27.9.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 249/47


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/1655

av den 26 september 2022

om erkännande av rapporten med information om typiska värden för växthusgasutsläppen från odling av sojabönor i Argentina enligt artikel 31.3 och 31.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (1), särskilt artikel 31.4, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv (EU) 2018/2001 anges att biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen måste leda till betydligt minskade växthusgasutsläpp jämfört med fossila bränslen, så att de kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av de mål som fastställs i det direktivet. För detta ändamål fastställs i artikel 29.10 specifika tröskelvärden för utsläppsminskningar för dessa bränslen, och i artikel 31 finns regler om beräkning av minskningen av växthusgasutsläpp genom deras användning. Vid dessa beräkningar är det möjligt att använda de normalvärden som anges i bilagorna V och VI till direktiv (EU) 2018/2001. I stället för normalvärdena för växthusgasutsläpp från odling av jordbruksråvaror är det möjligt att använda typiska värden under vissa förhållanden. Dessa typiska värden, som representerar genomsnittsvärdet inom ett visst område, kan rapporteras till kommissionen av medlemsstaterna eller tredjeländer. De typiska värdena kan endast användas om kommissionen anser att de är korrekta.

(2)

Den 16 februari 2022 översände Argentina slutrapporten till kommissionen med uppgifter för mätning av växthusgasutsläppen i samband med odling av sojabönor som normalt produceras i regioner i Argentina motsvarande Nuts 2-regioner (2) i Europeiska unionen, med en begäran om erkännande av att dessa uppgifter är korrekta i enlighet med artikel 31.4 i direktiv (EU) 2018/2001.

(3)

Kommissionen bedömde rapporten och konstaterade att den innehåller korrekta uppgifter för mätning av växthusgasutsläppen i samband med odling av sojabönor som normalt produceras i regioner i Argentina motsvarande Nuts 2-regioner i Europeiska unionen.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för hållbarhet för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den rapport som Argentina lämnade in för erkännande till kommissionen den 16 februari 2022 innehåller korrekta uppgifter för mätning av växthusgasutsläppen i samband med odling av sojabönor som normalt produceras i regioner i Argentina motsvarande Nuts 2-regioner i Europeiska unionen, i enlighet med artikel 31.4 i direktiv (EU) 2018/2001. En sammanfattning av uppgifterna i rapporten återfinns i bilagan.

Artikel 2

Beslutet är giltigt i fem år efter dagen för dess ikraftträdande. Om systemet, så som det ingetts för erkännande till kommissionen den 16 februari 2022, innehållsmässigt ändras på ett sätt som kan påverka grunden för detta beslut, ska ändringarna omedelbart anmälas till kommissionen. Kommissionen ska bedöma de anmälda ändringarna för att avgöra om rapporten fortfarande innehåller korrekta uppgifter för vilka den erkänns.

Artikel 3

Kommissionen får upphäva detta beslut om det tydligt har visats att rapporten inte längre innehåller korrekta uppgifter för mätning av växthusgasutsläppen i samband med odling av sojabönor i Argentina.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 september 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 328, 21.12.2018, s. 82.

(2)  Nuts är ett klassificeringssystem för EU:s statistiska territoriella enheter.


BILAGA

Sammanfattning av totala växthusgasutsläpp från odling av sojabönor per kategori i argentinska regioner i kg CO2eq per ton torr sojaböna

Provins

Växthusgasutsläpp från skörderester (kg CO2eq/ton torr)

Växthusgasutsläpp från gödselspridning (kg CO2eq/ton torr)

Växthusgasutsläpp från bränsleanvändning (kg CO2eq/ton torr)

Växthusgasutsläpp från bränsleproduktion (kg CO2eq/ton torr)

Växthusgasutsläpp från produktion av jordbrukskemikalier (kg CO2eq/ton torr)

Växthusgasutsläpp från gödselproduktion (kg CO2eq/ton torr)

Växthusgasutsläpp från utsädesproduktion (kg CO2eq/ton torr)

Totalt (kg CO2eq/ton torr)

BUENOS AIRES

95,90

3,94

40,79

3,94

40,64

5,61

0,00

190,81

CHACO

97,41

6,60

53,97

5,21

70,30

6,23

0,00

239,72

CORDOBA

89,04

5,13

36,91

3,56

41,05

4,89

0,00

180,58

ENTRE RIOS

102,53

13,11

51,29

4,95

57,61

15,91

0,00

245,41

LA PAMPA

90,75

3,61

37,07

3,58

36,12

4,08

0,00

175,20

SALTA

94,87

1,08

51,34

4,96

55,72

1,39

0,00

209,36

SANTA FE

88,54

1,86

36,05

3,48

43,95

4,40

0,00

178,28

SANTIAGO DEL ESTERO

93,15

0,41

48,09

4,64

54,91

0,42

0,00

201,62

TUCUMAN

94,87

1,08

51,34

4,96

55,72

1,39

0,00

209,36