13.4.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/58


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2021/595

av den 12 april 2021

om ändring av beslut 2011/235/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 april 2011 antog rådet beslut 2011/235/Gusp (1).

(2)

På grundval av en översyn av beslut 2011/235/Gusp anser rådet att de restriktiva åtgärder som anges i det beslutet bör förlängas till och med den 13 april 2022.

(3)

En person som förtecknas i bilagan till beslut 2011/235/Gusp har avlidit, och uppgifterna avseende honom bör avföras från den bilagan. Rådet har också konstaterat att uppgifterna avseende 34 personer och en enhet som förtecknas i bilagan till beslut 2011/235/Gusp bör uppdateras.

(4)

Beslut 2011/235/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2011/235/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6.2 ska ersättas med följande:

”2.   Detta beslut ska tillämpas till och med den 13 april 2022. Det ska ses över kontinuerligt. Det ska förlängas, eller vid behov ändras, om rådet bedömer att dess mål inte har uppnåtts.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 12 april 2021.

På rådets vägnar

A.P. ZACARIAS

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2011/235/Gusp av den 12 april 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran (EUT L 100, 14.4.2011, s. 51).


BILAGA

Bilagan till beslut 2011/235/Gusp (”Förteckning över personer och enheter som avses i artiklarna 1 och 2”) ska ändras på följande sätt:

1.

Post 16 (om HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI) i förteckningen med rubriken ”Personer” ska strykas.

2.

Uppgifterna avseende följande 34 personer och en enhet ska ersättas med följande:

Personer

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Födelseort: Teheran (Iran)

Född: 1961

Kön: man

Tidigare högre rådgivare till chefen för försvarsmaktens generalstab. Chef för Irans nationella polis från 2005 till i början av 2015. Även chef för den iranska it-polisen (uppförd på förteckningen) från och med januari 2011 till i början av 2015. Styrkor under hans befäl ledde brutala attacker mot fredliga demonstranter och en våldsam nattlig attack mot sovsalarna på Teherans universitet den 15 juni 2009. Tidigare chef för Irans huvudkontor för stöd till det jemenitiska folket.

12.4.2011

4.

FAZLI Ali

Kön: man

Titel: brigadgeneral

Tidigare chef för militärhögskolan Imam Hossein Cadet College (2018–juni 2020). Tidigare ställföreträdande befälhavare för Basij (2009–2018), chef för Islamiska revolutionsgardets Seyyed al-Shohada-kår, provinsen Teheran (till och med februari 2010). Seyyed al-Shohada-kåren ansvarar för säkerheten i provinsen Teheran och spelade en avgörande roll i de brutala repressiva åtgärderna mot demonstranter under 2009.

12.4.2011

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Kön: man

Medlem av lärarkåren vid Inam Hossein-universitetet (revolutionsgardet). Tidigare chef för arméns kommando- och generalstabshögskola (Dafoos). F.d. chef för Islamiska revolutionsgardets Seyyed al-Shohada-kår, provinsen Teheran. Seyyed al-Shohada-kåren spelade en avgörande roll i organisationen av repressiva åtgärder mot protester 2009.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH Azizollah

Kön: man

Befälhavare för huvudkontoret för stadsplanering sedan 2014. Tidigare chef för organet för katastrofberedskap i Teheran (2010–2013). I egenskap av chef för Teherans polis fram till januari 2010 var han ansvarig för våldsamma angrepp från polisens sida på demonstranter och studenter. I egenskap av befälhavare för de brottsbekämpande styrkorna i Stor-Teheran var han den av de anklagade i fallet med övergreppen i fånglägret Kahrizak i december 2009 som hade högst rang.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Födelseort: Najafabad (Iran)

Födelsedatum: 3.12.1950

Kön: man

Ledamot av Sakkunnigrådet (Assembly of Experts), även representant för den högste ledaren i provinsen Markazi och ordförande för högsta förvaltningsdomstolen. Allmän åklagare i Iran fram till september 2009 och tidigare underrättelseminister under Khatamis presidentskap. I egenskap av allmän åklagare i Iran beslutade han om och övervakade skenrättegångarna efter de första protesterna efter valet, då de åtalade förvägrades sina rättigheter och rätten till juridiskt biträde.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Födelseort: Yazd (Iran)

Född: 1953

Kön: man

Rådgivare till högsta disciplinära domstolen för domare sedan den 29 april 2019. Tidigare allmän åklagare i Teheran (augusti 2009–april 2019). Dolatabadis kansli lagförde ett stort antal demonstranter, inbegripet personer som deltog i protesterna under Ashura-dagen i december 2009. Han beslutade om stängning av Karubis kansli i september 2009 och om att flera reformpolitiker skulle gripas, och i juni 2010 beslutade han att två reformpartier skulle förbjudas. Hans kansli åtalade demonstranterna för ’Moharebeh’, eller ’fiendskap mot Gud’, som är förenat med dödsstraff och förvägrade dem som riskerade dödsstraff ett korrekt rättsförfarande. Hans kansli grep också reformivrare, människorättsaktivister och företrädare för medier som en del i de omfattande ingripandena mot den politiska oppositionen.

I oktober 2018 meddelade han medierna att fyra fängslade iranska miljöaktivister skulle åtalas för att ’så korruption på jorden’, en anklagelse som medför dödsstraff.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Födelseort: Ejiyeh (Iran)

Född: cirka 1956

Kön: man

Ledamot av rådet för lämplighetsbedömning (Expediency Council). Allmän åklagare i Iran från september 2009 till 2014. Tidigare ställföreträdande chef och talesman för domstolsväsendet. Tidigare underrättelseminister under 2009 års val. Under valperioden 2009, när han var underrättelseminister, var tjänstemän inom underrättelsetjänsten ansvariga för frihetsberövande, tortyr och framtvingande av felaktiga erkännanden under press från hundratals aktivister, journalister, oliktänkande och reformpolitiker. Dessutom tvingades personligheter inom politiken till felaktiga erkännanden vid fruktansvärda förhör med tortyr, övergrepp, utpressning och hot riktade mot familjemedlemmar.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Födelseort: Meybod, Yazd (Iran)

Född: 1967

Kön: man

Chef för välfärdssystemet 2011–2013. Allmän åklagare i Teheran fram till augusti 2009. I egenskap av allmän åklagare i Teheran utfärdade han en in blanco-order som användes för att frihetsberöva hundratals aktivister, journalister och studenter. I januari 2010 höll en parlamentarisk utredning honom direkt ansvarig för frihetsberövandet av tre fångar som senare dog i häktet. Han avstängdes från sin befattning i augusti 2010 sedan det iranska domstolsväsendet utrett hans delaktighet i fallet där tre män dött som häktats på hans order efter valet.

I november 2014 erkände de iranska myndigheterna officiellt hans delaktighet i fall där fångar avlidit. Han frikändes den 19 augusti 2015 av en iransk domstol från anklagelser med anknytning till tortyren av tre unga män och deras död i fånglägret i Kahrizak 2009. Dömd till fängelse 2017 och frigiven i september 2019.

12.4.2011

27.

ZARGAR Ahmad

Kön: man

Domare i högsta domstolen och chef för revolutionsdomstolen i Teheran. Chef för ’organisationen för moralens bevarande’. F.d. domare vid andra enheten i specialdomstolen för ekonomisk korruption. F.d. domare, appellationsdomstolen i Teheran, enhet 36.

Han fastställde ett antal utmätta domar med långa fängelsestraff och avrättning för demonstranter.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud (Mahmud)

Kön: man

Parlamentsledamot sedan februari 2020. Tidigare rådgivare till Irans höga råd för mänskliga rättigheter (fram till 2019). Tidigare sekreterare för det höga rådet för mänskliga rättigheter. Tidigare guvernör i provinsen Ilam. Tidigare politisk direktör vid inrikesministeriet. Som chef för artikel 10-kommittén enligt lagen om politiska partiers och gruppers verksamhet ansvarade han för utfärdandet av tillstånd till demonstrationer och andra offentliga evenemang och för registreringen av politiska partier.

Under 2010 stoppade han verksamheten inom två reformistiska politiska partier med kopplingar till Musavi – Fronten för delaktighet i det islamiska Iran (Islamic Iran Participation Front) och Islamiska revolutionens heliga krigare (Islamic Revolution Mujahedeen Organisation). Från 2009 och framåt har han systematiskt och kontinuerligt vägrat tillstånd till alla icke-statliga folkmöten och därmed åsidosatt den konstitutionella rätten att demonstrera, vilket har lett till många gripanden av fredliga demonstranter i strid med rätten till mötesfrihet.

Under 2009 vägrade han också att ge oppositionen tillstånd att genomföra en ceremoni för att hedra minnet av dem som dödats i protesterna mot presidentvalet.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Kön: man

Tidigare generaldirektör för Irans huvudkontor för narkotikakontroll (även känt som huvudkontoret för narkotikabekämpning). Tidigare chef för Teherans polis. Under hans ledning har polisstyrkan använt utomrättsligt våld mot misstänkta vid gripanden och i häkte. Teherans polis medverkade även i räderna mot sovsalarna vid Teherans universitet i juni 2009, i vilka, enligt en iransk parlamentskommission, över 100 studenter skadades av polisen och Basij-milisen. Fram till 2018, chef för järnvägspolisen.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)

Födelseort: Dezful (Iran)

Födelsedatum: 20.5.1956

Kön: man

Justitieminister. Tidigare direktör för byrån för särskilda utredningar. Fram till juli 2016 biträdande inrikesminister och chef för det offentliga registret. Rådgivare till disciplinära domstolen för domare sedan april 2014. Tidigare ordförande för domstolsväsendet i Teheran. Som ordförande för domstolsväsendet i Teheran har han gjort sig skyldig till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, godtyckliga gripanden, åsidosättande av fångars rättigheter samt ett stort antal avrättningar.

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Kön: man

Generaldirektör för inspektion, tillsyn och prestandautvärdering av domstolar sedan juni 2020. Tidigare allmän åklagare i Qom (2008–2017) och tidigare chef för generaldirektoratet för fängelser. Han bar ansvaret för godtyckliga frihetsberövanden och misshandel av dussintals dömda brottslingar i Qom. Han var medansvarig för en grov överträdelse av rätten till ett korrekt rättsförfarande och har bidragit till den extrema och ökande användningen av dödsstraffet, och en stark ökning av antalet avrättningar under 2009–2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza (Mohamed Reza)

Kön: man

Ordförande för högsta domstolen i Esfahan. Tidigare allmän åklagare i Esfahan. Tidigare chef för justitieministeriets kontor i Yazd. Tidigare vice åklagare i Esfahan. Delaktig i förfaranden där de åtalade har förvägrats en rättvis rättegång, såsom fallet Abdollah Fathi, som avrättades i maj 2011 sedan Habibi under rättegången i mars 2010 ignorerat hans rätt att bli hörd samt frågor om hans mentala hälsa. Han var därmed medansvarig för en grov överträdelse av rätten till ett korrekt rättsförfarande och bidrog till en markant ökning av antalet avrättningar under 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Födelseort: Esfahan (Iran)

Född: 1956

Kön: man

Ställföreträdande befälhavare för Islamiska revolutionsgardets Qods-styrka (Quds Force) sedan 2020 till följd av omorganisationen av dess befälsordning efter att generalmajor Qasem Soleimani dödats. I egenskap av general i Islamiska revolutionsgardet har han haft en huvudroll i att skrämma och hota Irans ’fiender’. I egenskap av tidigare chef för Islamiska revolutionsgardets Sarollah-kår i Teheran och före detta chef för Basij-styrkorna spelade han en central roll vid ingripandena mot demonstranter efter valet 2009.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud (Masud)

Kön: man

Titel: brigadgeneral

Kulturell rådgivare till den gemensamma stabschefen för Irans försvarsmakt sedan april 2018. Brigadgeneral Masud Jazayeri var inom den gemensamma militära staben vid Irans försvarsmakt biträdande stabschef med ansvar för kultur- och mediefrågor (även känt som högkvarteret för statlig försvarspublicitet). Som biträdande stabschef deltog han aktivt i de repressiva åtgärderna mot demonstrationerna 2009. I en intervju i Kayhan varnade han för att många demonstranter i och utanför Iran hade identifierats och att åtgärder skulle vidtas mot dem när tillfälle gavs.

Han har öppet manat till repressiva åtgärder mot utländska massmediekanaler och den iranska oppositionen. År 2010 uppmanade han regeringen att införa hårdare lagstiftning mot iranier som samarbetade med utländska medier.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad (Mohamed) Saleh

Födelseort: Yazd (Iran)

Född: 1957

Kön: man

Parlamentsledamot för provinsen Yazd. Tidigare ställföreträdande ansvarig för parlamentsfrågor vid revolutionsgardet. Mellan 2011 och 2016 parlamentsledamot för provinsen Yazd och ledamot av den parlamentariska kommittén för nationell säkerhets- och utrikespolitik. Tidigare befälhavare för milisen Basijs studentstyrkor. I denna egenskap var han aktivt involverad i ingripandena mot demonstrationer och i indoktrineringen av barn och ungdomar i syfte att undertrycka yttrandefrihet och avvikande åsikter. I egenskap av ledamot av den parlamentariska kommittén för nationell säkerhets- och utrikespolitik har han offentligt uttryckt stöd för undertryckandet av oppositionen mot regeringen.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz (Behruz) (alias Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Födelseort: Teheran (Iran)

Född: 1983

Kön: man

Chef för it-gruppen ’Ashiyaneh’, som har kopplingar till den iranska regimen. ’Ashiyaneh’ är en it-säkerhetsgrupp som grundades av Behruz Kamalian och som ligger bakom intensiva cyberattacker mot motståndare inom landet samt mot reformister och utländska institutioner. Verksamheten inom Kamalians ’Ashiyaneh’-organisation har stött regimens ingripanden mot oppositionen under vilka en mängd allvarliga människorättskränkningar begicks under 2009. Både Kamalian-gruppen och it-gruppen ’Ashiyaneh’ har fortsatt sin verksamhet fram till åtminstone januari 2020.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Födelseort: Tabriz (Iran)

Född: 1963

Kön: man

Åklagare i Tabriz 2010–2019. Han arbetade med fallet Sakineh Mohamadi Ashtiani och bidragit till grova överträdelser av rätten till ett korrekt rättsförfarande.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI Sadeq)

Födelseort: Oroumiyeh (Iran)

Född: 1959/1960

Kön: man

Ställföreträdande generalsekreterare för Paydari-fronten (Fronten för islamisk stabilitet – Front of Islamic Stability). Tidigare rådgivare till den tidigare presidenten Mahmud Ahmadinejad, tidigare ledamot av rådet för lämplighetsbedömning (Expediency Council), och tidigare ställföreträdande chef för Fronten för ståndaktighet (Perseverance Front). Minister för välfärd och social trygghet mellan 2009 och 2011. Inrikesminister fram till augusti 2009. I egenskap av inrikesminister förde Mahsuli befäl över alla polisstyrkor, säkerhetstjänstemän inom inrikesministeriet och civilklädda agenter. Styrkor under hans ledning bar ansvaret för attacker mot sovsalarna vid Teherans universitet den 14 juni 2009 och för tortyr av studenter i ministeriets källare (den ökända källarvåning 4). Andra demonstranter utsattes för allvarliga övergrepp inom fånglägret i Kahrizak, vilket förvaltades av polis som stod under Mahsulis befäl.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

Födelseort: Teheran (Iran)

Född: 1969

Kön: man

Borgmästare i Eslamshahr. Tidigare iransk parlamentsledamot. Tidigare generalguvernör (’farmandar’) för provinsen Teheran fram till september 2010, ansvarig för polisens repressiva åtgärder och därmed för kuvandet av demonstrationer. Fick i december 2010 ta emot ett pris för sin roll i samband med de repressiva åtgärder som följde på valet.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Födelseort: Shahr Kord, Esfahan (Iran)

Född: 1959

Kön: man

Tidigare ordförande i rådet för allmän säkerhet i provinsen Teheran. Tidigare generalguvernör för Islamiska revolutionsgardet i provinsen Teheran. I sin egenskap av guvernör och ordförande i rådet för allmän säkerhet i provinsen Teheran bar han ett övergripande ansvar för all Islamiska revolutionsgardets repression i provinsen Teheran, inbegripet ingripandena mot politiska protester sedan juni 2009. För närvarande styrelseledamot vid Khajeh Nasireddin Tusi tekniska universitet.

10.10.2011

60.

HOSSEINI doktor Mohammad (alias HOSSEYNI, doktor Seyyed Mohammad, Seyed, Sayyed och Sayyid)

Födelseort: Rafsanjan, Kerman (Iran)

Födelsedatum: 23.7.1961

Kön: man

Rådgivare till den tidigare presidenten Mahmud Ahmadinejad och talesperson för Yekta, en hårdför politisk falang. Minister för kultur och islamisk vägledning (2009–2013). Tidigare medlem i Islamiska revolutionsgardet och medansvarig för de repressionen mot journalister.

10.10.2011

63.

TAGHIPOUR Reza

Födelseort: Maragheh (Iran)

Född: 1957

Kön: man

Ledamot av det elfte iranska parlamentet (Teherans valkrets) Ledamot av det högsta cyberrymdsrådet. Tidigare ledamot av stadsfullmäktige i Teheran. Tidigare informations- och kommunikationsminister (2009–2012).

I egenskap av informationsminister var han en av de högsta tjänstemännen med ansvar för censur och kontroll av verksamhet på internet och även av alla typer av kommunikation (särskilt mobiltelefoner). Under förhören med politiska fångar använder förhörsledarna deras personuppgifter, e-post och kommunikation. Vid flera tillfällen sedan presidentvalet 2009 och under gatudemonstrationer blockerades mobila anslutningar och sms, satellit-tv-kanaler blockerades, internet blockerades lokalt eller bromsades.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Födelseort: Najaf (Irak)

Född: 1960 eller augusti 1961

Kön: man

Utsågs till chef för rådet för lämplighetsbedömning (Expediency Council) den 29 december 2018. Tidigare chef för domstolsväsendet 2009–2019. Chefen för domstolsväsendet måste samtycka till och skriva under varje straff rörande qisas (vedergällning), hudud (brott mot Gud) och tazirat (brott mot staten). Detta inbegriper domar som innebär dödsstraff, spöstraff och amputationer. I detta hänseende har han personligen skrivit under talrika domar om dödsstraff som strider mot internationella standarder, inbegripet stening, avrättningar genom hängning med strangulation, avrättning av underåriga och offentliga avrättningar, som de avrättningar där fångar hängts från broar inför folkmassor på flera tusen personer. Han har därför bidragit till ett stort antal avrättningar. Han har också tillåtit kroppsstraff, såsom amputationer och droppande av syra i de dömdas ögon. Sedan Sadeq Larijani tillträdde sitt ämbete har godtyckliga frihetsberövanden av politiska fångar, människorättsförsvarare och minoriteter ökat markant. Sadeq Larijani bär också ansvaret för de iranska rättsprocessernas systematiska underlåtande att respektera rätten till en rättvis rättegång.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

Kön: man

Hör till den högste ledarens inre krets och är en av de ansvariga för utformningen av det undertryckande av protester som genomförts sedan 2009, och har koppling till de ansvariga för ingripandena mot protesterna.

Han var också ansvarig för utformningen av undertryckandet av offentliga oroligheter i december 2017/2018 och november 2019.

23.3.2012

67.

SAEEDI Ali

Kön: man

Chef för den högste ledarens ideologisk-politiska kontor. Tidigare representant för den högste ledaren inom Pasdaran (revolutionära gardet) 1995–2020 efter att ha gjort hela sin karriär inom militären, närmare bestämt i Pasdarans underrättelsetjänst. Denna officiella ställning gjorde honom till den centrala förmedlaren av order från den högste ledarens kansli till Pasdarans repressionsapparat.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed (Seyed) Solat

Födelseort: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (South) – (Iran)

Född: 1967

Kön: man

Sedan den 16 september 2019, chef för fastighetsavdelningen inom Mostazafan Foundation, som styrs direkt av den högste ledaren Khamenei. Till och med november 2019, direktör för Astan Qods Razavi-stiftelsens filial i Teheran. Tidigare borgmästare i Irans näst största stad, Mashhad, där det regelbundet förekommer offentliga avrättningar. Tidigare biträdande inrikesminister för politiska frågor, utnämnd 2009. I denna egenskap var han ansvarig för beslut om förtryck av personer som försökte hävda sina legitima rättigheter, inbegripet yttrandefriheten. Senare utsågs han till chef för den iranska valkommissionen för parlamentsvalet 2012 och presidentvalet 2013.

23.3.2012

73.

FARHADI Ali

Kön: man

Biträdande chef för inspektoratet för rättsliga frågor och offentlig inspektion inom justitieministeriet i Teheran. Tidigare åklagare i Karaj. Ansvarig för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, inbegripet som åklagare vid rättegångar där dödsstraff utdömts. Det genomfördes ett stort antal avrättningar i Karaj-regionen under hans tid som åklagare.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Kön: man

Tidigare chef för Evin-fängelset (2012–2015). Under hans ämbetstid försämrades förhållandena i fängelset och enligt rapporter ökade misshandeln av fångar. I oktober 2012 inledde nio kvinnliga fångar en hungerstrejk i protest mot kränkningen av deras rättigheter och den brutala behandlingen från fängelsevakternas sida.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ Mohammad (dr) (alias Haj-agha Sarafraz)

Födelseort: Teheran (Iran)

Född cirka 1963

Bostadsort: Teheran

Kön: man

Tidigare ledamot av det högsta cyberrymdsrådet. Tidigare ordförande för Irans radio och tv (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB) (2014–2016). Tidigare chef för IRIB World Service och Press TV, ansvarig för alla programbeslut. Har nära samröre med den statliga säkerhetsapparaten. Under hans ledning har Press TV tillsammans med IRIB arbetat med de iranska säkerhetstjänsterna och åklagarna för att sända framtvingade bekännelser från fångar, däribland den iransk-kanadensiska journalisten och filmproducenten Maziar Bahari i programmet ’Iran Today’, som sänds varje vecka. Det oberoende organet för tillsyn av tv-utsändningar, Ofcom, förelade Press TV i Förenade kungariket böter på 100 000 GBP för att 2011 ha sänt Baharis bekännelse, vilken filmades i fängelset när Bahari var utsatt för tvång. Sarafraz är därför kopplad till kränkning av rätten till ett korrekt rättsförfarande och en rättvis rättegång.

12.3.2013

84.

EMADI Hamid Reza (alias Hamidreza Emadi)

Födelseort: Hamedan (Iran)

Född cirka 1973

Bostadsort: Teheran

Arbetsort: PressTV HQ, Teheran

Kön: man

Direktör för Press TV Newsroom. F.d. chefsproducent på Press TV.

Ansvarig för produktion och sändning av framtvingade bekännelser från fångar, inbegripet journalister, politiska aktivister och personer som tillhör den kurdiska och den arabiska minoriteten, vilket utgör en kränkning av internationellt erkända rättigheter till en rättvis rättegång och ett korrekt rättsförfarande. Det oberoende organet för tillsyn av tv-utsändningar Ofcom förelade Press TV i Förenade kungariket böter på 100 000 GBP för att ha sänt den iransk-kanadensiska journalisten Maziar Baharis framtvingade bekännelse 2011, som filmades i fängelset när Bahari befann sig under tvång. Icke-statliga organisationer har rapporterat om ytterligare fall av framtvingade tv-sända bekännelser från Press TV. Emadi är därför kopplad till kränkning av rätten till ett korrekt rättsförfarande och en rättvis rättegång.

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR Seyyed Reza

Födelseort: Jahrom (Iran)

Född: 1964

Kön: man

Tidigare chef för revolutionsåklagarmyndigheten i Shiraz. Ansvarig för olagliga gripanden och misshandel av politiska aktivister, journalister, människorättsförsvarare, bahaier och samvetsfångar, som utsatts för trakasserier, torterats, förhörts och nekats tillgång till advokat och ett korrekt rättsförfarande. Musavi-Tabar har undertecknat rättsliga beslut i det ökända häktet nr 100 (ett fängelse för män), inbegripet ett beslut att kvarhålla den kvinnliga bahaifången Raha Sabet i tre år i isoleringscell.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI Abdolsamad

Kön: man

Biträdande direktör för rättslig tillsyn (sedan den 13 oktober 2018). Tidigare chef för ’kommissionen för att fastställa fall med brottsliga inslag’, en statlig organisation med ansvar för censur på internet och it-brottslighet. Under hans ledarskap definierade kommissionen it-brottslighet med hjälp av ett antal vaga kriterier som kriminaliserar skapandet och offentliggörandet av innehåll som bedöms som olämpligt av regimen. Han var ansvarig för förtryck och blockering av flera oppositionswebbplatser, elektroniska dagstidningar, bloggar, webbplatser för icke-statliga organisationer för mänskliga rättigheter samt Google och Gmail sedan september 2012. Han och kommissionen bidrog aktivt till bloggaren Sattar Beheshtis död i fängelset i november 2012. Kommissionen han ledde är alltså direkt ansvarig för systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna, särskilt genom att förbjuda och filtrera webbplatser för allmänheten och emellanåt helt och hållet stoppa tillgången till internet.

12.3.2013”

Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”1.

Cyber Police (it-polisen)

Plats: Teheran (Iran)

Internet:http://www. cyberpolice.ir

Den iranska it-polisen, som inrättades i januari 2011, är en enhet inom Islamiska republiken Irans polis som leds av Vahid Majid. Vid tidpunkten för enhetens inrättande och till i början av 2015 leddes den av Esmail Ahmadi-Moqaddam (uppförd på förteckningen). Ahmadi-Moqaddam har framhållit att it-polisen ska ta itu med antirevolutionära och oliktänkande grupper som 2009 använde internetbaserade sociala nätverk för att sätta igång protester mot omvalet av president Mahmud Ahmadinejad. I januari 2012 utfärdade it-polisen nya riktlinjer för internetkaféer med krav på att användare lämnar personuppgifter som ska behållas av kaféägarna i sex månader samt ett register över de webbplatser de besökt. Dessa bestämmelser innebär också krav på att kaféägare installerar intern-TV-kameror och bevarar inspelningarna i sex månader. Genom dessa nya bestämmelser kan det skapas en loggbok som myndigheterna kan använda för att spåra aktivister eller andra som bedöms utgöra ett hot mot den nationella säkerheten.

I juni 2012 rapporterade iranska medier att it-polisen skulle inleda kraftåtgärder mot virtuella privata nät (VPN). Den 30 oktober 2012 grep it-polisen bloggaren Satar Beheshti (utan arresteringsorder) för ’handlingar mot den nationella säkerheten på sociala nätverk och Facebook’. Beheshti hade kritiserat den iranska regeringen i sin blogg. Beheshti hittades den 3 november 2012 död i sin fängelsecell och tros ha torterats till döds av it-polismyndigheterna. It-polisen är ansvarig för åtskilliga gripanden av administratörer i Telegram-koncernen i samband med de landsomfattande protesterna i november 2019.

12.3.2013”.