23.5.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 206/1


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den 20 maj 2022

om övervakning av förekomsten av oorganisk arsenik i foder

(2022/C 206/01)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 292, och

av följande skäl:

(1)

De oorganiska och organiska formerna av arsenik skiljer sig avsevärt åt vad gäller toxiciteten, där organiska arsenikföreningar uppvisar en mycket låg toxisk potential. Således fastställs de eventuella negativa effekterna av arsenik på djurs (och människors) hälsa utifrån den oorganiska beståndsdelen i en viss foderprodukt (eller livsmedelsprodukt). I foderråvaror såsom fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav, och alger och produkter framställda därav, förekommer arsenik huvudsakligen i organisk form. Data som rapporterar endast den totala mängden arsenik i sådana foderråvaror är svåra att tolka vad gäller risken för negativa effekter.

(2)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG (1) fastställs gränsvärden för arsenik i ett stort antal produkter avsedda för djurfoder. Gränsvärdena avser den totala mängden arsenik och, som vid fastställandet av gränsvärdena för arsenik i foder, fanns det inte någon rutinmetod för att analysera oorganisk arsenik separat och därför kunde endast den totala mängden arsenik analyseras rutinmässigt.

(3)

EU:s referenslaboratorium för metaller och kvävehaltiga föreningar bekräftade att rutinanalysmetoderna finns tillgängliga för att analysera oorganisk arsenik i foder av marint, animaliskt och vegetabiliskt ursprung, men inte för mineralfodermatriser. I mineralfoder förekommer dock arsenik i oorganisk form och fastställandet av den totala mängden arsenik i sådana fodermatriser är därmed en god uppskattning av koncentrationen av oorganisk arsenik.

(4)

Endast begränsade data om förekomsten av oorganisk arsenik i foder finns tillgängliga i databasen vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa).

(5)

Det är därför lämpligt att övervaka förekomsten av oorganisk arsenik i foder inom EU innan man överväger att fastställa gränsvärden för oorganisk arsenik i vissa foder eller andra riskhanteringsåtgärder som krävs för att säkerställa en hög skyddsnivå för djurs och människors hälsa.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1.

Medlemsstaterna bör, med aktiv medverkan av foderföretagarna, övervaka förekomsten av oorganisk arsenik i foder. Det rekommenderas att man i samma prover fastställer den totala arsenikhalten i syfte att fastställa förhållandet mellan förekomsten av oorganisk arsenik jämfört med den totala mängden arsenik.

2.

Särskilt bör prover av följande foderråvaror och foderblandningar tas:

a)

Mjöl av gräs, torkad lusern och torkad klöver.

b)

Torkad betmassa (av sockerbeta) och torkad melasserad betmassa (av sockerbeta).

c)

Palmkärnexpeller.

d)

Fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav.

e)

Algmjöl och foderråvaror som framställs av alger.

f)

Foderblandningar som innehåller fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav och/eller algmjöl och foderråvaror som framställs av alger.

3.

För att säkerställa att proverna är representativa för det provtagna partiet bör medlemsstaterna följa provtagningsförfarandet i kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 (2).

4.

Medlemsstaterna bör se till att analysresultaten regelbundet, och senast den 30 juni 2023, lämnas till Efsa i Efsas format för inlämning av data som följer kraven i Efsas vägledning om standardiserad provbeskrivning för livsmedel och foder (EFSA’s Guidance on Standard Sample Description, SSD2) (3) och Efsas ytterligare särskilda rapporteringskrav.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 2022.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om främmande ämnen och produkter i djurfoder (EGT L 140, 30.5.2002, s. 10).

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 av den 27 januari 2009 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder (EUT L 54, 26.2.2009, s. 1).

(3)  https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0.