2.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/11


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1255

av den 21 april 2021

om ändring av delegerad förordning (EU) nr 231/2013 vad gäller hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer som ska beaktas av förvaltare av alternativa investeringsfonder

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (1), särskilt artiklarna 12.3, 14.4, 15.5 och 18.2, och

av följande skäl:

(1)

Omställningen till en koldioxidsnål, mer hållbar, resurseffektiv och cirkulär ekonomi i linje med målen för hållbar utveckling är avgörande för att säkerställa att unionens ekonomi är konkurrenskraftig på lång sikt. År 2016 ingick unionen Parisavtalet (2). I artikel 2.1 c i Parisavtalet fastställs målet om ökade insatser mot klimatförändringar, bland annat genom att finansiella flöden ska bli förenliga med en utveckling mot låga växthusgasutsläpp och klimatresiliens.

(2)

Medveten om storleken på denna utmaning lade kommissionen i december 2019 fram den europeiska gröna given (3). Den europeiska gröna given är en ny tillväxtstrategi som syftar till att ställa om EU till ett rättvist och välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 inte längre förekommer några nettoutsläpp av växthusgaser och där den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukningen. Detta mål förutsätter att investerare får tydliga signaler om sina investeringar för att undvika strandade tillgångar och mobilisera hållbar finansiering.

(3)

I mars 2018 offentliggjorde kommissionen en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt (4) som innehöll en ambitiös och heltäckande strategi för hållbar finansiering. Ett av målen i handlingsplanen är att styra kapitalflöden till hållbara investeringar för att uppnå hållbar tillväxt för alla. Konsekvensbedömningen av de efterföljande lagstiftningsinitiativen offentliggjordes i maj 2018 (5) och visade att det är nödvändigt att klargöra att förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) bör beakta hållbarhetsfaktorer som en del av sitt uppdrag gentemot sina kunder. AIF-förvaltare bör därför fortlöpande bedöma inte bara alla relevanta finansiella risker utan även alla relevanta hållbarhetsrisker som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 (6) och som, om de skulle inträffa, kan ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhetsrisker nämns inte uttryckligen i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 (7). Av det skälet, och för att säkerställa att interna förfaranden och organisatoriska arrangemang verkligen införs och följs, är det nödvändigt att klargöra att AIF-förvaltares processer, system och interna kontroller måste ta hänsyn till hållbarhetsrisker och att det krävs teknisk kapacitet och kunskap för att analysera dessa risker.

(4)

Enligt förordning (EU) 2019/2088 ska AIF-förvaltare som är skyldiga att beakta investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, eller som frivilligt beaktar sådana huvudsakliga negativa konsekvenser, lämna upplysningar om hur dessa huvudsakliga negativa konsekvenser beaktas i deras riktlinjer om vederbörlig aktsamhet. För att säkerställa överensstämmelse mellan förordning (EU) 2019/2088 och delegerad förordning (EU) nr 231/2013 bör denna skyldighet framgå av delegerad förordning (EU) nr 231/2013.

(5)

För att ha ett starkt investerarskydd bör AIF-förvaltare, när de identifierar vilka typer av intressekonflikter som kan skada en alternativ investeringsfonds intressen, inkludera de typer av intressekonflikter som kan uppstå till följd av att hållbarhetsrisker integreras i deras processer, system och interna kontroller. Det kan handla om konflikter som beror på ersättningar till anställda, anställdas privata transaktioner, intressekonflikter som kan leda till grönmålning, vilseledande försäljning eller vilseledande information om investeringsstrategier och intressekonflikter mellan olika AIF-fonder som förvaltas av samma AIF-förvaltare.

(6)

Delegerad förordning (EU) nr 231/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Behöriga myndigheter och AIF-förvaltare bör ges tillräcklig tid att anpassa sig till de nya kraven i denna förordning. Tillämpningen av förordningen bör därför senareläggas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Delegerad förordning (EU) nr 231/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande punkter läggas till som punkterna 6 och 7:

”6.

hållbarhetsrisk: hållbarhetsrisk enligt definitionen i artikel 2.22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 (*1).

7.

hållbarhetsfaktorer: hållbarhetsfaktorer enligt definitionen i artikel 2.24 i förordning (EU) 2019/2088.

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EUT L 317, 9.12.2019, s. 1).”"

2.

I artikel 18 ska följande punkter läggas till som punkterna 5 och 6:

”5.   AIF-förvaltarna ska i sitt uppfyllande av kraven i punkterna 1–3 beakta hållbarhetsrisker.

6.   Om AIF-förvaltare beaktar investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i enlighet med artikel 4.1, artikel 4 a i förordning (EU) 2019/2088 eller enligt kraven i artikel 4.3 eller 4.4. i den förordningen, ska dessa AIF-förvaltare ta hänsyn sådana huvudsakliga negativa konsekvenser i sitt uppfyllande av kraven i punkterna 1–3 i den här artikeln.”

3.

I artikel 22 ska följande punkt läggas till som punkt 3:

”3.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska AIF-förvaltare ha de resurser och den sakkunskap som de behöver för att faktiskt integrera hållbarhetsrisker.”

4.

I artikel 30 ska följande stycke läggas till:

”AIF-förvaltare ska, när de identifierar de olika typerna av intressekonflikter som kan skada en alternativ investeringsfonds intressen, säkerställa att de inkluderar de typer av intressekonflikter som kan uppstå till följd av att hållbarhetsrisker integreras i deras processer, system och interna kontroller.”

5.

Artikel 40.2 ska ersättas med följande:

”2.   Riskhanteringspolitiken ska inbegripa sådana förfaranden som behövs för att göra AIF-förvaltaren i stånd till att för varje förvaltad AIF-fond bedöma hur utsatt den är för marknads-, likviditets-, hållbarhets- och motpartsrisker samt hur utsatt den är för alla andra risker, däribland operativa risker, som kan vara väsentliga för den enskilda förvaltade AIF-fonden.”

6.

I artikel 57.1 ska följande stycke läggas till:

”AIF-förvaltare ska i sitt uppfyllande av kraven i första stycket beakta hållbarhetsrisker.”

7.

I artikel 60.2 ska följande led läggas till som led i:

”i)

ansvarar för integrering av hållbarhetsrisker i de aktiviteter som avses i leden a–h.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 augusti 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 april 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 1.

(2)  Rådets beslut (EU) 2016/1841 av den 5 oktober 2016 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (EUT L 282, 19.10.2016, s. 4).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EUT L 317, 9.12.2019, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn (EUT L 83, 22.3.2013, s. 1).