17.11.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 297/85


Rättelse till Rådets beslut (EU) 2022/1975 av den 13 oktober 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den handelskommitté som inrättats genom frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, vad gäller ändring av bilagorna 10-A och 10-B till avtalet

( Europeiska unionens officiella tidning L 271 av den 19 oktober 2022 )

Sidan 7, fotnot 15

I stället för:

”(15)

대한민국정부 관보 제20163호 별권1 (officiell tidning 20163, separat volym 1), 2021.1.6, s. 4.”

ska det stå:

”(15)

대한민국정부 관보 제20163호 별권1 (officiell tidning 20163, separat volym 1), 2022.1.6, s. 4.”