22.6.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 166/134


RÅDETS BESLUT (EU) 2022/968

av den 16 juni 2022

om utnämning av två ledamöter av revisionsrätten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 286.2,

med beaktande av förslagen från Republiken Cypern och Malta,

med beaktande av Europaparlamentets yttranden (1), och

av följande skäl:

(1)

Mandattiden för Leo BRINCAT löper ut den 30 september 2022.

(2)

Mandattiden för Lazaros LAZAROU löper ut den 1 november 2022.

(3)

Två ledamöter bör därför utnämnas till revisionsrätten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande personer utnämns härmed till ledamöter av revisionsrätten:

Lefteris CHRISTOFOROU för perioden 2 november 2022–1 november 2028.

George Marius HYZLER för perioden 1 oktober 2022–30 september 2028.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 16 juni 2022.

På rådets vägnar

O. DUSSOPT

Ordförande


(1)  Yttranden av den 3 maj 2022 (ännu inte offentliggjorda i EUT).