26.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 106/55


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/532

av den 22 mars 2021

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 57.4 och 58.2, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2), är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna bestämmelser för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i enlighet med den motivering som anges i kolumn 3.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013. Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 mars 2021.

På kommissionens vägnar

Gerassimos THOMAS

Generaldirektör

Generaldirektoratet för skatter och tullar


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En apparat (så kallad ”kamerastation” eller ”allt-i-ett-inspelare”), presenterad i ett enda hölje med de ungefärliga måtten 33 × 23 × 8 cm, bestående av följande komponenter:

Passiva och aktiva element.

En processor.

Ett grafikkort.

Ett internminne (hårddisk).

Apparaten saknar tv-mottagare.

Apparaten är försedd med följande gränssnitt: RJ45, USB, VGA, SPF och HDMI, samt en integrerad PoE-brytare (Power over Ethernet) med portar för åtta kanaler.

Den är utrustad med ett standardoperativsystem för ”maskiner för automatisk databehandling”. Den är också förkonfigurerad och förladdad med särskild ”programvara för kamerahantering” och omfattar licenser för åtta kanaler.

Apparaten är konstruerad för att ta emot ljud- och videodata via ett telekommunikationsgränssnitt (och internetprotokoll (IP)) från upp till åtta övervakningskameror (IP-kameror). Data kan registreras på den interna hårddisken eller på en extern lagringsenhet (via USB-gränssnittet), och apparaten kan sända data via telekommunikationsnäten till en annan IP-adress (t.ex. till en server, en dataväxel, en mobiltelefon eller en maskin för automatisk databehandling).

Apparaten kan anslutas till en monitor eller en bildskärm och till ett tangentbord. Den anges vara avsedd för användning inom ett säkerhets- och övervakningssystem.

8521 90 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning XVI, anmärkning 5 E till kapitel 84 samt texten till KN-nummer 8521 och 8521 90 00 .

Utifrån apparatens objektiva kännetecken framgår att den är avsedd att fungera tillsammans med upp till åtta kameror för videoövervakning. En maskin som för detta ändamål registrerar signaler från kameror och som antingen kan sända dem till en annan IP-adress eller återge dem på en bildskärm eller monitor, utför en annan specifik arbetsuppgift än databehandling i den mening som avses i anmärkning 5 E till kapitel 84. (Se även domstolens dom av den 17 mars 2005, Ikegami Electronics, C-467/03, ECLI:EU:C:2005:182.) Klassificering enligt nr 8471 som en maskin för automatisk databehandling är därför utesluten.

Apparaten är konstruerad för att utföra två eller flera kompletterande arbetsuppgifter i den mening som avses i anmärkning 3 till avdelning XVI, nämligen sändning och mottagning av data enligt nr 8517 samt inspelning och återgivning av videosignaler enligt nr 8521 .

På grundval av apparatens objektiva kännetecken är den huvudsakliga arbetsuppgiften videoinspelning inom ett säkerhets- och övervakningssystem. Sändning och mottagning av data är endast en underordnad arbetsuppgift som syftar till att förbättra funktionen hos det system i vilket apparaten ingår. Klassificering enligt nr 8517 är således utesluten. (Se även domstolens dom av den 25 februari 2016, G. E. Security, C-143/15, ECLI:EU:C:2016:115, punkterna 55–57.)

Apparaten ska därför klassificeras som andra slag av apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner, enligt KN-nummer 8521 90 00 .