12.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 85/149


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/439

av den 3 mars 2021

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 vad gäller tillägg av ett nytt tematiskt mål till nomenklaturen för insatskategorier för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden inom målet Europeiskt territoriellt samarbete

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (1), särskilt artikel 96.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 (2) anges nomenklaturen för insatskategorier för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning.

(2)

I artikel 92b.9 i förordning (EU) nr 1303/2013, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2221 (3), fastställs det nya tematiska målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin, inom vilket stöd från de ytterligare medlen från Europeiska unionens återhämtningsinstrument ska tillhandahållas. På grund av tillägget av detta tematiska mål bör tabell 5 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 ändras i enlighet med detta.

(3)

I syfte att möjliggöra ett snabbt genomförande av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör den träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från samordningskommittén för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I tabell 5 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 ska följande rad läggas till:

”13

– Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 av den 7 mars 2014 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden när det gäller metoder för stöd till klimatförändringsmål, fastställande av delmål och mål i resultatramen samt nomenklaturen för insatskategorier för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EUT L 69, 8.3.2014, s. 65).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2221 av den 23 december 2020 om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare medel och genomförandebestämmelser för att tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och för förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU) (EUT L 437, 28.12.2020, p. 30).