23.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 42/95


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2022/264

av den 23 februari 2022

om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet beslut 2014/512/Gusp (1).

(2)

I sina slutsatser av den 24 och 25 juni 2021 uppmanade Europeiska rådet Ryssland att ta sitt fulla ansvar för att säkerställa att Minskavtalen genomförs fullt ut som den viktigaste förutsättningen för varje väsentlig förändring av unionens hållning. Europeiska rådet betonade behovet av ett kraftfullt och samordnat svar från unionen och dess medlemsstater på all ytterligare illvillig, olaglig och störande verksamhet från Rysslands sida som fullt ut utnyttjar alla instrument som står till unionens förfogande och säkerställer samordning med partner. I detta syfte uppmanade Europeiska rådet också kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) att lägga fram alternativ till ytterligare restriktiva åtgärder, inbegripet ekonomiska sanktioner.

(3)

I sina slutsatser av den 16 december 2021 betonade Europeiska rådet att Ryssland utan dröjsmål måste se till att minska spänningarna till följd av den militära uppbyggnaden vid landets gräns mot Ukraina och den aggressiva retoriken. Europeiska rådet uttryckte ännu en gång sitt fulla stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Europeiska rådet uppmuntrar till diplomatiska ansträngningar och stöder Normandieformatet som ett sätt att uppnå det fullständiga genomförandet av Minskavtalen, och påpekade att all ytterligare militär aggression mot Ukraina skulle få omfattande konsekvenser och medföra stora kostnader.

(4)

Den 24 januari 2022 godkände rådet slutsatser i vilka det fördömde Rysslands fortsatta aggressiva åtgärder och hot mot Ukraina och uppmanade Ryssland att trappa ned, följa internationell rätt och delta konstruktivt i dialogen genom de etablerade internationella mekanismerna. Rådet bekräftade att unionen till fullo ställer sig bakom de centrala principer som utgör grunden för den europeiska säkerheten och som fastställs i Förenta nationernas (FN) stadga och i de grundläggande dokumenten för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, däribland Helsingforsslutakten och Parisstadgan. Dessa centrala principer inkluderar särskilt staters suveräna likställdhet och territoriella integritet, gränsernas okränkbarhet, att avhålla sig från hot om eller bruk av våld, och staters frihet att själva välja eller ändra sina säkerhetsarrangemang. Rådet förklarade att dessa principer inte är förhandlingsbara och inte heller kan ändras eller omtolkas, och att Rysslands kränkning av dem hindrar ett gemensamt och odelbart säkerhetsområde i Europa och hotar freden och stabiliteten i Europa. Rådet erinrade om Europeiska rådets slutsatser av den 16 december 2021 och upprepade att ytterligare militär aggression från Rysslands sida mot Ukraina skulle få omfattande konsekvenser och medföra stora kostnader, däribland en lång rad av sektorsvisa och individuella restriktiva åtgärder som skulle antas i samordning med partner.

(5)

Den 19 februari 2022 gjorde den höga representanten ett uttalande på unionens vägnar där man uttryckte oro över Rysslands massiva mobilisering av väpnade styrkor i och kring Ukraina och uppmanade Ryssland att medverka i en meningsfull dialog och utöva diplomati samt visa återhållsamhet och trappa ned genom ett betydande tillbakadragande av militära styrkor från området i närheten av Ukrainas gräns.

(6)

Den 21 februari 2022 undertecknade Ryska federationens president ett dekret om erkännande av ”oberoende och suveränitet” för de icke-regeringskontrollerade områdena i länen Donetsk och Luhansk i Ukraina och beordrade ryska väpnade styrkor att gå in i de områdena.

(7)

Den 22 februari 2022 gjorde den höga representanten ett uttalande på unionens vägnar, i vilket man fördömde denna olagliga handling som ytterligare undergräver Ukrainas suveränitet och oberoende och utgör ett allvarligt brott mot internationell rätt och internationella avtal, inbegripet FN-stadgan, Helsingforsslutakten, Parisstadgan och samförståndsavtalet från Budapest samt Minskavtalen och FN:s säkerhetsråds resolution 2202 (2015). Den höga representanten uppmanade Ryssland att som part i konflikten återkalla det erkännandet, stå fast vid sina åtaganden, följa internationell rätt och återuppta diskussionerna inom Normandieformatet och trepartsgruppen. Han meddelade att unionen kommer att svara på Rysslands senaste kränkningar genom att skyndsamt anta ytterligare restriktiva åtgärder.

(8)

Med tanke på situationens allvar anser rådet det lämpligt att vidta ytterligare restriktiva åtgärder som svar på Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.

(9)

I synnerhet bör restriktioner för tillträde till kapitalmarknaden införas, särskilt genom att förbjuda finansiering av Ryssland, dess regering och dess centralbank.

(10)

Det krävs ytterligare insatser från unionens sida för att genomföra vissa åtgärder.

(11)

Beslut 2014/512/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2014/512/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas efter artikel 1:

”Artikel 1a

1.   Direkt eller indirekt inköp eller försäljning av, direkt eller indirekt tillhandahållande av investeringstjänster för eller stöd vid utfärdandet av, eller annan handel med överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som utfärdats senare än den 9 mars 2022 av

a)

Ryssland och dess regering,

b)

den ryska centralbanken, eller

c)

en juridisk person, enhet eller organ som agerar för, eller på uppdrag av den enhet som avses i punkt b,

ska förbjudas.

2.   Det ska för juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 vara förbjudet att direkt eller indirekt bilda eller delta i arrangemang för lån- eller kreditgivning efter den 23 februari 2022 Detta förbud ska inte tillämpas på lån- eller kreditgivning där det finns ett särskilt och dokumenterat syfte att tillhandahålla finansiering för icke-förbjuden import eller export av varor och icke-finansiella tjänster mellan unionen och en tredjestat, inbegripet utgifter för varor och tjänster från en annan tredjestat som krävs för fullgörandet av export- eller importavtal.

3.   Förbudet i punkt 2 ska inte tillämpas på kreditutnyttjande eller utbetalningar som sker inom ramen för ett avtal som ingåtts före den 23 februari 2022 förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

samtliga villkor för sådant kreditutnyttjande eller sådana utbetalningar

i)

avtalades före den 23 februari 2022, och

ii)

har inte ändrats sedan den dagen, samt

b)

före den 23 februari 2022 har en avtalsenlig förfallodag fastställts för fullständig återbetalning av alla medel som gjorts tillgängliga och för upphävande av alla avtalsenliga åtaganden, rättigheter och skyldigheter.

De villkor för kreditutnyttjande och utbetalningar som avses i led a inbegriper bestämmelser om återbetalningsperiodens längd för varje kreditutnyttjande eller utbetalning, den räntesats som tillämpas eller metoden för beräkning av räntesatsen och det maximala beloppet.”

2.

I artikel 7 ska punkt 1 a ersättas med följande:

”a)

enheter som avses i artikel 1.1 b eller c, i artikel 1.2 c eller d, artikel 1a.1 a, b eller c, eller förtecknas i bilaga I, II, III eller IV,”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel 23 februari 2022.

På rådets vägnar

Ordförande

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).