9.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 372/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1652

av den 4 november 2020

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/220 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 av den 30 november 2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen (1), särskilt artikel 5.1 tredje stycket, artikel 5a.2 och 5b.7, artiklarna 6.5 och 7.2, artikel 8.3 tredje och fjärde styckena och artikel 19.3, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 10 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/220 (2) fastställs metoder och tidsfrister för insändande av uppgifter till kommissionen. På grund av covid-19-pandemin ställs vissa medlemsstater under 2020 inför exceptionella administrativa svårigheter som kan påverka inlämnandet av företagsredovisningarna till kommissionen i rätt tid avseende räkenskapsåret 2019. För att underlätta medlemsstaternas arbete under sådana exceptionella omständigheter bör kommissionen ha möjlighet att förlänga tidsfristen för inlämnandet av uppgifter på vissa villkor. Den föreslagna ändringen bör tillämpas från och med räkenskapsåret 2019.

(2)

I bilaga IV till genomförandeförordning (EU) 2015/220 fastställs överensstämmelsen mellan de rubriker som anges i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1874 (3) och företagsredovisningarna enligt informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (ISJR). I den bilagan definieras begreppen standardoutput (SO) och standardoutputkoefficient (SOC). Bägge begreppen och förkortningarna bör anges både på engelska och på språket för respektive officiell EU-språkversion. För att underlätta jämförelse och analys bör dock avsnitt A ”SÄRSKILD DRIFTSINRIKTNING” och avsnitt B ”JÄMFÖRELSETABELL OCH GRUPPKODER” i bilaga IV endast innehålla de engelska förkortningarna (SO eller SOC). Dessutom bör ordalydelsen och formateringen av tabellerna i bilaga IV förbättras och förtydligas. Bilaga IV bör därför ersättas med en ny text.

(3)

I bilaga VIII till genomförandeförordning (EU) 2015/220 fastställs redovisningsuppgifternas format och utformning i företagsredovisningarna. Tre nya variabler som rör producentorganisationerna bör läggas till i tabell A i den bilagan. Målet att förbättra jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan stöds av olika åtgärder inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Insamling av uppgifter om jordbrukarnas deltagande i producentorganisationer kommer därför att ge en värdefull inblick i effekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken. De föreslagna nya variablerna bör gälla för alla medlemsstater från och med räkenskapsåret 2023. Medlemsstater som inte kan lämna uppgifter för vissa eller samtliga tre nya variabler kan undantas om de lämnar in en vederbörligen motiverad begäran till kommissionen före den 31 maj 2021. Medlemsstaterna bör på frivillig basis ha möjlighet att lämna in uppgifter om de nya variablerna från och med räkenskapsåret 2021.

(4)

I bilaga VIII till genomförandeförordning (EU) 2015/220 fastställs redovisningsuppgifternas format och utformning i företagsredovisningarna. Det är nödvändigt att förbättra de begrepp som används i tabell C och I i bilaga VIII. De tabellerna bör därför ersättas.

(5)

Genomförandeförordning (EU) 2015/220 bör därför ändras i enlighet med detta. Den föreslagna ändringen bör tillämpas från och med räkenskapsåret 2021.

(6)

Kommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2015/220 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 10.3 ska följande stycke läggas till:

”Vid exceptionella omständigheter som kan störa överföringen av uppgifter ska medlemsstaterna utan dröjsmål informera kommissionen om statusen för insamlingen och överföringen av uppgifter samt föreslå en lösning för överföringen av uppgifter. Efter att ha analyserat den information som tillhandahållits får kommissionen undantagsvis förlänga den tidsfrist som avses i första stycket en gång med högst tre månader.”

2.

Bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

3.

Bilaga VIII ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med räkenskapsåret 2021.

Emellertid gäller följande:

a)

Artikel 1.1 ska tillämpas från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande vad gäller inlämnandet av företagsredovisningar för räkenskapsåret 2019.

b)

Artikel 1.3 vad gäller variablerna A.OT.230.C, A.OT.231.C och A.OT.232.C som införs i tabell A i bilaga VIII till genomförandeförordning (EU) 2015/220 ska tillämpas från och med räkenskapsåret 2023.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 328, 15.12.2009, s. 27.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/220 av den 3 februari 2015 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen (EUT L 46, 19.2.2015, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1874 av den 29 november 2018 om de uppgifter som ska lämnas in för 2020 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1091 om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011 vad gäller förteckningen över variabler och en beskrivning av dem (EUT L 306, 30.11.2018, s. 14).


BILAGA I

”BILAGA IV

SÄRSKILD DRIFTSINRIKTNING OCH HUR DEN MOTSVARAR DE ALLMÄNNA OCH HUVUDSAKLIGA DRIFTSINRIKTNINGARNA (ARTIKEL 4)

Följande definitioner gäller:

a)

standardoutput [EN: ”Standard output” (SO)]: standardvärdet av bruttoproduktionen. Standardoutput används för klassificering av jordbruksföretag enligt unionens typologi för jordbruksföretag (i vilken typen av jordbruk definieras genom huvudsaklig produktionsverksamhet) och för att fastställa jordbruksföretagens ekonomiska storlek.

b)

standardoutputkoefficient [EN: ”Standard output coefficient” (SOC)]: det genomsnittliga monetära värdet av bruttoproduktionen för varje jordbruksvariabel som avses i artikel 6.1 och som motsvarar den genomsnittliga outputen i en viss region per produktionsenhet. Standardoutputkoefficienterna beräknas fritt gård i euro per hektar gröda eller euro per djur (undantag gäller svamp i euro per 100 m2, fjäderfä i euro per 100 djur och bin i euro per bikupa). Moms, skatter och subventioner ingår inte i priset fritt gård. Standardoutputkoefficienterna uppdateras minst varje gång en europeisk undersökning om företagsstrukturen i jordbruket görs.

c)

sammanlagd standardoutput för ett jordbruksföretag: summan av de enskilda produktionsenheterna i ett visst jordbruksföretag multiplicerat med deras respektive standardoutputkoefficient.

A.   SÄRSKILD DRIFTSINRIKTNING

De särskilda driftsinriktningarna definieras enligt följande:

(a)

Typ av berörd variabel

Variablerna motsvarar de variabler som används vid IFS-uppgiftsinsamlingarna. De anges med hjälp av de koder som förtecknas i jämförelsetabellen i del B.I i denna bilaga eller med hjälp av en gruppkod för flera variabler enligt del B.II i denna bilaga (1).

(b)

Villkor för bestämning av gränsvärdena för klasserna

Om inte annat anges uttrycks dessa villkor som bråkdelar av jordbruksföretagets sammanlagda SO.

Alla villkor för särskilda driftsinriktningar måste uppfyllas kumulativt för att jordbruksföretaget ska klassificeras under den berörda särskilda driftsinriktningen.

Företag specialiserade på jordbruksgrödor

Driftsinriktning

(* för ökad läslighet återges de sex kolumnerna under denna rubrik i del C i den här bilagan)

Beräkningsmetod för särskilda driftsinriktningar

OM (C1) OCH (C2) OCH (C3) SÅ (S1)

Allmän driftsinriktning

Beskrivning

Huvudsaklig driftsinriktning

Beskrivning

Särskilda driftsinriktningar

Beskrivning

(S1)

Beskrivning av beräkningen

(D1)

Kod för variabler och villkor

(ref. del B i denna bilaga)

Villkor 1

(C1)

Villkor 2

(C2)

Villkor 3

(C3)

1

Åkergrödor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Spannmål, oljeväxtfrön och proteingrödor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Spannmål (utom ris), oljefrö- och proteinväxter

Spannmål utom ris, oljefröväxter, trindsäd och proteingrödor > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

P151 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Ris

Ris > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

SO_CLND013 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153

En kombination av spannmål, oljefröväxter, proteingrödor och ris

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 151 och 152

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

16

Åkergrödor, allmän produktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Rotfrukter

Potatis, sockerbetor och andra rotfrukter som inte klassificeras på annat ställe > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162

En kombination av spannmål, oljefröväxter, proteingrödor och rotfrukter

Spannmål, oljefröväxter, trindsäd och proteingrödor > 1/3 OCH rotfrukter > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 1/3 OCH P17 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163

Frilandsgrönsaker

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – frilandsodling > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND045 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164

Tobak

Tobak > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND032 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165

Bomull

Bomull > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND030 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166

En kombination av olika åkergrödor

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 161, 162, 163, 164 och 165

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trädgårdsodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Trädgårdsodling i växthus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Grönsaksodling i växthus

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar, under glas eller högt skydd som ger tillträde > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND081 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Odling av blommor och prydnadsväxter i växthus

Blommor och prydnadsväxter (utom plantskolor) under glas eller högt skydd som ger tillträde > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Odling av en kombination av grönsaker och växter i växthus

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 211 och 212

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Trädgårdsodling på friland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Grönsaksodling på friland

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – kommersiell köksväxtodling > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND044 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Odling av blommor och prydnadsväxter på friland

Blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor) > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Odling av en kombination av grönsaker och växter på friland

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 221 och 222

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

 

 

23

Annan trädgårdsodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Svamp

Svamp > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 OCH SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND079 > 2/3

 

 

 

232

Plantskola

Plantskolor > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 OCH SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND070 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233

Diverse trädgårdsodling

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 231 och 232

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 OCH SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Permanenta grödor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Vinodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Kvalitetsvin

Druvor för vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och druvor för vin med skyddad geografisk beteckning (SGB) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND064 + SO_CLND065 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352

Annat vin än kvalitetsvin

Druvor för vin som inte klassificeras på annat ställe (utan SUB/SGB) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND066 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353

Bordsdruvor

Bordsdruvor > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND067 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354

Diverse vinodling

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 351, 352 och 353

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

 

 

36

Frukt och citrusfrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Frukt (utom citrusfrukter, tropiska och subtropiska frukter och nötter)

Fruktarter i tempererat klimat och bärarter (utom jordgubbar) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND056_57 + SO_CLND059 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362

Citrusfrukter

Citrusfrukter > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND061 > 2/3

 

 

 

363

Nötter

Nötter > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND060 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

364

Tropiska och subtropiska frukter

Frukt från subtropiska och tropiska klimatzoner > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND058 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365

Frukt, citrusfrukter, tropiska och subtropiska frukter och nötter: blandad produktion

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 361, 362, 363 och 364

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Oliver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Oliver

Oliver > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND069 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

En kombination av olika permanenta grödor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

En kombination av olika permanenta grödor

Jordbruksföretag som uppfyller villkoret C1, utom de i klasserna 351–370

P3 > 2/3

 

 

Företag specialiserade på animalieproduktion

Driftsinriktning

(* för ökad läslighet återges de sex kolumnerna under denna rubrik i del C i den här bilagan)

Beräkningsmetod för särskilda driftsinriktningar

OM (C1) OCH (C2) OCH (C3) SÅ (S1)

Allmän driftsinriktning

Beskrivning

Huvudsaklig driftsinriktning

Beskrivning

Särskilda driftsinriktningar

Beskrivning

(S1)

Beskrivning av beräkningen

(D1)

Kod för variabler och villkor

(ref. del B i denna bilaga)

Villkor 1

(C1)

Villkor 2

(C2)

Villkor 3

(C3)

4

Betesdjur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Mjölkboskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Mjölkboskap

Mjölkkor > 3/4 av alla betesdjur OCH betesdjur > 1/10 av betesdjur och foderproduktion

P4 > 2/3

SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 3/4 GL OCH GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Nötkreatur – avel och uppfödning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Nötkreatur – avel och uppfödning

Alla nötkreatur (dvs. nötkreatur yngre än ett år, nötkreatur från ett år och yngre än två år och nötkreatur två år och äldre (av hankön, kvigor, mjölkkor, andra kor än mjölkkor samt buffelkor))

> 2/3 av betesdjur OCH mjölkkor ≤ 1/10 av betesdjur OCH

betesdjur > 1/10 av betesdjur och foderproduktion

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL OCH SO_CLVS009 + SO_CLVS011 ≤ 1/10 GL OCH GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Nötkreatur – en kombination av mjölkboskap, avel och uppfödning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Nötkreatur – en kombination av mjölkboskap, avel och uppfödning

Alla nötkreatur > 2/3 av betesdjur OCH mjölkkor > 1/10 av betesdjur OCH betesdjur > 1/10 av betesdjur och foderproduktion; utom jordbruksföretag i klass 450

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL OCH SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/10 GL OCH GL > 1/10 P4; utom 450

 

 

48

Får, getter och andra betesdjur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Får

Får > 2/3 av betesdjur OCH betesdjur > 1/10 av betesdjur och foderproduktion

P4 > 2/3

Jordbruksföretag som uppfyller villkoret C1, utom de i klass 450, 460 och 470

SO_CLVS012 > 2/3 GL OCH GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

482

En kombination av får och nötkreatur

Alla nötkreatur > 1/3 av betesdjur OCH får > 1/3 av betesdjur OCH betesdjur > 1/10 av betesdjur och foderproduktion

P4 > 2/3

Jordbruksföretag som uppfyller villkoret C1, utom de i klass 450, 460 och 470

P46 > 1/3 GL OCH SO_CLVS012 > 1/3 GL OCH GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

483

Getter

Getter > 2/3 av betesdjur OCH betesdjur > 1/10 av betesdjur och foderproduktion

P4 > 2/3

Jordbruksföretag som uppfyller villkoret C1, utom de i klass 450, 460 och 470

SO_CLVS015 > 2/3 GL OCH GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

484

Diverse betesdjur

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 481, 482 och 483

P4 > 2/3

Jordbruksföretag som uppfyller villkoret C1, utom de i klass 450, 460 och 470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Djur som föds upp med spannmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Grisar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Grisavel

Avelssuggor > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS019 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512

Uppfödning av grisar

Smågrisar och övriga grisar > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS018 + SO_CLVS020 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

513

En kombination av avel och uppfödning av grisar

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 511 och 512

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

52

Fjäderfän

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Värphöns

Värphöns > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS022 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

522

Fjäderfäkött

Slaktkycklingar och annat fjäderfä > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS021 + SO_CLVS023 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

523

En kombination av värphöns och fjäderfäkött

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 521 och 522

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

En kombination av olika djur som föds upp med spannmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

En kombination av olika djur som föds upp med spannmål

Jordbruksföretag som uppfyller villkoret C1, utom de i klasserna 511–523

P5 > 2/3

 

 

Företag med blandad produktion

Driftsinriktning

(* för ökad läslighet återges de sex kolumnerna under denna rubrik i del C i den här bilagan)

Beräkningsmetod för särskilda driftsinriktningar

OM (C1) OCH (C2) OCH (C3) SÅ (S1)

Allmän driftsinriktning

Beskrivning

Huvudsaklig driftsinriktning

Beskrivning

Särskilda driftsinriktningar

Beskrivning

(S1)

Beskrivning av beräkningen

(D1)

Kod för variabler och villkor

(ref. del B i denna bilaga)

Villkor 1 (C1)

Villkor 2

(C2)

Villkor 3

(C3)

6

Blandad vegetabilieproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Blandad vegetabilieproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

En kombination av trädgårdsodling och permanenta grödor

Trädgårdsodling > 1/3 OCH permanenta grödor > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 OCH P1 ≤ 2/3 OCH P2 ≤ 2/3 OCH P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3 OCH P3 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

612

En kombination av åkergrödor och trädgårdsodling

Allmänna åkergrödor > 1/3 OCH trädgårdsodling > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 OCH P1 ≤ 2/3 OCH P2 ≤ 2/3 OCH P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 OCH P2 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

613

En kombination av åkergrödor och vinodling

Allmänna åkergrödor > 1/3 OCH vinodling > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 OCH P1 ≤ 2/3 OCH P2 ≤ 2/3 OCH P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 OCH SO_CLND062 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

614

En kombination av åkergrödor och permanenta grödor

Allmänna åkergrödor > 1/3 OCH permanenta grödor > 1/3 OCH vin ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 OCH P1 ≤ 2/3 OCH P2 ≤ 2/3 OCH P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 OCH P3 > 1/3 OCH SO_CLND062 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615

Blandad vegetabilieproduktion, huvudsakligen åkergrödor

Allmänna åkergrödor > 1/3 OCH ingen annan verksamhet > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 OCH P1 ≤ 2/3 OCH P2 ≤ 2/3 OCH P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 OCH P2 ≤ 1/3 OCH P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

616

Annan blandad vegetabilieproduktion

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 611, 612, 613, 614 och 615

(P1 + P2 + P3) > 2/3 OCH P1 ≤ 2/3 OCH P2 ≤ 2/3 OCH P3 ≤ 2/3

 

 

7

Blandad animalieproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen betesdjur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen mjölkboskap

Mjölkboskap > 1/3 av betesdjur OCH mjölkkor > 1/2 av mjölkboskap

P4 + P5 > 2/3 OCH P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL OCH SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

732

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen andra betesdjur än mjölkboskap

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 731

P4 + P5 > 2/3 OCH P4 ≤ 2/3 OCH P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen djur som föds upp med spannmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Blandad animalieproduktion: djur som föds upp med spannmål och mjölkboskap

Mjölkboskap > 1/3 av betesdjur OCH djur som föds upp med spannmål > 1/3 OCH mjölkkor > 1/2 av mjölkboskap

P4 + P5 > 2/3 OCH P4 ≤ 2/3 OCH P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL OCH P5 > 1/3 OCH SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

742

Blandad animalieproduktion: djur som föds upp med spannmål och andra betesdjur än mjölkboskap

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 741

P4 + P5 > 2/3 OCH P4 ≤ 2/3 OCH P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Kombinerad vegetabilie- och animalieproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

En kombination av åkergrödor och betesdjur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

En kombination av åkergrödor och mjölkboskap

Mjölkboskap > 1/3 av betesdjur OCH mjölkkor + buffelkor > 1/2 av mjölkboskap OCH mjölkboskap < allmänna åkergrödor

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

P1 > 1/3 OCH P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL OCH SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 OCH P45 < P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

832

En kombination av mjölkboskap och åkergrödor

Mjölkboskap > 1/3 av betesdjur OCH mjölkkor + buffelkor > 1/2 av mjölkboskap OCH mjölkboskap ≥ allmänna åkergrödor

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

P1 > 1/3 OCH P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL OCH SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 OCH P45 ≥ P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

833

En kombination av åkergrödor och andra betesdjur än mjölkboskap

Allmänna åkergrödor > betesdjur och foderproduktion, utom jordbruksföretag i klass 831

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

P1 > 1/3 OCH P4 > 1/3

P1 > P4; utom 831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

834

En kombination av andra betesdjur än mjölkboskap och åkergrödor

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 831, 832 och 833

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

P1 > 1/3 OCH P4 > 1/3

 

 

84

En kombination av vegetabilie- och animalieproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

En kombination av åkergrödor och djur som föds upp med spannmål

Allmänna åkergrödor > 1/3 OCH djur som föds upp med spannmål > 1/3

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

Jordbruksföretag som uppfyller villkoret C1, utom de i klass 831, 832, 833 och 834

P1 > 1/3 OCH P5 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

842

En kombination av permanenta grödor och betesdjur

Permanenta grödor > 1/3 OCH betesdjur och foderproduktion > 1/3

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

Jordbruksföretag som uppfyller villkoret C1, utom de i klass 831, 832, 833 och 834

P3 > 1/3 OCH P4 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

843

Biodling

Bin > 2/3

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

Jordbruksföretag som uppfyller villkoret C1, utom de i klass 831, 832, 833 och 834

SO_CLVS030 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

844

En kombination av blandad vegetabilie- och animalieproduktion

Jordbruksföretag som uppfyller villkoren C1 och C2, utom de i klass 841, 842 och 843

Jordbruksföretag som inte inbegrips i klasserna 151–742 och 999

Jordbruksföretag som uppfyller villkoret C1, utom de i klass 831, 832, 833 och 834

 

Övriga

Driftsinriktning

(* för ökad läslighet återges de sex kolumnerna under denna rubrik i del C i den här bilagan)

Beräkningsmetod för särskilda driftsinriktningar

OM (C1) OCH (C2) OCH (C3) SÅ (S1)

Allmän driftsinriktning

Beskrivning

Huvudsaklig driftsinriktning

Beskrivning

Särskilda driftsinriktningar

Beskrivning

(S1)

Beskrivning av beräkningen

Kod för variabler och villkor

(ref. del B i denna bilaga)

Villkor 1

(C1)

Villkor 2

(C2)

Villkor 3

(C3)

9

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Övriga

Sammanlagd SO = 0

 

 

 

B.   JÄMFÖRELSETABELL OCH GRUPPKODER

I.

Överensstämmelse mellan rubrikerna i 2020 års unionsundersökning om integrerad statistik över jordbruksföretag (IFS) som avses i förordning (EU) 2018/1874 eller senare lagstiftning, de rubriker som ska samlas in för SOC 2017 och företagsredovisningen enligt informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (ISJR)

Motsvarande rubriker för tillämpningen av SOC

IFS-kod

IFS-rubrik

SOC-kod

Rubrik för SOC 2017

Företagsredovisning enligt ISJR

(bilaga VIII till den här förordningen)

I. Grödor

CLND004

Vanligt vete och spält

SOC_CLND004

Vanligt vete och spält

10110

Vanligt vete och spält

CLND005

Durumvete

SOC_CLND005

Durumvete

10120

Durumvete

CLND006

Råg och höstsädsblandningar (blandsäd)

SOC_CLND006

Råg och höstsädsblandningar (blandsäd)

10130

Råg och höstsädsblandningar (blandsäd)

CLND007

Korn

SOC_CLND007

Korn

10140

Korn

CLND008

Havre och vårsädsblandningar (andra sädesblandningar än blandsäd)

SOC_CLND008

Havre och vårsädsblandningar (andra sädesblandningar än blandsäd)

10150

Havre och vårsädsblandningar (andra sädesblandningar än blandsäd)

CLND009

Majskorn och majskolvsblandning

SOC_CLND009

Majskorn och majskolvsblandning

10160

Majskorn och majskolvsblandning

CLND010

Rågvete/triticale

SOC_CLND010_011_012

Rågvete/triticale, durra/sorgum och annan spannmål som inte klassificeras på annat ställe (bovete, hirs, kanariefrö etc.)

10190

Rågvete/triticale, durra/sorgum och annan spannmål som inte klassificeras på annat ställe (bovete, hirs, kanariefrö etc.)

CLND011

Durra/sorgum

CLND012

Annan spannmål som inte klassificeras på annat ställe (bovete, hirs, kanariefrö etc.)

CLND013

Ris

SOC_CLND013

Ris

10170

Ris

CLND014

Trindsäd och proteingrödor till mognad (inklusive utsäde och blandningar av spannmål och trindsäd till mognad)

SOC_CLND014

Trindsäd och proteingrödor till mognad (inklusive utsäde och blandningar av spannmål och trindsäd till mognad)

10210

Foderärter, åkerbönor och sötlupiner

10220

Linser, kikärter och vicker

10290

Övriga proteingrödor

CLND015

Foderärter, åkerbönor och sötlupiner

SOC_CLND015

Foderärter, åkerbönor och sötlupiner

10210

– varav: Foderärter, åkerbönor och sötlupiner

CLND017

Potatis (inklusive utsädespotatis)

SOC_CLND017

Potatis (inklusive utsädespotatis)

10300

Potatis (även tidig potatis och utsädespotatis)

CLND018

Sockerbetor (utom utsäde)

SOC_CLND018

Sockerbetor (utom utsäde)

10400

Sockerbetor (utom utsäde)

CLND019

Andra rotfrukter som inte klassificeras på annat ställe

SOC_CLND019

Andra rotfrukter som inte klassificeras på annat ställe

10500

Andra rotfrukter, foderbetor och foderplantor av arter av kål (Brassicae) som odlas för roten eller stjälken samt andra foderrotfrukter och foderknölar som inte klassificeras på annat ställe

CLND022

Raps och rybs

SOC_CLND022

Raps och rybs

10604

Raps och rybs

CLND023

Solrosfrön

SOC_CLND023

Solrosfrön

10605

Solrosfrön

CLND024

Soja

SOC_CLND024

Soja

10606

Soja

CLND025

Oljelin (linfrö)

SOC_CLND025

Oljelin (linfrö)

10607

Oljelin (linfrö)

CLND026

Andra oljeväxter som inte klassificeras på annat ställe

SOC_CLND026

Andra oljeväxter som inte klassificeras på annat ställe

10608

Andra oljeväxter som inte klassificeras på annat ställe

CLND028

Spånadslin

SOC_CLND028

Spånadslin

10609

Spånadslin

CLND029

Hampa

SOC_CLND029

Hampa

10610

Hampa

CLND030

Bomull

SOC_CLND030

Bomull

10603

Bomull

CLND031

Andra fiberväxter som inte klassificeras på annat ställe

SOC_CLND031

Andra fiberväxter som inte klassificeras på annat ställe

10611

Andra fiberväxter som inte klassificeras på annat ställe

CLND032

Tobak

SOC_CLND032

Tobak

10601

Tobak

CLND033

Humle

SOC_CLND033

Humle

10602

Humle

CLND034

Aromatiska växter, medicinalväxter och kryddväxter

SOC_CLND034

Aromatiska växter, medicinalväxter och kryddväxter

10612

Aromatiska växter, medicinalväxter och kryddväxter

CLND035

Energigrödor som inte klassificeras på annat ställe

SOC_CLND035_036

Energigrödor och andra industrigrödor som inte klassificeras på annat ställe

10613

Sockerrör

CLND036

Andra industrigrödor som inte klassificeras på annat ställe

10690

Energigrödor och andra industrigrödor som inte klassificeras på annat ställe

CLND037

Grönskörd från åkermark

SOC_CLND037

Grönskörd från åkermark

 

CLND038

Slåtter- och betesvall

SOC_CLND038

Slåtter- och betesvall

10910

Slåtter- och betesvall

CLND039

Baljväxter till grönskörd

SOC_CLND039

Baljväxter till grönskörd

10922

Baljväxter till grönskörd

CLND040

Grönmajs

SOC_CLND040

Grönmajs

10921

Grönmajs

CLND041

Andra spannmålsgrödor till grönskörd (utom grönmajs)

Annan grönskörd från åkermark som inte klassificeras på annat ställe

SOC_CLND041_042

Andra växter och spannmålsgrödor (utom majs) till grönskörd som inte klassificeras på annat ställe

10923

Andra växter och spannmålsgrödor (utom grönmajs) till grönskörd som inte klassificeras på annat ställe

CLND042

CLND043

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar

SOC_CLND043

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – utomhus

 

CLND044

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – kommersiell köksväxtodling

SOC_CLND044

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – kommersiell köksväxtodling

10712

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – kommersiell köksväxtodling

CLND045

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – frilandsodling

SOC_CLND045

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – frilandsodling

10711

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – frilandsodling

CLND046

Blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor)

SOC_CLND046

Blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor) – utomhus

10810

Blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor) – utomhus

CLND047

Utsäde och sättplantor

SOC_CLND047

Utsäde och sättplantor

11000

Utsäde och sättplantor

CLND048

Andra grödor på åkermark som inte klassificeras på annat ställe

SOC_CLND048_083

Andra grödor på åkermark som inte klassificeras på annat ställe, inklusive under glas eller högt skydd som ger tillträde

11100

Andra grödor på åkermark

CLND083

Andra grödor på åkermark under glas eller högt skydd som ger tillträde

CLND049

Träda

SOC_CLND049

Träda

11200

Träda

CLND050

Permanent gräsmark

SOC_CLND050

Permanent gräsmark

 

CLND051

Betesmark och slåtteräng, utom naturlig betesmark

SOC_CLND051

Betesmark och slåtteräng, utom naturlig betesmark

30100

Betesmark och slåtteräng, utom naturlig betesmark

CLND052

Naturlig betesmark

SOC_CLND052

Naturlig betesmark

30200

Naturlig betesmark

CLND053

Permanent gräsmark som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag

SOC_CLND053

Permanent gräsmark som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag

30300

Permanent gräsmark som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag

CLND055

Frukt, bär och nötter (utom citrusfrukter, druvor och jordgubbar)

SOC_CLND055

Frukt, bär och nötter (utom citrusfrukter, druvor och jordgubbar)

 

 

 

SOC_CLND056_057

Fruktarter i tempererat klimat

 

CLND056

Kärnfrukter

SOC_CLND056

Kärnfrukter

40101

Kärnfrukter

CLND057

Stenfrukter

SOC_CLND057

Stenfrukter

40102

Stenfrukter

CLND058

Frukter från subtropiska och tropiska klimatzoner

SOC_CLND058

Frukter från subtropiska och tropiska klimatzoner

40115

Frukter från subtropiska och tropiska klimatzoner

CLND059

Bär (utom jordgubbar)

SOC_CLND059

Bär (utom jordgubbar)

40120

Bär (utom jordgubbar)

CLND060

Nötter

SOC_CLND060

Nötter

40130

Nötter

CLND061

Citrusfrukter

SOC_CLND061

Citrusfrukter

40200

Citrusfrukter

CLND062

Vindruvor

SOC_CLND062

Vindruvor

 

CLND063

Druvor för vinframställning

SOC_CLND063

Druvor för vinframställning

 

CLND064

Druvor för vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

SOC_CLND064

Druvor för vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

40411

Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

40451

Druvor avsedda för vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

CLND065

Druvor för vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

SOC_CLND065

Druvor för vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

40412

Vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

40452

Druvor avsedda för vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

CLND066

Druvor för vin som inte klassificeras på annat ställe (utom SUB/SGB)

SOC_CLND066

Druvor för vin som inte klassificeras på annat ställe (utom SUB/SGB)

40420

Andra viner

40460

Druvor avsedda för andra viner

CLND067

Bordsdruvor

SOC_CLND067

Bordsdruvor

40430

Bordsdruvor

CLND068

Druvor för russin

SOC_CLND068

Druvor för russin

40440

Druvor för russin

CLND069

Oliver

SOC_CLND069

Oliver

 

 

 

SOC_CLND069A

som normalt producerar bordsoliver

40310

Bordsoliver

 

 

SOC_CLND069B

som normalt producerar oliver för produktion av olivolja

40320

Oliver avsedda för framställning av olja (olivfrukter)

40330

Olivolja

CLND070

Plantskolor

SOC_CLND070

Plantskolor

40500

Plantskolor

CLND071

Andra permanenta grödor, inklusive andra permanenta grödor för livsmedelsproduktion

SOC_CLND071

Andra permanenta grödor

40600

Andra permanenta grödor

CLND072

Julgranar

SOC_CLND072

Julgranar

40610

– varav julgranar

CLND073

Köksträdgårdar

SOC_CLND073_085

Köksträdgårdar och annan utnyttjad jordbruksareal under glas eller högt skydd som ger tillträde, inte klassificerad på annat ställe

20000

Köksträdgårdar

CLND085

Annan utnyttjad jordbruksareal under glas eller högt skydd som ger tillträde, inte klassificerad på annat ställe

CLND079

Odlad svamp

SOC_CLND079

Odlad svamp

60000

Odlad svamp

CLND081

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar under glas eller högt skydd som ger tillträde

SOC_CLND081

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar under glas eller högt skydd som ger tillträde

10720

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar under glas eller högt skydd som ger tillträde

CLND082

Blommor och prydnadsväxter (utom plantskolor) under glas eller högt skydd som ger tillträde

SOC_CLND082

Blommor och prydnadsväxter (utom plantskolor) under glas eller högt skydd som ger tillträde

10820

Blommor och prydnadsväxter (utom plantskolor) under glas eller högt skydd som ger tillträde

CLND084

Permanenta grödor under glas eller högt skydd som ger tillträde

SOC_CLND084

Permanenta grödor under glas eller högt skydd som ger tillträde

40700

Permanenta grödor under glas eller högt skydd som ger tillträde

II. Boskap

CLVS001

Nötkreatur yngre än ett år

SOC_CLVS001

Nötkreatur yngre än ett år

210.

Nötkreatur av hankön och honkön yngre än ett år

CLVS003

Nötkreatur av hankön från ett år och yngre än två år

SOC_CLVS003

Nötkreatur av hankön från ett år och yngre än två år

220.

Nötkreatur av hankön från ett år och yngre än två år

CLVS004

Kvigor, från ett år och yngre än två år

SOC_CLVS004

Kvigor, från ett år och yngre än två år

230.

Kvigor, från ett år och yngre än två år

CLVS005

Nötkreatur av hankön, två år och äldre

SOC_CLVS005

Nötkreatur av hankön, två år och äldre

240.

Nötkreatur av hankön, två år och äldre

CLVS007

Kvigor, två år och äldre

SOC_CLVS007

Kvigor, två år och äldre

251.

Avelskvigor

 

252.

Slaktkvigor

CLVS008

Kor

SOC_CLVS008

Kor

 

CLVS009

Mjölkkor

SOC_CLVS009

Mjölkkor

261.

Mjölkkor

CLVS010

Andra kor än mjölkkor

SOC_CLVS010

Andra kor än mjölkkor

269.

Andra kor än mjölkkor

CLVS011

Buffelkor

SOC_CLVS011

Buffelkor

262.

Buffelmjölkkor

CLVS012

Får (alla åldrar)

SOC_CLVS012

Får (alla åldrar)

 

CLVS013

Avelsfår av honkön

SOC_CLVS013

Avelsfår av honkön

311.

Avelsfår av honkön

CLVS014

Övriga får

SOC_CLVS014

Övriga får

319.

Övriga får

CLVS015

Getter (alla åldrar)

SOC_CLVS015

Getter (alla åldrar)

 

CLVS016

Avelsgetter av honkön

SOC_CLVS016

Avelsgetter av honkön

321.

Avelsgetter av honkön

CLVS017

Övriga getter

SOC_CLVS017

Övriga getter

329.

Övriga getter

CLVS018

Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg

SOC_CLVS018

Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg

410.

Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg

CLVS019

Avelssuggor med en levande vikt på 50 kg eller mer

SOC_CLVS019

Avelssuggor med en levande vikt på 50 kg eller mer

420.

Avelssuggor med en levande vikt på 50 kg eller mer

CLVS020

Övriga grisar

SOC_CLVS020

Övriga grisar

491.

Slaktgrisar

 

499.

Övriga grisar

CLVS021

Slaktkycklingar

SOC_CLVS021

Slaktkycklingar

510.

Fjäderfä – slaktkycklingar

CLVS022

Värphöns

SOC_CLVS022

Värphöns

520.

Värphöns

CLVS023

Annat fjäderfä

SOC_CLVS023

Annat fjäderfä

530.

Annat fjäderfä

CLVS029

Avelskaniner av honkön

SOC_CLVS029

Avelskaniner av honkön

610.

Avelskaniner av honkön

CLVS030

Bin

SOC_CLVS030

Bin

700.

Bin

II.

Gruppkoder för flera variabler som ingår i IFS 2020:

P45.

Mjölkboskap = SO_CLVS001 (Nötkreatur yngre än ett år) + SO_CLVS004 (Kvigor, från ett år och yngre än två år) + SO_CLVS007 (Kvigor, två år och äldre) + SO_CLVS009 (Mjölkkor) + SO_CLVS011 (Buffelkor)

P46.

Nötkreatur = P45 (Mjölkboskap) + SO_CLVS003 (Nötkreatur av hankön från ett år och yngre än två år) + SO_CLVS005 (Nötkreatur av hankön, två år och äldre) + SO_CLVS010 (Andra kor än mjölkkor)

GL

Betesdjur = P46 (Nötkreatur) + SO_CLVS013 (Avelsfår av honkön) + SO_CLVS014 (Övriga får) + SO_CLVS016 (Avelsgetter av honkön) + SO_CLVS017 (Övriga getter)

Om GL = 0 SÅ

FCP1 Foder för försäljning = SO_CLND019 (Andra rotfrukter som inte klassificeras på annat ställe) + SO_CLND037 (Grönskörd från åkermark) + SO_CLND051 (Betesmark och slåtteräng, utom naturlig betesmark) + SO_CLND052 (Naturlig betesmark)

OCH

 

FCP4

Foder för betesdjur = 0

OCH

 

P17

Rotfrukter = SO_CLND017 (Potatis (inklusive utsädespotatis)) + SO_CLND018 (Sockerbetor (utom utsäde)) + SO_CLND019 (Andra rotfrukter som inte klassificeras på annat ställe)

Om GL > 0 SÅ

FCP1

Foder för försäljning = 0

OCH

 

FCP4

Foder för betesdjur = SO_CLND019 (Andra rotfrukter som inte klassificeras på annat ställe) + SO_CLND037 (Grönskörd från åkermark) + SO_CLND051 (Betesmark och slåtteräng, utom naturlig betesmark) + SO_CLND052 (Naturlig betesmark)

OCH

 

P17

Rotfrukter = SO_CLND017 (Potatis (inklusive utsädespotatis)) + SO_CLND018 (Sockerbetor (utom utsäde))

P151.

Spannmål utom ris = SO_CLND004 (Vanligt vete och spält) + SO_CLND005 (Durumvete) + SO_CLND006 (Råg och höstsädsblandningar (blandsäd)) + SO_CLND007 (Korn) + SO_CLND008 (Havre och vårsädsblandningar (andra sädesblandningar än blandsäd)) + SO_CLND009 (Majskorn och majskolvsblandning) + SO_CLND010_011_012 (Rågvete/triticale, durra/sorgum och annan spannmål som inte klassificeras på annat ställe (bovete, hirs, kanariefrö etc.))

P15.

Spannmål = P151 (spannmål utom ris) + SO_CLND013 (Ris)

P16.

Oljeväxtfröer = SO_CLND022 (Raps och rybs) + SO_CLND023 (Solrosfrön) + SO_CLND024 (Soja) + SO_CLND025(Oljelin (linfrö)) + SO_CLND026 (Andra oljeväxter som inte klassificeras på annat ställe)

P51.

Grisar = SO_CLVS018 (Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg) + SO_CLVS019 (Avelssuggor med en levande vikt på 50 kg eller mer) + SO_CLVS020 (Övriga grisar)

P52.

Fjäderfä = SO_CLVS021 (Slaktkycklingar) + SO_CLVS022 (Värphöns) + SO_CLVS023 (Annat fjäderfä)

P1.

Allmänna åkergrödor = P15 (Spannmål) + SO_CLND014 (Trindsäd och proteingrödor till mognad (inklusive utsäde och blandningar av spannmål och trindsäd till mognad)) + SO_CLND017 (Potatis (inklusive utsädespotatis)) + SO_CLND018 (Sockerbetor (utom utsäde)) + SO_CLND032 (Tobak) + SO_CLND033 (Humle) + SO_CLND030 (Bomull) + P16 (Oljeväxtfröer) + SO_CLND028 (Spånadslin) + SO_CLND029 (Hampa) + SO_CLND031 (Andra fiberväxter som inte klassificeras på annat ställe) + SO_CLND034 (Aromatiska växter, medicinalväxter och kryddväxter) + SO_CLND035_036 (Energigrödor och andra industrigrödor som inte klassificeras på annat ställe) + SO_CLND045 (Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – frilandsodling) + SO_CLND047 (Utsäde och sättplantor) + SO_CLND048_083 (Andra grödor på åkermark som inte klassificeras på annat ställe, inklusive under glas eller högt skydd som ger tillträde) + SO_CLND049 (Träda) + FCP1 (Foder för försäljning)

P2.

Trädgårdsodling = SO_CLND044 (Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – kommersiell köksväxtodling) + SO_CLND081 (Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar, under glas eller högt skydd som ger tillträde) + SO_CLND046 (Blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor)) + SO_CLND082 (Blommor och prydnadsväxter (utom plantskolor) under glas eller högt skydd som ger tillträde) + SO_CLND079 (Odlad svamp) + SO_CLND070 (Plantskolor)

P3.

Permanenta grödor = SO_CLND055 (Frukt, bär och nötter (utom citrusfrukter, druvor och jordgubbar)) + SO_CLND061 (Citrusfrukter) + SO_CLND069 (Oliver) + SO_CLND062 (Vindruvor) + SO_CLND071 (Andra permanenta grödor) + SO_CLND084(Permanenta grödor under glas)

P4.

Betesdjur och foder = GL (Betesdjur) + FCP4 (Foder till betesdjur)

P5.

Djur som föds upp med spannmål = P51 (Grisar) + P52 (Fjäderfä) + SO_CLVS029 (Avelskaniner av honkön)”

C.   DRIFTSINRIKTNING SOM AVSES I DEL A

Företag specialiserade på jordbruksgrödor

Allmän driftsinriktning

Huvudsaklig driftsinriktning

Särskild driftsinriktning

1.

Åkergrödor

15.

Spannmål, oljeväxtfrön och proteingrödor

151.

Spannmål (utom ris), oljefrö- och proteinväxter

152.

Ris

153.

En kombination av spannmål, oljefröväxter, proteingrödor och ris

 

16.

Åkergrödor, allmän produktion

161.

Rotfrukter

162.

En kombination av spannmål, oljefröväxter, proteingrödor och rotfrukter

163.

Frilandsgrönsaker

164.

Tobak

165.

Bomull

166.

En kombination av olika åkergrödor

2.

Trädgårdsodling

21.

Trädgårdsodling i växthus

211.

Grönsaksodling i växthus

212.

Odling av blommor och prydnadsväxter i växthus

213.

Odling av en kombination av grönsaker och växter i växthus

 

22.

Trädgårdsodling på friland

221.

Grönsaksodling på friland

222.

Odling av blommor och prydnadsväxter på friland

223.

Odling av en kombination av grönsaker och växter på friland

 

23.

Annan trädgårdsodling

231.

Svamp

232.

Plantskola

233.

Diverse trädgårdsodling

3.

Permanenta grödor

35.

Vinodling

351.

Kvalitetsvin

352.

Annat vin än kvalitetsvin

353.

Bordsdruvor

354.

Diverse vinodling

 

36.

Frukt och citrusfrukter

361.

Frukt (utom citrusfrukter, tropiska och subtropiska frukter och nötter)

362.

Citrusfrukter

363.

Nötter

364.

Tropiska och subtropiska frukter

365.

Frukt, citrusfrukter, tropiska och subtropiska frukter och nötter: blandad produktion

 

37.

Oliver

370.

Oliver

 

38.

En kombination av olika permanenta grödor

380.

En kombination av olika permanenta grödor

Företag specialiserade på animalieproduktion

Allmän driftsinriktning

Huvudsaklig driftsinriktning

Särskild driftsinriktning

4.

Betesdjur

45.

Mjölkboskap

450.

Mjölkboskap

 

46.

Nötkreatur – avel och uppfödning

460.

Nötkreatur – avel och uppfödning

 

47.

Nötkreatur – en kombination av mjölkboskap, avel och uppfödning

470.

Nötkreatur – en kombination av mjölkboskap, avel och uppfödning

 

48.

Får, getter och andra betesdjur

481.

Får

482.

En kombination av får och nötkreatur

483.

Getter

484.

Diverse betesdjur

5.

Djur som föds upp med spannmål

51.

Grisar

511.

Grisavel

512.

Uppfödning av grisar

513.

En kombination av avel och uppfödning av grisar

 

52.

Fjäderfän

521.

Värphöns

522.

Fjäderfäkött

523.

En kombination av värphöns och fjäderfäkött

 

53.

En kombination av olika djur som föds upp med spannmål

530.

En kombination av olika djur som föds upp med spannmål

Företag med blandad produktion

Allmän driftsinriktning

Huvudsaklig driftsinriktning

Särskild driftsinriktning

6.

Blandad vegetabilieproduktion

61.

Blandad vegetabilieproduktion

611.

En kombination av trädgårdsodling och permanenta grödor

612.

En kombination av åkergrödor och trädgårdsodling

613.

En kombination av åkergrödor och vinodling

614.

En kombination av åkergrödor och permanenta grödor

615.

Blandad vegetabilieproduktion, huvudsakligen åkergrödor

616.

Annan blandad vegetabilieproduktion

7.

Blandad animalieproduktion

73.

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen betesdjur

731.

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen mjölkboskap

732.

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen andra betesdjur än mjölkboskap

 

74.

Blandad animalieproduktion, huvudsakligen djur som föds upp med spannmål

741.

Blandad animalieproduktion: djur som föds upp med spannmål och mjölkboskap

742.

Blandad animalieproduktion: djur som föds upp med spannmål och andra betesdjur än mjölkboskap

8.

Kombinerad vegetabilie- och animalieproduktion

83.

En kombination av åkergrödor och betesdjur

831.

En kombination av åkergrödor och mjölkboskap

832.

En kombination av mjölkboskap och åkergrödor

833.

En kombination av åkergrödor och andra betesdjur än mjölkboskap

834.

En kombination av andra betesdjur än mjölkboskap och åkergrödor

 

84.

En kombination av vegetabilie- och animalieproduktion

841.

En kombination av åkergrödor och djur som föds upp med spannmål

842.

En kombination av permanenta grödor och betesdjur

843.

Biodling

844.

En kombination av blandad vegetabilie- och animalieproduktion

9.

Övriga

99.

Övriga

999.

Övriga


(1)  Variablerna SO_CLND019 (Andra rotfrukter som inte klassificeras på annat ställe), SO_CLND037 (Grönskörd från åkermark), SO_CLND049 (Träda), SO_CLND073_085 (Köksträdgårdar och annan utnyttjad jordbruksareal under glas eller högt skydd som ger tillträde, inte klassificerad på annat ställe), SO_CLND051 (Betesmark och slåtteräng, utom naturlig betesmark), SO_CLND052 (Naturlig betesmark), SO_CLND053 (Permanent gräsmark som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag), SO_CLVS001 (Nötkreatur yngre än ett år), SO_CLVS014 (Övriga får), SO_CLVS017 (Övriga getter) och SO_CLVS018 (Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg) används endast på vissa villkor (se punkt 5 i bilaga VI).


BILAGA II

Bilaga VIII till genomförandeförordning (EU) 2015/220 ska ändras på följande sätt:

1.

Tabell A ska ersättas med följande:

”Tabell A

Allmän information om företaget

Kategori av allmän information

Kod (*)


 

Kolumner

Informationsgrupp

ISJR-område

Underavdelning

Företagets löpnummer

Grad

Minuter

Nuts

Redovisningskontorets nummer

Datum

Jordbrukets vägningstal

Driftsinriktning

Ekonomisk storleksklass

Kod

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

ID

Identifiering av företaget

 

 

 

LO

Företagets belägenhet

 

 

 

AI

Räkenskapsinformation

 

 

 

TY

Typologi

 

 

 

CL

Klass

 

OT

Andra uppgifter om företaget

 


Kod (*)

Beskrivning

Grupp

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

10

Jordbruksföretagets nummer

ID

AID10R

AID10S

AID10H

20

Latitud

LO

ALO20DG

ALO20MI

30

Longitud

LO

ALO30DG

ALO30MI

40

NUTS3

LO

ALO40N

50

Redovisningskontor

AI

AAI50AO

60

Typ av räkenskaper

AI

AAI60C

70

Bokslutsdatum

AI

AAI70DT

80

Nationellt vägningstal beräknat av medlemsstaten

TY

ATY80W

90

Klassificering vid den tidpunkt då företaget valdes ut

TY

ATY90TF

ATY90ES

100

Annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruket

CL

ACL100C

110

Ägarkategori/ekonomiskt mål

CL

ACL110C

120

Rättslig ställning

CL

ACL120C

130

Företagarens (företagarnas) ansvarsnivå

CL

ACL130C

140

Ekologiskt jordbruk

CL

ACL140C

141

Sektorer inom ekologiskt jordbruk

CL

ACL141C

150

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)/skyddad geografisk beteckning (SGB)/garanterad traditionell specialitet (GTS)/bergsprodukt

CL

ACL150C

151

Sektorer med SUB/SGB/GTS/bergsprodukt

CL

ACL151C

160

Arealer med naturliga eller andra särskilda begränsningar.

CL

ACL160C

170

Höjd

CL

ACL170C

180

Strukturfondsområde

CL

ACL180C

190

Natura 2000-områden

CL

ACL190C

200

Område som omfattas av vattendirektivet (2000/60/EG)

CL

ACL200C

210

Bevattningssystem

OT

AOT210C

220

Betesdagar per djurenhet på allmänning

OT

AOT220C

230

Medlem i producentorganisationer

OT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOT230C

231

Producentorganisationernas ekonomiska relevans för jordbruket

OT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOT231C

232

Antal medlemmar i producentorganisationer

OT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOT232C

A.ID   Identifiering av företaget

När ett företag väljs ut för rapportering för första gången tilldelas det ett nummer. Företaget behåller detta nummer så länge som företaget deltar i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter. Ett nummer som har tilldelats ett företag kan aldrig tilldelas ett annat företag.

Om ett företag genomgår grundläggande ändringar, särskilt om det gäller uppdelning i två separata företag eller samgående med ett annat företag, ska företaget anses som ett nytt företag. I ett sådant fall tilldelas ett nytt nummer. En ändring av verksamhetens driftsinriktning föranleder inte byte av nummer. Ifall det kan uppstå sammanblandning med ett annat rapporterande företag om företaget behåller sitt nummer (t.ex. när nya regionala underindelningar skapas), bör numret bytas. Då ska en tabell som visar sambandet mellan gamla och nya nummer överlämnas till kommissionen.

Ett företagsnummer består av följande tre nummergrupper:

A.ID.10.R ISJR-område: ska anges med en kod som motsvarar koden enligt bilaga II till denna förordning.

A.ID.10.S Underavdelning: ska anges med en kod.

De underavdelningar som väljs ska grunda sig på det gemensamma systemet för klassificering av regioner ”Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter” (Nuts) som upprättats av Eurostat i samarbete med de nationella statistiska instituten.

Den berörda medlemsstaten ska överlämna en tabell till kommissionen där varje använd kod för underavdelning kopplas till motsvarande Nuts-regioner samt den region för vilken specifika värden för standardresultat beräknas.

A.ID.10.H Företagets löpnummer.

A.LO   Företagets belägenhet

Företagets belägenhet ska anges med två indikatorer – geografisk referens (latitud och longitud) och koden för territoriell enhet på Nuts 3-nivå.

A.LO.20 Latitud: Grader och minuter (inom ett spann på 5 minuter), kolumnerna DG och MI.

A.LO.30 Longitud: Grader och minuter (inom ett spann på 5 minuter), kolumnerna DG och MI.

A.LO.40.N Nuts 3-koden avser koden för den territoriella enhet där företaget är beläget. Den kod som anges ska vara den senaste versionen av koden enligt förordning (EG) nr 1059/2003.

A.AI   Räkenskapsinformation

A.AI.50.AO Redovisningskontorets nummer: ska anges med en kod.

I de enskilda medlemsstaterna ska varje redovisningskontor få ett unikt nummer. Det nummer som anges ska gälla för det redovisningskontor som har hanterat företagets uppgifter för det berörda räkenskapsåret.

A.AI.60.C Typ av räkenskaper: ska anges med en kod som beskriver typen av räkenskaper som används i jordbruksföretaget. Följande koder ska användas:

1.

Dubbel bokföring.

2.

Enkel bokföring.

3.

Ingen.

A.AI.70.DT Bokslutsdatum: ska anges i formatet ”ÅÅÅÅ-MM-DD”, exempelvis 2009-06-30 eller 2009-12-31.

A.TY   Typologi

A.TY.80.W Jordbrukets nationella vägningstal: ska anges som värdet på den extrapoleringsfaktor som beräknats av medlemsstaten. Värdena ska uttryckas med två decimaler.

A.TY.90.TF Driftsinriktning vid den tidpunkt då företaget valdes ut: ska anges som en kod för driftsinriktning i enlighet med bilaga IV till denna förordning vid den tidpunkt då företaget valdes ut för det berörda räkenskapsåret.

A.TY.90.ES Ekonomisk storlek vid den tidpunkt då företaget valdes ut: ska anges med en kod för företagets ekonomiska storleksklass i enlighet med bilaga V till denna förordning vid den tidpunkt då företaget valdes ut för det berörda räkenskapsåret.

A.CL   Klass

A.CL.100.C Annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till företaget: ska anges som ett procentintervall för den del av den totala omsättningen (1) i företagsredovisningen som kommer från annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till företaget. Följande koder ska användas:

1.

≥ 0 till ≤ 10 % (marginell andel)

2.

> 10 % till ≤ 50 % (medelstor andel)

3.

> 50 % till < 100 % (betydande andel)

A.CL.110.C Ägarkategori/ekonomiskt mål: ska anges med en kod som indikerar företagets ägarskap och ekonomiska mål. Följande koder ska användas:

1.

Familjejordbruk: företaget använder företagarens/företagarnas eller driftsledarens/driftsledarnas och dennes/dessas familjs arbetskraft och kapital och dessa får vinsten från den ekonomiska verksamheten.

2.

Partnerskap: företagets produktion sköts av flera medlemmar, av vilka minst någon arbetar som oavlönad arbetskraft. Vinsten går till partnerskapet.

3.

Vinstdrivande företag: vinsten används till utdelning till aktieägarna. Jordbruket ägs av företaget.

4.

Icke-vinstdrivande företag: vinsten används primärt för att upprätthålla sysselsättningen eller för liknande sociala ändamål. Jordbruket ägs av företaget.

A.CL.120.C Rättslig ställning: ska anges med en kod som indikerar om jordbruket är en juridisk person eller inte. Följande koder ska användas:

0.

Falskt.

1.

Sant.

A.CL.130.C Företagarens (företagarnas) ansvarsnivå: ska anges med en kod som indikerar (huvud)företagarens grad av ekonomiskt ansvar. Följande koder ska användas:

1.

Fullt.

2.

Delvis.

A.CL.140.C Ekologiskt jordbruk: ska anges med en kod som indikerar huruvida företaget tillämpar ekologiska produktionsmetoder i enlighet med förordning (EG) nr 834/2007 (2), särskilt artiklarna 4 och 5. Följande koder ska användas:

1.

Företaget tillämpar inte ekologiska produktionsmetoder.

2.

Företaget tillämpar endast ekologiska produktionsmetoder.

3.

Företaget tillämpar både ekologiska och andra produktionsmetoder.

4.

Företaget håller på att ställa om till ekologiska produktionsmetoder.

A.CL.141.C Sektorer inom ekologiskt jordbruk: ska anges i fråga om företag som tillämpar både ekologiska och andra produktionsmetoder för att indikera de produktionssektorer där företaget tillämpar endast ekologiska produktionsmetoder (det är tillåtet att ange flera alternativ). De nedan uppräknade koderna ska användas. Om företaget tillämpar både ekologiska och andra produktionsmetoder för alla produktionssektorer ska koden ”Inte tillämpligt” användas.

0.

Inte tillämpligt

31.

Spannmål

32.

Oljeväxtfrön och proteingrödor

33.

Frukt och grönsaker (inklusive citrusfrukter, exklusive oliver)

34.

Oliver

35.

Vinodlingar

36.

Nötkött

37.

Komjölk

38.

Griskött

39.

Får och getter (mjölk och kött)

40.

Fjäderfäkött

41.

Ägg

42.

Övriga sektorer

A.CL.150.C Skyddad ursprungsbeteckning/skyddad geografisk beteckning/garanterad traditionell specialitet/bergsprodukt: ska anges med en kod som indikerar huruvida företaget producerar jordbruksprodukter och/eller livsmedel märkta med skyddad ursprungsbeteckning (SUB), skyddad geografisk beteckning (SGB), garanterad traditionell specialitet (GTS) eller ”bergsprodukt” eller om företaget producerar jordbruksprodukter som enligt uppgift används för framställning av livsmedel med SUB/SGB/GTS eller ”bergsprodukt” i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (3). Följande koder ska användas:

1.

Företaget producerar inte produkter eller livsmedel märkta med SUB/SGB/GTS eller ”bergsprodukt” eller någon annan produkt som enligt uppgift används för att producera livsmedel märkta med SUB/SGB/GTS eller ”bergsprodukt”.

2.

Företaget producerar endast produkter eller livsmedel märkta med SUB/SGB/GTS eller ”bergsprodukt” eller andra produkter som enligt uppgift används för att producera livsmedel märkta med SUB/SGB/GTS eller ”bergsprodukt”.

3.

Företaget producerar vissa produkter eller livsmedel märkta med SUB/SGB/GTS eller ”bergsprodukt” eller vissa produkter som enligt uppgift används för att producera livsmedel märkta med SUB/SGB/GTS eller ”bergsprodukt”.

A.CL.151.C Sektorer med skyddad ursprungsbeteckning/skyddad geografisk beteckning/garanterad traditionell specialitet/bergsprodukt: ska anges med en sektorskod i fall där större delen av produktionen inom vissa specifika sektorer består av produkter eller livsmedel med SUB, SGB, GTS eller ”bergsprodukt” eller produkter som enligt uppgift används för att producera livsmedel med SUB, SGB, GTS eller ”bergsprodukt” (det är tillåtet att ange flera alternativ). De nedan uppräknade koderna ska användas. Om företaget producerar vissa produkter eller livsmedel med SUB, SGB, GTS eller ”bergsprodukt” eller vissa produkter som enligt uppgift används för att producera livsmedel med SUB, SGB, GTS eller ”bergsprodukt”, men denna produktion inte gäller större delen av produktionen inom den berörda sektorn, ska koden ”Inte tillämpligt” användas.

0.

Inte tillämpligt

31.

Spannmål

32.

Oljeväxtfrön och proteingrödor

33.

Frukt och grönsaker (inklusive citrusfrukter, exklusive oliver)

34.

Oliver

35.

Vinodlingar

36.

Nötkött

37.

Komjölk

38.

Griskött

39.

Får och getter (mjölk och kött)

40.

Fjäderfäkött

41.

Ägg

42.

Övriga sektorer

Posterna A.CL.150.C skyddad ursprungsbeteckning/skyddad geografisk beteckning/garanterad traditionell specialitet/bergsprodukt och A.CL.151.C är frivilliga för medlemsstaterna. Om en medlemsstat väljer att fylla i dem, ska uppgift ges för alla jordbruk i urvalet i medlemsstaten. Om A.CL.150.C tillämpas ska även A.CL.151.C tillämpas.

A.CL.160.C Arealer med naturliga eller andra särskilda begränsningar: ska anges med en kod som indikerar huruvida större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i områden som omfattas av artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (4). I de medlemsstater där avgränsningen av områden med väsentliga naturliga begränsningar i enlighet med artikel 32.3 i förordning (EU) nr 1305/2013 inte ännu är slutförd görs en hänvisning till de områden som var stödberättigande enligt artikel 36 a ii i förordning (EG) nr 1698/2005 under programperioden för 2007–2013. Följande koder ska användas:

1.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett område med naturliga och andra särskilda begränsningar i enlighet med artikel 32 i förordning (EU) nr 1305/2013 eller i ett område som var stödberättigande enligt artikel 36 a ii i förordning (EG) nr 1698/2005 under programperioden för 2007–2013 i de medlemsstater där avgränsningen i enlighet med artikel 32.3 i förordning (EU) nr 1305/2013 ännu inte är slutförd.

21.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett område som har väsentliga naturliga begränsningar i enlighet med artikel 32.3 i förordning (EU) nr 1305/2013.

22.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett område som påverkas av särskilda begränsningar i enlighet med artikel 32.4 i förordning (EU) nr 1305/2013.

23.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett område som var stödberättigande enligt artikel 36 a ii i förordning (EG) nr 1698/2005 under programperioden för 2007–2013 i de medlemsstater där avgränsningen i enlighet med artikel 32.3 i förordning (EU) nr 1305/2013 ännu inte är slutförd.

3.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett bergsområde i enlighet med artikel 32.2 i förordning (EU) nr 1305/2013.

5.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett utfasningsområde i enlighet med artikel 31.5 i förordning (EU) nr 1305/2013.

A.CL.170.C Höjd: ska anges som en kod som indikerar höjden över havet, enligt följande:

1.

Huvuddelen av företaget ligger i en zon < 300 m ö.h.

2.

Huvuddelen av företaget ligger i zonen 300–600 m ö.h.

3.

Huvuddelen av företaget ligger i en zon > 600 m ö.h.

4.

Data finns inte att tillgå.

A.CL.180.C Strukturfondsområde: ska anges med en kod som indikerar huruvida större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i områden som omfattas av artikel 90.2 a, b och c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (5). Följande koder ska användas:

1.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i en mindre utvecklad region i enlighet med förordning (EU) nr 1303/2013, särskilt artikel 90.2 a.

2.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i en mer utvecklad region i enlighet med förordning (EU) nr 1303/2013, särskilt artikel 90.2 c.

3.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i en övergångsregion i enlighet med artikel 90.2 b i förordning (EU) nr 1303/2013.

A.CL.190.C Natura 2000-område: ska anges med en kod som indikerar huruvida större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i områden som berörs av rådets direktiv 79/409/EEG (6) och 92/43/EEG (7) (Natura 2000). Följande koder ska användas:

1.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är inte belägen i ett område som är stödberättigande för Natura 2000-betalningar.

2.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett område som är stödberättigande för Natura 2000-betalningar.

A.CL.200.C Område som omfattas av vattendirektivet (direktiv 2000/60/EG): ska anges med en kod som indikerar huruvida större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i områden som berörs av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (8). Följande koder ska användas:

1.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är inte belägen i ett område som är stödberättigande för betalningar kopplade till direktiv 2000/60/EG.

2.

Större delen av företagets utnyttjade jordbruksareal är belägen i ett område som är stödberättigande för betalningar kopplade till direktiv 2000/60/EG.

A.OT   Andra uppgifter om företaget

A.OT.210.C Bevattningssystem: ska anges som en kod som indikerar det huvudsakliga bevattningssystem som används i jordbruket:

0.

Inte tillämpligt (ingen bevattning)

1.

Areal

2.

Sprinkler

3.

Droppbevattning

4.

Övriga

A.OT.220.C Betesdagar per djurenhet på allmänning: ska anges som antalet betesdagar per djurenhet på allmänning som används av företaget.

A.OT.230.C Medlem i producentorganisationer: uppgift om huruvida jordbruket (företagaren/företagarna eller driftsledaren/driftsledarna) är medlem i en producentorganisation som delar kostnader och/eller främjar saluföring av jordbruksprodukter och, om så är fallet, vilka av jordbrukets produkter som saluförs av producentorganisationen (samtliga sektorer som omfattas av de producentorganisationer som jordbruket är medlem i ska anges). I denna undersökning avses med producentorganisationer alla typer av organisationer som har bildats på producenters initiativ i syfte att bedriva gemensam verksamhet inom en viss sektor (horisontellt samarbete). Producentorganisationerna måste styras av producenter och kan anta olika rättsliga former, t.ex. jordbrukskooperativ, jordbrukarorganisationer eller privata företag med producenter som aktieägare. (Erkännande av producentorganisationen i enlighet med artiklarna 152 eller 161 i förordning (EU) nr 1308/2013 krävs.)

0.

Inte medlem i en producentorganisation

Medlem i en producentorganisation för att dela kostnader för produktion, administration och investeringar, och/eller medlem i en producentorganisation för att saluföra följande av jordbrukets produkter:

31.

Spannmål

32.

Oljeväxtfrön och proteingrödor

33.

Frukt och grönsaker (inklusive citrusfrukter, exklusive oliver)

34.

Oliver

35.

Vinodlingar

36.

Nötkött

37.

Komjölk

38.

Griskött

39.

Får och getter (mjölk och kött)

40.

Fjäderfäkött

41.

Ägg

42.

Övriga sektorer

A.OT.231.C Producentorganisationernas ekonomiska relevans för jordbruket: uppgift om andelen av jordbrukets sammanlagda produktion (total försäljning), sett till värde, som saluförs genom producentorganisationerna.

1.

≥ 0 till ≤ 10 % (marginell andel)

2.

> 10 % till ≤ 50 % (medelstor andel)

3.

> 50 % till < 100 % (betydande andel)

A.OT.232.C Antal medlemmar i producentorganisationer: uppgift om storleken på den huvudsakliga producentorganisation i vilken jordbruket (företagaren/företagarna eller driftsledaren/driftsledarna) är medlem, dvs. i den producentorganisation som saluför större delen av jordbrukets produktion (sett till värde).

1.

Producentorganisationen har färre än 10 medlemmar

2.

Producentorganisationen har 10 till färre än 20 medlemmar

3.

Producentorganisationen har 20 till färre än 50 medlemmar

4.

Producentorganisationen har 50 till färre än 100 medlemmar

5.

Producentorganisationen har 100 till färre än 500 medlemmar

6.

Producentorganisationen har 500 till färre än 1000 medlemmar

7.

Producentorganisationen har 1000 eller fler medlemmar

Det är obligatoriskt att lämna in de uppgifter som avser variablerna A.OT.230.C, A.OT.231.C och A.OT.232.C från och med räkenskapsåret 2023. Medlemsstaterna får dock undantas från kravet på att lämna in uppgifter avseende vissa eller samtliga dessa variabler om de lämnar in en vederbörligen motiverad begäran senast den 31 maj 2021. Kommissionens avdelningar kommer att granska motiveringarna och besluta om undantaget. Medlemsstater som beviljats undantag får ompröva sitt val och informera kommissionen i enlighet med detta. Medlemsstater får på frivillig basis lämna in uppgifter avseende variablerna A.OT.230.C, A.OT.231.C och A.OT.232.C från och med räkenskapsåret 2021.

KOLUMNER I TABELL A

Kolumn R avser ISJR-område, kolumn S underavdelning, kolumn H företagets löpnummer, kolumn DG grader, kolumn MI minuter, kolumn N Nuts, kolumn AO redovisningskontorets nummer, kolumn DT datum, kolumn W jordbrukets vägningstal, kolumn TF jordbrukets driftsinriktning, kolumn ES ekonomisk storleksklass och kolumn C kod. ”

2.

Tabell C ska ersättas med följande:

”Tabell C

Arbetskraft

Arbetskraftskategori

Kod (*)


 

Informationsgrupp

Kolumner

Allmänt

Totalt arbete i företaget (jordbruksarbete och arbete för annan inkomstbringande verksamhet [OGA] med direkt anknytning till företaget)

Andel annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruket

Antal personer

Kön

Födelseår

Driftsledarens lantbruksutbildning

Årsarbetstid

Antal årsarbetsenheter (AWU)

Procentandel av årsarbetstiden

Procentandel av årsarbetsenheter

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

Heltal

Ange kod

Fyra siffror

Ange kod

(timmar)

(årsarbetsenheter)

%

%

UR

Oavlönad fast

 

 

 

 

 

 

 

 

UC

Oavlönad tillfällig

 

 

PR

Avlönad fast

 

 

 

 

 

 

 

 

PC

Avlönad tillfällig

 

 


Kod (*)

Beskrivning

Grupp

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

10

Företagare/driftsledare

UR

 

 

 

 

 

 

20

Företagare/ej driftsledare

UR

 

 

 

 

 

30

Driftsledare/ej företagare

UR

 

 

 

 

 

 

40

Företagarens make/maka/partner (företagarnas makar/makor/partner)

UR

 

 

 

 

 

50

Annan

UR, PR

 

 

 

 

 

60

Tillfällig arbetskraft

UC, PC

 

 

70

Övriga driftsledare

PR

 

 

 

 

 

 

Med arbetskraft avses samtliga personer som under räkenskapsåret har deltagit i arbetet i jordbruket. Däremot ingår inte personer som har utfört sådant arbete för annan persons eller annat företags räkning (köpta tjänster i jordbruket för vilka kostnaderna anges i tabell H med kod 1020).

När det gäller ömsesidig hjälp mellan företag, där hjälpen består av utbyte av arbetskraft och den givna hjälpen i princip är likvärdig med den mottagna hjälpen, ska arbetskraftens faktiska arbetstid och alla relaterade löner anges i företagsredovisningen.

Den erhållna hjälpen kan även kompenseras i annan form (t.ex. hjälp i form av arbete kompenseras genom tillhandahållande av maskiner). Om utbytet av tjänster görs i liten skala, anges inga uppgifter i företagsredovisningen (i ovanstående exempel anges inte den mottagna hjälpen under arbetskraft, men i kostnaderna för maskiner ska kostnaderna för att göra utrustningen tillgänglig redovisas). Om utbytet av tjänster sker i stor skala, ska något av följande förfaranden följas:

a)

Om hjälpen erhålls i form av arbete och kompenseras med en annan typ av tjänst (t.ex. tillhandahållande av maskiner) registreras den mottagna arbetstiden som avlönat jordbruksarbete (grupp PR eller PC beroende på om arbetskraften är fast anställd i jordbruket eller anställd på annat sätt); värdet av den mottagna hjälpen registreras både som produktion under motsvarande kategori i övriga tabeller (i detta exempel tabell L kod 2010 ”Arbete på entreprenad”) och som kostnader (i tabell H kod 1010 ”Löner och sociala avgifter”).

b)

Om hjälpen ges i form av arbete och kompenseras med en annan typ av tjänst (t.ex. tillhandahållande av maskiner) beaktas inte arbetstid och relaterade löner, utan den erhållna tjänstens värde registreras i motsvarande kategori i en annan tabell (i detta exempel tabell H kod 1020 ”Kontraktsarbete och maskinhyror”).

Man skiljer mellan följande informationskategorier och typer av arbetskraft:

C.UR

Oavlönad fast arbetskraft

Oavlönad arbetskraft eller arbetskraft som erhåller lägre ersättning (kontant eller i naturaförmåner) än vad som normalt betalas för utförda tjänster (sådana utgifter ska inte upptas som kostnader i jordbruket) och som under räkenskapsåret har arbetat i företaget (utanför normala helger) under minst en hel dag per vecka.

En person som är fast anställd men som av särskilda skäl endast har arbetat i företaget en kort tid under räkenskapsåret upptas ändå (med de faktiskt arbetade timmarna) under fast anställd arbetskraft.

Följande eller liknande fall kan förekomma:

a)

Särskilda produktionsförhållanden inom företaget som innebär att arbetskraften inte behövs under hela året, t.ex. oliv- eller vinodling, jordbruk som är specialiserat på säsongsbetonad uppfödning av boskap eller har produktion av frukt och grönsaker på friland.

b)

Frånvaro från arbetet, förutom vid normala helger, på grund av militärtjänst, sjukdom, olycksfall, föräldraledighet, tjänstledighet osv.

c)

En anställning vid företaget påbörjas eller avslutas under året.

d)

Totalt avbrott av arbetet i företaget på grund av olycka (översvämning, brand osv.).

Följande kategorier finns:

C.UR.10

Företagare/driftsledare

En person som har det juridiska och ekonomiska ansvaret för företaget och som sköter den dagliga driften. Vid arrende där arrendatorn betalar med en del av sin egen produktion anges arrendatorn som företagare och driftsledare.

C.UR.20

Företagare/ej driftsledare

En person som har det juridiska och ekonomiska ansvaret för företaget men som inte sköter den dagliga driften.

C.UR.30

Driftsledare/ej företagare

En person som sköter den dagliga driften i företaget utan att ha det juridiska och ekonomiska ansvaret.

C.UR.40

Företagarens make/maka/partner (företagarnas makar/makor/partner)

C.UR.50

Övrig oavlönad fast arbetskraft

Oavlönad fast arbetskraft som inte ingår i de föregående kategorierna omfattar även förmän och arbetsledare som inte ansvarar för hela jordbrukets drift.

C.UC

Oavlönad tillfällig arbetskraft

C.UC.60

Oavlönad arbetskraft som inte har arbetat regelbundet i företaget under räkenskapsåret upptas under denna kategori.

C.PR

Avlönad fast arbetskraft

Arbetskraft som är normalt avlönad (kontant och/eller i naturaförmåner) i förhållande till de utförda tjänsterna och som under räkenskapsåret (utanför normala helger) arbetat i företaget minst en hel dag per vecka.

Följande kategorier ska anges:

C.PR.70

Driftsledare

Avlönad person som sköter företagets dagliga drift.

C.PR.50

Övriga

All fast avlönad arbetskraft (bortsett från företagets avlönade driftsledare) upptas under denna grupp. Här ingår även förmän och arbetsledare som inte ansvarar för hela jordbrukets drift.

C.PC

Avlönad tillfällig arbetskraft

C.PC.60

Avlönad arbetskraft som inte arbetat regelbundet i företaget under räkenskapsåret (bl.a. arbetstagare med ackordslön) upptas i denna kategori.

KOLUMNER I TABELL C

Antal personer (kolumn P)

Om det finns flera företagare kan det finnas mer än en make/maka/partner. Antalet makar/partner och antalet personer ska anges i de kategorier där de kan ingå (kategorierna 40 och 50 i kategorierna ”oavlönad fast arbetskraft” UR eller ”avlönad fast arbetskraft” PR).

Kön (kolumn G)

Kön ska endast anges för företagare och/eller driftsledare, i de kategorier där de kan ingå (kategorierna 10 till 30 och 70 i grupperna ”oavlönad fast arbetskraft” UR eller ”avlönad fast arbetskraft” PR). Kön anges genom ett kodnummer enligt följande:

1.

Man

2.

Kvinna

Födelseår (kolumn B)

Födelseår (fyra siffror) ska endast anges för företagare och/eller driftsledare (kategorierna 10 till 30 och 70 i kategorierna ”oavlönad fast arbetskraft” UR eller ”avlönad fast arbetskraft” PR).

Driftsledarens lantbruksutbildning (kolumn T)

Lantbruksutbildning ska endast anges för företagare och/eller driftsledare (kategorierna 10, 30 och 70 i grupperna ”oavlönad fast arbetskraft” UR eller ”avlönad fast arbetskraft” PR). Lantbruksutbildningen anges genom ett kodnummer enligt följande:

1.

Endast praktisk lantbrukserfarenhet.

2.

Grundläggande lantbruksutbildning.

3.

Högre lantbruksutbildning.

Årsarbetstid (kolumn Y1)

Arbetstiden ska anges i timmar för alla grupper och kategorier. Den ska avse den tid som faktiskt har använts på arbete i företaget. När det gäller arbetstagare med nedsatt kapacitet ska arbetstiden anpassas i proportion till kapaciteten. Arbetstiden för arbetskraft med ackordslön beräknas genom att den totalsumma som betalts för arbetet delas med timlönen för en timanställd arbetstagare.

Total arbetskraft: antal årsarbetsenheter (kolumn W1)

Den fast anställda arbetskraften konverteras till ett antal årsarbetsenheter. Antalet årsarbetsenheter registreras inte för tillfällig arbetskraft (både oavlönad tillfällig och avlönad tillfällig arbetskraft). En årsarbetsenhet motsvarar en person som arbetar heltid i företaget. En person kan inte överskrida en årsarbetsenhet, även om den faktiska arbetstiden överstiger den normala årliga arbetstiden i den berörda regionen och i samma typ av företag. En person som inte arbetar hela året i företaget representerar en del av en årsarbetsenhet. Årsarbetsenheten för varje sådan person erhålls genom att personens faktiska årliga arbetstid delas med den normala årliga arbetstiden för en heltidsanställd i den berörda regionen och i samma typ av företag.

När det gäller arbetstagare med nedsatt kapacitet ska antalet årsarbetsenheter anpassas i proportion till kapaciteten.

Andelen arbete för annan inkomstbringande verksamhet som en procentandel av årsarbetstiden (kolumn Y2)

Andelen arbete för annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till företaget är en obligatorisk uppgift bara för tillfällig arbetskraft (både oavlönad och avlönad tillfällig arbetskraft). Uppgiften är frivillig för företagarens make/maka/partner (företagarnas makar/makor/partner), övrig oavlönad fast arbetskraft och övrig avlönad fast arbetskraft. För varje berörd kategori (40, 50, 60) anges andelen i procent av antalet arbetade timmar under räkenskapsåret.

Andelen arbete för annan inkomstbringande verksamhet som en procentandel av årsarbetsenheter (kolumn W2)

Årsandelen arbete för annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till företaget är en obligatorisk uppgift för alla kategorier av arbetstagare utom tillfällig arbetskraft (både oavlönad tillfällig arbetskraft och avlönad tillfällig arbetskraft). Den anges som en procentandel av årsarbetsenheten för varje kategori.

Arbete i jordbruksföretaget

Arbetet i jordbruksföretaget omfattar allt arbete som gäller organisering, övervakning och utförande (både manuellt arbete och förvaltning) som görs i anknytning till jordbruksföretagets jordbruksarbete och det arbete som är relaterat till annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till företaget:

Jordbruksföretagets jordbruksarbete består av

ekonomisk planering och förvaltning (inköp och försäljning för jordbruket, bokföring osv.),

markarbete (plöjning, sådd, skörd, underhåll av fruktträdgårdar osv.),

boskapsskötsel (beredning av foder, utfodring av djur, mjölkning, skötsel av boskap osv.),

beredning av produkter för marknaden, lagerhållning, direktförsäljning av jordbruksprodukter, bearbetning av jordbruksprodukter för egen förbrukning, produktion av vin och olivolja,

underhåll av byggnader, maskiner, utrustning, häckar, diken osv.,

företagets egna transporter utförda av företagets arbetskraft.

Andel annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruket:

Arbete på entreprenad (där jordbruksföretagets produktionsmedel används).

Turism, uthyrning och arrangemang av fritidsaktiviteter.

Bearbetning av jordbruksprodukter (oavsett om råvaran produceras i företaget eller köps utifrån), t.ex. ost, smör, köttprodukter osv.

Produktion av förnybar energi.

Skogsbruk och träförädling.

Övrigt (pälsdjur, grön omsorg [Care Farming], hantverk, vattenbruk osv.).

Som arbete i jordbruksföretagets räknas inte

arbete för tillverkning av anläggningstillgångar (anläggning eller större reparationer av byggnader eller maskiner, plantering av fruktträdgårdar, rivning av byggnader, avverkning av fruktträd osv.),

arbete som utförs för företagarens/företagarnas eller driftsledarens/driftsledarnas hushåll.”

3.

I tabell I ska tabellen avseende kategori av gröda ersättas med följande:

”Kod (*)

Beskrivning

Spannmål till mognad (inklusive utsäde)

10110

Vanligt vete och spält

10120

Durumvete

10130

Råg och höstsädsblandningar (blandsäd)

10140

Korn

10150

Havre och vårsädsblandningar (andra sädesblandningar än blandsäd)

10160

Majskorn och majskolvsblandning

10170

Ris

10190

Rågvete/triticale, durra/sorgum och annan spannmål som inte klassificeras på annat ställe (bovete, hirs, kanariefrö etc.)

Trindsäd och proteingrödor till mognad (inklusive utsäde och blandningar av spannmål och trindsäd till mognad)

10210

Foderärter, åkerbönor och sötlupiner

10220

Linser, kikärter och vicker

10290

Övriga proteingrödor

Rotfrukter och knölar

10300

Potatis (även tidig potatis och utsädespotatis)

10310

varav potatis för framställning av stärkelse

10390

varav övrig potatis

10400

Sockerbetor (utom utsäde)

10500

Andra rotfrukter, foderbetor och foderplantor av arter av kål (Brassicae) som odlas för roten eller stjälken samt andra foderrotfrukter och foderknölar som inte klassificeras på annat ställe

Industrigrödor

10601

Tobak

10602

Humle

10603

Bomull

10604

Raps och rybs

10605

Solrosfrön

10606

Soja

10607

Oljelin (linfrö)

10608

Andra oljeväxter som inte klassificeras på annat ställe

10609

Spånadslin

10610

Hampa

10611

Andra fiberväxter som inte klassificeras på annat ställe

10612

Aromatiska växter, medicinalväxter och kryddväxter

10613

Sockerrör

10690

Energigrödor och andra industrigrödor som inte klassificeras på annat ställe

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar:

Färska grönsaker, meloner och jordgubbar – utomhus eller under lågt skydd (som inte ger tillträde)

10711

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – frilandsodling

10712

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar – kommersiell köksväxtodling

10720

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar under glas eller högt skydd som ger tillträde

Uppgifter för alla underrubriker av ”Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar”

10731

Blomkål och broccoli

10732

Huvudsallat

10733

Tomater

10734

Sockermajs

10735

Lök

10736

Vitlök

10737

Morötter

10738

Jordgubbar

10739

Meloner

10790

Andra grönsaker

Blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor)

10810

Blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor) – utomhus

10820

Blommor och prydnadsväxter (utom plantskolor) under glas eller högt skydd som ger tillträde

Uppgifter för alla underrubriker av ”Blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor)”

10830

Blomsterlökar, rotknölar och stamknölar

10840

Snittblommor och blomknoppar

10850

Blommor och prydnadsväxter

Grödor som skördas som grönfoder

10910

Slåtter- och betesvall

Andra grödor som skördas som grönfoder

10921

Grönmajs

10922

Baljväxter till grönskörd

10923

Andra växter och spannmålsgrödor till grönskörd som inte klassificeras på annat ställe

Utsäde och sättplantor och andra grödor på åkermark

11000

Utsäde och sättplantor

11100

Andra grödor på åkermark

Träda

11200

Träda

Köksträdgårdar

20000

Köksträdgårdar

Permanent gräsmark

30100

Betesmark och slåtteräng, utom naturlig betesmark

30200

Naturlig betesmark

30300

Permanent gräsmark som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag

Permanenta grödor

Fruktarter:

40101

Kärnfrukter

40111

varav äpplen

40112

varav päron

40102

Stenfrukter

40113

varav persikor och nektariner

40115

Frukter från subtropiska och tropiska klimatzoner

40120

Bär (utom jordgubbar)

40130

Nötter

Citrusodlingar

40200

Citrusfrukter

40210

varav apelsiner

40230

varav citroner

Olivodlingar

40310

Bordsoliver

40320

Oliver avsedda för framställning av olja (olivfrukter)

40330

Olivolja

40340

Biprodukter från olivodling

Vinodlingar

40411

Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

40412

Vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

40420

Andra viner

40430

Bordsdruvor

40440

Druvor för russin

40451

Druvor avsedda för vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

40452

Druvor avsedda för vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

40460

Druvor avsedda för andra viner

40470

Diverse produkter från vinodling: druvmust, druvjuice, konjak, vinäger och annat som framställs i jordbruksföretaget

40480

Biprodukter från vinodling (pressrester och liknande)

Plantskolor, andra permanenta grödor, permanenta grödor under glas eller högt skydd som ger tillträde och nyplanteringar

40500

Plantskolor

40600

Andra permanenta grödor

40610

varav julgranar

40700

Permanenta grödor under glas eller högt skydd som ger tillträde

40800

Nyplanteringar

Annan mark

50100

Outnyttjad jordbruksmark

50200

Skogsmark

50210

varav skottskogar med kort omloppstid

50900

Annan mark (mark som upptas av byggnader, gårdsplaner, vägar, vattendrag, stenbrott, ofruktbar mark, berg osv.)

60000

Odlad svamp

Övriga produkter och intäkter

90100

Intäkter från uthyrning av jordbruksmark

90200

Ersättning genom skördeförsäkring som inte kan fördelas på särskilda grödor

90300

Biprodukter från grödor andra än från oliver och vin

90310

Halm

90320

Sockerbetsblast

90330

Övriga biprodukter

90900

Övrigt”


(1)  Se bilaga VII till denna förordning.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

(6)  Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (EGT L 103, 25.4.1979, s. 1).

(7)  Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).