12.5.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/763

av den 23 april 2021

om tekniska standarder för genomförande för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tillsynsrapportering och offentliggörande avseende minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 430.7 femte stycket och artikel 434a femte stycket,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU, samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (2), särskilt artikel 45i.5 och 45i.6, och

av följande skäl:

(1)

Den harmoniserade miniminivån för villkorsförteckningen för total förlustabsorberingskapacitet (TLAC-standarden) för globala systemviktiga institut har införts i unionslagstiftningen genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/876 (3) om ändring av förordning (EU) nr 575/2013. Det institutspecifika tillägget för globala systemviktiga institut och det institutspecifika kravet för institut som inte är globala systemviktiga institut, benämnt minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL), har fastställts genom riktade ändringar av direktiv 2014/59/EU som infördes genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/879 (4).. Krav på rapportering och offentliggörande för både TLAC-standarden och minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder ingår nu i förordning (EU) nr 575/2013 respektive direktiv 2014/59/EU.

(2)

Eftersom TLAC-standarden och minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder eftersträvar samma mål om att säkerställa att institut och enheter som är etablerade i unionen har en tillräcklig förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet bör de två kraven komplettera varandra inom ramen för ett gemensamt ramverk. Det är därför lämpligt att fastställa en uppsättning mallar för rapportering och offentliggörande av harmoniserad information om kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut och större dotterföretag till globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU (TLAC) och det institutspecifika minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder som är tillämpliga på alla institut.

(3)

I enlighet med artikel 434a i förordning (EU) nr 575/2013 ska de förslag till tekniska standarder för genomförande som ska utarbetas av Europeiska bankmyndigheten (EBA) för att fastställa enhetliga format för offentliggörande av information syfta till största möjliga enhetlighet i förhållande till internationella standarder, för att göra det lättare att jämföra information. Baselkommittén för banktillsyn offentliggjorde i december 2018 krav på offentliggörande av information för pelare 3, inklusive krav på offentliggörande av information inom ramen för TLAC. De format för offentliggörande av information samt instruktioner för detta som fastställs i denna förordning bör därför vara förenliga med de uppdaterade upplysningskraven från Baselkommittén för banktillsyn.

(4)

För att säkerställa att institutens efterlevnadskostnader inte ökar orimligt och att datakvaliteten upprätthålls bör rapporterings- och upplysningskraven i största möjliga utsträckning anpassas till varandra, även i fråga om frekvens. En anpassning av de tekniska standarderna för genomförande avseende rapporterings- och upplysningskraven för TLAC och minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder krävs dessutom uttryckligen i artikel 45i.5 tredje stycket och artikel 45i.6 tredje stycket i direktiv 2014/59/EU. Det är därför lämpligt att i en enda förordning fastställa standarder tillämpliga på både rapportering och offentliggörande av TLAC och minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder. Samtidigt bör både rapporteringens och upplysningarnas detaljnivå och frekvens anpassas på lämpligt sätt, med beaktande av kraven i förordning (EU) nr 575/2013 respektive direktiv 2014/59/EU, samt behovet av att säkerställa att instituten alltid uppfyller dessa krav.

(5)

Enligt direktiv 2014/59/EU ska information om minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder rapporteras till både behöriga myndigheter och resolutionsmyndigheter. Enligt förordning (EU) nr 575/2013 ska information om TLAC endast rapporteras till behöriga myndigheter. Enligt artikel 45d.1 i direktiv 2014/59/EU består emellertid minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder för en resolutionsenhet som utgör ett globalt systemviktigt institut eller som ingår i ett globalt systemviktigt institut av TLAC-kravet och eventuella ytterligare tillägg. Det är därför lämpligt att säkerställa att resolutionsmyndigheterna får information om TLAC från globala systemviktiga institut som en del av deras rapportering med avseende på minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder. Detta bör inte påverka arrangemang som ingåtts av behöriga myndigheter och resolutionsmyndigheter för att minimera dataflödena.

(6)

Enligt artikel 45i.5 i direktiv 2014/59/EU ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande för att specificera ett standardiserat sätt att tillhandahålla information om klassificering av kapitalbas och nedskrivningsbara skulder som är tillämplig i nationella insolvensförfaranden i varje medlemsstat, av jämförbarhets- och rättssäkerhetsskäl. Standardiserade uppgifter om insolvenshierarkier i varje medlemsstat, och uppdateringar av dessa, bör därför göras tillgängliga av respektive resolutionsmyndigheter för institut inom deras jurisdiktion. Denna information bör följa en standardiserad presentation av insolvenshierarkier.

(7)

När det gäller nedskrivningsbara skulder som regleras av ett tredjelands rätt krävs enligt artikel 45i.5 i direktiv 2014/59/EU också att EBA ska utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande för att specificera ett standardiserat sätt att tillhandahålla information som anger tredjeländer vars lagstiftning reglerar sådana skulder och, för varje identifierat tredjeland, huruvida sådana skulder innehåller avtalsvillkor som erkänner att de enligt det direktivet kan omfattas av nedskrivnings- och konverteringsbefogenheter. På grund av behovet av att ytterligare bedöma detaljnivån för rapporteringen av dessa element kommer EBA att utarbeta och lämna in tillhörande instruktioner och mallar till kommissionen separat i god tid så att både behöriga myndigheter och resolutionsmyndigheter regelbundet kan få tillgång till denna information. Avsaknaden av dessa begränsade ytterligare element kommer varken att påverka eller försena tillämpningen av rapporteringskraven i denna förordning.

(8)

Enheter som offentliggör information bör ta hänsyn till de relevanta riktlinjer som utfärdas av EBA när de bedömer huruvida informationen utgör väsentliga upplysningar, företagshemligheter eller konfidentiell information i enlighet med artikel 432 i förordning (EU) nr 575/2013.

(9)

Den skyldighet att rapportera och offentliggöra information om TLAC som fastställs i artikel 430.1 b, artikel 437a och artikel 447 h i förordning (EU) nr 575/2013 har tillämpats sedan den 27 juni 2019, i enlighet med artikel 3.3 andra stycket i förordning (EU) 2019/876. När denna förordning träder i kraft bör följaktligen globala systemviktiga institut och större dotterföretag till globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU omedelbart offentliggöra information om TLAC genom att använda mallarna och följa instruktionerna i denna förordning. Rapporteringen om TLAC-kravet i enlighet med denna förordning bör däremot börja tillämpas först från och med den 28 juni 2021 för att ge institut och behöriga myndigheter tillräckligt med tid för att genomföra de relevanta kraven.

(10)

När det gäller minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder ska de rapporteringsskyldigheter som fastställs i direktiv 2014/59/EU tillämpas senast från och med den 28 december 2020. Av samma skäl som för TLAC bör dock alla institut rapportera information med avseende på minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder med hjälp av mallarna och enligt instruktionerna i denna förordning från och med den 28 juni 2021. Däremot bör datumet för tillämpning av rapporteringskraven med avseende på minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder sammanfalla med utgången av övergångsperioden enligt artikel 45m.1 tredje stycket i direktiv 2014/59/EU, dvs. tidigast den 1 januari 2024.

(11)

Med tanke på att institut, behöriga myndigheter och resolutionsmyndigheter måste anpassa sina rapporteringssystem och elektroniska system till kraven i denna förordning bör överföringsdatumet för kvartalsrapportering av uppgifter som avser referensdatumet den 30 juni 2021 vara senast den 30 september 2021.

(12)

Denna förordning baseras på det förslag till tekniska standarder för genomförande som EBA har överlämnat till kommissionen.

(13)

EBA har genomfört ett öppet offentligt samråd om de förslag till tekniska standarder för genomförande som denna förordning grundar sig på, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna och begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

TILLSYNSRAPPORTERING

Artikel 1

Rapporteringsreferensdatum

Enheter som omfattas av rapporteringskrav för den totala förlustabsorberingskapaciteten (TLAC) och minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) på individuell nivå eller gruppnivå (rapporterande enheter) ska lämna information till behöriga myndigheter och resolutionsmyndigheter enligt följande referensdatum för rapportering:

a)

För kvartalsrapportering: 31 mars, 30 juni, 30 september samt 31 december.

b)

För halvårsrapportering: 30 juni och 31 december.

c)

För årsrapportering: den 31 december.

Artikel 2

Överföringsdatum

1.   Resolutionsenheterna ska överlämna information till de behöriga myndigheterna och resolutionsmyndigheterna senast vid utgången av arbetsdagen på följande överföringsdatum:

a)

För kvartalsrapportering: 19 maj, 18 augusti, 18 november och 18 februari, med undantag för uppgifter som avser referensdatumet den 30 juni 2021, där överföringsdatumet ska vara senast den 30 september 2021.

b)

För halvårsrapportering: 18 augusti och 18 februari.

c)

För årsrapportering: 18 februari.

2.   Om överföringsdatumet är en allmän helgdag i medlemsstaten för den behöriga myndighet eller resolutionsmyndighet som informationen som avses i punkt 1 ska överlämnas till, eller är en lördag eller söndag, ska informationen överlämnas före stängning närmast följande arbetsdag.

3.   Rapporterande enheter får lämna uppgifter som inte varit föremål för ett uttalande från en extern revisor (oreviderade siffror). Om siffror som granskats av en extern revisor som lämnar ett revisionsuttalande (reviderade siffror) avviker från de inlämnade oreviderade siffrorna ska de rapporterande enheterna lämna in de reviderade siffrorna utan onödigt dröjsmål.

4.   Rapporterande enheter ska utan onödigt dröjsmål lämna in eventuella andra korrigeringar till behöriga myndigheter och resolutionsmyndigheter.

Artikel 3

Format och frekvens för resolutionsenheters rapportering på individuell nivå

1.   Resolutionsenheter utan dotterföretag som omfattas av kraven i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU i enlighet med artikel 45e i det direktivet ska lämna information på individuell nivå till de behöriga myndigheterna och resolutionsmyndigheterna enligt följande:

a)

Information om nyckeltal enligt mall 1 kolumn 0010 i bilaga I till denna förordning ska rapporteras varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 1 i bilaga II till denna förordning.

b)

Information om sammansättning av kapitalbas och kvalificerade skulder enligt mall 2 kolumn 0010 i bilaga I till denna förordning ska rapporteras varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 2.1 i bilaga II till denna förordning.

c)

Information om finansieringsstrukturen för kvalificerade skulder enligt mall 4 i bilaga I till denna förordning ska rapporteras varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 2.3 i bilaga II till denna förordning.

d)

Information om instrument som regleras av tredjelands rätt, enligt mall 7 i bilaga I till denna förordning, ska rapporteras varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 4 i bilaga II till denna förordning.

2.   Resolutionsenheter ska lämna information till behöriga myndigheter och resolutionsmyndigheter om uppdelningen av kapitalbasen och skulderna efter rangordning vid insolvens enligt specifikationerna i mall 6 i bilaga I på individuell nivå varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 3.2 i bilaga II.

3.   Utöver den information som avses i punkterna 1 och 2 ska resolutionsenheter som omfattas av kravet i artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013 på individuell nivå i enlighet med artikel 6.1a i den förordningen lämna information på individuell nivå till resolutionsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna enligt följande:

a)

Information om nyckeltal enligt mall 1 kolumn 0020 i bilaga I till denna förordning ska rapporteras varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 1 i bilaga II till denna förordning.

b)

Information om sammansättning av kapitalbas och kvalificerade skulder enligt mall 2 kolumnerna 0020 och 0030 i bilaga I till denna förordning ska rapporteras varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 2.1 i bilaga II till denna förordning.

Artikel 4

Format och frekvens för resolutionsenheters rapportering på gruppnivå

1.   Resolutionsenheter som omfattas av kraven i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU på gruppnivå i enlighet med artikel 45e i det direktivet ska lämna information på gruppnivå till de behöriga myndigheterna och resolutionsmyndigheterna enligt följande:

a)

Information om nyckeltal enligt mall 1 kolumn 0010 i bilaga I till denna förordning ska rapporteras varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 1 i bilaga II till denna förordning.

b)

Information om sammansättning av kapitalbas och kvalificerade skulder enligt mall 2 kolumn 0010 i bilaga I till denna förordning ska rapporteras varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 2.1 i bilaga II till denna förordning.

c)

Information om finansieringsstrukturen för kvalificerade skulder enligt mall 4 i bilaga I till denna förordning ska rapporteras varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 2.3 i bilaga II till denna förordning.

d)

Information om instrument som regleras av tredjelands rätt, enligt mall 7 i bilaga I till denna förordning, ska rapporteras varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 4 i bilaga II till denna förordning.

2.   Utöver den information som avses i punkt 1 ska resolutionsenheter som omfattas av kravet i artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013 på gruppnivå i enlighet med artikel 11.3a i den förordningen lämna information på gruppnivå till de behöriga myndigheterna och resolutionsmyndigheterna enligt följande:

a)

Information om nyckeltal enligt mall 1 kolumn 0020 i bilaga I till denna förordning ska rapporteras varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 1 i bilaga II till denna förordning.

b)

Information om sammansättning av kapitalbas och kvalificerade skulder enligt mall 2 kolumnerna 0020 och 0030 i bilaga I till denna förordning ska rapporteras varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 2.1 i bilaga II till denna förordning.

Artikel 5

Format och frekvens för rapportering på individuell nivå av enheter som själva inte är resolutionsenheter och av större dotterföretag till globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU

1.   Enheter som själva inte utgör resolutionsenheter och som omfattas av kraven i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU på individuell nivå i enlighet med artikel 45f i det direktivet ska lämna information på individuell nivå till de behöriga myndigheterna och resolutionsmyndigheterna enligt följande:

a)

Information om belopp och sammansättning av kapitalbas och kvalificerade skulder enligt mall 3 kolumn 0010 i bilaga I till denna förordning ska rapporteras varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 2.2 i bilaga II till denna förordning.

b)

Information om finansieringsstrukturen för kvalificerade skulder enligt mall 4 i bilaga I till denna förordning ska rapporteras varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 2.3 i bilaga II till denna förordning.

c)

Information om instrument som regleras av tredjelands rätt, enligt mall 7 i bilaga I till denna förordning, ska rapporteras varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 4 i bilaga II till denna förordning.

2.   Enheter som själva inte utgör resolutionsenheter ska lämna information till behöriga myndigheter och resolutionsmyndigheter om uppdelningen av kapitalbasen och skulderna efter rangordning vid insolvens enligt specifikationerna i mall 5 i bilaga I på individuell nivå varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 3.1 i bilaga II.

3.   Utöver den information som avses i punkt 1 och 2 ska enheter som är större dotterföretag till globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU och som omfattas av kravet i artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013 på individuell nivå i enlighet med artikel 6.1a i den förordningen lämna information på individuell nivå till behöriga myndigheter och resolutionsmyndigheter om beloppet och sammansättningen av kapitalbas och kvalificerade skulder enligt mall 3 kolumn 0020 i bilaga I till denna förordning varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 2.2 i bilaga II till denna förordning.

Artikel 6

Format och frekvens för rapportering på gruppnivå av enheter som själva inte är resolutionsenheter och av större dotterföretag till globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU

1.   Enheter som själva inte utgör resolutionsenheter och som omfattas av kraven i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU på gruppnivå i enlighet med artikel 45f i det direktivet ska lämna information på gruppnivå till de behöriga myndigheterna och resolutionsmyndigheterna enligt följande:

a)

Information om belopp och sammansättning av kapitalbas och kvalificerade skulder enligt mall 3 kolumn 0010 i bilaga I till denna förordning ska rapporteras varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 2.2 i bilaga II till denna förordning.

b)

Information om finansieringsstrukturen för kvalificerade skulder enligt mall 4 i bilaga I till denna förordning ska rapporteras varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 2.3 i bilaga II till denna förordning.

c)

Information om instrument som regleras av tredjelands rätt, enligt mall 7 i bilaga I till denna förordning, ska rapporteras varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 4 i bilaga II till denna förordning.

2.   Utöver den information som avses i punkt 1 ska enheter som är större dotterföretag till globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU och som omfattas av kravet i artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013 på gruppnivå i enlighet med artikel 11.3a i den förordningen lämna information till behöriga myndigheter och resolutionsmyndigheter om beloppet och sammansättningen av kapitalbas och kvalificerade skulder enligt mall 3 kolumn 0020 i bilaga I till denna förordning varje kvartal i enlighet med instruktionerna i del II punkt 2.2 i bilaga II till denna förordning.

Artikel 7

Format för datautbyte och information som åtföljer inlämningarna

1.   Rapporterande enheter ska lämna information i enlighet med denna förordning i de format och framställningar för datautbyte som anges av deras behöriga myndigheter eller resolutionsmyndigheter, och i enlighet med de uppgiftspostdefinitioner som ingår i uppgiftspostmodellen och de valideringsregler som fastställs i bilaga III till denna förordning.

2.   När de rapporterande enheterna lämnar information i enlighet med denna förordning ska de iaktta följande:

a)

Information som inte krävs eller inte är tillämplig får inte ingå i uppgiftsinlämningen.

b)

Numeriska värden ska inges enligt följande:

i)

Datapunkter av datatypen ”monetär” ska rapporteras med en minsta noggrannhet motsvarande tusentals enheter.

ii)

Datapunkter av datatypen ”procentandel” ska anges per enhet med en minsta noggrannhet motsvarande fyra decimaler.

iii)

Datapunkter av uppgiftstypen ”heltal” ska anges utan decimaler och med en minsta noggrannhet motsvarande en enhet.

c)

Instituten ska identifieras enbart med hjälp av sin identifieringskod för juridiska personer (LEI). Juridiska personer och motparter som inte är institut ska identifieras genom sin LEI-kod om sådan finns.

3.   Information som lämnas av rapporterande enheter i enlighet med denna förordning ska åtföljas av följande information:

a)

Rapporteringsreferensdatum och referensperiod.

b)

Rapporteringsvaluta.

c)

Redovisningsstandard.

d)

Det rapporterande institutets juridiska personer.

e)

Enheter som ingår i konsolideringen.

Artikel 8

Standardiserad presentation av rangordningar vid insolvens

1.   Resolutionsmyndigheterna ska sammanställa information om rangordning av poster i sina nationella insolvensförfaranden i det standardiserade format som anges i bilaga IV. De ska uppdatera denna information när ändringar sker utan onödigt dröjsmål.

2.   Resolutionsmyndigheterna ska offentliggöra den information som avses i punkt 1 för att göra den tillgänglig för institut som står under deras tillsyn.

AVDELNING II

INSTITUTENS OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION

Artikel 9

Upplysningsfrekvens och datum för upplysningar

1.   Information som avses i artikel 10.1 ska lämnas varje kvartal. Information som avses i artikel 10.2 ska lämnas varje halvår.

2.   Information som avses i artiklarna 11.1 och 14.1 ska lämnas varje halvår. Information som avses i artiklarna 11.2 och 14.2 ska lämnas varje år.

3.   Information som avses i artikel 12.1 ska lämnas varje kvartal. Information som avses i artikel 12.2 ska lämnas varje halvår.

4.   Information som avses i artikel 13.1 ska lämnas varje halvår. Information som avses i artikel 13.2 ska lämnas varje år.

5.   Information som avses i artikel 15 ska lämnas enligt följande:

a)

På halvårsbasis om det företag som offentliggör information är ett stort institut.

b)

På årsbasis om det företag som offentliggör information varken är ett stort institut eller ett litet och icke-komplext institut.

6.   När det gäller offentliggörande ska enheter som offentliggör information iaktta följande:

a)

Information som offentliggörs på årsbasis ska göras tillgänglig på samma dag som institutet offentliggör sina räkenskaper eller så snart som möjligt därefter.

b)

Information som offentliggörs på halvårs- eller kvartalsbasis ska där så är tillämpligt göras tillgänglig på samma dag som institutet offentliggör sina räkenskaper för samma period, eller så snart som möjligt därefter.

c)

Om informationen enligt denna del offentliggörs senare än räkenskaperna för den berörda perioden ska fördröjningen däremellan, för att kunna godtas, vara rimlig och i alla händelser inte gå utöver den tidsram som de behöriga myndigheterna fastställt enligt artikel 106 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (6).

Artikel 10

Offentliggörande av information om nyckeltal beträffande kapitalbas och kvalificerade skulder samt kraven på kapitalbas och kvalificerade skulder från resolutionsenheter

1.   Resolutionsenheter som är ett globalt systemviktigt institut eller del av ett sådant ska offentliggöra den information som anges i artikel 447 h i förordning (EU) nr 575/2013 och artikel 45i.3 a och c i direktiv 2014/59/EU, i enlighet med mallen EU KM2 i bilaga V till denna förordning och de relevanta instruktionerna i bilaga VI till denna förordning.

2.   Resolutionsenheter som varken är ett globalt systemviktigt institut eller del av ett sådant ska offentliggöra den information som anges i artikel 45i.3 a och c i direktiv 2014/59/EU, i enlighet med mallen EU KM2 i bilaga V till denna förordning och de relevanta instruktionerna i bilaga VI till denna förordning.

Artikel 11

Offentliggörande av information om sammansättningen av kapitalbas och kvalificerade skulder från resolutionsenheter

1.   Resolutionsenheter som är ett globalt systemviktigt institut eller del av ett sådant ska offentliggöra den information som anges i artikel 437a a, c och d i förordning (EU) nr 575/2013 och den information om sammansättningen av kapitalbas och kvalificerade skulder som krävs enligt artikel 45i.3 b i direktiv 2014/59/EU, i enlighet med mallen EU TLAC1 i bilaga V till denna förordning och de relevanta instruktionerna i bilaga VI till denna förordning.

2.   Resolutionsenheter som varken är ett globalt systemviktigt institut eller del av ett sådant ska offentliggöra den information om sammansättningen av kapitalbas och kvalificerade skulder som anges i artikel 45i.3 b i direktiv 2014/59/EU, i enlighet med mallen EU TLAC1 i bilaga V till denna förordning och de relevanta instruktionerna i bilaga VI till denna förordning.

Artikel 12

Offentliggörande av information om nyckeltal och intern förlusttäckningskapacitet för enheter som själva inte är resolutionsenheter

1.   Enheter som är större dotterföretag till globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU och som inte själva är resolutionsenheter ska offentliggöra följande information i enlighet med mallen EU ILAC i bilaga V till denna förordning och de relevanta instruktionerna i bilaga VI till denna förordning:

a)

Information som krävs i enlighet med artikel 437a a, c och d i förordning (EU) nr 575/2013.

b)

Information som krävs i enlighet med artikel 447 h i förordning (EU) nr 575/2013.

c)

Information som krävs i enlighet med artikel 45i.3 a och c i direktiv 2014/59/EU.

d)

Information om sammansättningen av kapitalbas och kvalificerade skulder som krävs i enlighet med artikel 45i.3 b i direktiv 2014/59/EU.

2.   Enheter som inte är större dotterföretag till globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU och som inte själva är resolutionsenheter ska offentliggöra följande information i enlighet med mallen EU ILAC i bilaga V till denna förordning och de relevanta instruktionerna i bilaga VI till denna förordning:

a)

Information som krävs i enlighet med artikel 45i.3 a och c i direktiv 2014/59/EU.

b)

Information om sammansättningen av kapitalbas och kvalificerade skulder som krävs i enlighet med artikel 45i.3 b i direktiv 2014/59/EU.

Artikel 13

Offentliggörande av information om rangordning av borgenärer från enheter som inte är resolutionsenheter

1.   Enheter som är större dotterföretag till globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU och som inte själva är resolutionsenheter ska offentliggöra den information om löptidsprofil och rangordning vid normala insolvensförfaranden som anges i artikel 437a a och b i förordning (EU) nr 575/2013 och artikel 45i.3 b i direktiv 2014/59/EU, i enlighet med mallen EU TLAC2a i bilaga V till denna förordning och de relevanta instruktionerna i bilaga VI till denna förordning.

2.   Enheter som inte är större dotterföretag till globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU och som inte själva är resolutionsenheter ska offentliggöra den information om löptidsprofil och rangordning vid normala insolvensförfaranden som anges i artikel 45i.3 b i direktiv 2014/59/EU, i enlighet med mallen EU TLAC2b i bilaga V till denna förordning och de relevanta instruktionerna i bilaga VI till denna förordning.

Enheter som avses i första stycket i denna punkt får välja att använda mall EU TLAC2a i stället för EU TLAC2b för att offentliggöra information om löptidsprofil och rangordning vid normala insolvensförfaranden som krävs i enlighet med artikel 45i.3 b i direktiv 2014/59/EU.

Artikel 14

Offentliggörande av information om rangordning av borgenärer från resolutionsenheter

1.   Resolutionsenheter som är ett globalt systemviktigt institut eller del av ett sådant ska offentliggöra den information om löptidsprofil och rangordning vid normala insolvensförfaranden som anges i artikel 437a a och b i förordning (EU) nr 575/2013 och artikel 45i.3 b i direktiv 2014/59/EU, i enlighet med mallen EU TLAC3a i bilaga V till denna förordning och de relevanta instruktionerna i bilaga VI till denna förordning.

2.   Resolutionsenheter som varken är ett globalt systemviktigt institut eller del av ett sådant ska offentliggöra den information om löptidsprofil och rangordning vid normala insolvensförfaranden som anges i artikel 45i.3 b i direktiv 2014/59/EU, i enlighet med mallen EU TLAC3b i bilaga V till denna förordning och de relevanta instruktionerna i bilaga VI till denna förordning.

Enheter som avses i första stycket i denna punkt får välja att använda mall EU TLAC3a i stället för EU TLAC3b för att offentliggöra information om löptidsprofil och rangordning vid normala insolvensförfaranden som krävs i enlighet med artikel 45i.3 b i direktiv 2014/59/EU.

Artikel 15

Offentliggörande av information om kapitalbasens och de kvalificerade skuldernas huvuddrag

Resolutionsenheter som är ett globalt systemviktigt institut eller del av ett sådant samt enheter som är större dotterföretag till globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU och som inte själva är resolutionsenheter ska offentliggöra den information som avses i artikel 437a a i förordning (EU) nr 575/2013, i enlighet med den genomförandeakt som avses i artikel 434a i samma förordning.

Artikel 16

Allmänna upplysningsregler

1.   Om företagen som offentliggör information får utelämna en eller flera upplysningar enligt vad som avses i artikel 432 i förordning (EU) nr 575/2013 får de relevanta raderna eller kolumnerna i de mallar eller tabeller som fastställs i denna förordning lämnas tomma och numreringen av efterföljande rader eller kolumner ska inte ändras.

2.   Företag som offentliggör information ska i relevant mall eller tabell tydligt markera de tomma raderna eller kolumnerna samt orsaken till att de relevanta upplysningarna utelämnats.

3.   Den kvalitativa och annan nödvändig kompletterande information som åtföljer den kvantitativa information som offentliggörs i enlighet med artikel 431 i förordning (EU) nr 575/2013 ska vara tillräckligt tydlig och heltäckande så att användarna av informationen kan förstå den kvantitativa information som offentliggörs och den ska placeras bredvid de mallar som den beskriver.

4.   Företag som offentliggör information ska iaktta följande när det gäller upplysningar om numeriska värden:

a)

Kvantitativa monetära uppgifter ska offentliggöras med en minsta noggrannhet motsvarande miljontals enheter.

b)

Kvantitativa uppgifter som offentliggörs som ”procentandel” ska anges per enhet med en minsta noggrannhet motsvarande fyra decimaler.

5.   Företag som offentliggör information ska bifoga följande till den information som lämnas:

a)

Referensdatum och referensperiod för offentliggörandet.

b)

Valutan som offentliggörandet avser.

c)

Namn och, i tillämpliga fall, identifieringskod för juridiska personer för den enhet som offentliggör information.

d)

Redovisningsstandard, i förekommande fall.

e)

Konsolideringens omfattning, i förekommande fall.

AVDELNING III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 17

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Avdelning I ska tillämpas från och med den 28 juni 2021.

Avdelning II ska tillämpas från och med den 1 juni 2021 när det gäller offentliggöranden i enlighet med artikel 437a och artikel 447 h i förordning (EU) nr 575/2013, och från och med tillämpningsdatumet för kraven på offentliggörande i enlighet med artikel 3.1 tredje stycket i direktiv (EU) 2019/879, vad gäller offentliggöranden i enlighet med artikel 45i.3 i direktiv 2014/59/EU.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 190.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/876 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information, samt av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 150, 7.6.2019, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/879 av den 20 maj 2019 om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet och om direktiv 98/26/EG (EUT L 150, 7.6.2019, s. 296).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).


BILAGA I

RAPPORTERING OM MINIMIKRAVEN FÖR KAPITALBAS OCH KVALIFICERADE SKULDER

MALLAR FÖR MREL OCH TLAC

Mallnr

Mallkod

Mallens/mallgruppens namn

Förkortning

 

 

BELOPP: Nyckeltal för MREL och TLAC

 

1

M = 01.00

Nyckeltal för MREL och TLAC (resolutionsgrupper/resolutionsenheter)

KM2

 

 

SAMMANSÄTTNING OCH LÖPTID

 

2

M = 02.00

Kapacitet och sammansättning för MREL och TLAC (resolutionsgrupper/-enheter)

TLAC1

3

M = 03.00

Internt MREL och internt TLAC

ILAC

4

M = 04.00

Finansieringsstruktur för kvalificerade skulder

LIAB-MREL

 

 

Rangordning av borgenärer

 

5

M = 05.00

Rangordning av borgenärer (enhet som inte är resolutionsenhet)

TLAC2

6

M = 06.00

Rangordning av borgenärer (resolutionsenheter)

TLAC3

 

 

AVTALSSPECIFIK INFORMATION

 

7

M = 07.00

Instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland

MTCI


M 01.00 – Nyckeltal för MREL och TLAC (resolutionsgrupper/resolutionsenheter) (KM2)

 

Minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Kapitalbaskrav och krav på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut (TLAC)

0010

0020

 

Totalt riskvägt exponeringsbelopp och totalt exponeringsmått

0100

TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP (TREA)

 

 

0110

TOTALT EXPONERINGSMÅTT (TEM)

 

 

 

Kapitalbas och kvalificerade skulder

0200

KAPITALBAS OCH KVALIFICERADE SKULDER

 

 

0210

Varav: kapitalbas och efterställda skulder

 

 

0220

Som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland

 

 

0230

Som innehåller en klausul om nedskrivning och konvertering som avses i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU

 

 

 

Andra nedskrivningsbara skulder

0250

ANDRA NEDSKRIVNINGSBARA SKULDER

 

 

0260

Som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland

 

 

0270

Som innehåller en klausul om nedskrivning och konvertering som avses i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU

 

 

0280

Återstående löptid på < 1 år

 

 

0285

Återstående löptid på >= 1 år och < 2 år

 

 

0290

Återstående löptid på >= 2 år

 

 

 

Kvoter och undantag från efterställning

0300

KAPITALBAS OCH KVALIFICERADE SKULDER SOM EN PROCENTANDEL AV TREA

 

 

0310

Varav: kapitalbas och efterställda skulder

 

 

0320

KAPITALBAS OCH KVALIFICERADE SKULDER SOM EN PROCENTANDEL AV TEM

 

 

0330

Varav kapitalbas och efterställda skulder

 

 

0340

Gäller det undantag för efterställning som föreskrivs i artikel 72b.4 i förordning (EU) nr 575/2013? (undantaget på 5 %)

 

 

0350

Totalt belopp för tillåtna icke efterställda kvalificerade skuldinstrument om den beslutsrätt avseende underordning som föreskrivs i artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013 tillämpas (högst 3,5 % undantag)

 

 

0360

Andel av de totala icke efterställda skulderna som är inkluderade i kapitalbas och kvalificerade skulder

 

 


M 02.00 – Kapacitet och sammansättning för MREL och TLAC (resolutionsgrupper/-enheter) (TLAC1)

 

Minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Kapitalbaskrav och krav på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut (TLAC)

Memorandumpost: Kvalificerade belopp för MREL, men inte TLAC

0010

0020

0030

0010

KAPITALBAS OCH KVALIFICERADE SKULDER

 

 

 

0020

(Kvalificerad) kapitalbas

 

 

 

0030

Kärnprimärkapital

 

 

 

0040

(Godtagbart) övrigt primärkapital

 

 

 

0050

(Godtagbart) supplementärkapital

 

 

 

0060

Kvalificerade skulder

 

 

 

0070

Kvalificerade skuldposter före justeringar

 

 

 

0080

varav: kvalificerade skulder som anses vara strukturellt efterställda

 

 

 

0090

Kvalificerade skulder som är efterställda undantagna skulder

 

 

 

0100

Kvalificerade skuldinstrument som utfärdas direkt av resolutionsenheten (som inte omfattas av äldre regler)

 

 

 

0110

Kvalificerade skuldinstrument som utfärdas av andra enheter inom resolutionsgruppen (som inte omfattas av äldre regler)

 

 

 

0120

Kvalificerade skuldinstrument utfärdade före den 27 juni 2019.

 

 

 

0130

Supplementärkapitalinstrument med en återstående löptid på minst ett år i den mån de inte räknas som supplementärkapitalposter

 

 

 

0140

Kvalificerade skulder som inte är efterställda undantagna skulder

 

 

 

0150

Kvalificerade skulder som inte är efterställda undantagna skulder (inte omfattas av äldre regler före taket)

 

 

 

0160

Kvalificerade skulder som inte är efterställda undantagna skulder som emitterats före den 27 juni 2019 (före taket)

 

 

 

0170

Belopp som är kvalificerade efter tillämpning av taket i artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013 (som inte omfattas av äldre regler)

 

 

 

0180

Belopp som är kvalificerade efter tillämpning av taket i artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013 bestående av poster som är utfärdade före den 27 juni 2019

 

 

 

0190

(–) Avdrag

 

 

 

0200

(–) Exponeringar mellan resolutionsgrupper med flera kontaktpunkter

 

 

 

0210

(–) Investeringar i andra kvalificerade skuldinstrument

 

 

 

0220

Avdrag från kvalificerade skulder som överstiger kvalificerade skulder (dras av från supplementärkapital)

 

 

 

MEMORANDUMPOSTER

0400

Kärnprimärkapital (%) som är tillgängligt efter att enhetens krav har uppfyllts

 

 

 

0410

Kombinerat buffertkrav (%)

 

 

 

0420

varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert

 

 

 

0430

varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert

 

 

 

0440

varav: krav på systemriskbuffert

 

 

 

0450

varav: buffert för globalt systemviktigt institut eller för annat systemviktigt institut

 

 

 

0460

Investeringar i efterställda kvalificerade skulder i andra institut

 

 

 

0470

Investeringar i efterställda kvalificerade skulder i globala systemviktiga institut

 

 

 

0480

Investeringar i efterställda kvalificerade skulder i andra systemviktiga institut

 

 

 

0490

Investeringar i efterställda kvalificerade skulder i andra institut

 

 

 

0500

Undantagna skulder

 

 

 


M 03.00 – Internt MREL och internt TLAC (ILAC)

 

Internt MREL

Internt TLAC

0010

0020

0010

Tillämpningsnivå

 

 

 

Totalt riskvägt exponeringsbelopp och totalt exponeringsmått

0100

Totalt riskvägt exponeringsbelopp (TREA)

 

 

0110

Totalt exponeringsmått (TEM)

 

 

 

Kvalificerad kapitalbas och kvalificerade skulder

0200

Kvalificerad kapitalbas och kvalificerade skulder

 

 

0210

Kvalificerad kapitalbas

 

 

0220

Kärnprimärkapital

 

 

0230

Godtagbart övrigt primärkapital

 

 

0240

Godtagbart supplementärkapital

 

 

0250

Kvalificerade skulder och garantier

 

 

0260

Kvalificerade skulder (utom garantier)

 

 

0270

Garantier som lämnas av resolutionsenheten och tillåts av resolutionsmyndigheten

 

 

0280

Memorandumpost: Säkrad del av garantin

 

 

0290

(–) Avdrag eller motsvarande

 

 

 

Kvoter för kvalificerad kapitalbas och kvalificerade skulder

0400

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TREA

 

 

0410

varav tillåtna garantier

 

 

0420

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TEM

 

 

0430

varav tillåtna garantier

 

 

0440

Kärnprimärkapital (%) som är tillgängligt efter att enhetens krav har uppfyllts

 

 

 

Memorandumposter

0500

Kombinerat buffertkrav (%)

 

 

0510

varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert

 

 

0520

varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert

 

 

0530

varav: krav på systemriskbuffert

 

 

0540

varav: buffert för globalt systemviktigt institut eller för annat systemviktigt institut

 

 

0550

Andra nedskrivningsbara skulder

 

 

0560

som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland

 

 

0570

Som innehåller en klausul om nedskrivning och konvertering som avses i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU

 

 

0580

Återstående löptid på < 1 år

 

 

0590

Återstående löptid på >= 1 år och < 2 år

 

 

0600

Återstående löptid på >= 2 år

 

 

0610

Undantagna skulder

 

 


M 04.00 – Finansieringsstruktur för kvalificerade skulder (LIAB MREL)

 

Kvalificerat belopp för MREL/internt MREL

0010

0100

KVALIFICERADE SKULDER

 

0200

Insättningar, inte garanterade och inte prioriterade >= 1 år

 

0210

varav: återstående löptid >= 1 år och < 2 år

 

0220

varav: Återstående löptid >= 2 år

 

0230

varav: utfärdade av dotterföretag

 

0300

Icke-garanterade skulder med säkerhet >= 1 år

 

0310

varav: återstående löptid >= 1 år och < 2 år

 

0320

varav: Återstående löptid >= 2 år

 

0330

varav: utfärdade av dotterföretag

 

0400

Strukturerade produkter >= 1 år

 

0410

varav: återstående löptid >= 1 år och < 2 år

 

0420

varav: Återstående löptid >= 2 år

 

0430

varav: utfärdade av dotterföretag

 

0500

Prioriterade skulder utan säkerhet >= 1 år

 

0510

varav: återstående löptid >= 1 år och < 2 år

 

0520

varav: Återstående löptid >= 2 år

 

0530

varav: utfärdade av dotterföretag

 

0600

Efterställda prioriterade skulder >= 1 år

 

0610

varav: återstående löptid >= 1 år och < 2 år

 

0620

varav: Återstående löptid >= 2 år

 

0630

varav: utfärdade av dotterföretag

 

0700

Efterställda skulder (inte redovisade som kapitalbas) >= 1 år

 

0710

varav: återstående löptid >= 1 år och < 2 år

 

0720

varav: Återstående löptid >= 2 år

 

0730

varav: utfärdade av dotterföretag

 

0800

Övriga MREL-kvalificerade skulder >= 1 år

 

0810

varav: återstående löptid >= 1 år och < 2 år

 

0820

varav: Återstående löptid >= 2 år

 

0830

varav: utfärdade av dotterföretag

 


M 05.00 – Rangordning av borgenärer (enhet som inte är resolutionsenhet) (TLAC2)

Rangordning vid insolvens

Typ av borgenär

Beskrivning av rangordning vid insolvens

Skulder och kapitalbas

Skulder och kapitalbas minus undantagna skulder

 

varav: undantagna skulder

 

varav: kapitalbas och kvalificerade skulder avseende internt MREL

 

varav: med en återstående löptid på

varav: eviga värdepapper

≥ 1 år

< 2 år

≥ 2 år

< 5 år

≥ 5 år

< 10 år

≥ 10 år

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


M 06.00 – Rangordning av borgenärer (resolutionsenhet) (TLAC3)

Rangordning vid insolvens

Beskrivning av rangordning vid insolvens

Skulder och kapitalbas

Skulder och kapitalbas minus undantagna skulder

 

varav: undantagna skulder

 

varav: kapitalbas och kvalificerade skulder som potentiellt kan vara kvalificerade för att uppfylla MREL

 

varav: med en återstående löptid på

varav: eviga värdepapper

≥ 1 år

< 2 år

≥ 2 år

< 5 år

≥ 5 år

< 10 år

≥ 10 år

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


M 07.00 – Instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland (MTCI)

Emittent

ID-kod för avtal

Gällande lag (tredjeland)

Avtalsmässigt erkännande av nedskrivnings- och konverteringsbefogenheter

Rättslig behandling

Belopp

Prioritetsordning i normala insolvensförfaranden

Löptid

Första inlösendag

Myndighetsoption (ja/nej)

Namn

Kod

Typ av kod

Typ av kapitalbas eller kvalificerade skulder

Typ av instrument

Tillämplig lag

Rangordning vid insolvens

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILAGA II

RAPPORTERING OM MINIMIKRAVEN FÖR KAPITALBAS OCH KVALIFICERADE SKULDER – INSTRUKTIONER

DEL I: ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

1.   Struktur och praxis

1.1   Struktur

1.

Denna ram för rapportering om MREL och TLAC består av fyra grupper av mallar:

a)

belopp: nyckeltal för MREL och TLAC,

b)

sammansättning och löptid

c)

rangordning av borgenärer,

d)

avtalsspecifik information.

2.

För varje mall ges hänvisningar till lagstiftningen. Denna del av förordningen innehåller utförligare information om de mer allmänna aspekterna på rapporteringen för varje uppsättning mallar och instruktioner för särskilda positioner.

1.2   Numreringssystem

3.

För att hänvisa till kolumner, rader och celler i en mall används i detta dokument beteckningssystemet enligt punkterna a–d. Dessa sifferkoder används i stor utsträckning i valideringsreglerna som definieras i enlighet med bilaga III.

a)

Följande allmänna beteckning följs: {Mall;Rad;Kolumn}

b)

Hänvisningar i en mall inkluderar inte en angivelse av mallen: {Rad;Kolumn}

c)

Om mallen bara har en kolumn anges endast rader: {Mall;Rad}

d)

En asterisk betyder att hänvisningen omfattar de rader eller kolumner som anges före den.

1.3   Teckensystem

4.

Varje belopp som ökar kapitalbasen och de kvalificerade skulderna, de riskvägda exponeringsbeloppen, bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde eller kraven ska redovisas som ett positivt tal. Å andra sidan ska varje belopp som minskar kapitalbasen och de kvalificerade skulderna, de riskvägda exponeringsbeloppen, bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde eller kraven redovisas som ett negativt tal. Om namnet på en post föregås av ett minustecken (–) förväntas inga positiva belopp rapporteras för den posten.

1.4   Förkortningar

5.

Följande förkortningar gäller vid tillämpningen av bilagorna till denna förordning:

a)

Med MREL avses minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder enligt definitionen i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU (1).

b)

Med TLAC avses kraven på kapitalbas och kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut enligt definitionen i artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013 (2).

c)

Med internt TLAC avses kravet för kapitalbas och kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU enligt definitionen i artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013.

d)

Med internt MREL avses det MREL-krav som tillämpas för enheter som själva inte utgör resolutionsenheter enligt artikel 45f i direktiv 2014/59/EU.

DEL II: MALLRELATERADE INSTRUKTIONER

1.   Belopp: M 01.00 – Nyckeltal för MREL och TLAC (KM2)

1.1   Allmänna kommentarer

6.

Den kolumn som avser minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) ska fyllas i av enheter som är föremål för minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder i enlighet med artikel 45e i direktiv 2014/59/EU. Endast de enheter som är skyldiga att uppfylla kraven i artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013 ska redovisa poster som avser kapitalbaskravet och kravet på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut (TLAC).

1.2   Anvisningar för specifika positioner

Kolumner

Rättsliga hänvisningar och instruktioner

0010

Minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Artiklarna 45 och 45e i direktiv 2014/59/EU

0020

Kapitalbaskrav och krav på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut (TLAC)

artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013


Rad

Hänvisningar till lagstiftningen och instruktioner

0100–0120

Totalt riskvägt exponeringsbelopp och totalt exponeringsmått

0100

Totalt riskvägt exponeringsbelopp (TREA)

Artikel 45.2 a i direktiv 2014/59/EU, artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

Det totala riskvägda exponeringsbelopp som redovisas på den här raden ska vara det totala riskvägda exponeringsbelopp som utgör grunden för efterlevnaden av kraven i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU eller artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013, beroende på omständigheterna.

0110

Totalt exponeringsmått (TEM)

Artikel 45.2 b i direktiv 2014/59/EU, artiklarna 429.4 och 429a i förordning (EU) nr 575/2013.

Det exponeringsmått som redovisas på den här raden ska vara det totala exponeringsmått som utgör grunden för efterlevnaden av kraven i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU eller artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013, beroende på omständigheterna.

0200–0230

Kapitalbas och kvalificerade skulder

0200

Kapitalbas och kvalificerade skulder

MREL

Beloppet för kapitalbas och kvalificerade skulder som räknas mot MREL ska redovisas som summan av

i)

kapitalbas enligt definitionen i artikel 4.1.118 och artikel 72 i förordning (EU) nr 575/2013 och

ii)

kvalificerade skulder enligt definition i artikel 2.1.71a i direktiv 2014/59/EU.

När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Det totala beloppet för kapitalbaskrav och krav på kvalificerade skulder som räknas mot kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut (TLAC) ska vara det belopp som avses i artikel 72l i förordning (EU) nr 575/2013, bestående av

i)

kapitalbas enligt definitionen i artikel 4.1.118 och artikel 72 i förordning (EU) nr 575/2013 och

ii)

kvalificerade skulder enligt artikel 72k i förordning (EU) nr 575/2013.

0210

Varav: kapitalbas och efterställda skulder

Beloppet för kapitalbas och efterställda kvalificerade skulder som räknas mot MREL ska redovisas som summan av

i)

kapitalbas enligt definitionen i artikel 4.1.118 och artikel 72 i förordning (EU) nr 575/2013,

ii)

kvalificerade skulder inkluderade i beloppet för kapitalbas och kvalificerade skulder i enlighet med artikel 45b i direktiv 2014/59/EU som är efterställda kvalificerade instrument enligt definition i artikel 2.1.71b i det direktivet,

iii)

skulder inkluderade i beloppet för kapitalbas och kvalificerade skulder i enlighet med artikel 45b.3 i direktiv 2014/59/EU.

När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

0220

Som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland

Beloppet för kapitalbas och kvalificerade skulder som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland i enlighet med artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

0230

Som innehåller en klausul om nedskrivning och konvertering som avses i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU

Beloppet för kapitalbas och kvalificerade skulder som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland och som innehåller en klausul om nedskrivning och konvertering i enlighet med artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

0250–0290

Övriga nedskrivningsbara skulder

Enheter som, på redovisningsdagen för denna information, innehar belopp för kapitalbas och kvalificerade skulder om minst 150 % av det krav som anges i artikel 45.1 i direktiv 2014/59/EU ska vara undantagna från redovisningen av informationen på raderna 0250–0290. Sådana enheter kan välja att frivilligt redovisa denna information i denna mall.

0250

Övriga nedskrivningsbara skulder

Beloppet för nedskrivningsbara skulder, enligt definition i artikel 2.1.71 i direktiv 2014/59/EU, som inte ingår i kapitalbas och kvalificerade skulder enligt artikel 45b i det direktivet.

Det beloppet motsvarar skillnaden mellan de skulder som inte är undantagna från skuldnedskrivning som redovisas på {r0300, c0090} i mall Z 02.00 som anges i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1624 (3) och de kvalificerade skulder som redovisas på{r0200} i denna mall.

0260

Som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland

Beloppet för övriga nedskrivningsbara skulder som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland i enlighet med artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

0270

Som innehåller en klausul om nedskrivning och konvertering som avses i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU

Beloppet för övriga nedskrivningsbara skulder som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland och som innehåller en klausul om nedskrivning och konvertering i enlighet med artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

0280–0290

Fördelning av övriga nedskrivningsbara skulder efter återstående löptid

0280

Återstående löptid på < 1 år

0285

Återstående löptid på >= 1 år och < 2 år

0290

Återstående löptid på >= 2 år

0300–0360

Kvoter och undantag från efterställning

0300

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TREA

I denna rad ska beloppet för kapitalbas och kvalificerade skulder som redovisas på rad 0200 uttryckas som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet beräknat i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

0310

Varav: kapitalbas och efterställda skulder

På denna rad ska beloppet för kapitalbas och efterställda kvalificerade skulder som redovisas på rad 0210 uttryckas som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet beräknat i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

0320

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TEM

På denna rad ska beloppet för kapitalbas och kvalificerade skulder som redovisas på rad 0200 uttryckas som en procentandel av det totala exponeringsmåttet beräknat i enlighet med artiklarna 429.4 och 429a i förordning (EU) nr 575/2013.

0330

Varav: kapitalbas och efterställda skulder

På denna rad ska beloppet för kapitalbas och efterställda kvalificerade skulder som redovisas på rad 0210 uttryckas som en procentandel av det totala exponeringsmåttet beräknat i enlighet med artiklarna 429.4 och 429a i förordning (EU) nr 575/2013.

0340

Gäller det undantag för efterställning som föreskrivs i artikel 72b.4 i förordning (EU) nr 575/2013? (undantaget på 5 %)

Denna rad ska endast redovisas av enheter som omfattas av kapitalbaskravet och kravet på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut (TLAC-kravet)

När resolutionsmyndigheten tillåter att skulder räknas som kvalificerade skuldinstrument i enlighet med artikel 72b.4 i förordning (EU) nr 575/2013 ska den rapporterande enheten ange ”ja” i kolumn 0020.

När resolutionsmyndigheten inte tillåter att skulder räknas som kvalificerade skuldinstrument i enlighet med artikel 72b.4 i förordning (EU) nr 575/2013 ska den rapporterande enheten ange ”nej” i kolumn 0020.

Eftersom undantagen i artikel 72b.3 och 72b.4 i förordning (EU) nr 575/2013 är ömsesidigt uteslutande ska denna rad inte fyllas i om den rapporterande enheten har fyllt i {r0350}.

0350

Totalt belopp för tillåtna icke efterställda kvalificerade skuldinstrument om den beslutsrätt avseende underordning som föreskrivs i artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013 tillämpas (högst 3,5 % undantag)

Det totala beloppet för icke efterställda kvalificerade skulder som resolutionsmyndigheten har tillåtit för kvalifikation som kvalificerade skulder avseende kapitalbaskravet och kravet på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut (TLAC) i enlighet med artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013 eller som uppfyller villkoren enligt artikel 494.3 i den förordningen.

Fram till den 31 december 2021 ska det belopp som redovisas på denna rad vara beloppet efter tillämpning av artikel 494.2 i förordning (EU) nr 575/2013 (tak 2,5 %).

Eftersom undantagen i artikel 72b.3 och 72b.4 i förordning (EU) nr 575/2013 är ömsesidigt uteslutande ska denna rad inte fyllas i om den rapporterande enheten anger ”ja” på {r0340, c0020}.

0360

Andel av de totala icke efterställda skulderna som är inkluderade i kapitalbas och kvalificerade skulder

Denna rad ska endast redovisas av enheter som omfattas av kapitalbaskravet och kravet på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut (TLAC-kravet)

Om ett undantag för efterställning med ett tak som föreskrivs i artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013 gäller ska enheterna redovisa

i)

det skuldbelopp som utfärdas som likställs med undantagna skulder enligt artikel 72a.2 i förordning (EU) nr 575/2013 och inkluderas i det belopp som redovisas på rad 0200 (efter tillämpning av taket),

ii)

dividerat med det skuldbelopp som utfärdas som likställs med undantagna skulder enligt artikel 72a.2 i förordning (EU) nr 575/2013 och som skulle redovisas under rad 0200 om inget tak tillämpades.

2.   Sammansättning och löptid

2.1   M 02.00 – Kapacitet och sammansättning för MREL och TLAC (resolutionsgrupper och -enheter) (TLAC1)

2.1.1   Allmänna kommentarer

7.

Mall M 02.00 – Kapacitet och sammansättning för MREL och TLAC (resolutionsgrupper och -enheter) (TLAC1) ger ytterligare information om sammansättningen av kapitalbasen och de kvalificerade skulderna.

8.

Den kolumn som avser minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) ska fyllas i av enheter som är föremål för minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder i enlighet med artikel 45e i direktiv 2014/59/EU. Endast de enheter som är skyldiga att uppfylla det krav som föreskrivs i artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013 ska redovisa poster som avser kapitalbaskravet och krav på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut (TLAC).

2.1.2   Anvisningar för specifika positioner

Kolumn

Hänvisningar till lagstiftningen och instruktioner

0010

Minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Artiklarna 45 och 45e i direktiv 2014/59/EU

0020

Kapitalbaskrav och krav på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut (TLAC)

Artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013.

0030

Memorandumpost: Kvalificerade belopp för MREL, men inte TLAC

Denna kolumn ska endast fyllas i av enheter som omfattas av kapitalbaskravet och kravet på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut (TLAC)

Denna kolumn ska visa skillnaden mellan beloppen för kapitalbas och kvalificerade skulder för att uppfylla kravet i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU i enlighet med artikel 45e i det direktivet och beloppet för kapitalbas och kvalificerade skulder för att uppfylla kravet i artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013.


Rad

Hänvisningar till lagstiftningen och instruktioner

0010

KAPITALBAS OCH KVALIFICERADE SKULDER

Kapitalbas och kvalificerade skulder enligt artikel 45e i direktiv 2014/59/EU och artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013.

MREL

Beloppet för kapitalbas och kvalificerade skulder som räknas mot MREL ska redovisas som summan av

i)

kapitalbas enligt definitionen i artikel 4.1.118 och artikel 72 i förordning (EU) nr 575/2013 och

ii)

kvalificerade skulder enligt definition i artikel 2.1.71a i direktiv 2014/59/EU.

När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven som föreskrivs i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Det totala beloppet för kapitalbaskrav och krav på kvalificerade skulder som räknas mot kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut (TLAC) ska vara det belopp som avses i artikel 72l i förordning (EU) nr 575/2013, bestående av

i)

kapitalbas enligt definitionen i artikel 4.1.118 och artikel 72 i förordning (EU) nr 575/2013,

ii)

kvalificerade skulder enligt artikel 72k i förordning (EU) nr 575/2013.

0020

(Kvalificerad) kapitalbas

Artiklarna 4.1.118 och 72 i förordning (EU) nr 575/2013

När det gäller MREL ska instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland endast inkluderas på denna rad och raderna 0040 och 0050 om de uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

0030

Kärnprimärkapital

Artikel 50 i förordning (EU) nr 575/2013.

0040

(Godtagbart) övrigt primärkapital

Artikel 61 i förordning (EU) nr 575/2013.

0050

(Godtagbart) supplementärkapital

Artikel 71 i förordning (EU) nr 575/2013.

0060

Kvalificerade skulder

MREL

Kvalificerade skulder enligt definition i artikel 2.1.71a i direktiv 2014/59/EU. När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven som föreskrivs i artikel 55 i det direktivet.

TLAC

Kvalificerade skulder enligt artikel 72k i förordning (EU) nr 575/2013.

0070

Kvalificerade skuldposter före justeringar

MREL

Kvalificerade skulder enligt definition i artikel 2.1.71a i direktiv 2014/59/EU. När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven som föreskrivs i artikel 55 i det direktivet.

TLAC

Kvalificerade skulder som uppfyller alla de krav som anges i artiklarna 72a–72d i förordning (EU) nr 575/2013.

0080

Varav: kvalificerade skulder som anses vara strukturellt efterställda

MREL

Skulder som uppfyller villkoren som anges i artikel 45b i direktiv 2014/59/EU på grund av att de utfärdas av en resolutionsenhet som är ett holdingbolag och på grund av att det inte finns några undantagna skulder som avses i artikel 72a.2 i förordning (EU) nr 575/2013 som är likställda med eller lägre prioriterade än kvalificerade skuldinstrument.

När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven som föreskrivs i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

Den här raden ska också inkludera kvalificerade skulder som uppfyller villkoren till följd av äldre regler i enlighet med artikel 494b.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

TLAC

Skulder som

a)

uppfyller kraven i artiklarna 72a–72d i förordning (EU) nr 575/2013 och särskilt kravet i artikel 72b.2 d iii i den förordningen, men inte kraven i artikel 72b.2 d i eller 72b.2 d ii eller

b)

som uppfyller kraven i artiklarna 72a–72d i förordning (EU) nr 575/2013, utom artikel 72b.2 d i den förordningen, och som kan räknas som kvalificerade skuldinstrument av resolutionsmyndigheter i enlighet med artikel 72b.4 i den förordningen.

Den här raden ska också inkludera kvalificerade skulder som uppfyller villkoren till följd av äldre regler i enlighet med artikel 494b.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

0090

Kvalificerade skulder som är efterställda undantagna skulder

MREL

Kvalificerade skulder inkluderade i beloppet för kapitalbas och kvalificerade skulder i enlighet med artikel 45b i direktiv 2014/59/EU som är efterställda kvalificerade instrument enligt definition i artikel 2.1.71b i detta direktiv och skulder som är inkluderade i beloppet för kapitalbas och kvalificerade skulder i enlighet med artikel 45b.3 i det direktivet. När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven som föreskrivs i artikel 55 i det direktivet.

TLAC

Kvalificerade skulder som uppfyller kraven i artiklarna 72a–72d i förordning (EU) nr 575/2013, med undantag för skulder som får räknas som kvalificerade skuldinstrument enligt artikel 72b.3 eller 72b.4 i den förordningen.

0100

Kvalificerade skuldinstrument som utfärdas direkt av resolutionsenheten (som inte omfattas av äldre regler)

MREL

Kvalificerade skulder inkluderade i beloppet för kapitalbas och kvalificerade skulder i enlighet med artikel 45b i direktiv 2014/59/EU som är efterställda kvalificerade instrument enligt definition i artikel 2.1.71b i det direktivet och som utfärdas direkt av resolutionsenheten. När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven som föreskrivs i artikel 55 i det direktivet.

TLAC

Kvalificerade skulder som uppfyller kraven i artiklarna 72a–72d i förordning (EU) nr 575/2013, med undantag för skulder som kan räknas som kvalificerade skuldinstrument enligt artikel 72b.3 eller 72b.4 i den förordningen, och som utfärdas direkt av resolutionsenheten.

Denna rad ska varken inkludera den avbetalda delen av supplementärkapitalinstrument vars resterande löptid är mer än ett år (artikel 72a.1 b i förordning (EU) nr 575/2013) eller kvalificerade skulder som omfattas av äldre regler enligt artikel 494b i den förordningen.

0110

Kvalificerade skuldinstrument som utfärdas av andra enheter inom resolutionsgruppen (som inte omfattas av äldre regler)

MREL

Kvalificerade skulder inkluderade i beloppet för kapitalbas och kvalificerade skulder i enlighet med artikel 45b i direktiv 2014/59/EU som utfärdas av dotterföretag är inkluderade i MREL i enlighet med artikel 45b.3 i det direktivet, När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven som föreskrivs i artikel 55 i det direktivet.

TLAC

Kvalificerade skulder som uppfyller kraven i artiklarna 72a–72d i förordning (EU) nr 575/2013, med undantag för skulder som kan räknas som kvalificerade skuldinstrument enligt artikel 72b.3 eller 72b.4 i den förordningen, som utfärdas av dotterföretag och kan inkluderas i de konsoliderade kvalificerade skuldinstrumenten för en enhet i enlighet med artikel 88a i den förordningen.

Denna rad ska varken inkludera den avbetalda delen av supplementärkapitalinstrument vars resterande löptid är mer än ett år (artikel 72a.1 b i förordning (EU) nr 575/2013) eller kvalificerade skulder som omfattas av äldre regler enligt artikel 494b i den förordningen.

0120

Kvalificerade skuldposter utfärdade före den 27 juni 2019.

MREL

Kvalificerade skulder som uppfyller följande villkor:

a)

De utfärdades före den 27 juni 2019.

b)

De är efterställda kvalificerade instrument enligt definition i artikel 2.1.71b i direktiv 2014/59/EU.

c)

De är inkluderade i kapitalbas och kvalificerade skulder i enlighet med artikel 494b.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

d)

När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven som föreskrivs i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Kvalificerade skulder som uppfyller följande villkor:

a)

De utfärdades före den 27 juni 2019.

b)

De uppfyller artikel 72b.2 d i förordning (EU) nr 575/2013.

c)

De uppfyller villkoren till följd av äldre regler i enlighet med artikel 494b.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

0130

Supplementärkapitalinstrument med en återstående löptid på minst ett år i den mån de inte räknas som supplementärkapitalposter

Artikel 72a.1 b i förordning (EU) nr 575/2013.

Den här raden ska inkludera den avbetalda delen av supplementärkapitalinstrument, när den återstående löptiden är mer än ett år. Endast det belopp som redovisas i kapitalbas, men uppfyller alla kvalifikationskriterier som föreskrivs i artikel 72b i förordning (EU) nr 575/2013 ska redovisas på denna rad.

När det gäller MREL ska instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland bara inkluderas i den här raden om de uppfyller kraven som föreskrivs i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

0140

Kvalificerade skulder som inte är efterställda undantagna skulder

MREL

Skulder som uppfyller villkoren i artikel 45b i direktiv 2014/59/EU och som inte är helt efterställda anspråk till följd av undantagna skulder som avses i artikel 72a.2 i förordning (EU) nr 575/2013. När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven som föreskrivs i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Kvalificerade skulder som uppfyller kraven i artiklarna 72a–72d i förordning (EU) nr 575/2013, utom artikel 72b.2 d i den förordningen, och som redovisas som kvalificerade skulder i enlighet med artikel 72b.3 eller 72b.4 i den förordningen. Om artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013 är tillämplig ska det redovisade beloppet vara beloppet efter tillämpningen av det tak som anges i denna artikel.

0150

Kvalificerade skulder som inte är efterställda undantagna skulder (inte omfattas av äldre regler före taket)

MREL

Skulder som uppfyller villkoren i artikel 45b.1–45b.3 i direktiv 2014/59/EU och som inte är helt efterställda anspråk till följd av undantagna skulder som avses i artikel 72a.2 i förordning (EU) nr 575/2013. När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Kvalificerade skulder som uppfyller kraven i artiklarna 72a–72d i förordning (EU) nr 575/2013, utom artikel 72b.2 d i den förordningen, och som kan ha rätt att kvalificera sig som kvalificerade skulder i enlighet med artikel 72b.3 i den förordningen eller rätt att kvalificera sig som kvalificerade skuldinstrument i enlighet med artikel 72b.4 i den förordningen.

Om artikel 72b.3 eller artikel 494.2 i förordning (EU) nr 575/2013 gäller ska hela beloppet utan tillämpning av taken på 3,5 % respektive 2,5 % redovisas på denna rad.

Den här raden ska inte inkludera något belopp som kan redovisas på övergångsbasis i enlighet med artikel 494b.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

0160

Kvalificerade skulder som inte är efterställda undantagna skulder som emitterats före den 27 juni 2019 (före taket)

MREL

Kvalificerade skulder som uppfyller följande villkor:

a)

De utfärdades före den 27 juni 2019.

b)

De uppfyller villkoren i artikel 45b.1–45b.3 i direktiv 2014/59/EU och är inte helt efterställda anspråk till följd av undantagna skulder som avses i artikel 72a.2 i förordning (EU) nr 575/2013.

c)

De uppfyller villkoren till följd av äldre regler i enlighet med artikel 494b.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Kvalificerade skulder som uppfyller följande villkor:

a)

De utfärdades före den 27 juni 2019.

b)

De uppfyller kraven i artiklarna 72a–72d i förordning (EU) nr 575/2013, utom artikel 72b.2 d i den förordningen, och kan ha rätt att kvalificera sig som kvalificerade skulder i enlighet med artikel 72b.3 i den förordningen eller rätt att kvalificera sig som kvalificerade skuldinstrument i enlighet med artikel 72b.4 i den förordningen.

c)

De uppfyller villkoren till följd av äldre regler i enlighet med artikel 494b.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

Om artikel 72b.3 eller artikel 494.2 i förordning (EU) nr 575/2013 gäller ska hela beloppet utan tillämpning av taken på 3,5 % respektive 2,5 % redovisas på denna rad.

0170

Belopp som är kvalificerade efter tillämpning av taket i artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013 (som inte omfattas av äldre regler)

TLAC

Kvalificerade skulder som uppfyller kraven i artiklarna 72a–72d i förordning (EU) nr 575/2013, utom artikel 72b.2 d i den förordningen, efter tillämpning av artikel 72b.3–72b.5 i den förordningen, med undantag för skulder som redovisas i enlighet med de äldre regler som föreskrivs i artikel 494b.3 i den förordningen.

Om artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013 är tillämplig och fram till den 31 december 2021 ska det belopp som redovisas på den här raden vara beloppet efter tillämpning av artikel 494.2 i den förordningen (tak på 2,5 %).

0180

Belopp som är kvalificerade efter tillämpning av taket i artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013 bestående av poster som är utfärdade före den 27 juni 2019

TLAC

Kvalificerade skulder som uppfyller följande villkor:

a)

De utfärdades före den 27 juni 2019.

b)

De uppfyller kraven i artiklarna 72a–72d i förordning (EU) nr 575/2013, utom artikel 72b.2 d i den förordningen, efter tillämpning av artikel 72b.3–72b.5 i den förordningen.

c)

De uppfyller villkoren till följd av äldre regler i enlighet med artikel 494b.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

Om artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013 är tillämplig och fram till den 31 december 2021 ska det belopp som redovisas på den här raden vara beloppet efter tillämpning av artikel 494.2 i den förordningen (tak på 2,5 %).

0190

(–)

Avdrag

0200

(–)

Exponeringar mellan resolutionsgrupper med flera kontaktpunkter

TLAC

Den här raden ska visa avdragen för exponeringar mellan resolutionsgrupper med flera kontaktpunkter för globala systemviktiga institut, som motsvarar direkta, indirekta eller syntetiska innehav av kapitalbasinstrument eller kvalificerade skuldinstrument i ett eller flera dotterföretag som inte tillhör samma resolutionsgrupp som resolutionsenheten, i enlighet med artikel 72e.4 i förordning (EU) nr 575/2013.

0210

(–)

Investeringar i andra kvalificerade skuldinstrument

TLAC

Enheter ska redovisa avdraget för investeringar i andra kvalificerade skuldinstrument, i enlighet med artikel 72e.1–72e.3 och artiklarna 72f–72j i förordning (EU) nr 575/2013, varigenom det belopp som ska dras av från kvalificerade skuldposter fastställs i enlighet med del två avdelning I kapitel 5a avsnitt 2 i den förordningen.

0220

Avdrag från kvalificerade skulder som överstiger kvalificerade skulder

Kvalificerade skulder kan inte vara negativa, men det är möjligt att avdragen från kvalificerade skulder är större än de kvalificerade skulderna. När det händer måste de kvalificerade skulderna var lika med noll, och de överskjutande avdragen måste dras av från supplementärkapitalposter i enlighet med artikel 66 e i förordning (EU) nr 575/2013.

Denna post gör att de kvalificerade skulder som redovisas på rad 0060 aldrig understiger noll.

0400–0500

Memorandumposter

0400

Kärnprimärkapital (%) som är tillgängligt efter att enhetens krav har uppfyllts

Beloppet för kärnprimärkapital, som är lika med noll eller positivt, och som är tillgängligt efter att alla krav i artikel 141a.1 a, b och c i direktiv 2013/36/EU är uppfyllda (4) och det högre av:

a)

i förekommande fall kapitalbaskravet och kravet på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut som föreskrivs i artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013 (TLAC-krav), som beräknas i enlighet med artikel 92a.1 a i den förordningen.

b)

minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder enligt artikel 45 i direktiv 2014/59/EU, som beräknas i enlighet med artikel 45.2 a i det direktivet.

Det tillgängliga kärnprimärkapitalet ska uttryckas som procent av det totala riskvägda exponeringsbelopp som redovisas på rad 0100 i mall M 01.00.

Den redovisade siffran ska vara identisk i både MREL- och TLAC-kolumnen.

Den ska ta hänsyn till effekten av övergångsbestämmelser om kapitalbas och kvalificerade skulder, det totala riskvägda exponeringsbeloppet och kraven själva. Varken vägledningen om ytterligare kapitalbas enligt artikel 104b i direktiv 2013/36/EU eller det kombinerade buffertkravet i artikel 128 första stycket led 6 i det direktivet ska beaktas.

0410

Kombinerat buffertkrav (%)

Artikel 128 första stycket led 6 i direktiv 2013/36/EU

Det kombinerade buffertkravet ska uttryckas som en procentandel av det totalariskvägda exponeringsbeloppet.

0420

varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert

Beloppet för den institutionsspecifika kombinerade bufferten (uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) som avser kravet på kapitalkonserveringsbuffert.

0430

varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert

Beloppet för den institutionsspecifika kombinerade bufferten (uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) som avser kravet på kontracyklisk kapitalbuffert.

0440

varav: krav på systemriskbuffert

Beloppet för den institutionsspecifika kombinerade bufferten (uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) som avser kravet på systemriskbuffert.

0450

varav: buffert för globalt systemviktigt institut eller för annat systemviktigt institut

Beloppet för den institutionsspecifika kombinerade bufferten (uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) som avser kravet på buffert för globalt systemviktigt institut eller för annat systemviktigt institut.

0460

Investeringar i efterställda kvalificerade skulder i andra institut

De positioner som redovisas på denna rad och raderna 0470–0490 ska fastställas med hänsyn till de principer som föreskrivs i artikel 72h i CRR (nettobelopp för långa positioner, genomlysningsmetod).

0470

Investeringar i efterställda kvalificerade skulder i globala systemviktiga institut

Belopp för innehav av kvalificerade skuldinstrument, som avses i artikel 72b.2 i förordning (EU) nr 575/2013, med undantag för instrument enligt artikel 72b.3–72b.5 i den förordningen, som utfärdas av globala systemviktiga institut.

0480

Investeringar i efterställda kvalificerade skulder i andra systemviktiga institut

Belopp för innehav av kvalificerade skuldinstrument, som avses i artikel 72b.2 i förordning (EU) nr 575/2013 som utfärdas av andra systemviktiga institut.

Investeringar i efterställda kvalificerade skulder i andra systemviktiga institut som samtidigt är globala systemviktiga institut ska inte redovisas på denna rad, utan endast på rad 0470.

0490

Investeringar i efterställda kvalificerade skulder i andra institut

Belopp för innehav av kvalificerade skuldinstrument, som avses i artikel 72b.2 i förordning (EU) nr 575/2013 som utfärdas av institut som är varken globala systemviktiga institut eller andra systemviktiga institut.

0500

Undantagna skulder

Artikel 72a.2 i förordning (EU) nr 575/2013.

2.2   M 03.00 – Internt MREL och internt TLAC (ILAC)

2.2.1   Allmänna kommentarer

9.

I mall M 03.00 presenteras kapitalbas och kvalificerade skulder för

a)

kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder för enheter som inte själva är resolutionsenheter enligt artikel 45f i direktiv 2014/59/EU (internt MREL) och

b)

kravet för kapitalbas och kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU som gäller för större dotterföretag till globala systemviktiga institut i tredjeländer enligt definitionen i artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013 (internt TLAC).

10.

Den kolumn som avser internt MREL ska fyllas i av enheter som är föremål för minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder i enlighet med artiklarna 45 och 45f i direktiv 2014/59/EU. Endast de enheter som är skyldiga att uppfylla kravet i artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013 ska redovisa poster som avser kapitalbaskravet och kravet på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut (TLAC).

2.2.2   Anvisningar för specifika positioner

Kolumner

Rättsliga hänvisningar och instruktioner

0010

Internt MREL

Artiklarna 45 och 45f i direktiv 2014/59/EU.

0020

Internt TLAC

Artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013.


Rad

Hänvisningar till lagstiftningen och instruktioner

0010

Tillämpningsnivå

Om enheten är föremål för internt MREL och i förekommande fall internt TLAC på individuell nivå ska den ange ”individuell”.

Om enheten är föremål för internt MREL och i förekommande fall internt TLAC på konsoliderad nivå ska den ange ”konsoliderad”.

0100–0110

Totalt riskvägt exponeringsbelopp och totalt exponeringsmått

0100

Totalt riskvägt exponeringsbelopp (TREA)

Artikel 45.2 a i direktiv 2014/59/EU, artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

Det totala riskvägda exponeringsbelopp som redovisas på den här raden ska vara det totala riskvägda exponeringsbelopp som utgör grunden för efterlevnaden av kraven i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU respektive artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013, beroende på omständigheterna.

0110

Totalt exponeringsmått (TEM)

Artikel 45.2 b i direktiv 2014/59/EU, artiklarna 429.4 och 429a i förordning (EU) nr 575/2013.

Det exponeringsmått som redovisas på den här raden ska vara det totala exponeringsmått som utgör grunden för efterlevnaden av kraven i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU respektive artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013, beroende på omständigheterna.

0200–0270

Kvalificerad kapitalbas och kvalificerade skulder

0200

Kvalificerad kapitalbas och kvalificerade skulder

Internt MREL

Summan av kvalificerad kapitalbas, kvalificerade skulder och garantier med rätt att räknas mot internt MREL i enlighet med artikel 45f.2 i direktiv 2014/59/EU och även, i förekommande fall, med beaktande av artikel 89.2 fjärde stycket i det direktivet.

När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

Det belopp som redovisas på den här raden ska vara beloppet efter avdrag eller motsvarande som krävs enligt den metod som anges i den delegerade förordning som avses i artikel 45f.6 i direktiv 2014/59/EU.

Internt TLAC

Kvalificerad kapitalbas och kvalificerade skulder med rätt att räknas mot internt TLAC i enlighet med artikel 92b.2 och 92b.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

0210

Kvalificerad kapitalbas

Summan av kärnprimärkapital, godtagbart övrigt primärkapital och godtagbart supplementärkapital

Vid internt MREL ska de instrument som avses i artikel 89.2 fjärde stycket i direktiv 2014/59/EU inkluderas på denna rad och raderna 0230 och 0240, där detta stycke gäller. Instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska endast inkluderas på denna rad och raderna 0230 och 0240 om de uppfyller kraven i artikel 55 i det direktivet.

0220

Kärnprimärkapital

Artikel 50 i förordning (EU) nr 575/2013.

0230

Godtagbart övrigt primärkapital

Artikel 61 i förordning (EU) nr 575/2013

Internt MREL

Instrument ska endast beaktas om de uppfyller kriterierna i artikel 45f.2 b ii direktiv 2014/59/EU.

Internt TLAC

Instrument ska endast beaktas om de uppfyller kriterierna i artikel 92b.2 i förordning (EU) nr 575/2013.

0240

Godtagbart supplementärkapital

Artikel 71 i förordning (EU) nr 575/2013

Internt MREL

Instrument ska endast beaktas om de uppfyller kriterierna i artikel 45f.2 b ii direktiv 2014/59/EU.

Internt TLAC

Instrument ska endast beaktas om de uppfyller kriterierna i artikel 92b.2 i förordning (EU) nr 575/2013.

0250

Kvalificerade skulder och garantier

0260

Kvalificerade skulder (utom garantier)

Internt MREL

Kvalificerade skulder som uppfyller villkoren i artikel 45f.2 a i direktiv 2014/59/EU, i förekommande fall även med beaktande av artikel 89.2 fjärde stycket i det direktivet.

När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

Internt TLAC

Beloppet för kvalificerade skulder ska beräknas i enlighet med artikel 72k i förordning (EU) nr 575/2013, när dessa skulder uppfyller villkoren i artikel 92b.3 i den förordningen.

0270

Garantier som lämnas av resolutionsenheten och tillåts av resolutionsmyndigheten

Om dotterföretagets resolutionsmyndighet tillåter att den rapporterande enheten uppfyller det interna MREL-kravet med garantier ska beloppet för de garantier som lämnas av resolutionsenheten och uppfyller alla villkoren i artikel 45f.5 i direktiv 2014/59/EU redovisas.

0280

Memorandumpost: Säkrad del av garantin

Den del av garantin som redovisas på rad 0270 som är säkrad genom ett finansiellt säkerhetsarrangemang i enlighet med artikel 45f.5 c i direktiv 2014/59/EU.

0290

(–) Avdrag eller motsvarande

Avdrag eller motsvarande som krävs enligt den metod som anges i den delegerade förordning som avses i artikel 45f.6 i direktiv 2014/59/EU. Denna rad ska inte fyllas i förrän den delegerade förordningen är tillämplig.

0400–0440

Kvoter för kvalificerad kapitalbas och kvalificerade skulder

0400

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TREA

Belopp för kvalificerad kapitalbas, kvalificerade skulder och tillåtna garantier för den rapporterande enheten som räknas mot internt MREL respektive internt TLAC, uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet beräknat i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

0410

varav tillåtna garantier

Belopp för kvalificerad kapitalbas, kvalificerade skulder och tillåtna garantier för den rapporterande enheten som är garantier som lämnas av resolutionsenheten och som erkänns av resolutionsmyndigheten i enlighet med artikel 45f.5 i direktiv 2014/59/EU, som räknas mot internt MREL, uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet som beräknas i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

0420

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TEM

Belopp för kvalificerad kapitalbas och kvalificerade skulder för den rapporterande enheten som räknas mot internt MREL respektive internt TLAC, uttryckt som en procentandel av det totala exponeringsmåttet som beräknas i enlighet med artiklarna 429.4 och 429a i den förordningen.

0430

varav tillåtna garantier

Belopp för kvalificerad kapitalbas och kvalificerade skulder för den rapporterande enheten som är garantier som lämnas av resolutionsenheten och som erkänns av resolutionsmyndigheten i enlighet med artikel 45f.5 i direktiv 2014/59/EU, som räknas mot internt MREL, uttryckt som en procentandel av det totala exponeringsmåttet som beräknas i enlighet med artiklarna 429.4 och 429a i förordning (EU) nr 575/2013.

0440

Kärnprimärkapital (%) som är tillgängligt efter att enhetens krav har uppfyllts

Beloppet för kärnprimärkapital, som är lika med noll eller positivt, och som är tillgängligt efter att alla krav i artikel 141a.1 a, b och c i direktiv 2013/36/EU är uppfyllda och det högre av:

a)

i förekommande fall det interna TLAC-kravet enligt artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013, när det i enlighet med artikel 92b.1 i den förordningen beräknas som 90 % av kravet i artikel 92a.1 a i den förordningen.

b)

det interna MREL-kravet enligt artikel 45f i direktiv 2014/59/EU, som beräknas i enlighet med artikel 45.2 a i det direktivet.

Det tillgängliga kärnprimärkapitalet ska uttryckas som procent av det totala riskvägda exponeringsbelopp som redovisas på rad 0100.

Den redovisade siffran ska vara identisk i kolumnerna för både internt MREL och internt TLAC.

Den ska ta hänsyn till effekten av övergångsbestämmelser om kapitalbas och kvalificerade skulder, det totala riskvägda exponeringsbeloppet och kraven själva. Varken vägledningen om ytterligare kapitalbas enligt artikel 104b i direktiv 2013/36/EU eller det kombinerade buffertkravet i artikel 128 första stycket led 6 i det direktivet ska beaktas.

0500–0550

Memorandumposter

0500

Kombinerat buffertkrav (%)

Artikel 128 första stycket led 6 i direktiv 2013/36/EU

Det kombinerade buffertkravet ska uttryckas som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet.

0510

varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert

Beloppet för den institutionsspecifika kombinerade bufferten (uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) som avser kravet på kapitalkonserveringsbuffert.

0520

varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert

Beloppet för den institutionsspecifika kombinerade bufferten (uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) som avser kravet på kontracyklisk kapitalbuffert.

0530

varav: krav på systemriskbuffert

Beloppet för den institutionsspecifika kombinerade bufferten (uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) som avser kravet på systemriskbuffert.

0540

varav: buffert för globalt systemviktigt institut eller för annat systemviktigt institut

Beloppet för den institutionsspecifika kombinerade bufferten (uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) som avser kravet på buffert för globalt systemviktigt institut eller för annat systemviktigt institut.

0550–0600

Övriga nedskrivningsbara skulder

Enheter som, på redovisningsdagen för denna information, innehåller belopp för kapitalbas och kvalificerade skulder om minst 150 % av det krav som anges i artikel 45.1 i direktiv 2014/59/EU ska vara undantagna från redovisningen av informationen på raderna 0550–0600. Sådana enheter kan välja att frivilligt redovisa denna information i denna mall.

0550

Övriga nedskrivningsbara skulder

Beloppet för nedskrivningsbara skulder, enligt definition i artikel 2.1.71 i direktiv 2014/59/EU, som inte ingår i kapitalbas och kvalificerade skulder enligt artiklarna 45 och 45f i det direktivet.

0560

Som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland

Beloppet för övriga nedskrivningsbara skulder som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland i enlighet med artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

0570

Som innehåller en klausul om nedskrivning och konvertering som avses i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU

Beloppet för övriga nedskrivningsbara skulder som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland och som innehåller en klausul om nedskrivning och konvertering i enlighet med artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

0580–0600

Fördelning av övriga nedskrivningsbara skulder efter återstående löptid

0580

Återstående löptid på < 1 år

0590

Återstående löptid på >= 1 år och < 2 år

0600

Återstående löptid på >= 2 år

0610

Undantagna skulder

Artikel 72a.2 i förordning (EU) nr 575/2013.

2.3   M 04.00 – Finansieringsstruktur för kvalificerade skulder

2.3.1   Allmänna kommentarer

11.

Den här mallen kräver information om finansieringsstrukturen för de kvalificerade skulderna för enheter som omfattas av MREL. De kvalificerade skulderna fördelas efter typ av skuld och löptid.

12.

Enheter ska endast redovisa skulder som kan användas för att uppfylla minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder som föreskrivs i direktiv 2014/59/EU (MREL/internt MREL) i den här mallen.

13.

Om den rapporterande enheten är en resolutionsenhet ska kvalificerade skulder enligt definition i artikel 2.1.71a i direktiv 2014/59/EU redovisas. När det gäller kvalificerade skulder som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska endast de skulder som uppfyller kraven i artikel 55 i det direktivet inkluderas.

14.

Om den rapporterande enheten är en annan enhet än en resolutionsenhet ska den redovisa kvalificerade skulder enligt artikel 45f.2 a i direktiv 2014/59/EU i den här mallen, i förekommande fall även med hänsyn till artikel 89.2 fjärde stycket i det direktivet. När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven som föreskrivs i artikel 55 i det direktivet.

15.

Fördelningen efter skuldtyp är baserad på samma uppsättning skuldtyper som används i redovisningen för resolutionsplanering i enlighet med förordning (EU) 2018/1624. Hänvisningar till den förordningen ges för att definiera de olika skuldtyperna.

16.

När en uppställning av löptider krävs ska den återstående löptiden vara tiden fram tills avtalet förfaller eller, i enlighet med villkoren i artiklarna 72c.2 eller 72c.3 i förordning (EU) nr 575/2013, den tidigaste möjliga dagen då alternativet kan utnyttjas. Vid mellanliggande betalningar av kapitalbeloppet ska kapitalbeloppet delas upp och fördelas i motsvarande löptidsintervall. I förekommande fall ska löptiden beaktas separat för både kapitalbeloppet och den upplupna räntan.

2.3.2   Anvisningar för specifika positioner

Rad

Hänvisningar till lagstiftningen och instruktioner

0100

KVALIFICERADE SKULDER

0200

Insättningar, inte garanterade och inte prioriterade >= 1 år

Insättningar, som inte är garanterade och inte prioriterade, enligt definition för rad 0320 i mall Z 02.00 i bilaga I till förordning (EU) 2018/1624, som är kvalificerade avseende artikel 45 i direktiv 2014/59/EU.

0210

varav: återstående löptid >= 1 år och < 2 år

0220

varav: återstående löptid >= 2 år

0230

varav: utfärdade av dotterföretag

0300

Icke-garanterade skulder med säkerhet >= 1 år

Icke-garanterade skulder med säkerhet, enligt definition för rad 0340 i mall Z 02.00 i bilaga I till förordning (EU) 2018/1624, som är kvalificerade avseende artikel 45 i direktiv 2014/59/EU.

0310

varav: återstående löptid >= 1 år och < 2 år

0320

varav: återstående löptid >= 2 år

0330

varav: utfärdade av dotterföretag

0400

Strukturerade produkter >= 1 år

Strukturerade produkter, enligt definition för rad 0350 i mall Z 02.00 i bilaga I till förordning (EU) 2018/1624, som är kvalificerade avseende artikel 45 i direktiv 2014/59/EU.

0410

varav: återstående löptid >= 1 år och < 2 år

0420

varav: återstående löptid >= 2 år

0430

varav: utfärdade av dotterföretag

0500

Prioriterade skulder utan säkerhet >= 1 år

Prioriterade skulder utan säkerhet, enligt definition för rad 0360 i mall Z 02.00 i bilaga I till förordning (EU) 2018/1624, som är kvalificerade avseende artikel 45 i direktiv 2014/59/EU.

0510

varav: återstående löptid >= 1 år och < 2 år

0520

varav: återstående löptid >= 2 år

0530

varav: utfärdade av dotterföretag

0600

Efterställda prioriterade skulder >= 1 år

Efterställda prioriterade skulder, enligt definition för rad 0365 i mall Z 02.00 i bilaga I till förordning (EU) 2018/1624, som är kvalificerade avseende artikel 45 i direktiv 2014/59/EU.

0610

varav: återstående löptid >= 1 år och < 2 år

0620

varav: återstående löptid >= 2 år

0630

varav: utfärdade av dotterföretag

0700

Efterställda skulder (inte redovisade som kapitalbas) >= 1 år

Efterställda skulder, enligt definition för rad 0370 i mall Z 02.00 i bilaga I till förordning (EU) 2018/1624, som är kvalificerade avseende artikel 45 i direktiv 2014/59/EU.

0710

varav: återstående löptid >= 1 år och < 2 år

0720

varav: återstående löptid >= 2 år

0730

varav: utfärdade av dotterföretag

0800

Övriga MREL-kvalificerade skulder >= 1 år

Övriga instrument som är kvalificerade avseende artikel 45 i direktiv 2014/59/EU.

0810

varav: återstående löptid >= 1 år och < 2 år

0820

varav: återstående löptid >= 2 år

0830

varav: utfärdade av dotterföretag

3.   Rangordning av borgenärer

17.

Mallarna M 05.00 och M 06.00 beskriver förmånsordningen mellan kvalificerade skulder i borgenärshierarkin. Båda mallarna redovisas alltid på individuell nivå.

18.

När det gäller enheter som inte själva är resolutionsenheter delas det belopp som är hänförligt till rangordningen upp ytterligare i belopp som de är skyldiga resolutionsenheten och andra belopp som de inte är skyldiga resolutionsenheten, i förekommande fall.

19.

Rangordningen presenteras från lägre prioriterad till högre prioriterad. Rader för rangordning ska läggas till tills det kvalificerade instrument som har högst prioritering och alla skulder som är likställda med det har redovisats.

3.1   M 05.00 – Rangordning av borgenärer (enhet som inte är resolutionsenhet)

3.1.1   Allmänna kommentarer

20.

Enheter som omfattas av skyldigheten att uppfylla kravet i artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013 ska i den här mallen redovisa kapitalbasen och de kvalificerade skulderna för internt MREL, samt andra nedskrivningsbara skulder. Skulder som är undantagna från nedskrivning ska inkluderas om de är likställda med eller har lägre prioritering än något instrument som är inkluderat i beloppet för kvalificerade skulder avseende internt MREL.

21.

Enheter som inte omfattas av skyldigheten att uppfylla kravet i artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013, men som är föremål för skyldigheten att uppfylla kravet i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU enligt artikel 45f i det direktivet, ska i den här mallen redovisa kapitalbasen och de skulder som är kvalificerade för internt MREL, samt andra nedskrivningsbara skulder. Som undantag från detta kan enheter välja att redovisa samma kapitalbas och skulder som anges i punkt 20 ovan.

22.

Enheter som, på redovisningsdagen för denna information, innehåller belopp för kapitalbas och kvalificerade skulder om minst 150 % av det krav som avses i artikel 45.1 i direktiv 2014/59/EU ska vara undantagna från att redovisa information om andra nedskrivningsbara skulder. Sådana enheter kan välja att frivilligt redovisa information om andra nedskrivningsbara skulder i denna mall.

23.

Kombinationen av kolumnerna 0010 och 0020 är ett rad-ID som ska vara unikt för alla rader i mallen.

3.1.2   Anvisningar för specifika positioner

Kolumner

Rättsliga hänvisningar och instruktioner

0010

Rangordning vid insolvens

Rangordningen vid insolvens i borgenärshierarkin för den rapporterande enheten ska redovisas, men början med den som har lägst prioritering.

Rangordningen vid insolvens ska vara en av de rangordningar vid insolvens som publiceras av resolutionsmyndigheten i denna jurisdiktion.

0020

Typ av borgenär

Typen av borgenär ska vara en av följande:

”Resolutionsenhet”

Den här posten ska väljas för att redovisa de belopp som resolutionsenheten direkt eller indirekt är skyldig genom enheter längs ägandekedjan, i förekommande fall.

”Andra enheter än resolutionsenheten”

Denna post ska väljas för att redovisa de belopp som andra borgenärer är skyldiga, i förekommande fall.

0030

Beskrivning av rangordning vid insolvens

Den beskrivning som är inkluderad i de rangordningar vid insolvens som publiceras av resolutionsmyndigheten i denna jurisdiktion, när en standardiserad lista som innehåller en sådan beskrivning är tillgänglig. Annars gäller den egna beskrivningen av rangordningen vid insolvens av institutet, som nämner minst den huvudsakliga typen av instrument i respektive rangordning vid insolvens.

0040

Skulder och kapitalbas

Beloppet för kapitalbas, kvalificerade skulder och, i förekommande fall, andra nedskrivningsbara skulder som tilldelas den rangordning vid insolvens som anges i kolumn 0010 ska redovisas.

I förekommande fall ska denna kolumn också inkludera skulder som är undantagna från skuldnedskrivning om de är efterställda eller likställda med kapitalbas och kvalificerade skulder.

När det gäller enheter som avses i den första meningen i punkt 21 ska denna kolumn lämnas tom, om inte dessa enheter väljer att tillämpa undantaget i den sista meningen i punkt 21.

0050

Varav undantagna skulder

Belopp för skulder som är undantagna i enlighet med artikel 72a.2 i förordning (EU) nr 575/2013 eller artikel 44.2 i direktiv 2014/59/EU. Om resolutionsmyndigheten beslutar att undanta skulder i enlighet med artikel 44.3 i det direktivet ska dessa skulder också redovisas på denna rad.

När det gäller enheter som avses i den första meningen i punkt 21 ska denna kolumn lämnas tom, om inte dessa enheter väljer att tillämpa undantaget i den sista meningen i punkt 21.

0060

Skulder och kapitalbas minus undantagna skulder

Beloppet för skulder och kapitalbas som redovisas i kolumn 0040 ska redovisas minus beloppet för undantagna skulder som redovisas i kolumn 0050.

0070

varav: kapitalbas och kvalificerade skulder avseende internt MREL

Beloppet för kapitalbas och kvalificerade skulder som räknas mot internt MREL i enlighet med artikel 45f.2 i direktiv 2014/59/EU ska redovisas.

0080–0110

varav: med en återstående löptid på

Beloppet för kapitalbas och kvalificerade skulder som räknas mot internt MREL, som redovisas i kolumn 0070, ska delas upp efter den återstående löptiden för de olika instrumenten och posterna. Eviga instrument och poster ska inte beaktas i denna uppdelning, utan redovisas separat i kolumn 0120.

0080

≥ 1 år < 2 år

0090

≥ 2 år < 5 år

0100

≥ 5 < 10 år

0110

≥ 10 år

0120

Varav: eviga värdepapper

3.2   M 06.00 – Rangordning av borgenärer (resolutionsenhet)

3.2.1   Allmänna kommentarer

24.

Enheter som omfattas av skyldigheten att uppfylla kravet i artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013 ska i den här mallen redovisa kapitalbasen, de kvalificerade skulderna för MREL och andra nedskrivningsbara skulder. Skulder som är undantagna från nedskrivning ska inkluderas om de är likställda med eller har lägre prioritering än något instrument som är inkluderat i beloppet för kvalificerade skulder avseende MREL.

25.

Enheter som inte omfattas av skyldigheten att uppfylla kravet i artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013, men som är föremål för skyldigheten att uppfylla kravet i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU enligt artikel 45e i det direktivet, ska i den här mallen redovisa kapitalbasen och de kvalificerade skulderna avseende MREL, samt andra nedskrivningsbara skulder. Dessa enheter kan välja att redovisa samma kapitalbas och skulder som anges i punkt 24 ovan.

26.

Enheter som, på redovisningsdagen för denna information, innehåller belopp för kapitalbas och kvalificerade skulder om minst 150 % av det krav som avses i artikel 45.1 i direktiv 2014/59/EU ska vara undantagna från att redovisa information om andra nedskrivningsbara skulder. Sådana enheter kan välja att frivilligt redovisa information om andra nedskrivningsbara skulder i denna mall.

3.2.2   Anvisningar för specifika positioner

Kolumner

Rättsliga hänvisningar och instruktioner

0010

Rangordning vid insolvens

Se instruktionerna för kolumn 0010 i mall M 05.00

Denna kolumn är ett rad-ID som ska vara unikt för alla rader i tabellen.

0020

Beskrivning av rangordning vid insolvens

Se instruktionerna för kolumn 0030 i mall M 05.00

0030

Skulder och kapitalbas

Beloppet för kapitalbas, kvalificerade skulder och, i förekommande fall, andra nedskrivningsbara skulder som tilldelas den rangordning vid insolvens som anges i kolumn 0010 ska redovisas.

I förekommande fall ska denna kolumn också inkludera skulder som är undantagna från skuldnedskrivning om de är likställda med eller har lägre prioritering än kvalificerade skulder.

När det gäller enheter som avses i den första meningen i punkt 25 ska denna kolumn lämnas tom, om inte dessa enheter väljer att tillämpa undantaget i den sista meningen i punkt 25.

0040

Varav undantagna skulder

Belopp för skulder som är undantagna i enlighet med artikel 72a.2 i förordning (EU) nr 575/2013 eller artikel 44.2 i direktiv 2014/59/EU.

När det gäller enheter som avses i den första meningen i punkt 25 ska denna kolumn lämnas tom, om inte dessa enheter väljer att tillämpa undantaget i den andra meningen i punkt 25.

0050

Skulder och kapitalbas minus undantagna skulder

Beloppet för skulder och kapitalbas som redovisas i kolumn 0030 ska redovisas minus beloppet för undantagna skulder som redovisas i kolumn 0040.

0060

varav: kapitalbas och skulder som potentiellt kan vara kvalificerade för att uppfylla MREL

Beloppet för kapitalbas och skulder som är kvalificerade när det gäller att uppfylla kraven i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU i enlighet med artikel 45e i det direktivet.

0070–0100

varav: med en återstående löptid på

Beloppet för kapitalbas och skulder som är kvalificerade när det gäller att uppfylla kravet i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU i enlighet med artikel 45e i det direktivet, som redovisas i kolumn 0060, ska delas upp efter återstående löptid för de olika instrumenten och posterna. Eviga instrument och poster ska inte beaktas i denna uppdelning, utan redovisas separat i kolumn 0110.

0070

≥ 1 år < 2 år

0080

≥ 2 år < 5 år

0090

≥ 5 < 10 år

0100

≥ 10 år

0110

Varav: eviga värdepapper

4.   M 07.00 – Instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland

4.1   Allmänna kommentarer

27.

Mall M 07.00 ger en uppdelning avtal för avtal för instrument som kan räknas som kapitalbas och kvalificerade skulder avseende MREL. Endast instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska redovisas i mallen.

28.

När det gäller kvalificerade skulder som inte är efterställda undantagna skulder ska enheter endast redovisa värdepapper som är fungibla och förhandlingsbara finansiella instrument, med undantag för lån och insättningar.

29.

När det gäller instrument som delvis uppfyller villkoren för två olika klasser av kapitalbas eller kvalificerade skulder ska instrumentet redovisas två gånger för att avspegla de belopp som tilldelas de olika kapitalklasserna var för sig.

30.

Kombinationen av kolumnerna 0020 (kod för emittenten), 0040 (ID-kod för avtal) och 0070 (typ av kapitalbas eller kvalificerade skulder) utgör ett rad-ID, som måste vara unikt för varje rad som redovisas i mallen.

4.2   Anvisningar för specifika positioner

Kolumner

Rättsliga hänvisningar och instruktioner

0010–0030

Emittent

Om informationen redovisas med hänvisning till en resolutionsgrupp ska enheten för den grupp som utfärdade respektive instrument anges. Om informationen redovisas med hänvisning till en enda resolutionsenhet ska emittenten vara den rapporterande enheten själv.

0010

Namn

Namn på den enhet som utfärdade kapitalbasinstrumentet eller det kvalificerade skuldinstrumentet

0020

Kod

Kod för den enhet som utfärdade kapitalbasinstrumentet eller det kvalificerade skuldinstrumentet.

Koden måste som del av ett rad-ID vara unikt för varje redovisad enhet. För institut ska koden vara LEI-koden. För andra enheter ska koden vara LEI-koden eller, om ingen sådan kod finns, en nationell kod. Koden ska vara unik och användas konsekvent i mallarna och över tiden. Koden ska alltid ha ett värde.

0030

Typ av kod

Instituten ska ange om typen av kod som rapporteras i kolumn 0020 är ”LEI-kod” eller ”ej LEI-kod”. Typen av kod ska alltid rapporteras.

0040

ID-kod för avtal

Instrumentets ID-kod för avtal, exempelvis CUSIP, ISIN eller Bloomberg-ID för privat placering ska redovisas.

Denna post är en del av radens ID-kod.

0050

Gällande lag (tredjeland)

Tredjelandet (andra länder än EES-länderna) vars lagstiftning styr avtalet, eller delar av avtalet, ska anges.

0060

Avtalsmässigt erkännande av nedskrivnings- och konverteringsbefogenheter

Det ska anges huruvida avtalet innehåller de avtalsvillkor som avses i artikel 55.1 i direktiv 2014/59/EU, artikel 52.1 p och q och artikel 63 n och o i förordning (EU) nr 575/2013.

0070–0080

Rättslig behandling

0070

Typ av kapitalbas eller kvalificerade skulder

Typ av kapitalbas eller kvalificerade skulder, som instrumentet uppfyller villkoren för på referensdagen. Övergångsbestämmelser om instruments kvalificering ska beaktas. Instrument som uppfyller villkoren för flera kapitalklasser ska redovisas en gång per tillämplig kapitalklass.

Typen av kapitalbas eller kvalificerade skulder ska vara en av följande:

Kärnprimärkapital (CET1)

Övrigt primärkapital

Supplementärkapital

Kvalificerade skulder

0080

Typ av instrument

Typen av instrument som ska anges beror på den gällande lagstiftning enligt vilken det utfärdas.

När det gäller CET1-instrument ska typen av instrument väljas från den lista över CET1-instrument som publiceras av Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 26.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

När det gäller annan kapitalbas än CET1 och kvalificerade skulder ska typen av instrument väljas från en lista över motsvarande instrument som publiceras av Europeiska centralbanken, behöriga myndigheter eller resolutionsmyndigheter, när en sådan lista finns. Om inga listor finns ska den rapporterande enheten själv ange typen av instrument.

0090

Belopp

Det belopp som redovisas i kapitalbas eller kvalificerade skulder ska redovisas med hänsyn till den nivå som rapporten avser, när det gäller instrument som är inkluderade på flera nivåer. Beloppet ska vara det belopp som är relevant på referensdagen, med hänsyn till effekten av övergångsbestämmelserna.

0100–0110

Prioritetsordning i normala insolvensförfaranden

Instrumentets rangordning i normala insolvensförfaranden ska anges.

Den ska bestå av ISO-koden på två bokstäver för det land vars lagstiftning styr avtalets rangordning (kolumn 0100), vilket ska vara lagstiftningen i en medlemsstat, och siffran för den relevanta rangordningen vid insolvens (kolumn 0110).

Den relevanta rangordningen vid insolvens ska fastställas baserat på de rangordningar vid insolvens som offentliggörs genom resolutionsmyndigheter eller andra myndigheter, när det finns en sådan standardiserad lista.

0120

Löptid

Instrumentets löptid ska redovisas i följande format: dd/mm/åååå. För eviga instrument ska fältet lämnas tomt.

0130

Första inlösendag

Om emittenten innehar en köpoption ska den första dagen då den kan lösas in redovisas.

Om den första inlösendagen har inträffat före referensdagen ska denna dag redovisas om köpoptionen fortfarande kan lösas in. Om den inte längre kan lösas in ska nästa dag då köpoptionen kan lösas in redovisas.

För emittents köpoptioner med ospecificerad inlösendag eller köpoptioner som är beroende av specifika händelser ska en försiktig uppskattning av den sannolika inlösendagen redovisas.

Optioner som bygger på myndighetskrav eller skattekrav ska inte beaktas i samband med denna kolumn.

0140

Myndighetsoption (ja/nej)

Det ska anges huruvida emittenten innehar en köpoption som kan lösas in i händelse av en myndighetshändelse som påverkar avtalets kvalificering för MREL.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1624 av den 23 oktober 2018 om fastställande i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av tekniska genomförandestandarder när det gäller förfaranden, standardformulär och mallar för den information som ska lämnas för upprättandet av resolutionsplaner för kreditinstitut och värdepappersföretag, och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1066 (EUT L 277, 7.11.2018, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).


BILAGA III

Del I: Gemensam datapunktsmodell

Alla uppgiftsposter som anges i bilagorna I och II ska omvandlas till en gemensam datapunktsmodell som ska utgöra grunden i enhetliga it-system för institut, behöriga myndigheter och resolutionsmyndigheter.

Den gemensamma datapunktsmodellen ska uppfylla följande kriterier:

a)

Den ska ge en strukturerad avbildning av alla uppgiftsposter som anges i bilaga I.

b)

Den ska identifiera alla affärsbegrepp som anges i bilagorna I och II.

c)

Den ska tillhandahålla en datauppgiftsordlista som fastställer tabellbeteckningar, ordinatabeteckningar, axelbeteckningar, domänbeteckningar, dimensionsbeteckningar och medlemsbeteckningar.

d)

Den ska tillhandahålla måttstandarder som definierar datapunkters egenskaper eller belopp.

e)

Den ska tillhandahålla datapunktsdefinitioner som uttrycks som en sammansättning av egenskaper som entydigt identifierar begreppet.

f)

Den ska innehålla alla de relevanta tekniska specifikationer som krävs för att utveckla it-rapporteringslösningar som ger enhetliga tillsynsuppgifter.

Del II: Valideringsregler

De uppgiftsposter som anges i bilagorna I och II ska omfattas av valideringsregler som garanterar uppgifternas kvalitet och samstämmighet.

Valideringsreglerna ska uppfylla följande kriterier:

a)

De ska definiera de logiska sambanden mellan relevanta datapunkter.

b)

De ska inkludera filter och förhandsvillkor som definierar en uppsättning uppgifter för vilka en valideringsregel är tillämplig.

c)

De ska kontrollera att de rapporterade uppgifterna är samstämmiga.

d)

De ska kontrollera att de rapporterade uppgifterna är korrekta.

e)

De ska ange förvalda värden som ska tillämpas om de relevanta uppgifterna inte har rapporterats.


BILAGA IV

Standardiserad presentation av rangordningar vid insolvens

Nationell rangordning vid insolvens

Medlemsstat:

Plats  (1)

Namn

Beskrivning

Rättslig grund

Kommentarer

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Rangordningen börjar med de lägst prioriterade instrumenten och posterna. Om det finns färre än 20 olika rangordningar vid insolvens i jurisdiktionen ska de rader som motsvarar de icke befintliga rangordningarna lämnas tomma.


BILAGA V

OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION AVSEENDE MREL/TLAC – MALLAR

Mallkod

Mallens namn

EU KM2

Nyckeltal – MREL och, om tillämpligt, kapitalbaskravet och kravet på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut

EU TLAC1

Sammansättning – MREL och, om tillämpligt, kapitalbaskravet och kravet på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut

EU iLAC

Intern förlustabsorberingskapacitet: internt MREL och, i förekommande fall, kapitalbaskrav och krav på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU

EU TLAC2

Rangordning av borgenärer – enhet som inte är resolutionsenhet

EU TLAC3

Rangordning av borgenärer – resolutionsenhet

EU KM2: Nyckeltal – MREL och, om tillämpligt, kapitalbaskravet och kravet på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut

 

a

b

c

d

e

f

Minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Kapitalbaskrav och krav på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut (TLAC)

T

T

T-1

T-2

T-3

T-4

Kapitalbas och kvalificerade skulder, kvoter och komponenter

1

Kapitalbas och kvalificerade skulder

 

 

 

 

 

 

EU-1a

Varav kapitalbas och efterställda skulder

 

 

 

 

 

 

2

Resolutionsgruppens totala riskvägda exponeringsbelopp (TREA)

 

 

 

 

 

 

3

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TREA

 

 

 

 

 

 

EU-3a

Varav kapitalbas och efterställda skulder

 

 

 

 

 

 

4

Resolutionsgruppens totala exponeringsmått (TEM)

 

 

 

 

 

 

5

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TEM

 

 

 

 

 

 

EU-5a

Varav kapitalbas eller efterställda skulder

 

 

 

 

 

 

6a

Gäller det undantag för efterställning som föreskrivs i artikel 72b.4 i förordning (EU) nr 575/2013? (undantaget på 5 %)

 

 

 

 

 

 

6b

Totalbelopp för tillåtna icke efterställda kvalificerade skuldinstrument om den beslutsrätt avseende efterställning som föreskrivs i artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013 tillämpas (undantag på högst 3,5 %)

 

 

 

 

 

 

6c

Om ett undantag för efterställning med tak gäller i enlighet med artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013, den emitterade finansiering som likställs med undantagna skulder och redovisas på rad 1 delad med den emitterade finansiering som likställs med undantagna skulder och som skulle redovisas på rad 1 om inget tak tillämpades (i %)

 

 

 

 

 

 

Minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

EU-7

MREL uttryckt som en procentandel av TREA

 

 

 

 

 

 

EU-8

Som ska uppfyllas med kapitalbas eller efterställda skulder

 

 

 

 

 

 

EU-9

MREL uttryckt som en procentandel av TEM

 

 

 

 

 

 

EU-10

Som ska uppfyllas med kapitalbas eller efterställda skulder

 

 

 

 

 

 

EU TLAC1 – sammansättning – MREL och, om tillämpligt, kapitalbaskravet och kravet på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut

 

a

b

c

Minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Kapitalbaskrav och krav på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut (TLAC)

Memorandumpost: Kvalificerade belopp för MREL, men inte TLAC

Kapitalbas och kvalificerade skulder och justeringar

1

Kärnprimärkapital

 

 

 

2

Övrigt primärkapital

 

 

 

3

Tomt fält i EU

 

 

 

4

Tomt fält i EU

 

 

 

5

Tomt fält i EU

 

 

 

6

Supplementärkapital

 

 

 

7

Tomt fält i EU

 

 

 

8

Tomt fält i EU

 

 

 

11

Kapitalbas i enlighet med artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013 och artikel 45 i direktiv 2014/59/EU

 

 

 

Kapitalbas och kvalificerade skulder: Icke lagstadgade delar av kapital

12

Kvalificerade skuldinstrument som emitterats direkt av resolutionsenheten, som är efterställda undantagna skulder (som inte omfattas av äldre regler)

 

 

 

EU-12a

Kvalificerade skuldinstrument som emitterats direkt av andra enheter inom resolutionsgruppen som är efterställda undantagna skulder (som inte omfattas av äldre regler)

 

 

 

EU-12b

Kvalificerade skuldinstrument som är efterställda undantagna skulder som emitterats före den 27 juni 2019 (efterställda, omfattas av äldre regler)

 

 

 

EU-12c

Supplementärkapitalinstrument med en återstående löptid på minst ett år i den mån de inte räknas som supplementärkapitalposter

 

 

 

13

Kvalificerade skulder som inte är efterställda undantagna skulder (inte omfattas av äldre regler före taket)

 

 

 

EU-13a

Kvalificerade skulder som inte är efterställda undantagna skulder som emitterats före den 27 juni 2019 (före taket)

 

 

 

14

Beloppet av icke-efterställda kvalificerade skuldinstrument, i förekommande fall efter tillämpning av artikel 72b.3 i CRR

 

 

 

15

Tomt fält i EU

 

 

 

16

Tomt fält i EU

 

 

 

17

Kvalificerade skuldposter före justeringar

 

 

 

EU-17a

Varav efterställda skuldposter

 

 

 

Kapitalbas och kvalificerade skulder: Justeringar av icke lagstadgade delar av kapital

18

Kapitalbasposter och kvalificerade skuldposter före justeringar

 

 

 

19

(Avdrag för exponeringar mellan resolutionsgrupper med flera kontaktpunkter)

 

 

 

20

(Avdrag för investeringar i andra kvalificerade skuldinstrument)

 

 

 

21

Tomt fält i EU

 

 

 

22

Kapitalbas och kvalificerade skulder efter justeringar

 

 

 

EU-22a

Varav: kapitalbas och efterställda skulder

 

 

 

Riskvägt exponeringsbelopp och exponeringsmått för bruttosoliditet för resolutionsgruppen

23

Totalt riskvägt exponeringsbelopp (TREA)

 

 

 

24

Totalt exponeringsmått (TEM)

 

 

 

Kvoter för kapitalbas och kvalificerade skulder

25

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TREA

 

 

 

EU-25a

Varav kapitalbas och efterställda skulder

 

 

 

26

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TEM

 

 

 

EU-26a

Varav kapitalbas och efterställda skulder

 

 

 

27

Tillgängligt kärnprimärkapital (som en procentandel av TREA) efter det att resolutionsgruppens krav har uppfyllts

 

 

 

28

Institutspecifikt kombinerat buffertkrav

 

 

 

29

varav krav på kapitalkonserveringsbuffert

 

 

 

30

varav krav på kontracyklisk kapitalbuffert

 

 

 

31

varav krav på systemriskbuffert

 

 

 

EU-31a

varav buffert för globalt systemviktigt institut eller för annat systemviktigt institut

 

 

 

Memorandumposter

EU-32

Totalbelopp för undantagna skulder som avses i artikel 72a.2 i förordning (EU) nr 575/2013

 

 

 

EU ILAC – Intern förlustabsorberingskapacitet: internt MREL och, i förekommande fall, kapitalbaskrav och krav på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU

 

a

b

c

Minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (internt MREL)

Kapitalbaskrav och krav på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU (internt TLAC)

Kvalitativ information

Tillämpligt krav och tillämpningsnivå

EU-1

Omfattas enheten av ett kapitalbaskrav och krav på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU? (Ja/Nej)

 

 

 

EU-2

Om EU-1 besvaras med ”Ja”, är kravet tillämpligt på konsoliderad eller individuell nivå? (K/I)

 

 

 

EU-2a

Omfattas enheten av internt MREL? (Ja/Nej)

 

 

 

EU-2b

Om EU-2a besvaras med ”Ja”, är kravet tillämpligt på konsoliderad eller individuell nivå? (K/I)

 

 

 

Kapitalbas och kvalificerade skulder

EU-3

Kärnprimärkapital

 

 

 

EU-4

Godtagbart övrigt primärkapital

 

 

 

EU-5

Godtagbart supplementärkapital

 

 

 

EU-6

Kvalificerad kapitalbas

 

 

 

EU-7

Kvalificerade skulder

 

 

 

EU-8

varav tillåtna garantier

 

 

 

EU-9a

(Justeringar)

 

 

 

EU-9b

Kapitalbasposter och kvalificerade skuldposter efter justeringar

 

 

 

Totalt riskvägt exponeringsbelopp och totalt exponeringsmått

EU-10

Totalt riskvägt exponeringsbelopp (TREA)

 

 

 

EU-11

Totalt exponeringsmått (TEM)

 

 

 

Kvoter för kapitalbas och kvalificerade skulder

EU-12

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TREA

 

 

 

EU-13

varav tillåtna garantier

 

 

 

EU-14

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TEM

 

 

 

EU-15

varav tillåtna garantier

 

 

 

EU-16

Tillgängligt kärnprimärkapital (som en procentandel av TREA) efter det att resolutionsgruppens krav har uppfyllts

 

 

 

EU-17

Institutspecifikt kombinerat buffertkrav

 

 

 

Krav

EU-18

Krav uttryckt som en procentandel av TREA

 

 

 

EU-19

varav den del av kravet som får uppfyllas med en garanti

 

 

 

EU-20

Krav uttryckt som en procentandel av TEM

 

 

 

EU-21

varav den del av kravet som får uppfyllas med en garanti

 

 

 

Memorandumposter

EU-22

Totalbelopp för undantagna skulder som avses i artikel 72a.2 i förordning (EU) nr 575/2013

 

 

 

EU TLAC2a: Rangordning av borgenärer – enhet som inte är resolutionsenhet

 

Rangordning vid insolvens

Summa av 1 till n

1

1

2

2

n

n

(lägst)

(lägst)

 

 

 

(högst)

(högst)

Resolutionsenhet

Annan

Resolutionsenhet

Annan

Resolutionsenhet

Annan

1

Tomt fält i EU

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Beskrivning av rangordning vid insolvens (fritext)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Skulder och kapitalbas

 

 

 

 

 

 

 

 

4

varav undantagna skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Skulder och kapitalbas minus undantagna skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Undergrupp med skulder och kapitalbas minus undantagna skulder som är kapitalbas och kvalificerade skulder med avseende på [välj det som är lämpligt: internt MREL/internt TLAC]

 

 

 

 

 

 

 

 

7

varav återstående löptid ≥ 1 år och < 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

8

varav återstående löptid ≥ 2 år och < 5 år

 

 

 

 

 

 

 

 

9

varav återstående löptid ≥ 5 år och < 10 år

 

 

 

 

 

 

 

 

10

varav återstående löptid ≥ 10 år, förutom eviga värdepapper

 

 

 

 

 

 

 

 

11

varav eviga värdepapper

 

 

 

 

 

 

 

 

EU TLAC2b: Rangordning av borgenärer – enhet som inte är resolutionsenhet

 

Rangordning vid insolvens

Summa av 1 till n

1

1

2

2

n

n

(lägst)

(lägst)

 

 

 

(högst)

(högst)

Resolutionsenhet

Annan

Resolutionsenhet

Annan

Resolutionsenhet

Annan

1

Tomt fält i EU

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Beskrivning av rangordning vid insolvens (fritext)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tomt fält i EU

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tomt fält i EU

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tomt fält i EU

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kapitalbas och kvalificerade skulder avseende internt MREL

 

 

 

 

 

 

 

 

7

varav återstående löptid ≥ 1 år och < 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

8

varav återstående löptid ≥ 2 år och < 5 år

 

 

 

 

 

 

 

 

9

varav återstående löptid ≥ 5 år och < 10 år

 

 

 

 

 

 

 

 

10

varav återstående löptid ≥ 10 år, förutom eviga värdepapper

 

 

 

 

 

 

 

 

11

varav eviga värdepapper

 

 

 

 

 

 

 

 

EU TLAC3a: Rangordning av borgenärer – resolutionsenhet

 

Rangordning vid insolvens

Summa av 1 till n

1

2

n

(lägst)

 

 

(högst)

1

Beskrivning av rangordning vid insolvens (fritext)

 

 

 

 

 

2

Skulder och kapitalbas

 

 

 

 

 

3

varav undantagna skulder

 

 

 

 

 

4

Skulder och kapitalbas minus undantagna skulder

 

 

 

 

 

5

Undergrupp med skulder och kapitalbas minus undantagna skulder som är kapitalbas och skulder som potentiellt är kvalificerade att uppfylla [välj det som är lämpligt: MREL/TLAC]

 

 

 

 

 

6

varav återstående löptid ≥ 1 år och < 2 år

 

 

 

 

 

7

varav återstående löptid ≥ 2 år och < 5 år

 

 

 

 

 

8

varav återstående löptid ≥ 5 år och < 10 år

 

 

 

 

 

9

varav återstående löptid ≥ 10 år, förutom eviga värdepapper

 

 

 

 

 

10

varav eviga värdepapper

 

 

 

 

 

EU TLAC3b: Rangordning av borgenärer – resolutionsenhet

 

Rangordning vid insolvens

Summa av 1 till n

1

2

n

(lägst)

 

 

(högst)

1

Beskrivning av rangordning vid insolvens (fritext)

 

 

 

 

 

2

Tomt fält i EU

 

 

 

 

 

3

Tomt fält i EU

 

 

 

 

 

4

Tomt fält i EU

 

 

 

 

 

5

Kapitalbas och skulder som potentiellt kan vara kvalificerade för att uppfylla MREL

 

 

 

 

 

6

varav återstående löptid ≥ 1 år och < 2 år

 

 

 

 

 

7

varav återstående löptid ≥ 2 år och < 5 år

 

 

 

 

 

8

varav återstående löptid ≥ 5 år och < 10 år

 

 

 

 

 

9

varav återstående löptid ≥ 10 år, förutom eviga värdepapper

 

 

 

 

 

10

varav eviga värdepapper

 

 

 

 

 


BILAGA VI

Instruktioner för mallar för upplysningar

1.   Allmänna instruktioner: struktur och praxis

1.1   Struktur

1.

Denna ram för upplysningar om MREL- och TLAC-krav består av tre grupper av mallar:

a)

MREL och TLAC för resolutionsgrupper och resolutionsenheter.

b)

MREL och TLAC för enheter som inte är resolutionsenheter och större dotterföretag till globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU.

c)

Emittenters rangordning som borgenär.

2.

För varje mall ges hänvisningar till lagstiftningen. Denna bilaga innehåller utförligare information om de mer allmänna aspekterna av rapporteringen för varje uppsättning mallar och instruktioner för särskilda positioner.

1.2   Förkortningar

3.

Följande förkortningar gäller vid tillämpningen av bilagorna till denna förordning:

a)

Med MREL avses minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder enligt definitionen i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU.

b)

Med TLAC avses kraven på kapitalbas och kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut enligt definitionen i artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013.

c)

Med internt TLAC avses kravet för kapitalbas och kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU enligt definitionen i artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013.

d)

Med internt MREL avses det MREL-krav som tillämpas för enheter som själva inte utgör resolutionsenheter enligt artikel 45f i direktiv 2014/59/EU.

2.   EU KM2: nyckeltal – MREL och, om tillämpligt, kapitalbaskravet och kravet på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut

4.

Enheter ska i den förklarande anmärkning som åtföljer mallen förklara alla väsentliga skillnader mellan de egna kapitalbasbelopp som redovisas och det helt infasade beloppet enligt IFRS 9 på resolutionsgruppsnivå. De ska också förklara alla väsentliga skillnader mellan det helt infasade beloppet enligt IFRS 9 på resolutionsgruppnivå jämfört med det helt infasade beloppet enligt IFRS 9 på konsoliderad gruppnivå.

Kolumner

Hänvisningar till lagstiftning och instruktioner

a

I denna kolumn ska enheter redovisa relevanta upplysningar om MREL i enlighet med artikel 45 och 45e i direktiv 2014/59/EU.

Enheter ska redovisa det aktuella värdet i slutet av redovisningsperioden.

b–f

Enheter som är globala systemviktiga institut och som omfattas av TLAC-kravet enligt artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013 ska i dessa kolumner redovisa upplysningar av relevans för det kravet.

Redovisningsperioderna T, T-1, T-2, T-3 och T-4 är kvartalsperioder. Enheterna ska redovisa de datum som redovisningsperioderna motsvarar. Enheter som redovisar dessa upplysningar kvartalsvis ska lämna uppgifter för perioderna T, T-1, T-2, T-3 och T-4. Enheter som redovisar dessa upplysningar halvårsvis ska lämna uppgifter för perioderna T, T-2 och T-4. Enheter som redovisar dessa upplysningar på årsbasis ska lämna uppgifter för perioderna T och T-4.

Rad

Hänvisningar till lagstiftning och instruktioner

1

Kapitalbas och kvalificerade skulder

Motsvarar de värden som redovisas på rad 22 i mall EU TLAC1.

EU-1a

Kapitalbas och kvalificerade skulder – Varav kapitalbas och efterställda skulder

Motsvarar det värde som redovisas på rad EU-22a i mall EU TLAC1.

Kapitalbas och kvalificerade skulder som ingår i beloppet av kapitalbas och kvalificerade skulder i enlighet med artikel 45b i direktiv 2014/59/EU som är efterställda kvalificerade instrument enligt definitionen i artikel 2.1.71b i det direktivet och skulder som ingår i beloppet av kapitalbas och kvalificerade skulder i enlighet med artikel 45b.3 i direktiv 2014/59/EU. När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

2

Resolutionsgruppens totala riskvägda exponeringsbelopp (TREA)

Motsvarar det värde som redovisas på rad 23 i mall EU TLAC1.

Artikel 45.2 a i direktiv 2014/59/EU, artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

3

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TREA

Motsvarar de värden som redovisas på rad 25 i mall EU TLAC1.

Vad gäller denna rad ska det belopp av kapitalbas och kvalificerade skulder som redovisas på rad 1 uttryckas som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbelopp som beräknas i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

EU-3a

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TREA – Varav kapitalbas och efterställda skulder

Motsvarar det värde som redovisas på rad EU-25 a i mall EU TLAC1.

Vad gäller denna rad ska det belopp av kapitalbas och efterställda kvalificerade skulder som presenteras på rad EU-1a uttryckas som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbelopp som beräknas i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

4

Resolutionsgruppens totala exponeringsmått (TEM)

Motsvarar det värde som redovisas på rad 24 i mall EU TLAC1.

Artikel 45.2 b i direktiv 2014/59/EU, artikel 429.4 och artikel 429a i förordning (EU) nr 575/2013.

5

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TEM

Motsvarar det värde som redovisas på rad 26 i mall EU TLAC1.

Vad gäller denna rad ska det belopp av kapitalbas och kvalificerade skulder som presenteras på rad 1 uttryckas som en procentandel av det totala exponeringsmått som beräknas i enlighet med artikel 429.4 och artikel 429a i förordning (EU) nr 575/2013.

EU-5a

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TEM – Varav kapitalbas och efterställda skulder

Motsvarar det värde som redovisas på rad EU-26a i mall EU TLAC1.

Vad gäller denna rad ska det belopp av kapitalbas och efterställda kvalificerade skulder som presenteras på rad EU-1a uttryckas som en procentandel av det totala exponeringsmått som beräknas i enlighet med artikel 429.4 och artikel 429a i förordning (EU) nr 575/2013.

6a

Gäller det undantag för efterställning som föreskrivs i artikel 72b.4 i förordning (EU) nr 575/2013? (undantaget på 5 %)

Denna rad ska endast redovisas av enheter som omfattas av kapitalbaskravet och kravet på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut.

Om resolutionsmyndigheten tillåter att skulder får räknas som kvalificerade skuldinstrument i enlighet med artikel 72b.4 i förordning (EU) nr 575/2013 ska den redovisande enheten ange ”ja.

Om resolutionsmyndigheten inte tillåter att skulder får räknas som kvalificerade skuldinstrument i enlighet med artikel 72b.4 i förordning (EU) nr 575/2013 ska resolutionsgruppen eller resolutionsenheten ange ”nej”.

Eftersom undantagen i artikel 72b.3 och 72b.4 i förordning (EU) nr 575/2013 utesluter varandra ska denna rad inte fyllas i om den redovisande enheten har fyllt i rad 6b.

6b

Totalbelopp för tillåtna icke efterställda kvalificerade skuldinstrument om den beslutsrätt avseende efterställning som föreskrivs i artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013 tillämpas (undantag på högst 3,5 %)

Denna rad ska endast redovisas av enheter som omfattas av kapitalbaskravet och kravet på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut.

Totalbelopp för icke efterställda kvalificerade skuldinstrument som resolutionsmyndigheten har tillåtit kan räknas som kvalificerade stödinstrument med avseende på TLAC-kravet i enlighet med artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

Eftersom undantagen i artikel 72b.3 och 72b.4 i förordning (EU) nr 575/2013 utesluter varandra ska denna rad inte fyllas i om den enheten anger ”ja” på rad 6a.

6c

Om ett undantag för efterställning med tak gäller i enlighet med artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013, den emitterade finansiering som likställs med undantagna skulder och redovisas på rad 1 delad med den emitterade finansiering som likställs med undantagna skulder och som skulle redovisas på rad 1 om inget tak tillämpades (i %)

Denna rad ska endast redovisas av enheter som omfattas av kapitalbaskravet och kravet på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut.

Denna rad informerar innehavare av prioriterade fordringar som emitterats av resolutionsenheten om den procentandel icke efterställda prioriterade fordringar som har ansetts vara kvalificerade, så att de, i tillämpliga fall, kommer att kunna tillämpa de avdragsregler som anges i artikel 72e i förordning (EU) nr 575/2013.

Om ett undantag för efterställning med tak gäller enligt artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013 ska enheter rapportera om

a)

det emitterade finansieringsbelopp som likställs med undantagna skulder i enlighet med artikel 72a.2 i förordning (EU) nr 575/2013 och som ingår i det belopp som presenteras på rad 1,

b)

delat med det emitterade finansieringsbelopp som likställs med undantagna skulder i enlighet med artikel 72a.2 i förordning (EU) nr 575/2013 och som skulle redovisas på rad 1 om inget tak tillämpades.

 

Minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

EU-7

MREL uttryckt som en procentandel av TREA

Enhetens minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder fastställs av resolutionsmyndigheten i enlighet med artikel 45e i direktiv 2014/59/EU, uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbelopp som beräknas i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

EU-8

MREL uttryckt som en procentandel av TREA – Varav ska uppfyllas med kapitalbas eller efterställda skulder

Om tillämpligt, den del av MREL som resolutionsmyndigheten, i enlighet med artikel 45b.4–8 i direktiv 2014/59/EU, har begärt ska uppfyllas med kapitalbas, efterställda kvalificerade instrument eller skulder i enlighet med punkt 3 i den artikeln, uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbelopp som beräknas i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

EU-9

MREL uttryckt som en procentandel av TEM

Den rapporterande enhetens minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder som fastställs av resolutionsmyndigheten i enlighet med artikel 45e i direktiv 2014/59/EU, uttryckt som en procentandel av det totala exponeringsmått som beräknas i enlighet med artikel 429.4 och artikel 429a i förordning (EU) nr 575/2013.

EU-10

MREL uttryckt som en procentandel av TEM – Varav ska uppfyllas med kapitalbas eller efterställda skulder

Om tillämpligt, den del av som resolutionsmyndigheten, i enlighet med artikel 45b.4–8 i direktiv 2014/59/EU, har begärt ska uppfyllas med kapitalbas, efterställda kvalificerade instrument eller skulder i enlighet med punkt 3 i den artikeln, uttryckt som en procentandel av det totala exponeringsmått som beräknas i enlighet med artikel 429.4 och artikel 429a i förordning (EU) nr 575/2013.

3.   EU TLAC 1: sammansättning – MREL och, om tillämpligt, kapitalbaskravet och kravet på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut

5.

Resolutionsgruppens position vad gäller kapitalbas och kvalificerade skulder ska endast inkludera kapitalinstrument och kvalificerade skulder som emitterats av resolutionsenheten och, om dessa uppfyller kraven i artikel 45b.3 i direktiv 2014/59/EU eller artikel 88a i förordning (EU) nr 575/2013, beroende på omständigheterna, av resolutionsenhetens dotterföretag, med undantag av enheter utanför resolutionsgruppen. På liknande sätt baseras positionen vad gäller kapitalbas och kvalificerade skulder på det totala riskvägda exponeringsbeloppet (justerat enligt vad som tillåts i artikel 45h.2 i direktiv 2014/59/EU) och det totala exponeringsmått som beräknas på resolutionsgruppnivå.

6.

När det gäller de lagstadgade justeringarna ska enheterna redovisa avdrag från kapitalbas och kvalificerade skulder som negativa tal och tillägg till kapitalbas och kvalificerade skulder som positiva tal.

Kolumner

Hänvisningar till lagstiftning och instruktioner

a

I denna kolumn ska enheter redovisa relevanta upplysningar om MREL i enlighet med artikel 45 och 45e i direktiv 2014/59/EU.

b

Enheter som är globala systemviktiga institut och som omfattas av TLAC-kravet enligt artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013 ska i denna kolumn redovisa upplysningar av relevans för det kravet.

c

Denna kolumn ska endast fyllas i av enheter som omfattas av TLAC-kravet.

Denna kolumn ska spegla skillnaden mellan de tillämpliga beloppen mot bakgrund av kravet i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU och de tillämpliga beloppen mot bakgrund av kravet i artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013.

Rad

Hänvisningar till lagstiftning och instruktioner

1

Kärnprimärkapital

Resolutionsgruppens kärnprimärkapital, beräknat i enlighet med artikel 50 i förordning (EU) nr 575/2013.

2

Övrigt primärkapital

Resolutionsgruppens övriga primärkapital, beräknat i enlighet med artikel 61 i förordning (EU) nr 575/2013.

När det gäller MREL ska instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland bara inkluderas på den här raden om de uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

6

Supplementärkapital

Resolutionsgruppens supplementärkapital, beräknat i enlighet med artikel 71 i förordning (EU) nr 575/2013.

När det gäller MREL ska instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland bara inkluderas på den här raden om de uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

11

Kapitalbas i enlighet med artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013 och artikel 45 i direktiv 2014/59/EU

Kapitalbas i enlighet med artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013 och artikel 45 i direktiv 2014/59/EU ska beräknas som rad 1 plus rad 2 plus rad 6.

12

Kvalificerade skuldinstrument som emitterats direkt av resolutionsenheten, som är efterställda undantagna skulder (som inte omfattas av äldre regler)

MREL

Kvalificerade skulder som ingår i beloppet av kapitalbas och kvalificerade skulder i enlighet med artikel 45b i direktiv 2014/59/EU som är efterställda kvalificerade instrument enligt definitionen i artikel 2.1.71b i direktiv 2014/59/EU och som emitterats direkt av resolutionsenheten.

När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Kvalificerade skulder som uppfyller alla krav i artikel 72a–72d i förordning (EU) nr 575/2013, med undantag för skulder som kan räknas som kvalificerade skuldinstrument enligt artikel 72b.3 eller 72b.4 i den förordningen, och som emitterats direkt av resolutionsenheten.

Denna rad ska varken inkludera den avbetalda delen av supplementärkapitalinstrument med en återstående löptid på mer än ett år (artikel 72a.1 b i förordning (EU) nr 575/2013) eller kvalificerade skulder som omfattas av äldre regler enligt artikel 494b i förordning (EU) nr 575/2013.

EU-12a

Kvalificerade skuldinstrument som emitterats direkt av andra enheter inom resolutionsgruppen som är efterställda undantagna skulder (som inte omfattas av äldre regler)

MREL

Kvalificerade skulder som ingår i beloppet av kapitalbas och kvalificerade skulder i enlighet med artikel 45b i direktiv 2014/59/EU som emitterats av dotterföretag och som räknas med i MREL i enlighet med artikel 45b.3 i det direktivet.

När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Kvalificerade skulder som uppfyller alla krav i artikel 72a–72d i förordning (EU) nr 575/2013, med undantag för skulder som har rätt att räknas som kvalificerade skuldinstrument enligt artikel 72b.3 eller 72b.4 i den förordningen, som emitterats av dotterföretag och kan inkluderas i en enhets konsoliderade kvalificerade skuldinstrument i enlighet med artikel 88a i förordning (EU) nr 575/2013.

Denna rad ska varken inkludera den avbetalda delen av supplementärkapitalinstrument med en återstående löptid på mer än ett år (artikel 72a.1 b i förordning (EU) nr 575/2013) eller kvalificerade skulder som omfattas av äldre regler enligt artikel 494b i förordning (EU) nr 575/2013.

EU-12b

Kvalificerade skuldinstrument som är efterställda undantagna skulder som emitterats före den 27 juni 2019 (efterställda, omfattas av äldre regler)

MREL

Kvalificerade skulder som uppfyller följande villkor:

De emitterades före den 27 juni 2019.

De är efterställda kvalificerade instrument enligt definitionen i artikel 2.1.71b i direktiv 2014/59/EU.

De ingår i kapitalbas och kvalificerade skulder till följd av artikel 494b.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Skulder som uppfyller följande villkor:

De emitterades före den 27 juni 2019.

De överensstämmer med artikel 72b.2 d i förordning (EU) nr 575/2013.

De uppfyller villkoren för kvalificerade skulder till följd av tillämpningen av äldre regler i enlighet med artikel 494b.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

EU-12c

Supplementärkapitalinstrument med en återstående löptid på minst ett år i den mån de inte räknas som supplementärkapitalposter

Avbetald andel av supplementärkapitalinstrument med en återstående löptid på mer än ett år (artikel 72a.1 b i förordning (EU) nr 575/2013).

Endast det belopp som inte redovisas i kapitalbasen, men som uppfyller alla kvalificeringskrav som fastställs i artikel 72b i förordning (EU) nr 575/2013, ska presenteras på denna rad.

När det gäller MREL ska instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland bara inkluderas på den här raden om de uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

13

Kvalificerade skulder som inte är efterställda undantagna skulder (inte omfattas av äldre regler före taket)

MREL

Skulder som uppfyller villkoren i artikel 45b i direktiv 2014/59/EU och som inte är helt efterställda fordringar till följd av sådana undantagna skulder som avses i artikel 72a.2 i förordning (EU) nr 575/2013.

När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Kvalificerade skulder som uppfyller kraven i artikel 72a–72d i förordning (EU) nr 575/2013, med undantag av artikel 72b.2 d i den förordningen, och som kan ha rätt att kvalificera sig som kvalificerade skuldinstrument i enlighet med artikel 72b.3 i den förordningen eller har rätt att kvalificera sig som kvalificerade skuldinstrument i enlighet med artikel 72b.4 i den förordningen.

Om artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013 eller artikel 494.2 i förordning (EU) nr 575/2013 gäller ska hela beloppet utan tillämpning av taken på 3,5 % respektive 2,5 % redovisas på denna rad.

Den här raden ska inte inkludera något belopp som kan redovisas på övergångsbasis i enlighet med artikel 494b.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

EU-13a

Kvalificerade skulder som inte är efterställda undantagna skulder som emitterats före den 27 juni 2019 (före taket)

MREL

Kvalificerade skulder som uppfyller följande villkor:

De emitterades före den 27 juni 2019.

De uppfyller villkoren i artikel 45b i direktiv 2014/59/EU och är inte helt efterställda fordringar till följd av sådana undantagna skulder som avses i artikel 72a.2 i förordning (EU) nr 575/2013.

De uppfyller villkoren för kvalificerade skulder till följd av tillämpningen av äldre regler i enlighet med artikel 494b.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Kvalificerade skulder som uppfyller följande villkor:

De emitterades före den 27 juni 2019.

De uppfyller kraven i artikel 72a–72d i förordning (EU) nr 575/2013, utom artikel 72b.2 d i den förordningen och kan ha rätt att kvalificera sig som kvalificerade skuldinstrument i enlighet med artikel 72b.3 i den förordningen eller har rätt att kvalificera sig som kvalificerade skuldinstrument i enlighet med artikel 72b.4 i förordning (EU) nr 575/2013.

De uppfyller villkoren för kvalificerade skulder till följd av tillämpningen av äldre regler i enlighet med artikel 494b.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

Om artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013 eller artikel 494.2 i förordning (EU) nr 575/2013 gäller ska hela beloppet utan tillämpning av taken på 3,5 % respektive 2,5 % redovisas på denna rad.

14

Beloppet av icke efterställda kvalificerade skuldinstrument, i förekommande fall efter tillämpning av artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013

MREL

Denna rad ska motsvara rad 13 plus rad EU-13a.

TLAC

Om artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013 tillämpas visar denna rad summan av de belopp som redovisas på raderna 13 och 13a ovan efter tillämpning av artikel 72b.3 respektive artikel 494.2 i den förordningen.

Om artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013 inte tillämpas, men enheten gynnas av tillämpningen av artikel 72b.4 i förordning (EU) nr 575/2013, ska denna rad motsvara rad 13 plus rad EU-13a.

17

Kvalificerade skuldposter före justeringar

Kvalificerade skuldposter före justeringar. Ska beräknas som rad 12 plus rad EU-12a plus rad EU-12b plus rad EU-12c plus rad 14.

EU-17a

Kvalificerade skuldposter före justeringar – Varav efterställda skuldposter

MREL

Kvalificerade skulder som ingår i beloppet av kapitalbas och kvalificerade skulder i enlighet med artikel 45b i direktiv 2014/59/EU som är efterställda kvalificerade instrument enligt definitionen i artikel 2.1.71b i det direktivet och skulder som emitterats av dotterföretag som räknas med i MREL i enlighet med artikel 45b.3 i det direktivet.

När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Kvalificerade skulder som uppfyller kraven i artikel 72a–72d i förordning (EU) nr 575/2013, med undantag för skulder som kan räknas som kvalificerade skuldinstrument enligt artikel 72b.3 eller 72b.4 i den förordningen.

Denna rad ska inkludera efterställda skulder som är kvalificerade till följd av tillämpningen av äldre regler i enlighet med artikel 494b i förordning (EU) nr 575/2013 och den avbetalda andelen av supplementärkapitalinstrument med en återstående löptid på mer än ett år (artikel 72a.1 b i förordning (EU) nr 575/2013).

Ska beräknas som rad 12 plus rad EU-12a plus rad EU-12b plus rad EU-12c.

18

Kapitalbasposter och kvalificerade skuldposter före justeringar

Kapitalbasposter och kvalificerade skuldposter före justeringar. Ska beräknas som rad 11 plus rad 17.

19

(Avdrag för exponeringar mellan resolutionsgrupper med flera kontaktpunkter)

Negativt belopp

Avdrag för exponeringar mellan resolutionsgrupper för globala systemviktiga institut med flera kontaktpunkter, vilket motsvarar direkta, indirekta eller syntetiska innehav av kapitalbasinstrument eller kvalificerade skuldinstrument i ett eller flera dotterföretag som inte tillhör samma resolutionsgrupp som resolutionsenheten, i enlighet med artikel 72e.4 i förordning (EU) nr 575/2013.

20

(Avdrag för investeringar i andra kvalificerade skuldinstrument)

Negativt belopp

Avdrag för investeringar i andra kvalificerade skuldinstrument i enlighet med artikel 72e.1–72e.3 och artiklarna 72f, 72g,72h, 72i och 72j i förordning (EU) nr 575/2013. Belopp som ska dras av från kvalificerade skuldposter i enlighet med del två avdelning I kapitel 5a avsnitt 2 i förordning (EU) nr 575/2013.

22

Kapitalbas och kvalificerade skulder efter justeringar

Kapitalbas och kvalificerade skulder enligt definitionen i artikel 72l i förordning (EU) nr 575/2013. Ska beräknas som rad 18 plus rad 19 plus rad 20.

MREL

Det belopp av kapitalbas och kvalificerade skulder som räknas med i MREL ska redovisas som summan av

i)

kapitalbas enligt artikel 4.1.118 och artikel 72 i förordning (EU) nr 575/2013,

ii)

kvalificerade skulder enligt definitionen i artikel 2.1.71a i direktiv 2014/59/EU.

När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Det belopp av kapitalbas och kvalificerade skulder som räknas med i TLAC-kravet ska vara det belopp som avses i artikel 72l i förordning (EU) nr 575/2013, bestående av

i)

kapitalbas enligt artikel 4.1.118 och artikel 72 i förordning (EU) nr 575/2013,

ii)

kvalificerade skulder enligt artikel 72k i förordning (EU) nr 575/2013.

EU-22a

Varav kapitalbas och efterställda skulder

Kapitalbas och kvalificerade skulder som ingår i beloppet av kapitalbas och kvalificerade skulder i enlighet med artikel 45b i direktiv 2014/59/EU som är efterställda kvalificerade instrument enligt definitionen i artikel 2.1.71b i det direktivet och skulder som ingår i beloppet av kapitalbas och kvalificerade skulder i enlighet med artikel 45b.3 i direktiv 2014/59/EU.

23

Totalt riskvägt exponeringsbelopp (TREA)

Resolutionsgruppens totala riskvägda exponeringsbelopp i enlighet med artikel 18.1 sista stycket i förordning (EU) nr 575/2013.

Det totala riskvägda exponeringsbelopp som redovisas på den här raden ska vara det totala riskvägda exponeringsbelopp som utgör grunden för efterlevnaden av kraven i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU eller artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013, beroende på omständigheterna.

24

Totalt exponeringsmått (TEM)

Enligt artikel 45.2 b i direktiv 2014/59/EU beräknas det totala exponeringsmåttet i enlighet med artikel 429.4 och artikel 429a i förordning (EU) nr 575/2013.

Det exponeringsmått som redovisas på den här raden ska vara det totala exponeringsmått som utgör grunden för efterlevnaden av kraven i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU eller artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013, beroende på omständigheterna.

25

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TREA

När det gäller denna rad ska, i enlighet med artikel 45.2 a i direktiv 2014/59/EU och artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013, beloppet av kapitalbas och kvalificerade skulder som räknas med i MREL- eller TLAC-kravet, beroende på omständigheterna, uttryckas som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbelopp som beräknas i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

Ska beräknas som rad 22 delad med rad 23.

EU-25a

Varav kapitalbas och efterställda skulder

När det gäller denna rad ska det belopp av kapitalbas och efterställda kvalificerade skulder som räknas med i MREL uttryckas som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbelopp som beräknas i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

Ska beräknas som rad 22a delad med rad 23.

26

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TEM

När det gäller denna rad ska, i enlighet med artikel 45.2 b i direktiv 2014/59/EU och artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013, beloppet av kapitalbas och kvalificerade skulder som räknas med i MREL- eller TLAC-kravet, beroende på omständigheterna, uttryckas som en procentandel av det totala exponeringsmått som beräknas i enlighet med artikel 429.4 och artikel 429a i förordning (EU) nr 575/2013.

Ska beräknas som rad 22 delad med rad 24.

EU-26a

Varav kapitalbas och efterställda skulder

Vad gäller denna rad ska det belopp av kapitalbas och efterställda kvalificerade skulder som räknas med i MREL uttryckas som en procentandel av det totala exponeringsmått som beräknas i enlighet med artikel 429.4 och artikel 429a i förordning (EU) nr 575/2013.

Ska beräknas som rad 22a delad med rad 24.

27

Tillgängligt kärnprimärkapital (som en procentandel som TREA) efter det att resolutionsgruppens krav har uppfyllts

Beloppet för kärnprimärkapital, som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet, som är lika med noll eller positivt, och som finns tillgängligt efter det att alla krav i artikel 141a.1 a, b och c i direktiv 2013/36/EU är uppfyllda och det högre av

a)

i förekommande fall kapitalbaskravet och kravet på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut som föreskrivs i artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013, som beräknas i enlighet med artikel 92a.1 a i den förordningen, och

b)

minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder enligt artikel 45 i direktiv 2014/59/EU, när det beräknas i enlighet med artikel 45.2 a i det direktivet.

Den redovisade siffran ska vara identisk i både MREL- och TLAC-kolumnen.

Den ska ta hänsyn till effekten av övergångsbestämmelser om kapitalbas och kvalificerade skulder, det totala riskvägda exponeringsbeloppet och kraven själva. Varken riktlinjen om ytterligare kapitalbas enligt artikel 104b i direktiv 2013/36/EU eller det kombinerade buffertkravet i artikel 128 första stycket led 6 i det direktivet ska beaktas.

28

Institutionsspecifikt kombinerat buffertkrav

Det institutionsspecifika kombinerade buffertkrav som definieras i artikel 128 första stycket led 6 i direktiv 2013/36/EU, uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet, som är tillämpligt på resolutionsgruppen i enlighet med led 6 i det första stycket i den artikeln.

29

Institutionsspecifikt kombinerat buffertkrav – Varav krav på kapitalkonserveringsbuffert

Det belopp av den institutionsspecifika kombinerade bufferten (uttryckt som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) som har samband med kravet på kapitalkonserveringsbuffert.

30

Institutionsspecifikt kombinerat buffertkrav – Varav krav på kontracyklisk kapitalbuffert

Det belopp av den institutionsspecifika kombinerade bufferten (uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) som har samband med kravet på kontracyklisk kapitalbuffert.

31

Institutionsspecifikt kombinerat buffertkrav – Varav krav på systemriskbuffert

Det belopp av den institutionsspecifika kombinerade bufferten (uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) som har samband med kravet på systemriskbuffert.

EU-31a

Institutionsspecifikt kombinerat buffertkrav – Varav buffert för globalt systemviktigt institut eller för annat systemviktigt institut

Det belopp av den institutionsspecifika kombinerade bufferten (uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) som har samband med kravet på buffert för globalt systemviktigt institut eller för annat systemviktigt institut.

EU-32

Totalbelopp för undantagna skulder som avses i artikel 72a.2 i förordning (EU) nr 575/2013

4.   EU iLAC: intern förlustabsorberingskapacitet: internt MREL och, i förekommande fall, kapitalbaskrav och krav på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU (internt TLAC).

7.

I denna mall redovisas kapitalbas och kvalificerade skulder för enheter som själva inte utgör resolutionsenheter med avseende på kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder i artikel 45f i direktiv 2014/59/EU (internt MREL) liksom det kapitalbaskrav och krav på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU som är tillämpligt på större dotterföretag till globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU i enlighet med artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013 (internt TLAC-krav).

Kolumner

Hänvisningar till lagstiftning och instruktioner

a

I denna kolumn ska enheter redovisa relevanta upplysningar om internt MREL i enlighet med artikel 45 och 45f i direktiv 2014/59/EU.

b

Enheter som är större dotterföretag till globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU i enlighet med artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013 ska i denna kolumn redovisa upplysningar av relevans för internt TLAC i enlighet med artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013.

c

Kvalitativ information om det tillämpliga kravet och tillämpningsnivån.

Rad

Hänvisningar till lagstiftning och instruktioner

EU-1

Omfattas enheten av ett kapitalbaskrav och krav på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU? (Ja/Nej)

Huruvida enheten omfattas av ett internt TLAC-krav i enlighet med artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013.

EU-2

Om EU-1 besvaras med ”Ja”, är kravet tillämpligt på gruppnivå eller individuell nivå? (K/I)

Huruvida enheten omfattas av det interna TLAC-kravet på gruppnivå eller individuell nivå, i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013.

Om kravet rör konsoliderad basis ska hela denna mall fyllas i på gruppnivå. I alla andra fall ska mallen fyllas i på individuell nivå.

EU-2a

Omfattas enheten av internt MREL? (Ja/Nej)

Huruvida enheten omfattas av ett MREL-krav i enlighet med artikel 45 och 45f i direktiv 2014/59/EU.

EU-2b

Om EU-2a besvaras med ”Ja”, är kravet tillämpligt på gruppnivå eller individuell nivå? (K/I)

Huruvida enheten omfattas av internt MREL på gruppnivå eller individuell nivå.

Om kravet rör konsoliderad basis ska hela denna mall fyllas i på gruppnivå. I alla andra fall ska mallen fyllas i på individuell nivå.

EU-3

Kärnprimärkapital

Artikel 50 i förordning (EU) nr 575/2013

Kärnprimärkapital, på individuell nivå eller gruppnivå, i förekommande fall, i enlighet med artikel 50 i förordning (EU) nr 575/2013.

EU-4

Godtagbart övrigt primärkapital

Artikel 61 i förordning (EU) nr 575/2013

Övriga primärkapitalinstrument ska endast beaktas om de uppfyller kriterierna i artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013 och i artikel 45f.2 b ii i direktiv 2014/59/EU.

Vid internt MREL ska de instrument som avses i artikel 89.2 fjärde stycket i direktiv 2014/59/EU inkluderas om det stycket gäller. Instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska bara inkluderas om de uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

EU-5

Godtagbart supplementärkapital

Artikel 71 i förordning (EU) nr 575/2013

Supplementärkapitalinstrument ska endast beaktas om de uppfyller kriterierna i artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013 och i artikel 45f.2 b ii i direktiv 2014/59/EU.

Vid internt MREL ska de instrument som avses i artikel 89.2 fjärde stycket i direktiv 2014/59/EU inkluderas om det stycket gäller. Instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska bara inkluderas om de uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

EU-6

Kvalificerad kapitalbas

Summan av kärnprimärkapital, godtagbart övrigt primärkapital och godtagbart supplementärkapital.

EU-7

Kvalificerade skulder

Internt MREL

Kvalificerade skulder som uppfyller villkoren i artikel 45f.2 i direktiv 2014/59/EU, i förekommande fall även med beaktande av artikel 89.2 fjärde stycket i det direktivet.

När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

Om dotterföretagets resolutionsmyndighet tillåter att den enheten uppfyller det interna MREL med garantier ska det garantibelopp som lämnas av resolutionsenheten och som uppfyller alla villkor i artikel 45f.5 i direktiv 2014/59/EU också inkluderas på denna rad.

Internt TLAC

Beloppet av kvalificerade skulder ska beräknas i enlighet med artikel 72k i förordning (EU) nr 575/2013 när dessa skulder uppfyller villkoren i artikel 92b.2 i den förordningen.

EU-8

Kvalificerade skulder – Varav tillåtna garantier

Om dotterföretagets resolutionsmyndighet tillåter att enheten uppfyller det interna MREL med garantier, det garantibelopp som lämnas av resolutionsenheten och som uppfyller alla villkor i artikel 45f.5 i direktiv 2014/59/EU.

EU-9a

(Justeringar)

Negativt belopp

Avdrag eller motsvarande som krävs enligt den metod som anges i den delegerade förordning som avses i artikel 45f.6 i direktiv 2014/59/EU.

EU-9b

Kapitalbasposter och kvalificerade skuldposter efter justeringar

Internt MREL

De belopp av enhetens kvalificerade kapitalbas och kvalificerade skulder, efter avdrag för justeringar, som räknas med i det interna MREL i enlighet med artikel 45f.2 i direktiv 2014/59/EU, även, i förekommande fall, med beaktande av artikel 89.2 fjärde stycket i det direktivet. När det gäller instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland ska instrumentet bara inkluderas i den här raden om det uppfyller kraven i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

Ska beräknas som rad EU-6 plus rad EU-7 plus rad EU-9a.

Internt TLAC

Kvalificerad kapitalbas och kvalificerade skulder som räknas med i kapitalbaskravet och kravet på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU enligt definitionen i artikel 92b.2 i förordning (EU) nr 575/2013. Ska beräknas som rad EU-6 plus rad EU-7.

EU-10

Totalt riskvägt exponeringsbelopp (TREA)

Det totala riskvägda exponeringsbeloppet för den individuella enheten eller den konsoliderade gruppen på den nivå som kraven gäller, beroende på omständigheterna, i enlighet med artikel 18.1 sista stycket i förordning (EU) nr 575/2013.

Det totala riskvägda exponeringsbelopp som redovisas på den här raden ska vara det totala riskvägda exponeringsbelopp som utgör grunden för efterlevnaden av kraven i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU eller artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013, beroende på omständigheterna.

EU-11

Totalt exponeringsmått (TEM)

Det totala exponeringsmåttet (nämnare i bruttosoliditetsgrad) för den individuella enheten eller konsoliderade gruppen på den nivå som kraven gäller, beroende på omständigheterna, i enlighet med artikel 429.4 och artikel 429a i förordning (EU) nr 575/2013.

Det exponeringsmått som redovisas på den här raden ska vara det totala exponeringsmått som utgör grunden för efterlevnaden av kraven i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU eller artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013, beroende på omständigheterna.

EU-12

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TREA

Förhållandet mellan kapitalbas och kvalificerade skulder, som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet.

Ska beräknas som rad EU-9b delad med rad EU-10.

EU-13

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TREA – varav tillåtna garantier

Om dotterföretagets resolutionsmyndighet tillåter att enheten uppfyller det interna MREL med garantier, det garantibelopp som lämnas av resolutionsenheten och som uppfyller alla villkor i artikel 45f.5 i direktiv 2014/59/EU, som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet.

Ska beräknas som rad EU-8 delad med rad EU-10.

EU-14

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TEM

Förhållandet mellan kapitalbas och kvalificerade skulder, som en procentandel av det totala exponeringsmåttet.

Ska beräknas som rad EU-9b delad med rad EU-11.

EU-15

Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TEM – varav tillåtna garantier

Om dotterföretagets resolutionsmyndighet tillåter att enheten uppfyller det interna MREL med garantier, det garantibelopp som lämnas av resolutionsenheten och som uppfyller alla villkor i artikel 45f.5 i direktiv 2014/59/EU, som en procentandel av det totala exponeringsmåttet

Ska beräknas som rad EU-8 delad med rad EU-11.

EU-16

Tillgängligt kärnprimärkapital (som en procentandel som TREA) efter det att enhetens krav har uppfyllts

Beloppet för kärnprimärkapital, som är lika med noll eller positivt, och som är tillgängligt efter att alla krav i artikel 141a.1 a, b och c i direktiv 2013/36/EU är uppfyllda och det högre av:

a)

i förekommande fall det kapitalbaskrav och krav på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut hemmahörande utanför EU enligt artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013, när det i enlighet med artikel 92b.1 i förordning (EU) nr 575/2013 beräknas som 90 % av kravet i artikel 92a.1 a i den förordningen, och

b)

minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder enligt artikel 45f i direktiv 2014/59/EU, när det beräknas i enlighet med artikel 45.2 a i det direktivet.

Den redovisade siffran ska vara identisk i både MREL- och TLAC-kolumnen.

Den ska ta hänsyn till effekten av övergångsbestämmelser om kapitalbas och kvalificerade skulder, det totala riskvägda exponeringsbeloppet och kraven själva. Varken riktlinjen om ytterligare kapitalbas enligt artikel 104b i direktiv 2013/36/EU eller det kombinerade buffertkravet i artikel 128 första stycket led 6 i det direktivet ska beaktas.

EU-17

Institutionsspecifikt kombinerat buffertkrav

Det institutionsspecifika kombinerade buffertkrav som definieras i artikel 128 första stycket led 6 i direktiv 2013/36/EU, uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet, som är tillämpligt på enheten i enlighet med artikel punkt 6 i första stycket i artikel 128 i direktiv 2013/36/EU.

EU-18

Krav uttryckt som en procentandel av TREA

Internt MREL

Krav för kapitalbas och kvalificerade skulder som är tillämpligt på enheten i enlighet med artikel 45f i direktiv 2014/59/EU, uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet (på individuell eller på konsoliderad nivå, beroende på omständigheterna)

Internt TLAC

Krav som anges i artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013, uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsmåttet (på individuell eller på konsoliderad nivå, beroende på omständigheterna).

EU-19

Krav uttryckt som en procentandel av TREA – vilken del av kravet som får uppfyllas med en garanti

I förekommande fall, den del av kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet som kan uppfyllas med en garanti från resolutionsenheten i enlighet med artikel 45f.5 i direktiv 2014/59/EU.

EU-20

Krav uttryckt som en procentandel av TEM

Internt MREL

Krav på kapitalbas och kvalificerade skulder som är tillämpligt på enheten i enlighet med artikel 45f i direktiv 2014/59/EU, uttryckt som en procentandel av det totala exponeringsmåttet (på individuell nivå eller på konsoliderad nivå för moderföretag inom unionen, beroende på omständigheterna)

Internt TLAC

Krav som anges i artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013, uttryckt som en procentandel av det totala exponeringsmåttet (på individuell eller på konsoliderad nivå, beroende på omständigheterna).

EU-21

Krav uttryckt som en procentandel av TEM – vilken del av kravet som får uppfyllas med en garanti

I förekommande fall, den del av kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder uttryckt som en procentandel av det totala exponeringsmåttet som kan uppfyllas med en garanti från resolutionsenheten i enlighet med artikel 45f.5 i direktiv 2014/59/EU.

EU-22

Totalbelopp för undantagna skulder som avses i artikel 72a.2 i förordning (EU) nr 575/2013

5.   EU TLAC2: rangordning bland borgenärer – enheter som själva inte är resolutionsenheter

8.

Upplysningarna i mall EU TLAC2 ska redovisas av individuella enheter.

9.

Mall EU TLAC2 finns i två versioner, EU TLAC2a och EU TLAC2b. TLAC2a omfattar all finansiering som likställs med eller har lägre prioritet än MREL-kvalificerade instrument, inklusive kapitalbas och övriga kapitalinstrument. EU TLAC2b omfattar endast kapitalbas och skulder som kan användas för att uppfylla kravet i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU i enlighet med artikel 45f i det direktivet.

10.

I enlighet med artikel 13.2 i denna förordning kan enheter som inte omfattas av skyldigheten att uppfylla kravet i artikel 92b i förordning (EU) nr 575/2013, men som är föremål för skyldigheten att uppfylla kravet i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU enligt artikel 45f i det direktivet, välja huruvida de ska använda EU TLAC2a eller EU TLAC2b för att uppfylla det redovisningskrav som anges i artikel 45i.3 b i direktiv 2014/59/EU.

11.

Från och med tillämpningsdatumet för artikel 45i.3 i direktiv 2014/59/EU ska emittenter i mall TLAC2a redovisa skulder som potentiellt kan uppfylla de interna MREL- och interna TLAC-kraven. Före detta datum ska emittenter redovisa skulder som potentiellt är kvalificerade att uppfylla det interna TLAC-kravet.

12.

De utestående belopp som anges på raderna måste delas upp i rangordning vid insolvens på grundval av emittentens insolvenslagstiftning, oberoendet av den lagstiftning som styr instrumentet.

13.

Rangordningen vid insolvens ska kommuniceras av den behöriga resolutionsmyndigheten i enlighet med den standardiserade presentation som anges i artikel 8 i denna förordning.

14.

Rangordningen presenteras från lägre prioriterad till högre prioriterad. Kolumner för rangordning måste läggas till fram till dess att de potentiellt kvalificerade instrumenten med högst prioritering har redovisats.

15.

Det belopp som tillskrivs varje rangordning ska delas upp ytterligare i de belopp som resolutionsenheten äger, inklusive belopp som ägs direkt eller indirekt av resolutionsenheten genom enheter längs med ägarkedjan, i förekommande fall, och andra belopp som inte ägs av resolutionsenheten, i förekommande fall. Totalbeloppet för varje rad ska anges i den sista kolumnen för varje rad.

Rad

Hänvisningar till lagstiftning och instruktioner

1

Tomt fält i EU

2

Beskrivning av rangordning vid insolvens (fritext)

Antalet rangordningar vid insolvens (n) i borgenärshierarkin kommer att bero på emittentens skulduppsättning. Beskrivningen bör inkludera en specifikation av de typer av fordringar som omfattas av rangordningen vid insolvens (t.ex. kärnprimärkapital, supplementärkapitalinstrument).

Det finns en kolumn för varje rangordning vid insolvens där beloppet helt innehas av resolutionsenheten, inklusive belopp som direkt eller indirekt ägs av resolutionsenheten genom enheter längs med ägarkedjan, i förekommande fall, och en andra kolumn där en del av beloppet per rangordning också innehas av ägare som inte motsvarar resolutionsenheten.

3

Skulder och kapitalbas

Det belopp av kapitalbas, kvalificerade skulder och skulder som rangordnas lägre än eller likställs med kapitalbas eller kvalificerade skulder.

Detta ska även inkludera skulder som är undantagna från skuldnedskrivning.

Denna rad är inte tillämplig i mall EU TLAC2b.

4

Skulder och kapitalbas – Varav undantagna skulder

Uppdelning av undantagna skulder enligt artikel 72a.2 i förordning (EU) nr 575/2013 eller artikel 44.2 i direktiv 2014/59/EU och, i förkommande fall, artikel 44.3 i direktiv 2014/59/EU.

Denna rad är inte tillämplig i mall EU TLAC2b.

5

Skulder och kapitalbas minus undantagna skulder

Skulder och kapitalbas efter avdrag för undantagna skulder.

Denna rad är inte tillämplig i mall EU TLAC2b.

6

Undergrupp med skulder och kapitalbas minus undantagna skulder som är kapitalbas och kvalificerade skulder med avseende på internt MREL/TLAC

Uppdelning av beloppet av kapitalbas och kvalificerade skulder avseende internt MREL eller internt TLAC, enligt vad som är tillämpligt i enlighet med punkt 11 ovan.

7

Varav återstående löptid ≥ 1 år och < 2 år

Undergrupp till rad 6 med relevant återstående löptid

8

Varav återstående löptid ≥ 2 år och < 5 år

Undergrupp till rad 6 med relevant återstående löptid

9

Varav återstående löptid ≥ 5 år och < 10 år

Undergrupp till rad 6 med relevant återstående löptid

10

Varav återstående löptid ≥ 10 år, förutom eviga värdepapper

Undergrupp till rad 6 med relevant återstående löptid

11

Varav eviga värdepapper

Undergrupp till rad 6 som är eviga värdepapper.

6.   EU TLAC3: rangordning bland borgenärer – resolutionsenhet

16.

Upplysningarna i mall EU TLAC3 ska redovisas av individuella enheter.

17.

Mall EU TLAC3 finns i två versioner, EU TLAC3a och EU TLAC3b. EU TLAC3a omfattar all finansiering som likställs med eller har lägre prioritet än instrument som potentiellt kan uppfylla MREL, inklusive kapitalbas och övriga kapitalinstrument. Belopp som är okvalificerade endast till följd av efterställningskraven ska inkluderas i sin helhet på den rad som motsvarar den relevanta rangordningen vid insolvens, dvs. utan att taken tillämpas. EU TLAC3b omfattar endast kapitalbas och skulder som är kvalificerade att uppfylla kravet i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU i enlighet med artikel 45e i det direktivet.

18.

I enlighet med artikel 14.2 i denna förordning kan enheter som inte omfattas av skyldigheten att uppfylla kravet i artikel 92a i förordning (EU) nr 575/2013, men som är föremål för skyldigheten att uppfylla kravet i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU enligt artikel 45e i det direktivet, välja huruvida de ska använda EU TLAC3a eller EU TLAC3b för att uppfylla det redovisningskrav som anges i artikel 45i.3 b i direktiv 2014/59/EU.

19.

Från och med tillämpningsdatumet för artikel 45i.3 i direktiv 2014/59/EU ska emittenter i mall EU TLAC3a redovisa skulder som potentiellt är kvalificerade att uppfylla MREL- och TLAC-kraven. Före detta datum ska emittenter redovisa skulder som potentiellt är kvalificerade att uppfylla det interna TLAC-kravet.

20.

De utestående belopp som avses i raderna 2–10 måste delas upp i rangordning vid insolvens på grundval av emittentens insolvenslagstiftning, oberoende av den lagstiftning som styr instrumentet.

21.

Rangordningen vid insolvens ska kommuniceras av den behöriga resolutionsmyndigheten i enlighet med den standardiserade presentation som anges i den relevanta rapporteringsmallen.

22.

Rangordningen presenteras från lägre prioriterad till högre prioriterad. Kolumner för rangordning måste läggas till fram till dess att de potentiellt kvalificerade instrumenten med högst prioritering har redovisats.

Rad

Hänvisningar till lagstiftning och instruktioner

1

Beskrivning av rangordning vid insolvens (fritext)

Antalet rangordningar vid insolvens (n) i borgenärshierarkin kommer att bero på enhetens skulduppsättning. Det finns en kolumn för varje rangordning vid insolvens. Beskrivningen bör inkludera en specifikation av de typer av fordringar som omfattas av rangordningen vid insolvens (t.ex. kärnprimärkapital, supplementärkapitalinstrument).

2

Skulder och kapitalbas

Det belopp av kapitalbas, kvalificerade skulder och skulder som rangordnas lägre än eller likställs med kapitalbas eller kvalificerade skulder.

Detta ska även inkludera skulder som är undantagna från skuldnedskrivning.

Denna rad är inte tillämplig i mall EU TLAC3b.

3

Skulder och kapitalbas – Varav undantagna skulder

Uppdelning av undantagna skulder enligt artikel 72a.2 i förordning (EU) nr 575/2013 eller artikel 44.2 i direktiv 2014/59/EU och, i förekommande fall, artikel 44.3 i det direktivet.

Denna rad är inte tillämplig i mall EU TLAC3b.

4

Skulder och kapitalbas minus undantagna skulder

Skulder och kapitalbas efter avdrag för undantagna skulder.

Denna rad är inte tillämplig i mall EU TLAC3b.

5

Undergrupp med skulder och kapitalbas minus undantagna skulder som är kapitalbas och skulder som potentiellt är kvalificerade att uppfylla MREL/TLAC

Uppdelning av beloppet av kapitalbas och skulder som är kvalificerade avseende MREL eller avseende TLAC, enligt vad som är tillämpligt i enlighet med punkt 19 ovan, utan tillämpning av taken på redovisningen av icke efterställda skulder.

6

Varav återstående löptid ≥ 1 år och < 2 år

Undergrupp till rad 5 med relevant återstående löptid

7

Varav återstående löptid ≥ 2 år och < 5 år

Undergrupp till rad 5 med relevant återstående löptid

8

Varav återstående löptid ≥ 5 år och < 10 år

Undergrupp till rad 5 med relevant återstående löptid

9

Varav återstående löptid ≥ 10 år, förutom eviga värdepapper

Undergrupp till rad 5 med relevant återstående löptid

10

Varav eviga värdepapper

Undergrupp till rad 5 som är eviga värdepapper.