9.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/8


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2022/395

av den 9 mars 2022

om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet beslut 2014/512/Gusp (1).

(2)

Unionen står fast vid sitt orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

(3)

Den 24 februari 2022 tillkännagav Ryska federationens president en militär operation i Ukraina, och ryska väpnade styrkor inledde ett anfall mot Ukraina. Det anfallet utgör en flagrant kränkning av Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

(4)

I sina slutsatser av den 24 februari 2022 fördömde Europeiska rådet i starkast möjliga ordalag Ryska federationens oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina. Genom sina olagliga militära åtgärder bryter Ryssland grovt mot internationell rätt och principerna i Förenta nationernas stadga och undergräver den europeiska och globala säkerheten och stabiliteten. Europeiska rådet uppmanade till ett snabbt utarbetande och antagande av ytterligare ett paket med individuella och ekonomiska sanktioner.

(5)

Den 25 februari 2022 antog rådet beslut (Gusp) 2022/327 (2), genom vilket beslut 2014/512/Gusp ändrades och särskilda sektorsspecifika åtgärder infördes.

(6)

Med tanke på den allvarliga situationen, och som svar på Rysslands militära aggression mot Ukraina, är det lämpligt att införa ytterligare restriktiva åtgärder vad gäller export av varor och teknik för sjöfart. Det är också lämpligt att utvidga förteckningen över juridiska personer, enheter och organ som omfattas av förbud avseende investeringstjänster, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och lån. Dessutom krävs vissa förtydliganden för att säkerställa en korrekt tillämpning av vissa av de särskilda sektoriella restriktioner som infördes genom beslut (Gusp) 2022/327.

(7)

Det krävs ytterligare insatser från unionens sida för att genomföra vissa åtgärder.

(8)

Beslut 2014/512/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2014/512/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1a.4 ska ersättas med följande:

”4.   Transaktioner relaterade till förvaltningen av Rysslands centralbanks reserver samt tillgångar, inbegripet transaktioner med juridiska personer, enheter eller organ som agerar för eller på uppdrag av Rysslands centralbank, såsom Rysslands nationella förmögenhetsfond, är förbjudna.”

2.

Artikel 1b.2 ska ersättas med följande:

”2.   Punkt 1 ska inte tillämpas på medborgare i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, eller fysiska personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.”

3.

I artikel 4b.2 ska led b ersättas med följande:

”b)

tillhandahållande av offentlig finansiering eller ekonomiskt bistånd upp till ett totalt värde av 10 000 000 EUR per projekt till förmån för små och medelstora företag som är etablerade i unionen, eller”.

4.

Följande artikel ska införas efter artikel 4g:

”Artikel 4h

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor och teknik för sjöfart, oavsett om varorna och tekniken har sitt ursprung i unionen eller inte, till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, för användning i Ryssland eller för placering ombord på fartyg som för rysk flagg.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor och sådan teknik, till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor och sådan teknik, eller för tillhandahållandet av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.

3.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på försäljning, leverans, överföring eller export av de varor och den teknik som avses i punkt 1 eller på därmed sammanhörande tillhandahållande av tekniskt och ekonomiskt bistånd, för icke-militär användning och för en icke-militär slutanvändare, som är avsedda för humanitära ändamål, hot mot folkhälsan, brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att få allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön, eller som svar på naturkatastrofer.

4.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av de varor och den teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, för icke-militär användning och till en icke-militär slutanvändare, efter att ha fastställt att dessa varor eller denna teknik eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet är avsedda för sjösäkerhet.

5.   Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta produkter som ska omfattas av denna artikel.”

5.

Bilaga VI till beslut 2014/512/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 9 mars 2022.

På rådets vägnar

J.-Y. LE DRIAN

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2022/327 av den 25 februari 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 48, 25.2.2022, s. 1).


BILAGA

I bilaga VI till beslut 2014/512/Gusp ska en post för följande enhet införas:

”Russian Maritime Register of Shipping”.