17.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/460

av den 16 mars 2021

om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Ukraina i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka vissa varor av fjäderfä får importeras till och transiteras genom unionen, i samband med högpatogen aviär influensa

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 8 inledningsfrasen, artikel 8.1 första stycket samt artiklarna 8.4 och 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 2009/158/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredjeland av fjäderfä och kläckägg (2), särskilt artiklarna 23.1, 24.2 och 25.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 (3) fastställs krav för utfärdande av veterinärintyg för import till och transitering, inklusive lagring under transitering, genom unionen av fjäderfä och fjäderfäprodukter (varorna). Där föreskrivs att varorna endast får importeras till och transiteras genom unionen från de tredjeländer, områden, zoner eller delområden som förtecknas i kolumnerna 1 och 3 i tabellen i del 1 i bilaga I till den förordningen.

(2)

I förordning (EG) nr 798/2008 fastställs även villkoren för när tredjeländer, områden, zoner eller delområden anses vara fria från högpatogen aviär influensa (HPAI).

(3)

Ukraina förtecknas i tabellen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 som ett tredjeland från vilket import till och transitering genom unionen av vissa varor av fjäderfä är tillåten från vissa delar av landets territorium beroende på förekomst av HPAI. Den regionaliseringen fastställdes i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008, i dess ändrade lydelse enligt genomförandeförordning (EU) 2020/352 (4), efter ett bekräftat utbrott av HPAI av subtyp H5N8 den 19 januari 2020.

(4)

Efter utbrottet av HPAI har Ukraina genomfört utslaktning för att bekämpa sjukdomen och begränsa dess spridning. Dessutom har Ukraina slutfört rengöringen och desinfektionen efter utslaktningen på den fjäderfäanläggning där utbrottet av HPAI bekräftades i januari 2020. Ukraina har lämnat uppdaterad information om den epidemiologiska situationen på landets territorium och om de åtgärder som vidtagits för att förhindra att HPAI sprids ytterligare, och kommissionen har utvärderat den informationen.

(5)

Mot bakgrund av den utvärderingen dras slutsatsen att utbrottet är över och att det inte finns några risker i samband med införsel till unionen av varor av fjäderfä från de områden i Ukraina som förtecknas i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 och från vilka importen tillfälligt avbröts genom den förordningen, i dess ändrade lydelse enligt genomförandeförordning (EU) 2020/352.

(6)

Den 4 december 2020 bekräftade dock Ukraina förekomst av HPAI av subtyp H5 på en fjäderfäanläggning inom dess territorium. På grund av detta bekräftade utbrott av HPAI kan hela Ukrainas territorium inte längre anses vara fritt från sjukdomen och de ukrainska veterinärmyndigheterna kan därför inte längre utfärda intyg för sändningar av varor av fjäderfä för import till eller transitering genom unionen från de områden som drabbats av utbrottet. Efter detta utbrott har Ukraina bekräftat ytterligare utbrott av HPAI av subtyp H5 på fjäderfäanläggningar inom dess territorium.

(7)

De ukrainska veterinärmyndigheterna har bekräftat att de efter utbrottet i december 2020 som en tillfällig åtgärd upphörde att utfärda intyg för sändningar av varor avsedda för import till eller transitering genom unionen och att de genomfört utslaktning för att bekämpa HPAI och begränsa spridningen av sjukdomen.

(8)

Ukraina har dessutom informerat kommissionen om den epidemiologiska situationen på sitt territorium och har angett vilka områden som omfattas av restriktioner samt vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra att HPAI sprids ytterligare utanför dessa restriktionsområden. Kommissionen har nu utvärderat dessa uppgifter och på grundval av denna utvärdering samt de garantier som Ukraina lämnat kan man dra slutsatsen att det för att hantera riskerna med införsel till unionen av sändningar av varor av fjäderfä räcker att begränsa restriktionerna för införsel till de områden som drabbats av HPAI och där de ukrainska veterinärmyndigheterna har infört restriktioner till följd av de aktuella utbrotten.

(9)

Uppgifterna om Ukraina i tabellen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 bör därför ändras för att ta hänsyn till den aktuella epidemiologiska situationen i detta tredjeland.

(10)

Bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 av den 8 augusti 2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg (EUT L 226, 23.8.2008, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/352 av den 3 mars 2020 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Ukraina i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka vissa varor av fjäderfä får importeras till och transiteras genom unionen, i samband med högpatogen aviär influensa (EUT L 65, 4.3.2020, s. 4).


BILAGA

I del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 ska uppgifterna om Ukraina ersättas med följande:

Tredjelandets/områdets ISO-kod och namn

Tredjelandets, områdets, zonens eller delområdets kod

Beskrivning av tredjelandet, området, zonen eller delområdet

Veterinärintyg

Särskilda villkor

Särskilda villkor

Status avseende övervakning av aviär influensa

Vaccinationsstatus avseende aviär influensa

Status avseende bekämpning av salmonella(6)

Förlagor

Tilläggsgarantier

Sista datum(1)

Första datum(2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

”UA – Ukraina

UA-0

Hela landet

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

Hela Ukraina, med undantag för området UA-2

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

Område i Ukraina som motsvarar:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Kherson Oblast (regionen Cherson)

WGM

 

P2

30.11.2016

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

30.11.2016

7.3.2020

 

 

 

UA-2.2

Odessa Oblast (region)

WGM

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

UA-2.3

Chernivtsi Oblast (region)

WGM

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

7.3.2020

 

 

 

UA-2.4

Vinnytsia Oblast (region), Nemyriv Raion (distrikt), kommuner:

Berezivka

Bratslav

Budky

Bugakiv

Chervone

Chukiv

Danylky

Dovzhok

Horodnytsia

Hrabovets

Hranitne

Karolina

Korovayna

Korzhiv

Korzhivka

Kryklivtsi

Maryanivka

Melnykivtsi

Monastyrok

Monastyrske

Nemyriv

Novi Obyhody

Ostapkivtsi

Ozero

Perepelychcha

Rachky

Salyntsi

Samchyntsi

Sazhky

Selevintsi

Sholudky

Slobidka

Sorokoduby

Sorokotiazhyntsi

Velyka Bushynka

Vovchok

Vyhnanka

Yosypenky

Zarudyntsi

Zelenianka

WGM

 

P2

19.1.2020

20.3.2021

 

 

 

POU, RAT

 

P2

19.1.2020

20.3.2021”

 

 

 

UA-2.5

Mykolaiv Oblast (regionen Mykolajiv)

Kherson Oblast (regionen Cherson), Khersonskyi (Bilozerskyi) Raion (distrikt), kommuner:

Tavriyske

Nova zoria

WGM

 

P2

4.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.12.2020

 

 

 

 

UA-2.6

Kyiv Oblast (regionen Kiev)

Ivankiv Raion (distrikt),

kommuner:

Leonivka

Blidcha

Kolentsi

Zymovyshche

Rudnia-Talska

Sosnivka

Borodianka Raion (distrikt), kommuner:

Koblytsia

Talske

Myrcha

Stara Buda

Velykyi Lis

Krasnyi Rih

Mykhailivskyi

WGM

 

P2

24.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

24.12.2020

 

 

 

 

UA-2.7

Kyiv Oblast (regionen Kiev):

Borodianka Raion (distrikt), kommuner:

Borodianka

Kachaly

Shybene

Nebrat

Nove Zalissia

Berestianka

Zdvyzhivka

Babyntsi

Buda-Babynetska

Klavdiyevo-Tarasove

Poroskoten

Pylypovychi

Nova Hreblia

Vablia

Druzhnia

Halynka

Zahaltsi

Mykhailivskyi (Mykhailenkiv)

Gården ”Blyzhni sady”

Buchanskyi Raion (distrikt), kommuner: Nemishayeve

Mykulychi

Dibrova

Kozyntsi

Chervona hilka

Plakhtianka

Myrotske

En del av staden Vorzel avgränsad vid gatorna Bilostotskykh och Pushkina.

WGM

 

P2

27.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

27.12.2020

 

 

 

 

UA-2.8

Kherson Oblast (regionen Cherson):

Kakhovskyi Raion (distrikt), kommuner:

Zaozerne

Skvortsivka

Maryanivka

Slynenko

Olhivka

Novotroyitskyi Raion (distrikt), kommuner:

Volodymyro-Ilyinka

Sofiivka

Katerynivka

WGM

 

P2

29.12.2020

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

29.12.2020

 

 

 

 

UA-2.9

Kyiv Oblast (regionen Kiev), Kyiv (staden Kiev):

Området inom en radie av 10 km med centrum i byn Hostomel i distriktet Buchanskyi och som sträcker sig medurs:

a)

Nord, nordväst, väst sydväst: Kyiv Oblast (regionen Kiev), Buchanskyi Raion (distrikt), kommuner: Moshchun, Hostomel, Kotsiubynske, Irpin, Bucha, Horenka.

b)

Nordöst, öst, sydöst, syd: Gränsen mellan regionen Kiev och distrikten Obolonskyi, Podilskyi, Shevchenkivskyi i staden Kiev från korsningen mellan gatorna Polarna, Avtozavodska, Semena Skliarenko till korsningen med gatan Oleny Telihy och Oleksandra Dovzhenko till korsningen med avenyn Peremohy.

WGM

 

P2

18.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

18.1.2021

 

 

 

 

UA-2.10

Donetsk Oblast (region):

Volnovaskyi (ex Velykonovosilkivskyi) (distrikt), kommuner:

Vesele

Fedorivka

Skudne

Dniproenerhiia

Velyka Novosilka

Rozdolne

Novyi Komar

Perebudova

Novoocheretuvate

Myrne

Ordadne

Komar

Vremivka

Voskresenka

Vilne Pole

Shevchenko

Burlatske

Pryvilne

Dnipropetrovsk Oblast (region):

Prokrovskyi (distrikt), kommuner:

Maliivka

WGM

 

P2

3.2.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

3.2.2021