30.4.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 149/2


RÅDETS BESLUT (EU) 2021/689

av den 29 april 2021

om ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217 jämförd med artikel 218.6 och artikel 218.8 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Den 29 december 2020 antog rådet beslut (EU) 2020/2252 (2) om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan (handels- och samarbetsavtalet), och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (avtalet om uppgiftssäkerhet). Handels- och samarbetsavtalet och avtalet om uppgiftssäkerhet (avtalen) undertecknades den 30 december 2020, med förbehåll för att de ingås vid en senare tidpunkt.

(2)

I handels- och samarbetsavtalet fastställs grunden för omfattande förbindelser mellan unionen och Förenade kungariket, med ömsesidiga rättigheter och förpliktelser, gemensamt uppträdande och särskilda förfaranden. Avtalet om uppgiftssäkerhet är ett komplement till handels- och samarbetsavtalet och är nära kopplat till det sistnämnda, särskilt när det gäller datumen för tillämpning och uppsägning. Beslutet om ingående av avtalen bör därför grundas på den rättsliga grunden för upprättandet av en associering som gör det möjligt för unionen att ingå åtaganden på alla områden som omfattas av fördragen.

(3)

Med tanke på den exceptionella och unika karaktären hos handels- och samarbetsavtalet, som är ett omfattande avtal med ett land som har utträtt ur unionen, beslutar rådet härmed att utnyttja möjligheten att låta unionen utöva sin externa befogenhet med avseende på Förenade kungariket.

(4)

Det är lämpligt att ange arrangemangen för hur unionen ska företrädas i det partnerskapsråd och de kommittéer som inrättas genom handels- och samarbetsavtalet. Kommissionen ska enlighet med artikel 17.1 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) representera unionen och framföra unionens ståndpunkter enligt vad som fastställts av rådet i enlighet med fördragen. Rådet ska fastställa politik och fungera samordnande i enlighet med artikel 16.1 i EU-fördraget genom att fastställa de ståndpunkter som ska intas på unionens vägnar i det partnerskapsråd och de kommittéer som inrättas genom handels- och samarbetsavtalet. Om det partnerskapsråd eller de kommittéer som inrättas genom handels- och samarbetsavtalet uppmanas att anta akter med rättslig verkan ska de ståndpunkter som ska intas på unionens vägnar i dessa organ dessutom fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 218.9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). På motsvarande sätt bör kommissionen när den utför årliga samråd göra detta på grundval av de ståndpunkter som ska intas på unionens vägnar, vilka ska fastställas av rådet i enlighet med de relevanta fördragsbestämmelserna.

(5)

Varje medlemsstat bör ha möjlighet att låta en företrädare åtfölja kommissionens företrädare som en del av unionens delegation vid sammanträden i partnerskapsrådet och i övriga gemensamma organ inrättade enligt handels- och samarbetsavtalet.

(6)

Europaparlamentet ska omedelbart och fullständigt informeras, såsom föreskrivs i artikel 218.10 i EUF-fördraget, så att det till fullo kan utöva sina befogenheter i enlighet med fördragen.

(7)

För att unionen ska kunna vidta snabba och effektiva åtgärder för att skydda sina intressen i enlighet med handels- och samarbetsavtalet, och fram till dess att en särskild lagstiftningsakt som reglerar antagandet av korrigerande åtgärder enligt handels- och samarbetsavtalet antas och träder i kraft i unionen, bör kommissionen ges befogenhet att vidta korrigerande åtgärder, såsom tillfälligt upphävande av skyldigheter enligt handels- och samarbetsavtalet eller eventuella kompletterande avtal, i händelse av överträdelser av vissa bestämmelser i handels- och samarbetsavtalet eller i händelse av att vissa villkor inte uppfylls, särskilt vad gäller handel med varor, lika villkor, vägtransport, flygsäkerhet, fiske och unionsprogram, såsom specificeras i handels- och samarbetsavtalet, samt att vidta korrigerande åtgärder och motåtgärder. Kommissionen bör i god tid fullt ut informera rådet om sin avsikt att anta sådana åtgärder i syfte att möjliggöra en meningsfull diskussion i rådet. Kommissionen bör i största möjliga utsträckning beakta de synpunkter som har framförts. En eller flera medlemsstater kan begära att kommissionen ska anta sådana åtgärder. Om kommissionen inte bifaller en sådan begäran bör den i god tid informera rådet om sina skäl därtill.

(8)

För att unionen ska kunna reagera i tid när relevanta villkor inte längre uppfylls bör kommissionen ges befogenhet att fatta vissa beslut om tillfälligt upphävande av förmåner som beviljats Förenade konungariket enligt bilagan om ekologiska produkter och bilagan om läkemedel till handels- och samarbetsavtalet. Kommissionen bör i god tid fullt ut informera rådet om sin avsikt att anta sådana åtgärder i syfte att möjliggöra en meningsfull diskussion i rådet. Kommissionen bör i största möjliga utsträckning beakta de synpunkter som har framförts. En eller flera medlemsstater kan begära att kommissionen ska anta sådana åtgärder. Om kommissionen inte bifaller en sådan begäran bör den i god tid informera rådet om sina skäl därtill.

(9)

När det krävs att unionen vidtar åtgärder i syfte att följa avtalen bör sådana åtgärder vidtas i enlighet med fördragen, inom ramen för de befogenheter som tilldelats varje unionsinstitution. Det är därför kommissionen som bör tillhandahålla Förenade kungariket den information eller de underrättelser som krävs enligt avtalen, utom när det i avtalen hänvisas till unionens andra specifika unionsinstitutioner, unionsorgan och unionsbyråer och samråda med Förenade kungariket i specifika frågor. Det är även kommissionen som bör företräda unionen inför skiljedomstolen i fall då en tvist har hänskjutits till skiljeförfarande i enlighet med handels- och samarbetsavtalet. I enlighet med den princip om lojalt samarbete som avses i artikel 4.3 i EU-fördraget ska kommissionen rådfråga rådet på förhand, exempelvis genom att förelägga rådet huvudlinjerna i unionens planerade synpunkter till skiljedomstolen och i största möjliga utsträckning beakta rådets kommentarer.

(10)

Handels- och samarbetsavtalet utesluter inte att medlemsstaterna kan ingå bilaterala arrangemang eller avtal med Förenade kungariket som rör specifika frågor som omfattas av handels- och samarbetsavtalet inom luftfart och administrativt samarbete på tull- och mervärdesskatteområdet samt under vissa villkor när det gäller social trygghet.

(11)

Det är därför nödvändigt att det fastställs en ram som ska beaktas av medlemsstaterna om de beslutar att ingå bilaterala arrangemang eller avtal med Förenade kungariket inom luftfart och administrativt samarbete på tull- och mervärdesskatteområdet samt när det gäller social trygghet, däribland villkor och förfaranden för medlemsstaternas förhandlingar om och ingående av sådana bilaterala arrangemang eller avtal, så att det säkerställs att de är förenliga med handels- och samarbetsavtalets syfte och unionsrätten och att den inre marknaden och unionens mer övergripande intressen beaktas. Dessutom bör de medlemsstater som avser att förhandla om och ingå bilaterala avtal med Förenade kungariket på områden som inte omfattas av handels- och samarbetsavtalet, med full respekt för principen om lojalt samarbete, underrätta kommissionen om sina avsikter och om framstegen i förhandlingarna.

(12)

Det erinras om att handels- och samarbetsavtalet, i enlighet med artikel 774.3 i handels- och samarbetsavtalet och i linje med Europeiska rådets och Europeiska kommissionens förklaring om de framtida avtalens territoriella tillämpningsområde i protokollet från Europeiska rådets möte den 25 november 2018, varken är tillämpligt för Gibraltar eller medför några konsekvenser i det territoriet. I den förklaringen anges att ”detta utesluter emellertid inte möjligheten till separata avtal mellan unionen och Förenade kungariket med avseende på Gibraltar” och att ”utan att det påverkar unionens befogenheter och med full respekt för dess medlemsstaters territoriella integritet såsom den garanteras av artikel 4.2 i fördraget om Europeiska unionen kommer dessa separata avtal att kräva konungariket Spaniens förhandsgodkännande”.

(13)

Utövandet av unionens befogenheter genom handels- och samarbetsavtalet påverkar inte unionens och medlemsstaternas respektive befogenheter i eventuella pågående eller framtida förhandlingar om eller vid pågående eller framtida undertecknande eller ingående av internationella avtal med något annat tredjeland eller i eventuella framtida förhandlingar om eller undertecknande eller ingående av de eventuella kompletterande avtal som avses i artikel 2 i handels- och samarbetsavtalet.

(14)

På grund av att förhandlingarna om avtalen slutfördes mycket sent var det inte möjligt att genomföra den juristlingvistiska slutgranskningen av avtalstexterna innan de undertecknades. Därför började parterna, omedelbart efter undertecknandet av avtalen, genomföra den juristlingvistiska slutgranskningen av avtalstexterna på samtliga 24 giltiga språk. Parterna fastställde genom utbyte av diplomatiska noter dessa granskade avtalstexter på samtliga dessa språk som giltiga och slutliga. Dessa giltiga och slutliga texter ersatte från början de undertecknade versionerna av avtalen, och de åtföljer detta beslut.

(15)

Ingåendet av handels- och samarbetsavtalet när det gäller frågor som omfattas av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratomfördraget) behörighet är föremål för ett separat förfarande.

(16)

Avtalen bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, godkänns härmed på unionens vägnar när det gäller frågor som inte omfattas av Euratomfördraget (3).

2.   Avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter godkänns härmed på unionens vägnar (4).

3.   De giltiga och slutliga versionerna av de avtal som från början ersätter de undertecknade versionerna av avtalen åtföljer detta beslut.

Artikel 2

1.   Kommissionen ska företräda unionen i partnerskapsrådet, handelspartnerskapskommittén, specialiserade handelskommittéer och specialiserade kommittéer som inrättats enligt artiklarna 7 och 8 i handels- och samarbetsavtalet, samt i eventuella ytterligare specialiserade handelskommittéer eller specialiserade kommittéer som inrättas i enlighet med artikel 7.4 g eller artikel 8.2 g i handels- och samarbetsavtalet.

Varje medlemsstat ska ha möjlighet att låta en företrädare åtfölja kommissionens företrädare som en del av unionens delegation vid sammanträden i partnerskapsrådet och i övriga gemensamma organ inrättade enligt handels- och samarbetsavtalet.

2.   För att rådet till fullo ska kunna utföra sina uppgifter att fastställa politik, fungera samordnande och fatta beslut i enlighet med fördragen, särskilt genom att fastställa de ståndpunkter som på unionens vägnar ska intas i partnerskapsrådet, handelspartnerskapskommittén, specialiserade handelskommittéer och specialiserade kommittéer, ska kommissionen säkerställa att rådet får all information och alla handlingar som rör sammanträden i dessa gemensamma organ eller akter som ska antas genom skriftligt förfarande i tillräckligt god tid före sammanträdet eller tillämpningen av det skriftliga förfarandet, och under alla omständigheter senast åtta arbetsdagar före sammanträdet eller tillämpningen av det skriftliga förfarandet.

Rådet ska också informeras i god tid om diskussionerna vid och resultaten av sammanträdena i partnerskapsrådet, handelspartnerskapskommittén, de specialiserade handelskommittéerna och de specialiserade kommittéerna och om användningen av skriftligt förfarande, och ska motta utkast till protokoll och alla handlingar som rör sådana möten eller användningen av sådant förfarande.

3.   Europaparlamentet ska ges möjlighet att till fullo utöva sina institutionella befogenheter under hela processen i enlighet med fördragen.

4.   För en period av fem år från den 1 januari 2021 ska kommissionen varje år rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet och tillämpningen av handels- och samarbetsavtalet. Den årsrapporten ska när så är lämpligt redogöra för eventuell relevant utveckling av Förenade kungarikets lagstiftning på områdena kontroll av subventioner och beskattning som omfattas av del två rubrik ett avdelning XI i handels- och samarbetsavtalet, samt eventuell relevant utveckling av skyddsnivåerna för arbetsrättsliga och sociala standarder, miljö och klimat som omfattas av den avdelningen. Efter den inledande perioden på fem år ska kommissionen rapportera regelbundet, och minst vartannat år, till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 3

1.   Till dess att en särskild lagstiftningsakt som reglerar antagandet av de åtgärder som anges i leden a–k i denna punkt träder i kraft i unionen ska unionens beslut att vidta följande åtgärder fattas av kommissionen i enlighet med villkoren i motsvarande bestämmelser i handels- och samarbetsavtalet:

a)

Tillfälligt upphävande av den relevanta förmånsbehandlingen av den eller de berörda produkterna enligt artikel 34 i handels- och samarbetsavtalet.

b)

Tillämpning av korrigerande åtgärder och tillfälligt upphävande av skyldigheter enligt artikel 374 i handels- och samarbetsavtalet.

c)

Tillämpning av motåtgärder enligt artikel 411 i handels- och samarbetsavtalet.

d)

Tillämpning av korrigerande åtgärder enligt artikel 469 i handels- och samarbetsavtalet.

e)

Kompensationsåtgärder och tillfälligt upphävande av skyldigheter enligt artikel 501 i handels- och samarbetsavtalet.

f)

Tillämpning av korrigerande åtgärder och tillfälligt upphävande av skyldigheter enligt artikel 506 i handels- och samarbetsavtalet.

g)

Tillfälligt upphävande eller avslutande av Förenade kungarikets deltagande i unionsprogram enligt artiklarna 718 och 719 i handels- och samarbetsavtalet.

h)

Erbjudande om eller godtagande av tillfällig ersättning eller tillfälligt upphävande av skyldigheter i samband med efterlevnad efter ett skiljeförfarande eller en skiljedomstol med experter enligt artikel 749 i handels- och samarbetsavtalet, med undantag för vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 (5).

i)

Skyddsåtgärder och motåtgärder enligt artikel 773 i handels- och samarbetsavtalet.

j)

Skyddsåtgärder enligt artikel 448 i handels- och samarbetsavtalet.

k)

Tillfälligt upphävande av skyldigheter avseende godtagande enligt artikel 457 i handels- och samarbetsavtalet.

2.   Kommissionen ska i god tid fullt ut informera rådet om sin avsikt att anta de åtgärder som avses i punkt 1 i syfte att möjliggöra en meningsfull diskussion i rådet. Kommissionen ska i största möjliga utsträckning beakta de synpunkter som har framförts. Kommissionen ska också vid behov informera Europaparlamentet.

3.   Om det föreligger en fråga som är särskilt angelägen för en eller flera medlemsstater får den eller de medlemsstaterna uppmana kommissionen att anta de åtgärder som avses i punkt 1. Om kommissionen inte bifaller en sådan begäran ska den i god tid informera rådet om sina skäl därtill.

4.   Kommissionen får också anta åtgärder för att återinföra de rättigheter och skyldigheter enligt handels- och samarbetsavtalet som förelåg före antagandet av de åtgärder som avses i punkt 1. Punkterna 2 och 3 ska gälla i tillämpliga delar.

5.   Om de motåtgärder som avses i punkt 1 c varar längre än ett år på grund av ihållande betydande skillnader kan en eller flera medlemsstater begära att kommissionen aktiverar den översynsklausul som föreskrivs i artikel 411 i handels- och samarbetsavtalet. Kommissionen ska undersöka denna begäran i god tid och ska överväga att vid behov kontakta partnerskapsrådet i lämplig sammansättning, i enlighet med bestämmelserna i handels- och samarbetsavtalet. Om kommissionen inte bifaller en sådan begäran ska den i god tid informera rådet om sina skäl därtill.

6.   Innan en särskild lagstiftningsakt som reglerar antagandet av de åtgärder som avses i punkt 1 antas ska rådet, under alla omständigheter senast den 1 januari 2022, utföra en översyn av de arrangemang som fastställs i denna artikel.

Artikel 4

Om en eller flera medlemsstater konstaterar att det föreligger en betydande svårighet till följd av handels- och samarbetsavtalets genomförande, särskilt vad gäller fiske, ska kommissionen undersöka begäran som en prioriterad fråga och om så är lämpligt ta upp den med partnerskapsrådet, i enlighet med bestämmelserna i handels- och samarbetsavtalet. Om ingen tillfredsställande lösning har uppnåtts ska frågan behandlas så snabbt som möjligt inom ramen för sådan översyn som fastställs i handels- och samarbetsavtalet. Om den svårigheten kvarstår ska nödvändiga åtgärder vidtas för att förhandla om och ingå ett avtal om nödvändiga ändringar av handels- och samarbetsavtalet.

Artikel 5

1.   Kommissionen ska bemyndigas att på unionens vägnar fatta varje beslut om att

a)

bekräfta eller tillfälligt upphäva erkännandet av likvärdighet till följd av den nya bedömning av likvärdighet som ska göras senast den 31 december 2023 i enlighet med artikel 3.3 i bilaga 14 till handels- och samarbetsavtalet,

b)

tillfälligt upphäva erkännandet av likvärdighet i enlighet med artikel 3.5 och 3.6 i bilaga 14 till handels- och samarbetsavtalet,

c)

godta officiella dokument om god tillverkningssed som utfärdats av en myndighet i Förenade kungariket för tillverkningsanläggningar belägna utanför den utfärdande myndighetens territorium och fastställa villkoren för att unionen ska godta dessa officiella dokument om god tillverkningssed i enlighet med artikel 5.3 och 5.4 i bilaga 12 till handels- och samarbetsavtalet,

d)

anta varje genomförandearrangemang som är nödvändigt för utbytet av officiella dokument om god tillverkningssed med en myndighet i Förenade kungariket enligt artikel 6 i bilaga 12 till handels- och samarbetsavtalet och för utbytet av information med en myndighet i Förenade kungariket beträffande inspektioner av tillverkningsanläggningar enligt artikel 7 i den bilagan,

e)

tillfälligt upphäva erkännandet av inspektioner eller godtagandet av officiella dokument om god tillverkningssed som utfärdats av Förenade kungariket och underrätta Förenade kungariket om avsikten att tillämpa artikel 9 i bilaga 12 till handels- och samarbetsavtalet och inleda samråd med Förenade kungariket i enlighet med artikel 8.3 i den bilagan,

f)

helt eller delvis, för alla eller vissa av de produkter som förtecknas i tillägg C till bilaga 12 till handels- och samarbetsavtalet, tillfälligt upphäva erkännandet av inspektioner eller godtagandet av den andra partens officiella dokument om god tillverkningssed i enlighet med artikel 9.1 i den bilagan.

2.   Artikel 3.2, 3.3 och 3.4 ska tillämpas.

Artikel 6

1.   Medlemsstaterna ges befogenhet att förhandla om, underteckna och ingå de arrangemang som avses i artikel 419.4 i handels- och samarbetsavtalet, på följande villkor:

a)

Dessa arrangemang ska endast ingås i det syfte som fastställs i artikel 419.4 i handels- och samarbetsavtalet och i enlighet med villkoren däri, och ska inte reglera några andra frågor, oavsett om dessa frågor omfattas av tillämpningsområdet för del två rubrik två avdelning I i handels- och samarbetsavtalet.

b)

Dessa arrangemang får inte vara diskriminerande med avseende på olika EU-lufttrafikföretag.

Det förfarande som anges i artikel 8 i detta beslut ska tillämpas.

2.   Medlemsstaterna ges befogenhet att bevilja de tillstånd som avses i artikel 419.9 i handels- och samarbetsavtalet med förbehåll för villkoren däri och i enlighet med tillämpliga bestämmelser i unionsrätten och nationell rätt. Medlemsstaterna får vid beviljandet av dessa tillstånd inte diskriminera mellan olika EU-lufttrafikföretag.

3.   Medlemsstaterna ges befogenhet att förhandla om, underteckna och ingå de arrangemang som avses i artikel 419.9 i handels- och samarbetsavtalet, på följande villkor:

a)

Dessa arrangemang ska endast ingås i det syfte som fastställs i artikel 419.9 i handels- och samarbetsavtalet och i enlighet med villkoren däri, och ska inte reglera några andra frågor, oavsett om dessa frågor omfattas av tillämpningsområdet för del två rubrik två avdelning I i handels- och samarbetsavtalet.

b)

Dessa arrangemang får inte vara diskriminerande med avseende på olika EU-lufttrafikföretag.

Det förfarande som anges i artikel 8 i detta beslut ska tillämpas.

Artikel 7

Medlemsstaterna ges befogenhet att förhandla, underteckna och ingå bilaterala avtal med Förenade kungariket i enlighet med artikel 41 i protokollet om administrativt samarbete och bedrägeribekämpning på mervärdesskatteområdet och om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter och avgifter eller samordning av de sociala trygghetssystemen vad gäller sakfrågor som inte omfattas av protokollet om samordning av de sociala trygghetssystemen, på följande villkor:

a)

Det tilltänkta avtalet ska vara förenligt med och får inte undergräva handels- och samarbetsavtalets eller den inre marknadens funktion.

b)

Det tilltänkta avtalet ska vara förenligt med unionsrätten och får inte äventyra uppnåendet av ett mål för unionens yttre åtgärder på det berörda området eller på annat sätt skada unionens intressen.

c)

Det tilltänkta avtalet ska uppfylla den princip om icke-diskriminering på grund av nationalitet som fastställs i EUF-fördraget.

Det förfarande som anges i artikel 8 i detta beslut ska tillämpas.

Artikel 8

1.   Varje medlemsstat som avser att förhandla om ett sådant bilateralt arrangemang som avses i artikel 6.1 och 6.3 eller ett sådant bilateralt avtal som avses i artikel 7 ska hålla kommissionen underrättad om förhandlingarna med Förenade kungariket om sådana arrangemang eller avtal och, i tillämpliga fall, bjuda in kommissionen att delta i förhandlingarna som observatör.

2.   När förhandlingarna har slutförts ska den berörda medlemsstaten förelägga kommissionen det utkast till arrangemang eller avtal som tagits fram. Kommissionen ska utan dröjsmål informera Europaparlamentet och rådet om detta.

3.   Senast tre månader från det att utkastet till arrangemang eller avtal har inkommit ska kommissionen fatta ett beslut om huruvida villkoren i första stycket artikel 6.1 respektive 6.3 eller artikel 7 är uppfyllda. Om kommissionen beslutar att de villkoren är uppfyllda får den berörda medlemsstaten underteckna och ingå arrangemanget eller avtalet i fråga.

4.   Den berörda medlemsstaten ska förse kommissionen med en kopia av arrangemanget eller avtalet inom en månad från dess ikraftträdande eller, om det ska börja tillämpas provisoriskt, inom en månad från det att det börjar tillämpas provisoriskt.

Artikel 9

De medlemsstater som avser att förhandla om och ingå bilaterala avtal med Förenade kungariket på områden som inte omfattas av handels- och samarbetsavtalet ska, med fullständig respekt för principen om lojalt samarbete, i god tid underrätta kommissionen om sina avsikter och om framstegen i förhandlingarna.

Artikel 10

Utövandet av unionens befogenheter genom handels- och samarbetsavtalet ska inte påverka unionens och medlemsstaternas respektive befogenheter i eventuella pågående eller framtida förhandlingar om eller vid pågående eller framtida undertecknande eller ingående av internationella avtal med något annat tredjeland eller i eventuella framtida förhandlingar om eller undertecknande eller ingående av de eventuella kompletterande avtal som avses i artikel 2 i handels- och samarbetsavtalet.

Artikel 11

Rådets ordförande ska, på unionens vägnar, lämna den eller de underrättelser som avses i handels- och samarbetsavtalet, inbegripet underrättelsen om uppfyllandet av interna krav och slutförandet av interna förfaranden för att fastställa samtycket till att vara bunden, och i artikel 19.1 i avtalet om uppgiftssäkerhet.

Artikel 12

De förklaringar som åtföljer detta beslut godkänns härmed på unionens vägnar.

Artikel 13

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 29 april 2021.

På rådets vägnar

A.P. ZACARIAS

Ordförande


(1)  Godkännande av den 27 april 2021 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets beslut (EU) 2020/2252 av den 29 december 2020 om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (EUT L 444, 31.12.2020, s. 2).

(3)  Se sidan 10 i detta nummer av EUT.

(4)  Se sidan 2540 i detta nummer av EUT.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 av den 15 maj 2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler och om ändring av rådets förordning (EG) nr 3286/94 om fastställande av gemenskapsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) (EUT L 189, 27.6.2014, s. 50).