6.4.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 115/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/556

av den 31 mars 2021

om ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2017/1529 och (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av allmänkemikalien natriumklorid

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 13.2 jämförd med artikel 23.5, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1529 (2) godkändes det verksamma ämnet natriumklorid som allmänkemikalie och infördes i del C i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (3). Kommissionen baserade sitt beslut på en teknisk rapport från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten) och en granskningsrapport (4)från kommissionen.

(2)

Godkännandet av allmänkemikalien natriumklorid enligt del C i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 avser endast användning som fungicid och insekticid.

(3)

I november 2017 lämnade organisationen Collectif Anti-baccharis in en ansökan, som uppdaterades i augusti 2018 och juli 2020, till kommissionen i enlighet med artikel 23.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 om att även få använda natriumklorid som herbicid.

(4)

Kommissionen uppmanade livsmedelsmyndigheten att lämna vetenskapligt bistånd. Av samrådet framkom att ämnets art och begärans omfattning inte motiverade en ny vetenskaplig bedömning från livsmedelsmyndighetens sida. Kommissionen har utarbetat en uppdaterad granskningsrapport med beaktande av livsmedelsmyndighetens tidigare tekniska rapport (5) och den information som sökanden lämnat.

(5)

Kommissionen lade fram den uppdaterade granskningsrapporten och utkastet till förordning för ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder den 25 januari 2021.

(6)

Sökanden gavs möjlighet att lämna synpunkter på den uppdaterade granskningsrapporten.

(7)

Natriumklorid kan antas uppfylla kraven i artikel 23 i förordning (EG) nr 1107/2009 när det gäller användningen som herbicid som beskrivs i den uppdaterade granskningsrapporten. Därför bör användningen av natriumklorid som herbicid tillåtas. Eftersom ett nytt användningsområde för natriumklorid tillåts och eftersom det är godtagbart att fortsätta tillåta andra möjliga användningsområden för natriumklorid enligt den uppdaterade granskningsrapporten om natriumklorid, bör man dra tillbaka den nuvarande begränsningen om användning av ämnet enbart som fungicid och insekticid.

(8)

I enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1107/2009 jämförd med artikel 6 i samma förordning och mot bakgrund av aktuella vetenskapliga och tekniska rön är det dock nödvändigt att upprätthålla vissa villkor för användningen av det verksamma ämnet.

(9)

Genomförandeförordningarna (EU) 2017/1529 och (EU) nr 540/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EU) 2017/1529

Bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2017/1529 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Ändring av förordning (EU) nr 540/2011

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 mars 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1529 av den 7 september 2017 om godkännande av allmänkemikalien natriumklorid i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 232, 8.9.2017, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(4)  ”Final Review report for the basic substance sodium chloride finalised in the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed at its meeting on 20 July 2017 and amended on 25 January 2021 in view of the approval of sodium chloride as basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009”, SANTE/10383/2017– rev.2.

(5)  ”Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for (sea) salt (sodium chloride) for use in plant protection as fungicide and insecticide”, EFSA supporting publication, EN-1172, 2017 [56 s]. doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1172.


BILAGA I

I bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2017/1529 ska texten i femte kolumnen ”Särskilda bestämmelser” ersättas med följande:

”Natriumklorid ska användas i enlighet med de särskilda villkor som anges i slutsatserna i granskningsrapporten om natriumklorid (SANTE/10383/2017), särskilt tilläggen I och II.”


BILAGA II

I del C i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska texten i sjätte kolumnen ”Särskilda bestämmelser” på rad 16 om natriumklorid ersättas med följande:

”Natriumklorid ska användas i enlighet med de särskilda villkor som anges i slutsatserna i granskningsrapporten om natriumklorid (SANTE/10383/2017), särskilt tilläggen I och II.”