15.10.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 367/4


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2021/1815

av den 7 oktober 2021

om metoden för att beräkna sanktioner i fall då reglerna avseende innehavet av minimireserver och tillhörande krav avseende minimireserverna åsidosätts (ECB/2021/45)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 132.3,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 19.1 och 34,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2532/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (1), särskilt artikel 6.2, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa öppenhet och rättssäkerhet bör instituten informeras om de beräkningsmetoder som ECB tillämpar för att beräkna sanktioner enligt artikel 7.1 i rådets förordning (EG) 2531/98 (2) om de krav avseende minimireserver som framgår av Europeiska centralbankens förordning (EU) 2021/378 (ECB/2021/1) (3) inte uppfylls.

(2)

Den formel och den metod som ECB tillämpar för att beräkna sanktioner om ett institut underlåter att hålla alla eller delar av de minimireserver som krävs specificeras i ett meddelande från Europeiska centralbanken avseende föreläggandet av sanktioner vid åsidosättande av skyldigheten att hålla kassakravsmedel (minimireserver) (4). Av rättssäkerhetsskäl och för att undvika en ytterligare fragmentering av det regelverk som styr utfärdandet av sanktioner inom olika delar av ECB:s behörighetsområde, är det lämpligt att meddelandet upphävs och att relevanta delar av dess innehåll överförs till ett nytt beslut.

(3)

För att värna transparens bör man på liknande sätt fastställa den formel och den metod som ECB tillämpar för att beräkna sanktioner enligt artikel 7.3 i rådets förordning (EG) 2531/98 om man åsidosätter kravet om att informera den berörda nationella centralbanken om varje begränsning som kan hindra institutet från att likvidera, överlåta, pantsätta eller avveckla egna medel som ingår i minimireserverna enligt artikel 3.1 i förordning (EU) 2021/378 (ECB/2021/1).

(4)

För att säkerställa ett harmoniserat regelverk för tillämpningen av kraven avseende minimireserver bör detta beslut tillämpas från och med samma dag som ändringen av artikel 11 i Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2157/1999 (ECB/1999/4) (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta beslut fastställs den metod som ECB tillämpar för att beräkna sanktioner enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 2531/98.

Artikel 2

Metod för att beräkna sanktioner vid åsidosättande av skyldigheten att hålla kassakravsmedel (minimireserver)

Om ECB utfärdar en sanktion enligt artikel 7.1 i förordning (EG) 2531/98 ska sanktionen för åsidosättande av skyldigheten att hålla kassakravsmedel (minimireserver) enligt förordning (EU) 2021/378 (ECB/2021/1) beräknas enligt den formel och den metod som anges i bilaga I till det här beslutet.

Artikel 3

Metod för att beräkna sanktioner om kraven om att informera om minimireserverna åsidosätts

Om ECB tillämpar en sanktion enligt artikel 7.3 i rådets förordning (EG) 2531/98 för att man åsidosatt kravet om att informera den berörda nationella centralbanken om någon begränsning som hindrar ett institut från att likvidera, överlåta, pantsätta eller avveckla egna medel som ingår i minimireserverna enligt artikel 3.1 andra stycket i förordning (EU) 2021/378 (ECB/2021/1), ska sanktionen beräknas enligt den formel och den metod som anges i bilaga II till det här beslutet.

Artikel 4

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 3 november 2021.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 7 oktober 2021.

Christine LAGARDE

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 318, 27.11.1998, s. 4.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (EGT L 318, 27.11.1998, s. 1).

(3)  Europeiska centralbankens förordning (EU) 2021/378 av den 22 januari 2021 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2021/1) (EUT L 73, 3.3.2021, s. 1).

(4)  EUT C 39, 11.2.2000, s. 3.

(5)  Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2157/1999 av den 23 september 1999 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (ECB/1999/4) (EGT L 264, 12.10.1999, s. 21).


BILAGA I

Formel och metod för att beräkna en sanktion enligt artikel 7.1 i rådets förordning (EG) 2531/98

1.   

Sanktionsbelopp som föreläggs av Europeiska centralbanken vid åsidosättande av skyldigheten att hålla minimireserver:

Om ett institut som omfattas av kassakrav inte uppnår miniminivån för dessa, i enlighet med rådsförordningar eller ECB-förordningar eller ECB-beslut som är knutna till dessa, kommer en sanktion att föreläggas, som beräknas som en straffavgift på 2,5 procentenheter över Europeiska centralbankssystemets genomsnittsränta på utlåningsfaciliteten för den uppfyllandeperiod under vilken åsidosättandet inträffade, beräknad på det genomsnittliga dagliga beloppet med vilket kassakravet understigits under uppfyllandeperioden.

Nedanstående formel används för att beräkna straffavgift:

Image 1

där:

Pt

=

straffavgift att betala för otillräckliga kassakravsmedel under uppfyllandeperioden t

Dt

=

beloppet på medel som saknas för uppfyllandeperioden t (som ett genomsnitt per dag)

nt

=

antalet kalenderdagar i uppfyllandeperioden t

i

=

kalenderdag i uppfyllandeperioden t

MLRi

=

räntan på utlåningsfaciliteten för dag i

Om ett institut som omfattas av kassakrav åsidosätter sin informationsskyldighet som framgår av artikel 3.1 andra stycket i förordning (EU) 2021/378 (ECB/2021/1) och man när detta upptäcks även konstaterar att institutet till följd av tillämpningen av artikel 3.1. d i förordning (EU) 2021/378 (ECB/2021/1) har åsidosatt sin skyldighet att inneha kassakravsmedel under mer än en uppfyllandeperiod, ska den berörda uppfyllandeperioden för att beräkna sanktionen enligt avsnitt 1 i denna bilaga vara den uppfyllandeperiod under vilken åsidosättandet av skyldigheten fastställs.

2.   

Upprepat åsidosättande av kassakrav

Om ett institut som omfattas av kassakrav vid två tillfällen under en tolvmånadersperiod åsidosätter sina skyldigheter avseende kassakrav ska detta bedömas som ett upprepat åsidosättande.

För varje upprepad förseelse kommer en sanktion att föreläggas som beräknas som en straffränta på 5 procentenheter över Europeiska centralbankssystemets genomsnittsränta på utlåningsfaciliteten för den uppfyllandeperiod under vilken åsidosättandet inträffade, beräknad på det genomsnittliga dagliga beloppet med vilket kassakravet understigits under uppfyllandeperioden. Straffräntan beräknas i övrigt enligt den formel som anges i avsnitt 1 i denna bilaga.


BILAGA II

Formel och metod för att beräkna en sanktion enligt artikel 7.3 i rådets förordning (EG) 2531/98 för att man åsidosatt kravet om att informera den berörda nationella centralbanken om någon begränsning som hindrar ett institut från att likvidera, överlåta, pantsätta eller avveckla egna medel som ingår i minimireserverna enligt artikel 3.1 andra stycket i förordning (EU) 2021/378 (ECB/2021/1)

1.   

Sanktionsbelopp som föreläggs av Europeiska centralbanken vid åsidosättande av skyldigheten att informera den berörda nationella centralbanken om rättsliga, kontraktsenliga, tillsynsmässiga eller andra begränsningar som kan hindra institutet från att likvidera, överlåta, pantsätta eller avveckla egna medel som ingår i minimireserverna enligt artikel 3.1 andra stycket i förordning (EU) 2021/378 (ECB/2021/1):

Om skyldigheten att informera den berörda nationella centralbanken om rättsliga, kontraktsenliga, tillsynsmässiga eller andra begränsningar som kan hindra institutet från att likvidera, överlåta, pantsätta eller avveckla egna medel som ingår i minimireserverna enligt artikel 3.1 andra stycket i förordning (EU) 2021/378 (ECB/2021/1) åsidosätts, kommer en sanktion att föreläggas som beräknas som en straffränta på 2,5 procentenheter över Europeiska centralbankssystemets genomsnittsränta på utlåningsfaciliteten för den period under vilken sanktionen tillämpas, beräknad på det genomsnittliga dagliga beloppet som påverkas av institutets underlåtenhet att rapportera under den period avseende vilken sanktionen tillämpas. Om åsidosättandet sträcker sig över flera uppfyllandeperioder kommer den period avseende vilken sanktionen tillämpas inte att överstiga det totala antalet dagar under den uppfyllandeperiod under vilken åsidosättandet upptäcktes.

Med beaktande av avsnitt 3 i denna bilaga används nedanstående formel för att beräkna straffavgiften:

Image 2

där:

Ps

=

straffränta som ska betalas om information inte getts enligt artikel 3.1 andra stycket i förordning (EU) 2021/378 (ECB/2021/1)

Ds

=

de samlade medel som påverkas av institutets underlåtenhet att informera enligt artikel 3.1 andra stycket i förordning (EU) 2021/378 (ECB/2021/1)

ns

=

det lägre av i) det sammanlagda antalet kalenderdagar utan information eller ii) antalet dagar under den uppfyllandeperiod under vilken åsidosättandet upptäcks

i

=

antalet kalenderdagar under den period avseende vilken sanktionen utdöms

MLR

=

räntan på utlåningsfaciliteten för dag i

2.   

Upprepat åsidosättande av skyldigheten att informera den berörda nationella centralbanken om rättsliga, kontraktsenliga, tillsynsmässiga eller andra begränsningar som kan hindra institutet från att likvidera, överlåta, pantsätta eller avveckla egna medel som ingår i minimireserverna enligt artikel 3.1 andra stycket i förordning (EU) 2021/378 (ECB/2021/1):

Om ett institut sanktioneras för att inte ha uppfyllt sin skyldighet att informera den berörda nationella centralbanken om rättsliga, kontraktsenliga, tillsynsmässiga eller andra begränsningar som kan hindra institutet från att likvidera, överlåta, pantsätta eller avveckla egna medel som ingår i minimireserverna enligt artikel 3.1 andra stycket, återigen åsidosätter sin skyldighet att informera den berörda nationella centralbanken om sådana hinder enligt artikel 3.1 under den tolvmånadersperiod som följer på det datum då institutet informerats om sanktionen, ska detta bedömas som ett upprepat åsidosättande.

För varje upprepad förseelse kommer en sanktion att föreläggas som beräknas som en straffränta på 5 procentenheter över Europeiska centralbankssystemets genomsnittsränta på utlåningsfaciliteten för den period under vilken sanktionen tillämpas, beräknad på det genomsnittliga dagliga beloppet som påverkas av institutets underlåtenhet att rapportera under den period avseende vilken sanktionen tillämpas. Straffräntan beräknas i övrigt enligt den formel som anges i avsnitt 1 i denna bilaga.

3.   

Proportionalitetsprincipen och förhållandena i det särskilda fallet

Straffavgiften som beräknas enligt den formel som anges i avsnitt 1 i denna bilaga får justeras för att beakta proportionalitetsprincipen och förhållandena i det särskilda fallet i enlighet med artikel 2.2 och 2.3 i förordning (EG) 2532/98. Straffavgiften kan justeras inom de begränsningar som framgår av artikel 2.1 i den förordningen.