21.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/3


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2022/452

av den 18 mars 2022

om ändring av beslut 2014/486/Gusp om Europeiska unionens rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EUAM Ukraina)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 juli 2014 antog rådet beslut 2014/486/Gusp (1), om Europeiska unionens rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EUAM Ukraina).

(2)

Den 23 februari 2022 inledde Ryska federationen en oprovocerad och oberättigad militär aggression mot Ukraina, som Europeiska rådet i starkast möjliga ordalag fördömde i sina slutsatser av den 24 februari 2022.

(3)

Ryska federationens militära aggression har lett särskilt till ett flöde av flyktingar som flyr från Ukraina till angränsande medlemsstaters territorier.

(4)

EUAM Ukraina kan inte längre genomföra sitt mandat fullt ut på Ukrainas territorium.

(5)

Så länge de nuvarande förhållandena i Ukraina råder bör EUAM Ukraina ge stöd till ukrainska myndigheter för att underlätta flödet av flyktingar från Ukraina till angränsande medlemsstater och införseln till Ukraina av humanitärt bistånd.

(6)

Beslut 2014/486/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

EUAM Ukraina kommer att genomföras under omständigheter som kan komma att förvärras och hindra uppnåendet av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande artikel ska införas i beslut 2014/486/Gusp:

”Artikel 2a

Tillfälliga uppgifter

1.   Från och med den 18 mars 2022 till och med den dag då kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik beslutar något annat ska EUAM Ukraina ha den tillfälliga ytterligare uppgiften att ge råd till ukrainska myndigheter, särskilt Ukrainas gränsbevakningsmyndighet, tullmyndighet och lokala polisstyrkor, i syfte att underlätta flödet av flyktingar från Ukraina till Polen, Rumänien och Slovakien och flödet av humanitärt bistånd till Ukraina.

2.   I syfte att ge råd till ukrainska myndigheter ska EUAM Ukraina även

sammanställa en lägesbild av gränstrafiken mellan Ukraina och unionen samt underlätta informationsutbytet om detta mellan Ukraina, medlemsstaterna och unionens institutioner och organ, särskilt Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex),

identifiera möjliga förbättringar och förse ukrainska myndigheter med strategisk rådgivning när det gäller att underlätta gränsövergången för flyktingar och humanitärt bistånd vid gränsen mellan Ukraina och unionen,

bistå, stödja, övervaka, handleda och ge råd till ukrainska myndigheter i fråga om hantering av gränstrafiken vid gränsövergångsställen.

3.   I syfte att genomföra de tillfälliga ytterligare uppgifter som fastställs i denna artikel till stöd för Ukraina får element inom EUAM Ukraina tillfälligt ha sin bas i Polen, Rumänien eller Slovakien, och de ska utföra sin verksamhet på marken på den ukrainska sidan av gränsövergångsställena. Arrangemang i detta syfte får ingås mellan EUAM Ukraina och de medlemsstaterna.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 mars 2022.

På rådets vägnar

J.-Y. LE DRIAN

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/486/Gusp av den 22 juli 2014 om Europeiska unionens rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EUAM Ukraina) (EUT L 217, 23.7.2014, s. 42).