22.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/75


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/477

av den 18 mars 2021

om godkännande av ändringar av de nationella program för bekämpning av salmonella hos vissa levande djur och djurprodukter som lagts fram av Finland och Sverige

[delgivet med nr C(2021) 1672]

(Endast de finska och svenska texterna är giltiga)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (1), särskilt artikel 6.3, och

av följande skäl:

(1)

Det operativa program för bekämpning av salmonella hos vissa levande djur och i animaliska produkter som lagts fram av Finland och som omfattar bland annat nötkreatur och svin för avel, produktion och slakt samt nötkött, svinkött och fjäderfäkött godkändes genom kommissionens beslut 94/968/EG (2).

(2)

Det handlingsprogram för salmonellakontroll för vissa levande djur och djurprodukter som lagts fram av Sverige och som omfattar bland annat nötkreatur och svin för avel, produktion och slakt, nöt- och griskött godkändes genom kommissionens beslut 95/50/EG (3).

(3)

Det nationella program för bekämpning av salmonella hos avelsflockar av Gallus gallus som lagts fram av Finland godkändes genom kommissionens beslut 2006/759/EG (4), det nationella program för bekämpning av salmonella hos avelsflockar av värphöns av Gallus gallus som lagts fram av Finland godkändes genom kommissionens beslut 2007/848/EG (5), det nationella program för bekämpning av salmonella hos flockar av slaktkycklingar av Gallus gallus som lagts fram av Finland godkändes genom kommissionens beslut 2008/815/EG (6) och det nationella program för bekämpning av salmonella hos kalkoner som lagts fram av Finland godkändes genom kommissionens beslut 2009/771/EG (7).

(4)

Ändringar av det nationella program för bekämpning av salmonella hos avelsflockar av Gallus gallus som överlämnats av Finland godkändes genom kommissionens beslut 2007/849/EG (8).

(5)

Den 10 mars 2020 lade Finland för kommissionens godkännande fram ändringar av sitt operativa program för bekämpning av salmonella hos vissa levande djur och i animaliska produkter vad gäller nöt- och svinkött, fjäderfäkött samt nötkreatur och svin för avel, produktion och slakt samt ändringar av sitt nationella program för bekämpning av salmonella hos avelsflockar av värphöns av Gallus gallus, hos avelsflockar av värphöns av Gallus gallus, hos flockar av slaktkycklingar av Gallus gallus och hos kalkoner.

(6)

Den 26 november 2019 lade Sverige för kommissionens godkännande fram ändringar av sitt handlingsprogram för salmonellakontroll för vissa levande djur och djurprodukter vad gäller nöt- och griskött samt nötkreatur och svin för avel, produktion eller slakt.

(7)

De föreslagna ändringarna av programmen lades fram för medlemsstaterna vid mötet i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder den 10 december 2020. Utvecklingen av situationen i Finland och Sverige har beaktats och kraven i förordning (EG) nr 2160/2003 är uppfyllda.

(8)

De föreslagna ändringarna bör därför godkännas.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ändringar vad gäller nöt-, svin- och fjäderfäkött samt nötkreatur och svin för avel, produktion och slakt som Finland lade fram den 10 mars 2020 av sitt operativa program för bekämpning av salmonella hos vissa levande djur och i animaliska produkter, godkänt genom kommissionens beslut 94/968/EG, godkänns.

Artikel 2

De ändringar vad gäller nöt- och svinkött samt nötkreatur och svin för avel, produktion och slakt som Sverige lade fram den 26 november 2019 av sitt handlingsprogram för salmonellakontroll för vissa levande djur och djurprodukter, godkänt genom kommissionens beslut 95/50/EG, godkänns.

Artikel 3

De ändringar som Finland lade fram den 10 mars 2020 av sitt nationella program för bekämpning av salmonella hos avelsflockar av Gallus gallus, godkänt genom beslut 2006/759/EG, godkänns.

Artikel 4

De ändringar som Finland lade fram den 10 mars 2020 av sitt nationella program för bekämpning av salmonella hos avelsflockar av värphöns av Gallus gallus, godkänt genom beslut 2007/848/EG, godkänns.

Artikel 5

De ändringar som Finland lade fram den 10 mars 2020 av sitt nationella program för bekämpning av salmonella hos avelsflockar av slaktkycklingar av Gallus gallus, godkänt genom beslut 2008/815/EG, godkänns.

Artikel 6

De ändringar som Finland lade fram den 10 mars 2020 av sitt nationella program för bekämpning av salmonella hos kalkoner, godkänt genom kommissionens beslut 2009/771/EG, godkänns.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till Republiken Finland och Konungariket Sverige.

Utfärdat i Bryssel den 18 mars 2021.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 94/968/EG av den 28 december 1994 om godkännande av Finlands operativa program för bekämpning av salmonella hos vissa levande djur och i animaliska produkter (EGT L 371, 31.12.1994, s. 36).

(3)  Kommissionens beslut 95/50/EG av den 23 februari 1995 om godkännande av det handlingsprogram för den salmonellakontroll för vissa levande djur och djurprodukter som lagts fram av Sverige (EGT L 53, 9.3.1995, s. 31).

(4)  Kommissionens beslut 2006/759/EG av den 8 november 2006 om godkännande av vissa nationella program för bekämpning av salmonella hos avelsflockar av Gallus gallus (EUT L 311, 10.11.2006, s. 46).

(5)  Kommissionens beslut 2007/848/EG av den 11 december 2007 om godkännande av vissa nationella program för bekämpning av salmonella hos avelsflockar av värphöns av Gallus gallus (EUT L 333, 19.12.2007, s. 83).

(6)  Kommissionens beslut 2008/815/EG av den 20 oktober 2008 om godkännande av vissa nationella program för bekämpning av salmonella hos flockar av slaktkycklingar av Gallus gallus (EUT L 283, 28.10.2008, s. 43).

(7)  Kommissionens beslut 2009/771/EG av den 20 oktober 2009 om godkännande av vissa nationella program för bekämpning av salmonella hos kalkoner (EUT L 275, 21.10.2009, s. 28).

(8)  Kommissionens beslut 2007/849/EG av den 12 december 2007 om godkännande av ändringar av det nationella program för bekämpning av salmonella hos avelsflockar av Gallus gallus som överlämnats av Finland (EUT L 333, 19.12.2007, s. 85)