1.7.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/70


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/1098

av den 30 juni 2022

om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Kosovo (*) är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (1), särskilt artikel 8.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) 2021/953 fastställer en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) i syfte att underlätta för innehavarna att utöva sin rätt till fri rörlighet under covid-19-pandemin. Den bidrar även till att på ett samordnat sätt gradvis upphäva de inskränkningar i den fria rörligheten som i enlighet med unionsrätten har införts av medlemsstaterna för att begränsa spridningen av SARS-CoV-2.

(2)

Enligt förordning (EU) 2021/953 kan covid-19-intyg som utfärdas av tredjeländer för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar godtas om kommissionen anser att de utfärdas i enlighet med standarder som ska betraktas som likvärdiga med dem som fastställs i den förordningen. I enlighet med Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2021/954 (2) ska medlemsstaterna vidare tillämpa bestämmelserna i förordning (EU) 2021/953 på tredjelandsmedborgare som inte omfattas av den förordningens tillämpningsområde men som lagligen vistas eller är bosatta på deras territorium och som har rätt att resa till andra medlemsstater i enlighet med unionsrätten. Fastställande av likvärdighet i detta beslut bör därför gälla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas av Kosovo för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar. På samma sätt bör fastställande av likvärdighet även, på grundval av förordning (EU) 2021/954, gälla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas av Kosovo för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorium på de villkor som fastställs i den förordningen.

(3)

Den 23 september 2021 lämnade Kosovo utförlig information till kommissionen om utfärdandet av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 inom ramen för systemet ”Basic HIS”. Kosovo informerade kommissionen om sin uppfattning att dess covid-19-intyg utfärdas i enlighet med en standard och ett tekniskt system som är interoperabla med det tillitsramverk som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 och som möjliggör kontroll av intygens äkthet, giltighet och integritet. Kosovo informerade kommissionen om att intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas av Kosovo enligt systemet ”Basic HIS” innehåller de uppgifter som avses i bilagan till förordning (EU) 2021/953.

(4)

Kosovo informerade även kommissionen om att landet godtar intyg om vaccination, testning och tillfrisknande som utfärdas av medlemsstaterna och EES-länderna i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

(5)

Den 6 maj 2022 genomförde kommissionen på Kosovos begäran tekniska tester som visade att intygen om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 utfärdas av Kosovo enligt systemet ”Basic HIS” vilket är interoperabelt med det tillitsramverk som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 och som möjliggör kontroll av intygens äkthet, giltighet och integritet. Kommissionen bekräftade också att de intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas av Kosovo enligt systemet ”Basic HIS” innehåller de nödvändiga uppgifterna.

(6)

Vidare informerade Kosovo kommissionen om att landet utfärdar interoperabla vaccinationsintyg för covid-19-vacciner. Dessa omfattar för närvarande Comirnaty och Vaxzevria.

(7)

Kosovo informerade även kommissionen om att landet utfärdar interoperabla testintyg för nukleinsyraamplifieringstest.

(8)

Vidare informerade Kosovo kommissionen om att landet utfärdar interoperabla intyg om tillfrisknande. Dessa intyg är giltiga i högst 180 dagar från dagen för det första positiva testresultatet.

(9)

Kosovo informerade också kommissionen om att när intyg kontrolleras i Kosovo kommer personuppgifter i intygen att behandlas endast för att kontrollera och bekräfta innehavarens vaccination, testresultat eller tillfrisknande, och uppgifterna kommer inte att lagras efteråt.

(10)

Således föreligger de nödvändiga förutsättningarna för att fastställa att intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas av Kosovo enligt systemet ”Basic HIS” ska betraktas som likvärdiga med dem som utfärdas i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

(11)

Intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas av Kosovo enligt systemet ”Basic HIS” bör därför godtas på de villkor som anges i artiklarna 5.5, 6.5 och 7.8 i förordning (EU) 2021/953.

(12)

För att detta beslut ska kunna tillämpas bör Kosovo anslutas till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953.

(13)

För att skydda unionens intressen, särskilt på folkhälsoområdet, får kommissionen använda sina befogenheter för att tillfälligt eller slutgiltigt upphäva detta beslut om villkoren i artikel 8.2 i förordning (EU) 2021/953 inte längre är uppfyllda.

(14)

För att så snart som möjligt ansluta Kosovo till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 bör detta beslut träda i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättades i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2021/953.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas av Kosovo enligt systemet ”Basic HIS” ska, för att underlätta den fria rörligheten inom unionen, betraktas som likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

Artikel 2

Kosovo ska anslutas till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 juni 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(*)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

(1)  EUT L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid-19-pandemin (EUT L 211, 15.6.2021, s. 24).