13.10.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1463

av den 12 oktober 2020

om genomförande av förordning (EU) 2018/1542 om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2018/1542 av den 15 oktober 2018 om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen (1), särskilt artikel 12,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 oktober 2018 antog rådet förordning (EU) 2018/1542.

(2)

I enlighet med artikel 12 i förordning (EU) 2018/1542 har rådet sett över förteckningen över personer och enheter i bilaga I till den förordningen. En post i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2, som återfinns i bilaga I till den förordningen, bör uppdateras.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) 2018/1542 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) 2018/1542 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 12 oktober 2020.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  EUT L 259, 16.10.2018, s. 12.


BILAGA

Post nr 5 i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2, under rubriken ”A. Fysiska personer”, i bilaga I till förordning (EU) 2018/1542 ska ersättas med följande:

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande

”5. Said SAID

alias: Saeed, Sa’id Sa’id, Image 1

Titel: doktor, ledamot av Institute 3000 (även kallat Institute 6000) vid SSRC

Kön: man

Födelsedatum: 11 december 1955

Said Said är en betydande person inom Institute 3000, även kallat Institute 6000, den avdelning vid Scientific Studies and Research Centre (SSRC) som ansvarar för utveckling och tillverkning av Syriens kemiska vapen.

21.1.2019”