga åtgärder vidtas med avseende på sektorn för ideella organisationer (inklusive oregistrerade ideella organisationer) utan att störa ideella organisationers legitima verksamhet, och 8) effektivisera ramen för de riktade ekonomiska sanktionerna för både finansiering av terrorism och finansiering av spridning av vapen. Mot denna bakgrund bör Filippinerna betraktas som ett land med strategiska brister i sitt nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

(12)

I februari 2021 gjorde Senegal ett politiskt åtagande på hög nivå att arbeta med FATF och Giaba för att effektivisera landets system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Senegal bör fortsätta att arbeta med att genomföra sin handlingsplan för att åtgärda sina strategiska brister, däribland genom att 1) säkerställa en enhetlig förståelse av riskerna avseende penningtvätt och finansiering av terrorism (särskilt i fråga om sektorn särskilt angivna icke-finansiella företag och yrken) hos relevanta myndigheter genom utbildning och utåtriktad verksamhet, 2) söka ömsesidig rättslig hjälp och andra former av internationellt samarbete i överensstämmelse med landets riskprofil, 3) säkerställa att finansiella institut och särskilt angivna icke-finansiella företag och yrken omfattas av adekvat och effektiv tillsyn, 4) uppdatera och upprätthålla omfattande uppgifter om verkligt huvudmannaskap och juridiska personer och konstruktioner och stärka sanktionssystemen vid överträdelser av transparenskrav, 5) fortsätta att öka finansunderrättelseenhetens personalresurser för att säkerställa att den kan bibehålla en effektiv operativ analyskapacitet, 6) visa att insatser med syfte att förbättra identifieringsmekanismer och öka kapaciteten att genomföra utredningar om förbrott till penningtvätt och lagföring av penningtvättsbrott upprätthålls konsekvent i överensstämmelse med Senegals riskprofil, 7) upprätta omfattande och standardiserade riktlinjer och förfaranden för identifiering, spårande, beslag och förverkande av vinning av och hjälpmedel till brott i överensstämmelse med landets riskprofil, 8) förbättra myndigheternas förståelse av riskerna med finansiering av terrorism och öka kapaciteten hos och stödet till brottsbekämpande myndigheter och åklagarmyndigheter som arbetar med att bekämpa finansiering av terrorism i överensstämmelse med 2019 års nationella strategi för bekämpning av finansiering av terrorism. och 9) genomföra ett ändamålsenligt system för riktade ekonomiska sanktioner som rör finansiering av terrorism och finansiering av spridning av vapen samt riskbaserad övervakning och tillsyn av ideella organisationer. Mot denna bakgrund bör Senegal betraktas som ett land med strategiska brister i sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

(13)

I juni 2021 gjorde Sydsudan ett politiskt åtagande på hög nivå att arbeta med FATF för att effektivisera landets system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Sydsudan kommer att arbeta för att genomföra sin handlingsplan, däribland genom att 1) ansöka om medlemskap i och samarbeta med öst- och sydafrikanska gruppen för bekämpning av penningtvätt (ESAAMLG) och åta sig att genomgå en ömsesidig utvärdering av ESAAMLG eller något annat bedömningsorgan, 2) genomföra en omfattande översyn av 2012 års lag om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism med stöd av internationella partner, inbegripet tekniskt bistånd, för att uppfylla FATF:s standarder, 3) utse en eller flera myndigheter med ansvar för att samordna de nationella riskbedömningarna av penningtvätt och finansiering av terrorism, 4) bli part i och genomföra 1988 års Wienkonvention, 2000 års Palermokonvention och den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism från 1999, 5) de behöriga myndigheterna bör vara lämpligt strukturerade och ha kapacitet att tillämpa en riskbaserad metod för tillsyn över bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism för finansiella institut, 6) utveckla en övergripande rättslig ram för att samla in och kontrollera riktigheten i uppgifterna om verkligt huvudmannaskap för juridiska personer, 7) operationalisera en fullt fungerande och oberoende finansunderrättelseenhet, 8) upprätta och genomföra den rättsliga och institutionella ramen för att genomföra riktade ekonomiska sanktioner i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner som rör terrorism och finansiering av spridning av vapen, och 9) börja tillämpa riktad riskbaserad tillsyn/övervakning av ideella organisationer som riskerar att missbrukas för finansiering av terrorism. Mot denna bakgrund bör Sydsudan betraktas som ett land med strategiska brister i sitt nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

(14)

I enlighet med den senaste informationen har kommissionen i sin bedömning dragit slutsatsen att Burkina Faso, Caymanöarna, Filippinerna, Haiti, Jordanien, Mali, Marocko, Senegal och Sydsudan bör anses vara jurisdiktioner utanför EU som har strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system i enlighet med kriterierna i artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849. Det noteras att dessa länder har lämnat skriftliga politiska åtaganden på hög nivå för att hantera de identifierade bristerna och har utarbetat handlingsplaner tillsammans med FATF.

(15)

Det är ytterst viktigt att kommissionen permanent övervakar tredjeländer och bedömer utvecklingen i deras rättsliga och institutionella ram, de behöriga myndigheternas befogenheter och förfaranden samt effektiviteten i deras system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, med syftet att uppdatera bilagan till den delegerade förordningen (EU) 2016/1675.

(16)

Kommissionen åtar sig att tillhandahålla tekniskt bistånd, när så är lämpligt, till tredjeländer som ingår i bilagan till den delegerade förordningen (EU) 2016/1675, i syfte att hjälpa dem att avhjälpa de identifierade strategiska bristerna.

(17)

Kommissionen granskade framstegen med att åtgärda strategiska brister i de länder som förtecknas i förordning (EU) 2016/1675 och som avfördes från förteckningen i juni eller oktober 2021 av FATF eller granskades av kommissionen i enlighet med dess reviderade metod för att identifiera högrisktredjeländer på grundval av de nya kraven i direktiv (EU) 2015/849, ändrat genom direktiv (EU) 2018/843 (3). Kommissionen avslutade granskningen av de framsteg som gjorts av Bahamas, Botswana, Ghana, Irak och Mauritius.

(18)

I kommissionens bedömning drogs slutsatsen att Bahamas har åtgärdat de strategiska brister i sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som kommissionen identifierat i enlighet med sin metod för att identifiera högrisktredjeländer. Bahamas har nyligen vidtagit ett antal åtgärder för att stärka sin ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, särskilt öppenhetsaspekterna av systemet med verkligt huvudmannaskap. Dessa åtgärder är inriktade på de ytterligare riktmärken som kommissionen har fastställt. Kommissionen kommer att fortsätta att samarbeta med FATF och CFATF för att övervaka utvecklingen av Bahamas system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

(19)

I kommissionens bedömning drogs slutsatsen att Irak har gjort tillräckliga framsteg med att åtgärda de strategiska brister i sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som kommissionen identifierat i enlighet med sin metod för att identifiera högrisktredjeländer. Irak har nyligen vidtagit ett antal åtgärder för att stärka sin ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa åtgärder undanröjer de farhågor som kommissionen identifierat i sin preliminära bedömning. Kommissionen kommer att fortsätta att samarbeta med FATF och MENATATF för att övervaka utvecklingen av Iraks system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

(20)

FATF välkomnade de betydande framsteg som Botswana, Ghana och Mauritius gjort för att förbättra sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och noterade att Botswana, Ghana och Mauritius har fastställt den rättsliga ramen för att uppfylla åtagandena i sina handlingsplaner när det gäller de strategiska brister som FATF har identifierat. Botswana, Ghana och Mauritius omfattas därför inte längre av FATF:s övervakningsprocess inom ramen för dess pågående globala efterlevnadsprocess för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Botswana, Ghana och Mauritius kommer att fortsätta att arbeta med regionala organ efter FATF-modell för att ytterligare förbättra sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

(21)

I sin analys drog kommissionen utifrån tillgängliga uppgifter slutsatsen att Bahamas, Botswana, Ghana, Irak och Mauritius inte längre har några strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Bahamas, Botswana, Ghana, Irak och Mauritius har effektiviserat sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och åtgärdat relaterade tekniska brister för att uppfylla åtagandena i ländernas handlingsplan när det gäller de strategiska brister som FATF identifierat och de ytterligare riktmärken eller preliminära farhågor som kommissionen fastställt.

(22)

Delegerad förordning (EU) 2016/1675 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/1675 i tabellen under punkt ”I. Högrisktredjeländer som har lämnat ett skriftligt politiskt åtagande på hög nivå där de förbinder sig att åtgärda identifierade brister, och har utarbetat en handlingsplan med FATF” ska följande rader läggas till:

”Burkina Faso

Caymanöarna

Haiti

Jordanien

Mali

Marocko

Filippinerna

Senegal

Sydsudan”

Artikel 2

I bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/1675 i tabellen under punkt ”I. Högrisktredjeländer som har lämnat ett skriftligt politiskt åtagande på hög nivå där de förbinder sig att åtgärda identifierade brister, och har utarbetat en handlingsplan med FATF” ska följande rader utgå:

”Bahamas

Botswana

Ghana

Irak

Mauritius”

Artikel 3

I bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/1675 ska tabellen under punkt ”I. Högrisktredjeländer som har lämnat ett skriftligt politiskt åtagande på hög nivå där de förbinder sig att åtgärda identifierade brister, och har utarbetat en handlingsplan med FATF” ersättas med följande:

”Nr

Högrisktredjeland

1

Afghanistan

2

Barbados

3

Burkina Faso

4

Kambodja

5

Caymanöarna

6

Haiti

7

Jamaica

8

Jordanien

9

Mali

10

Marocko

11

Myanmar/Burma

12

Nicaragua

13

Pakistan

14

Panama

15

Filippinerna

16

Senegal

17

Sydsudan

18

Syrien

19

Trinidad och Tobago

20

Uganda

21

Vanuatu

22

Jemen

23

Zimbabwe”

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 januari 2022.

På kommissionens vägnar

Mairead MCGUINNESS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 141, 5.6.2015, s. 73.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (EUT L 254, 20.9.2016, s. 1)

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 av den 30 maj 2018 om ändring av Direktiv (EU) 2015/849 om förebyggande av användningen av det finansiella systemet för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36 (EGT L 156, 19.6.2018, s. 43).