15.11.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/15


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2022/2241

av den 14 november 2022

om ändring av beslut 2010/788/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Demokratiska republiken Kongo

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 20 december 2010 antog rådet beslut 2010/788/Gusp (1) om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Demokratiska republiken Kongo.

(2)

Den 30 juni 2022 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2641 (2022), som ändrar kriterierna för uppförande på förteckningen av personer och enheter som ska omfattas av de restriktiva åtgärder som anges i punkterna 9 och 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 1807 (2008) samt omfattningen av skyldigheten att underrätta den sanktionskommitté som inrättats i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1533 (2004) om leveranser av vapen och dithörande materiel till Demokratiska republiken Kongo eller tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering, förmedlingstjänster och andra tjänster med anknytning till militär verksamhet i Demokratiska republiken Kongo.

(3)

Det krävs ytterligare insatser från unionen för att genomföra vissa åtgärder.

(4)

Beslut 2010/788/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2010/788/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 c ska ersättas med följande:

”c)

tillhandahållande, försäljning eller överföring av icke-dödande militär utrustning som endast är avsedd för användning på det humanitära området eller som skydd, eller tillhandahållande av tekniskt bistånd och utbildning i samband med sådan icke-dödande utrustning,”.

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Utöver den verksamhet som avses i punkt 1 a, b och c ska medlemsstaterna på förhand underrätta den sanktionskommitté som inrättats enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1533 (2004) (sanktionskommittén) om tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering, förmedlingsverksamhet och andra tjänster med anknytning till militär verksamhet i Demokratiska republiken Kongo, eller leveranser av följande vapen och dithörande material till Demokratiska republiken Kongo:

a)

Alla typer av vapen med kaliber upp till 14,5 mm och tillhörande ammunition.

b)

Granatkastare med kaliber upp till 82 mm och tillhörande ammunition.

c)

Utskjutningsanordningar för granater och raketer med kaliber upp till 107 mm och tillhörande ammunition.

d)

Bärbara luftvärnsrobotsystem (Manpads).

e)

Fjärrstyrt pansarvärnsrobotsystem.

Sådana anmälningar ska innehålla all nödvändig information, inbegripet i förekommande fall uppgifter om slutanvändare, planerat leveransdatum och transportväg.”

2.

I artikel 3.1 ska följande led läggas till:

”k)

Personer eller enheter som deltar i produktion, tillverkning eller användning i Demokratiska republiken Kongo av improviserade sprängladdningar, eller som uppdrar, planerar, beordrar, lämnar medhjälp till, bistår eller på annat sätt bidrar till attacker med improviserade sprängladdningar i Demokratiska republiken Kongo.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 november 2022.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2010/788/Gusp av den 20 december 2010 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2008/369/Gusp (EUT L 336, 21.12.2010, s. 30).