27.1.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 27/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/70

av den 23 oktober 2020

om ändring av delegerad förordning (EU) 2018/1229 om tekniska tillsynsstandarder om avvecklingsdisciplin vad gäller dess ikraftträdande

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (1), särskilt artiklarna 6.5 och 7.15, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1229 (2) anges åtgärder för att förhindra och åtgärda utebliven avveckling och för att främja avvecklingsdisciplin. Dessa åtgärder omfattar övervakning av uteblivna avvecklingar samt uttag och fördelning av sanktionsavgifter för utebliven avveckling. I delegerad förordning (EU) 2018/1229 anges också den närmare operativa utformningen av ersättningsköpsprocessen.

(2)

Delegerad förordning (EU) 2018/1229 träder ikraft den 1 februari 2021.

(3)

Marknadsaktörerna har uppgett att covid-19-pandemin kraftigt har påverkat det samlade genomförandet av regleringsrelaterade projekt och leveranser av it-system som är nödvändiga för tillämpningen av delegerad förordning (EU) 2018/1229. I det helt nya läge som har uppstått är finansinstituten inriktade på att genomföra effektiva beredskapsplaner för att säkerställa den löpande operativa verksamheten och cyberresiliens, vilket har begränsat deras it-kapacitet att genomföra vissa komplexa projekt, bland annat de som krävs för att uppfylla kraven på avvecklingsdisciplin i delegerad förordning (EU) 2018/1229. Om värdepapperscentraler, deras deltagare och deras kunder skulle tillämpa kraven i detta läge skulle det kunna leda till ökad, i stället för minskad, risk på finansmarknaden. Det är därför lämpligt att ge dessa aktörer mer tid att slutföra de nödvändiga förberedelserna för tillämpningen av kraven på avvecklingsdisciplin. Med tanke på den helt unika situation som uppstått till följd av covid-19-pandemin och med tanke på de nödvändiga systemförändringar som värdepapperscentraler, deras deltagare och deras kunder måste genomföra för att uppfylla de olika kraven på avvecklingsdisciplin, är det nödvändigt att skjuta upp ikraftträdande av delegerad förordning (EU) 2018/1229 med ytterligare ett år.

(4)

Delegerad förordning (EU) 2018/1229 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.

(6)

Esma har inte genomfört några öppna offentliga samråd, eftersom det anses vara högst oproportionerligt med tanke på omfattningen och de förväntade konsekvenserna av en senareläggning av ikraftträdandet av delegerad förordning (EU) 2018/1229. Esma har tagit hänsyn till de synpunkter som marknadsaktörerna tidigare lämnat om sina förberedelser inför tillämpningen av den förordningen. Under dessa oförutsedda omständigheter är det dessutom angeläget att skapa klarhet kring rättsläget vad gäller den nya tidpunkten för ikraftträdande av delegerad förordning (EU) 2018/1229 så att marknadsaktörerna kan förbereda sig för tillämpningen av den förordningen. Esma har dock genomfört en analys av de möjliga kostnaderna och fördelarna i samband med en senareläggning av dagen för ikraftträdande av delegerad förordning (EU) 2018/1229 och begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (3). Vid utarbetande av förslaget till tekniska tillsynsstandarder har Esma också samarbetat med medlemmar av Europeiska centralbankssystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 42 i delegerad förordning (EU) 2018/1229 ska ersättas med följande:

”Artikel 42

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 257, 28.8.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1229 av den 25 maj 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om avvecklingsdisciplin (EUT L 230, 13.9.2018, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).