10.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1935

av den 8 november 2021

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/723 vad gäller den information och de data om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter som ska lämnas in med hjälp av den standardiserade förlagan

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artikel 25 första stycket a, artikel 113.2 och artikel 134 första stycket f, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/723 (2) fastställs den standardiserade förlaga som ska användas i den årliga rapport som varje medlemsstat överlämnar i enlighet med artikel 113.1 i förordning (EU) 2017/625.

(2)

I avsnitt 9 i den standardiserade förlagan krävs att medlemsstaterna rapporterar de ekologiska uppgifterna enligt de mallar som anges i bilaga XIIIc till kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 (3).

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 (4) fastställs nya regler för kontroller av ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, inklusive kontroller för verifiering av utformning av och funktionssätt för aktörsgruppers interna kontrollsystem, samt förnyade kontroller av ett minimiantal aktörer som är medlemmar i en aktörsgrupp. Dessutom kommer medlemsstaterna att behöva ta fram en nationell förteckning över åtgärder som ska vidtas vid bristande efterlevnad, vilken omfattar en klassificering av bristande efterlevnad och motsvarande åtgärder. Medlemsstaterna kommer att vara skyldiga att rapportera om de offentliga kontroller som görs till följd av dessa nya regler och att lämna information om upptäckta fall av bristande efterlevnad och verkställigheten av åtgärderna enligt den nationella förteckningen över åtgärder.

(4)

För att dessa nya regler och krav ska beaktas i de årliga rapporter som överlämnas i enlighet med artikel 113.1 i förordning (EU) 2017/625 behöver avsnitt 9 i del II i den standardiserade förlagan uppdateras.

(5)

Genomförandeförordning (EU) 2019/723 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2019/723 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Standardiserad förlaga

Medlemsstaterna ska lämna in den information och de data som avses i artikel 113.1 i förordning (EU) 2017/625 med hjälp av den standardiserade förlagan i bilagan till denna förordning. Detta ska göras med hjälp av den elektroniska versionen av den standardiserade förlagan i det datoriserade informationshanteringssystemet för offentlig kontroll (Imsoc). För den information och de data om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter som avses i avsnitt 9 i del II i den förlagan ska dock informationssystemet för ekologiskt jordbruk (Ofis) användas.

Medlemsstaterna ska därefter använda den elektroniska versionen av den standardiserade förlagan i Imsoc för att bekräfta att avsnitt 9 i del II i den förlagan har överlämnats via Ofis.”

2.

I bilagan ska avsnitt 9 i den standardiserade förlagan ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 september 2022 när det gäller de årliga rapporter som ska överlämnas senast den 31 augusti 2023 för 2022 och efterföljande årliga rapporter.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 november 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/723 av den 2 maj 2019 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller den standardiserade förlaga som ska användas i medlemsstaternas årliga rapporter (EUT L 124, 13.5.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (EUT L 250, 18.9.2008, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (EUT L 150, 14.6.2018, s. 1).


BILAGA

”9.   Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

9.1

Övergripande slutsats om graden av efterlevnad

9.2

Ekologiska data

Identifiering av den medlemsstat/den behöriga myndighet som överlämnar den årliga rapporten

Data från

Medlemsstat

Antal behöriga myndigheter från vilka data har integrerats

(A)

Antal behöriga myndigheter

Antal kontrollmyndigheter från vilka data har integrerats

(B)

Antal kontrollmyndigheter

Antal kontrollorgan från vilka data har integrerats

(C)

Antal kontrollorgan

Antal myndigheter/organ från vilka data har integrerats

(A) + (B) + (C)

Totalt antal myndigheter/organ

Rapporteringsperiod

År

Tabell 1

Antal kontroller för alla behöriga myndigheter/kontrollmyndigheter/kontrollorgan (alla artiklar avser förordning (EU) 2018/848)

1.   Registrerade aktörer som innehar ett certifikat den 31 december under rapporteringsåret

 

Kodnummer för eller namn på behörig myndighet/ kontrollmyndighet/ kontrollorgan

Antal aktörer

Antal verifieringar av efterlevnad Artikel 38.3

(fysiska och icke-fysiska)

Antal fysiska offentliga kontroller på plats som utförts

Antal prover som tagits Artikel 38.4 c

Årliga kontroller Artikel 38.3

Riskbaserade tilläggskontroller Artikel 38.4 b

Totalt antal kontroller Artikel 38.3 och 38.4 b

Utförda utan förvarning Artikel 38.4 a

Totalt antal prover

Antal prover med upptäckta fall

1.a

Antal per behörig myndighet/kontrollmyndighet/kontrollorgan 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b

Antal per behörig myndighet/kontrollmyndighet/kontrollorgan 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.c

Antal per behörig myndighet/kontrollmyndighet/kontrollorgan 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fortsätt och ange alla myndigheter/organ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala antal för alla behöriga myndigheter/kontrollmyndigheter/ kontrollorgan [summan av 1.a + 1.b + 1.c + ...]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Aktörsgrupper som innehar ett certifikat den 31 december under rapporteringsåret

 

Kodnummer för eller namn på behörig myndighet/kontrollmyndighet/kontrollorgan

Antal grupper

Identifiering av gruppen

Totalt antal aktörer som är medlemmar i grupper

Totalt antal offentliga kontroller av grupper

Antal förnyade kontroller av medlemmar i grupper

Kontroller där minst 1 prov tagits

2.

Totalt antal aktörsgrupper för alla behöriga myndigheter/kontrollmyndigheter/kontrollorgan

 

 

 

 

 

 

 

2.a

Antal för behörig myndighet/kontrollmyndighet/kontrollorgan 1

 

 

 

 

 

 

 

2.a.1

Aktörsgrupp a.1

 

 

 

 

 

 

 

2.a.2

Aktörsgrupp a.2

 

 

 

 

 

 

 

2.a...

Aktörsgrupp a...

 

 

 

 

 

 

 

2.b

Antal för behörig myndighet/kontrollmyndighet/kontrollorgan 2

 

 

 

 

 

 

 

2.b.1

Aktörsgrupp b.1

 

 

 

 

 

 

 

2.b.2

Aktörsgrupp b.2

 

 

 

 

 

 

 

2.b...

Aktörsgrupp b...

 

 

 

 

 

 

 

2.c

fortsätt och ange alla aktörsgrupper per behörig myndighet/kontrollmyndighet/kontrollorgan

 

 

 

 

 

 

 

2.c...

Aktörsgrupp...

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2

BRISTANDE EFTERLEVNAD

Data per behörig myndighet/kontrollmyndighet/kontrollorgan

1.   Typ och antal för fall av större och kritisk bristande efterlevnad som konstaterats

 

Namn på eller kodnummer för behörig myndighet/ kontrollmyndighet/ kontrollorgan

Typ av fall per typ av bristande efterlevnad som konstaterats vid offentliga kontroller

Allmänna produktionsregler

Särskilda produktionsregler

Otillåtna ämnen och produkter

Undantag

Dokument och dokumentation

Regler för aktörsgrupper

Märkning

Annat

1.

Konstaterade fall av bristande efterlevnad – TOTALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.a

Konstaterade fall för behörig myndighet/kontrollmyndighet/kontrollorgan 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b

Konstaterade fall för behörig myndighet/kontrollmyndighet/kontrollorgan 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.c

Konstaterade fall för behörig myndighet/kontrollmyndighet/kontrollorgan 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fortsätt och ange alla myndigheter/organ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Vidtagna åtgärder för konstaterade fall av större och kritisk bristande efterlevnad

Antal konstaterade fall av bristande efterlevnad

Vidtagna åtgärder för konstaterade fall av bristande efterlevnad

Förbättrat genomförande av försiktighetsåtgärder och kontroller som införts av aktören

Ingen hänvisning till ekologisk produktion i märkningen och marknadsföringen för hela det parti eller den produktionsomgång som berörs

Förbud mot att släppa ut den eller de berörda produkterna på marknaden med en hänvisning till ekologisk produktion, under en angiven period

Ny omställningsperiod

Begränsning av certifikatets tillämpningsområde

Tillfälligt indragande av certifikatet

Återkallande av certifikatet

Korrigerande åtgärd som ännu inte beslutats

Annat

(A)

(B1)

(B2)

(B3)

(B4)

(B5)

(B6)

(B7)

(B8)

(B9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3

Tillsyn och revision

Den behöriga myndighetens verksamhet i samband med följande:

Kontrollorgan till vilka den har delegerat vissa uppgifter.

Tillsyn av sådana kontrollorgan.

Återkallande av delegeringar till sådana kontrollorgan.

Revision av kontrollmyndigheter.

1.   Nya kontrollorgan till vilka den behöriga myndigheten har delegerat kontrolluppgifter/kontrollorgan vars delegering har återkallats

 

Antal kontrollorgan

Kommentarer vid behov

Antal vid rapporteringsårets början (den 1 januari år N)

(A)

 

 

Nya kontrollorgan under år N

(B)

 

 

Kontrollorgan vars delegering har återkallats under år N

(C)

 

 

Antal vid rapporteringsårets slut (den 31 december år N)

(D)

 

 

2.   Den behöriga myndighetens tillsyn av kontrollorgan

2.a   Totala antal för tillsyn av kontrollorgan

 

Antal kontrollorgan vid rapporteringsårets slut

Antal tillsynsrevisioner av kontrollorgan som den behöriga myndigheten har utfört under rapporteringsåret

Andelen av kontrollorgan i den behöriga myndighetens tillsynsrevision

Kommentar vid behov

(D)

(E)

(F) = (E)/(D)

 

Antal kontrollorgan Antal tillsynsrevisioner under rapporteringsåret – andelen granskade

 

 

 

 

Det totala antalet godkända kontrollorgan (D) bör motsvara det antal som rapporteras i avsnitt 1.

2.b   Närmare tillsynsuppgifter per kontrollorgan

Ange alla kontrollorgan under den behöriga myndighetens tillsyn

Antal aktörer

Antal aktörsgrupper

Revision utförd av den behöriga myndigheten under rapporteringsåret ja = 1/nej = 0

Antal aktörsakter granskade vid tillsynsrevision under rapporteringsåret

Andelen granskade aktörsakter i förhållande till det totala antalet aktörer

Antal granskade aktörsgruppsakter under loppet av revisionen under rapporteringsåret

Andelen aktörsgruppsakter som granskats i förhållande till det totala antalet aktörsgrupper

Ange referensnummer för varje enskilt formulär som fyllts i för kontrollorganet (den bifogade mallen Enskilt formulär för tillsyn av kontrollorgan)

Kodnummer

(G)

(H)

(I)

(J)

(K) = (J)/(G)

(L)

(M) = (L)/(H)

(N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Revisionsarbete som den behöriga myndigheten har utfört avseende kontrollmyndigheter (endast relevant om den behöriga myndigheten delegerar kontrolluppgifter till kontrollmyndigheter)

 

Antal kontrollmyndigheter till vilka den behöriga myndigheten har delegerat kontrolluppgifter

Antal revisioner som den behöriga myndigheten har utfört hos kontrollmyndigheter

Andelen kontrollmyndigheter som har varit föremål för revision som utförts av den behöriga myndigheten under rapporteringsåret

Kommentar vid behov

(K)

(L)

(M) = (L)/(K)

 

Under rapporteringsåret

 

 

 

 

Tabell 4

ENSKILT FORMULÄR FÖR TILLSYN AV KONTROLLORGAN

(Formuläret kan fyllas i av den behöriga myndigheten för varje kontrollorgan som var föremål för en tillsynsrevision under rapporteringsåret [frivilligt])

Formulärets referensnummer

 

kan kopieras till tabellen om tillsynsrevision – datafält K

Rapporteringsår

 

 

Behörig myndighet med ansvar för tillsyn

 

 

Rapport om tillsynsrevision

Referens:

 

 

Datum:

 

 

Identifiering av kontrollorgan

Kodnummer

 

 

SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE RESULTATEN AV TILLSYNSREVISIONEN

1.

Villkor för godkännande av kontrollorgan och delegering av kontrolluppgifter

Lägg till text

2.

Resultat rörande efterlevnad av minimikraven för kontroll

Lägg till text

3.

Resultat rörande riskbedömning av aktörer

Lägg till text

4.

Resultat rörande efterlevnad av den nationella förteckningen över åtgärder

Lägg till text

5.

Resultat rörande informationsutbyte med den behöriga myndigheten

Lägg till text

6.

Övriga resultat

Lägg till text

7.

Övergripande slutsats

Lägg till text + A1:C24


Tabell 5

Åtgärder som den behöriga myndigheten har utfört under rapporteringsåret för att säkerställa att kontrollmyndigheternas/kontrollorganens offentliga kontroller är effektiva

Data från

Medlemsstat

 

Period

År

 

1.

Nationell lagstiftning

Lägg till text

2.

Nya, uppdaterade eller reviderade kontrollförfaranden

Lägg till text

3.

Utbildning

Lägg till text

4.

Fastställande av ytterligare resurser eller omfördelning av befintliga resurser efter en översyn av prioriteringarna

Lägg till text

5.

Särskilda kontrollinitiativ

Lägg till text

6.

Förändringar i de behöriga myndigheternas organisation eller ledning

Lägg till text

7.

Annat

Lägg till text”