18.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 428/5


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/2146

av den 24 september 2020

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller produktionsregler vid exceptionella omständigheter i ekologisk produktion

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (1), särskilt artikel 22.1 b och c, och

av följande skäl:

(1)

I kapitel III i förordning (EU) 2018/848 fastställs allmänna produktionsregler för ekologiska produkter.

(2)

Vissa händelser såsom extrema väderförhållanden eller utbredda djur- eller växtsjukdomar kan ha allvarlig inverkan på den ekologiska produktionen i de jordbruksföretag eller produktionsenheter som berörs i unionen. För att ekologisk produktion ska kunna fortsätta eller återupptas föreskrivs i förordning (EU) 2018/848 att produktionsregler vid exceptionella omständigheter kan antas, förutsatt att de är begränsade till situationer som kan betraktas som katastrofsituationer i unionen, med beaktande av skillnaderna i ekologisk balans, klimat och lokala förhållanden i unionens yttersta randområden.

(3)

Med beaktande av de olika fall och omständigheter som kan föreligga i medlemsstaterna och bristen på erfarenhet med att tillämpa artikel 22 i förordning (EU) 2018/848, är det i detta skede inte möjligt att fastställa gemensamma kriterier på unionsnivå för att avgöra huruvida en situation kan betraktas som en katastrofsituation. Det är dock lämpligt att föreskriva att den medlemsstat där en sådan situation uppstår ska anta ett formellt beslut om att situationen erkänns som katastrofsituation. Ett sådant formellt beslut bör antas antingen för ett helt område eller för en enskild aktör.

(4)

Användningen av produktionsregler vid exceptionella omständigheter i unionen bör begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att den ekologiska produktionen ska kunna fortsätta eller återupptas. De undantag som föreskrivs i denna förordning bör därför vara tidsbegränsade och endast beviljas berörda typer av produktion, eller i förekommande fall skiften, och alla berörda aktörer i det berörda området eller den enskilda aktör som omfattas av det formella beslutet.

(5)

I denna förordning bör de produktionsregler som får tillämpas vid katastrofsituationer för växt-, animalie-, vattenbruks- och vinproduktion fastställas vad gäller undantag och deras villkor.

(6)

Om aktörer som påverkas av katastrofsituationer inte kan få tillgång till ekologiskt växtförökningsmaterial eller växtförökningsmaterial under omställning för ekologisk produktion av växter och andra växtprodukter än växtförökningsmaterial är det nödvändigt att föreskriva en möjlighet för dessa aktörer att använda icke-ekologiskt växtförökningsmaterial på vissa villkor.

(7)

Om det uppstår hög dödlighet hos djuren, inbegripet bin eller andra insekter, på ett jordbruksföretag eller i en produktionsenhet, och aktörerna inte kan få tillgång till ekologiska djur, bin eller andra insekter för att förnya eller sätta samman hjorden eller besättningen på nytt, är det nödvändigt att föreskriva en möjlighet för dessa aktörer att använda icke-ekologiska djur på vissa villkor.

(8)

Eftersom vissa extrema klimathändelser såsom allvarlig torka eller översvämning drastiskt kan minska tillgången till ekologiskt foder eller foder under omställning, är det nödvändigt att föreskriva en möjlighet för berörda aktörer att utfodra djur med icke-ekologiskt foder.

(9)

Eftersom vissa händelser såsom jordbävningar eller översvämningar delvis kan förstöra betesmarken eller de byggnader som används av djuren på ett jordbruksföretag eller i en produktionsenhet, är det nödvändigt att föreskriva en möjlighet för berörda aktörer att göra undantag från skyldigheten att djuren ska beta, eller att de ska hållas i enlighet med den högsta djurtätheten i byggnader och minsta utrymmen inomhus och utomhus enligt en genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 14.3 i förordning (EU) 2018/848.

(10)

Eftersom vissa extrema klimathändelser såsom allvarlig torka eller översvämning drastiskt kan minska tillgången till ekologiskt grovfoder, färskt eller torkat foder eller ensilage, är det nödvändigt att föreskriva en möjlighet för berörda aktörer att minska andelen torrsubstans i de dagliga foderransonerna för nötkreatur, får, getter och hästdjur, förutsatt att djurens näringsbehov tillgodoses under deras olika utvecklingsstadier.

(11)

Eftersom vissa andra händelser än klimatförhållanden såsom bränder eller jordbävningar drastiskt kan minska tillgången till nektar och pollen för bin, är det nödvändigt att föreskriva en möjlighet att utfodra bisamhällen med ekologisk honung, ekologiskt pollen, ekologisk sockerlösning eller ekologiskt socker, om bisamhällets överlevnad är i fara.

(12)

Eftersom vissa händelser såsom extrema klimatförhållanden, bränder eller jordbävningar drastiskt kan minska nektar- och pollenkällorna i vissa områden, är det nödvändigt att föreskriva en möjlighet för berörda aktörer att flytta bisamhällen till områden som kanske inte huvudsakligen består av ekologiskt odlade grödor, eller av vilda växter eller icke-ekologiskt förvaltade skogar eller grödor som endast behandlas med metoder som ger liten miljöpåverkan, om bisamhällets överlevnad är i fara.

(13)

Om det uppstår hög dödlighet hos vattenbruksdjuren på ett vattenbruksföretag eller i en produktionsenhet och aktörerna inte kan få tillgång till ekologiska vattenbruksdjur för att förnya eller sätta samman beståndet på nytt, är det nödvändigt att föreskriva en möjlighet för dessa aktörer att använda icke-ekologiska vattenbruksdjur på vissa villkor.

(14)

Om vissa katastrofsituationer inverkar negativt på ekologiska druvors hälsostatus, är det nödvändigt att föreskriva en möjlighet för berörda vintillverkare att använda mer svaveldioxid än den högsta halten enligt den genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 24.9 i förordning (EU) 2018/848, men under inga omständigheter mer än den högsta halt som anges i del B i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/934 (2) för att erhålla en jämförbar slutprodukt.

(15)

Av öppenhets- och kontrollskäl bör information om de beviljade undantagen delas på ett harmoniserat sätt mellan medlemsstaterna och kommissionen via ett datasystem.

(16)

Det är nödvändigt att se till att de aktörer som beviljas undantag uppfyller villkoren i de beviljade undantagen. Av kontrollskäl bör aktörerna bevara skriftliga bevis som styrker att de har beviljats vissa undantag som är relevanta för deras verksamhet och att de uppfyller de villkor som gäller för dessa undantag.

(17)

Av tydlighets- och rättssäkerhetsskäl bör denna förordning tillämpas från och med det datum då förordning (EU) 2018/848 börjar tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Erkännande av katastrofsituationer

1.   Vid tillämpningen av de produktionsregler vid exceptionella omständigheter som avses i artikel 22.1 i förordning (EU) 2018/848 ska en situation, för att den ska betraktas som en katastrofsituation som beror på allvarlig klimathändelse, djursjukdomar, miljöolycka, naturkatastrof, annan katastrof eller jämförbar situation, erkännas som katastrofsituation genom ett formellt beslut som antas av den medlemsstat där situationen uppstår.

2.   Beroende på om katastrofsituationen påverkar ett visst område eller en enskild aktör, ska det formella beslut som antas enligt punkt 1 avse det område eller den aktör som berörs.

Artikel 2

Villkor för undantag

1.   Efter det formella beslut som avses i artikel 1 får de behöriga myndigheterna, när de berörda aktörerna i det berörda området identifierats eller på begäran av den berörda enskilda aktören, bevilja de relevanta undantag som anges i artikel 3 och de villkor som gäller för dessa undantag, förutsatt att dessa undantag och villkor är tillämpliga

a)

under en begränsad tid och inte längre än vad som är nödvändigt, och under inga omständigheter längre än tolv månader, för att fortsätta eller återuppta ekologisk produktion så som den utfördes innan tillämpningsdagen för dessa undantag,

b)

i samband med särskilt berörda typer av produktion, eller i förekommande fall skiften, och

c)

för alla berörda ekologiska aktörer i det berörda området eller endast för den berörda enskilda aktören, allt efter omständigheterna.

2.   Tillämpningen av de undantag som avses i punkt 1 ska inte påverka giltigheten för de certifikat som avses i artikel 35 i förordning (EU) 2018/848 under den period som undantagen är tillämpliga, förutsatt att den berörda aktören eller de berörda aktörerna uppfyller villkoren enligt vilka undantagen beviljades.

Artikel 3

Särskilda undantag från förordning (EU) 2018/848

1.   Genom undantag från del I punkt 1.8.1 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 gäller att för produktion av växter och andra växtprodukter än växtförökningsmaterial får icke-ekologiskt växtförökningsmaterial användas när det inte går att använda ekologiskt växtförökningsmaterial eller växtförökningsmaterial under omställning, förutsatt att del I punkt 1.8.5.3 i den bilagan och, i förekommande fall, kraven i del I punkt 1.7 i den bilagan uppfylls.

2.   Genom undantag från del II punkt 1.3.1 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 får hjorden eller besättningen förnyas eller sättas samman på nytt med icke-ekologiska djur vid hög dödlighet hos djuren och om ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå, förutsatt att de respektive omställningsperioder som anges i del II punkt 1.2.2 i den bilagan efterlevs.

Det första stycket ska i tillämpliga delar gälla produktion av bin och andra insekter.

3.   Genom undantag från del II punkt 1.4.1 b i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 får djur utfodras med icke-ekologiskt foder i stället för ekologiskt foder eller foder under omställning, om foderproduktion går förlorad eller om restriktioner införs.

4.   Genom undantag från del II punkterna 1.4.2.1, 1.6.3 och 1.6.4 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 får, om djurens produktionsenhet påverkas, betesmarken på ekologisk mark, djurtätheten i byggnader och minsta utrymmen inomhus och utomhus enligt en genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 14.3 i den förordningen anpassas.

5.   Genom undantag från del II punkt 1.9.1.1 f i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 får, om foderproduktion går förlorad eller om restriktioner införs, den andel torrsubstans som består av grovfoder, färskt eller torkat foder eller ensilage, eller ensilage som används i dagliga foderransoner minskas, förutsatt att djurens näringsbehov tillgodoses under deras olika utvecklingsstadier.

6.   Genom undantag från del II punkt 1.9.6.2 b i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 får bisamhällen utfodras med ekologisk honung, ekologiskt pollen, ekologisk sockerlösning eller ekologiskt socker, om bisamhällets överlevnad är i fara av andra orsaker än klimatförhållanden.

7.   Genom undantag från del II punkt 1.9.6.5 a och c i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 får bisamhällen flyttas till områden som inte uppfyller kraven för bikupornas placering, om bisamhällets överlevnad är i fara av andra orsaker än klimatförhållanden.

8.   Genom undantag från del III punkt 3.1.2.1 a i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 får vattenbruksbeståndet förnyas eller sättas samman på nytt med icke-ekologiska vattenbruksdjur vid hög dödlighet hos vattenbruksdjuren och om ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå, förutsatt att de två senare tredjedelarna av produktionscykeln förvaltas genom ekologisk förvaltning.

9.   Genom undantag från den genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 24.9 i förordning (EU) 2018/848 och som särskilt fastställer villkoren för användning av produkter och ämnen som tillåts i ekologisk produktion får svaveldioxid användas vid tillverkning av produkter från vinsektorn, upp till den högsta tillåtna halt som anges i del B i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2019/934, om ekologiska druvors hälsostatus tvingar vintillverkaren att använda mer svaveldioxid än under tidigare år för att erhålla en jämförbar slutprodukt.

Artikel 4

Övervakning och rapportering

1.   Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om de undantag som deras behöriga myndigheter beviljar i enlighet med denna förordning via ett datasystem som tillgängliggörs av kommissionen och som möjliggör elektroniskt utbyte av dokument och information.

2.   Alla aktörer som omfattas av de beviljade undantagen ska bevara skriftliga bevis för de beviljade undantagen och om användningen av dessa undantag under den period som dessa undantag tillämpas.

3.   De behöriga myndigheterna, eller i förekommande fall medlemsstaternas kontrollmyndigheter eller kontrollorgan, ska kontrollera att aktörerna uppfyller villkoren för de beviljade undantagen.

Artikel 5

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 september 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/934 av den 12 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller vinodlingsområden där alkoholhalten får höjas, tillåtna oenologiska metoder och restriktioner som är tillämpliga på framställning och bevarande av vinprodukter, lägsta alkoholhalt för biprodukter och bortskaffande av dessa samt offentliggörande av OIV-akter (EUT L 149, 7.6.2019, s. 1).