29.10.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 384/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/1888

av den 27 oktober 2021

om fastställande för 2022 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2021/92 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (1) ska bevarandeåtgärder antas med beaktande av tillgänglig vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning, inbegripet i förekommande fall de rapporter som utarbetas av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen och andra rådgivande organ, råd som lämnas av de rådgivande nämnder som inrättats för de relevanta geografiska behörighetsområdena och gemensamma rekommendationer från medlemsstaterna.

(2)

Det åligger rådet att anta åtgärder om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter, i förekommande fall inbegripet vissa villkor som är funktionellt knutna till dessa fiskemöjligheter. Enligt förordning (EU) nr 1380/2013 ska fiskemöjligheter tilldelas medlemsstaterna på ett sätt som tillförsäkrar relativ stabilitet i fisket för var och en av medlemsstaterna för vart och ett av bestånden eller fiskena.

(3)

I förordning (EU) nr 1380/2013 fastställs att målet för den gemensamma fiskeripolitiken är att nyttjandetakten för maximal hållbar avkastning, där så är möjligt, ska ha uppnåtts senast 2015 och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020 för alla bestånd. Målet för övergångsperioden till och med 2020 var att balansera uppnåendet av maximal hållbar avkastning för alla bestånd med möjliga socioekonomiska konsekvenser för eventuella justeringar av relaterade fiskemöjligheter.

(4)

De totala tillåtna fångstmängderna (TAC) bör därför, i linje med förordning (EU) nr 1380/2013, fastställas på grundval av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, med beaktande av biologiska och socioekonomiska konsekvenser, samtidigt som de olika näringsgrenarna inom fisket garanteras en rättvis inbördes behandling, och med hänsyn till de synpunkter som framförts under samråden med berörda parter.

(5)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 (2) upprättas en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och för det fiske som nyttjar dessa bestånd (planen). Planen syftar till att säkerställa att nyttjandet av de levande marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning. Enligt förordning (EU) nr 1380/2013 ska fiskemöjligheterna för bestånd som omfattas av specifika fleråriga planer fastställas i enlighet med reglerna i dessa fleråriga planer.

(6)

I enlighet med artikel 4.1 i planen bör fiskemöjligheterna för de bestånd som förtecknas i artikel 1 i planen fastställas så att en fiskeridödlighet som är förenlig med maximal hållbar avkastning, uttryckt i intervaller, uppnås så snart som möjligt och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020. Fångstbegränsningarna för 2022 vad gäller de berörda bestånden i Östersjön bör därför fastställas i överensstämmelse med planens mål.

(7)

Den 28 maj 2021 offentliggjorde Internationella havsforskningsrådet (Ices) sitt årliga utlåtande för bestånden i Östersjön. Ices konstaterade att biomassan av västlig sill/strömming i Ices-delsektionerna 20–24 endast uppgick till 54 % av gränsreferenspunkten för lekbiomassan (Blim), under vilken det är möjligt att reproduktionsförmågan är nedsatt. Rekryteringen ligger dessutom kvar på historiskt låga nivåer. Ices offentliggjorde därför för fjärde året i rad en rekommendation om nollfångster för sill/strömming i västra Östersjön. Enligt artikel 5.2 i förordning (EU) 2016/1139 bör alla lämpliga korrigerande åtgärder därför vidtas för att säkerställa att det berörda beståndet snabbt återgår till nivåer över den nivå som kan ge maximal hållbar avkastning. Vidare föreskrivs i den bestämmelsen att ytterligare korrigerande åtgärder ska vidtas. Om fiskemöjligheterna för sill/strömming i västra Östersjön fastställs på den nivå som anges i Ices utlåtande, skulle skyldigheten att landa alla fångster inom blandfisken med bifångster av sill/strömming i västra Östersjön leda till fenomenet med begränsande arter (choke species). För att uppnå rätt balans mellan ett fortsatt fiske efter andra bestånd, med tanke på de potentiellt allvarliga socioekonomiska konsekvenserna, och behovet att uppnå god biologisk status för beståndet, med beaktande av svårigheten att fiska samtliga bestånd i ett blandfiske på nivåer som ger maximal hållbar avkastning samtidigt, bör det fastställas en särskild TAC för bifångster av sill/strömming i västra Östersjön. Fiskeinsatser som genomförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar och helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 (3) samt småskaliga kustfiskare med vissa passiva redskap bör dock tillåtas att fiska efter sill/strömming i västra Östersjön. Nivån för TAC:erna bör vara sådan att fiskeridödligheten för dessa bestånd inte ökar och att den ger incitament till att förbättra selektivitet och fångstundvikande.

(8)

När det gäller det östra torskbeståndet i Östersjön har Ices sedan 2019 kunnat grunda sitt försiktighetsbaserade utlåtande på en mer datarik bedömning. Ices beräknar att biomassan för det östra torskbeståndet i Östersjön fortfarande ligger under Blim och att den har minskat ytterligare sedan 2020. Ices offentliggjorde därför för tredje året i rad en rekommendation om nollfångster av det östra torskbeståndet i Östersjön. Sedan 2019 har stränga bevarandeåtgärder antagits i unionen. I enlighet med artikel 5.2 i förordning (EU) 2016/1139 stängdes det riktade fisket på det östra torskbeståndet i Östersjön och TAC:en för oundvikliga bifångster av det östra torskbeståndet fastställdes till en mycket låg nivå för att undvika att en art begränsar andra fisken (fenomenet med s.k. choke species). Dessutom antogs ytterligare korrigerande åtgärder som är funktionellt knutna till fiskemöjligheterna i form av lekstängningar och ett förbud mot fritidsfiske i det huvudsakliga utbredningsområdet. Mot bakgrund av Ices utlåtande och den oförändrade beståndssituationen är det lämpligt att låta fiskemöjligheterna liksom de korrigerande åtgärder som är funktionellt knutna till fiskemöjligheterna vara oförändrade.

(9)

När det gäller torsk i västra Östersjön har vetenskapliga uppskattningar i flera år tytt på att lekbeståndets biomassa understeg den referenspunkt under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder måste vidtas (Btrigger). Allt strängare förvaltningsåtgärder har därför antagits under senare år. År 2021 beslutade Ices att göra en mer djupgående bedömning av situationen för beståndet och senarelade därför sitt utlåtande till den 10 september 2021. Bedömningen avslöjade att biomassan av det västra torskbeståndet i Östersjön uppgår till mindre än hälften av den föregående uppskattningen och att det i mer än tio år för det mesta hade understigit Blim. Den nuvarande biomassan beräknas uppgå till ungefär hälften av Blim. Sedan 2018 har rekryteringen varit historiskt låg. Ices beräknar att beståndets biomassa med 53 % sannolikhet kan öka till något över Blim under 2023 även med vissa fångster. I en sådan situation bör enligt artikel 5.2 i förordning (EU) 2016/1139 korrigerande åtgärder vidtas och fiskemöjligheterna fastställas för att säkerställa att beståndet snabbt återgår till nivåer över dem som kan producera maximal hållbar avkastning. Nivån är enligt fångstutlåtandena så låg att den inte kan tåla båda delarna – riktat fiske och de oundvikliga bifångsterna inom annat fiske – i synnerhet vad gäller fiske efter bottenlevande plattfiskar. Därför bör en TAC fastställas som begränsas till oundvikliga bifångster inom andra fisken för att undvika fenomenet med begränsande arter, med undantag för fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar, förutsatt att dessa undersökningar genomförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241. Vidare har ytterligare korrigerande åtgärder som är funktionellt knutna till fiskemöjligheterna antagits tidigare i form av fredning av lekområden och begränsning av fritidsfiske. Med tanke på den ytterligare allvarliga försämringen av beståndet bör fredningen av lekområden förlängas från och med den 15 januari till och med den 31 mars för att omfattar den period då torsken samlas före leken. Ett ytterligare undantag från fredningen av lekområden bör införas för fiskefartyg som fiskar med skrapor efter musslor i Ices-delsektion 22 där vattendjupet är mindre än 20 meter, eftersom detta fiske äger rum utanför lekområdena för torsk och har mycket små bifångster av torsk. När det gäller fritidsfiske kunde Ices till skillnad från de föregående åren på grund av den låga nivån enligt fångsutlåtandena inte göra åtskillnad mellan kommersiella fångster och fångster från fritidsfiske. Med tanke på beståndets tillstånd måste den tillåtna fångsten minskas till ett minimum för att hålla sig inom de fångstnivåer som Ices rekommenderar. Vidare bör fritidsfisket inte längre undantas från perioden av fredning av lekområden.

(10)

Under 2020 beräknade Ices att biomassan av sill/strömming i centrala Östersjön hade minskat till under den referenspunkt för lekbiomassan under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder måste vidtas (Btrigger). Under 2021 beräknade Ices att biomassan hade minskat ytterligare och nu ligger nära Blim. Det är därför lämpligt att fastställa fiskemöjligheterna i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EU) 2016/1139.

(11)

Enligt Ices utlåtande fångas torsk som bifångst i fisket efter rödspätta. Skarpsill fångas i ett blandfiske med sill/strömming och är en bytesart för torsk. Det är lämpligt att beakta dessa artinteraktioner när fiskemöjligheterna för rödspätta och skarpsill fastställs.

(12)

När det gäller lax i Ices-delsektionerna 22–31 hade Ices tidigare i flera år angett att flodbeståndens status var mycket heterogen. För att ge experterna mer tid att bättre ta hänsyn till denna avvikelse beslutade Ices att skjuta upp sitt utlåtande till den 15 september 2021. Enligt Ices utlåtande bör alla kommersiella fångster och fångster från fritidsfiske i Egentliga Östersjön, som till sin natur är blandade fisken där lax från friska och svaga flodbestånd fångas, stoppas för att skydda de svaga flodbestånden. Ices anser emellertid att det befintliga riktade fisket i kustområdena vid Bottenviken och Ålands hav bör fortsätta under laxens sommarvandring. För att uppnå rätt balans mellan å ena sidan ett fortsatt fiske, med tanke på de potentiellt allvarliga socioekonomiska konsekvenserna, och å andra sidan behovet att uppnå god biologisk status för beståndet, med beaktande av svårigheten att fiska samtliga bestånd i ett blandfiske på nivåer som ger maximal hållbar avkastning samtidigt, bör det fastställas en särskild TAC för bifångster av lax i de områdena och med undantag för fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar, förutsatt att dessa undersökningar genomförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241 samt med undantag för kustfiske norr om latitud 59°30′N under perioden 1 maj–31 augusti. Med tanke på Ices utlåtande bör ytterligare korrigerande åtgärder som är funktionellt knutna till fiskemöjligheterna antas. Användningen av långrev bortom fyra sjömil bör förbjudas eftersom denna typiskt är ett verktyg som används med inriktning på lax. Dessutom bör det i de områden där kommersiellt fiske inte är tillåtet endast vara tillåtet att behålla en lax med klippt fena per fiskare och dag vid fritidsfiske. Slutligen, för att undvika felaktig rapportering bör samtliga exemplar av varje fiskart som behålls landas hela, så att de kan identifieras entydigt.

(13)

För att säkerställa ett fullständigt utnyttjande av kustfiskemöjligheterna infördes 2019 en begränsad flexibilitet mellan områden för lax från Ices-delsektionerna 22–31 till Ices-delsektion 32. Mot bakgrund av ändringarna av fiskemöjligheterna för dessa två bestånd är det lämpligt att minska denna flexibilitet.

(14)

Införandet av ett förbud mot fiske efter öring bortom fyra sjömil och en begränsning av bifångsterna av öring till 3 % av den kombinerade fångsten av öring och lax har i hög grad bidragit till en kraftig minskning av den tidigare betydande felrapporteringen av fångster i laxfisket, i synnerhet som fångster av öring. Det är därför lämpligt att behålla denna bestämmelse för att upprätthålla en låg nivå av felrapportering.

(15)

Utnyttjandet av de fiskemöjligheter som fastställs i denna förordning omfattas av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (4), särskilt artiklarna 33 och 34 som avser registrering av fångstuppgifter och fiskeansträngning och överföring av uppgifter om uttömning av fiskemöjligheter till kommissionen. I den här förordningen bör det därför fastställas koder för landningar av de bestånd som omfattas av denna förordning, vilka medlemsstaterna ska använda när de översänder uppgifter till kommissionen.

(16)

Genom rådets förordning (EG) nr 847/96 (5) införs ytterligare villkor för förvaltningen av TAC:er med fördelning mellan åren, däribland flexibilitetsbestämmelserna i artiklarna 3 och 4 för försiktighets-TAC:er och analytiska TAC:er. Enligt artikel 2 i den förordningen ska rådet, när det fastställer TAC:erna, bestämma för vilka bestånd artikel 3 eller 4 inte ska gälla, särskilt på grundval av beståndens biologiska tillstånd. Mer nyligen infördes genom artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013 mekanismen för flexibilitet mellan åren för alla bestånd som omfattas av landningsskyldigheten. För att undvika en alltför stor flexibilitet som skulle underminera principen om ett rationellt och ansvarsfullt nyttjande av levande marina biologiska resurser, förhindra att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås och orsaka en försämring av beståndens biologiska status, bör det därför fastställas att artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 är tillämpliga på analytiska TAC:er endast i de fall då den flexibilitet mellan åren som föreskrivs i artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013 inte utnyttjas.

(17)

Eftersom biomassan av Östersjöns östra torskbestånd, Östersjöns västra bestånd av sill/strömming och Östersjöns västra torskbestånd ligger under Blim och endast bifångster, fiske i vetenskapligt syfte, och vad gäller Östersjöns västra bestånd av sill/strömming, visst småskaligt kustfiske tillåts under 2022 har de medlemsstater som har en kvotandel av den relevanta TAC:en vidare åtagit sig att inte tillämpa den flexibilitet mellan åren som fastställs i artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013 för dessa bestånd under 2022, för att fångsterna under 2022 inte ska överstiga den TAC som fastställs för Östersjöns östra torskbestånd, Östersjöns västra bestånd av sill/strömming och Östersjöns västra torskbestånd. Eftersom biomassorna av flodbestånden av lax söder om latitud 59°30′N nästan alla ligger under referenspunkten för smoltproduktion (Rlim) och endast bifångster och fiske i vetenskapligt syfte tillåts under 2022 i det området, har de relevanta medlemsstaterna dessutom gjort ett liknande åtagande gällande flexibilitet mellan åren vad gäller fångster av lax i Egentliga Östersjön under 2022.

(18)

Fiskeåret för vitlinglyra i Ices-sektion 3a, Förenade kungarikets vatten i Ices-sektion 2a samt Förenade kungarikets och unionens vatten i Ices-delområde 4 är 1 november–31 oktober. För att fisket ska kunna inledas den 1 november 2021, på grundval av ny vetenskaplig rådgivning och efter samråd med Förenade kungariket, är det nödvändigt att fastställa en preliminär TAC för vitlinglyra i Ices-sektion 3a, Förenade kungarikets vatten i Ices-sektion 2a samt Förenade kungarikets och unionens Ices-delområde 4 för perioden 1 november 2021–31 december 2021. Denna preliminära TAC bör fastställas i enlighet med det Ices-utlåtande som offentliggjordes den 8 oktober 2021.

(19)

I rådets förordning (EU) 2021/92 (6) avser tabellen om fiskemöjligheter för makrill i Nordsjön vattnen i 3a och 4, Förenade kungarikets vatten i 2a, unionens vatten i 3b, 3c och delsektionerna 22–32 i enlighet med avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan (7). Samråden om makrill mellan kuststaterna under 2021 ledde emellertid inte till någon överenskommelse om tillträdesbestämmelserna mellan unionen, Förenade kungariket och Norge. Därför har unionen inte tillträde till fisket av sin kvot av makrill i de norska vattnen i Nordsjön.

(20)

Under 2021 slutförde unionen förhandlingarna med Förenade kungariket om fiskemöjligheterna och förvaltningsåtgärderna avseende vissa TAC:er för 2021, bland annat för makrill, vilket ger unionen möjlighet till fiske av sin kvot av makrill i Förenade kungarikets vatten. Tabellerna om fiskemöjligheter för makrill bör därför ändras i enlighet med detta för att avspegla fiskeområdenas avgränsningar i Nordsjön i förhållande till Förenade kungarikets och unionens vatten.

(21)

Unionen har 2021 inte tillträde till fisket av sin kvot av makrill i de norska vattnen i Nordsjön. Förordning (EU) 2021/92 innehåller tabellen om fiskemöjligheter för makrill i norska vatten i 2a och 4a och det bör vara möjligt att fiska den kvot på 13 359 ton som tilldelats Danmark i unionens och Förenade kungarikets vatten i Nordsjön. En fotnot bör införas i den berörda tabellen om fiskemöjligheter för att Danmark ska kunna fiska den kvoten i unionens och Förenade kungarikets vatten i Nordsjön. Förenade kungariket har hörts om den möjligheten och gjorde inga invändningar mot detta tillvägagångssätt som gör det möjligt för den kvoten att fiskas i dessa av Förenade kungarikets vatten från och med den 12 oktober 2021.

(22)

I partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen å ena sidan och Grönlands regering och Danmarks regering å andra sidan och i genomförandeprotokollet till det partnerskapsavtalet (8) föreskrivs att unionen ska tilldelas 7,7 % av den TAC för lodda som ska fiskas i grönländska vatten i Ices-delområdena 5 och 14. Den 5 oktober 2021 mottog unionen information från de grönländska myndigheterna om att Ices har utfärdat ett utlåtande för lodda för fiskesäsongen 2021–2022 på en nivå av 904 200 ton som TAC. Till följd av vetenskapliga utlåtanden och på grundval av överenskommelsen mellan Grönland, Island och Norge om lodda har Grönlands regering fastställt en kvot på 135 630 ton. I enlighet med genomförandeprotokollet vill Grönland erbjuda unionen 69 623 ton av lodda, vilket motsvarar 7,7 % av den totala TAC:en. Den TAC:en bör nu fastställas på grundval av detta. Vidare kom Grönland, Island och Norge överens om nya fiskesäsongsarrangemang som en del av sitt ramarrangemang om bevarande och förvaltning av lodda. Det är därför också nödvändigt att återspegla ändringen av fiskesäsongen, som nu bör avse perioden 15 oktober 2021–15 april 2022.

(23)

Kommissionen beviljar fisketillstånd för fartyg som för venezuelansk flagg för fiske efter snapperfiskar i unionens vatten utanför Franska Guyanas kust. Den föreslagna ändringen syftar till att på vissa villkor säkerställa kontinuitet i fiskeinsatserna under tillståndsprocessen mellan två år.

(24)

Förordning (EU) 2021/92 bör därför ändras i enlighet med detta.

(25)

För att undvika avbrott i fiskeverksamheten och säkerställa försörjningen för unionens fiskare bör bestämmelserna i den här förordningen rörande Östersjön tillämpas från och med den 1 januari 2022. De fångstbegränsningar som fastställs i förordning (EU) 2021/92 tillämpas från den 1 januari 2021. De bestämmelser som införs genom den här förordningen rörande dessa fångstbegränsningar bör därför även tillämpas från och med den 1 januari 2021. Den här förordningen bör dock tillämpas på vitlinglyra i Ices-sektion 3a, i Förenade kungarikets och unionens vatten i Ices-delområde 4 samt i Förenade kungarikets vatten i Ices-sektion 2a från och med den 1 november 2021 till och med den 31 oktober 2022. Med beaktande av behovet av att fortsätta hållbar fiskeverksamhet och att kunna inleda det relevanta fisket vid öppningen av fiskesäsongerna, bör bestämmelserna i den här förordningen gällande fångstbegränsningar för makrill i norska vatten i Nordsjön och lodda i grönländska vatten i Ices-delområdena 5 och 14 tillämpas från och med den 12 oktober 2021 respektive den 15 oktober 2021. Eftersom de berörda fiskemöjligheterna antingen inte ännu har uttömts eller kommer att utökas genom den här förordningen, påverkas principerna om rättssäkerhet och skydd för berättigade förväntningar inte av den retroaktiva tillämpningen av den här förordningen. Av brådskande skäl bör den här förordningen träda i kraft omedelbart efter det att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Innehåll

I denna förordning fastställs fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för 2022 och ändras vissa fiskemöjligheter i andra vatten som fastställs i förordning (EU) 2021/92.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på unionsfiskefartyg som är verksamma i Östersjön.

2.   Denna förordning ska också tillämpas på fritidsfiske, om det uttryckligen hänvisas till sådant fiske i de relevanta bestämmelserna.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i artikel 4 i förordning (EU) nr 1380/2013 gälla.

Dessutom gäller följande definitioner:

1.

delsektion: en av Ices (Internationella havsforskningsrådet) delsektioner i Östersjön som fastställs i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 (9).

2.

total tillåten fångstmängd (TAC): den kvantitet av varje bestånd som får fångas under en ettårsperiod.

3.

kvot: en andel av TAC som tilldelas unionen, en medlemsstat eller ett tredjeland.

4.

fritidsfiske: icke kommersiell fiskeverksamhet som nyttjar marina biologiska resurser exempelvis för rekreation, turism eller sport.

KAPITEL II

FISKEMÖJLIGHETER

Artikel 4

TAC:er och fördelning

TAC:erna, kvoterna och, i förekommande fall, de villkor som är funktionellt knutna till dessa fastställs i bilagan.

Artikel 5

Särskilda bestämmelser om fördelning av fiskemöjligheter

Fördelningen mellan medlemsstaterna av fiskemöjligheterna enligt denna förordning ska inte påverka

a)

utbyten enligt artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013,

b)

reduceringar och omfördelningar enligt artikel 37 i förordning (EG) nr 1224/2009,

c)

ytterligare landningar som tillåts enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 eller artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013,

d)

kvantiteter som hålls inne i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 eller överförs i enlighet med artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013,

e)

avdrag enligt artiklarna 105 och 107 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 6

Villkor för landning av fångster och bifångster

De bestånd av icke-målarter inom säkra biologiska gränser som avses i artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som omfattas av undantaget från skyldigheten att räkna av fångster från den berörda kvoten anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 7

Fredningsperioder för att skydda lekande torsk

1.   Det ska vara förbjudet att fiska med alla typer av fiskeredskap i delsektionerna 25 och 26 under perioden 1 maj–31 augusti.

2.   Undantag från förbudet i punkt 1 ska gälla i följande fall:

a)

För fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar, förutsatt att dessa undersökningar genomförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241.

b)

För unionsfiskefartyg med en största längd på mindre än tolv meter som fiskar med nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn, med bottenlinor, långrevar inom fyra sjömil mätt från baslinjerna, drivlinor, handlinor och pilkmaskiner eller liknande passiva redskap i områden där vattendjupet är mindre än 20 meter enligt koordinaterna i det officiella sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna.

c)

För unionsfiskefartyg som i delsektion 25 fiskar på pelagiska bestånd, för direkt användning som livsmedel, som använder redskap med en maskstorlek på högst 45 mm, i områden där vattendjupet är mindre än 50 meter enligt koordinaterna i det officiella sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna, och vars landningar sorteras.

3.   Det ska vara förbjudet att fiska med alla typer av fiskeredskap i delsektionerna 22 och 23 under perioden 15 januari–31 mars och i delsektion 24 under perioden 15 maj–15 augusti.

4.   Undantag från förbudet i punkt 3 ska gälla i följande fall:

a)

För fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar, förutsatt att dessa undersökningar genomförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241.

b)

För unionsfiskefartyg med en största längd på mindre än tolv meter som fiskar med nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn, med bottenlinor, långrevar inom fyra sjömil mätt från baslinjerna, drivlinor, handlinor och pilkmaskiner eller liknande passiva redskap i områden där vattendjupet är mindre än 20 meter enligt koordinaterna i det officiella sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna.

c)

För unionsfiskefartyg som i delsektion 24 fiskar på pelagiska bestånd, för direkt användning som livsmedel, som använder redskap med en maskstorlek på högst 45 mm, i områden där vattendjupet är mindre än 40 meter enligt koordinaterna i det officiella sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna, och vars landningar sorteras.

d)

För unionsfiskefartyg som fiskar med skrapor efter musslor i delsektion 22 i områden där vattendjupet är mindre än 20 meter enligt koordinaterna i det officiella sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna.

5.   Befälhavarna på sådana fiskefartyg som avses i punkt 2 b eller c och punkt 4 b, c eller d ska säkerställa att deras fiskeverksamhet alltid kan övervakas av medlemsstatens kontrollmyndigheter.

Artikel 8

Åtgärder avseende fritidsfiske efter torsk i delsektionerna 22–26

1.   Vid fritidsfiske får högst ett exemplar av torsk behållas per fiskare och dag i delsektionerna 22 och 23, och i delsektion 24 inom sex sjömil mätt från baslinjerna, utom under perioden 15 januari–31 mars när fritidsfiske efter torsk ska vara förbjudet.

2.   Fritidsfiske efter torsk ska vara förbjudet i delsektion 24 bortom sex sjömil mätt från baslinjerna och i delsektionerna 25 och 26.

3.   Denna artikel ska inte påverka strängare nationella åtgärder.

Artikel 9

Åtgärder avseende fritidsfiske efter lax i delsektionerna 22–31

1.   Fritidsfiske efter lax ska vara förbjudet i delsektionerna 22–31. Varje exemplar av lax som fångas ska omedelbart släppas tillbaka i havet.

2.   Genom undantag från punkt 1, ska fritidsfiske efter lax tillåtas på följande kumulativa villkor:

a)

Högst ett exemplar av fettfeneklippt lax får behållas per fiskare och dag.

b)

Samtliga exemplar av varje fiskart som behålls ska landas hela.

3.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 ska fritidsfiske efter lax tillåtas norr om latitud 59°30′N under perioden 1 maj–31 augusti utan begränsning i områden inom fyra sjömil mätt från baslinjerna.

4.   Denna artikel ska inte påverka strängare nationella åtgärder.

Artikel 10

Åtgärder för bevarande av bestånden av öring och lax i delsektionerna 22–32

1.   I delsektionerna 22–32 ska fiske efter öring bortom fyra sjömil mätt från baslinjerna vara förbjudet för fiskefartyg under perioden 1 januari–31 december 2022. Vid fiske efter lax bortom fyra sjömil mätt från baslinjerna i delsektion 32 får bifångsterna av öring inte överstiga 3 % av den totala fångsten av lax och öring vid något tillfälle ombord eller vid landningen efter varje fiskeresa.

2.   I delsektionerna 22–31 ska fiske med långrev bortom fyra sjömil mätt från baslinjerna vara förbjudet.

3.   Denna artikel ska inte påverka strängare nationella åtgärder.

Artikel 11

Flexibilitet

1.   Utom där annat anges i bilagan till den här förordningen ska artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas på bestånd som omfattas av en försiktighets-TAC, och artiklarna 3.2, 3.3 och 4 i den förordningen ska tillämpas på bestånd som omfattas av en analytisk TAC.

2.   Artiklarna 3.2, 3.3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas när en medlemsstat utnyttjar den flexibilitet mellan åren som föreskrivs i artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Artikel 12

Överföring av uppgifter

När medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 33 och 34 i förordning (EG) nr 1224/2009 överför uppgifter till kommissionen om kvantiteter av bestånd som fångats eller landats ska de använda beståndskoderna i bilagan till den här förordningen.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 13

Ändringar av förordning (EU) 2021/92

Förordning (EU) 2021/92 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga IA ska ändras på följande sätt:

a)

Tabellen över fiskemöjligheter för torsk i Ices-sektion 7d ska ersättas med följande:

”Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

7d

(COD/07D.)

Belgien

33

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Frankrike

649

(1)

Nederländerna

19

(1)

Unionen

701

(1)

Förenade kungariket

71

(2)

TAC

772

 

(1)

Särskilt villkor: Varav upp till 5 % får fiskas i 4, i den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt och i Förenade kungarikets vatten i 2a (COD/*2A3X4).

(2)

Särskilt villkor: Varav upp till 5 % får fiskas i Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4, den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt och Förenade kungarikets vatten i 2a (COD/*2A3X4).”

b)

Tabellen över fiskemöjligheterna för makrill i Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i Ices-sektion 2a och delområdena 3 och 4 ska ersättas med följande:

”Art:

Makrill

Scomber scombrus

Zon:

Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 2a, 3 och 4

(MAC/2A34.)

Belgien

544

(1)(2)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

18 666

(1)(2)

Tyskland

567

(1)(2)

Frankrike

1 713

(1)(2)

Nederländerna

1 724

(1)(2)

Sverige

5 108

(1)(2)(3)

Unionen

28 322

(1)(2)

Norge

Ej tillämpligt

(4)

Förenade kungariket

Ej tillämpligt

(1)(2)(3)

TAC

852 284

 

(1)

Särskilt villkor: Upp till 60 % av denna kvantitet får fiskas i Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 och 14 (MAC/*2AX14).

(2)

Inom gränserna för ovannämnda kvoter får högst nedan angivna kvantiteter även tas i följande två zoner:

 

Norska vatten i 2a (MAC/*02AN-)

Färöiska vatten (MAC/*FRO1)

Belgien

0

0

Danmark

0

0

Tyskland

0

0

Frankrike

0

0

Nederländerna

0

0

Sverige

0

0

Unionen

0

0

(3)

Särskilt villkor: Inbegripet följande tonnage, som ska tas i norska vatten i 2a och 4a (MAC/*2A4AN):

 

251

Vid fiske enligt detta särskilda villkor ska bifångster av torsk, kolja, lyrtorsk, vitling och gråsej räknas av från kvoterna för dessa arter.

(4)

Ska dras av från Norges andel av TAC:en (tillträdeskvot). Denna mängd inbegriper följande andel för Norge av TAC:en för Nordsjön:

 

0

Denna kvot får fiskas endast i 4a (MAC/*04A.), utom när det gäller följande mängd, i ton, som får fiskas i 3a (MAC/*03A.):

 

0

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas i följande zoner:


 

3a

Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 3a och 4bc

4b

4c

Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 och 14

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Belgien

0

0

0

0

326

Danmark

0

4 130

0

0

11 200

Tyskland

0

0

0

0

340

Frankrike

0

490

0

0

1 028

Nederländerna

0

490

0

0

1 034

Sverige

0

0

390

10

3 065

Unionen

0

5 110

390

10

16 993

Förenade kungariket

0

Ej tillämpligt

0

0

Ej tillämpligt

Norge

0

0

0

0

0 ”

c)

Tabellen över fiskemöjligheterna för makrill i norska vatten i Ices-sektionerna 2a och 4a ska ersättas med följande:

”Art:

Makrill

Scomber scombrus

Zon:

Norska vatten i 2a och 4a

(MAC/2A4A-N)

Danmark

 

13 359

(1)

Analytisk TAC

Unionen

 

13 359

(1)

TAC

 

Ej tillämpligt

 

(1)

Under 2021 får kvoten endast fiskas i Förenade kungarikets och unionens vatten i 2a, 3 och 4 (MAC/*2A34X).”

d)

Tabellen över fiskemöjligheter för vitlinglyra och därtill hörande bifångster i Ices-sektion 3a, i Förenade kungarikets och unionens vatten i Ices-delområde 4 och i Förenade kungarikets vatten i Ices-sektion 2a ska ersättas med följande:

”Art:

Vitlinglyra och därtill hörande bifångster

Trisopterus esmarkii

Zon:

3a, Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4, Förenade kungarikets vatten i 2a

(NOP/2A3A4.)

År

2021

2022

 

Danmark

116 447

(1)(3)

24 727

(1)(6)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Tyskland

22

(1)(2)(3)

5

(1)(2)(6)

Nederländerna

86

(1)(2)(3)

18

(1)(2)(6)

Unionen

116 555

(1)(3)

24 750

(1)(6)

Förenade kungariket

11 745

(2)(3)

5 250

(2)(6)

Norge

0

(4)

0

(4)

Färöarna

0

(5)

0

(5)

TAC

Ej tillämpligt

 

Ej tillämpligt

 

(1)

Upp till 5 % av kvoten får utgöras av bifångster av kolja och vitling (OT2/*2A3A4). Bifångster av kolja och vitling som räknas av från kvoten i enlighet med denna bestämmelse och bifångster av arter som räknas av från kvoten i enlighet med artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 får tillsammans inte överstiga 9 % av kvoten.

(2)

Kvoten får endast fiskas i Förenade kungarikets och unionens vatten i Ices-områdena 2a, 3a och 4.

(3)

Får endast fiskas under perioden 1 november 2020–31 oktober 2021.

(4)

En sorteringsrist ska användas.

(5)

En sorteringsrist ska användas. Inkluderar högst 15 % oundvikliga bifångster (NOP/*2A3A4), som ska räknas av från denna kvot.

(6)

Får endast fiskas under perioden 1 november 2021–31 december 2021.”

e)

Tabellen över fiskemöjligheterna för andra arter i unionens vatten i Ices-delområde 4 och sektion 6a norr om 56°30′N ska ersättas med följande:

”Art:

Övriga arter

Zon:

Unionens vatten i 4 och 6a norr om 56°30′N

(OTH/2A46AN)

Unionen

Ej tillämpligt

 

Försiktighets-TAC

Norge

1 000

(1)(2)

Färöarna

0

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Begränsat till 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Arter som inte omfattas av andra TAC:er.”

2.

I bilaga IB ska tabellen över fiskemöjligheter för lodda i grönländska vatten i 5 och 14 ersättas med följande:

”Art:

Lodda

Mallotus villosus

Zon:

Grönländska vatten i 5 och 14

(CAP/514GRN)

Danmark

51 088

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Tyskland

2 224

 

Sverige

3 666

 

Alla medlemsstater

2 645

(1)

Unionen

59 623

(2)

Norge

10 000

(2)

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Danmark, Tyskland och Sverige får inte utnyttja kvoten ”alla medlemsstater” förrän de har uttömt sina egna kvoter. Medlemsstater som har tilldelats mer än 10 % av unionskvoten får dock inte alls utnyttja kvoten ”alla medlemsstater”. Fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (CAP/514GRN_AMS).

(2)

För fiskeperioden 15 oktober 2021–15 april 2022.”

3.

I bilaga V del B ska följande fotnot om Venezuela läggas till i tabellen för högsta antal fisketillstånd för fartyg från tredjeland som fiskar i unionens vatten:

”(2)

Fiskeverksamheten är tillåten på kalenderårsbasis. Ett fiskefartyg får dock fortsätta med sin fiskeverksamhet upp till tre månader efter det att fisketillståndet har löpt ut förutsatt att operatören

har inlett förfarandet för förlängning av fisketillståndet,

har fullgjort alla avtalsförpliktelser och skyldigheter att lämna information.

Denna förlängning ska upphöra att gälla från och med ikraftträdandet av kommissionens beslut om ett nytt fisketillstånd eller meddelandet om att det nya fisketillståndet har vägrats fartyget.”

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Genom undantag för andra stycket ska

a)

artikel 13.1 a, b och e samt 13.3 tillämpas från och med den 1 januari 2021,

b)

artikel 13.1 c tillämpas från och med den 12 oktober 2021,

c)

artikel 13.2 tillämpas från och med den 15 oktober 2021 till och med den 15 april 2022,

d)

artikel 13.1 d tillämpas från och med den 1 november 2021 till och med den 31 oktober 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 oktober 2021.

På rådets vägnar

G. DOVŽAN

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 (EUT L 191, 15.7.2016, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni 2019 om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006 och (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 och (EU) 2019/1022, samt om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 (EUT L 198, 25.7.2019, s. 105).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (EGT L 115, 9.5.1996, s. 3).

(6)  Rådets förordning (EU) 2021/92 av den 28 januari 2021 om fastställande för 2021 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 31, 29.1.2021, s. 31).

(7)  EUT L 149, 30.4.2021, s. 10.

(8)  EUT L 175, 18.5.2021, s. 3.

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (EUT L 87, 31.3.2009, s. 70).


BILAGA

TAC:er FÖR UNIONSFISKEFARTYG I OMRÅDEN DÄR TAC:er FASTSTÄLLTS PER ART OCH PER OMRÅDE

I följande tabeller anges TAC:er och kvoter (i ton levande vikt, utom där annat anges) per bestånd och de villkor som är funktionellt knutna till dem.

Hänvisningarna till fiskezoner är hänvisningar till Ices-områden, om inte annat anges.

Fiskbestånden redovisas i alfabetisk ordning efter arternas vetenskapliga namn.

För tillämpningen av denna förordning tillhandahålls följande jämförande tabell över vetenskapliga namn och svenska namn:

Vetenskapligt namn

Trebokstavskod

Svenskt namn

Clupea harengus

HER

Sill/strömming

Gadus morhua

COD

Torsk

Pleuronectes platessa

PLE

Rödspätta

Salmo salar

SAL

Lax

Sprattus sprattus

SPR

Skarpsill


Tabell 1

Art:

Sill/strömming

Clupea harengus

Zon:

Delsektionerna 30–31

(HER/30/31.)

Finland

91 287

 

Analytisk TAC

Sverige

20 058

 

Unionen

111 345

 

TAC

111 345

 

 


Tabell 2

Art:

Sill/strömming

Clupea harengus

Zon:

Delsektionerna 22–24

(HER/3BC+24)

Danmark

110

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Tyskland

435

(1)

Finland

0

(1)

Polen

103

(1)

Sverige

140

(1)

Unionen

788

(1)

TAC

788

(1)

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

Genom undantag från första stycket får fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar inriktas på sill/strömming, förutsatt att dessa undersökningar genomförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241.

Genom undantag från första stycket är fiske inom denna kvot tillåtet för unionsfiskefartyg med en största längd på mindre än tolv meter som fiskar med nät/garn, insnärjningsnät, handlinor, bottengarn och pilkmaskiner. Befälhavarna på dessa fiskefartyg ska säkerställa att deras fiskeverksamhet när som helst kan övervakas av medlemsstatens kontrollmyndigheter.


Tabell 3

Art:

Sill/strömming

Clupea harengus

Zon:

Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32

(HER/3D-R30)

Danmark

1 180

 

Analytisk TAC

Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

313

 

Estland

6 028

 

Finland

11 766

 

Lettland

1 488

 

Litauen

1 566

 

Polen

13 367

 

Sverige

17 945

 

Unionen

53 653

 

TAC

Ej tillämpligt


Tabell 4

Art:

Sill/strömming

Clupea harengus

Zon:

Delsektion 28.1

(HER/03D.RG)

Estland

22 026

 

Analytisk TAC

Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.

Lettland

25 671

 

Unionen

47 697

 

TAC

47 697

 


Tabell 5

Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Unionens vatten i delsektionerna 25–32

(COD/3DX32.)

Danmark

137

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Tyskland

54

(1)

Estland

13

(1)

Finland

10

(1)

Lettland

51

(1)

Litauen

33

(1)

Polen

159

(1)

Sverige

138

(1)

Unionen

595

(1)

TAC

Ej tillämpligt

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

Genom undantag från första stycket får fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar inriktas på torsk, förutsatt att dessa undersökningar genomförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241.


Tabell 6

Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Delsektionerna 22–24

(COD/3BC+24)

Danmark

214

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Tyskland

104

(1)

Estland

5

(1)

Finland

4

(1)

Lettland

18

(1)

Litauen

11

(1)

Polen

57

(1)

Sverige

76

(1)

Unionen

489

(1)

TAC

489

(1)

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

Genom undantag från första stycket får fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar inriktas på torsk, förutsatt att dessa undersökningar genomförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241.


Tabell 7

Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

Unionens vatten i delsektionerna 22–32

(PLE/3BCD-C)

Danmark

6 483

 

Analytisk TAC

Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

720

 

Polen

1 358

 

Sverige

489

 

Unionen

9 050

 

TAC

9 050

 


Tabell 8

Art:

Lax

Salmo salar

Zon:

Unionens vatten i delsektionerna 22–31

(SAL/3BCD-F)

Danmark

13 223

(1)(2)

Analytisk TAC

Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Tyskland

1 471

(1)(2)

Estland

1 344

(1)(2)(3)

Finland

16 488

(1)(2)

Lettland

8 411

(1)(2)

Litauen

989

(1)(2)

Polen

4 011

(1)(2)

Sverige

17 874

(1)(2)

Unionen

63 811

(1)(2)

TAC

Ej tillämpligt

(1)

Uttryckt i antal fiskar.

(2)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

Genom undantag från första stycket får fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar inriktas på lax, förutsatt att dessa undersökningar genomförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241.

Genom undantag från första stycket ska fiske inom denna kvot vara tillåtet för unionsfiskefartyg norr om latitud 59°30′N i områden inom fyra sjömil mätt från baslinjerna under perioden 1 maj–31 augusti.

(3)

Särskilt villkor: Upp till 450 exemplar inom denna kvot får fiskas i unionens vatten i delsektion 32 (SAL/*3D32).


Tabell 9

Art:

Lax

Salmo salar

Zon:

Unionens vatten i delsektion 32

(SAL/3D32.)

Estland

969

(1)

Försiktighets-TAC

Finland

8 486

(1)

Unionen

9 455

(1)

TAC

Ej tillämpligt

(1)

Uttryckt i antal fiskar.


Tabell 10

Art:

Skarpsill

Sprattus sprattus

Zon:

Unionens vatten i delsektionerna 22–32

(SPR/3BCD-C)

Danmark

24 852

 

Analytisk TAC

Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

15 745

 

Estland

28 859

 

Finland

13 010

 

Lettland

34 855

 

Litauen

12 608

 

Polen

73 969

 

Sverige

48 045

 

Unionen

251 943

 

TAC

Ej tillämpligt