11.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CI 222/1


Uttalande från kommissionen

(2021/C 222 I/01)

Kommissionen erkänner vikten av ett gemensamt utbildnings- och kapacitetsuppbyggnadsprogram för licensiering och tillsyn för upprätthållandet av ett effektivt exportkontrollsystem i EU. Kommissionen åtar sig, i samråd med samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden, att undersöka de konsekvenser som ett sådant program skulle kunna medföra för personal och ekonomi. Syftet är att identifiera olika alternativ avseende villkoren för samt utformningen och genomförandet av ett sådant program.