30.10.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 360/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/1588

av den 25 juni 2020

om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 genom fastställande av volymtröskelvärden för tantalmalm eller niobmalm, även anrikad, guldmalm, även anrikad, tennoxider och tennhydroxider, tantalater samt tantalkarbider

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (1), särskilt artikel 1.4, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till förordning (EU) 2017/821 innehåller en förteckning över de mineral och metaller som omfattas av förordningens tillämpningsområde och fastställer vissa årliga importvolymtrösklar för de aktuella mineralen och metallerna.

(2)

I enlighet med artikel 1.3 i förordning (EU) 2017/821 är förordningen inte tillämplig på unionsimportörer vars årliga importvolymer för varje mineral eller metall i fråga ligger under de volymtröskelvärden som fastställs i bilaga I till förordningen. Volymtröskelvärdena har fastställts till en nivå som säkerställer att minst 95 % av de totala importerade volymerna till unionen av varje mineral och metall är föremål för unionsimportörernas skyldigheter enligt förordningen.

(3)

När förordningen antogs 2017 hade KN-numren inte den nödvändiga detaljnivån för fem av de mineral och metaller som anges i bilaga I. Det fanns därför inga importuppgifter för de aktuella mineralen och metallerna och det återstår således att fastställa fem volymtröskelvärden i bilaga I.

(4)

I enlighet med artikel 1.4 i förordning (EU) 2017/821 ska kommissionen fastställa de återstående volymtröskelvärdena i bilaga I genom att anta en delegerad akt, i enlighet med artiklarna 18 och 19 i förordningen, som ändrar bilaga I. Den delegerade akten bör om möjligt antas före den 1 april 2020 och senast den 1 juli 2020.

(5)

Genom förordning (EU) 2017/821 skapades fem nya undernummer i Europeiska gemenskapernas integrerade tulltaxa (Taric) för de fem mineral och metaller för vilka tröskelvärden ännu inte har fastställts och avseende vilka medlemsstaternas tullmyndigheter har samlat in tulluppgifter sedan förordningen trädde i kraft i juni 2017.

(6)

Enligt artikel 18 i förordning (EU) 2017/821 ska kommissionen utgå från de importuppgifter för varje unionsimportör som medlemsstaterna tillhandahållit för de två föregående åren, det vill säga för 2018 och 2019.

(7)

Bilaga I till förordning (EU) 2017/821 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) 2017/821 ska ändras i enlighet med bilagan till denna delegerade förordning.

Artikel 2

Denna delegerade förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna delegerade förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juni 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 130, 19.5.2017, s. 1.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EU) 2017/821 ska ändras på följande sätt:

1.

Del A: Mineral ska ändras på följande sätt:

a)

Tredje raden ska ersättas med följande:

”Tantalmalm eller niobmalm, även anrikad

ex 2615 90 00

10

100 000 ”

b)

Fjärde raden ska ersättas med följande:

”Guldmalm, även anrikad

ex 2616 90 00

10

4 000 000 ”

2.

Del B: Metaller ska ändras på följande sätt:

a)

Andra raden ska ersättas med följande:

”Tennoxider och tennhydroxider

ex 2825 90 85

10

3 600 ”

b)

Femte raden ska ersättas med följande:

”Tantalater

ex 2841 90 85

30

30”

c)

Sjunde raden ska ersättas med följande:

”Tantalkarbider

ex 2849 90 50

10

770”