10.5.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/755

av den 6 maj 2021

om utseende av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd för idisslare och hästdjur i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625

(delgivet med nr C(2021) 3009)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artikel 95.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2017/625 fastställs bestämmelser om offentliga kontroller och annan offentlig verksamhet, inbegripet urval och utseende av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd. Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd stöder kommissionens och medlemsstaternas övergripande verksamheter inom området djurskyddskrav, enligt artikel 1.2 f i förordning (EU) 2017/625.

(2)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/329 (2) utsågs ett referenscentrum för djurskydd i Europeiska unionen som, enligt dess arbetsprogram, fokuserar på svin, och genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1685 (3) utsågs ett referenscentrum för djurskydd i Europeiska unionen för fjäderfä och andra små produktionsdjur.

(3)

I enlighet med artikel 95 i förordning (EU) 2017/625 genomförde kommissionen därefter ett offentligt urvalsförfarande för urval och utseende av ett referenscentrum för djurskydd i Europeiska unionen för idisslare och hästdjur.

(4)

Den bedömnings- och urvalskommitté som tillsattes för urvalsprocessen och som det hänvisas till i skäl 3 konstaterade att konsortiet under ledning av Sveriges lantbruksuniversitet och Nationellt centrum för djurvälfärd (Sverige), där även Universität für Bodenkultur (Österrike), Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/forskning inom veterinärmedicin (Grekland), Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Frankrike), University College Dublin (Irland) och Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ”G. Caporale” (Italien) (konsortiet) ingår, uppfyller kraven i artikel 95.3 i förordning (EU) 2017/625 och bör ansvara för uppgifterna i artikel 96 i den förordningen vad gäller idisslare och hästdjur.

(5)

Konsortiet bör därför utses till referenscentrum för djurskydd i Europeiska unionen för idisslare och hästdjur med ansvar för stöduppgifter i Europeiska unionens referenscentrums årliga eller fleråriga arbetsprogram. Dessa arbetsprogram måste överensstämma med målen och prioriteringarna i relevanta arbetsprogram som antas av kommissionen i enlighet med artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 (4).

(6)

Enligt artikel 95.2 b i förordning (EU) 2017/625 ska utseendet av ett referenscentrum för djurskydd i Europeiska unionen vara tidsbegränsat eller regelbundet ses över. Därför bör utseendet av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd för idisslare och hästdjur ses över vart femte år.

(7)

Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd för idisslare och hästdjur bör få tid att utarbeta sitt arbetsprogram för nästa budgetperiod. Detta beslut bör därför tillämpas från och med den 1 juni 2021.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Följande konsortium utses härmed till Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd med ansvar för att stödja kommissionens och medlemsstaternas övergripande verksamhet på området djurskyddskrav för idisslare och hästdjur:

Namn: Konsortiet under ledning av Sveriges lantbruksuniversitet och Nationellt centrum för välfärd (Sverige), där även Universität für Bodenkultur (Österrike), Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/forskning inom veterinärmedicin (Grekland), Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Frankrike), University College Dublin (Irland) och Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ”G. Caporale” (Italien) ingår

Adress:

Box 7068

SE-750 07 Uppsala

SVERIGE

2.   Utseendet ska omprövas vart femte år från och med dagen för detta besluts tillämpning.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 juni 2021.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 maj 2021.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/329 av den 5 mars 2018 om utseende av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd (EUT L 63, 6.3.2018, s. 13).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1685 av den 4 oktober 2019 om utseende av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd för fjäderfä och andra små produktionsdjur (EUT L 258, 9.10.2019, s. 11).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 1).