14.4.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/600

av den 7 april 2021

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 57.4 och 58.2, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2), är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna bestämmelser för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i enlighet med den motivering som anges i kolumn 3.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013. Denna period bör vara tre månader.

(5)

Tullkodexkommittén har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 april 2021.

På kommissionens vägnar

Gerassimos THOMAS

Generaldirektör

Generaldirektoratet för skatter och tullar


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Stänger av volframlegering, innehållande mer än 94 viktprocent volfram och 1,5 viktprocent lantan, med en längd av 150 mm och en diameter av 3 mm. Stängerna erhålls inte enbart genom sintring, saknar överdrag och är inte fyllda med flussmedel. De är trubbiga i ändarna (dvs. saknar spetsar) och är individuellt märkta med färg. Färgmärkningen anger legeringselementet och volframhalten. Stängerna är förpackade i partier.

Stängerna är utformade för att skärpas och användas som svetselektroder för TIG-svetsning (Tungsten Inert Gas). Elektrodens syfte under denna svetsningsprocess är att bilda bågen mellan elektroden och arbetsstycket. Elektroden smälter inte under processen, dvs. den förbrukas inte.

8101 99 10

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkningarna 3 och 5 a till avdelning XV, anmärkning 1 d till kapitel 74, anmärkning 1 till undernummer i kapitel 81, samt texten till KN-nummer 8101 , 8101 99 och 8101 99 10 .

Stängerna måste genomgå en särskild slipningsprocess för att spetsen ska få den form som krävs för elektroder som lämpligen kan användas för TIG-svetsning. Vid uppvisande för tullen har artikeln därför inte samma objektiva kännetecken som svetselektroder för svetsmaskiner enligt nr 8515 . Klassificering som delar till maskiner eller apparater för bågsvetsning av metall enligt nr 8515 är därför utesluten.

Utifrån sina objektiva kännetecken och egenskaper motsvarar artikeln texten till nr 8101 , som omfattar volfram och artiklar av volfram. (Se även första stycket i Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet (FAHS), nr 8101 , där det anges att volfram i form av valsad eller dragen stång omfattas av detta nummer. Den bestämmelsen överensstämmer också med första stycket i Förklarande anmärkningar till HS, nr 8311 , enligt vilket elektroder av oädel metall som inte är överdragna eller fyllda med flussmedel inte omfattas av nr 8311 och ska klassificeras enligt tillämpliga kapitel efter materialets beskaffenhet.)

Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8101 99 10 som stång av volfram, annan än sådan som erhållits enbart genom sintring.