27.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 303/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1406

av den 26 augusti 2021

om undantag från reglerna för ursprungsintyg i genomförandeförordning (EU) 2020/761 som är tillämpliga på vissa importtullkvoter för fjäderfäkött och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/761 vad gäller de kvantiteter av ost som finns tillgängliga för exportlicenser för Förenta staterna

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artiklarna 187 och 223.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (2), särskilt artikel 66.4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014 av den 16 april 2014 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1216/2009 och (EG) nr 614/2009 (3), särskilt artikel 9 första stycket leden a–d och artikel 16.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/761 (4) fastställs regler för import- och exporttullkvoter för jordbruksprodukter som förvaltas genom ett system med import- och exportlicenser samt särskilda regler.

(2)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/760 (5) ändrades bilaga XII till genomförandeförordning (EU) 2020/761 vad gäller de regler som tillämpas på tullkvoterna med löpnumren 09.4410, 09.4411 och 09.4420 (fjäderfäkött). Enligt de nya reglerna måste aktörerna styrka varornas ursprung vid övergång till fri omsättning i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (6).

(3)

Detta krav ska tillämpas från och med den 1 juni 2021, datumet för när den första licensansökningsperioden inleds efter att genomförandeförordning (EU) 2021/760 trätt i kraft.

(4)

Eftersom det har varit svårt för myndigheter i tredjeländer att tillhandahålla ett ursprungsintyg i enlighet med de nya reglerna kunde vissa aktörer inte lämna in de handlingar som krävdes till tullen och varorna kunde inte övergå till fri omsättning i Europeiska unionen.

(5)

För att säkerställa ett smidigt flöde av varor i tullen bör ett undantag från de nya reglerna beviljas under en viss tidsperiod, om tredjeländer eller aktörer inte kan lämna det ursprungsintyg för varor som krävs i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

(6)

Undantaget bör tillämpas från och med tillämpningsdatumet för artikel 1 i genomförandeförordning (EU) 2021/760, som ändrade bilaga XII till genomförandeförordning (EU) 2020/761.

(7)

I del B1 i bilaga XIV.5 (mjölk och mjölkprodukter) till genomförandeförordning (EU) 2020/761 identifieras de exportkvoter som öppnats av Förenta staterna och anges de kvantiteter som EU-aktörer kan exportera till Förenta staterna inom ramen för de kvoterna.

(8)

Den 6 juli 2021 offentliggjorde Förenta staterna i US Official Register (Förenta staternas officiella tidning) (7) de nya kvantiteterna för importkvoterna för ost, så som de anpassats efter Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen. Det är därför nödvändigt att ändra kvantiteterna för tullkvoterna i del B1 i bilaga XIV.5 till genomförandeförordning (EU) 2020/761 innan tillämpningsperioden börjar den 1 september 2021.

(9)

Genomförandeförordning (EU) 2020/761 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

Eftersom undantaget från och ändringen av genomförandeförordning (EU) 2020/761 bör tillämpas så snart som möjligt bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undantag från genomförandeförordning (EU) 2020/761

Genom undantag från regeln för ursprungsintyg för övergång till fri omsättning i bilaga XII till genomförandeförordning (EU) 2020/761 vad gäller tullkvoter med löpnumren 09.4410, 09.4411 och 09.4420 får tullmyndigheterna under perioden 1 juni–31 december 2021 kräva andra belägg för att styrka produkternas ursprung om aktörerna inte kan tillhandahålla det ursprungsintyg som avses i artiklarna 57, 58 och 59 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

Artikel 2

Ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/761

I del B1 i bilaga XIV.5 till genomförandeförordning (EU) 2020/761 ska tabellen ersättas med tabellen i bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1 ska tillämpas från och med den 1 juni 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 augusti 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Odorant


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  EUT L 150, 20.5.2014, s. 1.

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/761 av den 17 december 2019 om tillämpningsföreskrifter för förordningarna (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1308/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014 vad gäller systemet för förvaltning av tullkvoter genom licenser (EUT L 185, 12.6.2020, s. 24).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/760 av den 7 maj 2021 om ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2020/761 och (EU) 2020/1988 vad gäller förvaltningssystemet för vissa tullkvoter med licenser och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2020/991 (EUT L 162, 10.5.2021, s. 25).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

(7)  https://www.federalregister.gov/public-inspection/2021-14344/modification-of-united-states-tariff-rate-quotas-and-the-harmonized-tariff-schedule


BILAGA

”Produktgrupp enligt kompletterande anmärkningar i kapitel 4 i Harmonized Tariff Schedule of the United States of America

Kvotens benämning

Årlig tillgänglig kvantitet

Gruppnummer

Beskrivning av gruppen

 

kg

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

835 712

16-Uruguay

3 168 597

17

Blue Mould

17-Uruguay

347 095

18

Cheddar

18-Uruguay

333 480

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100 000

21

Italian type

21-Uruguay

2 025 000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393 006

22-Uruguay

380 000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003 172

25-Uruguay

2 420 000 ”