28.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/6


BESLUT nr H12

av den 19 oktober 2021

om den dag som ska gälla för fastställandet av de växelkurser som avses i artikel 90 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009

(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2022/C 93/06)

ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken administrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (2),

med beaktande av artikel 90 i förordning (EG) nr 987/2009 om valutaomräkning, och

av följande skäl:

(1)

Många bestämmelser, t.ex. artiklarna 5 a, 21.1, 29, 34, 52, 62.3, 65.6, 65.7, 68.2 och 84 i förordning (EG) nr 883/2004 och artiklarna 25.4, 25.5, 26.7, 54.2, 70, 72, 73, 78 och 80 i förordning (EG) nr 987/2009, reglerar situationer när en växelkurs måste fastställas för utbetalning, beräkning eller ny beräkning av en förmån eller avgift, återbetalning eller avräkning och indrivning.

(2)

Artikel 90 i förordning (EG) nr 987/2009 ger administrativa kommissionen befogenhet att fastställa vilken dag som ska gälla för fastställandet av de växelkurser som ska tillämpas när vissa förmåner och avgifter beräknas.

(3)

Enligt EU-domstolens rättspraxis (3) måste medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att beakta valutakursfluktuationer som kan uppstå vid tillämpning av grundförordningen eller genomförandeförordningarna. Dessa åtgärder ska respektera syftet med respektive bestämmelser i grundförordningen eller genomförandeförordningen så som fastställts genom EU-domstolens rättspraxis.

Detta beslut har fattats i enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG) nr 883/2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1.

I detta beslut avses med växelkurs den växelkurs som varje dag offentliggörs av Europeiska centralbanken.

2.

Om inget annat anges i detta beslut ska växelkursen vara den kurs som offentliggörs den dag när beräkningen/omvandlingen utförs.

3.

En institution i en medlemsstat som vid fastställandet av rätt till en förmån och vid den första beräkningen av förmånen måste räkna om ett belopp ska

a)

i de fall när institutionen enligt nationell lagstiftning eller förordning (EG) nr 883/2004 beaktar belopp, t.ex. inkomster eller förmåner, under en viss period före den dag för vilken förmånen beräknas, tillämpa den växelkurs som offentliggjorts för den sista dagen i den perioden,

b)

i de fall när institutionen vid beräkningen av förmånen enligt nationell lagstiftning eller förordning (EG) nr 883/2004 beaktar ett belopp, tillämpa den växelkurs som offentliggjorts för den första dagen i den månad som omedelbart föregår den månad då bestämmelsen ska tillämpas.

4.

Punkt 3 ska tillämpas på samma sätt när en institution i en medlemsstat vid en ny beräkning av förmånen med anledning av att de faktiska eller rättsliga förhållandena för den berörda personen har förändrats måste räkna om ett belopp.

5.

En institution som utger en förmån som regelbundet indexregleras enligt nationell lagstiftning ska, om beloppen i en annan valuta påverkar den förmånen, vid den nya beräkningen tillämpa den växelkurs som offentliggjorts för den första dagen i den månad som föregår den månad då indexregleringen ska göras, om inget annat anges i nationell lagstiftning.

6.

Vid tillämpning av artikel 90 i förordning (EG) nr 987/2009 ska dagen för fastställandet av den tillämpliga växelkursen mellan två valutor vara följande:

a)

Vid begäran om avräkning från fordringar och pågående utbetalningar, den arbetsdag som omedelbart föregår den dag då sökanden skickade in den slutliga begäran om avräkning från fordringar och pågående utbetalningar.

b)

Vid begäran om indrivning, den arbetsdag som omedelbart föregår den dag då sökanden skickade in den första begäran om indrivning.

Vid tillämpning av denna punkt avses med arbetsdag en arbetsdag för Europeiska centralbanken under vilken den offentliggör en daglig referensväxelkurs för valutaväxling.

7.

Vid tillämpning av artikel 65.6 och 65.7 i förordning (EG) nr 883/2004 och artikel 70 i förordning (EG) nr 987/2009 ska, när jämförelsen görs mellan det belopp som faktiskt betalats ut av institutionen på bosättningsorten och det högsta ersättningsbelopp som avses i artikel 65.6 tredje meningen i förordning (EG) nr 883/2004 (det förmånsbelopp som en person skulle haft rätt till enligt den nationella lagstiftning som personen senast omfattades av om han eller hon var registrerad hos arbetsförmedlingen i den berörda medlemsstaten), den dag som ska gälla för fastställandet av växelkursen vara den första dagen i den kalendermånad då den ersättningsbara perioden löpte ut.

8.

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med dagen för offentliggörandet.

9.

Detta beslut ersätter beslut nr H3 av den 15 oktober 2009 (4).

Administrativa kommissionens ordförande

Greta Metka BARBO ŠKERBINC


(1)  EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

(3)  C-473/18, ECLI:EU:C:2019:662.

(4)  Beslut nr H3 av den 15 oktober 2009 om den dag som ska gälla för fastställandet av de växelkurser som avses i artikel 90 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 (EUT C 106, 24.4.2010, s. 56), ändrat genom beslut nr H7 av den 25 juni 2015 om översyn av beslut nr H3 om den dag som ska gälla för fastställandet av de växelkurser som avses i artikel 90 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 (EUT C 52, 11.2.2016, s. 13).