28.10.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 358/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/1565

av den 27 oktober 2020

om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 1,4-diaminobutan, 1-metylcyklopropen, ammoniumacetat, bifenazat, klorantraniliprol, klormekvat, cyprodinil, kalksten, mandipropamid, peppar, pyridaben, repellenter: blodmjöl, algextrakt och trimetylaminhydroklorid i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 5.1 och 14.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden har fastställts för 1-metylcyklopropen, bifenazat, cyprodinil, mandipropamid och pyridaben i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005. Gränsvärden har fastställts för klorantraniliprol och klormekvat i del A i bilaga III till den förordningen. 1,4‐diaminobutan, ammoniumacetat, kalksten, peppar, repellenter: blodmjöl, algextrakt och trimetylaminhydroklorid är upptagna i bilaga IV till den förordningen.

(2)

I samband med ett förfarande för godkännande av användningen av ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet 1-metylcyklopropen på äpplen och bananer lämnades det i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005 in en ansökan om ändring av de befintliga gränsvärdena.

(3)

När det gäller bifenazat har en sådan ansökan lämnats in för fläderbär. När det gäller klormekvat har en sådan ansökan lämnats in för korn. När det gäller cyprodinil har en sådan ansökan lämnats in för rabarber. När det gäller mandipropamid har en sådan ansökan lämnats in för kålrabbi samt örter och ätliga blommor. När det gäller pyridaben har en sådan ansökan lämnats in för paprika.

(4)

Ansökningar om importtoleranser har lämnats in i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i förordning (EG) nr 396/2005 för klorantraniliprol som används i Malaysia på oljepalmkärnor och oljepalmfrukter samt för pyridaben som används i Förenta staterna på trädnötter. Sökandena hävdar att godkänd användning av ämnena på sådana grödor i dessa länder leder till resthalter som överskrider gränsvärdena i förordning (EG) nr 396/2005 och att högre gränsvärden krävs för att undvika handelshinder för import av dessa grödor.

(5)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 utvärderades ansökningarna av de berörda medlemsstaterna och utvärderingsrapporterna sändes till kommissionen.

(6)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) bedömde ansökningarna och utvärderingsrapporterna, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenter och, i förekommande fall, för djur, och lämnade därefter ett motiverat yttrande om de föreslagna gränsvärdena (2). Myndigheten sände dessa yttranden till sökandena, kommissionen och medlemsstaterna och gjorde dem tillgängliga för allmänheten.

(7)

När det gäller 1-metylcyklopropen har sökanden lämnat information som tidigare inte var tillgänglig vid den utvärdering som genomförts i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 396/2005. Informationen avser resthaltsförsök och metabolismstudier.

(8)

När det gäller klormekvat rekommenderade myndigheten att de befintliga gränsvärdena när det gäller vissa animaliska produkter skulle höjas eftersom ämnet används på korn.

(9)

När det gäller alla andra ansökningar fann myndigheten att alla uppgiftskrav var uppfyllda och att de ändringar av gränsvärdena som sökandena begärt var godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av konsumenternas exponering som omfattade 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Efsa tog hänsyn till de senaste rönen om ämnenas toxikologiska egenskaper. Varken livstidsexponeringen för dessa ämnen genom konsumtion av alla de livsmedelsprodukter som kan innehålla dem eller korttidsexponeringen till följd av stor konsumtion av de berörda produkterna visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.

(10)

1,4-diaminobutan, ammoniumacetat, kalksten, peppar, repellenter: blodmjöl, algextrakt och trimetylaminhydroklorid (3) hade tillfälligt tagits upp i bilaga IV till förordning (EG) nr 396/2005 i avvaktan på att utvärderingen av dessa enligt rådets direktiv 91/414/EEG (4) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (5) slutförs. Myndigheten utvärderade dessa ämnen och konstaterade att det är lämpligt att behålla kalksten, peppar, repellenter: blodmjöl, algextrakt och trimetylaminhydroklorid permanent i bilaga IV till förordning (EG) nr 396/2005 (6)(7). När det gäller 1,4-diaminobutan och ammoniumacetat konstaterade myndigheten att det krävs närmare utredning av riskhanterare. Ur ett riskhanteringsperspektiv är det lämpligt att behålla dessa ämnen permanent i bilaga IV till (EG) nr 396/2005, med beaktande av deras naturliga förekomst i miljön.

(11)

På grundval av myndighetens motiverade yttranden, redogörelse och slutsats och med hänsyn till faktorerna av relevans för ärendet i fråga uppfyller de respektive ändringarna av gränsvärdena kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(12)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II, III och IV till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 oktober 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Efsas vetenskapliga rapporter finns på: http://www.efsa.europa.eu:

”Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for 1‐methylcyclopropene”, EFSA Journal, vol. 18(2020):1, artikelnr 5963.

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for bifenazate in elderberries”, EFSA Journal, vol. 17(2019):11, artikelnr 5878.

”Reasoned opinion on the setting of import tolerances for chlorantraniliprole in oil palms fruits and oil palms kernels”, EFSA Journal, vol. 17(2019):11, artikelnr 5877.

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlormequat in barley and animal commodities”, EFSA Journal, vol. 18(2020):1, artikelnr 5982.

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cyprodinil in rhubarbs”, EFSA Journal, vol. 17(2019):9, artikelnr 5813.

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in kohlrabies and herbs and edible flowers”, EFSA Journal, vol. 18(2020):1, artikelnr 5958.

”Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyridaben in sweet pepper/bell pepper and setting of an import tolerance in tree nuts”, EFSA Journal, vol. 18(2020):2, artikelnr 6035.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 839/2008 av den 31 juli 2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 avseende bilagorna II, III och IV om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på vissa produkter (EUT L 234, 30.8.2008, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

(6)  ”Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 17(2019):12, artikelnr 5954.

(7)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance blood meal”, EFSA Journal, vol. 18(2020):2, artikelnr 6006.


BILAGA

Bilagorna II, III och IV till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga II ska kolumnerna för 1-metylcyklopropen, bifenazat, cyprodinil, mandipropamid och pyridaben ersättas med följande:

[ANNEX II]

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena  (1)

1-Metylcyklopropen

Bifenazat (summan av bifenazat och bifenazatdiazen, uttryckt som bifenazat) (F)

Cyprodinil (F) (R)

Mandipropamid (alla förhållanden av ingående isomerer)

Pyridaben (F)

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

 

 

 

 

 

0110000

Citrusfrukter

0,01 (*1)

0,9

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0110010

Grapefrukter

 

 

 

 

 

0110020

Apelsiner

 

 

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

 

 

 

0110040

Limefrukter

 

 

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

 

 

 

0110990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0120000

Trädnötter

0,02 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0,05

0120010

Mandlar

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

0120020

Paranötter

 

 

0,04

 

 

0120030

Cashewnötter

 

 

0,04

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

0,04

 

 

0120050

Kokosnötter

 

 

0,04

 

 

0120060

Hasselnötter

 

 

0,04

 

 

0120070

Macadamianötter

 

 

0,04

 

 

0120080

Pekannötter

 

 

0,04

 

 

0120090

Pinjenötter

 

 

0,04

 

 

0120100

Pistaschmandlar

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120110

Valnötter

 

 

0,04

 

 

0120990

Övriga (2)

 

 

0,04

 

 

0130000

Kärnfrukter

0,01 (*1)

0,7 (+)

2

0,01 (*1)

0,9

0130010

Äpplen

 

 

 

 

(+)

0130020

Päron

 

 

 

 

(+)

0130030

Kvitten

 

 

 

 

(+)

0130040

Mispel

 

 

 

 

(+)

0130050

Japansk mispel

 

 

 

 

(+)

0130990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0140000

Stenfrukter

0,01 (*1)

2

2

0,01 (*1)

 

0140010

Aprikoser

 

 

 

 

0,3 (+)

0140020

Körsbär (söta)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0140030

Persikor

 

 

 

 

0,3 (+)

0140040

Plommon

 

 

 

 

0,01 (*1)

0140990

Övriga (2)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0150000

Bär och små frukter

0,01 (*1)

 

 

 

 

0151000

a)

Druvor

 

0,7

3

2

0,01 (*1)

0151010

Bordsdruvor

 

 

 

 

 

0151020

Druvor för vinframställning

 

 

 

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

 

3

5

0,01 (*1)

0,9

0153000

c)

Rubusfrukter

 

7

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0153010

Björnbär

 

 

3

 

 

0153020

Blåhallon

 

 

0,02 (*1)

 

 

0153030

Hallon (gula och röda)

 

 

3

 

 

0153990

Övriga (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

 

3

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0154010

Amerikanska blåbär

 

0,7

 

 

 

0154020

Amerikanska tranbär

 

0,7

 

 

 

0154030

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

0,7

 

 

 

0154040

Krusbär (gröna, röda och gula)

 

0,7

 

 

 

0154050

Nypon

 

0,02 (*1)

 

 

 

0154060

Mullbär (svarta och vita)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0154070

Azarolhagtorn

 

0,7

 

 

 

0154080

Fläderbär

 

0,4

 

 

 

0154990

Övriga (2)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0160000

Diverse frukter med

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161000

a)

ätligt skal

 

 

 

 

 

0161010

Dadlar

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161020

Fikon

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161030

Bordsoliver

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161050

Carambola/stjärnfrukter

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161060

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

 

 

2

 

 

0161070

Jambolanäpplen

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161990

Övriga (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0162000

b)

oätligt skal, små

 

 

0,02 (*1)

 

 

0162010

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

 

 

 

 

 

0162020

Litchi/litchiplommon

 

 

 

 

 

0162030

Passionsfrukter/maracuja

 

 

 

 

 

0162040

Kaktusfikon

 

 

 

 

 

0162050

Stjärnäpplen

 

 

 

 

 

0162060

Amerikansk persimon

 

 

 

 

 

0162990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0163000

c)

oätligt skal, stora

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

1

 

 

0163020

Bananer

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163030

Mango

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163040

Papaya

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163050

Granatäpplen

 

 

5

 

 

0163060

Kirimoja/cherimoya

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163070

Guava

 

 

1,5

 

 

0163080

Ananas

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163090

Brödfrukter

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163100

Durian/durio

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163110

Taggannona/graviola/guanabana

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163990

Övriga (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

 

 

 

0210000

Rot- och knölgrönsaker

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0211000

a)

Potatis

 

 

0,02 (*1)

0,1

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0212010

Maniok/kassava

 

 

 

 

 

0212020

Sötpotatis

 

 

 

 

 

0212030

Jamsbönrot

 

 

 

 

 

0212040

Arrowrot

 

 

 

 

 

0212990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

 

 

 

0213010

Rödbetor

 

 

1,5

0,1

 

0213020

Morötter

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213030

Rotselleri

 

 

0,3

0,01 (*1)

 

0213040

Pepparrot

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213050

Jordärtskockor

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0213060

Palsternackor

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213070

Rotpersilja/persiljerot

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213080

Rädisor

 

 

0,3

0,3

 

0213090

Haverrot

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213100

Kålrötter

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0213110

Rovor/majrovor

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0213990

Övriga (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0220000

Lökgrönsaker

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0220010

Vitlök

 

 

0,07

0,01 (*1)

 

0220020

Kepalök

 

 

0,3

0,1 (+)

 

0220030

Schalottenlök

 

 

0,07

0,01 (*1)

 

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

 

 

0,8

7 (+)

 

0220990

Övriga (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0230000

Fruktgrönsaker

0,01 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter

 

 

 

 

 

0231010

Tomater

 

0,5

1,5

3 (+)

0,15

0231020

Paprikor

 

3

1,5

1

0,3

0231030

Auberginer/äggplantor

 

0,5

1,5

3

0,15

0231040

Okra/gombo

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Övriga (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

0,5

0,5

 

0,15

0232010

Slanggurkor

 

 

 

0,2

 

0232020

Druvgurkor

 

 

 

0,01 (*1)

 

0232030

Zucchini/squash

 

 

 

0,2 (+)

 

0232990

Övriga (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

0,5

0,6

 

0,01 (*1)

0233010

Meloner

 

 

 

0,5

 

0233020

Pumpor

 

 

 

0,3

 

0233030

Vattenmeloner

 

 

 

0,3

 

0233990

Övriga (2)

 

 

 

0,3

 

0234000

d)

Sockermajs

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0241000

a)

Blommande kål

 

 

2

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

2

 

0241020

Blomkål

 

 

 

0,3

 

0241990

Övriga (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

 

 

 

 

0242010

Brysselkål

 

 

0,02 (*1)

0,2

 

0242020

Huvudkål

 

 

0,7

3

 

0242990

Övriga (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

 

0,02 (*1)

25

 

0243010

Salladskål/kinakål

 

 

 

 

 

0243020

Grönkål

 

 

 

 

 

0243990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

 

0,02 (*1)

0,1

 

0250000

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

 

 

 

 

 

0251000

a)

Sallat och sallatväxter

0,01 (*1)

0,02 (*1)

15

25

0,01 (*1)

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

 

 

 

 

 

0251020

Sallat

 

 

 

 

 

0251030

Escarole/escarolesallat

 

 

 

 

 

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

 

 

 

 

 

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

 

 

 

 

 

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

 

 

 

 

 

0251070

Sareptasenap/salladssenap

 

 

 

 

 

0251080

Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter)

 

 

 

 

 

0251990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0252000

b)

Spenat och liknande blad

0,01 (*1)

0,02 (*1)

15

25

0,01 (*1)

0252010

Spenat

 

 

 

 

 

0252020

Portlaker

 

 

 

 

 

0252030

Mangold/betblad

 

 

 

 

 

0252990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0253000

c)

Blad från vinranka och liknande arter

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

25

0,01 (*1)

0254000

d)

Vattenkrasse

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

25

0,01 (*1)

0255000

e)

Endivesallat

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,06

0,15

0,01 (*1)

0256000

f)

Örter och ätliga blommor

0,02 (*1)

 

40

30

0,02 (*1)

0256010

Körvel

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256020

Gräslök

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256030

Bladselleri/snittselleri

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256040

Persilja

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256050

Salvia

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256070

Timjan

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256080

Basilika och ätliga blommor

 

40

 

 

 

0256090

Lagerblad

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256100

Dragon

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256990

Övriga (2)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0260000

Baljväxter, färska

0,01 (*1)

 

 

 

 

0260010

Bönor (med balja)

 

7

2

1

0,2 (+)

0260020

Bönor (utan balja)

 

0,4

0,08

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260030

Ärter (med balja)

 

7

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260040

Ärter (utan balja)

 

0,4

0,08

0,3

0,01 (*1)

0260050

Linser

 

0,4

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260990

Övriga (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270000

Stjälkgrönsaker

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0270010

Sparris

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270020

Kardoner

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270030

Stjälkselleri/blekselleri

 

 

30

20

 

0270040

Fänkål

 

 

4

0,01 (*1)

 

0270050

Kronärtskockor

 

 

4

0,3

 

0270060

Purjolök

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270070

Rabarber

 

 

2

0,01 (*1)

 

0270080

Bambuskott

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270090

Palmhjärtan

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270990

Övriga (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0280000

Svampar, mossor och lavar

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Odlade svampar

 

 

 

 

 

0280020

Vilda svampar

 

 

 

 

 

0280990

Mossor och lavar

 

 

 

 

 

0290000

Alger och prokaryota organismer

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

BALJVÄXTER, TORKADE

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300010

Bönor

 

0,3

0,2

 

 

0300020

Linser

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0300030

Ärter

 

0,02 (*1)

0,1

 

 

0300040

Lupiner

 

0,02 (*1)

0,1

 

 

0300990

Övriga (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0400000

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0401000

Oljeväxtfröer

 

 

 

 

 

0401010

Linfrö

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401020

Jordnötter

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401030

Vallmofrö

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401040

Sesamfrö

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401050

Solrosfrö

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401060

Rapsfrö

 

0,05 (*1)

0,02

 

 

0401070

Sojabönor

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401080

Senapsfrö

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401090

Bomullsfrö

 

0,3

0,02 (*1)

 

 

0401100

Pumpafrö

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401110

Safflorfrö

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401120

Gurkörtsfrö

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401130

Oljedådrafrö

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401140

Hampfrö

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401150

Ricinfrö

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401990

Övriga (2)

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0402000

Oljeväxtfrukter

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0402010

Oliver för oljeproduktion

 

 

 

 

 

0402020

Oljepalmkärnor

 

 

 

 

 

0402030

Oljepalmfrukter

 

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

 

0402990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0500000

SPANNMÅL

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500010

Korn

 

 

4

 

 

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500030

Majs

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500040

Hirs/vanlig hirs

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500050

Havre

 

 

4

 

 

0500060

Ris

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500070

Råg

 

 

0,5

 

 

0500080

Durra/sorgum

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500090

Vete

 

 

0,5

 

 

0500990

Övriga (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0600000

TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0610000

Te

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0620000

Kaffebönor

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0630000

Örtteer från

 

 

 

0,05 (*1)

 

0631000

a)

blommor

 

 

0,1 (*1)

 

 

0631010

Kamomill

 

 

 

 

 

0631020

Rosellhibiskus

 

 

 

 

 

0631030

Ros

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

 

 

0631990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0632000

b)

blad och örter

 

 

0,1 (*1)

 

 

0632010

Jordgubbe

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

0632030

Mate/maté

 

 

 

 

 

0632990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0633000

c)

rötter

 

 

1,5 (+)

 

 

0633010

Vänderot/läkevänderot

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

0633990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0639000

d)

andra delar av växten

 

 

0,1 (*1)

 

 

0640000

Kakaobönor

 

 

0,1 (*1)

0,06

 

0650000

Johannesbröd

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0700000

HUMLE

0,05 (*1)

20

0,1 (*1)

90

0,05 (*1)

0800000

KRYDDOR

 

 

 

 

 

0810000

Frökryddor

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anis/anisfrö

 

 

 

 

 

0810020

Svartkummin

 

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

0810050

Spiskummin

 

 

 

 

 

0810060

Dill

 

 

 

 

 

0810070

Fänkål

 

 

 

 

 

0810080

Bockhornsklöver

 

 

 

 

 

0810090

Muskot

 

 

 

 

 

0810990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0820000

Fruktkryddor

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Kryddpeppar

 

 

 

 

 

0820020

Sichuanpeppar

 

 

 

 

 

0820030

Kummin

 

 

 

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

 

 

 

0820050

Enbär

 

 

 

 

 

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

 

 

 

 

 

0820070

Vanilj

 

 

 

 

 

0820080

Tamarind

 

 

 

 

 

0820990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0830000

Barkkryddor

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kanel

 

 

 

 

 

0830990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0840000

Rot- och jordstamskryddor

 

 

 

 

 

0840010

Lakritsrot

0,05 (*1)

0,1 (*1)

1,5 (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Ingefära (10)

 

 

 

 

 

0840030

Gurkmeja

0,05 (*1)

0,1 (*1)

1,5 (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Pepparrot (11)

 

 

 

 

 

0840990

Övriga (2)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

1,5 (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Kryddor bestående av knoppar

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kryddnejlika

 

 

 

 

 

0850020

Kapris

 

 

 

 

 

0850990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0860000

Kryddor bestående av pistiller

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Saffran

 

 

 

 

 

0860990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0870000

Kryddor bestående av frömantlar

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muskotblomma

 

 

 

 

 

0870990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

0900000

SOCKERVÄXTER

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Sockerbetsrötter

 

 

 

 

 

0900020

Sockerrör

 

 

 

 

 

0900030

Rotcikoria

 

 

 

 

 

0900990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

1000000

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

 

 

(+)

 

 

1010000

Produkter från

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1011000

a)

svin

 

 

0,02 (*1)

 

 

1011010

Muskel

 

0,02 (*1)

 

 

 

1011020

Fett

 

0,05

 

 

 

1011030

Lever

 

0,02 (*1)

 

 

 

1011040

Njure

 

0,02 (*1)

 

 

 

1011050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

0,02 (*1)

 

 

 

1011990

Övriga (2)

 

0,02 (*1)

 

 

 

1012000

b)

nötkreatur

 

 

 

 

 

1012010

Muskel

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

1012020

Fett

 

0,05

0,02 (*1)

 

(+)

1012030

Lever

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1012040

Njure

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1012050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1012990

Övriga (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1013000

c)

får

 

 

 

 

 

1013010

Muskel

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

1013020

Fett

 

0,05

0,02 (*1)

 

(+)

1013030

Lever

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1013040

Njure

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1013050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1013990

Övriga (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1014000

d)

get

 

 

 

 

 

1014010

Muskel

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

1014020

Fett

 

0,05

0,02 (*1)

 

(+)

1014030

Lever

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1014040

Njure

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1014050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1014990

Övriga (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1015000

e)

hästdjur

 

 

 

 

 

1015010

Muskel

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

1015020

Fett

 

0,05

0,02 (*1)

 

(+)

1015030

Lever

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1015040

Njure

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1015050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1015990

Övriga (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1016000

f)

fjäderfä

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1016010

Muskel

 

 

 

 

 

1016020

Fett

 

 

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

 

 

1016040

Njure

 

 

 

 

 

1016050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

 

 

 

1016990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

1017000

g)

andra hägnade landlevande djur

 

 

 

 

 

1017010

Muskel

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1017020

Fett

 

0,05

0,02 (*1)

 

 

1017030

Lever

 

0,02 (*1)

0,05

 

 

1017040

Njure

 

0,02 (*1)

0,05

 

 

1017050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1017990

Övriga (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1020000

Mjölk

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Nötkreatur

 

 

 

 

(+)

1020020

Får

 

 

 

 

(+)

1020030

Get

 

 

 

 

(+)

1020040

Häst

 

 

 

 

(+)

1020990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

1030000

Fågelägg

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Tamhöna

 

 

 

 

 

1030020

Anka

 

 

 

 

 

1030030

Gås

 

 

 

 

 

1030040

Vaktel

 

 

 

 

 

1030990

Övriga (2)

 

 

 

 

 

1040000

Honung och andra biodlingsprodukter (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibier och reptiler

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1060000

Landlevande ryggradslösa djur

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1070000

Vilda landlevande ryggradsdjur

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1100000

PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG - FISK, FISKERIPRODUKTER OCH ANDRA LIVSMEDEL FRÅN HAV OCH INSJÖAR (8)

 

 

 

 

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELAR AV PRODUKTER SOM ANVÄNDS ENBART TILL FODERPRODUKTION (8)

 

 

 

 

 

1300000

BEARBETADE LIVSMEDELSPRODUKTER (9)

 

 

 

 

 

(F)

=

= Fettlöslig

Bifenazat (summan av bifenazat och bifenazatdiazen, uttryckt som bifenazat) (F)

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om hydrolys saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 30 januari 2016, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0130000

Kärnfrukter

Cyprodinil (F) (R)

(R)

=

= En annan definition av resthalt används för följande par bekämpningsmedel-kod:

Cyprodinil – kod 1000000 utom 1020000, 1040000: Cyprodinil (summan av cyprodinil och CGA 304075 (fritt), uttryckt som cyprodinil).

Cyprodinil – 1020000: Cyprodinil (summan av cyprodinil och CGA 304075 (fritt och bundet), uttryckt som cyprodinil).

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att det saknas vissa uppgifter om analys- och/eller konfirmeringsmetoder. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 14 mars 2017, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0120010

Mandlar

0633000

c) rötter

0840010

Lakritsrot

0840030

Gurkmeja

0840990

Övriga (2)

1000000

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

Mandipropamid (alla förhållanden av ingående isomerer)

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att det saknas vissa uppgifter om metaboliters toxicitet. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 11 juli 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0220020

Kepalök

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 11 juli 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0231010

Tomater

0232030

Zucchini/squash

Pyridaben (F)

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 24 januari 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0130010

Äpplen

0130020

Päron

0130030

Kvitten

0130040

Mispel

0130050

Japansk mispel

0140010

Aprikoser

0140030

Persikor

0260010

Bönor (med balja)

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om lagringsstabilitet, utfodringsundersökningar och analysmetoder saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 24 januari 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

1012010

Muskel

1012020

Fett

1012030

Lever

1012040

Njure

1013010

Muskel

1013020

Fett

1013030

Lever

1013040

Njure

1014010

Muskel

1014020

Fett

1014030

Lever

1014040

Njure

1015010

Muskel

1015020

Fett

1015030

Lever

1015040

Njure

1020010

Nötkreatur

1020020

Får

1020030

Get

1020040

Häst

2.

I del A i bilaga III ska kolumnerna för klorantraniliprol och klormekvat ersättas av följande:

[ANNEX IIIA]

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena  (2)

Klorantraniliprol (DPX E-2Y45) (F)

Klormekvat (summan av klormekvat och dess salter, uttryckt som klormekvatklorid)

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

 

 

0110000

Citrusfrukter

0,7

0,01 (*2)

0110010

Grapefrukter

 

 

0110020

Apelsiner

 

 

0110030

Citroner

 

 

0110040

Limefrukter

 

 

0110050

Mandariner

 

 

0110990

Övriga (2)

 

 

0120000

Trädnötter

0,05

0,01 (*2)

0120010

Mandlar

 

 

0120020

Paranötter

 

 

0120030

Cashewnötter

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

0120050

Kokosnötter

 

 

0120060

Hasselnötter

 

 

0120070

Macadamianötter

 

 

0120080

Pekannötter

 

 

0120090

Pinjenötter

 

 

0120100

Pistaschmandlar

 

 

0120110

Valnötter

 

 

0120990

Övriga (2)

 

 

0130000

Kärnfrukter

0,5

 

0130010

Äpplen

 

0,01 (*2)

0130020

Päron

 

0,07 (+)

0130030

Kvitten

 

0,01 (*2)

0130040

Mispel

 

0,01 (*2)

0130050

Japansk mispel

 

0,01 (*2)

0130990

Övriga (2)

 

0,01 (*2)

0140000

Stenfrukter

1

0,01 (*2)

0140010

Aprikoser

 

 

0140020

Körsbär (söta)

 

 

0140030

Persikor

 

 

0140040

Plommon

 

 

0140990

Övriga (2)

 

 

0150000

Bär och små frukter

 

 

0151000

a)

Druvor

1

0,05

0151010

Bordsdruvor

 

 

0151020

Druvor för vinframställning

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

1

0,01 (*2)

0153000

c)

Rubusfrukter

1

0,01 (*2)

0153010

Björnbär

 

 

0153020

Blåhallon

 

 

0153030

Hallon (gula och röda)

 

 

0153990

Övriga (2)

 

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

0,01 (*2)

0154010

Amerikanska blåbär

1,5

 

0154020

Amerikanska tranbär

1

 

0154030

Vinbär (röda, svarta och vita)

1

 

0154040

Krusbär (gröna, röda och gula)

1

 

0154050

Nypon

1

 

0154060

Mullbär (svarta och vita)

1

 

0154070

Azarolhagtorn

0,01 (*2)

 

0154080

Fläderbär

1

 

0154990

Övriga (2)

1

 

0160000

Diverse frukter med

 

0,01 (*2)

0161000

a)

ätligt skal

0,01 (*2)

 

0161010

Dadlar

 

 

0161020

Fikon

 

 

0161030

Bordsoliver

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0161050

Carambola/stjärnfrukter

 

 

0161060

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

 

 

0161070

Jambolanäpplen

 

 

0161990

Övriga (2)

 

 

0162000

b)

oätligt skal, små

0,01 (*2)

 

0162010

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

 

 

0162020

Litchi/litchiplommon

 

 

0162030

Passionsfrukter/maracuja

 

 

0162040

Kaktusfikon

 

 

0162050

Stjärnäpplen

 

 

0162060

Amerikansk persimon

 

 

0162990

Övriga (2)

 

 

0163000

c)

oätligt skal, stora

 

 

0163010

Avokado

0,01 (*2)

 

0163020

Bananer

0,01 (*2)

 

0163030

Mango

0,01 (*2)

 

0163040

Papaya

0,01 (*2)

 

0163050

Granatäpplen

0,4

 

0163060

Kirimoja/cherimoya

0,01 (*2)

 

0163070

Guava

0,01 (*2)

 

0163080

Ananas

0,01 (*2)

 

0163090

Brödfrukter

0,01 (*2)

 

0163100

Durian/durio

0,01 (*2)

 

0163110

Taggannona/graviola/guanabana

0,01 (*2)

 

0163990

Övriga (2)

0,01 (*2)

 

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

0210000

Rot- och knölgrönsaker

 

0,01 (*2)

0211000

a)

Potatis

0,02

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

0,02

 

0212010

Maniok/kassava

 

 

0212020

Sötpotatis

 

 

0212030

Jamsbönrot

 

 

0212040

Arrowrot

 

 

0212990

Övriga (2)

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

0213010

Rödbetor

0,06

 

0213020

Morötter

0,08

 

0213030

Rotselleri

0,06

 

0213040

Pepparrot

0,06

 

0213050

Jordärtskockor

0,06

 

0213060

Palsternackor

0,06

 

0213070

Rotpersilja/persiljerot

0,06

 

0213080

Rädisor

0,5

 

0213090

Haverrot

0,06

 

0213100

Kålrötter

0,06

 

0213110

Rovor/majrovor

0,06

 

0213990

Övriga (2)

0,06

 

0220000

Lökgrönsaker

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0220010

Vitlök

 

 

0220020

Kepalök

 

 

0220030

Schalottenlök

 

 

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

 

 

0220990

Övriga (2)

 

 

0230000

Fruktgrönsaker

 

0,01 (*2)

0231000

a)

Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter

 

 

0231010

Tomater

0,6

 

0231020

Paprikor

1

 

0231030

Auberginer/äggplantor

0,6

 

0231040

Okra/gombo

0,6

 

0231990

Övriga (2)

0,6

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

0,3

 

0232010

Slanggurkor

 

 

0232020

Druvgurkor

 

 

0232030

Zucchini/squash

 

 

0232990

Övriga (2)

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

0,3

 

0233010

Meloner

 

 

0233020

Pumpor

 

 

0233030

Vattenmeloner

 

 

0233990

Övriga (2)

 

 

0234000

d)

Sockermajs

0,2

 

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

0,2

 

0240000

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

 

0,01 (*2)

0241000

a)

Blommande kål

 

 

0241010

Broccoli

1

 

0241020

Blomkål

0,6

 

0241990

Övriga (2)

0,6

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

 

0242010

Brysselkål

0,01 (*2)

 

0242020

Huvudkål

2

 

0242990

Övriga (2)

0,01 (*2)

 

0243000

c)

Bladbildande kål

20

 

0243010

Salladskål/kinakål

 

 

0243020

Grönkål

 

 

0243990

Övriga (2)

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

0,01 (*2)

 

0250000

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

20

0,01 (*2)

0251000

a)

Sallat och sallatväxter

 

 

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

 

 

0251020

Sallat

 

 

0251030

Escarole/escarolesallat

 

 

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

 

 

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

 

 

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

 

 

0251070

Sareptasenap/salladssenap

 

 

0251080

Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter)

 

 

0251990

Övriga (2)

 

 

0252000

b)

Spenat och liknande blad

 

 

0252010

Spenat

 

 

0252020

Portlaker

 

 

0252030

Mangold/betblad

 

 

0252990

Övriga (2)

 

 

0253000

c)

Blad från vinranka och liknande arter

 

 

0254000

d)

Vattenkrasse

 

 

0255000

e)

Endivesallat

 

 

0256000

f)

Örter och ätliga blommor

 

 

0256010

Körvel

 

 

0256020

Gräslök

 

 

0256030

Bladselleri/snittselleri

 

 

0256040

Persilja

 

 

0256050

Salvia

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

0256070

Timjan

 

 

0256080

Basilika och ätliga blommor

 

 

0256090

Lagerblad

 

 

0256100

Dragon

 

 

0256990

Övriga (2)

 

 

0260000

Baljväxter, färska

 

0,01 (*2)

0260010

Bönor (med balja)

0,8

 

0260020

Bönor (utan balja)

0,01 (*2)

 

0260030

Ärter (med balja)

2

 

0260040

Ärter (utan balja)

0,01 (*2)

 

0260050

Linser

0,01 (*2)

 

0260990

Övriga (2)

0,01 (*2)

 

0270000

Stjälkgrönsaker

 

0,01 (*2)

0270010

Sparris

0,01 (*2)

 

0270020

Kardoner

0,01 (*2)

 

0270030

Stjälkselleri/blekselleri

10

 

0270040

Fänkål

0,01 (*2)

 

0270050

Kronärtskockor

2

 

0270060

Purjolök

0,01 (*2)

 

0270070

Rabarber

0,01 (*2)

 

0270080

Bambuskott

0,01 (*2)

 

0270090

Palmhjärtan

0,01 (*2)

 

0270990

Övriga (2)

0,01 (*2)

 

0280000

Svampar, mossor och lavar

0,01 (*2)

 

0280010

Odlade svampar

 

0,9 (+)

0280020

Vilda svampar

 

0,01 (*2)

0280990

Mossor och lavar

 

0,01 (*2)

0290000

Alger och prokaryota organismer

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0300000

BALJVÄXTER, TORKADE

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0300010

Bönor

 

 

0300020

Linser

 

 

0300030

Ärter

 

 

0300040

Lupiner

 

 

0300990

Övriga (2)

 

 

0400000

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

 

 

0401000

Oljeväxtfröer

 

 

0401010

Linfrö

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401020

Jordnötter

0,06

0,01 (*2)

0401030

Vallmofrö

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401040

Sesamfrö

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401050

Solrosfrö

2

0,01 (*2)

0401060

Rapsfrö

2

7 (+)

0401070

Sojabönor

0,05

0,01 (*2)

0401080

Senapsfrö

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401090

Bomullsfrö

0,3

0,7

0401100

Pumpafrö

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401110

Safflorfrö

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401120

Gurkörtsfrö

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401130

Oljedådrafrö

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401140

Hampfrö

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401150

Ricinfrö

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401990

Övriga (2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0402000

Oljeväxtfrukter

 

0,01 (*2)

0402010

Oliver för oljeproduktion

0,01 (*2)

 

0402020

Oljepalmkärnor

0,01 (*2)

 

0402030

Oljepalmfrukter

0,8

 

0402040

Kapok

0,01 (*2)

 

0402990

Övriga (2)

0,01 (*2)

 

0500000

SPANNMÅL

 

 

0500010

Korn

0,02

7

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

0,02

0,01 (*2)

0500030

Majs

0,02

0,01 (*2)

0500040

Hirs/vanlig hirs

0,02

0,01 (*2)

0500050

Havre

0,02

15

0500060

Ris

0,4

0,01 (*2)

0500070

Råg

0,02

8

0500080

Durra/sorgum

0,02

0,01 (*2)

0500090

Vete

0,02

7

0500990

Övriga (2)

0,02

0,01 (*2)

0600000

TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

0,02 (*2)

0,05 (*2)

0610000

Te

 

 

0620000

Kaffebönor

 

 

0630000

Örtteer från

 

 

0631000

a)

blommor

 

 

0631010

Kamomill

 

 

0631020

Rosellhibiskus

 

 

0631030

Ros

 

 

0631040

Jasmin

 

 

0631050

Lind

 

 

0631990

Övriga (2)

 

 

0632000

b)

blad och örter

 

 

0632010

Jordgubbe

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate/maté

 

 

0632990

Övriga (2)

 

 

0633000

c)

rötter

 

 

0633010

Vänderot/läkevänderot

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Övriga (2)

 

 

0639000

d)

andra delar av växten

 

 

0640000

Kakaobönor

 

 

0650000

Johannesbröd

 

 

0700000

HUMLE

40

0,05 (*2)

0800000

KRYDDOR

 

 

0810000

Frökryddor

0,02 (*2)

0,05 (*2)

0810010

Anis/anisfrö

 

 

0810020

Svartkummin

 

 

0810030

Selleri

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Spiskummin

 

 

0810060

Dill

 

 

0810070

Fänkål

 

 

0810080

Bockhornsklöver

 

 

0810090

Muskot

 

 

0810990

Övriga (2)

 

 

0820000

Fruktkryddor

0,02 (*2)

0,05 (*2)

0820010

Kryddpeppar

 

 

0820020

Sichuanpeppar

 

 

0820030

Kummin

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

0820050

Enbär

 

 

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

 

 

0820070

Vanilj

 

 

0820080

Tamarind

 

 

0820990

Övriga (2)

 

 

0830000

Barkkryddor

0,02 (*2)

0,05 (*2)

0830010

Kanel

 

 

0830990

Övriga (2)

 

 

0840000

Rot- och jordstamskryddor

 

 

0840010

Lakritsrot

0,02 (*2)

0,05 (*2)

0840020

Ingefära (10)

 

 

0840030

Gurkmeja

0,02 (*2)

0,05 (*2)

0840040

Pepparrot (11)

 

 

0840990

Övriga (2)

0,02 (*2)

0,05 (*2)

0850000

Kryddor bestående av knoppar

0,02 (*2)

0,05 (*2)

0850010

Kryddnejlika

 

 

0850020

Kapris

 

 

0850990

Övriga (2)

 

 

0860000

Kryddor bestående av pistiller

0,02 (*2)

0,05 (*2)

0860010

Saffran

 

 

0860990

Övriga (2)

 

 

0870000

Kryddor bestående av frömantlar

0,02