16.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 405/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/1995

av den 15 november 2021

om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Georgien är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (1), särskilt artikel 8.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2021/953 fastställs en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) i syfte att underlätta för innehavarna att utöva sin rätt till fri rörlighet under covid-19-pandemin. Förordningen är också avsedd att bidra till att på ett samordnat sätt gradvis upphäva de inskränkningar i den fria rörligheten som i enlighet med unionsrätten har införts av medlemsstaterna för att begränsa spridningen av SARS-CoV-2.

(2)

Enligt förordning (EU) 2021/953 kan covid-19-intyg som utfärdas av tredjeländer för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar godtas om kommissionen anser att de utfärdas i enlighet med standarder som ska betraktas som likvärdiga med dem som fastställs i den förordningen. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 (2) måste medlemsstaterna dessutom tillämpa bestämmelserna i förordning (EU) 2021/953 på tredjelandsmedborgare som inte omfattas av den förordningens tillämpningsområde men som lagligen vistas eller är bosatta på deras territorium och som har rätt att resa till andra medlemsstater i enlighet med unionsrätten. På samma sätt bör ett konstaterande om likvärdighet även gälla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas av Georgien för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar. På samma sätt bör, på grundval av förordning (EU) 2021/954, ett sådant konstaterande om likvärdighet även gälla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas av Georgien för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorium på de villkor som fastställs i den förordningen.

(3)

Den 20 augusti 2021 lämnade Georgien utförlig information till kommissionen om utfärdandet av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 inom ramen för ”Georgia e-health App”-systemet. Georgien informerade kommissionen om sin uppfattning att dess covid-19-intyg utfärdas i enlighet med en standard och ett tekniskt system som är interoperabla med det tillitsramverk som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 och som möjliggör kontroll av intygens äkthet, giltighet och integritet. Georgien informerade kommissionen om att covid-19-intyg som utfärdas av Georgien enligt ”Georgia e-health App”-systemet innehåller de uppgifter som anges i bilagan till förordning (EU) 2021/953.

(4)

Georgien informerade även kommissionen om att landet godtar intyg om vaccination, testning och tillfrisknande som utfärdas av medlemsstaterna och EES-länderna i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

(5)

Den 14 oktober 2021 genomförde kommissionen på Georgiens begäran tekniska tester som visade att intygen om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 utfärdas av Georgien enligt ett system – ”Georgia e-health App” – som är driftskompatibelt med det tillitsramverk som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 och som möjliggör kontroll av intygens äkthet, giltighet och integritet. Kommissionen bekräftade också att de intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas av Georgien enligt ”Georgia e-health App”-systemet innehåller de nödvändiga uppgifterna.

(6)

Georgien informerade dessutom kommissionen om att landet utfärdar interoperabla vaccinationsintyg för covid-19-vacciner. Dessa omfattar för närvarande Corminaty, Vaxzevria, CoronaVac och det inaktiverade covid-19-vaccinet (Vero Cell) från Sinopharm (Beijing Institute of Biological Products).

(7)

Georgien informerade också kommissionen om att landet utfärdar interoperabla testintyg för nukleinsyraamplifieringstest, men inte för antigensnabbtest.

(8)

Vidare informerade Georgien kommissionen om att landet utfärdar interoperabla intyg om tillfrisknande. Dessa intyg är giltiga i högst 180 dagar från dagen för det första positiva testresultatet.

(9)

Georgien informerade också kommissionen om att, när intyg kontrolleras i Georgien, de personuppgifter som ingår i dem kommer att behandlas endast för att verifiera och bekräfta innehavarens vaccination, testresultat eller tillfrisknande, och att de inte kommer att lagras efteråt.

(10)

Således föreligger de nödvändiga förutsättningarna för att fastställa att covid-19-intyg som utfärdas av Georgien i enlighet med ”Georgia e-health App”-systemet kan betraktas som likvärdiga med dem som utfärdas i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

(11)

Covid-19-intyg som utfärdas av Georgien i enlighet med ”Georgia e-health App”-systemet bör därför godtas på de villkor som avses i artiklarna 5.5, 6.5 och 7.8 i förordning (EU) 2021/953.

(12)

För att detta beslut ska träda i kraft bör Georgien anslutas till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953.

(13)

För att skydda unionens intressen, särskilt på folkhälsoområdet, får kommissionen använda sina befogenheter för att tillfälligt eller slutgiltigt upphäva detta beslut om villkoren i artikel 8.2 i förordning (EU) 2021/953 inte längre är uppfyllda.

(14)

Mot bakgrund av behovet av att så snart som möjligt ansluta Georgien till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 bör detta beslut träda i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 14 i förordning (EU) 2021/953.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas av Georgien enligt ”Georgia e-health App”-systemet ska, för att underlätta den fria rörligheten inom unionen, betraktas som likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

Artikel 2

Georgien ska anslutas till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 november 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid-19-pandemin (EUT L 211, 15.6.2021, s. 24).