17.9.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 303/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1296

av den 16 september 2020

om ändring av förordning (EG) nr 88/97 om bemyndigande av att import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina befrias från utvidgning genom rådets förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som införs genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 13.4,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 71/97 av den 10 januari 1997 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som införs genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 på cyklar som har sitt ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av vissa cykeldelar från Folkrepubliken Kina, samt om uttag av den utvidgade tullen på sådan import som registrerats enligt förordning (EG) nr 703/96 (2), särskilt artikel 2, och

av följande skäl:

(1)

För närvarande tillämpas en antidumpningstull (nedan kallad den utvidgade tullen) på import till unionen av essentiella cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina till följd av den utvidgning som införts genom förordning (EG) nr 71/97.

(2)

I enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 71/97 bör ett system för tullbefrielse upprättas för att bemyndiga tullbefrielse för import av essentiella cykeldelar som inte kringgår antidumpningstullen. Denna tullbefrielse fastställs i artikel 13.4 (systemet för tullbefrielse) i grundförordningen. Tack vare systemet för tullbefrielse befrias monteringsföretag som inte kringgår antidumpningstullen på cyklar från att betala antidumpningstull på import av kinesiska cykeldelar.

(3)

Den rättsliga ramen för hur systemet för tullbefrielse ska fungera fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 88/97 (3) (nedan kallad förordningen om tullbefrielse). Förordningen om tullbefrielse ändrades genom kommissionens förordning (EU) nr 512/2013 (4), bland annat genom att det infördes bestämmelser om kontroll av användning för särskilda ändamål avsedda för montering av eldrivna cyklar.

(4)

Efter en översyn enligt artikel 11.2 i grundförordningen av utvidgningen av den antidumpningstull som införts på import av cyklar med ursprung i Kina till att även omfatta import av vissa cykeldelar från Kina, beslutade kommissionen genom genomförandeförordning (EU) 2019/1379 (5) att bibehålla åtgärderna mot kringgående i ytterligare fem år.

(5)

Som nämns i skäl 44 i förordning (EG) nr 71/97 ser kommissionen ständigt över systemet för tullbefrielse, så att det vid behov kan anpassas för att ta hänsyn till de erfarenheter som görs beträffande funktionen hos detta system.

(6)

Enligt systemet för tullbefrielse, som beskrivs i artikel 14 i förordningen om tullbefrielse, skulle importerade cykeldelar kunna användas för montering av eldrivna cyklar om det finns ett tillstånd som bygger på kontroll av användning för särskilda ändamål. Artikeln är dock endast tillämplig på cykelmonteringsföretag som inte omfattas av tullbefrielse. Det bör också finnas ett förfarande som gör det möjligt för befriade cykelmonteringsföretag i unionen att importera essentiella cykeldelar för montering av eldrivna cyklar.

(7)

Kommissionen konstaterar i detta sammanhang att cykelmarknaden i unionen är mycket dynamisk och att befriade cykelmonteringsföretag tillverkar både eldrivna cyklar och cyklar utan motor.

(8)

Delarna för montering av eldrivna cyklar omfattas inte av den utvidgade antidumpningstullen. Montering av eldrivna cyklar omfattas därför inte av förordning (EG) nr 71/97. Skäl 11 i förordning (EU) nr 512/2013 bekräftar att användning av essentiella cykeldelar för montering av eldrivna cyklar inte var avsedd att omfattas av den utvidgade antidumpningstullen på cyklar. Det fastställs här att ”det nuvarande systemet [är] otydligt när det gäller import av cykeldelar som används för montering av cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn, även kallade eldrivna cyklar eller pedelecs. Vare sig antidumpningstullen eller den utvidgade antidumpningstullen gäller för eldrivna cyklar och därmed inte heller för delar som används vid montering av sådana cyklar, dvs. montering av eldrivna cyklar omfattas inte av förordning (EG) nr 71/97. Därför anses det lämpligt att utvidga de befintliga bestämmelserna i artikel 14 om kontroll av att användning för särskilda ändamål sker till att även omfatta delar avsedda att användas för montering av eldrivna cyklar. Bestämmelserna om kontroll av att användning för särskilda ändamål sker gör det möjligt för nationella tullmyndigheter att ta reda på importerade delars slutliga användning, alltså om de används för montering av klassiska eller eldrivna cyklar.”

(9)

Kommissionen har granskat tillämpningen av systemet för tullbefrielse och anser att det är nödvändigt att införa vissa ändringar för att göra det lättare för befriade cykelmonteringsföretag att tillämpa detta system.

(10)

Systemet för tullbefrielse bör omfatta relevanta bestämmelser för företag som monterar fordon som varken är cyklar eller eldrivna cyklar, t.ex. vissa sparkcyklar (6), där cykeldelar som hjul, gafflar och styren kan användas vid tillverkningen. Vissa sparkcyklar omfattas varken av antidumpningstullen eller av den utvidgade antidumpningstullen, dvs. montering av sparkcyklar omfattas inte av utvidgningsförordningens tillämpningsområde. Det anses därför lämpligt att utvidga de befintliga bestämmelserna i artikel 14 i förordningen om tullbefrielse beträffande kontroll av användning för särskilda ändamål till att även omfatta delar som är avsedda att användas för montering av andra produkter som består av cykeldelar. Bestämmelserna om kontroll av användning för särskilda ändamål gör det möjligt för nationella tullmyndigheter att ta reda på importerade delars slutliga användning, dvs. om de används för montering av cyklar, även eldrivna, eller andra fordon än cyklar, även eldrivna.

(11)

Systemet för tullbefrielse bör också omfatta relevanta bestämmelser avseende företag som monterar cykeldelar som t.ex. bromssystem, där cykeldelar såsom bromshandtag också kan användas vid tillverkningen. Företag som monterar cykeldelar bör omfattas av samma regler som företag som monterar hela cyklar, särskilt av de skyldigheter för befriade parter som avses i artikel 8 i förordningen om tullbefrielse.

(12)

Mot denna bakgrund, och av rättssäkerhetsskäl, anses det lämpligt att utvidga tillämpningsområdet för tullbefrielsen för import av essentiella cykeldelar som används vid montering av andra fordon än cyklar försedda med hjälpmotor. Artiklarna 1, 4.1 a, 8.1 b och 14 d i förordningen om tullbefrielse bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

Dessutom kan befriade cykeltillverkare leverera essentiella cykeldelar till kunder i form av service efter försäljning eller på grund av garantianspråk utan att omfattas av tullen för att motverka kringgående. Kommissionen anser i detta avseende att de essentiella cykeldelar som omfattas av tullbefrielse skulle kunna användas för service efter försäljning och i garantisyfte. Det tak som definieras i artikel 14 c i förordningen om tullbefrielse är inte tillämpligt på delar som tillhandahålls av befriade parter. Det bör dock betonas att de kvantiteter som levereras för detta ändamål måste vara rimliga och stå i proportion till den befriade partens monteringsverksamhet i enlighet med artikel 8 i förordningen om tullbefrielse, och att de inte får undergräva de positiva verkningarna av tullen enligt artikel 13.2 i grundförordningen.

(14)

I enlighet med principen om god förvaltning bör de ändringar av förordningen om tullbefrielse som föreskrivs i den här förordningen tillämpas så snart som möjligt på alla nya och alla pågående undersökningar.

(15)

Förordning (EG) nr 88/97 bör därför ändras i enlighet med detta.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 15.1 i förordning (EU) 2016/1036.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 88/97 ska ändras på följande sätt:

1.

Definitionen av monteringsverksamhet i artikel 1 ska ersättas med följande:

monteringsverksamhet: en verksamhet vid vilken essentiella cykeldelar förs in för montering eller färdigställande av cyklar eller för tillverkning eller montering av cykeldelar.”

2.

Artikel 4.1 a ska ersättas med följande:

”a)

den innehåller bevis för att sökanden använder essentiella cykeldelar för tillverkning eller montering av cyklar eller cykeldelar i kvantiteter som överstiger den tröskel som anges i artikel 14 c eller att sökanden har ingått ett oåterkalleligt avtal som medför en skyldighet att göra det,”

3.

Artikel 8.1 b ska ersättas med följande:

”b)

att, om den tar emot leveranser av essentiella cykeldelar som i enlighet med artikel 2 befriats från den utvidgade tullen, dessa delar antingen används i dess monteringsverksamhet eller vid montering av andra produkter, förstörs, återexporteras eller återförsäljs till en annan befriad part.”

4.

Artikel 14 d ska ersättas med följande:

”d)

de essentiella cykeldelarna är avsedda att användas vid montering av cyklar försedda med hjälpmotor (Taric-tilläggsnummer 8835) eller andra fordon som varken är cyklar eller cyklar försedda med hjälpmotor (Taric-tilläggsnummer C549).”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas på alla nya och alla pågående undersökningar från och med att den trätt i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 september 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  EGT L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 88/97 av den 20 januari 1997 om bemyndigande av att import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina befrias från utvidgning genom rådets förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som införs genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 (EGT L 17, 21.1.1997, s. 17).

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 512/2013 av den 4 juni 2013 om ändring av förordning (EG) nr 88/97 om bemyndigande av att import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina befrias från utvidgning genom rådets förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som införs genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 (EGT L 152, 5.6.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1379 av den 28 augusti 2019 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina, utvidgad till att även omfatta import av cyklar som avsänts från Indonesien, Malaysia, Sri Lanka, Tunisien, Kambodja, Pakistan och Filippinerna, oavsett om deras deklarerade ursprung är dessa länder eller inte, efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EU) 2016/1036 (EUT L 225, 29.8.2019, s. 1).

(6)  Det finns sparkcyklar som omfattas av definitionen av en cykel. Monteringen av sådana sparkcyklar omfattas av de regler som gäller för cykelmonteringsföretag.