30.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2021/1408

av den 27 augusti 2021

om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för tropanalkaloider i vissa livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 (2) fastställs gränsvärden för vissa främmande ämnen, inbegripet tropanalkaloider, i livsmedel.

(2)

Atropin är den racemiska blandningen av (–)-hyoscyamin och (+)-hyoscyamin där endast enantiomeren av (–)-hyoscyamin uppvisar antikolinergisk aktivitet. Vid analys går det inte alltid att skilja på enantiomererna av hyoscyamin. Eftersom växternas syntes av tropanalkaloider resulterar i (–)-hyoscyamin och (–)-skopolamin men inte i (+)-hyoscyamin och (+)-skopolamin, återspeglar analysresultaten för atropin och skopolamin i livsmedel av vegetabiliskt ursprung emellertid förekomsten av (–)-hyoscyamin respektive (–)-skopolamin.

(3)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) antog 2013 ett yttrande om tropanalkaloider i livsmedel och foder (3). Myndigheten fastställde ett gruppvärde för akut referensdos (ARfD) på 0,016 μg/kg kroppsvikt uttryckt som summan av (–)-hyoscyamin och (–)-skopolamin, och utgick från att de har likvärdig styrka. På grundval av de begränsade uppgifter som var tillgängliga drog myndigheten slutsatsen att småbarns exponering via kosten avsevärt kunde överskrida gruppvärdet för ARfD. Den underströk därför att egenskaperna hos tropanalkaloider i livsmedel och foder, antingen då de förekommer naturligt eller som främmande ämnen, bör definieras på ett bättre sätt, och rekommenderade att analytiska uppgifter om förekomsten av tropanalkaloider i spannmål och oljeväxtfröer skulle sammanställas.

(4)

Med beaktande av slutsatserna i yttrandet fastställdes genom kommissionens förordning (EU) 2016/239 (4) gränsvärden för atropin och skopolamin i beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn som innehåller hirs, sorgum, bovete eller produkter framställda därav.

(5)

På basis av rekommendationen i sitt yttrande från 2013 offentliggjorde myndigheten en förslagsinfordran om undersökning av halterna av tropanalkaloider i flera växtbaserade livsmedel i olika regioner i unionen. Resultaten från undersökningen offentliggjordes den 8 december 2016 (5).

(6)

Den 5 februari 2018 offentliggjorde myndigheten en vetenskaplig rapport om bedömningen av akut exponering för tropanalkaloider via kosten hos unionsbefolkningen, med beaktande av nya uppgifter om förekomst (6). I samband med flera uppskattningar av akut exponering överskreds ARfD för flera befolkningsgrupper. Förekomsten av tropanalkaloider, framför allt atropin och skopolamin, är därför en hälsorisk.

(7)

Gränsvärden för dessa tropanalkaloider bör därför fastställas när det gäller de livsmedel som visade sig innehålla höga halter och som avsevärt bidrog till befolkningens exponering, nämligen spannmål och spannmålsbaserade produkter samt örtteer. Framför allt när det gäller spannmål och spannmålsprodukter minskar god jordbruks- och skördepraxis kontamineringen av grödan med frön från arter som innehåller tropanalkaloider, t.ex. Datura stramonium. Vid kontaminering kan dessa frön avlägsnas från vissa spannmål genom sortering och rensning. De kan emellertid inte enkelt avlägsnas från sorgum, hirs, majs och bovete. Mot bakgrund av att gränsvärdena när det gäller de livsmedlen är högre än gränsvärdena när det gäller livsmedel för spädbarn och småbarn får ett gränsvärde fastställas för summan av atropin och skopolamin för vart och ett av dessa livsmedel.

(8)

Dessutom visar färska övervakningsuppgifter att beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn som innehåller majs eller majsbaserade produkter också kan kontamineras med tropanalkaloider. Det är därför lämpligt att befintliga gränsvärden när det gäller beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn även tillämpas för dessa livsmedel.

(9)

Förordning (EG) nr 1881/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

Eftersom en god jordbruks- och skördepraxis infördes eller genomfördes först nyligen och för att livsmedelsföretagarna ska kunna anpassa sig till de nya kraven i den här förordningen samtidigt som sårbara befolkningsgrupper skyddas bör, när det gäller andra livsmedel än livsmedel för spädbarn och småbarn som innehåller majs, en lämplig period medges tills gränsvärdena börjar tillämpas och en övergångsperiod medges för alla livsmedel som lagligen har släppts ut på marknaden före den dag då denna förordning börjar tillämpas.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn som innehåller majs eller majsbaserade produkter vilka lagligen har släppts ut på marknaden före denna förordnings ikraftträdande får finnas kvar på marknaden till och med datumet för deras minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.

Livsmedel som förtecknas i punkterna 8.2.2–8.2.9 i bilagan och som lagligen har släppts ut på marknaden före den 1 september 2022 får finnas kvar på marknaden till och med datumet för deras minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 augusti 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EGT L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  ”Scientific Opinion on tropane alkaloids in food and feed”, EFSA Journal, vol. 11(2013):10, artikelnr 3386, [113 s.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3386.

(4)  Kommissionens förordning (EU) 2016/239 av den 19 februari 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för tropanalkaloider i vissa spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn (EUT L 45, 20.2.2016, s. 3).

(5)  Mulder, PPJ., De Nijs, M., Castellari, M., Hortos, M., MacDonald, S., Crews, C., Hajslova, J. och Stranska, M., 2016, ”Occurrence of tropane alkaloids in food”, EFSA supporting publication, 2016:EN-1140, [200 s.], doi:10.2903/sp.efsa.2016.EN-1140.

(6)  Arcella, D., Altieri, A., Horváth, Zs, 2018, ”Scientific report on human acute exposure assessment to tropane alkaloids”, EFSA Journal, vol. 16(2018):2, artikelnr 5160, [29 s.], doi:10.2903/j.efsa.2018.5160.


BILAGA

I avsnitt 8 i bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska post 8.2 ersättas med följande:

”Livsmedel (1)

Gränsvärde (μg/kg)

8.2

Tropanalkaloider  (*1)

 

 

 

Atropin

Skopolamin

8.2.1

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn som innehåller hirs, sorgum, bovete, majs eller produkter framställda därav (3) (29)

1,0

1,0

 

 

Summan av atropin och skopolamin

8.2.2

Obearbetad hirs och sorgum (18)

5,0 från och med den 1 september 2022

8.2.3

Obearbetad majs (18), med undantag av

obearbetad majs som är avsedd att bearbetas genom våtmalning (37) och

obearbetad popmajs

15 från och med den 1 september 2022

8.2.4

Obearbetat bovete (18)

10 från och med den 1 september 2022

8.2.5

Popmajs

Hirs, sorgum och majs som släpps ut på marknaden för slutkonsumenter

Kvarnprodukter av hirs, sorgum och majs

5,0 från och med den 1 september 2022

8.2.6

Bovete som släpps ut på marknaden för slutkonsumenter

Kvarnprodukter av bovete

10 från och med den 1 september 2022

8.2.7

Örtte (torkad produkt) med undantag av örtte som avses i punkt 8.2.8

25 från och med den 1 september 2022

8.2.8

Örtte (torkad produkt) av anisfrön

50 från och med den 1 september 2022

8.2.9

Örtte (i flytande form)

0,20 från och med den 1 september 2022


(*1)  De tropanalkaloider som avses är atropin och skopolamin.”