23.2.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/279

av den 22 februari 2021

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 om kontroller och andra åtgärder för att säkerställa spårbarhet och regelefterlevnad inom ekologisk produktion samt märkning av ekologiska produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (1), särskilt artiklarna 28.3 a, 29.8 a, 30.8, 32.5, 36.4, 38.9, 41.5 och 43.7, och

av följande skäl:

(1)

I kapitel III i förordning (EU) 2018/848 fastställs allmänna produktionsregler för aktörer, inbegripet försiktighetsåtgärder för att undvika förekomst av otillåtna produkter eller ämnen och åtgärder som ska vidtas vid förekomst av otillåtna produkter eller ämnen. För att säkerställa harmoniserade villkor för genomförandet av den förordningen bör vissa ytterligare regler fastställas.

(2)

Med tanke på vikten av de försiktighetsåtgärder som aktörerna måste vidta för att undvika sådan förekomst av otillåtna produkter eller ämnen som avses i artikel 28 i förordning (EU) 2018/848 är det lämpligt att fastställa vilka förfarandesteg som ska följas och vilka relevanta dokument som ska tillhandahållas ifall aktörerna, på grund av förekomsten av otillåtna produkter eller ämnen, misstänker att den produkt som är avsedd att användas eller saluföras som ekologisk produkt eller produkt under omställning inte uppfyller kraven i förordning (EU) 2018/848.

(3)

För att säkerställa ett harmoniserat tillvägagångssätt i unionen när det gäller den officiella undersökning som avses i artikel 29.1 a i förordning (EU) 2018/848 i händelse av förekomst av otillåtna produkter eller ämnen i ekologiska produkter eller produkter under omställning, bör det fastställas ytterligare regler som omfattar de aspekter som ska fastställas vid den officiella undersökningen, de förväntade resultaten av den officiella undersökningen samt minimikrav på rapportering.

(4)

I kapitel IV i förordning (EU) 2018/848 fastställs särskilda bestämmelser om märkning av ekologiska produkter och produkter under omställning. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av den förordningen, bör vissa ytterligare regler vad gäller placeringen av och utseendet för vissa uppgifter på märkningen fastställas.

(5)

I kapitel V i förordning (EU) 2018/848 fastställs regler för certifiering av aktörer och aktörsgrupper. För att säkerställa harmoniserade villkor för genomförandet av den förordningen bör vissa ytterligare regler om certifiering av aktörsgrupper fastställas.

(6)

För att systemet för internkontroll (IKS) ska vara effektivt och ha överkomliga driftkostnader är det lämpligt att föreskriva en maximal storlek för en aktörsgrupp. Genom att fastställa denna gräns förväntas systemet för internkontroll kunna säkerställa att alla medlemmar i gruppen följer bestämmelserna i förordning (EU) 2018/848 genom interna kontroller och nödvändig utbildning. Dessutom kan den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som certifierar gruppen utföra förnyade kontroller av ett rimligt antal medlemmar. Begränsningen av storleken kommer att ge ytterligare garantier för en uppdaterad förteckning över medlemmar, snabbt och regelbundet informationsutbyte med kontrollmyndigheter eller kontrollorgan och säkerställa att lämpliga åtgärder genomförs. När det gäller den maximala storleken bör det dock tas i beaktande att en aktörsgrupp bör kunna få fram tillräckliga resurser för att inrätta ett effektivt system för internkontroll med hjälp av kvalificerad personal.

(7)

För att kunna tillhandahålla bevis på regelefterlevnad och möjliggöra informations- och kunskapsutbyte, bör förteckningen över de dokument och den dokumentation som en aktörsgrupp måste bevara i systemet för internkontroll fastställas.

(8)

Systemet för internkontroll bör utgöra grunden för certifieringen av en aktörsgrupp. De personer som ansvarar för IKS bör därför vara skyldiga att informera den behöriga myndighet eller, i förekommande fall, den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som tillhandahåller certifikatet om de viktigaste frågorna, såsom misstankar om bristande efterlevnad, tillfällig avstängning av medlemmar eller återkallande av medlemskap samt eventuella förbud mot utsläppande på marknaden av produkter som ekologiska produkter eller produkter under omställning.

(9)

I kapitel VI i förordning (EU) 2018/848 fastställs regler om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. För att säkerställa harmoniserade villkor för genomförandet av den förordningen bör vissa ytterligare regler fastställas.

(10)

För att säkerställa kontinuiteten i medlemsstaternas nationella kontrollsystem bör det fastställas regler om minimiprocentsatser för offentlig kontroll och provtagning.

(11)

För att undanröja de betydande skillnaderna i den nuvarande tillämpningen av nationella förteckningar över åtgärder i medlemsstaterna bör en gemensam mall för en förteckning över åtgärder fastställas och ytterligare riktlinjer för klassificering av bristande efterlevnad och lämpliga åtgärder föreskrivas.

(12)

Information om misstänkt bristande efterlevnad eller konstaterad bristande efterlevnad som påverkar integriteten hos ekologiska produkter eller produkter under omställning bör utbytas mellan medlemsstaterna och kommissionen direkt och så effektivt som möjligt, främst för att göra det möjligt för alla berörda behöriga myndigheter att genomföra officiella undersökningar och tillämpa nödvändiga åtgärder enligt kraven i artikel 29.1 och 29.2, artikel 41.1, 41.2 och 41.3 och artikel 42 i förordning (EU) 2018/848. Det är dessutom lämpligt att specificera detaljerna och förfarandena för utbyte av denna information, inbegripet funktionerna i informationssystemet för ekologiskt jordbruk (Ofis). I detta sammanhang bör det i denna förordning också förtydligas att information om misstänkt eller konstaterad bristande efterlevnad som påverkar integriteten hos ekologiska produkter eller produkter under omställning och som upptäcks av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet utan dröjsmål bör överföras till deras behöriga myndigheter. Slutligen bör det i denna förordning specificeras vilken information som minst ska utbytas mellan kontrollmyndigheter och kontrollorgan och andra kontrollmyndigheter och kontrollorgan och deras behöriga myndigheter och fastställas att de behöriga myndigheterna är skyldiga att vidta lämpliga åtgärder och upprätta dokumenterade förfaranden för att möjliggöra sådant informationsutbyte på deras territorium.

(13)

Aktörsgrupper i tredjeländer som bedriver verksamhet i enlighet med rådets förordning (EG) nr 834/2007 (2) och kommissionens förordningar (EG) nr 889/2008 (3) och (EG) nr 1235/2008 (4) kan ha ett betydligt större antal medlemmar än den maximala storlek som fastställs i den här förordningen. Inrättandet av nya aktörsgrupper som uppfyller detta nya krav kan innebära betydande anpassningar för att inrätta motsvarande rättsliga enhet, ett system för internkontroll och de aspekter som krävs för certifieringen av en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan. En övergångsperiod på högst tre år från och med den 1 januari 2022 bör därför föreskrivas för dessa aktörsgrupper så att de kan genomföra de anpassningar som krävs för att uppfylla det nya kravet på maximal storlek.

(14)

Kravet avseende den nationella förteckningen över åtgärder kan innebära en ändring av befintliga nationella förteckningar över åtgärder som hittills har utarbetats i medlemsstaterna i enlighet med förordningarna (EG) nr 834/2007 och (EG) nr 889/2008. En övergångsperiod på högst ett år från och med den 1 januari 2022 bör därför föreskrivas för alla medlemsstater avseende dessa befintliga nationella förteckningar över åtgärder så att de kan genomföra nödvändiga förbättringar eller ersätta sina nationella förteckningar över åtgärder för att uppfylla de nya kraven.

(15)

Av tydlighets- och rättssäkerhetsskäl bör denna förordning tillämpas från och med det datum då förordning (EU) 2018/848 börjar tillämpas.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förfarandesteg som aktören ska följa vid misstanke om bristande efterlevnad på grund av förekomst av otillåtna produkter eller ämnen

1.   För att kontrollera huruvida misstanken kan styrkas i enlighet med artikel 28.2 b i förordning (EU) 2018/848 ska aktören beakta följande aspekter:

a)

Om misstanken om bristande efterlevnad gäller en inkommande ekologisk produkt eller produkt under omställning, ska aktören kontrollera om

i)

uppgifterna på märkningen av den ekologiska produkten eller produkten under omställning och uppgifterna i följedokumenten stämmer överens,

ii)

uppgifterna i det certifikat som tillhandahålls av leverantören gäller den produkt som faktiskt köpts in.

b)

Om det finns misstankar om att orsaken till förekomsten av de otillåtna produkterna eller ämnena ligger inom aktörens kontroll, ska aktören undersöka alla tänkbara orsaker till förekomsten av otillåtna produkter eller ämnen.

2.   Om aktören underrättar den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet i enlighet med artikel 28.2 d i förordning (EU) 2018/848 om en styrkt misstanke eller om misstanken inte kan undanröjas, ska aktören, i förekommande fall och i mån av tillgänglighet, tillhandahålla följande:

a)

Uppgifter och dokument om leverantören (följesedel, faktura, leverantörens certifikat, kontrollintyg för ekologiska produkter).

b)

Uppgifter om produktens spårbarhet med partiets identifikationsuppgifter, lagerkvantitet och såld produktkvantitet.

c)

Laboratorieresultat från ackrediterade laboratorier, i förekommande fall och i mån av tillgänglighet.

d)

Provtagningsformuläret med uppgifter om tid, plats och den metod som använts för att ta provet.

e)

Uppgifter om eventuell tidigare misstanke avseende den specifika otillåtna produkten eller det specifika otillåtna ämnet.

f)

Alla andra relevanta dokument som kan klargöra ärendet.

Artikel 2

Metod för officiell undersökning

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 38.2 i förordning (EU) 2018/848 ska de behöriga myndigheterna eller, i förekommande fall, kontrollorganen eller kontrollmyndigheterna vid en sådan officiell undersökning som avses i artikel 29.1 a i den förordningen fastställa åtminstone följande:

a)

Namn, partiets identifikationsuppgifter, ägandeförhållanden och fysisk plats för de berörda ekologiska produkterna eller produkterna under omställning.

b)

Huruvida de berörda produkterna fortfarande släpps ut på marknaden som ekologiska produkter eller produkter under omställning eller används i ekologisk produktion.

c)

Typ, namn, kvantitet och annan relevant information om de aktuella otillåtna produkterna eller ämnena.

d)

I vilket produktions-, berednings-, lagrings- eller distributionsled och var exakt förekomsten av otillåtna produkter eller ämnen har påvisats, särskilt för växtproduktion, och huruvida provet tagits före skörd eller efter skörd.

e)

Huruvida andra aktörer i leveranskedjan berörs.

f)

Resultaten av tidigare officiella undersökningar av de berörda ekologiska produkterna eller produkterna under omställning och aktörerna.

2.   Den officiella undersökningen ska genomföras med hjälp av lämpliga metoder och tekniker, inbegripet de som avses i artiklarna 14 och 137.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (5).

3.   I den officiella undersökningen ska slutsatser åtminstone dras om följande:

a)

Integriteten hos ekologiska produkter och produkter under omställning.

b)

Källan och orsaken till förekomsten av otillåtna produkter eller ämnen.

c)

De aspekter som anges i artikel 29.2 a, b och c i förordning (EU) 2018/848.

4.   De behöriga myndigheterna eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen ska utarbeta en slutrapport för varje officiell undersökning. Slutrapporten ska innehålla följande:

a)

Dokumentation om de specifika aspekter som krävs enligt denna artikel.

b)

Dokumentation om den information som utbytts med den behöriga myndigheten, andra kontrollmyndigheter och kontrollorgan och kommissionen som rör denna officiella undersökning.

Artikel 3

Villkor för användning av vissa uppgifter

1.   De uppgifter om produkter under omställning av vegetabiliskt ursprung som avses i artikel 30.3 i förordning (EU) 2018/848 ska

a)

ha en färg, storlek och stil på bokstäver som inte är mer framträdande än produktens varubeteckning, medan hela angivelsen ska ha samma bokstavsstorlek,

b)

finnas i samma synfält som det kodnummer för kontrollmyndigheten eller kontrollorganet som avses artikel 32.1 a i förordning (EU) 2018/848.

2.   Uppgiften om det kodnummer för kontrollmyndigheten eller kontrollorganet som avses artikel 32.1 a i förordning (EU) 2018/848 ska finnas i samma synfält som Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion, om den används i märkningen.

3.   Uppgiften om produktionsplatsen för de jordbruksråvaror som produkten består av enligt artikel 32.2 i förordning (EU) 2018/848 ska placeras omedelbart under det kodnummer som avses i punkt 2 i denna artikel.

Artikel 4

En aktörsgrupps sammansättning och storlek

En medlem i en aktörsgrupp ska registrera sig hos endast en aktörsgrupp för en viss produkt, också om aktören bedriver olika verksamheter knutna till den produkten.

Den maximala storleken på en aktörsgrupp ska vara 2 000 medlemmar.

Artikel 5

Dokument och dokumentation för en aktörsgrupp

Aktörsgruppen ska bevara följande dokument och dokumentation i systemet för intern kontroll (IKS):

a)

Förteckningen över medlemmarna i aktörsgruppen som grundas på registreringen av varje medlem och som innehåller följande för varje medlem i aktörsgruppen:

i)

Namn och identifikation (kodnummer).

ii)

Kontaktuppgifter.

iii)

Registreringsdatum.

iv)

Den totala markareal som förvaltas av medlemmen och huruvida den är en del av en produktionsenhet som är ekologisk, under omställning eller icke-ekologisk.

v)

Uppgifter om varje produktionsenhet och/eller verksamhet: storlek, plats, inbegripet en karta om sådan finns, produkt, startdatum för omställningsperioden och uppskattningar av avkastningen.

vi)

Datum för den senaste interna kontrollen med IKS-inspektörens namn.

vii)

Datum för den senaste offentliga kontroll som utfördes av den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet med inspektörens namn.

viii)

Förteckningens datum och version.

b)

De undertecknade medlemskapsavtalen mellan medlemmen och aktörsgruppen som juridisk person, som ska innehålla medlemmens rättigheter och skyldigheter.

c)

Internkontrollrapporterna som undertecknats av IKS-inspektören och den kontrollerade medlemmen i aktörsgruppen och som åtminstone innehåller följande:

i)

Medlemmens namn och platsen för den produktionsenhet eller de lokaler, inbegripet inköps- och uppsamlingscentraler, där den verksamhet som avses i artikel 36.1 a i förordning (EU) 2018/848 som är föremål för kontrollen bedrivs.

ii)

Datum samt tidpunkt för inledandet och avslutandet av den interna kontrollen.

iii)

Resultaten av kontrollen.

iv)

Granskningens omfattning/område.

v)

Datum för utfärdande av rapporten.

vi)

IKS-inspektörens namn.

d)

Utbildningsdokumentationen för IKS-inspektörerna som innehåller följande uppgifter:

i)

Datum för utbildningen.

ii)

Utbildningens innehåll.

iii)

Utbildarens namn.

iv)

Underskrift av den som fått utbildningen.

v)

En bedömning av den kunskap som förvärvats, om det är lämpligt.

e)

Utbildningsdokumentation för aktörsgruppens medlemmar.

f)

Dokumentation av de åtgärder som den person som ansvarar för IKS vidtagit vid bristande efterlevnad, som ska innehålla följande:

i)

De medlemmar som omfattas av åtgärder vid bristande efterlevnad, inbegripet de medlemmar som stängts av tillfälligt, vars medlemskap återkallats eller som ska iaktta en ny omställningsperiod.

ii)

Dokumentation om upptäckt bristande efterlevnad.

iii)

Dokumentation om uppföljningen av åtgärderna.

g)

Spårbarhetsdokumentation, inbegripet uppgifter om kvantiteter, om följande verksamhet, i tillämpliga fall:

i)

Gruppens inköp och distribution av insatsvaror från jordbruket, inbegripet växtförökningsmaterial.

ii)

Produktion, inbegripet skörd.

iii)

Lagring.

iv)

Beredning.

v)

Leverans av produkter från varje medlem till det gemensamma saluföringssystemet.

vi)

Aktörsgruppens utsläppande av produkter på marknaden.

h)

Skriftliga överenskommelser och avtal mellan aktörsgruppen och underleverantörer, inbegripet uppgifter om den utlagda verksamhetens natur.

i)

Utnämningen av den person som ansvarar för IKS.

j)

Utnämningen av IKS-inspektörer samt förteckningen över IKS-inspektörer.

Den förteckning över medlemmar som avses i första stycket a ska uppdateras av den person som ansvarar för IKS efter eventuella ändringar av de aspekter som förtecknas i led a i–viii, och det ska anges huruvida någon av medlemmarna har stängts av tillfälligt eller fått medlemskapet återkallat på grund av åtgärder vid bristande efterlevnad till följd av interna kontroller eller offentliga kontroller.

Artikel 6

Anmälningar från den person som ansvarar för IKS

Den person som ansvarar för IKS ska omedelbart underrätta den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet, om följande:

a)

Misstanke om större och kritisk bristande efterlevnad.

b)

Tillfällig avstängning av eller återkallande av medlemskap för en medlem eller en produktionsenhet eller lokaler, inbegripet inköps- och uppsamlingscentraler, från gruppen.

c)

Förbud mot utsläppande på marknaden av en produkt som ekologisk produkt eller produkt under omställning, inbegripet namnet på den eller de berörda medlemmarna, relevanta kvantiteter och partiets identifikationsuppgifter.

Artikel 7

Minimiprocentsatser för kontroller och provtagning

Följande regler om minimiprocentsatser ska gälla för de offentliga kontroller som avses i artikel 38.4 i förordning (EU) 2018/848 och som ska genomföras av varje behörig myndighet eller, i förekommande fall, kontrollmyndighet eller kontrollorgan med hänsyn till risken för bristande efterlevnad:

a)

Minst 10 % av alla offentliga kontroller av aktörer eller aktörsgrupper ska genomföras utan förhandsanmälan varje år.

b)

Minst 10 % av de ytterligare kontroller utöver de kontroller som avses i artikel 38.3 i förordning (EU) 2018/848 ska genomföras varje år.

c)

Minst 5 % av antalet aktörer, utom aktörer som är undantagna i enlighet med artiklarna 34.2 och 35.8 i förordning (EU) 2018/848, ska vara föremål för provtagning i enlighet med artikel 14 h i förordning (EU) 2017/625 varje år.

d)

Minst 2 % av medlemmarna i varje aktörsgrupp ska vara föremål för provtagning i enlighet med artikel 14 h i förordning (EU) 2017/625 varje år.

e)

Minst 5 % av de aktörer som är medlemmar i en aktörsgrupp, men inte färre än 10 medlemmar, ska vara föremål för förnyade kontroller varje år. Om aktörsgruppen har 10 medlemmar eller färre ska alla medlemmar kontrolleras i samband med den verifiering av efterlevnad som avses i artikel 38.3 i förordning (EU) 2018/848.

Artikel 8

Åtgärder vid konstaterade fall av bristande efterlevnad

De behöriga myndigheterna får använda de enhetliga arrangemang som anges i bilaga I till denna förordning för att utarbeta en nationell förteckning över åtgärder enligt artikel 41.4 i förordning (EU) 2018/848.

Den nationella förteckningen över åtgärder ska omfatta minst följande:

a)

En förteckning över bristande efterlevnad med hänvisning till de specifika reglerna i förordning (EU) 2018/848 eller i den delegerade akt eller genomförandeakt som antagits i enlighet med den förordningen.

b)

Klassificeringen av den bristande efterlevnaden i tre kategorier – mindre, större och kritisk – med beaktande av åtminstone följande kriterier:

i)

Vidtagande av de försiktighetsåtgärder som anges i artikel 28.1 i förordning (EU) 2018/848 och de egenkontroller som avses i artikel 9.1 d i förordning (EU) 2017/625.

ii)

Påverkan på integriteten hos produkternas status som ekologiska eller under omställning.

iii)

Spårbarhetssystemets förmåga att lokalisera den eller de berörda produkterna i leveranskedjan.

iv)

Åtgärder efter tidigare begäranden av den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet.

c)

De åtgärder som motsvarar olika kategorier av bristande efterlevnad.

Artikel 9

Informationsutbyte

1.   Vid tillämpning av artikel 43.1 i förordning (EU) 2018/848 ska de behöriga myndigheterna använda informationssystemet för ekologiskt jordbruk (Ofis) och de mallar som fastställs i bilaga II till denna förordning för att utbyta information med kommissionen och andra medlemsstater i enlighet med följande regler:

a)

En medlemsstat (anmälande medlemsstat) ska underrätta kommissionen och de berörda medlemsstater som tagit emot anmälan (underrättade medlemsstater) åtminstone i följande situationer:

i)

Om den misstänkta eller konstaterade bristande efterlevnaden påverkar integriteten hos ekologiska produkter eller produkter under omställning som kommer från en annan medlemsstat.

ii)

Om den misstänkta eller konstaterade bristande efterlevnaden påverkar integriteten hos ekologiska produkter eller produkter under omställning som importerats från ett tredjeland i enlighet med artikel 45.1 eller artikel 57 i förordning (EU) 2018/848.

iii)

Om den misstänkta eller konstaterade bristande efterlevnaden påverkar integriteten hos ekologiska produkter eller produkter under omställning som kommer från den anmälande medlemsstaten, eftersom detta kan få konsekvenser för en eller flera underrättade medlemsstater (varningsmeddelande).

b)

I de situationer som avses i led a i och ii ska den eller de underrättade medlemsstaterna svara inom 30 kalenderdagar från dagen för mottagandet av anmälan och ska meddela vilka åtgärder som vidtagits, inbegripet resultaten av den officiella undersökningen, och tillhandahålla all annan information som finns tillgänglig och/eller begärs av den anmälande medlemsstaten.

c)

Den anmälande medlemsstaten får begära eventuell ytterligare nödvändig information av den eller de underrättade medlemsstaterna.

d)

Den anmälande medlemsstaten ska så snart som möjligt föra in nödvändiga uppgifter och göra nödvändiga uppdateringar i informationssystemet för ekologiskt jordbruk (Ofis), inbegripet uppdateringar som rör resultaten av dess egna officiella undersökningar.

e)

I den situation som avses i led a ii och när kommissionen underrättas av en medlemsstat ska kommissionen informera tredjelandets behöriga myndighet, eller i förekommande fall, kontrollmyndighet eller kontrollorgan.

2.   Utöver den informationsskyldighet som avses i artikel 32 b i förordning (EU) 2017/625 ska kontrollmyndigheten eller kontrollorganet utan dröjsmål underrätta den behöriga myndighet som har tilldelat eller delegerat myndigheten eller organet vissa uppgifter med koppling till offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet i enlighet med artiklarna 4.3 och 28.1 eller artikel 31 i den förordningen om all misstänkt eller konstaterad bristande efterlevnad som påverkar integriteten hos ekologiska produkter eller produkter under omställning. Myndigheten eller organet ska också tillhandahålla all annan information som begärs av den behöriga myndigheten.

3.   Vid tillämpning av artikel 43.3 i förordning (EU) 2018/848 ska kontrollmyndigheter och kontrollorgan, om aktörer eller aktörsgrupper och/eller deras underleverantörer kontrolleras av olika kontrollmyndigheter eller kontrollorgan, utbyta relevant information om den verksamhet som står under deras tillsyn.

4.   Vid tillämpning av artikel 43.3 i förordning (EU) 2018/848 ska sådana aktörer och/eller den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som berörs, om aktörer eller aktörsgrupper och/eller deras underentreprenörer byter kontrollmyndighet eller kontrollorgan, utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten om detta byte.

Den nya kontrollmyndigheten eller det nya kontrollorganet ska begära in kontrolldokumentationen för den berörda aktören eller aktörsgruppen från föregående kontrollmyndighet eller kontrollorgan. Föregående kontrollmyndighet eller kontrollorgan ska utan dröjsmål överlämna kontrolldokumentationen för den berörda aktören eller aktörsgruppen till den nya kontrollmyndigheten eller det nya kontrollorganet, inbegripet den skriftliga dokumentation som avses i artikel 38.6 i förordning (EU) 2018/848, certifieringens status, förteckningen över bristande efterlevnad och de motsvarande åtgärder som vidtagits av föregående kontrollmyndighet eller kontrollorgan.

Den nya kontrollmyndigheten eller det nya kontrollorganet ska säkerställa att aktören har åtgärdat eller kommer att åtgärda de fall av bristande efterlevnad som föregående kontrollmyndighet eller kontrollorgan har noterat i sin dokumentation.

5.   Vid tillämpning av artikel 43.3 i förordning (EU) 2018/848 ska kontrollmyndigheter och kontrollorgan, om aktörer eller aktörsgrupper och/eller deras underleverantörer är föremål för en spårbarhetskontroll och massbalanskontroll, utbyta relevant information som gör det möjligt att slutföra dessa kontroller.

6.   De behöriga myndigheterna ska vidta lämpliga åtgärder och upprätta dokumenterade förfaranden för att möjliggöra utbyte av information mellan dem och de kontrollmyndigheter och/eller kontrollorgan till vilka de har tilldelat eller delegerat vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller vissa uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet samt mellan dessa kontrollmyndigheter och/eller kontrollorgan.

Artikel 10

Övergångsbestämmelser

1.   Aktörsgrupper i tredjeländer som uppfyller kraven i förordningarna (EG) nr 834/2007, (EG) nr 889/2008 och (EG) nr 1235/2008 före den dag då denna förordning börjar tillämpas och för vilka det krävs viktiga administrativa, rättsliga och strukturella ändringar i fråga om den maximala storleken på aktörsgruppen enligt artikel 4 andra stycket i den här förordningen ska följa den bestämmelsen senast från och med den 1 januari 2025.

2.   Den nationella förteckning över åtgärder som utarbetats i enlighet med artikel 8 ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2023.

Artikel 11

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 februari 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (EUT L 250, 18.9.2008, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 334, 12.12.2008, s. 25).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).


BILAGA I

Enhetliga arrangemang för utarbetande och tillämpning av en nationell förteckning över åtgärder enligt artikel 8

1.   

Behöriga myndigheter kan klassificera fall av bristande efterlevnad som mindre, större eller kritiska enligt klassificeringskriterierna i artikel 8, om en eller flera av följande omständigheter föreligger:

a)

Ett fall av bristande efterlevnad är mindre om

i)

försiktighetsåtgärderna är proportionerliga och lämpliga, och de kontroller som aktören har infört är effektiva,

ii)

den bristande efterlevnaden inte påverkar integriteten hos den ekologiska produkten eller produkten under omställning,

iii)

spårbarhetssystemet kan lokalisera den eller de berörda produkterna i leveranskedjan och det är möjligt att förbjuda utsläppande på marknaden av produkter med hänvisning till ekologisk produktion.

b)

Ett fall av bristande efterlevnad är större om

i)

försiktighetsåtgärderna inte är proportionerliga och lämpliga, och de kontroller som aktören har infört inte är effektiva,

ii)

den bristande efterlevnaden påverkar integriteten hos den ekologiska produkten eller produkten under omställning,

iii)

aktören inte korrigerade en mindre bristande efterlevnad i tid,

iv)

spårbarhetssystemet kan lokalisera den eller de berörda produkterna i leveranskedjan och det är möjligt att förbjuda utsläppande på marknaden av produkter med hänvisning till ekologisk produktion.

c)

Ett fall av bristande efterlevnad är kritiskt om

i)

försiktighetsåtgärderna inte är proportionerliga och lämpliga, och de kontroller som aktören har infört inte är effektiva,

ii)

den bristande efterlevnaden påverkar integriteten hos den ekologiska produkten eller produkten under omställning,

iii)

aktören underlåter att korrigera tidigare större fall av bristande efterlevnad eller upprepade gånger underlåter att korrigera andra kategorier av bristande efterlevnad,

iv)

det inte finns någon information i spårbarhetssystemet för att kunna lokalisera den eller de berörda produkterna i leveranskedjan och det inte är möjligt att förbjuda utsläppande på marknaden av produkter med hänvisning till ekologisk produktion.

2.   

Åtgärder

Behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheter eller kontrollorgan får på ett proportionerligt sätt vidta en eller flera av följande åtgärder avseende de förtecknade kategorierna av bristande efterlevnad:

Kategori av bristande efterlevnad

Åtgärd

Mindre

Aktören har lämnat in en handlingsplan inom den tidsfrist som fastställts för korrigeringen av den bristande efterlevnaden

Större

Ingen hänvisning till ekologisk produktion i märkningen eller marknadsföringen för hela det parti eller den produktionsomgång som berörs (berörda grödor eller djur) i enlighet med artikel 42.1 i förordning (EU) 2018/848

Ny omställningsperiod krävs

Begränsning av certifikatets tillämpningsområde

Förbättring av genomförandet av de försiktighetsåtgärder och kontroller som aktören har infört för att säkerställa regelefterlevnad

Kritisk

Ingen hänvisning till ekologisk produktion i märkningen eller marknadsföringen för hela det parti eller den produktionsomgång som berörs (berörda grödor eller djur) i enlighet med artikel 42.1 i förordning (EU) 2018/848

Förbud mot saluföring av produkter som hänvisar till ekologisk produktion under en angiven period i enlighet med artikel 42.2 i förordning (EU) 2018/848

Ny omställningsperiod krävs

Begränsning av certifikatets tillämpningsområde

Tillfälligt indragande av certifikatet

Återkallande av certifikatet


BILAGA II

Mallar för informationssystemet för ekologiskt jordbruk enligt artikel 9

1.

Mall för standardanmälan om misstänkt eller konstaterad bristande efterlevnad

*Förstaspråk:

Andraspråk:

A.

Anmälande medlemsstat

1.

Land:

2.

Behörig myndighet – kontaktuppgifter:

*3.

Datum för anmälan (DD/MM/ÅÅÅÅ):

*4.

Referensnummer:

B.

Underrättad medlemsstat/underrättade medlemsstater

*1.

Land/länder:

2.

Behörig myndighet/behöriga myndigheter – kontaktuppgifter:

C.

Produkt

*1.

Produktkategori:

*2.

Produktnamn/handelsnamn:

*3.

Ursprungsland:

4.

Beskrivning av produkten (förpackningens storlek och form osv.) – bifoga kopierad eller skannad försegling eller etikett:

5.

Identifiering av partiet (partinummer, leveransnummer, leveransdatum osv.):

6.

Övriga upplysningar:

D.

Spårbarhet

Ge en detaljerad beskrivning av hela leveranskedjan:

1.

Producent – kontaktuppgifter – behörig myndighet eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet:

2.

Förädlare/säljare i ursprungslandet – kontaktuppgifter – behörig myndighet eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet:

3.

Importör i det anmälande landet – kontaktuppgifter – behörig myndighet eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet:

4.

Partihandlare – kontaktuppgifter – den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet:

5.

Detaljhandlare eller annan aktör i det anmälande land där den bristande efterlevnaden har upptäckts – kontaktuppgifter – behörig myndighet eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet:

Myndighet/myndigheter:

Andra aktörer:

E.

Bristande efterlevnad, misstanke om bristande efterlevnad, annat problem

*1.

Typ av bristande efterlevnad/misstanke om bristande efterlevnad/annat problem.

Vilken typ av bristande efterlevnad/misstanke om bristande efterlevnad/annat problem har konstaterats?

*På vilket sätt utgör detta en bristande efterlevnad/misstanke om bristande efterlevnad/ett annat problem enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 (1)?

2.

Sammanhang för upptäckten av den bristande efterlevnaden/misstanken om bristande efterlevnad/det andra problemet – bifoga en kopia av fakturan eller annan dokumentation:

Datum för upptäckten av den bristande efterlevnaden/misstanken om bristande efterlevnad/det andra problemet (DD/MM/ÅÅÅÅ):

Plats för upptäckten av den bristande efterlevnaden/misstanken om bristande efterlevnad/det andra problemet:

3.

Analys av proverna/testerna (i förekommande fall) – bifoga en kopia av analysrapporten:

Datum för provtagningen/testningen (DD/MM/ÅÅÅÅ):

Plats för provtagningen/testningen:

Datum för analysrapporten (DD/MM/ÅÅÅÅ):

Ytterligare uppgifter (laboratoriets namn, tillämpade metoder, resultat):

Ämnen som påträffats:

Resthalt som påvisats:

Överstiger denna resthalt den i allmänhet tillåtna gränsen för livsmedel/foder?

Överskrids gränsen för när GMO-innehåll måste anges i märkningen?

F.

Marknadspåverkan

1.

Har produkten dragits tillbaka från marknaden, förhindrats från att släppas ut på marknaden eller saluförts?

2.

Vilka aktörer har redan informerats?

3.

Berörs andra medlemsstater? Om ja, ange vilka:

G.

Vidtagna åtgärder

1.

Har frivilliga åtgärder vidtagits (avseende produkten/aktören/marknaden)?

2.

Har obligatoriska åtgärder vidtagits?

3.

Av vilken omfattning är dessa åtgärder (nationella, regionala, exportrelaterade osv.)?

4.

Datum för ikraftträdande (DD/MM/YYYY):

5.

Varaktighet (i månader):

6.

Motivering/rättslig grund för åtgärderna:

7.

Vilken behörig myndighet eller, i förekommande fall, vilken kontrollmyndighet eller vilket kontrollorgan har vidtagit åtgärderna?

H.

Övriga upplysningar/bedömning

I.

Bilagor

Kopierad eller skannad dokumentation om produkten (försegling, etikett osv.). Kopia av faktura, dokumentation, transportdokument eller leveransorder. Analysrapport och/eller andra relevanta dokument:

2.

Mall för standardsvar på standardanmälan om misstänkt eller konstaterad bristande efterlevnad

*Förstaspråk:

Andraspråk:

Version av svaret:

A.

Underrättad medlemsstat

1.

Land:

2.

Behörig myndighet – kontaktuppgifter:

*3.

Datum (DD/MM/ÅÅÅÅ):

*4.

Referensnummer:

B.

Anmälan

1.

Land:

2.

Behörig myndighet – kontaktuppgifter:

*3.

Datum för anmälan (DD/MM/ÅÅÅÅ):

*4.

Anmälans referensnummer (samma som i punkt A.4 i anmälan):

*5.

Produkt:

6.

Bristande efterlevnad/misstanke om bristande efterlevnad/annat problem:

C.

Undersökning

1.

Vilka behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheter och/eller kontrollorgan ansvarar/ansvarade för undersökningen?

2.

Beskriv samarbetet mellan de olika aktörerna och behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheter och/eller kontrollorgan i de berörda länderna (i förekommande fall):

3.

Vilka undersökningsmetoder/undersökningsförfaranden har använts?

Har t.ex. de berörda aktörerna genomgått en särskild kontroll?

Har prover tagits och analyserats?

4.

Vilka resultat har undersökningen gett?

Vilka resultat har kontrollerna/analyserna gett (i förekommande fall)?

Har orsaken till den bristande efterlevnaden/misstanken om bristande efterlevnad/det andra problemet åtgärdats?

Hur allvarlig bedömer du att den bristande efterlevnaden/misstanken om bristande efterlevnad/det andra problemet är?

5.

Har orsaken till kontamineringen/den bristande efterlevnaden/misstanken om bristande efterlevnad/det andra problemet och aktörernas ansvar tydligt identifierats och fastställts?

Har de identifierade aktörerna varit inblandade i andra fall av bristande efterlevnad/misstankar om bristande efterlevnad/annat problem under de senaste tre åren?

D.

Åtgärder och sanktioner

*1.

Vilka förebyggande och korrigerande åtgärder har vidtagits (t.ex. vad gäller distribution/omsättning av produkten på unionsmarknaden och tredjelandsmarknader)?

2.

Vilka åtgärder har vidtagits avseende de berörda aktörerna och/eller produkterna vid bristande efterlevnad/misstanke om bristande efterlevnad/annat problem? (2)

*Åtgärdernas form (skriftlig form, varningar osv):

Har producentens/förädlarens certifiering begränsats, upphävts tillfälligt eller återkallats?

Datum för åtgärdernas ikraftträdande (i förekommande fall) (DD/MM/ÅÅÅÅ):

Åtgärdernas varaktighet (i förekommande fall) (i månader):

Behörig myndighet eller, i förekommande fall, kontrollmyndighet och/eller kontrollorgan som antagit och tillämpat åtgärderna (i förekommande fall):

3.

Har ytterligare kontroller av de berörda aktörerna planerats?

4.

Vilka andra åtgärder planerar den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet för att förhindra liknande fall?

E.

Övriga upplysningar

F.

Bilagor

3.

Mall för varningsmeddelande

1.

Ursprung och status för varningen

Varnande land:

Behörig myndighet:

2.

Varnat land/varnade länder

Land

Behörig myndighet

Samordnare

Tillämpningsområde

3.

Bristande efterlevnad, bedrägeri, annat problem och misstankar om detta (nedan kallat bristande efterlevnad)

Titel:

Beskrivning:

Hur allvarlig bedömer du att den bristande efterlevnaden är?

Vilka aktörer har redan underrättats?

Sammanhang för upptäckten

Datum:

Plats:

Person/organ som upptäckt den bristande efterlevnaden:

Berörd unionslagstiftning (hänvisning/ar):

4.

Produktens spårbarhet

Beskrivning

Namn:

Varumärke/handelsnamn:

Andra aspekter:

Sändning

Sändnings-/parti-/leveransnummer:

Ursprungsland:

Total nettovikt/bruttovikt, volym:

Övriga upplysningar:

Leveranskedja – beskrivning av aktörerna (namn – typ – kontaktuppgifter – kontrollorgan/kontrollmyndighet (med kontaktuppgifter))

5.

Vidtagna åtgärder

0.

Inga åtgärder ännu (förklara varför)

1.

Förbud mot utsläppande på marknaden av produkten (motivering – datum – kvantiteter)

2.

Nedgradering av produkten till konventionell (motivering – datum – kvantiteter – från/till)

3.

Tillfälligt upphävande av aktörens certifikat (från/till – tillämpningsområde)

4.

Avcertifiering av aktören (från och med)

5.

Andra åtgärder (beskriv vilka)

6.

Övriga upplysningar

7.

Dokumentation

4.

Mall för internationell standardanmälan om misstänkt eller konstaterad bristande efterlevnad

Anmälande land

Land:

Uppgifter om underrättad aktör

Typ av underrättad aktör:

Aktörens kod:

Aktörens version:

Namn:

Gatuadress:

Postnummer:

Ort:

Telefon:

E-post:

Fax

Länk till webbplats:

URL-adress:

Kommentarer:

A.

Produkt

*1.

Ursprungsland:

*2.

Produktkategori:

*3.

Produktnamn/handelsnamn:

4.

Beskrivning av produkten (förpackningens storlek och form osv.) – bifoga kopierad eller skannad försegling eller etikett:

5.

Identifiering av partiet (partinummer, leveransnummer, leveransdatum osv.):

6.

Övriga upplysningar:

B.

Spårbarhet

Ge en detaljerad beskrivning av hela leveranskedjan:

1.

Producent – kontaktuppgifter – kontrollmyndighet eller kontrollorgan:

2.

Förädlare/säljare/exportör i ursprungslandet – kontaktuppgifter – kontrollmyndighet eller kontrollorgan:

3.

Importör i det anmälande landet – kontaktuppgifter – kontrollmyndighet eller kontrollorgan:

4.

Partihandlare – kontaktuppgifter – kontrollmyndighet eller kontrollorgan:

5.

Detaljhandlare eller annan aktör i det anmälande land där den bristande efterlevnaden har upptäckts – kontaktuppgifter – kontrollmyndighet eller kontrollorgan:

Myndighet/myndigheter:

Andra aktörer:

C.

Bristande efterlevnad, misstanke om bristande efterlevnad, annat problem

*1.

Typ av bristande efterlevnad/misstanke om bristande efterlevnad/annat problem.

Vilken typ av bristande efterlevnad/misstanke om bristande efterlevnad/annat problem har konstaterats?

*På vilket sätt utgör detta en bristande efterlevnad/misstanke om bristande efterlevnad/ett annat problem enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 (3)?

2.

Sammanhang för upptäckten av den bristande efterlevnaden/misstanken om bristande efterlevnad/det andra problemet – bifoga en kopia av fakturan eller annan dokumentation:

Datum för upptäckten av den bristande efterlevnaden/misstanken om bristande efterlevnad/det andra problemet (DD/MM/ÅÅÅÅ):

Plats för upptäckten av den bristande efterlevnaden/misstanken om bristande efterlevnad/det andra problemet:

3.

Analys av proverna/testerna (i förekommande fall) – bifoga en kopia av analysrapporten:

Datum för provtagningen/testningen (DD/MM/ÅÅÅÅ):

Plats för provtagningen/testningen:

Datum för analysrapporten (DD/MM/ÅÅÅÅ):

Ytterligare uppgifter (laboratoriets namn, tillämpade metoder, resultat):

Ämnen som påträffats:

Resthalt som påvisats:

Överstiger denna resthalt den i allmänhet tillåtna gränsen för livsmedel/foder?

Överskrids gränsen för när GMO-innehåll måste anges i märkningen?

D.

Marknadspåverkan

1.

Har produkten dragits tillbaka från eller förhindrats från att släppas ut på marknaden?

2.

Vilka aktörer har redan informerats?

3.

Berörs andra medlemsstater? Om ja, ange vilka:

E.

Vidtagna åtgärder

1.

Har frivilliga åtgärder vidtagits (avseende produkten/aktören/marknaden)?

2.

Har obligatoriska åtgärder vidtagits?

3.

Av vilken omfattning är dessa åtgärder (nationella, regionala, exportrelaterade osv.)?

4.

Datum för ikraftträdande (DD/MM/YYYY):

5.

Varaktighet (i månader):

6.

Motivering/rättslig grund för åtgärderna:

7.

Vilken kontrollmyndighet eller vilket kontrollorgan har vidtagit åtgärderna?

F.

Övriga upplysningar/bedömning

G.

Bilagor

Kopierad eller skannad dokumentation om produkten (försegling, etikett osv.). Kopia av faktura, dokumentation, transportdokument eller leveransorder. Analysrapport och/eller andra relevanta dokument:

-----------

(*)

Obligatoriska fält.

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (EUT L 150, 14.6.2018, s. 1).

(2)  Åtgärder enligt artikel 29.1 och 29.2, artikel 41.1–41.4 och artikel 42 i förordning (EU) 2018/848.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (EUT L 150, 14.6.2018, s. 1).