16.7.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 253/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1165

av den 15 juli 2021

om godkännande av vissa produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion och om upprättande av förteckningar över dessa

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (1), särskilt artiklarna 24.9 och 39.2 a, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 9.3 i förordning (EU) 2018/848 får endast produkter och ämnen som har godkänts enligt artikel 24 i den förordningen användas i ekologisk produktion, förutsatt att användningen av dessa även har godkänts för icke-ekologisk produktion i enlighet med relevanta bestämmelser i unionsrätten. Kommissionen har redan utvärderat användningen av vissa produkter och ämnen i ekologisk produktion på grundval av de mål och principer som fastställs i rådets förordning (EG) nr 834/2007 (2). De utvalda produkterna och ämnena godkändes därför på särskilda villkor genom kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 (3) och förtecknas i vissa bilagor till den förordningen. De mål och principer som fastställs i förordning (EU) 2018/848 liknar dem i förordning (EG) nr 834/2007. Eftersom det är nödvändigt att säkerställa kontinuitet i den ekologiska produktionen bör dessa produkter och ämnen införas i de begränsande förteckningar som ska upprättas på grundval av förordning (EU) 2018/848.

(2)

I enlighet med artikel 24.7 i förordning (EU) 2018/848 har medlemsstaterna dessutom lämnat in sammanställningar av vissa produkter och ämnen till kommissionen och övriga medlemsstater för godkännande och införande i de förteckningar som ska upprättas enligt den förordningen.

(3)

Under vissa omständigheter och på vissa villkor, vilka fastställs särskilt i del I punkt 1.10.2 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848, får vissa godkända produkter och ämnen användas för att skydda växter. För detta ändamål bör kommissionen godkänna verksamma ämnen för användning i växtskyddsmedel enligt artikel 24.1 a i förordning (EU) 2018/848 och upprätta en förteckning över dessa verksamma ämnen.

(4)

Under vissa omständigheter och på vissa villkor, vilka fastställs särskilt i del I punkt 1.9.3, del II punkterna 1.9.1.2 b, 1.9.2.2 d, 1.9.3.2 b och 1.9.5.2 a, del III punkterna 2.2.2 c och 2.3.2 samt punkt 3.1.5.3 fjärde stycket andra strecksatsen i bilaga II till förordning (EU) 2018/848, får vissa gödselmedel, jordförbättringsmedel och näringsämnen användas för växtnäring, förbättring och berikning av strö, algodling eller djurhållning vid vattenbruk. För detta ändamål bör kommissionen godkänna gödselmedel, jordförbättringsmedel och näringsämnen enligt artikel 24.1 b i förordning (EU) 2018/848 och upprätta en förteckning över dessa.

(5)

Under vissa omständigheter och på vissa villkor, vilka fastställs särskilt i del II punkterna 1.4.1 i och 1.5.2.3, del III punkt 3.1.3.1 d och del V punkt 2.3 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848, får vissa icke-ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung eller med ursprung från alger eller jäst, foderråvaror av mikrobiellt eller mineraliskt ursprung samt fodertillsatser och processhjälpmedel användas för djurfoder. För detta ändamål bör kommissionen godkänna icke-ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung eller med ursprung från alger eller jäst, foderråvaror av mikrobiellt eller mineraliskt ursprung samt fodertillsatser och processhjälpmedel enligt artikel 24.1 c och d i förordning (EU) 2018/848 och upprätta förteckningar över dessa.

(6)

Dessutom är vissa icke-ekologiska foderråvaror direkt godkända i enlighet med förordning (EU) 2018/848. För tydlighetens skull bör dessa foderråvaror också förtecknas tillsammans med de foderråvaror som godkänns genom den här förordningen, med en hänvisning till de särskilda bestämmelserna i förordning (EU) 2018/848.

(7)

Under vissa omständigheter och på vissa villkor, vilka fastställs särskilt i del I punkt 1.11, del II punkterna 1.5.1.6, 1.5.1.7 och 1.9.4.4 c, del III punkt 3.1.4.1 f, del IV punkt 2.2.3, del V punkt 2.4 och del VII punkt 1.4 i bilaga II samt punkterna 4.2 och 7.5 i bilaga III till förordning (EU) 2018/848, får endast vissa produkter och ämnen användas för rengöring och desinfektion. För detta ändamål bör kommissionen godkänna rengörings- och desinfektionsmedel enligt artikel 24.1 e, f och g i förordning (EU) 2018/848 och upprätta förteckningar över dessa.

(8)

Vissa produkter för rengöring och desinfektion av byggnader och anläggningar för produktion av djur, vattenbruksdjur och alger har utvärderats och förtecknas i bilaga VII till förordning (EG) nr 889/2008. Produkter för rengöring och desinfektion av byggnader och anläggningar som används för vegetabilisk produktion och av bearbetnings- och lagringsanläggningar har hittills endast utvärderats och godkänts av medlemsstaterna. Innan dessa produkter godkänns i ekologisk produktion bör kommissionen, biträdd av expertgruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion, göra en utvärdering på unionsnivå. Utvärderingen bör omfatta en översyn av alla befintliga godkända produkter och ämnen för rengöring och desinfektion.

(9)

För att säkerställa kontinuitet i den ekologiska produktionen bör de produkter som förtecknas i bilaga VII till förordning (EG) nr 889/2008 och de produkter som godkänts på medlemsstatsnivå fortsätta att vara godkända till och med den 31 december 2023 för att göra det möjligt att upprätta förteckningarna över produkter för rengöring och desinfektion i enlighet med bestämmelserna i artikel 24.1 e, f och g i förordning (EU) 2018/848. Dessa produkter måste dock uppfylla relevanta krav i unionsrätten, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 (4) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (5) samt de ekologiska kriterier som fastställs i kapitel II och artikel 24.3 a och b i förordning (EU) 2018/848.

(10)

Under vissa omständigheter och på vissa villkor, vilka fastställs särskilt i del IV punkterna 2.2.1 och 2.2.2 a i bilaga II till förordning (EU) 2018/848, får vissa livsmedelstillsatser, inbegripet livsmedelsenzymer som ska användas som livsmedelstillsatser, och processhjälpmedel användas vid produktion av bearbetade ekologiska livsmedel. För detta ändamål bör kommissionen godkänna livsmedelstillsatser och processhjälpmedel enligt artikel 24.2 a i förordning (EU) 2018/848 och upprätta en förteckning över dessa.

(11)

Livsmedelstillsatser och processhjälpmedel som används vid produktion av bearbetade ekologiska livsmedel förtecknas i avsnitten A respektive B och C i bilaga VIII till förordning (EG) nr 889/2008. Beroende på deras användningsområden och funktioner i slutprodukten, kan dock vissa av dessa produkter klassificeras som tillsatser och inte som processhjälpmedel. För denna klassificering krävs en specifik och uttömmande analys av produkterna i produktionen av bearbetade ekologiska livsmedel. En sådan analys bör utföras av samtliga produkter som förtecknas som processhjälpmedel i förordning (EG) nr 889/2008. Denna process kommer att ta tid och kan inte slutföras före den dag då förordning (EU) 2018/848 börjar tillämpas. Följaktligen kommer de produkter som för närvarande förtecknas som processhjälpmedel i förordning (EG) nr 889/2008 att förtecknas som processhjälpmedel i den här förordningen till dess att en specifik och uttömmande analys har gjorts.

(12)

Under vissa omständigheter och på vissa villkor, vilka fastställs särskilt i del IV punkt 2.2.1 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848, får vissa icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung användas för produktion av bearbetade ekologiska livsmedel. För detta ändamål bör kommissionen godkänna icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung enligt artikel 24.2 b i förordning (EU) 2018/848 och upprätta en förteckning över dessa. De sammanställningar av icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung som ska användas för produktion av bearbetade ekologiska livsmedel som medlemsstaterna har lämnat in i enlighet med artikel 24.7 i förordning (EU) 2018/848 har utvärderats av kommittén för ekologisk produktion. De utvalda produkter och ämnen som uppfyller de mål och principer som fastställs i förordning (EU) 2018/848 bör införas i den begränsande förteckning som ska upprättas genom den här förordningen, vid behov på särskilda villkor.

(13)

För att aktörerna ska få tillräckligt med tid för att anpassa sig till den nya begränsande förteckningen över godkända icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung och i synnerhet för att hitta en källa till ingredienser av jordbruksursprung som har producerats i enlighet med förordning (EU) 2018/848, bör förteckningen över icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung som genom denna förordning godkänns för användning vid bearbetning av ekologiska livsmedel tillämpas från och med den 1 januari 2024.

(14)

Med tanke på sammansättningen av vissa icke-ekologiska ingredienser kan viss användning av dessa i bearbetade ekologiska livsmedel motsvara användningen som livsmedelstillsatser, processhjälpmedel eller sådana produkter och ämnen som avses i del IV punkt 2.2.2 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848. Sådan användning kräver ett särskilt godkännande i enlighet med del IV punkt 2.2 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 och bör inte tillåtas genom godkännande av icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung.

(15)

Under vissa omständigheter och på vissa villkor, vilka fastställs särskilt i del VII punkt 1.3 a i bilaga II till förordning (EU) 2018/848, får vissa processhjälpmedel användas för produktion av jäst och jästprodukter. För detta ändamål bör kommissionen godkänna processhjälpmedel för produktion av jäst och jästprodukter enligt artikel 24.2 c i förordning (EU) 2018/848 och upprätta en förteckning över dessa.

(16)

I enlighet med del VI punkt 2.2 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 får endast produkter och ämnen som har godkänts enligt artikel 24 i den förordningen för användning i ekologisk produktion användas för framställning av produkter inom vinsektorn enligt artikel 1.2 l i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (6). För detta ändamål bör kommissionen godkänna sådana produkter och ämnen och upprätta en förteckning över dessa.

(17)

Genom artikel 45.2 i förordning (EU) 2018/848 ges kommissionen befogenhet att bevilja särskilda tillstånd att använda produkter och ämnen i tredjeländer och i unionens yttre randområden. Hur medlemsstaterna ska inleda det förfarande som ska följas när det gäller unionens yttersta randområden anges i artikel 24.7 i den förordningen. Det förfarande som ska följas för sådana tillstånd när det gäller tredjeländer anges dock inte i förordning (EU) 2018/848. Det är därför lämpligt att fastställa det förfarandet i denna förordning, i linje med det förfarande som ska följas för att godkänna produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion i unionen, såsom anges i artikel 24 i förordning (EU) 2018/848. Eftersom dessa tillstånd kan beviljas för period av två år, som går att förlänga, bör de produkter och ämnen som berörs förtecknas i en särskild bilaga för att undvika sammanblandning med produkter och ämnen som godkänts utan tidsbegränsning.

(18)

Av tydlighetsskäl och för att skapa rättslig säkerhet bör förordning (EG) nr 889/2008 upphöra att gälla. Eftersom förteckningarna över produkter för rengöring och desinfektion inte kommer att upprättas före den 1 januari 2024 bör bilaga VII till förordning (EG) nr 889/2008 fortsätta att gälla till och med den 31 december 2023. I detta sammanhang bör det anges att produkter som förtecknas i den bilagan och inte är godkända enligt förordning (EU) nr 528/2012 inte kan användas som biocidprodukter. Den förteckning över icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung som ska användas för produktion av bearbetade ekologiska livsmedel som upprättas genom denna förordning kommer att tillämpas först från och med den 1 januari 2024. Det bör därför föreskrivas att bearbetade ekologiska livsmedel som har framställts före den 1 januari 2024 med icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung som förtecknas i bilaga IX till förordning (EG) nr 889/2008 får släppas ut på marknaden efter den dagen till dess att lagren har tömts.

(19)

Det certifikat som behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheter eller kontrollorgan ska tillhandahålla aktörer i enlighet med artikel 35.1 i förordning (EU) 2018/848 kan utfärdas från och med den 1 januari 2022. Det kommer dock inte att tillhandahållas alla berörda aktörer den dagen. För att säkerställa kontinuitet i den ekologiska produktionen och genom undantag från artikel 35.2 i förordning (EU) 2018/848 bör den styrkande dokumentation som kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen utfärdar till aktörerna i enlighet med artikel 68 i förordning (EG) nr 889/2008 före den 1 januari 2022 fortsätta att vara giltig fram till utgången av giltighetstiden. Eftersom aktörerna i enlighet med artikel 38.3 i förordning (EU) 2018/848 ska vara föremål för en verifiering av efterlevnad minst en gång om året och tillhandahållandet av certifikatet i enlighet med artikel 38.5 i samma förordning ska grunda sig på resultatet av denna verifiering, bör dock giltigheten inte sträcka sig längre än till och med den 31 december 2022.

(20)

Av tydlighetsskäl och för att skapa rättslig säkerhet bör den här förordningen tillämpas från och med det datum då förordning (EU) 2018/848 börjar tillämpas. Av de skäl som anges i skäl 18 i denna förordning bör de bestämmelser som avser förteckningarna över produkter för rengöring och desinfektion samt förteckningen över icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung som ska användas för produktion av bearbetade ekologiska livsmedel tillämpas från och med den 1 januari 2024.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Verksamma ämnen i växtskyddsmedel

För ändamålet i artikel 24.1 a i förordning (EU) 2018/848 får endast de verksamma ämnen som förtecknas i bilaga I till den här förordningen ingå i växtskyddsmedel som används i ekologisk produktion enligt den bilagan, förutsatt att dessa växtskyddsmedel

a)

har godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (7),

b)

används i enlighet med de villkor för användning som anges i de godkännanden som medlemsstaterna beviljat för produkter som innehåller dessa verksamma ämnen, och

c)

används i enlighet med villkoren i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (8).

Artikel 2

Gödselmedel, jordförbättringsmedel och näringsämnen

För ändamålen i artikel 24.1 b i förordning (EU) 2018/848 får endast de produkter och ämnen som förtecknas i bilaga II till den här förordningen användas i ekologisk produktion som gödselmedel, jordförbättringsmedel och näringsämnen för växtnäring, förbättring och berikning av strö, algodling eller djurhållning vid vattenbruk, förutsatt att de är förenliga med relevanta bestämmelser i unionsrätten, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 (9), relevanta tillämpliga artiklar i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 (10), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (11) och kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (12), och, i tillämpliga fall, i enlighet med nationella bestämmelser som bygger på unionsrätten.

Artikel 3

Icke-ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung eller med ursprung från alger eller jäst, eller foderråvaror av mikrobiellt eller mineraliskt ursprung

För ändamålen i artikel 24.1 c i förordning (EU) 2018/848 får endast de produkter och ämnen som förtecknas i del A i bilaga III till den här förordningen användas i ekologisk produktion som icke-ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung eller med ursprung från alger eller jäst eller som foderråvaror av mikrobiellt eller mineraliskt ursprung, förutsatt att användningen av dessa sker i enlighet med relevanta bestämmelser i unionsrätten, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 (13), och, i tillämpliga fall, i enlighet med nationella bestämmelser som bygger på unionsrätten.

Artikel 4

Fodertillsatser och processhjälpmedel

För ändamålen i artikel 24.1 d i förordning (EU) 2018/848 får endast de produkter och ämnen som förtecknas i del B i bilaga III till den här förordningen användas i ekologisk produktion som fodertillsatser och processhjälpmedel som används för djurfoder, förutsatt att användningen av dessa sker i enlighet med relevanta bestämmelser i unionsrätten, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 (14), och, i tillämpliga fall, i enlighet med nationella bestämmelser som bygger på unionsrätten.

Artikel 5

Produkter för rengöring och desinfektion

1.   För ändamålen i artikel 24.1 e i förordning (EU) 2018/848 får endast de produkter som förtecknas i del A i bilaga IV till den här förordningen användas för rengöring och desinfektion av dammar, burar, tankar, fiskodlingsbassänger, byggnader eller anläggningar för djurproduktion, förutsatt att dessa produkter är förenliga med bestämmelserna i unionsrätten, särskilt förordning (EG) nr 648/2004 och förordning (EU) nr 528/2012, och, i tillämpliga fall, i enlighet med nationella bestämmelser som bygger på unionsrätten.

2.   För ändamålen i artikel 24.1 f i förordning (EU) 2018/848 får endast de produkter som förtecknas i del B i bilaga IV till den här förordningen användas för rengöring och desinfektion av byggnader och anläggningar för växtproduktion, däribland lagerutrymmen i ett jordbruksföretag, förutsatt att dessa produkter är förenliga med bestämmelserna i unionsrätten, särskilt förordning (EG) nr 648/2004 och förordning (EU) nr 528/2012, och, i tillämpliga fall, i enlighet med nationella bestämmelser som bygger på unionsrätten.

3.   För ändamålen i artikel 24.1 g i förordning (EU) 2018/848 får endast de produkter som förtecknas i del C i bilaga IV till den här förordningen användas för rengöring och desinfektion av bearbetnings- och lagringsanläggningar, förutsatt att dessa produkter är förenliga med bestämmelserna i unionsrätten, särskilt förordning (EG) nr 648/2004 och förordning (EU) nr 528/2012, och, i tillämpliga fall, i enlighet med nationella bestämmelser som bygger på unionsrätten.

4.   I avvaktan på att de införs i del A, B eller C i bilaga IV till den här förordningen får de produkter för rengöring och desinfektion som avses i artikel 24.1 e, f och g i förordning (EU) 2018/848 och som godkänts för användning i ekologisk produktion enligt förordning (EG) nr 834/2007 eller enligt nationell lagstiftning före tillämpningsdagen för förordning (EU) 2018/848 fortsätta att användas om de är förenliga med de relevanta bestämmelserna i unionsrätten, särskilt förordning (EG) nr 648/2004 och förordning (EU) nr 528/2012, och, i tillämpliga fall, i enlighet med nationella bestämmelser som bygger på unionsrätten.

Artikel 6

Livsmedelstillsatser och processhjälpmedel

För ändamålen i artikel 24.2 a i förordning (EU) 2018/848 får endast de produkter och ämnen som förtecknas i del A i bilaga V till den här förordningen användas som livsmedelstillsatser, inbegripet livsmedelsenzymer som ska användas som livsmedelstillsatser, och processhjälpmedel vid produktion av bearbetade ekologiska livsmedel, förutsatt att användningen av dessa sker i enlighet med relevanta bestämmelser i unionsrätten, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (15), och, i tillämpliga fall, i enlighet med nationella bestämmelser som bygger på unionsrätten.

Artikel 7

Icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung för användning för produktion av bearbetade ekologiska livsmedel

För ändamålen i artikel 24.2 b i förordning (EU) 2018/848 får endast de icke-ekologiska ingredienser med jordbruksursprung som förtecknas i del B i bilaga V till denna förordning användas för produktion av bearbetade ekologiska livsmedel, förutsatt att användningen av dessa sker i enlighet med de relevanta bestämmelserna i unionsrätten, och, i tillämpliga fall, i enlighet med nationella bestämmelser som bygger på unionsrätten.

Första stycket påverkar inte de detaljerade kraven för ekologisk produktion av bearbetade livsmedel som föreskrivs i del IV avsnitt 2 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848. I synnerhet ska första stycket inte tillämpas på icke-ekologiska ingredienser som används som livsmedelstillsatser, processhjälpmedel eller produkter och ämnen som avses i del IV punkt 2.2.2 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848.

Artikel 8

Processhjälpmedel för produktion av jäst och jästprodukter

För ändamålen i artikel 24.2 c i förordning (EU) 2018/848 får endast de produkter och ämnen som förtecknas i del C i bilaga V till den här förordningen användas som processhjälpmedel för produktion av jäst och jästprodukter för livsmedel och foder, förutsatt att användningen av dessa sker i enlighet med relevanta bestämmelser i unionsrätten och, i tillämpliga fall, i enlighet med nationella bestämmelser som bygger på unionsrätten.

Artikel 9

Produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion av vin

För ändamålen i del VI punkt 2.2. i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 får endast de produkter och ämnen som förtecknas i del D i bilaga V till den här förordningen användas för produktion och bevarande av ekologiska vinprodukter enligt del II i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013, förutsatt att användningen av dessa sker i enlighet med relevanta bestämmelser i unionsrätten, särskilt inom de gränser och på de villkor som anges i förordning (EU) nr 1308/2013 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/934 (16), och, i tillämpliga fall, i enlighet med nationella bestämmelser som bygger på unionsrätten.

Artikel 10

Förfarande för att bevilja särskilda tillstånd att använda produkter och ämnen i vissa områden i tredjeländer

1.   Om kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som erkänts enligt artikel 46.1 i förordning (EU) 2018/848 anser att en produkt eller ett ämne bör beviljas ett särskilt tillstånd för användning i ett visst område utanför unionen på grund av de särskilda förhållanden som anges i artikel 45.2 i den förordningen får de begära att kommissionen gör en bedömning. De ska i detta syfte meddela dokumentation till kommissionen som beskriver produkten eller ämnet i fråga, med angivande av skälen för ett sådant särskilt tillstånd och en förklaring till varför de produkter och ämnen som godkänts enligt denna förordning inte är tillräckliga för användning på grund av de särskilda förhållandena i det berörda området. De ska säkerställa att dokumentationen passar att göras allmänt tillgänglig i enlighet med unionslagstiftningen och medlemsstaternas nationella lagstiftning om uppgiftsskydd.

2.   Kommissionen ska vidarebefordra den begäran som avses i punkt 1 till medlemsstaterna och offentliggöra sådana begäranden.

3.   Kommissionen ska analysera den dokumentation som avses i punkt 1. Kommissionen ska endast godkänna produkten eller ämnet mot bakgrund av de särskilda förhållanden som avses i dokumentationen om analysen i sin helhet visar att

a)

ett särskilt tillstånd är motiverat i det berörda området,

b)

den produkt eller det ämne som beskrivs i dokumentationen överensstämmer med de principer som fastställs i kapitel II, de kriterier som anges i artikel 24.3 och det villkor som anges i artikel 24.5 i förordning (EU) 2018/848, och

c)

produkten eller ämnet används i enlighet med relevanta bestämmelser i unionsrätten, särskilt med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (17) för verksamma ämnen som ingår i växtskyddsmedel.

Den godkända produkten eller det godkända ämnet ska införas i bilaga VI till denna förordning.

4.   När den tvåårsperiod som avses i artikel 45.2 i förordning (EU) 2018/848 löper ut ska tillståndet automatiskt förlängas med ytterligare en period på två år, förutsatt att inga nya uppgifter finns tillgängliga och inga medlemsstater eller kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som erkänts enligt artikel 46.1 i förordning (EU) 2018/848 har invänt mot detta och motiverat att kommissionens slutsats enligt punkt 3 måste bedömas på nytt.

Artikel 11

Upphävande

Förordning (EG) nr 889/2008 ska upphöra att gälla.

Bilagorna VII och IX ska dock fortsätta att tillämpas till och med den 31 december 2023.

Artikel 12

Övergångsbestämmelser

1.   Vid tillämpningen av artikel 5.4 i denna förordning får de produkter för rengöring och desinfektion som förtecknas i bilaga VII till förordning (EG) nr 889/2008 fortsätta att användas till och med den 31 december 2023 för rengöring och desinfektion av dammar, burar, tankar, fiskodlingsbassänger, byggnader eller anläggningar för djurproduktion enligt del D i bilaga IV till den här förordningen.

2.   För ändamålen i artikel 24.2 b i förordning (EU) 2018/848 får de icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung som förtecknas i bilaga IX till förordning (EG) nr 889/2008 fortsätta att användas för produktion av bearbetade ekologiska livsmedel till och med den 31 december 2023. Bearbetade ekologiska livsmedel som har producerats före den 1 januari 2024 med sådana icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung får släppas ut på marknaden efter den dagen till dess att lagren har tömts.

3.   Styrkande dokumentation som utfärdats i enlighet med artikel 68 i förordning (EG) nr 889/2008 före den 1 januari 2022 ska förbli giltig fram till utgången av dess giltighetstid, dock längst till och med den 31 december 2022.

Artikel 13

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Artikel 5.1, 5.2 och 5.3 samt artikel 7 ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2024.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juli 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (EUT L 250, 18.9.2008, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel (EUT L 104, 8.4.2004, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (EUT L 304, 21.11.2003, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 av den 5 juni 2019 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 samt om upphävande av förordning (EG) nr 2003/2003 (EUT L 170, 25.6.2019, s. 1).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).

(12)  Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG (EUT L 229, 1.9.2009, s. 1).

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 18.10.2003, s. 29).

(15)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 354, 31.12.2008, s. 16).

(16)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/934 av den 12 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller vinodlingsområden där alkoholhalten får höjas, tillåtna oenologiska metoder och restriktioner som är tillämpliga på framställning och bevarande av vinprodukter, lägsta alkoholhalt för biprodukter och bortskaffande av dessa samt offentliggörande av OIV-akter (EUT L 149, 7.6.2019, s. 1).

(17)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).


BILAGA I

Verksamma ämnen som ingår i växtskyddsmedel som är godkända för användning i ekologisk produktion enligt artikel 24.1 a i förordning (EU) 2018/848

De verksamma ämnen som förtecknas i denna bilaga får ingå i växtskyddsmedel som används i ekologisk produktion enligt denna bilaga, förutsatt att dessa växtskyddsmedel är godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009. Dessa växtskyddsmedel ska användas i enlighet med de villkor som anges i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 och i enlighet med de villkor som anges i de godkännanden som beviljats av de medlemsstater där de används. Mer begränsande villkor för användning i ekologisk produktion anges i sista kolumnen i varje tabell.

I enlighet med artikel 9.3 i förordning (EU) 2018/848 ska skyddsämnen, synergister och tillsatsämnen som komponenter i växtskyddsmedel och hjälpämnen som blandas med växtskyddsmedel vara tillåtna att använda i ekologisk produktion, förutsatt att de är godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009. Ämnena i denna bilaga får endast användas för bekämpning av skadegörare enligt definitionen i artikel 3.24 i förordning (EU) 2018/848.

I enlighet med del I punkt 1.10.2 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 får dessa ämnen endast användas om växterna inte på ett tillfredsställande sätt kan skyddas mot skadegörare med de metoder som anges i del I punkt 1.10.1, särskilt genom användning av biologiska bekämpningsmedel, såsom nyttiga insekter, kvalster och nematoder som uppfyller bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 (1).

I denna bilaga indelas verksamma ämnen i följande underkategorier:

1.   Allmänkemikalier

Allmänkemikalier som förtecknas i del C i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011, vilka är av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung och är baserade på livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (2), får användas för växtskydd i ekologisk produktion. Sådana allmänkemikalier är markerade med en asterisk i tabellen nedan. De ska användas i enlighet med de användningsområden, villkor och begränsningar som anges i de relevanta granskningsrapporterna (3) och med beaktande av eventuella ytterligare begränsningar i den sista kolumnen i tabellen nedan.

Andra allmänkemikalier som förtecknas i del C i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 får endast användas för växtskydd i ekologisk produktion om de förtecknas i tabellen nedan. Sådana allmänkemikalier ska användas i enlighet med de användningsområden, villkor och begränsningar som anges i de relevanta granskningsrapporterna3 och med beaktande av eventuella ytterligare begränsningar i den högra kolumnen i tabellen nedan.

Allmänkemikalier får inte användas som herbicider.

Nummer och del i bilagan (4)

CAS-nr

Namn

Särskilda villkor och begränsningar

1 C

 

Equisetum arvense L.*

 

2 C

9012-76-4

Kitosanhydroklorid*

Erhållet från Aspergillus eller ekologiskt vattenbruk eller hållbart fiske, enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (5).

3 C

57-50-1

Sackaros*

 

4 C

1305-62-0

Kalciumhydroxid

 

5 C

90132-02-8

Vinäger*

 

6 C

8002-43-5

Lecitiner*

 

7 C

Salix spp. Cortex*

 

8 C

57-48-7

Fruktos*

 

9 C

144-55-8

Natriumvätekarbonat

 

10 C

92129-90-3

Vassle*

 

11 C

7783-28-0

Diammoniumfosfat

Endast i fällor.

12 C

8001-21-6

Solrosolja*

 

14 C

84012-40-8

90131-83-2

Urtica spp. (extrakt av Urtica dioica) (extrakt av Urtica urens)*

 

15 C

7722-84-1

Väteperoxid

 

16 C

7647-14-5

Natriumklorid

 

17 C

8029-31-0

Öl*

 

18 C

Senapsfröpulver*

 

20 C

8002-72-0

Lökolja*

 

21 C

52-89-1

L-Cystein (E 920)

 

22 C

8049-98-7

Komjölk*

 

23 C

Lökextrakt Allium cepa* L.

 

 

 

Andra allmänkemikalier som är av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung och är baserade på livsmedel*

 

2.   Verksamma ämnen med låg risk

Verksamma ämnen med låg risk, utom mikroorganismer, som förtecknas i del D i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 får användas för växtskydd i ekologisk produktion om de förtecknas i tabellen nedan eller någon annanstans i denna bilaga. Sådana verksamma ämnen med låg risk ska användas i enlighet med de användningsområden, villkor och begränsningar som föreskrivs i förordning (EG) nr 1107/2009 och med beaktande av eventuella ytterligare begränsningar i den sista kolumnen i tabellen nedan.

Nummer och del i bilagan (6)

CAS-nr

Namn

Särskilda villkor och begränsningar

2 D

 

COS-OGA

 

3 D

 

Cerevisan och andra produkter baserade på cellfragment från mikroorganismer

Inte från genetiskt modifierade organismer.

5 D

10045-86-6

Järnfosfat (järn(III)ortofosfat)

 

12 D

9008-22-4

Laminarin

Kelp ska erhållas från ekologiskt vattenbruk eller skördas på ett hållbart sätt i enlighet med del III punkt 2.4 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848.

3.   Mikroorganismer

Alla mikroorganismer som förtecknas i delarna A, B och D i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 får användas i ekologisk produktion, förutsatt att de inte härrör från genetiskt modifierade organismer och endast används i enlighet med de användningsområden, villkor och begränsningar som anges i de relevanta granskningsrapporterna3. Mikroorganismer, inbegripet virus, är biologiska bekämpningsmedel som betraktas som verksamma ämnen enligt förordning (EG) nr 1107/2009.

4.   Verksamma ämnen som inte ingår i någon av ovanstående kategorier

De verksamma ämnen som är godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och förtecknas i tabellen nedan får endast användas som växtskyddsmedel i ekologisk produktion om de används i enlighet med de användningsområden, villkor och begränsningar som föreskrivs i förordning (EG) nr 1107/2009 och med beaktande av eventuella ytterligare begränsningar i den högra kolumnen i tabellen nedan.

Nummer och del i bilagan (7)

CAS-nr

Namn

Särskilda villkor och begränsningar

139 A

131929-60-7

131929-63-0

Spinosad

 

225 A

124-38-9

Koldioxid

 

227 A

74-85-1

Eten (etylen)

Endast på bananer och potatis; får dock också användas på citrusfrukter som del av en strategi för att förebygga skador från fruktflugeangrepp.

230 A

bl.a. 67701-09-1

Fettsyror

Alla användningsområden godkända, utom herbicider.

231 A

8008-99-9

Vitlöksextrakt (Allium sativum)

 

234 A

CAS-nr ej tilldelat

Cipac-nr 901

Hydrolyserade proteiner utom gelatin

 

244 A

298-14-6

Kaliumvätekarbonat

 

249 A

98999-15-6

Repellenter (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/fårtalg

 

255 A och andra

 

Feromoner och andra semiokemikalier

Endast i fällor och dispensrar.

220 A

1332-58-7

Aluminiumsilikat (kaolin)

 

236 A

61790-53-2

Kiselgur (diatoméjord)

 

247 A

14808-60-7

7637-86-9

Kvartssand

 

343 A

11141-17-6

84696-25-3

Azadiraktin (margosaextrakt)

Utvunnet ur nimfrön (Azadirachta indica).

240 A

8000-29-1

Citronellaolja

Alla användningsområden godkända, utom herbicider.

241 A

84961-50-2

Nejlikolja

Alla användningsområden godkända, utom herbicider.

242 A

8002-13-9

Raps- och rybsfröolja

Alla användningsområden godkända, utom herbicider.

243 A

8008-79-5

Grönmyntaolja

Alla användningsområden godkända, utom herbicider.

56 A

8028-48-6

5989-27-5

Apelsinolja

Alla användningsområden godkända, utom herbicider.

228 A

68647-73-4

Teträolja

Alla användningsområden godkända, utom herbicider.

246 A

8003-34-7

Pyretriner utvunna ur växter

 

292 A

7704-34-9

Svavel

 

294 A 295 A

64742-46-7

72623-86-0

97862-82-3

8042-47-5

Paraffinoljor

 

345 A

1344-81-6

Svavelkalk (kalciumpolysulfid)

 

44 B

9050-36-6

Maltodextrin

 

45 B

97-53-0

Eugenol

 

46 B

106-24-1

Geraniol

 

47 B

89-83-8

Tymol

 

10 E

20427-59-2

Kopparhydroxid

I enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 får endast användning som uppgår till totalt högst 28 kg koppar per hektar under en period på sju år godkännas.

10 E

1332-65-6

1332-40-7

Kopparoxiklorid

10 E

1317-39-1

Kopparoxid

10 E

8011-63-0

Bordeauxvätska

10 E

12527-76-3

Trebasiskt kopparsulfat

40 A

52918-63-5

Deltametrin

Endast i fällor med särskilda lockämnen mot Bactrocera oleae och Ceratitis capitata.

5 E

91465-08-6

Lambda-cyhalotrin

Endast i fällor med särskilda lockämnen mot Bactrocera oleae och Ceratitis capitata.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EUT L 317, 4.11.2014, s. 35).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

(3)  Finns i databasen över bekämpningsmedel (https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as).

(4)  Såsom de förtecknas enligt genomförandeförordning (EU) nr 540/2011, nummer och kategori: del A ”Verksamma ämnen som anses ha blivit godkända i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009”, del B ”Verksamma ämnen som godkänts i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009”, del C ”Allmänkemikalier”, del D ”Verksamma ämnen med låg risk” och del E ”Kandidatämnen för substitution”.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(6)  Såsom de förtecknas enligt genomförandeförordning (EU) nr 540/2011, nummer och kategori: del A ”Verksamma ämnen som anses ha blivit godkända i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009”, del B ”Verksamma ämnen som godkänts i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009”, del C ”Allmänkemikalier”, del D ”Verksamma ämnen med låg risk” och del E ”Kandidatämnen för substitution”.

(7)  Såsom de förtecknas enligt genomförandeförordning (EU) nr 540/2011, nummer och kategori: del A ”Verksamma ämnen som anses ha blivit godkända i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009”, del B ”Verksamma ämnen som godkänts i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009”, del C ”Allmänkemikalier”, del D ”Verksamma ämnen med låg risk” och del E ”Kandidatämnen för substitution”.


BILAGA II

Godkända gödselmedel, jordförbättringsmedel och näringsämnen enligt artikel 24.1 b i förordning (EU) 2018/848

Gödselmedel, jordförbättringsmedel och näringsämnen (1) som förtecknas i denna bilaga får användas i ekologisk produktion, förutsatt att de är förenliga med

relevant unionslagstiftning och nationell lagstiftning om gödselprodukter, i tillämpliga fall särskilt förordning (EG) nr 2003/2003 och förordning (EU) 2019/1009, och

unionslagstiftningen om animaliska biprodukter, särskilt förordning (EG) nr 1069/2009 och förordning (EU) nr 142/2011, särskilt bilagorna V och XI.

I enlighet med del I punkt 1.9.6 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 får preparat av mikroorganismer användas för att förbättra jordens allmänna tillstånd eller tillgången på näringsämnen i jorden eller grödan.

De får endast användas i enlighet med specifikationerna och begränsningarna för användning i respektive unionslagstiftning och nationell lagstiftning. Mer begränsande villkor för användning i ekologisk produktion anges i högra kolumnen i tabellen.

Namn

Produkter som är sammansatta av eller endast innehåller de material som anges nedan

Beskrivning, särskilda villkor och begränsningar

Stallgödsel

Produkt som består av en blandning av djurexkrementer och vegetabiliska material (ströbädd och foderråvaror).

Inte från industrijordbruk.

Torkad stallgödsel och dehydrerad fjäderfägödsel

Inte från industrijordbruk.

Komposterade djurexkrementer, inbegripet fjäderfägödsel och komposterad stallgödsel

Inte från industrijordbruk.

Flytande djurexkrementer

Används efter kontrollerad jäsning och/eller lämplig utspädning.

Inte från industrijordbruk.

Komposterad eller fermenterad blandning av hushållsavfall

Produkt erhållen från källsorterat hushållsavfall som komposterats eller genomgått anaerob fermentering för biogasproduktion.

Endast vegetabiliskt och animaliskt hushållsavfall.

Endast vid produktion i ett slutet, övervakat insamlingssystem som godkänts av medlemsstaten.

Högsta tillåtna koncentration i mg/kg torrvikt: kadmium: 0,7; koppar: 70; nickel: 25; bly: 45; zink: 200; kvicksilver: 0,4; krom (totalt): 70; krom (VI): ej påvisbart.

Torv

Får endast användas i samband med trädgårdsodling (grönsaks-, blomster- och trädodling, plantskola).

Avfall från svampodling

Den ursprungliga sammansättningen av substratet ska vara begränsad till de produkter som ingår i denna bilaga.

Exkrementer från maskar (maskkompost) och substratblandning av exkrementer från insekter

I tillämpliga fall i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009.

Guano

 

Komposterad eller fermenterad blandning av vegetabiliskt material

Produkt erhållen från blandning av vegetabiliskt material som komposterats eller genomgått anaerob fermentering för biogasproduktion.

Rötrester från biogasanläggning som innehåller animaliska biprodukter som samrötats med material av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung som förtecknas i denna bilaga

Animaliska biprodukter (inklusive biprodukter från vilda djur) i kategori 3 och mag- och tarminnehåll i kategori 2 (kategorier enligt förordning (EG) nr 1069/2009).

Inte från industrijordbruk.

Processerna ska överensstämma med förordning (EU) nr 142/2011.

Ska inte appliceras på ätliga delar av grödan.

Produkter eller biprodukter av animaliskt ursprung enligt följande:

 

Blodmjöl

 

Hovmjöl

 

Hornmjöl

 

Benmjöl eller benmjöl där gelatinet tagits bort

 

Fiskmjöl

 

Köttmjöl

 

Fjäder-, hår- och hudmjöl (”chiquette”)

 

Ull

 

Päls (1)

 

Hår

 

Mejeriprodukter

 

Hydrolyserade proteiner (2)

(1)

Högsta tillåtna halt krom (VI) i mg/kg torrsubstans: ej påvisbart.

(2)

Ska inte appliceras på ätliga delar av grödan.

Produkter och biprodukter av vegetabiliskt ursprung till gödsling

T.ex. mjöl av oljekakor, kakaoskal, maltgroddar.

Hydrolyserade proteiner av vegetabiliskt ursprung

 

Alger och därav beredda produkter

När dessa har erhållits direkt genom

i)

fysiska processer, däribland torkning, infrysning och malning,

ii)

extraktion med vatten eller sur och/eller alkalisk lösning,

iii)

jäsning.

Endast ekologiska eller skördade på ett hållbart sätt i enlighet med del III punkt 2.4 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848.

Sågspån och träflis

Trä som inte är kemiskt behandlat efter avverkning.

Komposterad bark

Trä som inte är kemiskt behandlat efter avverkning.

Träaska

Från trä som inte är kemiskt behandlat efter avverkning.

Mjukt malet råfosfat

Produkt erhållen genom malning av mjuka råfosfater samt innehållande trikalciumfosfat och kalciumkarbonat som huvudbeståndsdelar.

Minsta halt av näringsämnen (viktprocent):

 

25 % P2O5

 

fosfor uttryckt som P2O5 löslig i mineralsyror varav minst 55 % av angiven halt P2O5 är löslig i 2 %-ig myrsyra

Partikelstorlek:

Minst 90 % (mätt i vikt) passerar genom en sikt med en maskstorlek av 0,063 mm.

Minst 99 % (mätt i vikt) passerar genom en sikt med en maskstorlek av 0,125 mm.

T.o.m. den 15 juli 2022: kadmiumhalt på mindre än eller lika med 90 mg/kg P205.

Fr.o.m. den 16 juli 2022 gäller de relevanta gränsvärden för förorenande ämnen som fastställs i förordning (EU) 2019/1009.

Aluminiumkalciumfosfat

Produkt erhållen i amorf form genom värmebehandling och malning samt innehållande aluminium och kalciumfosfat som huvudbeståndsdelar.

Minsta halt av näringsämnen (viktprocent):

 

30 % P2O5

 

fosfor uttryckt som P2O5 löslig i mineralsyror varav minst 75 % av angiven halt P2O5 är löslig i alkaliskt ammoniumcitrat (Joulie)

Partikelstorlek:

Minst 90 % (mätt i vikt) passerar genom en sikt med en maskstorlek av 0,160 mm.

Minst 98 % (mätt i vikt) passerar genom en sikt med en maskstorlek av 0,630 mm.

T.o.m. den 15 juli 2022: kadmiumhalt på mindre än eller lika med 90 mg/kg P205.

Fr.o.m. den 16 juli 2022 gäller de relevanta gränsvärden för förorenande ämnen som fastställs i förordning (EU) 2019/1009.

Får endast användas på basisk jord (pH > 7,5).

Basisk slagg (Thomasfosfat eller Thomasslagg)

Produkt erhållen vid järnframställning genom behandling av en fosforhaltig smälta samt innehållande kalciumfosfatsilikat som huvudbeståndsdel.

Minsta halt av näringsämnen (viktprocent):

 

12 % P2O5

 

fosfor uttryckt som fosforpentoxid löslig i mineralsyror, varav minst 75 % av uppgiven halt av fosforpentoxid är löslig i 2 %-ig citronsyra

eller

10 % P2O5

fosfor uttryckt som fosforpentoxid löslig i 2 %-ig citronsyra

Partikelstorlek:

Minst 75 % passerar genom en sikt med en maskstorlek av 0,160 mm.

Minst 96 % passerar genom en sikt med en maskstorlek av 0,630 mm.

Fr.o.m. den 16 juli 2022 gäller de relevanta gränsvärden för förorenande ämnen som fastställs i förordning (EU) 2019/1009.

Kaliumråsalt

Produkt erhållen från kaliumråsalter.

Minsta halt av näringsämnen (viktprocent):

 

9 % K2O

 

kalium uttryckt som vattenlöslig K2O

 

2 % MgO

 

magnesium i form av vattenlösliga salter uttryckta som magnesiumoxid

 

Fr.o.m. den 16 juli 2022 gäller de relevanta gränsvärden för förorenande ämnen som fastställs i förordning (EU) 2019/1009.

Kaliumsulfat, eventuellt innehållande magnesiumsalt

Produkt erhållen från kaliumråsalt genom fysikalisk extraktion, eventuellt även innehållande magnesiumsalt.

Vinass och vinassextrakt

Undantaget vinass från salmiakproduktion.

Kalciumkarbonat, t.ex.: kalk, märgel, mald kalksten, kalkhaltiga havsalger (maerl), fosfathaltig krita

Endast naturligt förekommande.

Avfall från blötdjur

Endast från ekologiskt vattenbruk eller hållbart fiske, i enlighet med artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Äggskal

Inte från industrijordbruk.

Kalcium- och magnesiumkarbonat

Endast naturligt förekommande.

T.ex. dolomitkalk, mald magnesiumhaltig kalksten.

Magnesiumsulfat (kieserit)

Endast naturligt förekommande.

Lösning av kalciumklorid

Endast för behandling av blad på äppelträd för att förhindra kalciumbrist.

Kalciumsulfat (gips)

Naturligt förekommande produkt, innehållande kalciumsulfat i olika hydratiseringsgrader.

Minsta halt av näringsämnen (viktprocent):

 

25 % CaO

 

35 % SO3

kalcium och svavel uttryckt som totalt CaO + SO3

Malningsgrad:

Minst 80 % passerar genom en sikt med en maskstorlek av 2 mm.

Minst 99 % passerar genom en sikt med en maskstorlek av 10 mm.

Fr.o.m. den 16 juli 2022 gäller de relevanta gränsvärden för förorenande ämnen som fastställs i förordning (EU) 2019/1009.

Industrikalk från produktion av socker

Biprodukt från produktion av socker från sockerbetor och sockerrör.

Industrikalk från produktion av vakuumsalt

Biprodukt från produktion av vakuumsalt från saltfyndigheter i berg.

Elementärt svavel

T.o.m. den 15 juli 2022: enligt förteckningen i del D bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003.

Fr.o.m. den 16 juli 2022 gäller de relevanta gränsvärden för förorenande ämnen som fastställs i förordning (EU) 2019/1009.

Oorganiskt mikronäringsgödselmedel

T.o.m. den 15 juli 2022: enligt förteckningen i del E bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003.

Fr.o.m. den 16 juli 2022 gäller de relevanta gränsvärden för förorenande ämnen som fastställs i förordning (EU) 2019/1009.

Natriumklorid

 

Stenmjöl, leror och lermineraler

 

Leonardit (obehandlat organiskt sediment rikt på humussyror)

Endast om det erhålls som biprodukt vid gruvdrift.

Humus- och fulvosyror

Endast om de erhålls genom oorganiska salter eller lösningar utom ammoniumsalter, eller erhålls genom rening av dricksvatten.

Xylit

Endast om den erhålls som biprodukt vid gruvdrift (t.ex. biprodukt av brunkolsbrytning).

Kitin (polysackarid som erhålls från kräftdjursskal)

Erhållet från ekologiskt vattenbruk eller hållbart fiske, i enlighet med artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Organiskt (2) rikt sediment från sötvatten som bildats under syrefria betingelser

(t.ex. sapropel)

Endast organiska sediment som är utvunna som biprodukter från verksamhet i sötvatten eller utvunna från tidigare sötvattensområden.

I tillämpliga fall bör utvinning ske på ett sätt som orsakar minsta möjliga påverkan på vattenmiljön.

Endast sediment från källor som är fria från föroreningar av bekämpningsmedel, långlivade organiska föroreningar och bensinliknande ämnen.

T.o.m. den 15 juli 2022: Högsta tillåtna koncentration i mg/kg torrvikt: kadmium: 0,7; koppar: 70; nickel: 25; bly: 45; zink: 200; kvicksilver: 0,4; krom (totalt): 70; krom (VI): ej påvisbart.

Fr.o.m. den 16 juli 2022 gäller de relevanta gränsvärden för förorenande ämnen som fastställs i förordning (EU) 2019/1009.

Biokol – pyrolysprodukt som framställs av en mängd olika organiska material med vegetabiliskt ursprung och som används som jordförbättringsmedel

Endast från vegetabiliska material, om det efter skörd endast behandlats med produkter i bilaga I.

T.o.m. den 15 juli 2022: högst 4 mg polycykliska aromatiska kolväten (PAH) per kg torrsubstans.

Fr.o.m. den 16 juli 2022 gäller de relevanta gränsvärden för förorenande ämnen som fastställs i förordning (EU) 2019/1009.


(1)  Omfattar i synnerhet alla produktfunktionskategorier som förtecknas i del I i bilaga I till förordning (EU) 2019/1009.

(2)  Här används ”organisk” i betydelsen organisk kemi, inte ekologisk odling.


BILAGA III

Godkända produkter och ämnen för användning som foder eller i foderproduktion

DEL A

Godkända icke-ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung eller med ursprung i alger eller jäst, eller foderråvaror av mikrobiellt eller mineraliskt ursprung enligt artikel 24.1 c i förordning (EU) 2018/848

(1)   FODERRÅVAROR AV MINERALISKT URSPRUNG

Nummer i förteckningen över foderråvaror (1)

Namn

Särskilda villkor och begränsningar

11.1.1

Kalciumkarbonat

 

11.1.2

Kalkhaltiga marina skal

 

11.1.4

Kalkhaltiga havsalger (maerl)

 

11.1.5

Skorpalg

 

11.1.13

Kalciumglukonat

 

11.2.1

Magnesiumoxid

 

11.2.4

Vattenfritt magnesiumsulfat

 

11.2.6

Magnesiumklorid

 

11.2.7

Magnesiumkarbonat

 

11.3.1

Dikalciumfosfat

 

11.3.3

Monokalciumfosfat

 

11.3.5

Kalciummagnesiumfosfat

 

11.3.8

Magnesiumfosfat

 

11.3.10

Mononatriumfosfat

 

11.3.16

Kalciumnatriumfosfat

 

11.3.17

Monoammoniumfosfat (ammoniumdiväteortofosfat)

Endast för vattenbruk.

11.4.1

Natriumklorid

 

11.4.2

Natriumbikarbonat

 

11.4.4

Natriumkarbonat

 

11.4.6

Natriumsulfat

 

11.5.1

Kaliumklorid

 

(2)   ANDRA FODERRÅVAROR

Nummer i förteckningen över foderråvaror (2)

Namn

Särskilda villkor och begränsningar

10

Mjöl, olja och andra foderråvaror som härrör från fisk eller andra vattenlevande djur

Förutsatt att de erhålls från fiske som certifierats som hållbart enligt ett system som erkänns av den behöriga myndigheten i överensstämmelse med de principer som fastställs i förordning (EU) nr 1380/2013.

Förutsatt att de produceras eller bearbetas utan kemiskt syntetiserade lösningsmedel.

Användningen av dem är tillåten endast för icke-växtätande djur.

Användningen av proteinhydrolysat från fisk är tillåten endast för unga icke-växtätande djur.

10

Mjöl, olja och andra foderråvaror som härrör från fisk, blötdjur eller kräftdjur

För köttätande vattenbruksdjur.

Från fiske som certifierats som hållbart enligt ett system som erkänns av den behöriga myndigheten i överensstämmelse med de principer som fastställs i förordning (EU) nr 1380/2013, i enlighet med del III punkt 3.1.3.1 c i bilaga II till förordning (EU) 2018/848.

Härrör från slaktspill av fisk, kräftdjur eller blötdjur som redan fångats för användning som livsmedel i enlighet med del III punkt 3.1.3.3 c i bilaga II till förordning (EU) 2018/848, eller härrör från hel fisk, kräftdjur eller blötdjur som fångats och inte använts som livsmedel i enlighet med del III punkt 3.1.3.3 d i bilaga II till förordning (EU) 2018/848.

10

Fiskmjöl och fiskolja

För insjöfisk, peneidaräkor, sötvattensräkor och tropisk sötvattensfisk under tillväxtstadiet.

Från fiske som certifierats som hållbart enligt ett system som erkänns av den behöriga myndigheten i överensstämmelse med de principer som fastställs i förordning (EU) nr 1380/2013, i enlighet med del III punkt 3.1.3.1 c i bilaga II till förordning (EU) 2018/848.

Endast om naturligt foder i dammar och sjöar inte är tillgängligt i tillräcklig mängd: högst 25 % fiskmjöl och 10 % fiskolja i foderransonen för peneidaräkor och sötvattensräkor (Macrobrachium spp.) och högst 10 % fiskmjöl eller fiskolja i foderransonen för hajmal (Pangasius spp.), i enlighet med del III punkt 3.1.3.4 c i och ii i bilaga II till förordning (EU) 2018/848.

ex 12.1.5

Jäst

Jäst erhållen från Saccharomyces cerevisiae eller Saccharomyces carlsbergensis som inaktiverats, vilket leder till avsaknad av levande mikroorganismer.

När det inte finns tillgängligt från ekologisk produktion.

ex 12.1.12

Jästprodukter

Fermenteringsprodukt erhållen från Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, inaktiverad, så att det inte förekommer levande mikroorganismer, och innehållande jästdelar.

När det inte finns tillgängligt från ekologisk produktion.

 

Kolesterol

Produkt erhållen från ullfett (lanolin) genom förtvålning, separering och kristallisering, från skaldjur eller andra källor.

För att tillgodose de kvantitativa näringsbehoven hos peneidaräkor och sötvattensräkor (Macrobrachium spp.) i tillväxtstadiet och i tidigare livsstadier i yngelanläggningar och kläckerier.

När det inte finns tillgängligt från ekologisk produktion.

 

Örter

I enlighet med artikel 24.3 e iv i förordning (EU) 2018/848, särskilt följande:

När de inte finns tillgängliga i ekologisk form.

Produceras/bereds utan kemiska lösningsmedel.

Högst 1 % i foderransonen.

 

Melass

I enlighet med artikel 24.3 e iv i förordning (EU) 2018/848, särskilt följande:

När den inte finns tillgänglig i ekologisk form.

Produceras/bereds utan kemiska lösningsmedel.

Högst 1 % i foderransonen.

 

Fytoplankton och zooplankton

Endast i larvuppfödning av ekologiska yngel.

 

Särskilda proteinföreningar

I enlighet med punkterna 1.9.3.1 c och 1.9.4.2 c i förordning (EU) 2018/848, särskilt följande:

T.o.m. den 31 december 2026.

När de inte finns tillgängliga i ekologisk form.

Produceras/bereds utan kemiska lösningsmedel.

För utfodring av smågrisar på upp till 35 kg eller unga fjäderfän.

Högst 5 % av torrsubstansinnehållet i foder av jordbruksursprung per tolvmånadersperiod.

 

Kryddor

I enlighet med artikel 24.3 e iv i förordning (EU) 2018/848, särskilt följande:

När de inte finns tillgängliga i ekologisk form.

Produceras/bereds utan kemiska lösningsmedel.

Högst 1 % i foderransonen.

DEL B

Godkända fodertillsatser och processhjälpmedel som används i djurfoder enligt artikel 24.1 d i förordning (EU) 2018/848

Fodertillsatser som förtecknas i denna del ska ha godkänts enligt förordning (EG) nr 1831/2003.

De särskilda villkor som anges här ska tillämpas utöver villkoren i godkännandena enligt förordning (EG) nr 1831/2003.

(1)   TEKNISKA TILLSATSER

a)   Konserveringsmedel

ID-nummer eller funktionell grupp

Namn

Särskilda villkor och begränsningar

E 200

Sorbinsyra

 

E 236

Myrsyra

 

E 237

Natriumformiat

 

E 260

Ättiksyra

 

E 270

Mjölksyra

 

E 280

Propionsyra

 

E 330

Citronsyra

 

b)   Antioxidationsmedel

ID-nummer eller funktionell grupp

Namn

Särskilda villkor och begränsningar

1b306.i

Tokoferolextrakt från vegetabiliska oljor

 

1b306.ii

Tokoferolrika extrakt från vegetabiliska oljor (deltarika)

 

c)   Emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel, förtjockningsmedel och geleringsmedel

ID-nummer eller funktionell grupp

Namn

Särskilda villkor och begränsningar

1c322, 1c322i

Lecitiner

Endast när de härrör från ekologiska råvaror.

Endast för användning som foder till djur i vattenbruk.

d)   Bindemedel och klumpförebyggande medel

ID-nummer eller funktionell grupp

Namn

Särskilda villkor och begränsningar

E 412

Guarkärnmjöl

 

E 535

Natriumferrocyanid

Högsta halt: 20 mg/kg NaCl (beräknat som ferrocyanidjon).

E 551b

Silikagel

 

E 551c

Kiselgur (diatoméjord, renad)

 

1m558i

Bentonit

 

E 559

Kaolinleror, utan asbest

 

E 560

Naturliga blandningar av steatit och klorit

 

E 561

Vermiculit

 

E 562

Sepiolit

 

E 566

Natrolit-fonolit

 

1g568

Klinoptilolit av sedimentärt ursprung

 

E 599

Perlit

 

e)   Ensileringstillsatser

ID-nummer eller funktionell grupp

Namn

Särskilda villkor och begränsningar

1k

Enzymer och mikroorganismer

Endast tillåtet för att säkerställa tillräcklig fermentering.

1k236

Myrsyra

1k237

Natriumformiat

1k280

Propionsyra

1k281

Natriumpropionat

(2)   ORGANOLEPTISKA TILLSATSER

ID-nummer eller funktionell grupp

Namn

Särskilda villkor och begränsningar

ex2a

Astaxantin

Endast när det härrör från ekologiska källor, såsom ekologiska kräftdjursskal.

Endast i foderransonen för lax och öring inom ramen för deras fysiologiska behov.

Om inget astaxantin som härrör från ekologiska källor finns tillgängligt får naturliga källor för astaxantin användas, såsom astaxantinrik Phaffia rhodozyma.

ex2b

Aromämnen

Endast extrakt av jordbruksprodukter, inbegripet kastanjeextrakt (Castanea sativa Mill.).

(3)   NÄRINGSTILLSATSER

a)   Vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad effekt

ID-nummer eller funktionell grupp

Namn

Särskilda villkor och begränsningar

ex3a

Vitaminer och provitaminеr

Framställda av jordbruksprodukter.

När de inte finns tillgängliga från jordbruksprodukter:

För icke-idisslare och vattenbruksdjur: bara syntetiska vitaminer som är identiska med vitaminer framställda av jordbruksprodukter.

För idisslare: bara syntetiska vitaminer A, D och E som är identiska med vitaminer framställda av jordbruksprodukter, efter förhandsgodkännande från medlemsstaten, grundat på bedömning av möjligheten för idisslare som föds upp ekologiskt att få i sig de nödvändiga mängderna av dessa vitaminer via foderransonen.

3a920

Betain vattenfritt

Endast för icke-idisslare.

Från ekologisk produktion. När det inte finns tillgängligt, av naturligt ursprung.

b)   Föreningar av spårelement

ID-nummer eller funktionell grupp

Namn

Särskilda villkor och begränsningar

3b101

Järn(II)karbonat (järnspat)

 

3b103

Järn(II)sulfatmonohydrat

 

3b104

Järn(II)sulfatheptahydrat

 

3b201

Kaliumjodid

 

3b202

Kalciumjodat, vattenfritt

 

3b203

Dragerat granulat av kalciumjodat (vattenfritt)

 

3b301

Kobolt(II)acetattetrahydrat

 

3b302

Kobolt(II)karbonat

 

3b303

Kobolt(II)karbonathydroxid(2:3)monohydrat

 

3b304

Dragerat granulat av kobolt(II)karbonat

 

3b305

Kobolt(II)sulfatheptahydrat

 

3b402

Koppar(II)karbonatdihydroxi-monohydrat

 

3b404

Koppar(II)oxid

 

3b405

Koppar(II)sulfatpentahydrat

 

3b409

Kopparoxiklorid

 

3b502

Mangan(II)oxid

 

3b503

Mangansulfat, monohydrat

 

3b603

Zinkoxid

 

3b604

Zinksulfat, heptahydrat

 

3b605

Zinksulfat, monohydrat

 

3b609

Zinkkloridhydroxidmonohydrat

 

3b701

Natriummolybdatdihydrat

 

3b801

Natriumselenit

 

3b802

3b803

Dragerat granulat av natriumselenit

Natriumselenat

 

3b810

Selenberikad jäst, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktiverad

 

3b811

Selenberikad jäst, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktiverad

 

3b812

Selenberikad jäst, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inaktiverad

 

3b813

Selenberikad jäst, Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inaktiverad

 

3b817

Selenberikad jäst, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inaktiverad

 

c)   Aminosyror, deras salter och analoger

ID-nummer eller funktionell grupp

Namn

Särskilda villkor och begränsningar

3c3.5.1 och 3c352

L-Histidinmonohydrokloridmonohydrat

Framställt genom fermentering.

Får användas i foderransonen för laxfiskar när de foderkällor som anges i del II punkt 3.1.3.3 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 inte ger tillräckligt mycket histidin för att tillgodose fiskens näringsbehov.

(4)   ZOOTEKNISKA TILLSATSER

ID-nummer eller funktionell grupp

Namn

Särskilda villkor och begränsningar

4a, 4b, 4c och 4d

Enzymer och mikroorganismer

 


(1)  I enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 68/2013 av den 16 januari 2013 om en förteckning över foderråvaror (EUT L 29, 30.1.2013, s. 1).

(2)  I enlighet med förordning (EU) nr 68/2013.


BILAGA IV

Godkända rengörings- och desinfektionsmedel enligt artikel 24.1 e, f och g i förordning (EU) 2018/848

DEL A

Rengörings- och desinfektionsmedel för dammar, burar, tankar, fiskodlingsbassänger, byggnader och anläggningar för djurproduktion

DEL B

Rengörings- och desinfektionsmedel för byggnader och anläggningar för växtproduktion, däribland lagerutrymmen i ett jordbruksföretag

DEL C

Produkter för rengöring och desinfektion i bearbetnings- och lagerlokaler

DEL D

Produkter enligt artikel 12.1 i denna förordning

Följande produkter eller produkter som innehåller följande verksamma ämnen enligt förteckningen i bilaga VII till förordning (EG) nr 889/2008 får inte användas som biocidprodukter:

Kaustiksoda.

Kaustikt kali.

Oxalsyra.

Naturliga växtessenser med undantag för linolja, lavendelolja och pepparmyntsolja.

Salpetersyra.

Fosforsyra.

Natriumkarbonat.

Kopparsulfat.

Kaliumpermanganat.

Pressade kakor framställda av naturligt kameliafrö.

Humussyra.

Peroxiättiksyror med undantag för perättiksyra.


BILAGA V

Godkända produkter och ämnen för användning i produktion av bearbetade ekologiska livsmedel och av jäst som används som livsmedel eller foder

DEL A

Godkända livsmedelstillsatser och processhjälpmedel enligt artikel 24.2 a i förordning (EU) 2018/848

AVSNITT A1 – LIVSMEDELSTILLSATSER, INKLUSIVE BÄRARE

De ekologiska livsmedel till vilka livsmedelstillsatser får tillsättas ligger inom gränserna för de godkännanden som ges i enlighet med förordning (EG) nr 1333/2008.

De särskilda villkor och begränsningar som anges här ska tillämpas utöver villkoren i godkännandena enligt förordning (EG) nr 1333/2008.

Vid beräkningen av de procentandelar som avses i artikel 30.5 i förordning (EU) 2018/848 ska livsmedelstillsatser som är markerade med en asterisk i kolumnen för kodnumret beräknas som ingredienser av jordbruksursprung.

Kod

Namn

Ekologiska livsmedel till vilka det får tillsättas

Särskilda villkor och begränsningar

E 153

Vegetabiliskt kol

Ätlig ostskorpa av getost i aska

Morbier-ost

 

E 160b (i)*

Annattoextrakt bixin

Red Leicester-ost

Double Gloucester-ost

Cheddar

Mimolette-ost

 

E 160b (ii)*

Annattoextrakt norbixin

Red Leicester-ost

Double Gloucester-ost

Cheddar

Mimolette-ost

 

E 170

Kalciumkarbonat

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

Får inte användas för färgning eller kalciumberikning av produkter.

E 220

Svaveldioxid

Fruktviner (vin framställt av annan frukt än druvor, inbegripet äppelcider och päroncider) och mjöd med och utan tillsats av socker

100 mg/l (maximihalter från alla källor, uttryckt som SO2 i mg/l).

E 223

Natriumdisulfit

Kräftdjur

 

E 224

Kaliumdisulfit

Fruktviner (vin framställt av annan frukt än druvor, inbegripet äppelcider och päroncider) och mjöd med och utan tillsats av socker

100 mg/l (maximihalter från alla källor, uttryckt som SO2 i mg/l).

E 250

Natriumnitrit

Köttprodukter

Får användas endast om den behöriga myndigheten har fått tillfredsställande bevis för att det inte finns något tekniskt alternativ som ger samma säkerhet och/eller gör det möjligt att bibehålla produktens särskilda egenskaper.

Inte i kombination med E 252.

Högsta tillsatt mängd uttryckt som NaNO2: 80 mg/kg. Högsta restmängd uttryckt som NaNO2: 50 mg/kg.

E 252

Kaliumnitrat

Köttprodukter

Får användas endast om den behöriga myndigheten har fått tillfredsställande bevis för att det inte finns något tekniskt alternativ som ger samma säkerhet och/eller gör det möjligt att bibehålla produktens särskilda egenskaper.

Inte i kombination med E 250.

Högsta tillsatt mängd uttryckt som NaNO3: 80 mg/kg. Högsta restmängd uttryckt som NaNO3: 50 mg/kg.

E 270

Mjölksyra

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

 

E 290

Koldioxid

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

 

E 296

Äppelsyra

Produkter av vegetabiliskt ursprung

 

E 300

Askorbinsyra

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Köttprodukter

 

E 301

Natriumaskorbat

Köttprodukter

Får endast användas i samband med nitrater och nitriter.

E 306*

Tokoferolrika

extrakt

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

Antioxidationsmedel.

E 322*

Lecitiner

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Mjölkprodukter

Endast från ekologisk produktion.

E 325

Natriumlaktat

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Mjölkbaserade produkter och köttprodukter

 

E 330

Citronsyra

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

 

E 331

Natriumcitrater

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

 

E 333

Kalciumcitrater

Produkter av vegetabiliskt ursprung

 

E 334

Vinsyra

(L(+))

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Mjöd

 

E 335

Natriumtartrater

Produkter av vegetabiliskt ursprung

 

E 336

Kaliumtartrater

Produkter av vegetabiliskt ursprung

 

E 341 (i)

Monokalciumfosfat

Självjäsande mjöl

Jäsmedel.

E 392*

Extrakt av rosmarin

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

Endast från ekologisk produktion.

E 400

Alginsyra

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Mjölkprodukter

 

E 401

Natriumalginat

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Mjölkprodukter

Köttbaserad korv

 

E 402

Kaliumalginat

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Mjölkbaserade produkter

 

E 406

Agar

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Mjölkbaserade produkter och köttprodukter

 

E 407

Karragenan

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Mjölkbaserade produkter

 

E 410*

Fruktkärnmjöl

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

Endast från ekologisk produktion.

E 412*

Guarkärnmjöl

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

Endast från ekologisk produktion.

E 414*

Gummi arabicum (akaciagummi)

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

Endast från ekologisk produktion.

E 415

Xantangummi

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

 

E 417

Taragummi

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

Förtjockningsmedel.

Endast från ekologisk produktion.

E 418

Gellangummi

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

Endast med högt acylgruppsinnehåll.

Endast från ekologisk produktion, med tillämpning från och med den 1 januari 2023.

E 422

Glycerol

Växtextrakt

Aromer

Endast av vegetabiliskt ursprung.

Lösningsmedel och bärare i växtextrakt och aromer.

Fuktighetsbevarande medel i gelkapslar.

Ytbeläggning på tabletter.

Endast från ekologisk produktion.

E 440 (i)*

Pektin

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Mjölkbaserade produkter

 

E 460

Cellulosa

Gelatin

 

E 464

Hydroxipropylmetylcellulosa

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

Inkapslingsmaterial för kapslar.

E 500

Natriumkarbonater

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

 

E 501

Kaliumkarbonater

Produkter av vegetabiliskt ursprung

 

E 503

Ammoniumkarbonater

Produkter av vegetabiliskt ursprung

 

E 504

Magnesiumkarbonater

Produkter av vegetabiliskt ursprung

 

E 509

Kalciumklorid

Mjölkbaserade produkter

Koaguleringsmedel.

E 516

Kalciumsulfat

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Bärare.

E 524

Natriumhydroxid

”Laugengebäck”

Aromer

Ytbehandling.

Surhetsreglerande medel.

E 551

Kiseldioxid

Örter och kryddor i form av torkat pulver

Aromer

Propolis

 

E 553b

Talk

Köttbaserad korv

Ytbehandling.

E 901

Bivax

Konfektyrvaror

Ytbehandlingsmedel.

Endast från ekologisk produktion.

E 903

Karnaubavax

Konfektyrvaror

Citrusfrukt

Ytbehandlingsmedel.

Skyddsmetod vid obligatorisk extrem köldbehandling av frukt som obligatorisk karantänåtgärd mot skadegörare, i enlighet med kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2017/1279 (1).

Endast från ekologisk produktion.

E 938

Argon

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

 

E 939

Helium

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

 

E 941

Kväve

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

 

E 948

Syre

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

 

E 968

Erytritol

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

Endast från ekologisk produktion utan användning av jonbytesteknik.

AVSNITT A2 – PROCESSHJÄLPMEDEL OCH ANDRA PRODUKTER SOM FÅR ANVÄNDAS FÖR BEARBETNING AV EKOLOGISKT PRODUCERADE INGREDIENSER AV JORDBRUKSURSPRUNG

De särskilda villkor och begränsningar som anges här ska tillämpas utöver villkoren i godkännandena enligt förordning (EG) nr 1333/2008.

Namn

Endast godkänt för bearbetning av följande ekologiska livsmedel

Särskilda villkor och begränsningar

Vatten

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

Dricksvatten enligt rådets direktiv 98/83/EG (2).

Kalciumklorid

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Köttbaserad korv

Koaguleringsmedel.

Kalciumkarbonat

Produkter av vegetabiliskt ursprung

 

Kalciumhydroxid

Produkter av vegetabiliskt ursprung

 

Kalciumsulfat

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Koaguleringsmedel.

Magnesiumklorid (eller nigari)

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Koaguleringsmedel.

Kaliumkarbonat

Druvor

Torkmedel.

Natriumkarbonat

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

 

Mjölksyra

Ost

För reglering av pH-värdet i saltlaken vid ostframställning.

L(+)-Mjölksyra från jäsning

Vegetabiliskt proteinextrakt

 

Citronsyra

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

 

Natriumhydroxid

Sockerarter

Olja av vegetabiliskt ursprung utom olivolja

Vegetabiliskt proteinextrakt

 

Svavelsyra

Gelatin

Sockerarter

 

Humleextrakt

Socker

Endast för antimikrobiella ändamål.

Från ekologisk produktion, om det finns tillgängligt.

Extrakt från kolofonium från tall

Socker

Endast för antimikrobiella ändamål.

Från ekologisk produktion, om det finns tillgängligt.

Saltsyra

Gelatin

Ostarna Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese och Leidse Nagelkaas

Gelatinframställning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (3).

För reglering av pH-värdet i saltlaken vid ostbearbetning.

Ammoniumhydroxid

Gelatin

Gelatinframställning i enlighet med förordning (EG) nr 853/2004.

Väteperoxid

Gelatin

Gelatinframställning i enlighet med förordning (EG) nr 853/2004.

Koldioxid

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

 

Kväve

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

 

Etanol

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

Lösningsmedel.

Garvsyra

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Filtreringsmedel.

Äggalbumin

Produkter av vegetabiliskt ursprung

 

Kasein

Produkter av vegetabiliskt ursprung

 

Gelatin

Produkter av vegetabiliskt ursprung

 

Husbloss

Produkter av vegetabiliskt ursprung

 

Vegetabiliska oljor

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

Smörj-, släpp- eller skumdämpningsmedel. Endast från ekologisk produktion.

Kiseldioxid i form av gel eller kolloid

Produkter av vegetabiliskt ursprung

 

Aktiverat kol

(CAS-nr 7440-44-0)

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

 

Talk

Produkter av vegetabiliskt ursprung

I enlighet med de särskilda renhetskriterierna för livsmedelstillsats E 553b.

Bentonit

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Mjöd

Förtjockningsmedel för mjöd.

Cellulosa

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Gelatin

 

Diatoméjord

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Gelatin

 

Perlit

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Gelatin

 

Hasselnötskal

Produkter av vegetabiliskt ursprung

 

Rismjöl

Produkter av vegetabiliskt ursprung

 

Bivax

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Släppmedel.

Endast från ekologisk produktion.

Karnaubavax

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Släppmedel.

Endast från ekologisk produktion.

Ättiksyra/ättika och vinäger

Produkter av vegetabiliskt ursprung

Fisk

Endast från ekologisk produktion.

Från naturlig jäsning.

Tiaminhydroklorid

Fruktviner, äppelcider, päroncider och mjöd

 

Diammoniumfosfat

Fruktviner, äppelcider, päroncider och mjöd

 

Träfiber

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

Timrets ursprung bör begränsas till certifierat, hållbart avverkat trä.

Trä som används får inte innehålla toxiska beståndsdelar (behandling efter skörd, naturligt förekommande toxiner eller toxiner från mikroorganismer).

DEL B

Godkända icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung för användning för produktion av bearbetade ekologiska livsmedel enligt artikel 24.2 b i förordning (EU) 2018/848

Namn

Särskilda villkor och begränsningar

Aramealger (Eisenia bicyclis), ej bearbetade samt produkter i första bearbetningsledet som har direkt samband med dessa alger

 

Hijikialger (Hizikia fusiforme), ej bearbetade samt produkter i första bearbetningsledet som har direkt samband med dessa alger

 

Bark från Pau d’arco-trädet Handroanthus impetiginosus (”lapacho”)

Endast för användning i kombucha- och teblandningar.

Fjälster

Från naturliga råvaror av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung.

Gelatin

Från andra källor än svin.

Mjölkmineraler i pulver- eller vätskeform

Endast vid användning som organoleptisk tillsats för att helt eller delvis ersätta natriumklorid.

Viltlevande fiskar och vilda vattenlevande djur, ej bearbetade samt produkter som härrör från dessa efter bearbetning

Endast från fiske som certifierats som hållbart enligt ett system som erkänns av den behöriga myndigheten i överensstämmelse med de principer som fastställs i förordning (EU) nr 1380/2013, i enlighet med del III punkt 3.1.3.1 c i bilaga II till förordning (EU) 2018/848.

Endast när de inte finns tillgängliga i ekologiskt vattenbruk.

DEL C

Godkända processhjälpmedel och andra produkter för produktion av jäst och jästprodukter enligt artikel 24.2 c i förordning (EU) 2018/848

Namn

Primärjäst

Jästproduktion/jästberedning/jästsammansättning

Särskilda villkor och begränsningar

Kalciumklorid

X

 

 

Koldioxid

X

X

 

Citronsyra

X

 

För pH-reglering vid jästproduktion.

Mjölksyra

X

 

För pH-reglering vid jästproduktion.

Kväve

X

X

 

Syre

X

X

 

Potatisstärkelse

X

X

För filtrering.

Endast från ekologisk produktion.

Natriumkarbonat

X

X

För pH-reglering.

Vegetabiliska oljor

X

X

Smörj-, släpp- eller skumdämpningsmedel.

Endast från ekologisk produktion.

DEL D

Godkända produkter och ämnen för produktion och bevarande av ekologiska vinprodukter inom vinsektorn enligt del VI punkt 2.2 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848

Namn

ID-nummer

Hänvisningar i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2019/934

Särskilda villkor och begränsningar

Luft

 

Del A, tabell 1, punkterna 1 och 8

 

Syrgas

E 948

CAS-nr 17778-80-2

Del A, tabell 1, punkt 1

Del A, tabell 2, punkt 8.4

 

Argon

E 938

CAS-nr 7440-37-1

Del A, tabell 1, punkt 4

Del A, tabell 2, punkt 8.1

Får inte användas för genomströmning.

Kväve

E 941

CAS-nr 7727-37-9

Del A, tabell 1, punkterna 4, 7 och 8

Del A, tabell 2, punkt 8.2

 

Koldioxid

E 290

CAS-nr 124-38-9

Del A, tabell 1, punkterna 4 och 8

Del A, tabell 2, punkt 8.3

 

Bitar av ek

 

Del A, tabell 1, punkt 11

 

Vinsyra (L(+))

E 334

CAS-nr 87-69-4

Del A, tabell 2, punkt 1.1

 

Mjölksyra

E 270

Del A, tabell 2, punkt 1.3

 

Kalium-L(+)-tartrat

E 336 (ii)

CAS-nr 921-53-9

Del A, tabell 2, punkt 1.4

 

Kaliumbikarbonat

E 501 (ii)

CAS-nr 298-14-6

Del A, tabell 2, punkt 1.5

 

Kalciumkarbonat

E 170

CAS-nr 471-34-1

Del A, tabell 2, punkt 1.6

 

Kalciumsulfat

E 516

Del A, tabell 2, punkt 1.8

 

Svaveldioxid

E 220

CAS-nr 7446-09-5

Del A, tabell 2, punkt 2.1

För röda viner får innehållet av svaveldioxid enligt del B punkt A.1 a i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2019/934 inte överskrida 100 mg/l, med en restsockerhalt som är lägre än 2 g/l.

För vita viner och roséviner får innehållet av svaveldioxid enligt del B punkt A.1 b i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2019/934 inte överskrida 150 mg/l, med en restsockerhalt som är lägre än 2 g/l.

Det högsta tillåtna innehåll av svaveldioxid som tillämpas i enlighet med del B i bilaga I till förordning (EU) 2019/934 ska för övriga viner minskas med 30 mg/l.

Kaliumvätesulfit

E 228

CAS-nr 7773-03-7

Del A, tabell 2, punkt 2.2

Kaliumdisulfit

E 224

CAS-nr 16731-55-8

Del A, tabell 2, punkt 2.3

L-Askorbinsyra

E 300

Del A, tabell 2, punkt 2.6

 

Kol för oenologiskt bruk

 

Del A, tabell 2, punkt 3.1

 

Diammoniumvätefosfat

E 342 / CAS-nr 7783-28-0

Del A, tabell 2, punkt 4.2

 

Tiaminhydroklorid

CAS-nr 67-03-8

Del A, tabell 2, punkt 4.5

 

Jästautolysater

 

Del A, tabell 2, punkt 4.6

 

Jästcellväggar

 

Del A, tabell 2, punkt 4.7

 

Inaktiverad jäst

 

Del A, tabell 2, punkt 4.8

Del A, tabell 2, punkt 10.5

Del A, tabell 2, punkt 11.5

 

Ätligt gelatin

CAS-nr 9000-70-8

Del A, tabell 2, punkt 5.1

Från ekologiska råvaror, om det finns tillgängligt.

Veteprotein

 

Del A, tabell 2, punkt 5.2

Från ekologiska råvaror, om det finns tillgängligt.

Ärtprotein

 

Del A, tabell 2, punkt 5.3

Från ekologiska råvaror, om det finns tillgängligt.

Potatisprotein

 

Del A, tabell 2, punkt 5.4

Från ekologiska råvaror, om det finns tillgängligt.

Husbloss

 

Del A, tabell 2, punkt 5.5

Från ekologiska råvaror, om det finns tillgängligt.

Kasein

CAS-nr 9005-43-0

Del A, tabell 2, punkt 5.6

Från ekologiska råvaror, om det finns tillgängligt.

Kaliumkaseinat

CAS-nr 68131-54-4

Del A, tabell 2, punkt 5.7

 

Äggalbumin

CAS-nr 9006-59-1

Del A, tabell 2, punkt 5.8

Från ekologiska råvaror, om det finns tillgängligt.

Bentonit

E 558

Del A, tabell 2, punkt 5.9

 

Kiseldioxid i form av gel eller kolloid

E 551

Del A, tabell 2, punkt 5.10

 

Tanniner

 

Del A, tabell 2, punkt 5.12

Del A, tabell 2, punkt 6.4

Från ekologiska råvaror, om det finns tillgängligt.

Kitosan från Aspergillus niger

CAS-nr 9012-76-4

Del A, tabell 2, punkt 5.13

Del A, tabell 2, punkt 10.3

 

Jästproteinextrakt

 

Del A, tabell 2, punkt 5.15

Från ekologiska råvaror, om det finns tillgängligt.

Kaliumalginat

E 402 / CAS-nr 9005-36-1

Del A, tabell 2, punkt 5.18

 

Kaliumvätetartrat

E 336 (i) / CAS-nr 868-14-4

Del A, tabell 2, punkt 6.1

 

Citronsyra

E 330

Del A, tabell 2, punkt 6.3

 

Metavinsyra

E 353

Del A, tabell 2, punkt 6.7

 

Gummi arabicum (akaciagummi)

E 414 / CAS-nr 9000-01-5

Del A, tabell 2, punkt 6.8

Från ekologiska råvaror, om det finns tillgängligt.

Mannoproteiner från jäst

 

Del A, tabell 2, punkt 6.10

 

Pektinlyas

EC 4.2.2.10

Del A, tabell 2, punkt 7.2

Endast för oenologiskt bruk vid klarning.

Pektinmetylesteras

EC 3.1.1.11

Del A, tabell 2, punkt 7.3

Endast för oenologiskt bruk vid klarning.

Polygalakturonas

EC 3.2.1.15

Del A, tabell 2, punkt 7.4

Endast för oenologiskt bruk vid klarning.

Hemicellulas

EC 3.2.1.78

Del A, tabell 2, punkt 7.5

Endast för oenologiskt bruk vid klarning.

Cellulas

EC 3.2.1.4

Del A, tabell 2, punkt 7.6

Endast för oenologiskt bruk vid klarning.

Jäst för vinframställning

 

Del A, tabell 2, punkt 9.1

För enskilda jäststammar: om möjligt ekologiska.

Mjölksyrabakterier

 

Del A, tabell 2, punkt 9.2

 

Kopparcitrat

CAS-nr 866-82-0

Del A, tabell 2, punkt 10.2

 

Kåda från aleppotall

 

Del A, tabell 2, punkt 11.1

 

Färska jäsningsrester

 

Del A, tabell 2, punkt 11.2

Endast från ekologisk produktion.


(1)  Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2017/1279 av den 14 juli 2017 om ändring av bilagorna I–V till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EUT L 184, 15.7.2017, s. 33).

(2)  Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).


BILAGA VI

Produkter och ämnen som är godkända för användning i ekologisk produktion i vissa områden i tredjeländer i enlighet med artikel 45.2 i förordning (EU) 2018/848