30.10.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 362/3


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/1579

av den 29 oktober 2020

om fastställande för 2021 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2020/123 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (1) ska bevarandeåtgärder antas med beaktande av tillgänglig vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning, inbegripet i förekommande fall de rapporter som utarbetas av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen och andra rådgivande organ, råd som lämnas av de rådgivande nämnder som inrättats för de relevanta geografiska områdena eller kompetensområdena och gemensamma rekommendationer från medlemsstaterna.

(2)

Det åligger rådet att anta åtgärder om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter, inbegripet vissa villkor som är funktionellt knutna till dessa, i förekommande fall. Fiskemöjligheterna bör tilldelas medlemsstaterna på ett sätt som säkerställer relativ stabilitet i fiskeverksamheten för var och en av medlemsstaterna för vart och ett av bestånden eller fiskena samt med vederbörligt beaktande av den gemensamma fiskeripolitikens mål enligt förordning (EU) nr 1380/2013.

(3)

I förordning (EU) nr 1380/2013 fastställs att målet för den gemensamma fiskeripolitiken är att nyttjandetakten för maximal hållbar avkastning där så är möjligt ska ha uppnåtts senast 2015 och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020 för alla bestånd.

(4)

De totala tillåtna fångstmängderna (TAC:er) bör därför fastställas, i enlighet med förordning (EU) nr 1380/2013, på grundval av tillgänglig vetenskaplig rådgivning, med beaktande av biologiska och socioekonomiska aspekter, samtidigt som en rättvis inbördes behandling av de olika näringsgrenarna inom fisket säkerställs, och med hänsyn till de synpunkter som framförts under samråden med aktörerna.

(5)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 (2) upprättas en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och för det fiske som nyttjar dessa bestånd (planen). Planen syftar till att säkerställa att nyttjandet av levande marina biologiska resurser sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning. Målet för fiskeridödligheten för de berörda bestånden, uttryckt i intervall, ska därför uppnås så snart som möjligt och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020. Fångstbegränsningar för 2021 vad gäller bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön bör fastställas i överensstämmelse med planens mål.

(6)

Internationella havsforskningsrådet (Ices) har konstaterat att biomassan av sill/strömming i västra Östersjön i Ices-delsektionerna 20–24 endast är 48 % av den gränsreferenspunkt för lekbiomassan (Blim) under vilken reproduktionsförmågan kan vara nedsatt. I den vetenskapliga rådgivning som Ices utfärdade den 29 maj 2020 genom sitt beståndsutlåtande var rådet därför nollfångst för sill/strömming i västra Östersjön. Inom ramen för artikel 5.2 i förordning (EU) 2016/1139 bör därför alla lämpliga korrigerande åtgärder vidtas för att säkerställa att det berörda beståndet snabbt återgår till nivåer över den nivå som kan producera maximal hållbar avkastning. Vidare föreskrivs i den bestämmelsen att ytterligare korrigerande åtgärder ska antas. För detta ändamål är det nödvändigt att ta hänsyn till tidsplanen för uppnåendet av målen för den gemensamma fiskeripolitiken i allmänhet, och för planen i synnerhet, med tanke på de antagna korrigerande åtgärdernas förväntade effekt, samtidigt som de mål om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningsmässigt hänseende som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013 upprätthålls. Det är därför, i enlighet med artikel 4.4 i förordning (EU) 2016/1139, lämpligt att fiskemöjligheterna för sill/strömming i västra Östersjön fastställs till nivåer som ligger under intervallen för fiskeridödlighet för att ta hänsyn till minskningen av biomassan för det beståndet i Ices-delsektionerna 20–24.

(7)

När det gäller beståndet av torsk i östra Östersjön har Ices kunnat basera sitt försiktighetsbaserade utlåtande på en mer datarik bedömning än vad som tidigare varit möjligt. Ices beräknar att biomassan för torsk i östra Östersjön var under Blim under 2019 och att den har minskat ytterligare sedan dess. Ices upprepade därför sitt råd om nollfångst av torsk i östra Östersjön för 2021. Ices har dock inte kunnat fastställa värdena för intervallen för fiskeridödlighet. Precis som förra året gäller att om fiskemöjligheterna för torsk i östra Östersjön fastställs på den nivå som anges i den vetenskapliga rådgivningen, skulle skyldigheten att landa alla fångster inom blandfisken med bifångster av torsk i östra Östersjön leda till fenomenet med begränsande arter (choke species). För att uppnå rätt balans mellan ett fortsatt fiske, med tanke på de potentiellt allvarliga socioekonomiska konsekvenserna av att förbjuda fångst av torsk i östra Östersjön, och behovet att uppnå god biologisk status för beståndet, med beaktande av svårigheten att fiska samtliga bestånd i ett blandfiske på nivåer som ger maximal hållbar avkastning samtidigt, bör det fastställas en särskild TAC för bifångster av torsk i östra Östersjön. Fiskemöjligheterna bör fastställas i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EU) 2016/1139.

(8)

I maj 2020 lämnade Ices uppdaterad rådgivning om nivåerna av bifångster av torsk i andra fisken. Det är lämpligt att fastställa fiskemöjligheterna i enlighet med denna rådgivning, med ett undantag för fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar och helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 (3). Enligt artikel 5.2 i förordning (EU) 2016/1139 ska dessutom ytterligare korrigerande åtgärder antas för att säkerställa att det berörda beståndet snabbt återgår till nivåer över den nivå som kan producera maximal hållbar avkastning. Enligt vetenskaplig rådgivning kan fredning av lekområden särskilt medföra ytterligare fördelar för ett bestånd som inte kan uppnås enbart genom TAC:er, t.ex. ökad rekrytering genom ostörd lek. Det är därför lämpligt att bibehålla den befintliga fredningen av lekområden sommartid. Dessutom visar vetenskaplig rådgivning att den relativa betydelsen av fritidsfiske efter torsk i östra Östersjön avgörs av TAC-nivån. Med tanke på den avsevärt begränsade TAC:en anses de kvantiteter som fångas i fritidsfiske vara betydande och det är därför lämpligt att behålla förbudet mot fritidsfiske efter torsk i Ices-delsektionerna 25 och 26 där torsk i östra Östersjön är vanligast.

(9)

När det gäller torsk i västra Östersjön har Ices justerat den beräknade biomassan nedåt och beräknar att biomassan för beståndet av torsk i västra Östersjön inte har återhämtat sig tillräckligt för att nå upp över den referenspunkt för lekbiomassan under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder ska vidtas (Btrigger). Det är därför lämpligt att bibehålla de kompletterande åtgärder som infördes för 2020 och att fastställa fiskemöjligheterna i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EU) 2016/1139 samtidigt som de nivåer av bifångster av torsk i andra fisken i Ices-delsektion 24 som rekommenderas av Ices beaktas, i syfte att uppnå enhetlighet med strategin i förvaltningsområdet för torsk i östra Östersjön. Den vetenskapliga rådgivningen visar dessutom att torsk från både det västra och det östra torskbeståndet förekommer i Ices-delsektion 24. För att skydda det östra torskbeståndet och säkerställa likvärdiga förutsättningar som för förvaltningsområdet för torsk i östra Östersjön bör användningen av TAC:en i Ices-delsektion 24 även i fortsättningen begränsas till bifångster av torsk, med undantag för fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar och helt i enlighet med de villkor som fastställs i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241 samt för småskaliga kustfiskare som fiskar med passiva redskap i områden upp till sex sjömil från kusten, där vattendjupet är mindre än 20 meter, eftersom den västliga torsken dominerar i dessa grunda kustområden. Fredningsperioden i Ices-delsektion 24 bör också anpassas till fredningsperioden i Ices-delsektionerna 25 och 26 för att säkerställa ett likvärdigt skydd i enlighet med Ices rådgivning.

(10)

I enlighet med detta och för att säkerställa likvärdiga förutsättningar som för Ices-delsektionerna 25 och 26 bör fritidsfiske efter torsk i Ices-delsektion 24 även i fortsättningen vara förbjudet bortom sex sjömil från kusten. Eftersom den vetenskapliga rådgivningen visar att fritidsfiske i hög grad bidrar till den totala fiskeridödligheten för detta bestånd, och med beaktande av beståndets status och minskningen av TAC:en, bör den dagliga tillåtna fångsten per fiskare bibehållas. Detta påverkar inte principen om relativ stabilitet för kommersiell fiskeverksamhet. Med tanke på beståndets sårbara status och det faktum att den vetenskapliga rådgivningen visar att särskilt fredning av lekområden kan medföra ytterligare fördelar för ett bestånd som inte kan uppnås enbart genom TAC:er, t.ex. ökad rekrytering genom ostörd lek, är det slutligen lämpligt att bibehålla fredningen av lekområden vintertid, med ett undantag för vissa småskaliga kustfiskare och för fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar och helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241.

(11)

Ices beräknar att biomassan för sill/strömming i centrala Östersjön har fallit till under den referenspunkt för lekbiomassan under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder ska vidtas (Btrigger). Det är därför lämpligt att fastställa fiskemöjligheterna i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EU) 2016/1139.

(12)

Enligt Ices rådgivning är torsk en bifångst i fisket efter rödspätta. Dessutom fångas skarpsill i ett blandfiske med sill/strömming och är en bytesart för torsk. Det är lämpligt att beakta dessa överväganden mellan bestånd vid fastställandet av fiskemöjligheterna för rödspätta och skarpsill.

(13)

För att säkerställa fullständigt utnyttjande av kustfiskemöjligheterna infördes 2019 en begränsad flexibilitet mellan områden för lax från Ices-delsektionerna 22–31 till Ices-delsektion 32. Mot bakgrund av ändringarna av fiskemöjligheterna för dessa två bestånd är det lämpligt att öka denna flexibilitet.

(14)

Införandet av ett förbud mot fiske efter öring bortom fyra sjömil och en begränsning av bifångster av öring till 3 % av den kombinerade fångsten av öring och lax har i stor utsträckning bidragit till en avsevärd minskning av den tidigare betydande felrapporteringen av fångster i laxfisket, i synnerhet som fångster av öring. Det är därför lämpligt att behålla denna bestämmelse för att minska felrapporteringen i största möjliga mån.

(15)

Utnyttjandet av de fiskemöjligheter som fastställs i den här förordningen omfattas av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (4), särskilt artiklarna 33 och 34 om registrering av fångstuppgifter och fiskeansträngning, och av bestämmelserna om överföring av uppgifter till kommissionen om uttömning av fiskemöjligheter. I den här förordningen bör därför de koder för landningar av bestånd som omfattas av den här förordningen och som medlemsstaterna ska använda när de överför uppgifter till kommissionen fastställas.

(16)

Genom rådets förordning (EG) nr 847/96 (5) infördes ytterligare villkor för förvaltningen av TAC:er med fördelning mellan åren, däribland flexibilitetsbestämmelserna i artiklarna 3 och 4 för försiktighets-TAC:er och analytiska TAC:er. Enligt artikel 2 i den förordningen ska rådet, när det fastställer TAC:erna, besluta för vilka bestånd artiklarna 3 och 4 inte ska gälla, framför allt på grundval av beståndens biologiska tillstånd. Mer nyligen infördes genom artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013 mekanismen för flexibilitet mellan åren för alla bestånd som omfattas av landningsskyldigheten. För att motverka en alltför stor flexibilitet som skulle underminera principen om ett rationellt och ansvarsfullt nyttjande av levande marina biologiska resurser, förhindra att den gemensamma fiskeripolitikens mål uppnås och försämra beståndens biologiska tillstånd bör det därför fastställas att artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 är tillämpliga på analytiska TAC:er endast i de fall då den flexibilitet mellan åren som föreskrivs i artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013 inte utnyttjas.

(17)

Eftersom biomassan för beståndet av torsk i östra Östersjön ligger under Blim och endast bifångstfiske och vetenskapligt fiske tillåts under 2021 har medlemsstaterna dessutom åtagit sig att inte tillämpa artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013 för detta bestånd för överföringar från 2020 till 2021, för att fångsterna under 2021 inte ska överstiga den fastställda TAC:en för torsk i östra Östersjön.

(18)

Fiskeåret för vitlinglyra i Ices-sektion 3a och unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområde 4 är 1 november–31 oktober. En preliminär TAC för vitlinglyra bör fastställas för dessa områden på grundval av ny vetenskaplig rådgivning. Förenade kungariket innehar ingen kvot för vitlinglyra. En del av kvoten tas dock i Förenade kungarikets vatten. Samråd har skett med Förenade kungariket i enlighet med artikel 130.1 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (6). En preliminär TAC för fiskemöjligheterna för perioden 1 november 2020–31 december 2020 bör därför fastställas. Denna TAC kommer att göra det möjligt att inleda fiskesäsongen. Samråd kommer att ske med Förenade kungariket om fiskemöjligheterna för perioden 1 januari 2021–31 oktober 2021. Trots att Förenade kungariket inte innehar någon kvotandel i detta bestånd delas resursen med Förenade kungariket. Därför bör samråd om den gemensamma förvaltningen av beståndet ske efter övergångsperiodens utgång den 31 december 2020. Förordningen om fiskemöjligheter för vitlinglyra i Ices-sektion 3a och unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområde 4 bör senare ändras så att den omfattar resultatet av dessa samråd, för perioden 1 januari 2021–31 oktober 2021, och därigenom täcker hela fiskeåret 1 november 2020–31 oktober 2021.

(19)

För att undvika avbrott i fiskeverksamheten och säkerställa försörjningen för unionens fiskare bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2021. Denna förordning bör dock tillämpas på vitlinglyra i Ices-sektion 3a och unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområde 4 under perioden 1 november 2020–31 oktober 2021. Av brådskande skäl bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter det att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Innehåll

I denna förordning fastställs fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för 2021 och ändras vissa fiskemöjligheterna i andra vatten som fastställs i förordning (EU) 2020/123 (7).

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning är tillämplig på unionsfiskefartyg som är verksamma i Östersjön.

2.   Denna förordning är också tillämplig på fritidsfiske, om det uttryckligen hänvisas till sådant fiske i de relevanta bestämmelserna.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i artikel 4 i förordning (EU) nr 1380/2013 gälla.

Dessutom gäller följande definitioner:

1.

delsektion: en av Ices delsektioner i Östersjön i enlighet med definitionen i bilaga III till rådets förordning (EG) nr 218/2009 (8).

2.

total tillåten fångstmängd (TAC): den kvantitet av varje bestånd som får fångas under en ettårsperiod.

3.

kvot: en andel av den totala tillåtna fångstmängden som tilldelas unionen, en medlemsstat eller ett tredjeland.

4.

fritidsfiske: icke kommersiell fiskeverksamhet som nyttjar marina biologiska resurser exempelvis för rekreation, turism eller sport.

KAPITEL II

FISKEMÖJLIGHETER

Artikel 4

TAC:er och fördelning

TAC:erna, kvoterna och, i förekommande fall, de villkor som är funktionellt knutna till dessa fastställs i bilagan.

Artikel 5

Särskilda bestämmelser om fördelning av fiskemöjligheter

Fördelningen mellan medlemsstaterna av fiskemöjligheterna enligt denna förordning ska inte påverka

a)

utbyten enligt artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013,

b)

reduceringar och omfördelningar enligt artikel 37 i förordning (EG) nr 1224/2009,

c)

ytterligare landningar som tillåts inom ramen för artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 eller artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013,

d)

kvantiteter som hålls inne i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 eller överförs i enlighet med artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013,

e)

avdrag enligt artiklarna 105 och 107 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 6

Villkor för landning av fångster och bifångster

De bestånd av icke-målarter inom de säkra biologiska gränser som avses i artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som omfattas av undantaget från skyldigheten att räkna av fångster från den berörda kvoten anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 7

Fredningsperioder för att skydda lekande torsk

1.   Det ska vara förbjudet att fiska med alla typer av fiskeredskap i delsektionerna 25 och 26 under perioden 1 maj–31 augusti.

2.   Ett undantag från förbudet i punkt 1 ska gälla i följande fall:

a)

För fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar, vilka får utföras förutsatt att dessa undersökningar genomförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241.

b)

För unionsfiskefartyg med en längd överallt på mindre än 12 meter som fiskar med nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn eller med bottenlinor, långrevar, drivlinor, handlinor och pilkmaskiner eller liknande passiva redskap i områden där vattendjupet är mindre än 20 meter enligt koordinaterna i det officiella sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna.

c)

För unionsfiskefartyg som fiskar i delsektion 25, där vattendjupet är mindre än 50 meter, efter pelagiska bestånd för direkt användning som livsmedel och som använder redskap med en maskstorlek på högst 45 mm och vars landningar sorteras.

3.   Det ska vara förbjudet att fiska med alla typer av fiskeredskap i delsektionerna 22 och 23 under perioden 1 februari–31 mars och i delsektion 24 under perioden 15 maj–15 augusti.

4.   Ett undantag från förbudet i punkt 3 ska gälla i följande fall:

a)

För fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar och som genomförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241.

b)

För unionsfiskefartyg med en längd överallt på mindre än 12 meter som fiskar med nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn eller med bottenlinor, långrevar, drivlinor, handlinor och pilkmaskiner eller liknande passiva redskap i delsektionerna 22 och 23 i områden där vattendjupet är mindre än 20 meter enligt koordinaterna i det officiella sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna, och i delsektion 24 i områden upp till sex sjömil mätt från baslinjerna där vattendjupet är mindre än 20 meter enligt koordinaterna i det officiella sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna.

c)

För unionsfiskefartyg som fiskar i delsektion 24 upp till sex sjömil mätt från baslinjerna, där vattendjupet är mindre än 40 meter, efter pelagiska bestånd för direkt användning som livsmedel och som använder redskap med en maskstorlek på högst 45 mm och vars landningar sorteras.

5.   Befälhavarna på fiskefartyg som avses i punkt 2 b eller c och punkt 4 b eller c ska säkerställa att deras fiskeverksamhet när som helst kan övervakas av medlemsstatens kontrollmyndigheter.

Artikel 8

Åtgärder avseende fritidsfiske efter torsk i delsektionerna 22–26

1.   Vid fritidsfiske får högst fem exemplar av torsk behållas per fiskare och dag i delsektionerna 22 och 23 och i delsektion 24 inom sex sjömil mätt från baslinjerna, utom under perioden 1 februari–31 mars 2021, när högst två exemplar av torsk får behållas per fiskare och dag.

2.   Fritidsfiske efter torsk ska vara förbjudet i delsektion 24 bortom sex sjömil mätt från baslinjerna och i delsektionerna 25 och 26.

3.   Denna artikel ska inte påverka strängare nationella åtgärder.

Artikel 9

Åtgärder avseende fiske efter öring och lax i delsektionerna 22–32

1.   Fiske efter öring bortom fyra sjömil mätt från baslinjerna i delsektionerna 22–32 ska vara förbjudet för fiskefartyg under perioden 1 januari–31 december 2021. Vid fiske efter lax i dessa vatten får bifångster av öring inte överstiga 3 % av den totala fångsten av lax och öring vid något tillfälle ombord eller vid landningen efter varje fiskeresa.

2.   Denna artikel ska inte påverka strängare nationella åtgärder.

Artikel 10

Flexibilitet

1.   Utom där annat anges i bilagan till den här förordningen ska artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas på bestånd som omfattas av försiktighets-TAC:er, och artiklarna 3.2, 3.3 och 4 i den förordningen ska tillämpas på bestånd som omfattas av en analytisk TAC.

2.   Artiklarna 3.2, 3.3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas när en medlemsstat utnyttjar den flexibilitet mellan åren som föreskrivs i artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Artikel 11

Överföring av uppgifter

I fall då medlemsstaterna enligt artiklarna 33 och 34 i förordning (EG) nr 1224/2009 överför uppgifter till kommissionen om kvantiteter av bestånd som fångats eller landats ska de använda beståndskoderna i bilagan till den här förordningen.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 12

Ändringar av förordning (EU) 2020/123

I bilaga IA ska tabellen över fiskemöjligheterna för vitlinglyra och därtill hörande bifångster i Ices-sektion 3a och unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområde 4 ersättas med följande:

”Art:

Vitlinglyra och därtill hörande bifångster

Trisopterus esmarkii

Zon:

3a, unionens vatten i 2a och 4

(NOP/2A3A4.)

Period

1 november 2019–31 oktober 2020

1 november 2020–31 december 2020

Analytisk TAC

Danmark

72 433

 (9)  (11)

29 972

 (9)  (14)

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Tyskland

14

 (9)  (10)  (11)

6

 (9)  (10)  (14)

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Nederländerna

53

 (9)  (10)  (11)

22

 (9)  (10)  (14)

 

Unionen

72 500

 (9)  (11)

30 000

 (9)  (14)

 

Norge

14 500

 (12)

pm

 

 

Färöarna

5 000

 (13)

pm

 

 

TAC

Ej relevant

 

Ej relevant

 

 

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021, utom artikel 12 som ska tillämpas 1 november 2020–31 oktober 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 2020.

På rådets vägnar

M. ROTH

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 (EUT L 191, 15.7.2016, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni 2019 om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006 och (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 och (EU) 2019/1022, samt om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 (EUT L 198, 25.7.2019, s. 105).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (EGT L 115, 9.5.1996, s. 3).

(6)  EUT L 29, 31.1.2020, s. 7.

(7)  Rådets förordning (EU) 2020/123 av den 27 januari 2020 om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 25, 30.1.2020, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (EUT L 87, 31.3.2009, s. 70).

(9)  Upp till 5 % av kvoten får utgöras av bifångster av kolja och vitling (OT2/*2A3A4). Bifångster av kolja och vitling som räknas av från kvoten i enlighet med denna bestämmelse och bifångster av arter som räknas av från kvoten i enlighet med artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 får tillsammans inte överstiga 9 % av kvoten.

(10)  Kvoten får endast fiskas i unionens vatten i Ices-områdena 2a, 3a och 4.

(11)  Unionskvoten får endast fiskas under perioden 1 november 2019–31 oktober 2020.

(12)  En sorteringsrist ska användas.

(13)  En sorteringsrist ska användas. Inkluderar högst 15 % oundvikliga bifångster (NOP/*2A3A4), som ska räknas av från denna kvot.

(14)  Unionskvoten får fiskas under perioden 1 november 2020–31 december 2020.”


BILAGA

TAC:er FÖR UNIONSFISKEFARTYG I OMRÅDEN DÄR TAC:er FASTSTÄLLTS PER ART OCH PER OMRÅDE

I följande tabeller anges TAC:er och kvoter (i ton levande vikt, utom där annat anges) per bestånd och de villkor som är funktionellt knutna till dem.

Hänvisningarna till fiskezoner är hänvisningar till Ices-områden, om inte annat anges.

Fiskbestånden redovisas i alfabetisk ordning efter arternas vetenskapliga namn.

För tillämpning av denna förordning tillhandahålls följande tabell över latinska namn och trivialnamn:

Vetenskapligt namn

Trebokstavskod

Trivialnamn

Clupea harengus

HER

Sill/strömming

Gadus morhua

COD

Torsk

Pleuronectes platessa

PLE

Rödspätta

Salmo salar

SAL

Atlantlax

Sprattus sprattus

SPR

Skarpsill


Art:

Sill/strömming

Clupea harengus

Zon:

Delsektionerna 30–31

(HER/30/31.)

Finland

53 306

 

 

Sverige

11 712

 

Unionen

65 018

 

TAC

65 018

 

Försiktighets-TAC


Art:

Sill/strömming

Clupea harengus

Zon:

Delsektionerna 22–24

(HER/3BC+24)

Danmark

221

 

 

Tyskland

869

 

Finland

0

 

Polen

205

 

Sverige

280

 

Unionen

1 575

 

TAC

1 575

 

Analytisk TAC

Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Sill/strömming

Clupea harengus

Zon:

Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32

(HER/3D-R30)

Danmark

2 146

 

 

Tyskland

569

 

Estland

10 960

 

Finland

21 393

 

Lettland

2 705

 

Litauen

2 848

 

Polen

24 304

 

Sverige

32 626

 

Unionen

97 551

 

TAC

Ej relevant

Analytisk TAC

Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Sill/strömming

Clupea harengus

Zon:

Delsektion 28.1

(HER/03D.RG)

Estland

18 216

 

 

Lettland

21 230

 

Unionen

39 446

 

TAC

39 446

 

Analytisk TAC

Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Unionens vatten i delsektionerna 25–32

(COD/3DX32.)

Danmark

137

 (1)

 

Tyskland

54

 (1)

Estland

13

 (1)

Finland

10

 (1)

Lettland

51

 (1)

Litauen

33

 (1)

Polen

159

 (1)

Sverige

138

 (1)

Unionen

595

 (1)

TAC

Ej relevant

Försiktighets-TAC

Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Delsektionerna 22–24

(COD/3BC+24)

Danmark

1 746

 (2)

 

Tyskland

854

 (2)

Estland

39

 (2)

Finland

34

 (2)

Lettland

144

 (2)

Litauen

94

 (2)

Polen

467

 (2)

Sverige

622

 (2)

Unionen

4 000

 (2)

TAC

4 000

 (2)

Analytisk TAC

Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

Unionens vatten i delsektionerna 22–32

(PLE/3BCD-C)

Danmark

5 187

 

 

Tyskland

576

 

Polen

1 086

 

Sverige

391

 

Unionen

7 240

 

TAC

7 240

 

Analytisk TAC

Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Atlantlax

Salmo salar

Zon:

Unionens vatten i delsektionerna 22–31

(SAL/3BCD-F)

Danmark

19 582

 (3)

 

Tyskland

2 179

 (3)

Estland

1 990

 (3)  (4)

Finland

24 417

 (3)

Lettland

12 455

 (3)

Litauen

1 464

 (3)

Polen

5 940

 (3)

Sverige

26 469

 (3)

Unionen

94 496

 (3)

TAC

Ej relevant

Försiktighets-TAC

Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Atlantlax

Salmo salar

Zon:

Unionens vatten i delsektion 32

(SAL/3D32.)

Estland

911

 (5)

 

Finland

7 972

 (5)

Unionen

8 883

 (5)

TAC

Ej relevant

Försiktighets-TAC


Art:

Skarpsill

Sprattus sprattus

Zon:

Unionens vatten i delsektionerna 22–32

(SPR/3BCD-C)

Danmark

21 993

 

 

Tyskland

13 933

 

Estland

25 539

 

Finland

11 513

 

Lettland

30 845

 

Litauen

11 158

 

Polen

65 460

 

Sverige

42 517

 

Unionen

222 958

 

TAC

Ej relevant

Analytisk TAC

Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.


(1)  Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

Genom undantag från första stycket får fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar inriktas på torsk, förutsatt att dessa undersökningar utförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241.

(2)  I delsektion 24 endast för bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot i delsektion 24.

Genom undantag från första stycket får fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar inriktas på torsk, förutsatt att dessa undersökningar genomförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241.

Genom undantag från första stycket är fiske inom denna kvot i delsektion 24 tillåtet för unionsfiskefartyg med en längd överallt på mindre än 12 meter som fiskar med nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn eller med bottenlinor, långrevar, drivlinor, handlinor och pilkmaskiner eller liknande passiva redskap i områden upp till sex sjömil mil mätt från baslinjerna där vattendjupet är mindre än 20 meter enligt koordinaterna i det officiella sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna. Befälhavarna på dessa fiskefartyg ska säkerställa att deras fiskeverksamhet när som helst kan övervakas av medlemsstatens kontrollmyndigheter.

(3)  Uttryckt som antal fiskar.

(4)  Särskilt villkor: upp till 25 % och högst 500 exemplar inom denna kvot får fiskas i unionens vatten i delsektion 32 (SAL/*3D32).

(5)  Uttryckt som antal fiskar.