12.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 185/24


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/761

av den 17 december 2019

om tillämpningsföreskrifter för förordningarna (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1308/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014 vad gäller systemet för förvaltning av tullkvoter genom licenser

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 187 och artikel 223.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (2), särskilt artikel 66.4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014 av den 16 april 2014 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1216/2009 och (EG) nr 614/2009 (3), särskilt artikel 9 a–d samt artikel 16.1 a, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) nr 1308/2013 fastställs regler om förvaltning av tullkvoter och om särskild behandling vid import till tredjeländer. Genom förordningen ges kommissionen också befogenhet att anta delegerade akter och genomförandeakter på de områdena. I syfte att säkerställa att förvaltningen av tullkvoter fungerar väl inom den nya rättsliga ramen behöver vissa regler antas genom sådana akter. De akterna bör ersätta ett visst antal akter med gemensamma regler eller med särskilda sektorsspecifika regler som bygger på artikel 43.2 eller artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), vilka upphör att gälla genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/760 (4).

(2)

Unionen har i internationella avtal och i akter som antagits i enlighet med artikel 43.2 och artikel 207 i EUF-fördraget åtagit sig att öppna tullkvoter för vissa jordbruksprodukter och i vissa fall att förvalta kvoterna ifråga. I vissa fall föreligger krav på importlicens för import av produkter inom de tullkvoterna. De kommissionens förordningar och kommissionens genomförandeförordningar genom vilka de aktuella tullkvoterna har öppnats och som innehåller särskilda regler upphör att gälla genom delegerad förordning (EU) 2020/760. De reglerna bör ingå i denna förordning.

(3)

Det bör fastställas en årlig tullkvotperiod på tolv efter varandra följande månader för alla de tullkvoter för jordbruksprodukter och andra produkter som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde. I vissa fall är det lämpligt att föreskriva delperioder inom den årliga tullkvotperioden, särskilt om detta föreskrivs i ett internationellt avtal.

(4)

I syfte att garantera en god förvaltning av tullkvoterna bör det fastställas vilka minimi- eller maximikvantiteter som ansökningarna inom tullkvoterna får omfatta.

(5)

I syfte att förenkla och förbättra förvaltnings- och kontrollmekanismernas effektivitet och ändamålsenlighet bör det fastställas gemensamma villkor för förvaltningen av importtullkvoter för vilka det krävs importlicens. Tullkvoterna bör förvaltas genom att licenser tilldelas i proportion till de sammanlagda begärda kvantiteterna (nedan kallad metoden ”samtidig behandling”). Det bör också fastställas regler för inlämnande av ansökningar och utfärdande av licenser, vilka bör gälla utöver reglerna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1237 (5) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 (6).

(6)

Enligt vissa internationella avtal måste tullkvoter förvaltas med hjälp av en metod som bygger på handlingar som utfärdas av tredjeländer. Enligt denna metod ska tilldelningen av licenser motsvara de kvantiteter som anges i de handlingar som utfärdas av tredjeland. Det är därför nödvändigt att fastställa särskilda regler för denna förvaltningsmetod. Handlingarna bör utfärdas av en av tredjelandet godkänd myndighet och bör uppfylla vissa villkor.

(7)

I syfte att säkerställa öppenhet vid förvaltning av tullkvoter för vilka det krävs importlicenser, bör de behöriga myndigheterna på begäran tillhandahålla relevanta uppgifter till alla aktörer som har intresse av handel med den berörda produkten. I syfte att göra det möjligt för aktörerna att ansöka om de kvantiteter som är tillgängliga inom en tullkvot bör kommissionen offentliggöra vilken samlad kvantitet som är tillgänglig för ansökan inom tullkvoten samt uppgifter om första och sista ansökningsdagen. Eventuella undantag från eller ändringar av reglerna för licensieringsförfarandena eller av förteckningen över produkter som omfattas av importlicenser bör också offentliggöras i enlighet med principerna i Världshandelsorganisationens avtal om importlicensförfaranden (7) och ministerbeslutet från Bali (8).

(8)

Det är nödvändigt att fastställa ett lämpligt säkerhetsbelopp för de licenser som utfärdas inom ramen för tullkvoter för att garantera att produkterna övergår till fri omsättning i unionen eller exporteras från unionen under licensens giltighetstid.

(9)

I syfte att underlätta förvaltningen av vissa känsliga och högt efterfrågade tullkvoter samt vissa tullkvoter som tidigare har varit föremål för kringgående inrättas ett särskilt elektroniskt system genom delegerad förordning (EU) 2020/760. Det bör fastställas regler för förfaranden och tidsfrister för inlämning av handlingar och deklarationer via det elektroniska systemet.

(10)

Det bör fastställas regler för utfärdandet av licenser. Det bör särskilt föreskrivas att en tilldelningskoefficient bör tillämpas om de kvantiteter som omfattas av licensansökningarna överskrider de kvantiteter som finns tillgängliga för den berörda tullkvotperioden.

(11)

Det är nödvändigt att fastställa giltighetstiden för de licenser som utfärdas inom ramen för tullkvoterna, i syfte att göra det möjligt att fastställa huruvida skyldigheten att importera eller exportera är fullgjord eller inte.

(12)

För att ta hänsyn till de befintliga vitlöksimportörernas intressen, vilka vanligtvis importerar stora kvantiteter vitlök, och för att säkerställa att nya importörer kan ta sig in på marknaden, bör det göras åtskillnad mellan traditionella och nya importörer av vitlök med ursprung i Argentina. Det bör fastställas en definition för dessa två kategorier av importörer och det bör fastställas vissa kriterier för de sökande och för användningen av importlicenser. Som ett led i förenklingen av förvaltningen av importtullkvoterna för vitlök, har löpnumren för importtullkvoterna för vitlök med ursprung i Kina och i andra tredjeländer (utom Kina och Argentina) ersatts med nya löpnummer. Det fortsatta utnyttjandet av tullkvoterna, bland annat vad gäller beräkning av referenskvantiteten för de syften som avses i de övergångsbestämmelser som avses i artikel 26 i delegerad förordning (EU) 2020/760, torde inte påverkas av att löpnumren ändras. Detta gäller även importtullkvoterna för svamp med ursprung i Kina och i andra tredjeländer (utom Kina) som tilldelats nya löpnummer.

(13)

Tilldelningen av kvantiteter till respektive importörskategori bör fastställas på grundval av faktiskt importerade kvantiteter och inte på grundval av utfärdade importlicenser. De ansökningar om importlicenser för vitlök från Argentina som lämnas in av de båda importörskategorierna bör omfattas av vissa begränsningar, bland annat bör det fastställas en referenskvantitet för traditionella importörer. Begränsningar av detta slag behövs för att värna konkurrensen mellan importörerna och för att sörja för att alla importörer som verkligen bedriver handel på frukt- och grönsaksmarknaden har möjlighet att försvara sina marknadspositioner i förhållande till andra importörer så att ingen enskild importör kan kontrollera marknaden.

(14)

För att förbättra kontrollerna och förebygga risken för avvikelser i handeln på grund av felaktiga ursprungsintyg och andra handlingar, bör det befintliga systemet med ursprungsintyg för vitlök och kravet på att vitlök ska transporteras direkt från ursprungslandet till unionen bibehållas. Förteckningen över tredjeländer bör utvidgas mot bakgrund av den kompletterande informationen. Ursprungsintyg bör utfärdas av de behöriga nationella myndigheterna i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (9).

(15)

I syfte att kontrollera efterlevnaden av tullkvotsvillkoren bör det vid import inom ramen för tullkvoterna för ”baby beef”, färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött och fryst mellangärde från nötkreatur krävas uppvisande av ett äkthetsintyg som intygar att varorna har sitt ursprung i det utfärdande landet och att de exakt överensstämmer med den definition som fastställts i det internationella avtalet. Det bör fastställas en förlaga för äkthetsintyg, och närmare regler bör fastställas för användningen av de äkthetsintyg som utfärdas på grundval av förlagan.

(16)

Unionen har möjlighet att utse vilka importörer som får importera ost med ursprung i Europeiska unionen till Amerikas förenta stater inom ramen för en särskild kvot. I syfte att göra det möjligt för unionen att maximera kvotens värde bör ett förfarande fastställas för hur importörerna ska utses, vilket bör bygga på tilldelningen av exportlicenser för de berörda produkterna.

(17)

Mot bakgrund av de särskilda villkoren för den tullfria importperiod för majs som gäller för Spanien och Portugal, samt den tullfria importperiod för sorghum som gäller för Spanien, bör särskilda bestämmelser fastställas beträffande licensansökningsperioden, inlämnandet av licensansökningar samt beträffande licenser för majs och sorghum för de berörda medlemsstaterna.

(18)

I syfte att sörja för en smidig övergång till de regler som föreskrivs i denna förordning, i syfte att efterleva skyldigheten att anmäla nya regler till Världshandelsorganisationen innan de börjar tillämpas, i syfte att ge aktörerna tillräckligt med tid att anpassa sig till skyldighet att föra in uppgifter i ett särskilt elektroniskt register och att lämna in en oberoendeförklaring via det elektroniska systemet, är det lämpligt att föreskriva att dagen då denna förordning bör börja tillämpas skjuts upp.

(19)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs gemensamma regler för förvaltningen av de tullkvoter för jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I och som förvaltas genom ett system med import- och exportlicenser, särskilt vad gäller

(a)

tullkvotperioder,

(b)

de maximikvantiteter som det är möjligt att ansöka om,

(c)

inlämnande av ansökningar om import- och exportlicenser,

(d)

de uppgifter som ska föras in i vissa fält av import- och exportlicensansökningarna och av import- och exportlicenserna,

(e)

i vilka fall ansökningar om import- och exportlicenser är ogiltiga,

(f)

den säkerhet som ska ställas vid inlämnandet av en ansökan om import- eller exportlicens,

(g)

tilldelningskoefficient och avbrytande av inlämnandet av licensansökningar,

(h)

utfärdande av import- och exportlicenser,

(i)

import- och exportlicensernas giltighetstid,

(j)

bevis för övergång till fri omsättning,

(k)

ursprungsintyg,

(l)

anmälan av kvantiteter till kommissionen,

(m)

anmälan till kommissionen av uppgifter i det elektroniska Lori-systemet, äkthetsintyg och IMA 1-intyg (Inward Monitoring Arrangement).

Genom förordningen öppnas också tullkvoter för import och export av vissa jordbruksprodukter och det fastställs särskilda regler för förvaltningen av tullkvoterna ifråga.

Artikel 2

Andra tillämpliga regler

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (10), kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 (11) och genomförandeförordningarna (EU) 2015/2447 och (EU) 2016/1239 ska gälla, om inte annat föreskrivs i denna förordning.

AVDELNING II

GEMENSAMMA REGLER

Artikel 3

Tullkvoter som förtecknas i bilaga I

1.   Varje importtullkvot ska identifieras med ett löpnummer.

2.   Importtullkvoterna och exporttullkvoterna förtecknas i bilaga I tillsammans med uppgifter om följande:

(a)

importtullkvotens löpnummer och beskrivning av exporttullkvoterna,

(b)

produktsektor,

(c)

typ av tullkvot, import eller export,

(d)

förvaltningsmetod,

(e)

om tillämpligt, aktörernas skyldighet att lämna bevis för referenskvantiteten i enlighet med artikel 10 i delegerad förordning (EU) 2020/760,

(f)

om tillämpligt, aktörernas skyldighet att lämna bevis på handel i enlighet med artikel 8 i delegerad förordning (EU) 2020/760,

(g)

om tillämpligt, sista giltighetsdag för licensen,

(h)

om tillämpligt, aktörernas skyldighet att vara registrerade i det elektroniska system för registrering och identifiering av licensinnehavare (Lori) som avses i artikel 13 i delegerad förordning (EU) 2020/760 innan de lämnar in en licensansökan.

Artikel 4

Tullkvotperiod

1.   Tullkvoter ska öppnas för en period av tolv på varandra följande månader (nedan kallad tullkvotperiod). Tullkvotperioderna kan delas in i delperioder.

2.   Tullkvotperioderna, och i tillämpliga fall, delperioderna och den totala tillgängliga kvantiteten för tullkvotperiod anges för varje tullkvot i bilagorna II–XIII.

Artikel 5

De maximikvantiteter som det är möjligt att ansöka om

1.   Den kvantitet som en ansökan omfattar får inte vara större än den totala tillgängliga kvantiteten för den berörda tullkvotperioden eller delperioden i fråga.

2.   Om inte annat föreskrivs i denna förordning ska den tillgängliga kvantiteten utgöras av den totala kvantitet som ännu inte tilldelats för den återstående tullkvotperioden eller delperioden.

3.   I den tillgängliga kvantiteten ska ingå den outnyttjade kvantiteten från den föregående delkvotperioden.

Artikel 6

Inlämning av ansökningar om importlicenser och exportlicenser

1.   Ansökningar om import- och exportlicenser ska lämnas in under de sju första kalenderdagarna i månaden före tullkvotperiodens början och under de sju första kalenderdagarna i varje månad under tullkvotperioden, med undantag av december då inga ansökningar ska lämnas in.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska ansökningar om import- och exportlicenser med giltighet från och med den 1 januari lämnas in mellan den 23 och den 30 november året före.

3.   Om inget annat anges i denna förordning ska aktörer som ansöker om licenser endast lämna in en godkänd ansökan per månad och per tullkvot. Under november månad får aktörerna lämna in två ansökningar per tullkvot: en licensansökan med giltighet från och med december och en licensansökan med giltighet från och med januari. För importtullkvoter som förvaltas med handlingar som utfärdas av de exporterande länderna och för exporttullkvoter som förvaltas av tredjeland ska artiklarna 71 respektive 72 tillämpas.

4.   Om en sökande lämnar in fler ansökningar avseende en tullkvot än det högsta antal som anges i punkt 3, ska ingen av de ansökningar som lämnats avseende tullkvoten godtas och den säkerhet som ställts ska vara förverkad.

5.   Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, ursprung eller tullsatser, får aktörerna, genom undantag från punkt 3, lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren, ursprungsländerna eller tullsatserna per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. De licensutfärdande myndigheterna ska betrakta dem som en enda ansökan.

Artikel 7

Uppgifter som ska föras in i vissa fält i ansökningarna om import- och exportlicenser

1.   Följande fält i de formulär för ansökningar om import- och exportlicenser som återges i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2016/1239 ska fyllas i enligt följande:

(a)

I fält 20 i formuläret för ansökan om importlicens ska följande anges:

i)

Importtullkvotens löpnummer.

ii)

Den värdetull och specifika tull (”kvottullsatsen”) som gäller för den berörda produkten.

(b)

Om så anges i bilagorna II–XIII till denna förordning ska bestämmelselandet anges i fält 7 i formuläret för ansökan om exportlicens och rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i.

(c)

Om så anges i bilagorna II–XIII till denna förordning ska ursprungslandet anges i fält 8 i formuläret för ansökan om importlicens och rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i.

2.   Medlemsstater som har ett elektroniskt ansöknings- och registreringssystem ska registrera de uppgifter som avses i punkt 1 i det systemet.

Artikel 8

Fall i vilka ansökningar om import- och exportlicenser är ogiltiga

1.   Licensansökningar som inte är fullständiga eller som inte uppfyller kriterierna i denna förordning, delegerad förordning (EU) 2016/1237 och genomförandeförordning (EU) 2016/1239 ska ogiltigförklaras.

2.   Om den licensutfärdande myndigheten ogiltigförklarar en licensansökan ska myndigheten skriftligen underrätta aktören om sitt beslut att ogiltigförklara ansökan och om skälen för beslutet. Underrättelsen ska innehålla information till aktören om rätten att överklaga beslutet om ogiltigförklaring, det tillämpliga förfarandet och tidsfristerna för överklagande.

3.   En licensansökan får inte ogiltigförklaras på grund av smärre skrivfel som inte ändrar de väsentliga delarna av ansökan.

4.   Sökandens tullombud får inte ansöka om licenser inom ramen för de tullkvoter som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde. De får inte vara innehavare av licenser som utfärdats enligt denna förordning.

Artikel 9

Säkerhet som ska ställas vid inlämnandet av en ansökan om importlicens eller exportlicens

Om en licens utfärdas på villkor att en säkerhet ställs i enlighet med artikel 4 i delegerad förordning (EU) 2020/760, ska den sökande, före utgången av ansökningsperioden, ställa en säkerhet hos den utfärdande myndigheten till det belopp som anges för varje tullkvot i bilagorna II-XIII till denna förordning.

Artikel 10

Tilldelningskoefficient och avbrytande av inlämnandet av licensansökningar

1.   Kommissionen ska beräkna en tilldelningskoefficient för varje tullkvot, utom för importtullkvoter som förvaltas med handlingar som utfärdas av tredjeländer och exporttullkvoter som förvaltas av tredjeländer. Medlemsstaterna ska tillämpa koefficienten på de kvantiteter som varje licensansökan som anmäls till kommissionen omfattar. Tilldelningskoefficienten ska beräknas på grundval av de uppgifter som anmäls av medlemsstaterna och med hjälp av den metod som anges i punkt 3.

2.   Kommissionen ska offentliggöra tilldelningskoefficienten för varje tullkvot på lämpligt sätt på internet senast den 22:a dagen i den månad då medlemsstaterna anmälde de kvantiteter som ansökningarna omfattar till kommissionen. Om ansökan har lämnats in mellan den 23 och den 30 november ska tilldelningskoefficienten offentliggöras senast den 14 december.

3.   Om inget annat anges i avdelning III ska tilldelningskoefficienten för licenser vara högst 100 % och ska beräknas på följande sätt: [(tillgänglig kvantitet/begärd kvantitet) × 100] % Tilldelningskoefficienten ska avrundas till sex siffror. Kommissionen ska justera tilldelningskoefficienten för att säkerställa att de tillgängliga kvantiteterna för den aktuella import- eller exporttullkvotperioden eller delperioden inte överskrids.

4.   Om kvotmängden är uttömd för en delperiod eller inom ramen för systemet med månatlig ansökan, ska kommissionen avbryta inlämnandet av ytterligare ansökningar till och med utgången av tullkvotperioden eller delperioden. Avbrottet ska hävas när kvantiteter blir tillgängliga inom samma tullkvotperiod till följd av att outnyttjade kvantiteter har anmälts. Kommissionen ska meddela de licensutfärdande myndigheterna att licensansökningarna avbryts, att avbrottet hävs och vilken kvantitet som finns tillgänglig inom en tullkvot, genom att offentliggöra informationen på internet på lämpligt sätt.

5.   Import- och exportlicenser ska utfärdas för kvantiteter vilka ska beräknas genom att kvantiteterna i ansökningarna om importlicens eller exportlicens multipliceras med tilldelningskoefficienten. Den kvantitet som blir resultatet av tillämpningen av tilldelningskoefficienten ska rundas av nedåt.

6.   De kvantiteter som inte tilldelats eller som inte utnyttjats under en delperiod ska fastställas på grundval av de uppgifter som medlemsstaterna anmäler till kommissionen. Kvantiteterna ska läggas till de kvantiteter som är tillgängliga för omfördelning inom samma import- eller exporttullkvotperiod.

7.   Innan kommissionen beräknar tilldelningskoefficienten för de tullkvoter för vilka det krävs förhandsregistrering av aktörer i enlighet med artikel 11 i delegerad förordning (EU) 2020/760, får den begära att den behöriga licensutfärdande myndigheten kontrollerar de sökandes Lori-registrering. En sådan begäran ska göras senast den 15:e, kl. 13:00 (lokal tid i Bryssel) i den månad under vilken medlemsstaterna anmälde vilka kvantiteter de har ansökt om. För kvantiteter som anmäls senast den 6 december ska emellertid begäran göras senast den 8 december, kl. 13:00 (lokal tid i Bryssel). De licensutfärdande myndigheterna ska förse kommissionen med en e-postadress till vilken begäran ska ställas.

8.   De licensutfärdande myndigheterna ska svara på kommissionens begäran enligt punkt 7 före den 21:a dagen, kl. 13:00 (lokal tid i Bryssel) i månaden efter det att begäran gjordes.

9.   För ansökningar som lämnas in senast den 8 december ska den licensutfärdande myndigheten svara före den 7 januari kl. 13:00 (lokal tid i Bryssel).

10.   Om den licensutfärdande myndigheten inte svarar till kommissionen inom de tidsfrister som anges i punkterna 8 och 9 får den licensutfärdande myndigheten inte godta någon ytterligare licensansökan från den berörda aktören.

Artikel 11

Utfärdande av import- och exportlicenser

1.   Denna artikel ska inte tillämpas på licenser som utfärdas för importtullkvoter som förvaltas med handlingar som utfärdas av tredjeländer eller för de exporttullkvoter som förvaltas av tredjeländer.

2.   Licenser ska endast utfärdas för ansökningar som anmälts till kommissionen.

3.   Licenser ska utfärdas efter det att kommissionen har offentliggjort tilldelningskoefficienten och före månadens slut.

Om kommissionen på grund av oförutsedda omständigheter inte offentliggör tilldelningskoefficienten under den period som avses i artikel 10.2 ska licenserna utfärdas senast den sjunde kalenderdagen efter den dag då kommissionen offentliggjorde tilldelningskoefficienten.

4.   Licenser med giltighetstid från och med den 1 januari ska utfärdas under perioden 15–31 december under det föregående året.

Om kommissionen på grund av oförutsedda omständigheter inte offentliggör tilldelningskoefficienten under den period som avses i artikel 10.2 ska licenserna utfärdas senast den fjortonde kalenderdagen efter den dag då kommissionen offentliggjorde tilldelningskoefficienten. Om utfärdandedagen infaller efter den 1 januari ska licenserna vara giltiga från och med utfärdandedagen, utan att detta ändrar den sista giltighetsdagen.

Artikel 12

Uppgifter som ska föras in i vissa fält i import- och exportlicenser

1.   Följande fält i de formulär för import- och exportlicenser som återges i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2016/1239 ska fyllas i enligt följande:

(a)

I fält 20 i importlicensen ska importtullkvotens löpnummer anges.

(b)

I fält 24 i importlicensen ska anges den värdetull och specifika tull (”kvottullsatsen”) som gäller för den berörda produkten.

(c)

Om så anges i bilagorna II–XIII till denna förordning ska ursprungslandet anges i fält 8 i importlicensen och rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i.

(d)

I fält 19 i import- och exportlicensen ska det anges en tillåten överskjutande avvikelse på 0, utom för produkter som omfattas av en importlicens som förtecknas i del I i bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/1237, i vilket fall den tillåtna överskjutande avvikelsen ska vara 5 %, och i vilket fall fält 24 i licensen ska innehålla uppgiften ”Tillämplig tullsats inom kvoten för den kvantitet som anges i fälten 17 och 18” (12).

(e)

I fält 24 i importlicensen och i fält 22 i exportlicensen ska uppgiften ”Artikel 3.4 i förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 ska inte tillämpas” (13) anges om licensens giltighetstid upphör den sista dagen i tullkvotperioden.

2.   Medlemsstater som har ett elektroniskt ansöknings- och registreringssystem ska registrera dessa uppgifter i systemet.

Artikel 13

Import- och exportlicensernas giltighetstid

1.   Artikel 3.4 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 (14) ska inte tillämpas vid fastställandet av giltighetstiden för import- och exportlicenser inom ramen för tullkvoter för import och export.

2.   De licenser som utfärdats för de tullkvoter för import och export som förvaltas med hjälp av den metod för samtidig behandling som avses i artikel 184.2 b i förordning (EU) nr 1308/2013 och som anges i bilaga I ska vara giltiga

(a)

från och med den första kalenderdagen i tullkvotperioden, för ansökningar som lämnas in innan tullkvotperioden börjar, till och med tullkvotperiodens slut,

(b)

från och med den första kalenderdagen i månaden efter den månad då ansökan lämnades in, för ansökningar som lämnas in under den pågående tullkvotperioden, till och med tullkvotperiodens slut,

(c)

från och med den 1 januari påföljande år, för ansökningar som lämnas in mellan den 23 och 30 november föregående år, fram till tullkvotperiodens slut.

3.   Om inte annat föreskrivs i avdelning III eller i bilaga I ska, om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, licenser som utfärdats för en delperiod löpa ut den sista kalenderdagen i månaden efter delperiodens slut, men inte senare än tullkvotperiodens slut.

4.   Om inte annat föreskrivs i avdelning III ska licenser som utfärdas för importtullkvoter som förvaltas med handlingar som utfärdas av tredjeländer vara giltiga från och med utfärdandedagen till och med kl. 23:59 (lokal tid i Bryssel) den 30:e kalenderdagen efter sista giltighetsdagen för de IMA 1-intyg eller äkthetsintyg för vilka de har utfärdats. Giltighetstiden får inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut.

5.   Licenser för exporttullkvoter som förvaltas av tredjeland ska vara giltiga från och med utfärdandedagen till och med den 31 december det år då de utfärdas, med undantag för licenser som utfärdats mellan den 20 december och den 31 december, vilka ska vara giltiga från och med den 1 januari till och med den 31 december påföljande år.

6.   Om giltighetstiden för en import- eller exportlicens inom ramen för en tullkvot förlängs på grund av force majeure i enlighet med artikel 16 i genomförandeförordning (EU) 2016/1239, får förlängningen inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut.

Artikel 14

Bevis på övergång till fri omsättning och export

1.   De kvantiteter som inte har övergått till fri omsättning eller som inte har exporterats vid utgången av licensens giltighetstid ska betraktas som outnyttjade kvantiteter.

2.   Bevis för att produkterna övergått till fri omsättning och bevis för export och utförsel från unionens tullområde ska tillhandahållas i enlighet med artikel 14.6 i genomförandeförordning (EU) 2016/1239.

Artikel 15

Ursprungsbevis

1.   Om så krävs enligt bilagorna II-XIII ska ett giltigt ursprungsintyg uppvisas för unionens tullmyndigheter tillsammans med en tulldeklaration för övergång till fri omsättning för de berörda produkterna. De handlingar som krävs för ursprungsintyget anges för varje tullkvot i de bilagorna.

2.   I de särskilda fall som anges i bilagorna II-XIII ska ursprungsintyget uppvisas vid ansökan om importlicens.

3.   Vid behov får tullmyndigheterna dessutom kräva att deklaranten eller importören styrker produkternas ursprung i enlighet med artikel 61 i förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 16

Anmälan av kvantiteter till kommissionen

1.   Om inte annat föreskrivs i avdelning III ska kraven i punkterna 2–5 gälla.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de totala kvantiteter som omfattas av ansökningar om import- eller exportlicens för varje tullkvot

(a)

före den 14:e i en månad om licensansökningarna lämnas in under de sju första kalenderdagarna i en månad,

(b)

före den 6 december om licensansökningarna lämnas in mellan den 23 november och den 30 november.

3.   Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de kvantiteter som omfattas av import- och exportlicenser som de har utfärdat för varje tullkvot

(a)

före den sista dagen i månaden, om licensansökningarna för en tullkvot lämnas in under de sju första kalenderdagarna i en månad,

(b)

före den 31 december, om licensansökningarna för en tullkvot lämnas in mellan den 23 november och den 30 november,

(c)

före den tionde dagen i månaden efter utfärdandet då det är fråga om importlicenser som utfärdas på grundval av handlingar som utfärdats av tredjeländer.

I de fall som avses i artikel 11.3 andra stycket ska anmälan göras inom sju dagar från den dag då kommissionen offentliggjorde tilldelningskoefficienten. I de fall som avses i artikel 11.4 andra stycket ska anmälan göras inom fjorton dagar från den dag då kommissionen offentliggjorde tilldelningskoefficienten.

4.   På kommissionens begäran ska medlemsstaterna anmäla till kommissionen vilka outnyttjade kvantiteter som de utfärdade import- och exportlicenserna omfattar. De outnyttjade kvantiteterna ska stämma överens med skillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av import- eller exportlicenserna och de kvantiteter för vilka licenserna har utfärdats.

5.   Outnyttjade kvantiteter som omfattas av import- eller exportlicenser ska anmälas till kommissionen inom fyra månader respektive 210 kalenderdagar efter det att de berörda licensernas giltighetstid har löpt ut.

6.   Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder ska de outnyttjade kvantiteterna anmälas tillsammans med den anmälan som avses i punkt 2 a för den sista delperioden.

7.   Kvantiteterna ska anges i kilogram produktvikt och vara uppdelade efter löpnummer och, i förekommande fall, efter ursprung.

8.   För de anmälningar till kommissionen som avses i denna förordning när det gäller tullkvoter för nöt- och kalvkött med löpnummer 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4455, 09.4001 och 09.4004 ska kvantiteterna uttryckas som kilogram produktvikt och fördelas per ursprungsland och per produktkategori enligt del B i bilaga XV till denna förordning.

9.   Artikel 3 i genomförandeförordning (EU) 2016/1239 ska tillämpas på de perioder och tidsfrister som anges i denna artikel.

Artikel 17

Anmälan till kommissionen av uppgifter i det elektroniska Lori-systemet, äkthetsintyg och intyg om aktiv förädling (IMA 1-intyg)

1.   Från och med den åttonde till och med den sextonde dagen i månaden efter tullkvotperiodens slut ska medlemsstaterna till kommissionen anmäla namn, registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori-nummer) och adress för innehavare av importlicenser för tullkvoter som kräver obligatorisk registrering av aktörer och, i tillämpliga fall, för licensmottagaren.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla varje validering, avslag eller tillbakadragande av ansökningar om registrering i det elektroniska Lori-systemet.

3.   När medlemsstaterna anmäler att en ansökan om registrering i det elektroniska Lori-systemet har validerats ska de lämna in de uppgifter som krävs enligt bilaga II till delegerad förordning (EU) 2020/760.

4.   Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla alla eventuella ändringar som aktörerna gör av sina uppgifter i sin Lori-registrering.

5.   Medlemsstaterna ska, för varje aktör som registreras i det elektroniska Lori-systemet, underrätta kommissionen om varje ansökan om importlicens inom den berörda tullkvoten, KN-nummer, begärda kvantiteter och ansökningsdatum

(a)

före den 14:e i en månad om licensansökningarna lämnas in under de sju första kalenderdagarna i en månad,

(b)

före den 6 december om licensansökningarna lämnas in mellan den 23 november och den 30 november.

6.   Medlemsstaterna ska, för vart och ett av de äkthetsintyg eller IMA 1-intyg som en aktör lämnar in i samband med tullkvoter som förvaltas med handlingar som utfärdas av tredjeland, till kommissionen anmäla numret för motsvarande licens som de har utfärdat och den kvantitet som licensen omfattar. Anmälan ska göras innan licensen utfärdas till aktören.

7.   Genom undantag från artikel 3.4 i förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71, ska, i de fall då tidsperioder och tidsfrister fastställs i denna artikel, tidsperioderna och tidsfristerna löpa ut den sista timmen av den sista dagen, även om den dagen är en lördag, en söndag eller en helgdag i enlighet med definitionen i den förordningen.

8.   De anmälningar till kommissionen som avses i denna förordning ska göras i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1183 (15) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 (16).

AVDELNING III

SÄRSKILDA SEKTORSREGLER

KAPITEL 1

Spannmål

Avsnitt 1

Annan spannmål än majs och sorghum enligt artikel 185 i förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 18

Tullkvoter

I enlighet med de medgivanden som gjorts inom ramen för Världshandelsorganisationen, vilka godkändes genom rådets beslut 94/800/EG (17), och avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater, vilket godkändes genom beslut 2006/333/EG (18), har tullkvoter öppnats för import av majs till unionen, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

I enlighet med avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994, vilket godkändes genom rådets beslut 2006/333/EG och avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om avslutande av de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i GATT, vilket godkändes genom rådets beslut 2007/444/EG (19), har tullkvoter öppnats för import till unionen av vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredjeländer, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

De kvantiteter som varje tullkvot omfattar, importtullkvotperioden och de delperioder som perioden omfattar samt löpnummer för respektive tullkvot anges i bilaga II till denna förordning.

Artikel 19

Kvalitetsnormer

De kvalitetsnormer och toleranser som ska tillämpas på vanligt vete av annan kvalitet än hög enligt KN-nummer 1001 99 00 ska vara de som anges i bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 642/2010 (20). De analysmetoder som föreskrivs i del II i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 (21) ska tillämpas.

Artikel 20

Särskilda regler för tullkvoter enligt det övergripande avtalet om ekonomi och handel med Kanada

För övergång till fri omsättning i unionen för vanligt vete med ursprung i Kanada av annan kvalitet än hög ska en ursprungsdeklaration inges. Ursprungsdeklarationen ska göras på en faktura eller annan kommersiell handling som innehåller en beskrivning av produkten som är tillräckligt detaljerad för att den ska kunna identifieras. Ursprungsdeklarationens text ska vara den som anges i bilaga 2 till protokollet om ursprungsregler och ursprungsförfaranden till det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (22).

Avsnitt 2

Majs och sorghum enligt artikel 185 i förordning (EU) nr 1308/2013

Artikel 21

Licensansökningsperiod

Från och med dagen för tillämpning av den nolltullsats som avses i artikel 21 i delegerad förordning (EU) 2020/760 ska ansökningar om importlicenser inom de tullkvoter för majs och sorghum som avses i artikel 185 i förordning (EU) nr 1308/2013 lämnas till de behöriga myndigheterna i Spanien och Portugal mellan den sjunde och den elfte dagen i varje månad, senast kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel ).

Artikel 22

Ansökan och licensens innehåll

Importlicensansökan och licensen ska alltid innehålla följande uppgifter:

(a)

Ursprungslandet ska anges i fält 8 och rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i.

(b)

En av de uppgifter som anges i bilaga XIV ska anges i fält 24.

Artikel 23

Anmälningar till kommissionen

Från och med den dag då den nolltullsats som avses i artikel 21 i delegerad förordning (EU) 2020/760 börjar tillämpas ska de spanska och portugisiska behöriga myndigheterna, på elektronisk väg, till kommissionen,

(a)

senast kl. 18.00 (lokal tid i Bryssel) den femtonde dagen i varje månad, anmäla de totala kvantiteter för vilka det gjorts licensansökningar, fördelat efter löpnummer, och

(b)

före utgången av månaden, de totala kvantiteter per KN-nummer för vilka importlicenser har utfärdats.

Artikel 24

Tilldelningskoefficient

Kommissionen ska meddela den licensutfärdande myndigheten tilldelningskoefficienten senast den 22:a i den månad då medlemsstaterna anmälde de kvantiteter för vilka ansökningar lämnats in i enlighet med artikel 23.

Artikel 25

Utfärdande av importlicens

Importlicenser ska utfärdas av de spanska och portugisiska behöriga myndigheterna mellan den 23:e och den sista dagen i varje månad.

Artikel 26

Licensens giltighet

Genom undantag från artikel 13 ska licenserna vara giltiga från och med dagen för utfärdandet till och med utgången av den andra därpå följande månaden.

KAPITEL 2

Ris

Artikel 27

Tullkvoter och tilldelning av kvantiteter

I enlighet med de medgivanden som gjorts inom ramen för Världshandelsorganisationen, vilka godkändes genom beslut 94/800/EG, rådets förordning (EG) 1095/96 (23) samt i enlighet med resultaten av förhandlingarna med Thailand, vilka godkändes genom rådets beslut 96/317/EG (24), har tullkvoter öppnats för import till unionen av ris, råris och brutet ris, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning. De kvantiteter som varje tullkvot omfattar, importtullkvotperioden och de delperioder som perioden omfattar samt löpnummer för respektive tullkvot anges i bilaga III till denna förordning.

Tillgängliga kvantiteter ska fastställas per delperiod i enlighet med bilaga III till denna förordning.

Genom undantag från artikel 13 ska licenser som utfärdats under den senaste delperioden för importtullkvoter med löpnummer 09.4127, 09.4128, 09.4129 och 09.4130 vara giltiga fram till tullkvotperiodens slut.

Outnyttjade kvantiteter inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130 09.4148, 09.4166 och 09.4168 ska överföras till de efterföljande delperioder som anges i bilaga III. Inga kvantiteter får överföras till nästa kvotperiod.

Kvantiteter inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.4127 09.4128, 09.4129 och 09.4130 som inte har utnyttjats eller tilldelats under de föregående delperioderna ska överföras till tullkvoten med löpnummer 09.4138 från och med den 1 oktober varje år.

Artikel 28

Exporthandlingar

Ansökningar om importlicens för ris och brutet ris inom ramen för tullkvoterna med löpnumren 09.4127, 09.4128, 09.4129 och 09.4149 ska åtföljas av originalet till exportlicensen, för vilken förlagan återfinns i bilaga XIV.2. Exportlicensen ska utfärdas av den behöriga myndigheten i de tredjeländer som anges i licensen. Den kvantitet som anges i ansökan om importlicens får inte överskrida den kvantitet som anges i exportlicenserna.

Artikel 29

Licensens innehåll

I importlicensen för alla löpnummer som anges i bilaga III, med undantag för löpnumren 09.4138, 09.4148, 09.4166 och 09.4168, ska ursprungslandet anges i fält 8 och rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i.

KAPITEL 3

Socker

Artikel 30

Tullkvoter

I enlighet med de medgivanden som gjorts inom ramen för Världshandelsorganisationen, vilka godkändes genom rådets beslut 94/800/EG och förordning (EG) 1095/96, har tullkvoter öppnats för import av socker till unionen, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

I enlighet med stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, vilket godkändes genom rådets och kommissionens beslut 2004/239/EG, Euratom (25), har tullkvoter öppnats för import till unionen av socker, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

I enlighet med protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Albanien med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, vilket godkändes genom rådets beslut 2009/330/EG (26), har tullkvoter öppnats för import till unionen av socker, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

I enlighet med stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Serbien, vilket godkändes genom rådets och kommissionens beslut 2013/490/EU, Euratom (27), har tullkvoter öppnats för import till unionen av socker, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

I enlighet med protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Bosnien och Hercegovina med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen, vilket godkändes genom rådets beslut (EU) 2017/75 (28), har tullkvoter öppnats för import till unionen av socker, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

Tullkvoterna för socker och de särskilda villkor som gäller för dem fastställs i bilaga IV till denna förordning.

Artikel 31

Definitioner

I detta kapitel gäller följande definitioner:

(1)

obehandlad vikt: sockrets vikt i obehandlat tillstånd,

(2)

raffinering: bearbetning av råsocker till vitsocker enligt definitionen i avsnitt A del II punkterna 1 och 2 i bilaga II till förordning (EU) nr 1308/2013, samt alla andra likvärdiga tekniska processer som tillämpas på vitsocker i lösvikt.

Artikel 32

Licensens giltighetstid

Genom undantag från artikel 13 ska importlicensen vara giltig till och med utgången av den tredje månad som följer på den månad då den utfärdades. Den ska i alla händelser upphöra att gälla senast den 30 september.

Artikel 33

Anmälningar

Före den 1 maj varje år ska medlemsstaterna till kommissionen anmäla den totala kvantitet socker som faktiskt importerats, fördelad efter löpnummer, ursprungsland, åttasiffrigt KN-nummer och uttryckt i kg vikt i obehandlat tillstånd.

Artikel 34

Skyldigheter kopplade till WTO:s tullkvoter för socker

(1)   För tullkvoter med löpnummer 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 och 09.4330, ska samtliga följande krav gälla:

(a)

Övergången till fri omsättning i unionen ska omfattas av det förfarande för slutanvändning vid raffinering som avses i artikel 210 i förordning (EU) nr 952/2013.

(b)

Genom undantag från artikel 239 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (29) ska raffineringsskyldigheten inte överföras till en annan juridisk eller fysisk person.

(c)

Raffineringen ska äga rum inom 180 dagar efter det att sockret övergått till fri omsättning i unionen.

(d)

Om den polarimetriska bestämningen för det importerade råsockret avviker från 96° ska importtullsatsen höjas eller sänkas med 0,14 % per tiondels grad konstaterad avvikelse.

(e)

Uppgiften ”Socker för raffinering” ska anges i fält 20 i ansökan och i licensen.

(2)   För tullkvoter för socker med löpnummer 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 och 09.4330 ska en av de uppgifter som anges i del A i bilaga XIV.3 till denna förordning anges i fält 20 i ansökan och i licensen.

Artikel 35

Tullkvoter för socker med löpnummer 09.4324, 09.4325, 09.4326 och 09.4327

För tullkvoter för socker med löpnummer 09.4324, 09.4325, 09.4326 och 09.4327 ska samtliga följande krav gälla:

(1)

Ansökningar om importlicens ska åtföljas av exportlicensen i original, vilken ska ha utformats i enlighet med den förlaga som avses i bilaga XIV.3 del C och som ska ha utfärdats av de behöriga myndigheterna i det berörda tredjelandet. Den kvantitet som anges i ansökningarna om importlicens får inte överskrida den kvantitet som anges i exportlicenserna.

(2)

En av de uppgifter som anges i del B i bilaga XIV.3 ska anges i fält 20 i ansökan och i licensen.

KAPITEL 4

Olivolja

Artikel 36

Tullkvoter

I enlighet med Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, vilket godkändes genom rådets och kommissionens beslut 98/238/EG, EKSG (30), har tullkvoter öppnats för import till unionen av jungfruolja, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

De kvantiteter som varje tullkvot omfattar, importtullkvotperioden och de delperioder som perioden omfattar samt löpnummer för respektive tullkvot anges i bilaga V till denna förordning.

KAPITEL 5

Frukt och grönsaker

Avsnitt 1

Vitlök

Artikel 37

Tullkvoter

I enlighet med avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina, i enlighet med artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) från 1994, om ändring av de medgivanden avseende vitlök som föreskrivs i den till GATT-avtalet fogade bindningslistan CXL, vilket godkändes genom rådets beslut 2001/404/EG (31), i enlighet med avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994, vilket godkändes genom rådets beslut 2006/398/EG (32) och i enlighet med avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994, vilket godkändes genom rådets beslut (EU) 2016/1885 (33), har tullkvoter öppnats för import till unionen av färsk eller kyld vitlök, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

De kvantiteter som varje tullkvot omfattar, importtullkvotperioden och de delperioder som perioden omfattar samt löpnummer för respektive tullkvot anges i bilaga VI till denna förordning.

Artikel 38

Traditionella importörer och nya importörer av vitlök med ursprung i Argentina

1.   Denna artikel ska endast tillämpas på tullkvoter med löpnumren 09.4099 och 09.4104 för vitlök med ursprung i Argentina.

2.   Med traditionell importör avses en importör som kan styrka följande:

(a)

Importören har erhållit och utnyttjat licenser för tullkvoter för färsk vitlök enligt KN-nummer 0703 20 00 i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 341/2007 (34) eller enligt denna förordning för samtliga tre föregående tullkvotperioder.

(b)

Importören har släppt ut minst 50 ton frukt och grönsaker enligt definitionen i artikel 1.2 i i förordning (EU) nr 1308/2013 för fri omsättning i unionen, eller exporterat minst 50 ton vitlök från unionen under den tullkvotperiod som föregår inlämnandet av ansökan.

3.   Med ny importör avses en annan aktör än den aktör som avses i punkt 2 och som tillhandahåller bevis som styrker ett av följande påståenden:

(a)

Importören har till unionen importerat minst 50 ton frukt och grönsaker i enlighet med definitionen i artikel 1.2 i i förordning (EU) nr 1308/2013, under vart och ett av de två föregående tullkvotperioderna, eller under vart och ett av de två kalenderår som föregår inlämnandet av ansökan.

(b)

Importören har till tredjeländer exporterat minst 50 ton vitlök, under vart och ett av de två föregående tullkvotperioderna, eller under vart och ett av de två kalenderår som föregår inlämnandet av ansökan.

4.   Den totala kvantitet som de licensansökningar som lämnas in av en ny importör omfattar under en delperiod får inte överstiga 10 % av den totala kvantitet som är tillgänglig för både traditionella och nya importörer, enligt vad som anges i bilaga VI för den aktuella delperioden och det aktuella ursprunget. Ansökningar som inte iakttar denna regel ska avslås av den behöriga myndigheten.

5.   I fält 20 i licensansökningarna ska anges om ansökan görs av en ”traditionell importör” eller av en ”ny importör”.

6.   Den tillgängliga kvantiteten vitlök med ursprung i Argentina ska fördelas enligt följande:

(a)

70 % av kvantiteten ska fördelas på traditionella importörer.

(b)

30 % av kvantiteten ska fördelas på nya importörer.

7.   Om kommissionen på grundval av de anmälningar som inkommer i enlighet med denna förordning drar slutsatsen att ansökningarna inte till fullo omfattar de kvantiteter som avses i punkt 6, ska den kvantitet för vilken ingen ansökan gjorts läggas till den tillgängliga kvantiteten för nästa delperiod avseende samma del.

Artikel 39

Särskilda regler för vitlök som importeras från vissa länder

1.   Vitlök med ursprung i Iran, Libanon, Malaysia, Taiwan, Förenade Arabemiraten eller Vietnam får endast övergå till fri omsättning i unionen om följande villkor är uppfyllda:

(a)

Det visas upp ett ursprungsintyg utfärdat av det landets behöriga myndigheter i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) 2015/2447.

(b)

Produkten transporterades direkt från ursprungslandet till unionen.

2.   Vid tillämpning av denna artikel ska en produkt anses ha transporterats direkt till unionen om

(a)

den transporteras från ett tredjeland till unionen utan att passera genom något annat tredjelands territorium,

(b)

den transporteras genom ett eller flera andra tredjeländer förutom ursprungslandet, med eller utan omlastning eller tillfällig lagring i de länderna, under förutsättning att transporten är berättigad av geografiska eller transporttekniska skäl och att produkten

i)

har övervakats av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet eller -länderna,

ii)

inte har övergått till fri omsättning eller frisläppts för konsumtion i transit- eller lagringslandet eller -länderna,

iii)

inte har genomgått någon annan behandling i transit- och lagringslandet eller -länderna än lossning och omlastning och eventuella åtgärder för att hålla produkten i gott skick.

3.   Handlingar som styrker att villkoren i punkt 2 b är uppfyllda ska lämnas till medlemsstaternas tullmyndigheter. Med styrkande handlingar avses följande:

(a)

Ett övergripande transportdokument utfärdat i ursprungslandet för transporten genom transitlandet eller transitländerna, eller

(b)

ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i transitlandet eller transitländerna med

i)

en exakt beskrivning av varorna,

ii)

uppgift om lossnings- och omlastningsdag samt identitetsuppgifter för inblandade transportfordon,

iii)

en förklaring om hur varorna har förvarats.

(c)

I avsaknad av de styrkande handlingar som anges i led a och b kan andra styrkande handlingar lämnas.

Artikel 40

Anmälningar

Medlemsstaterna ska anmäla följande till kommissionen:

(a)

En förteckning över traditionella och nya importörer som ansöker om licens för tullkvoter med löpnumren 09.4099 och 09.4104. Anmälan ska göras senast den sista dagen i varje månad som föregår den tullkvotperiod eller delperiod för vilken licensansökningar har lämnats in.

(b)

I förekommande fall, en förteckning över aktörer som har bildat grupper av aktörer i enlighet med nationell lagstiftning. Anmälan ska göras senast den sista dagen i varje månad som föregår den tullkvotperiod eller delperiod för vilken licensansökningar har lämnats in.

Avsnitt 2

Svamp

Artikel 41

Tullkvoter

I enlighet med de medgivanden som gjorts inom ramen för Världshandelsorganisationen, vilka godkändes genom beslut 94/800/EG, har tullkvoter öppnats för import till unionen av konserverad svamp av släktet Agaricus, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning. De kvantiteter som varje tullkvot omfattar, importtullkvotperioden och de delperioder som perioden omfattar samt löpnummer för respektive tullkvot anges i bilaga VII till denna förordning.

KAPITEL 6

Nött- och kalvkött

Artikel 42

Tullkvoter och kvantiteter

I enlighet med de medgivanden som gjorts inom ramen för Världshandelsorganisationen, vilka godkändes genom beslut 94/800/EG, har tullkvoter öppnats för import till unionen av fryst kött av nötkreatur, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

I enlighet med de medgivanden som gjorts inom ramen för Världshandelsorganisationen, vilka godkändes genom förordning (EG) nr 1095/96, har tullkvoter öppnats för import till unionen av fryst mellangärde från nötkreatur, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

I enlighet med de medgivanden som gjorts inom ramen för Världshandelsorganisationen, vilka godkändes genom förordning (EG) nr 1095/96, har tullkvoter öppnats för import till unionen av färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

I enlighet med avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, vilket godkändes genom rådets och kommissionens beslut 2002/309/EG, Euratom (35), har tullkvoter öppnats för import till unionen av torkat benfritt kött av nötkreatur och andra oxdjur och levande nötkreatur och andra oxdjur, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

I enlighet med stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, vilket godkändes genom beslut 2004/239/EG, interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor, vilket godkändes genom rådets beslut 2008/474/EG (36), interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan, vilket godkändes genom rådets beslut 2010/36/EG (37), stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan, vilket godkändes genom rådets och kommissionens beslut 2010/224/EU, Euratom (38) och stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo (39), å andra sidan, vilket godkändes genom rådets beslut 2016/342 (40), har tullkvoter öppnats för import av ”baby beef” till unionen, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

I enlighet med avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, vilket godkändes genom rådets beslut 2005/269/EG (41), har tullkvoter öppnats för import till unionen av färskt, kylt eller fryst nöt- och kalvkött, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

I enlighet med avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Australien i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för deras anslutning till Europeiska unionen, vilket godkändes genom rådets beslut 2006/106/EG (42), har tullkvoter öppnats för import till unionen av fryst nötkött för bearbetning, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

I enlighet med det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan, vars provisoriska tillämpning godkändes genom rådets beslut 2017/38 (43), har tullkvoter öppnats för import till unionen av kött av nötkreatur och andra oxdjur och svin, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

I enlighet med associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vilket godkändes genom rådets beslut (EU) 2017/1247 (44), har tullkvoter öppnats för import till unionen av färskt och fryst kött av nötkreatur, färskt och fryst griskött, ägg, äggprodukter och äggalbuminer, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

Tullkvoterna för nöt- och kalvkött och de särskilda villkor som gäller för dessa anges i bilaga VIII.

Artikel 43

Särskilda bestämmelser för importtullkvoter som förvaltas med handlingar som utfärdas av tredjeländer och för tullkvot 09.4002

1.   Denna artikel ska tillämpas på tullkvoter som förvaltas med handlingar som utfärdas av tredjeländer och på tullkvot 09.4002.

2.   När de kvantiteter som importeras inom de tullkvoter som avses i punkt 1 övergår till fri omsättning ska importören för tullmyndigheten visa upp en importlicens och ett äkthetsintyg eller en kopia av detta.

3.   Äkthetsintyg ska utformas i enlighet med förlagan i bilaga XIV.

4.   Äkthetsintyget ska fyllas i på ett av unionens eller det exporterande landets officiella språk.

5.   Äkthetsintygen ska vara försedda med ett individuellt löpnummer som tilldelats av det utfärdande organet.

6.   Äkthetsintygen ska vara giltiga endast om de är vederbörligen ifyllda och viserade av den utfärdande myndigheten i det ursprungstredjeland som anges i bilagan för den berörda importtullkvoten.

7.   Äkthetsintygen ska anses vara vederbörligen viserade om det finns uppgift om ort och datum för utfärdande och de har försetts med den utfärdande myndighetens stämpel samt underskrift av den eller dem som har befogenhet att underteckna.

8.   De kvantiteter som anges i en importlicens ska redovisas per KN-nummer.

9.   Importlicenser som utfärdas för tullkvot 09.4002 ska vara giltiga i tre månader från det datum då de utfärdades.

10.   Ansökningar avseende tullkvot 09.4002 får, för ett och samma löpnummer, omfatta en eller flera av de produkter som omfattas av KN-numren eller grupperna av KN-nummer som förtecknas i bilaga XV del A för denna tullkvot. Om ansökningarna omfattar flera KN-nummer ska det anges KN-nummer eller grupp av KN-nummer för samtliga kvantiteter som ansökningarna omfattar. Alla KN-nummer ska anges i fält 16 i licensansökningarna och i licenserna, och de tillhörande varubeskrivningarna ska anges i fält 15 i licensansökningarna och i licenserna.

Artikel 44

Ansökningar om och utfärdande av importlicenser för tullkvoter som förvaltas med handlingar som utfärdas av tredjeländer

1.   Fält 8 i importlicensansökningarna och i importlicensen ska innehålla de uppgifter som specificeras för den aktuella tullkvoten i rutan ”Särskilda uppgifter som ska anges på licensen” i bilaga VIII.

2.   När ansökan om importlicens görs ska de sökande lämna in äkthetsintyget och en kopia därav till den licensutfärdande myndigheten. Den behöriga myndigheten får inte utfärda importlicensen förrän den har försäkrat sig om att samtliga uppgifter i äkthetsintyget motsvarar de upplysningar som myndigheten får från kommissionen varje vecka.

Om endast en kopia av äkthetsintyget har uppvisats eller om äkthetsintyget har uppvisats i original, men uppgifterna i intyget inte överensstämmer med de uppgifter som kommit från kommissionen, ska de behöriga myndigheterna begära att den licenssökande ställer en extra säkerhet i enlighet med artikel 45.

Artikel 45

Extra säkerheter för tullkvoter som förvaltas med handlingar som utfärdas av tredjeländer

1.   I de fall som avses i artikel 44.2 andra stycket ska de licenssökande ställa en extra säkerhet på samma belopp som det belopp som gäller för tullsatsen för mest gynnad nation enligt Gemensamma tulltaxan för de aktuella produkterna den dag då ansökan om importlicens lämnas in.

En sådan extra säkerhet ska emellertid inte krävas om exportlandets myndighet har tillhandahållit en kopia av äkthetsintyget via det informationssystem som avses i artikel 72.8.

2.   Medlemsstaterna ska frisläppa den extra säkerheten så snart de har tagit emot äkthetsintyget i original och har försäkrat sig om att dess innehåll överensstämmer med de uppgifter som inkommit från kommissionen.

3.   Eventuellt extra säkerhetsbelopp som inte har frisläppts ska förverkas och behållas som tull.

Artikel 46

Tullkvoter för färskt och fryst nöt- och kalvkött med ursprung i Kanada

1.   För övergång till fri omsättning i unionen för färskt och fryst nöt- och kalvkött med ursprung i Kanada ska krävas att en ursprungsdeklaration visas upp. Ursprungsdeklarationen ska göras på en faktura eller annan kommersiell handling som innehåller en beskrivning av produkten som är tillräckligt detaljerad för att den ska kunna identifieras. Ursprungsdeklarationens text ska vara utformad i enlighet med bilaga 2 till protokollet om ursprungsregler och ursprungsförfaranden till det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan.

2.   De omvandlingsfaktorer som anges i del B i bilaga XVI till denna förordning ska användas för att omvandla produktvikten till slaktkroppsviktsekvivalenter för tullkvoter med löpnummer 09.4280 och 09.4281.

3.   Vid beräkning av bevis på handel och, i tillämpliga fall, referenskvantiteten, ska vikten korrigeras med användning av de omvandlingsfaktorer som anges i del B i bilaga XVI.

4.   Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de sju första dagarna av den tvåmånadersperiod som föregår inledandet av de delperioder som avses i bilaga VIII.

5.   Om det finns kvantiteter kvar efter den första ansökningsperioden inom en viss delperiod, får behöriga sökande lämna in nya ansökningar om importlicenser under de två efterföljande ansökningsperioderna, i enlighet med artikel 6 i denna förordning. I sådana fall får livsmedelsföretagare med anläggningar som godkänts i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (45) ansöka utan att lägga fram bevis på handel.

6.   Importlicenser ska utfärdas mellan den 23:e och den sista dagen i den månad då ansökningarna lämnades in.

7.   Importlicenserna ska vara giltiga i fem månader från och med utfärdandedagen i den mening som avses i artikel 7 i genomförandeförordning (EU) 2016/1239 eller från och med den första dagen i den delperiod för vilken importlicensen utfärdas, beroende på vilken tidpunkt som infaller senast. Importlicensen ska dock löpa ut senast den 31 december.

8.   Licensinnehavare får återlämna outnyttjade kvantiteter innan licensens giltighetstid löper ut och upp till fyra månader innan tullkvotperioden löper ut. Varje licensinnehavare får återlämna upp till 30 % av sin individuella licenskvantitet.

9.   När en del av licenskvantiteten återlämnas i enlighet med punkt 8 ska 60 % av den relevanta säkerheten frisläppas.

Artikel 47

Gemensamma bestämmelser

1.   Äkthetsintygen ska vara giltiga i tre månader från och med utfärdandedagen, dock inte längre än till tullkvotperiodens sista dag.

2.   De anmälda kvantiteterna ska uttryckas i kilogram produktvikt och, i tillämpliga fall, räknas om till benfria produktviktsekvivalenter.

3.   I detta kapitel avses med fryst kött sådant kött som vid införseln till unionens tullområde har en innertemperatur på högst –12 °C.

KAPITEL 7

Mjölk och mjölkprodukter

Avsnitt 1

Importkvoter

Artikel 48

Tullkvoter

I enlighet med de medgivanden som gjorts inom ramen för Världshandelsorganisationen, vilka godkändes genom beslut 94/800/EG, beslut nr 1/98 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet av den 25 februari 1998 om handelsordningen för jordbruksprodukter (46), avtalet om handel, utveckling och samarbete med Republiken Sydafrika, vilket godkändes för provisorisk tillämpning genom beslut 1999/753/EG (47), avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, vilket godkändes genom beslut 2002/309/EG/Euratom, avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter, vilket godkändes genom rådets beslut 2011/818/EU (48), avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, vilket godkändes genom beslut 2008/805/EG (49), har tullkvoter öppnats för import till unionen av mjölkprodukter, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning. I enlighet med associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vilket godkändes genom beslut (EU) 2017/1247, har tullkvoter öppnats för import till unionen av mjölkprodukter, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

I enlighet med avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter, vilket godkändes genom rådets beslut (EU) 2017/1913 (50), har tullkvoter öppnats för import till unionen av mjölkprodukter, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

Tullkvoterna för mjölk och mjölkprodukter och de särskilda villkor som gäller för dessa anges i bilaga IX.

Artikel 49

Tullkvot för ost från Nya Zeeland

1.   Denna artikel ska tillämpas på tullkvoter med löpnumren 09.4514 och 09.4515.

2.   Tullmyndigheterna ska ange IMA 1-intygets löpnummer i fält 31 i importlicensen.

3.   IMA 1-intygen ska utformas i enlighet med förlagan i bilaga XIV.

Artikel 50

Tullkvot för smör från Nya Zeeland

1.   Denna artikel ska tillämpas på tullkvoter med löpnumren 09.4195 och 09.4182.

2.   Tullmyndigheterna ska ange IMA 1-intygets löpnummer i fält 31 i importlicensen.

3.   I beskrivningen av kvoten för smör från Nya Zeeland ska med minst sex veckor gammalt avses att smöret är minst sex veckor gammalt den dag då en deklaration om övergång till fri omsättning lämnas till tullmyndigheterna.

4.   I alla stadier av saluföringen av smör med ursprung i Nya Zeeland som importeras till unionen ska ursprunget i Nya Zeeland anges på förpackningen och på motsvarande faktura. Om smör med ursprung i Nya Zeeland blandas med smör med ursprung i unionen och det blandade smöret är avsett för direkt konsumtion och förpackas i paket om högst 500 gram, ska det endast vara nödvändigt att ange att smöret har sitt ursprung i Nya Zeeland på fakturan.

5.   IMA 1-intygen ska utformas i enlighet med förlagan i bilaga XIV.

6.   Genom undantag från artikel 5.1 får ansökningar om importlicenser inom tullkvoten för smör med ursprung i Nya Zeeland med löpnummer 09.4195 inte omfatta, per sökande, mer än 125 % av de kvantiteter som sökanden har släppt för övergång till fri omsättning inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.4195 och 09.4182, under den 24-månadersperiod som föregår månaden november före tullkvotperiodens start.

7.   Genom undantag från artikel 5.1 får ansökningar om importlicenser inom tullkvoten för smör med ursprung i Nya Zeeland med löpnummer 09.4182, per sökande, inte omfatta mindre än 20 ton och inte mer än 10 % av den tillgängliga kvantiteten för tullkvotdelperioden.

8.   De kvantiteter som de behöriga myndigheterna anmäler till kommissionen för tullkvoterna med löpnummer 09.4195 och 09.4182 ska redovisas per KN-nummer.

Artikel 51

Övervakning av vikt och fetthalt för smör med ursprung i Nya Zeeland

1.   Regler för övervakning av vikt och fetthalt samt de konsekvenser som ska följa av övervakningen anges i bilaga XIV.5 del A.3. I de kontroller som görs av deklarationer för övergång till fri omsättning i unionen ska ingå de kontroller som anges i bilaga XIV. Om smöret inte uppfyller sammansättningskraven ska ingen förmånstull beviljas för hela den kvantitet som tulldeklarationen omfattar. När det fastställts att produkterna inte uppfyller kraven och deklarationen om övergång till fri omsättning har tagits emot, ska tullmyndigheterna ta ut den importtull som anges i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (51). Aktören får återlämna licensen för den kvantitet som inte uppfyller kraven, och när så sker ska den licensutfärdande myndigheten anmäla att kvantiteten är outnyttjad och den motsvarande säkerheten ska frisläppas.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla resultaten av den övervakning som utförs varje kvartal i enlighet med bilaga XIV.5 del A.3 senast den tionde dagen i den första månaden i följande kvartal. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

(a)

Allmän information.

i)

Smörtillverkarens namn.

ii)

Partiets identifieringsnummer.

iii)

Partiets storlek i kg.

iv)

Kontrolldatum (dag/månad/år).

(b)

Kontroll av vikt: Storlek på det slumpmässiga urvalet (antalet kartonger).

(c)

Uppgifter gällande medelvärdet:

i)

Aritmetiskt medelvärde för kartongernas nettovikt i kg: (enligt fält 9 i IMA 1-intyget).

ii)

Aritmetiskt medelvärde för nettovikten av kartongerna som stickprovet kommer från (i kg).

iii)

Om det aritmetiska medelvärdet för nettovikten som fastställts i unionen skiljer sig markant från det deklarerade värdet (N = Nej, J = Ja).

(d)

Uppgifter gällande standardavvikelsen:

i)

Standardavvikelse för kartongernas nettovikt i kg: (enligt fält 9 i IMA 1-intyget).

ii)

Standardavvikelse för nettovikten av kartongerna som stickprovet kommer från (i kg).

iii)

Om standardavvikelsen för nettovikten som fastställts i unionen skiljer sig markant från det deklarerade värdet (N = Nej, J = Ja).

(e)

Kontroll av fetthalten:

(f)

Storlek på det slumpmässiga urvalet (antalet kartonger).

(g)

Uppgifter gällande medelvärdet:

i)

Aritmetiskt medelvärde för fetthalten i de kartonger som stickprovet kommer från (i % fett).

ii)

Om det aritmetiska medelvärdet för fetthalten som fastställts i unionen överstiger 84,4 % (N = Nej, J = Ja).

Artikel 52

Tullkvoter för mejeriprodukter som förvaltas med handlingar som utfärdas av tredjeländer

1.   De tullkvoter som förvaltas med handlingar som utfärdas av tredjeländer förtecknas i bilaga I.

2.   Importlicenser som avser dessa tullkvoter ska omfatta hela den nettokvantitet som anges på IMA1-intyget.

Artikel 53

IMA1-intyg för mejeriprodukter

1.   IMA 1-intygen ska utformas i enlighet med förlagan i bilaga XIV. Fält 3, avseende köparen, och fält 6 avseende bestämmelselandet, ska dock inte fyllas i.

Varje IMA 1-intyg ska vara försett med ett löpnummer som tilldelats av den utfärdande myndigheten. Ett separat IMA 1-intyg ska upprättas för varje typ av produkt som avses i bilaga IX.

2.   Intyget ska omfatta hela den produktkvantitet som är avsedd att lämna det utfärdande landets territorium.

3.   IMA 1-intyg ska vara giltiga från och med dagen för utfärdandet till och med utgången av den åttonde månaden efter utfärdandet. De ska inte vara giltiga efter den 31 december det år som de utfärdas.

4.   Genom undantag från punkt 3 får IMA 1-intyg med giltighet från och med den 1 januari utfärdas från och med den 1 november det föregående året. Motsvarande ansökningar om importlicenser får dock endast lämnas in från tullkvotperiodens första dag.

5.   I bilaga XIV anges under vilka omständigheter ett IMA 1-intyg får dras in, ändras, ersättas eller rättas.

6.   En vederbörligen bestyrkt kopia av IMA 1-intyget ska, tillsammans med motsvarande importlicens och de produkter som avses, lämnas in till tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten samtidigt som en deklaration om övergång till fri omsättning i unionen lämnas in. IMA 1-intyget ska uppvisas under den tid det är giltigt, utom i fall av force majeure.

Artikel 54

Utfärdande organ för IMA 1-intyg

1.   Ett IMA 1-intyg ska vara giltigt endast om det är korrekt ifyllt och bestyrkt av ett av de utfärdande organ som anges i bilaga XIV. IMA 1-intyget ska betraktas som vederbörligen bestyrkt om dag och ort för utfärdandet anges och det har försetts med det utfärdande organets stämpel och har undertecknats av den person som är behörig att underteckna det.

2.   Ett utfärdande organ får tas upp i bilaga XIV endast om följande villkor är uppfyllda:

(a)

Det utfärdande organet har erkänts som utfärdande organ av det exporterande landet.

(b)

Det utfärdande organet åtar sig att på begäran tillställa kommissionen och medlemsstaterna alla uppgifter som krävs för bedömning av de uppgifter som anges i intygen.

(c)

Det utfärdande organet åtar sig att till kommissionen skicka en kopia av samtliga bestyrkta IMA 1-intyg med tillhörande identifieringsnummer och uppgift om den totala kvantitet som intygen omfattar, på dagen för utfärdandet, eller senast inom sju dagar efter detta datum, samt att vid behov anmäla eventuella indragna, rättade eller ändrade intyg. Kopian ska lämnas in via det informationssystem som avses i artikel 72.8.

(d)

I fråga om produkter enligt KN-nummer 0406 ska det exporterande landet som utfärdar IMA 1-intyg, om det inte har tillgång till det informationssystem som avses i artikel 72.8, förbinda sig att senast den 15 januari, separat för varje kvot, till kommissionen anmäla följande:

i)

Det totala antalet IMA 1-intyg som utfärdats för föregående kvotår, identifieringsnummer för varje IMA 1-intyg och den kvantitet som intyget omfattar.

ii)

Det totala antalet IMA 1-intyg som utfärdats för den berörda tullkvotperioden och den totala kvantitet som intygen omfattar.

iii)

Indragning, rättning eller ändring av IMA 1-intyg eller utfärdande av kopior av IMA 1-intyg, i enlighet med bilaga XIV, och alla andra relevanta uppgifter.

3.   Om ett utfärdande organ inte längre uppfyller de krav som anges i denna artikel ska det strykas från bilaga XIV.

Avsnitt 2

Exportkvoter

Artikel 55

Exportkvot för mjölkpulver som öppnats av Dominikanska republiken

1.   I enlighet med avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan har en tullkvot öppnats för export till Dominikanska republiken av mjölkpulver med ursprung i EU, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

2.   En exportkvot på 22 400 ton för alla produkter enligt KN-nummer 0402 10, 0402 21 och 0402 29 ska tilldelas unionens exportörer.

3.   Kvotperioden ska löpa från den 1 juli till den 30 juni påföljande år.

4.   Unionsexportörerna ska vara aktörer vars namn och Eori-nummer anges i den berörda exportdeklarationen. De ska för varje sändning överlämna en bestyrkt kopia av exportlicensen och en viserad kopia av exportdeklarationen till de behöriga myndigheterna i Dominikanska republiken.

5.   Ansökningar om exportlicenser kan göras för alla produkter enligt KN-numren 0402 10, 0402 21 och 0402 29 och som helt och hållet producerats i unionen av mjölk som helt och hållet producerats i unionen. De sökande ska skriftligen intyga att villkoren uppfylls. De sökande ska också skriftligen förbinda sig att på de behöriga myndigheternas begäran tillhandahålla bevis för att villkoren är uppfyllda. De behöriga myndigheterna får kontrollera de tillhandahållna bevisen genom kontroller på plats.

Artikel 56

Ytterligare regler för exportlicenser som utfärdas för mjölkpulver inom ramen för den kvot som öppnats av Dominikanska republiken

1.   De licenser som utfärdas inom ramen för den kvot som öppnats av Dominikanska republiken ska medföra en skyldighet att exportera till Dominikanska republiken.

2.   Säkerheten för en licens ska frisläppas mot uppvisande av de bevis som avses i artikel 14.4 och 14.5 i genomförandeförordning (EU) 2016/1239, samt följande:

(a)

en kopia, i elektronisk form eller på papper, av konossementet, transportfraktsedeln för utrikestransport eller flygfraktsedeln, för de produkter för vilka en tulldeklaration för export har lämnats in, med uppgift om att Dominikanska republiken är slutdestination, eller

(b)

en utskrift av den elektroniska spårningsinformation för transporten som genererats självständigt av exportören, i den mån den kan kopplas till tulldeklarationen för export, med uppgift om att Dominikanska republiken är slutdestination,

3.   I exportlicensansökan och exportlicensen ska följande anges:

(a)

I fält 7 ska destinationslandet ”Dominikanska republiken” anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i.

(b)

I fält 20 ska följande anges:

”Genomförandeförordning (EU) 2020/761

Tullkvot för perioden från och med den 1 juli 20.. till och med den 30 juni 20.. för mjölkpulver enligt tillägg 2 till bilaga III till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, vars undertecknande och provisoriska tillämpning godkändes genom rådets beslut 2008/805/EG.”

Artikel 57

Tilldelningskoefficient för den exporttullkvot för mjölkpulver som öppnats av Dominikanska republiken

1.   Om det lämnas in licensansökningar för större kvantiteter än vad som finns tillgängligt ska kommissionen fastställa en tilldelningskoefficient. Den kvantitet som blir resultatet av tillämpningen av tilldelningskoefficienten ska rundas av nedåt till närmaste hela kilogram.

2.   Om tillämpningen av tilldelningskoefficienten får till resultat att kvantiteten per sökande är mindre än 20 ton får de sökande dra tillbaka sina licensansökningar. I sådana fall ska de underrätta den licensutfärdande myndigheten inom tre arbetsdagar efter det att kommissionen har offentliggjort tilldelningskoefficienten. Säkerheten ska frisläppas omedelbart efter det att en sådan anmälan tagits emot.

3.   Den licensutfärdande myndigheten ska inom tio dagar efter det att tilldelningskoefficienten har offentliggjorts till kommissionen anmäla för vilka kvantiteter, redovisade per KN-nummer, licensansökningarna har dragits tillbaka.

Artikel 58

Exporttullkvot för ost som öppnats av Amerikas förenta stater

I enlighet med de medgivanden som gjorts inom ramen för Världshandelsorganisationen, har tullkvoter öppnats för export till Amerikas förenta stater av mjölkprodukter med ursprung i EU enligt KN-nummer 0406, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

De kvantiteter som varje tullkvot omfattar och exporttullkvotperioden för dessa anges i bilaga XIII till denna förordning.

Artikel 59

Exportlicenser som utfärdas inom ramen för den exporttullkvot för ost som öppnats av Amerikas förenta stater

1.   För de produkter enligt KN-nummer 0406 som avses i bilaga XIII ska en exportlicens uppvisas om produkterna exporteras till Amerikas förenta stater inom ramen för följande:

(a)

Tilläggskvoten i enlighet med WTO:s jordbruksavtal.

(b)

De tullkvoter som ursprungligen härrör från Tokyorundan och som Förenta staterna beviljat Österrike, Finland och Sverige i Uruguayrundans lista nr XX.

(c)

De tullkvoter som ursprungligen härrör från Uruguayrundan och som Förenta staterna beviljat Tjeckien, Ungern, Polen och Slovakien i Uruguayrundans lista nr XX.

2.   Genom undantag från artikel 6 ska ansökningar om exportlicenser inges till de behöriga myndigheterna under perioden 1–10 september det år som föregår det kvotår för vilket exportlicenser tilldelas. Alla ansökningar ska lämnas in samtidigt till en medlemsstats licensutfärdande myndighet.

3.   I fält 16 i licensansökan och licensen ska det åttasiffriga KN-numret anges. Licenserna ska emellertid även gälla för alla andra nummer under KN-nummer 0406.

4.   De som ansöker om exportlicens ska styrka att de utsedda importörerna är deras dotterbolag.

5.   De sökande ska ange följande i sina ansökningar om exportlicens:

(a)

Beteckningen på gruppen för de produkter som omfattas av den amerikanska kvoten enligt tilläggsanmärkningarna 16–23 och 25 till kapitel 4 i Harmonized Tariff Schedule of the United States of America.

(b)

Produktnamnen i enlighet med Harmonized Tariff Schedule of the United States of America.

(c)

Namn och adressuppgifter för den importör som den sökande har utsett i Amerikas förenta stater.

6.   I exportlicensansökan och exportlicensen ska följande anges:

(a)

I fält 7 ska destinationslandet ”Förenta staterna” anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i.

(b)

I fält 20 ska följande anges:

i)

”För export till Förenta staterna.

ii)

Kvot för kalenderåret xxxx — Artiklarna 58–63 i genomförandeförordning (EU) 2020/761.

iii)

Kvotidentifiering: …..

iv)

Giltig från och med den 1 januari till och med den 31 december xxxx.”.

(c)

I fält 22 ska följande anges: ”Licensen är giltig för alla produkter enligt KN-nummer 0406”.

7.   För varje kvot som anges i kolumn 3 i bilaga XIV.5 - B1 får varje sökande lämna in en eller flera licensansökningar, förutsatt att den totala kvantitet som begärs per kvot inte överskrider de gränser för högsta kvantiteter som fastställs i följande stycken.

För det ändamålet gäller att om, för en viss produktgrupp enligt kolumn 2 i bilaga XIV.5 - B1, den tillgängliga kvantiteten i kolumn 4 är fördelad mellan kvoten från Uruguayrundan och kvoten från Tokyorundan, ska båda kvoterna betraktas som separata kvoter.

När det gäller de kvoter som benämns 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo och 25-Uruguay i kolumn 3 i bilaga XIV.5 – B1 ska den totala kvantitet som varje sökande ansöker om per kvot omfatta minst 10 ton men inte överstiga den kvantitet som är tillgänglig inom ramen för den berörda kvoten enligt kolumn 4 i den bilagan.

När det gäller de andra kvoter som anges i kolumn 3 i bilaga XIV.5 - B1 ska den totala kvantitet som varje sökande ansöker om per kvot omfatta minst 10 ton men högst 40 % av den kvantitet som är tillgänglig inom ramen för den berörda kvoten enligt kolumn 4 i den bilagan.

8.   Ansökningar om exportlicenser ska åtföljas av en förklaring från den utsedda importören i Förenta staterna i vilken det ska anges att importören är berättigad att importera enligt Förenta staternas regler om importlicenser för mjölktullkvoter enligt avdelning 7 underavdelning A del 6 i Förenta staternas federala författningssamling,

9.   Uppgifter om de kvoter som har öppnats av Amerikas förenta stater ska lämnas tillsammans med ansökan om exportlicens och uppgifterna ska anges i enlighet med förlagan i bilaga XIV.

10.   Genom undantag från artikel 11 i denna förordning ska exportlicenser utfärdas senast den 15 december året före kvotåret för de kvantiteter som licenserna avser.

Artikel 60

Frisläppande av säkerheter inom ramen för den exporttullkvot för ost som öppnats av Amerikas förenta stater

Säkerheten för en licens ska frisläppas mot uppvisande av det bevis som avses i artikel 14.4 och 14.5 i genomförandeförordning (EU) 2016/1239, samt följande:

(a)

En kopia, i elektronisk form eller på papper, av konossementet, transportfraktsedeln för utrikestransport eller flygfraktsedeln, för de produkter för vilka en tulldeklaration för export har lämnats in, med uppgift om att Amerikas förenta stater är slutdestination, eller

(b)

en utskrift av den elektroniska spårningsinformation för transporten som genererats självständigt av exportören, i den mån den kan kopplas till tulldeklarationen för export, med uppgift om att Amerikas förenta stater är slutdestination.

Artikel 61

Anmälningar avseende den exporttullkvot för ost som öppnats av Amerikas förenta stater

1.   Senast den 18 september varje år ska medlemsstaterna anmäla till kommissionen vilka ansökningar som lämnats in för var och en av de kvoter för ost som öppnats av Amerikas förenta stater. Det faktum att inga ansökningar har lämnats in ska också anmälas.

2.   För varje kvot ska anmälan innehålla följande uppgifter:

(a)

En förteckning över de sökande, deras namn, adresser och Eori-nummer.

(b)

De kvantiteter som varje sökande ansökt om, redovisade per KN-nummer och enligt Harmonised Tariff Schedule of the United States of America.

(c)

Namn, adress och referensnummer för den importör som den sökande har utsett.

3.   Medlemsstaterna ska före den 15 januari varje år till kommissionen anmäla de kvantiteter, redovisade per KN-nummer, för vilka de har utfärdat licenser.

Artikel 62

Tilldelningskoefficient som ska tillämpas avseende den exporttullkvot för ost som öppnats av Amerikas förenta stater

1.   Genom undantag från artikel 10 ska kommissionen, om ansökningarna om exportlicens inom en viss kvot överstiger den tillgängliga kvantiteten för det berörda året, fastställa och offentliggöra en tilldelningskoefficient senast den 31 oktober. Vid behov får en tilldelningskoefficient på mer än 100 % tillämpas.

2.   Om tillämpningen av tilldelningskoefficienten får till resultat att den tilldelade kvantiteten per sökande är mindre än 10 ton får de sökande dra tillbaka sina licensansökningar I sådana fall ska sökanden underrätta den licensutfärdande myndigheten inom tre arbetsdagar efter det att kommissionen har offentliggjort tilldelningskoefficienten.

3.   Den behöriga myndigheten ska inom 10 kalenderdagar efter det att tilldelningskoefficienten har offentliggjorts till kommissionen anmäla för vilka kvantiteter, redovisade per KN-nummer, licensansökningarna har dragits tillbaka.

4.   Om ansökningarna om exportlicenser inte överstiger den tillgängliga kvantiteten för året i fråga, ska kommissionen fördela de återstående kvantiteterna mellan de sökande i proportion till vilka kvantiteter de har ansökt om, genom att fastställa en tilldelningskoefficient. Den kvantitet som är resultatet av tillämpningen av koefficienten ska rundas av nedåt till närmaste hela kilogram. I sådana fall ska aktörerna, inom en vecka efter offentliggörandet av tilldelningskoefficienten, underrätta den licensutfärdande myndigheten i de berörda medlemsstaterna om den kompletterande kvantitet de kan godta. Säkerheten ska ökas i enlighet därmed.

5.   Den behöriga myndigheten ska inom två veckor från och med offentliggörandet av tilldelningskoefficienten till kommissionen anmäla vilka ytterligare kvantiteter som aktörerna har godtagit, redovisade per KN-nummer.

Artikel 63

Utsedda importörer för den exporttullkvot för ost som öppnats av Amerikas förenta stater

1.   Kommissionen ska meddela de behöriga myndigheterna i Amerikas förenta stater namnen på de utsedda importörerna och de kvantiteter som de tilldelats.

2.   Om en importlicens för de berörda kvantiteterna inte tilldelas den utsedda importören, under omständigheter som inte skapar tvivel om att den aktör som lämnar in en förklaring om berättigande att importera i enlighet med det amerikanska jordbruksdepartementets (USDA) regler om importlicenser för mjölkkvoter i avdelning 7 underavdelning A del 6 i Förenta staternas federala författningssamling, agerar i god tro, får den licensutfärdande myndigheten bemyndiga aktören att utse en annan importör som står upptagen på USDA:s förteckning över godkända importörer och som meddelats i enlighet med punkt 1.

3.   Den licensutfärdande myndigheten ska snarast möjligt anmäla ändringen av utsedd importör till kommissionen och kommissionen ska anmäla ändringen till de behöriga myndigheterna i Amerikas förenta stater.

Artikel 64

Export inom ramen för den tullkvot för ost som öppnats av Kanada

1.   I enlighet med avtalet om slutförande av förhandlingar mellan Europeiska gemenskapen och Kanada enligt artikel XXIV.6 och en skriftväxling som har samband härmed, vilket godkändes genom rådets beslut 95/591/EG (52), har en tullkvot öppnats för export till Kanada av ost, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

De produktkvantiteter som kvoten omfattar och tullkvotperioden anges i bilaga XIII till denna förordning.

2.   Exportlicens ska krävas för export av ost till Kanada inom ramen för den kvot som anges i bilaga XIII.

3.   Licensansökningar ska endast godtas om de sökande skriftligen intygar att allt material som omfattas av kapitel 4 i Kombinerade nomenklaturen och som används vid framställning av de produkter som ansökningarna omfattar helt och hållet har producerats inom unionen av mjölk som helt och hållet producerats i unionen. De sökande ska också skriftligen förbinda sig att på de behöriga myndigheternas begäran tillhandahålla bevis för att villkoren är uppfyllda. De behöriga myndigheterna får kontrollera de tillhandahållna bevisen genom kontroller på plats.

4.   I exportlicensansökan och exportlicensen ska följande anges:

(a)

I fält 7 ska destinatiolandet ”Kanada” anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i.

(b)

I fält 15 ska en beskrivning av varorna i form av det sexsiffriga numret i Kombinerade nomenklaturen anges för produkter enligt KN-nummer 0406 10, 0406 20, 0406 30 och 0406 40 och den åttasiffriga beskrivningen för produkter enligt KN-nummer 0406 90. Fält 15 får innehålla högst sex produkter.

(c)

I fält 16 ska ett åttasiffrigt KN-nummer anges och kvantiteten i kilogram för var och en av de produkter som anges i fält 15. Licensen ska endast gälla för de produkter och kvantiteter som anges på detta sätt.

(d)

I fälten 17 och 18 ska den totala kvantiteten produkter enligt fält 16 anges.

(e)

I fält 20 ska en av följande uppgifter anges:

i)

”Ost för direkt export till Kanada. Artikel 64 i genomförandeförordning (EU) 2020/761 – Kvot för kalenderåret xxxx”.

ii)

Ost för export direkt/via New York till Kanada. Artikel 64 i genomförandeförordning (EU) 2020/761 – Kvot för kalenderåret xxxx”.

Om osten transporteras till Kanada via tredjeländer, ska dessa tredjeländer anges i stället för eller tillsammans med uppgiften ”New York”.

(f)

I fält 22 ska följande anges: ”Utan exportbidrag”.

5.   Vid ansökan om importlicens ska exportlicensinnehavaren visa upp exportlicensen i original eller en bestyrkt kopia av exportlicensen för den behöriga kanadensiska myndigheten.

KAPITEL 8

Griskött

Artikel 65

Tullkvoter

I enlighet med avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994, vilket godkändes genom beslut 2006/333/EG, har tullkvoter öppnats för import till unionen av griskött, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

För varje tullkvot anges produktvolym, löpnummer, importtullkvotperiod och delperioder i bilaga X till denna förordning.

Artikel 66

Tullkvoter för produkter med ursprung i Kanada

1.   För övergång till fri omsättning i unionen för griskött med ursprung i Kanada ska krävas att en ursprungsdeklaration visas upp. Ursprungsdeklarationen ska göras på en faktura eller annan kommersiell handling som innehåller en beskrivning av produkten som är tillräckligt detaljerad för att den ska kunna identifieras. Ursprungsdeklarationens text ska vara utformad i enlighet med bilaga 2 till protokollet om ursprungsregler och ursprungsförfaranden till det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan.

2.   De omvandlingsfaktorer som anges i del B av bilaga XVI till denna förordning ska användas för att omvandla produktvikten till slaktkroppsviktsekvivalenter för tullkvoten med löpnummer 09.4282.

3.   Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de sju första dagarna av den tvåmånadersperiod som föregår inledandet av de delperioder som avses i bilaga X till denna förordning.

4.   Om det finns kvantiteter kvar efter den första ansökningsperioden inom en viss delperiod, får behöriga sökande lämna in nya ansökningar om importlicenser under de två efterföljande ansökningsperioderna, i enlighet med artikel 6 i denna förordning. I sådana fall får livsmedelsföretagare med anläggningar som godkänts i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 ansöka utan att lägga fram bevis på handel.

5.   Importlicenser ska utfärdas mellan den 23:e och den sista dagen i den månad då ansökningarna lämnades in.

6.   Importlicenserna ska vara giltiga under en period på fem månader från och med dagen för det faktiska utfärdandet i den mening som avses i artikel 7 i genomförandeförordning (EU) 2016/1239 eller från och med den första dagen i den delperiod för vilken en importlicens utfärdas, beroende på vilken tidpunkt som infaller senast. Importlicensen ska dock löpa ut senast den 31 december.

7.   Licensinnehavare får återlämna outnyttjade kvantiteter innan licensens giltighetstid löper ut och upp till fyra månader innan tullkvotperioden löper ut. Varje licensinnehavare får återlämna upp till 30 % av sin individuella licenskvantitet.

8.   När en del av licenskvantiteten återlämnas i enlighet med punkt 7 ska 60 % av den relevanta säkerheten frisläppas.

KAPITEL 9

Ägg

Artikel 67

Tullkvoter

I enlighet med de medgivanden som gjorts inom ramen för Världshandelsorganisationen, vilka godkändes genom rådets beslut 94/800/EG, har tullkvoter öppnats för import till unionen av ägg, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

För varje tullkvot anges produktvolym, löpnummer, importtullkvotperiod och delperioder i bilaga XI till denna förordning.

Artikel 68

Omräkning av vikt

1.   Vid tillämpning av denna förordning ska omvandlingen av vikt till skaläggsekvivalenter ske enligt de schablonavkastningsgrader som anges i del A i bilaga XVI till denna förordning. Schablonavkastningsgraderna ska endast tillämpas på importvaror av sund och god marknadsmässig kvalitet som överensstämmer med den standardkvalitet som fastställs i unionslagstiftningen och på villkor att förädlingsprodukterna inte framställs genom särskilda förädlingsmetoder för att uppfylla specifika kvalitetskrav.

2.   Referenskvantiteten ska korrigeras med hjälp av de omvandlingsfaktorer som anges i del A i bilaga XVI till denna förordning.

3.   Vid tillämpning av denna förordning ska mjölkalbuminers vikt omvandlas och uttryckas som skaläggsekvivalenter enligt schablonavkastningsgrader av 7,00 för torkat mjölkalbumin (KN-nummer 3502 20 91) och av 53,00 för andra mjölkalbuminer (KN-nummer 3502 20 99) i enlighet med de principer för omvandling som fastställs i del A i bilaga XVI till denna förordning.

4.   För licensansökningar avseende tullkvoter med löpnumren 09.4275, 09.4401 och 09.4402 ska den totala kvantiteten omvandlas till skaläggsekvivalenter.

5.   De kvantiteter som anmäls till kommissionen enligt denna förordning ska uttryckas i

(a)

kilogram skaläggsekvivalenter för löpnumren 09.4275, 09.4401 och 09.4402, och

(b)

kilogram produktvikt för löpnummer 09.4276.

KAPITEL 10

Kött av fjäderfä

Artikel 69

Tullkvoter

I enlighet med avtalen i form av godkända protokoll mellan Europeiska gemenskaperna och Argentina, Brasilien, Kanada, Polen, Sverige respektive Uruguay om oljeväxter, i enlighet med artikel XXVIII i det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT), vilka godkändes genom rådets beslut 94/87/EG (53) har tullkvoter öppnats för import till unionen av fjäderfäkött, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

I enlighet med de medgivanden som gjorts inom ramen för Världshandelsorganisationen, vilka godkändes genom rådets beslut 94/800/EG, har tullkvoter öppnats för import till unionen av fjäderfäköttprodukter, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

I enlighet med avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll nr 1 och 2 till associeringsavtalet EG-Israel, vilket godkändes genom rådets beslut 2003/917/EG (54), har tullkvoter öppnats för import till unionen av fjäderfäköttprodukter, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

I enlighet med avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994, vilket godkändes genom beslut 2006/333/EG, har tullkvoter öppnats för import till unionen av fjäderfäkött, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

I enlighet med avtalen i form av godkänt protokoll mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien och mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Thailand, i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 rörande ändring av medgivanden avseende produkter av fjäderfäkött, vilka godkändes genom rådets beslut 2007/360/EG (55), har tullkvoter öppnats för import till unionen av fjäderfäkött, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

I enlighet med associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vad gäller avdelning III (med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen anställda på den andra partens territorium) och avdelningarna IV, V, VI och VII i avtalet, samt därtill hörande bilagor och protokoll, vilket godkändes genom rådets beslut 2014/668/EU (56), har tullkvoter öppnats för import till unionen av fjäderfäkött, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

För varje tullkvot anges produktvolym, löpnummer, importtullkvotperiod och delperioder i bilaga XII till denna förordning.

KAPITEL 11

Hund- och kattfoder

Artikel 70

Exportlicenser för hund- och kattfoder enligt KN-nummer 2309 10 90 som kan komma ifråga för särskild behandling vid import till Schweiz

1.   I enlighet med de medgivanden som gjorts inom ramen för Världshandelsorganisationens Uruguayrunda (57) har tullkvoter öppnats för export till Schweiz av hund- och kattfoder med ursprung i EU, med förbehåll för de villkor som anges i denna förordning.

För varje tullkvot anges produktvolymen och exporttullkvotperioden i bilaga XIII till denna förordning.

2.   Licensansökningar ska endast godtas om de sökande skriftligen intygar att allt material som använts vid framställningen av de produkter som ansökningarna omfattar helt och hållet har producerats inom unionen. De sökande ska också skriftligen förbinda sig att på de behöriga myndigheternas begäran styrka att villkoren är uppfyllda och, i förekommande fall, gå med på eventuella kontroller som dessa myndigheter gör beträffande räkenskaperna och de förhållanden under vilka de berörda produkterna framställs. Om en sökande inte själv framställer produkterna ska sökanden till stöd för sin ansökan lämna in ett liknande intygande och göra ett liknande åtagande.

3.   Genom undantag från artikel 71.1 får AGREX-exportlicensen ersättas med en faktura eller en annan kommersiell handling som beskriver ursprungsprodukten så detaljerat att det är möjligt att identifiera den.

KAPITEL 12

Gemensamma regler för vissa tullkvoter som förtecknas i Kapitlen 6, 7 och 11

Artikel 71

Regler för de exporttullkvoter som förvaltas av tredjeländer och som omfattas av särskilda EU-regler

1.   För export av produkter som omfattas av exporttullkvoter som förvaltas av tredjeländer ska krävas att det visas upp en AGREX-exportlicens enligt bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2016/1239.

2.   Licensansökningar inom dessa tullkvoter får endast godtas om de villkor som anges i artikel 64.3 och artikel 70.2 är uppfyllda.

3.   Genom undantag från artikel 6.1 och 6.2 får aktörerna lämna in fler än en licensansökan per månad, och licensansökningarna får lämnas in valfri dag, med beaktande av artikel 3 i förordning (EU) 2016/1239.

4.   Licenserna ska utfärdas så snart som möjligt efter det att giltiga ansökningar har lämnats in.

5.   På den berörda partens begäran ska en bestyrkt kopia av den viserade licensen utfärdas.

6.   En exportlicens får endast användas för en enda exportdeklaration. När exportdeklarationen har lämnats in ska licensen upphöra att gälla.

7.   Artikel 16 ska inte tillämpas på exporttullkvoter som förvaltas av tredjeland.

Artikel 72

Särskilda regler för importtullkvoter som förvaltas med handlingar som utfärdas av exportländer

1.   När en importtullkvot förvaltas i enlighet med artikel 187 b led iii i förordning (EU) nr 1308/2013 ska med ett dokument utfärdat av exportlandet avses följande:

(a)

Ett äkthetsintyg för sektorn för nöt- och kalvkött.

(b)

Ett IMA 1-intyg (Inward Monitoring Arrangement) för sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

2.   Genom undantag från artikel 6.1 och 6.2 får aktörerna lämna in fler än en licensansökan per månad, och licensansökningarna får lämnas in valfri dag, med beaktande av artikel 3 i förordning (EU) 2016/1239.

3.   Aktörerna ska visa upp äkthetsintyget i original eller IMA 1-intyget i original tillsammans med ansökan om importlicens för den licensutfärdande myndigheten i den importerande medlemsstaten, utom för de tullkvoter som avses i artiklarna 49 och 50. Aktören ska också tillhandahålla en kopia av äkthetsintyget eller av IMA 1-intyget om så begärs av den licensutfärdande myndigheten. Ansökan ska göras inom giltighetstiden för äkthetsintyget eller IMA 1-intyget och senast den sista dagen i den berörda tullkvotperioden.

4.   Den licensutfärdande myndigheten ska kontrollera att uppgifterna i äkthetsintyget motsvarar de uppgifter som erhållits från kommissionen. Om så är fallet, och såvida inte kommissionen meddelar annat, ska den licensutfärdande myndigheten utfärda importlicenser utan dröjsmål och senast sex kalenderdagar efter mottagandet av ansökan tillsammans med äkthetsintyget eller IMA 1-intyget.

5.   Ett äkthetsintyg eller ett IMA 1-intyg får endast användas för utfärdande av en enda importlicens.

6.   Den licensutfärdande myndigheten ska på äkthetsintyget eller IMA 1-intyget och på sin kopia notera licensnumret och den kvantitet för vilken intyget har använts. Kvantiteten ska uttryckas i hela enheter och ska avrundas uppåt. Äkthetsintyget eller IMA 1-intyget ska behållas av den licensutfärdande myndigheten. Kopian ska återlämnas till den sökande för användning inom de tullförfaranden för vilka detta krävs enligt avdelning III i denna förordning.

7.   Kommissionen får kräva att ett tredjeland tillåter att företrädare från kommissionen, vid behov, genomför kontroller på plats i landet. Dessa kontroller ska genomföras tillsammans med de behöriga myndigheterna i det berörda tredjelandet.

8.   Så snart det exporterande landet har utfärdat ett eller flera äkthetsintyg eller IMA 1-intyg ska landet omedelbart meddela kommissionen att handlingarna har utfärdats. Utbytet av handlingar och uppgifter mellan kommissionen och ett exportland ska ske via ett informationssystem som inrättats av kommissionen i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2017/1185. Om ett tredjeland så begär får utbytet av handlingar fortsätta med konventionella metoder, i vilket fall importlicensen ska göras tillgänglig för innehavaren först när exportlandets ursprungliga handling visas upp.

9.   Kommissionen ska förse den licensutfärdande myndigheten och medlemsstaternas tullmyndigheter med avtryck av de stämplar som den licensutfärdande myndigheten i exportlandet använder för att utfärda äkthetsintyget. Uppgifter om namn och underskrift för de personer som är behöriga att underteckna äkthetsintyget, vilka lämnas till kommissionen av myndigheterna i exportländerna, ska också göras tillgängliga för de licensutfärdande myndigheterna och tullmyndigheterna i medlemsstaterna. Åtkomsten till databasen Specimen Management System (SMS), som innehåller dessa uppgifter, ska begränsas till behöriga personer och ska göras tillgänglig för medlemsstaterna genom ett informationssystem som ska inrättas i enlighet med artiklarna 57 och 58 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

AVDELNING IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 73

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Denna förordning ska tillämpas på tullkvotsperioder som börjar löpa från och med den 1 januari 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2019.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  EUT L 150, 20.5.2014, s. 1.

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/760 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för förvaltningen av import- och exporttullkvoter som omfattas av licenser och om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller ställande av säkerheter vid förvaltningen av tullkvoter (se sidan 1 i detta nummer av EUT).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1237 av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för tillämpning av systemet med import- och exportlicenser, om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller reglerna om frisläppande och förverkande av de säkerheter som ställs för import- och exportlicenser, om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 2535/2001, (EG) nr 1342/2003, (EG) nr 2336/2003, (EG) nr 951/2006, (EG) nr 341/2007 och (EG) nr 382/2008 och om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 2390/98, (EG) nr 1345/2005, (EG) nr 376/2008 och (EG) nr 507/2008 (EUT L 206, 30.7.2016, s. 1).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller systemet med import- och exportlicenser (EUT L 206, 30.7.2016, s. 44).

(7)  Multilaterala handelsförhandlingar i Uruguayrundan (1986–1994) – Bilaga 1 – Bilaga 1A – Avtal om importlicensförfaranden (WTO-GATT 1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 151).

(8)  Ministerbeslutet från Bali om tullkvotsförvaltning WT/MIN (13)/39 – WT/L/914 av den 11 december 2013.

(9)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343 29.12.2015, s. 558).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(11)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 av den 6 augusti 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller, värdepapper och öppenhet (EUT L 255, 28.8.2014, s. 59).

(12)  

På bulgariska: Мито в рамките на квотата, което се прилага спрямо количеството, посочено в раздели 17 и 18

På spanska: Derecho contingentario aplicable a la cantidad indicada en las secciones 17 y 18

På tjeckiska: Clo v rámci kvóty uplatňované na množství uvedené v kolonkách 17 a 18

På danska: Toldsats inden for kontingentet gældende for den mængde, der er angivet i afdeling 17 og 18

På tyska: Kontingentszollsatz für die in den Feldern 17 und 18 angegebene Menge

På estniska: Punktides 17 ja 18 nimetatud koguse suhtes kohaldatav kvoodijärgne tollimaksumäär

På grekiska: Εντός ποσόστωσης δασμός που εφαρμόζεται στην ποσότητα η οποία αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18

På engelska: In-quota duty applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

På franska: Droit contingentaire applicable à la quantité spécifiée aux Sections 17 et 18

På kroatiska: stopa carine unutar kvote koja se primjenjuje na količinu navedenu u odjeljcima 17. i 18

På italienska: Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18

På lettiska: Kvotas maksājuma likme, kas piemērojama 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam

På litauiska: muitas, taikomas 17 ir 18 skyriuose nurodytiems kvotos neviršijantiems kiekiams

På ungerska: A 17. és 18. szakaszban meghatározott mennyiségre alkalmazandó vámkontingensen belüli vámtétel

På maltesiska: Dazju fil-kwota applikabbli għall-kwantità speċifikata fit-Taqsimiet 17 u 18

På nederländska: Het contingentrecht geldt voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

På polska: stawka celna w ramach kontyngentu mająca zastosowanie do ilości określonej w sekcjach 17 i 18

På portugisiska: Direito dentro do contingente aplicável à quantidade especificada nas casas 17 e 18

På rumänska: Taxă vamală contingentară aplicabilă cantității specificate în secțiunile 17 și 18

På slovakiska: Clo v rámci kvóty uplatniteľné na množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18

På slovenska: Dajatev v okviru kvote, ki se uporablja za količino iz oddelkov 17 in 18

På finska: 17 ja 18 kohdassa tarkoitettuun määrään sovellettava kiintiötulli

På svenska: Tillämplig tullsats inom kvoten för den kvantitet som anges i fälten 17 och 18.

(13)  

På bulgariska: Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 не се прилага

På spanska: No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE, Euratom) n o 1182/71

På tjeckiska: Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 se nepoužije

På danska: Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

På tyska: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

På estniska: Määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

På grekiska: Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

På engelska: Artikel 3.4 i förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 ska inte tillämpas

På franska: L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 ne s’applique pas

På kroatiska: Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1182/71 se ne primjenjuje

På italienska: L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 non si applica

På lettiska: Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

På litauiska: Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

På ungerska: Az 1182/71/EGK, Euratom rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

På maltesiska: L-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE, EURATOM) Nru 1182/71 ma għandux japplika

På nederländska: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 is niet van toepassing

På polska: Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71 nie ma zastosowania

På portugisiska: O artigo 3.o, n.o 4, do Regulamento (CEE, Euratom) n.o 1182/71 não é aplicável

På rumänska: Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 nu se aplică

På slovakiska: Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS, EURATOM) č. 1182/71 sa neuplatňuje

På slovenska: Člen 3(4) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 se ne uporablja

På finska: Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

På svenska: Artikel 3.4 i förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 ska inte tillämpas.

(14)  Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister (EGT L 124, 8.6.1971, s. 1).

(15)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1183 av den 20 april 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan av uppgifter och handlingar till kommissionen (EUT L 171, 4.7.2017, s. 100).

(16)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 av den 20 april 2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till kommissionen av uppgifter och handlingar och om ändring och upphävande av vissa kommissionsförordningar (EUT L 171, 4.7.2017, s. 113).

(17)  Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1).

(18)  Rådets beslut 2006/333/EG av den 20 mars 2006 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen (EUT L 124, 11.5.2006, s. 13).

(19)  Rådets beslut 2007/444/EG av den 22 februari 2007 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om avslutande av de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i GATT (EUT L 169, 29.6.2007, s. 53).

(20)  Kommissionens förordning (EU) nr 642/2010 av den 20 juli 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (EUT L 187, 21.7.2010, s. 5).

(21)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring (EUT L 206, 30.7.2016, s. 71).

(22)  EUT L 11, 14.1.2017, s. 23.

(23)  Rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel XXIV.6 avslutats (EGT L 146, 20.6.1996, s. 1).

(24)  Rådets beslut 96/317/EG av den 13 maj 1996 om att godkänna resultaten av konsultationerna med Thailand enligt artikel XXIII i GATT (EGT L 122, 22.5.1996, s. 15).

(25)  Rådets och kommissionens beslut 2004/239/EG, Euratom av den 23 februari 2004 om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan (EUT L 84, 20.3.2004, s. 1).

(26)  Rådets beslut 2009/330/EG av den 15 september 2008 om undertecknande av ett protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (EUT L 107, 28.4.2009, s. 1).

(27)  Rådets och kommissionens beslut 2013/490/EU, Euratom av den 22 juli 2013 om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan (EUT L 278, 18.10.2013, s. 14).

(28)  Rådets beslut (EU) 2017/75 av den 21 november 2016 om undertecknande på unionens och dess medlemsstaters vägnar, och om provisorisk tillämpning av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (EUT L 12, 17.1.2017, s. 1).

(29)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

(30)  Rådets och kommissionens beslut 98/238/EG, EKSG av den 26 januari 1998 om att ingå Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan (EGT L 97, 30.3.1998, s. 1).

(31)  Rådets beslut 2001/404/EG av den 28 maj 2001 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina, i enlighet med artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) från 1994, om ändring av de medgivanden avseende vitlök som föreskrivs i den till GATT-avtalet fogade bindningslistan CXL (EGT L 142, 29.5.2001, s. 7).

(32)  Rådets beslut 2006/398/EG av den 20 mars 2006 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen (EUT L 154, 8.6.2006, s. 22).

(33)  Rådets beslut (EU) 2016/1885 av den 18 oktober 2016 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen (EUT L 291, 26.10.2016, s. 7).

(34)  Kommissionens förordning (EG) nr 341/2007 av den 29 mars 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och vissa andra jordbruksprodukter som importeras från tredjeländer (EUT L 90, 30.3.2007, s. 12).

(35)  Rådets och, i fråga om avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete, kommissionens beslut 2002/309/EG, Euratom av den 4 april 2002 om ingående av sju avtal med Schweiziska edsförbundet (EGT L 114, 30.4.2002, s. 1).

(36)  Rådets beslut 2008/474/EG av den 16 juni 2008 om undertecknande och ingående av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor (EUT L 169, 30.6.2008, s. 10).

(37)  Rådets beslut 2010/36/EG av den 29 april 2008 om undertecknande och ingående av ett interimsavtal om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan (EUT L 28, 30.1.2010, s. 1).

(38)  Rådets och kommissionens beslut 2010/224/EU, Euratom av den 29 mars 2010 om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan (EUT L 108, 29.4.2010, s. 1).

(39)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999) och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

(40)  Rådets beslut (EU) 2016/342 av den 12 februari 2016 om ingående på unionens vägnar av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan (EUT L 71, 16.3.2016, s. 1).

(41)  Rådets beslut 2005/269/EG av den 28 februari 2005 om ingående av ett avtal om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan (EUT L 84, 2.4.2005, s. 19).

(42)  Rådets beslut 2006/106/EG av den 30 januari 2006 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Australien i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för deras anslutning till Europeiska unionen (EUT L 47, 17.2.2006, s. 52).

(43)  Rådets beslut (EU) 2017/38 av den 28 oktober 2016 om provisorisk tillämpning av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (EUT L 11, 14.1.2017, s. 1080).

(44)  Rådets beslut (EU) 2017/1247 av den 11 juli 2017 om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen är anställda på den andra partens territorium (EUT L 181, 12.7.2017, s. 1).

(45)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).

(46)  Beslut nr 1/98 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet av den 25 februari 1998 om handelsordningen för jordbruksprodukter – Protokoll nr 1 om förmånsordningen för import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet – Protokoll nr 2 om den förmånsordning som skall tillämpas på import till Turkiet av jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen – Protokoll nr 3 om ursprungsregler – Gemensam förklaring om San Marino – Gemensam förklaring (EGT L 86, 20.3.1998, s. 1).

(47)  Rådets beslut 1999/753/EG av den 29 juli 1999 om provisorisk tillämpning av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan (EGT L 311, 4.12.1999, s. 1).

(48)  Rådets beslut 2011/818/EU av den 8 november 2011 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter, uppnådda på grundval av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EUT L 327, 9.12.2011, s. 1).

(49)  Rådets beslut 2008/805/EG av den 15 juli 2008 om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (EUT L 289, 30.10.2008, s. 1).

(50)  Rådets beslut (EU) 2017/1913 av den 9 oktober 2017 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter (EUT L 274, 24.10.2017, s. 57).

(51)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(52)  Rådets beslut 95/591/EG av den 22 december 1995 om antagande av resultaten av förhandlingarna med vissa tredje länder enligt GATT artikel XXIV.6 och andra därmed sammanhängande frågor (Förenta staterna och Canada) (EGT L 334, 30.12.1995, s. 25).

(53)  Rådets beslut 94/87/EG av den 20 december 1993 om ingående av avtal om vissa oljeväxtfrön i form av godkända protokoll mellan Europeiska gemenskaperna och Argentina, Brasilien, Canada, Polen, Sverige respektive Uruguay, i enlighet med artikel XXVIII i det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) (EGT L 47, 18.2.1994, s. 1).

(54)  Rådets beslut 2003/917/EG av den 22 december 2003 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll nr 1 och 2 till associeringsavtalet EG–Israel (EUT L 346, 31.12.2003, s. 65).

(55)  Rådets beslut 2007/360/EG av den 29 maj 2007 om ingående av avtal i form av godkänt protokoll mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien och mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Thailand i enlighet med artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (GATT 1994) om ändring av medgivanden avseende fjäderfäkött (EUT L 138, 30.5.2007, s. 10).

(56)  Rådets beslut 2014/668/EU av den 23 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vad gäller avdelning III (med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen anställda på den andra partens territorium) och avdelningarna IV, V, VI och VII i avtalet, samt därtill hörande bilagor och protokoll (EUT L 278, 20.9.2014, s. 1).

(57)  Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1).


BILAGA I

Förteckning över öppnade tullkvoter och villkor

Tullkvotens löpnummer/beskrivning

Sektor

Typ av kvot

Förvaltningsmetod

Krav på referenskvantitet enligt artikel 9 i delegerad förordning (EU) 2020/760

Krav på bevis på handel enligt artikel 8 i dele-gerad förord-ning (EU) 2020/760

Licensen löper ut den

Obligatorisk förhands-registrering av aktörer i det elektroniska system som avses i artikel 13 i delegerad förordning (EU) 2020/760

09.4123

Spannmål

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Nej

 

Nej

09.4124

Spannmål

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Nej

 

Nej

09.4125

Spannmål

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Nej

 

Nej

09.4131

Spannmål

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4133

Spannmål

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Nej

 

Nej

09.4306

Spannmål

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4307

Spannmål

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4308

Spannmål

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4120

Spannmål

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

I enlighet med artikel 26 i denna förordning

Nej

09.4121

Spannmål

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

I enlighet med artikel 26 i denna förordning

Nej

09.4122

Spannmål

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

I enlighet med artikel 26 i denna förordning

Nej

09.4112

Ris

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4116

Ris

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4117

Ris

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4118

Ris

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4119

Ris

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4127

Ris

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4128

Ris

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4129

Ris

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4130

Ris

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4138

Ris

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4148

Ris

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Nej

 

Nej

09.4149

Ris

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4150

Ris

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Nej

 

Nej

09.4153

Ris

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4154

Ris

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4166

Ris

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4168

Ris

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4317

Socker

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4318

Socker

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4319

Socker

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4320

Socker

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4321

Socker

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4324

Socker

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4325

Socker

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4326

Socker

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4327

Socker

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4329

Socker

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4330

Socker

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4032

Olivolja

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4099

Frukt och grönsaker

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4104

Frukt och grönsaker

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

 

Nej

09.4285

Frukt och grönsaker

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Ja

09.4287

Frukt och grönsaker

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4284

Frukt och grönsaker

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Nej

09.4286

Frukt och grönsaker

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Nej

09.4001

Nöt- och kalvkött

Import

EU: Handlingar utfärdade av exportlandet

Nej

Nej

 

Nej

09.4202

Nöt- och kalvkött

Import

EU: Handlingar utfärdade av exportlandet

Nej

Nej

 

Nej

09.4003

Nöt- och kalvkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvotperioden

Nej

09.4004

Nöt- och kalvkött

Import

EU: Handlingar utfärdade av exportlandet

Nej

Nej

 

Nej

09.4181

Nöt- och kalvkött

Import

EU: Handlingar utfärdade av exportlandet

Nej

Nej

 

Nej

09.4198

Nöt- och kalvkött

Import

EU: Handlingar utfärdade av exportlandet

Nej

Nej

 

Nej

09.4199

Nöt- och kalvkött

Import

EU: Handlingar utfärdade av exportlandet

Nej

Nej

 

Nej

09.4200

Nöt- och kalvkött

Import

EU: Handlingar utfärdade av exportlandet

Nej

Nej

 

Nej

09.4002

Nöt- och kalvkött

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Nej

 

Nej

09.4270

Nöt- och kalvkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Nej

09.4280

Nöt- och kalvkött

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4281

Nöt- och kalvkött

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4450

Nöt- och kalvkött

Import

EU: Handlingar utfärdade av exportlandet

Nej

Nej

 

Nej

09.4451

Nöt- och kalvkött

Import

EU: Handlingar utfärdade av exportlandet

Nej

Nej

 

Nej

09.4452

Nöt- och kalvkött

Import

EU: Handlingar utfärdade av exportlandet

Nej

Nej

 

Nej

09.4453

Nöt- och kalvkött

Import

EU: Handlingar utfärdade av exportlandet

Nej

Nej

 

Nej

09.4454

Nöt- och kalvkött

Import

EU: Handlingar utfärdade av exportlandet

Nej

Nej

 

Nej

09.4455

Nöt- och kalvkött

Import

EU: Handlingar utfärdade av exportlandet

Nej

Nej

 

Nej

09.4504

Nöt- och kalvkött

Import

EU: Handlingar utfärdade av exportlandet

Nej

Nej

 

Nej

09.4505

Nöt- och kalvkött

Import

EU: Handlingar utfärdade av exportlandet

Nej

Nej

 

Nej

09.4155

Mjölk och mjölk-produkter

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4179

Mjölk och mjölk-produkter

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4182

Mjölk och mjölkprodukter

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4195

Mjölk och mjölk-produkter

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4225

Mjölk och mjölk-produkter

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4226

Mjölk och mjölk-produkter

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4227

Mjölk och mjölk-produkter

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4228

Mjölk och mjölk-produkter

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4229

Mjölk och mjölk-produkter

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4514

Mjölk och mjölk-produkter

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4515

Mjölk och mjölk-produkter

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4521

Mjölk och mjölk-produkter

Import

EU: Handlingar utfärdade av exportlandet

Nej

Nej

 

Nej

09.4522

Mjölk och mjölk-produkter

Import

EU: Handlingar utfärdade av exportlandet

Nej

Nej

 

Nej

09.4595

Mjölk och mjölk-produkter

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4600

Mjölk och mjölk-produkter

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4601

Mjölk och mjölk-produkter

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4602

Mjölk och mjölk-produkter

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

Ostkvot öppnad av Förenta staterna

Mjölk och mjölk-produkter

Export

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

Kvot för mjölkpulver som öppnats av Dominikanska republiken

Mjölk och mjölk-produkter

Export

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

Ostkvot som öppnats av Kanada

Mjölk och mjölk-produkter

Export

Tredjeland

Nej

Nej

31 december

Nej

09.4038

Griskött

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Nej

 

Nej

09.4170

Griskött

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4271

Griskött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förordning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Nej

09.4272

Griskött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förordning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Nej

09.4282

Griskött

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4275

Ägg

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Nej

 

Nej

09.4276

Ägg

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Nej

 

Nej

09.4401

Ägg

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4402

Ägg

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Nej

 

Nej

09.4067

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Ja

09.4068

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Ja

09.4069

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Ja

09.4070

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Nej

 

Nej

09.4092

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4169

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Nej

 

Nej

09.4211

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Ja

09.4212

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Ja

09.4213

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förordning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Ja

09.4214

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förordning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Ja

09.4215

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Ja

09.4216

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Ja

09.4217

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4218

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Nej

 

Nej

09.4251

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Ja

09.4252

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4253

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Nej

 

Nej

09.4254

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Ja

09.4255

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Ja

09.4256

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Nej

09.4257

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Nej

09.4258

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Nej

09.4259

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Nej

09.4260

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Ja

09.4263

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Ja

09.4264

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Nej

 

Nej

09.4265

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Nej

 

Nej

09.4266

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Nej

 

Nej

09.4267

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Nej

 

Nej

09.4268

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4269

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4273

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Ja

09.4274

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Nej

09.4283

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Nej

Ja

 

Nej

09.4410

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Ja

09.4411

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Ja

09.4412

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Ja

09.4420

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Ja

09.4422

Fjäderfäkött

Import

EU: Samtidig behandling

Ja

Endast om artikel 9.9 i delegerad förord-ning (EU) 2020/760 är tillämplig

Till slutet av tullkvot-perioden

Ja

Hund- och kattfoder till Schweiz

Hund- och kattfoder

Export

Tredjeland

Nej

Nej

31 december

Nej


BILAGA II

Tullkvoter inom spannmålssektorn

Löpnummer

09.4123

Internationellt avtal eller annan akt

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen, vilket ingicks genom rådets beslut 2006/333/EG

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Vanligt vete av annan kvalitet än hög enligt definitionen i bilaga II till förordning (EU) nr 642/2010

Ursprung

Förenta staterna

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. I enlighet med artikel 61 i förordning (EU) nr 952/2013

Kvantitet i kg

572 000 000 kg

KN-nummer

Ex10019900

Tullsats inom kvoten

12 EUR per 1 000 kg

Bevis på handel

Nej

Säkerhet för importlicens

30 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4124

Internationellt avtal eller annan akt

Övergripande avtal om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan, vilket tillämpas provisoriskt i EU på grundval av rådets beslut (EU) 2017/38

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Tullkvoten är öppen 2017–2023

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Vanligt vete av annan kvalitet än hög enligt definitionen i bilaga II till förordning (EU) nr 642/2010

Ursprung

Kanada

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. I enlighet med artikel 20 i denna förordning

Kvantitet i kg

Från 2017 till 2023: 100 000 000 kg

KN-nummer

Ex10019900

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Nej

Säkerhet för importlicens

30 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4125

Internationellt avtal eller annan akt

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen, vilket ingicks genom rådets beslut 2006/333/EG

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1 januari–30 juni

1 juli–31 december

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Vanligt vete av annan kvalitet än hög enligt definitionen i bilaga II till förordning (EU) nr 642/2010

Ursprung

Andra tredjeländer än Förenta staterna och Kanada

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda ett sådant

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. I enlighet med artikel 61 i förordning (EU) nr 952/2013

Kvantitet i kg

2 371 600 000 kg, fördelade enligt följande:

 

1 185 800 000 kg för delperioden 1 januari–30 juni

 

1 185 800 000 kg för delperioden 1 juli–31 december

KN-nummer

Ex10019900

Tullsats inom kvoten

12 EUR per 1 000 kg

Bevis på handel

Nej

Säkerhet för importlicens

30 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4131

Internationellt avtal eller annan akt

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen, vilket ingicks genom rådets beslut 2006/333/EG

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1 januari–30 juni

1 juli–31 december

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Majs

Ursprung

Alla tredjeländer (”erga omnes”)

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda ett sådant

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

277 988 000 kg, fördelade enligt följande:

 

138 994 000 kg för delperioden 1 januari–30 juni

 

138 994 000 kg för delperioden 1 juli–31 december

KN-nummer

1005 10 90 och 1005 90 00

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja 25 ton

Säkerhet för importlicens

30 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

Nej

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4133

Internationellt avtal eller annan akt

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen, vilket ingicks genom rådets beslut 2006/333/EG

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Vanligt vete av annan kvalitet än hög enligt definitionen i bilaga II till förordning (EU) nr 642/2010

Ursprung

Alla tredjeländer (”erga omnes”)

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda ett sådant

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

129 577 000 kg

KN-nummer

Ex10019900

Tullsats inom kvoten

12 EUR per 1 000 kg

Bevis på handel

Nej

Säkerhet för importlicens

30 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

Nej

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4306

Internationellt avtal eller annan akt

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vilket undertecknats och tillämpas provisoriskt på grundval av rådets beslut 2014/668/EU

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Spält, vanligt vete och blandsäd av vete och råg, annat än för utsäde

Mjöl av vanligt vete och spält, mjöl av blandsäd av vete och råg

Mjöl av annan spannmål än vete, blandsäd av vete och råg, råg, majs, korn, havre och ris

Krossgryn och grovt mjöl av vanligt vete och spält

Pelletar av vete

Ursprung

Ukraina

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda ett sådant

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. Varucertifikat EUR.1

Kvantitet i kg

Tullkvotperioden (kalenderåret) 2019: 980 000 000 kg

Tullkvotperioden (kalenderåret) 2020: 990 000 000 kg

Tullkvotperioden (kalenderåret) 2021 och därefter: 1 000 000 000 kg

KN-nummer

1001 99 (00), 1101 00 (15–90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20 (60)

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

30 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4307

Internationellt avtal eller annan akt

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vilket undertecknats och tillämpas provisoriskt på grundval av rådets beslut 2014/668/EU

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Korn, andra slag än för utsäde

Kornmjöl

Pelletar av korn

Ursprung

Ukraina

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda ett sådant

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. Varucertifikat EUR.1

Kvantitet i kg

Tullkvotperioden (kalenderåret) 2019: 310 000 000 kg

Tullkvotperioden (kalenderåret) 2020: 330 000 000 kg

Tullkvotperioden (kalenderåret) 2021 och därefter: 350 000 000 kg

KN-nummer

1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25)

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja 25 ton

Säkerhet för importlicens

30 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4308

Internationellt avtal eller annan akt

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vilket undertecknats och tillämpas provisoriskt på grundval av rådets beslut 2014/668/EU

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Majs, annan än utsädesmajs

Majsmjöl

Krossgryn och grovt mjöl av majs

Pelletar av majs

Majs bearbetad på annat sätt

Ursprung

Ukraina

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda ett sådant

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. Varucertifikat EUR.1

Kvantitet i kg

Tullkvotperioden (kalenderåret) 2019: 550 000 000 kg

Tullkvotperioden (kalenderåret) 2020: 600 000 000 kg

Tullkvotperioden (kalenderåret) 2021 och därefter: 650 000 000 kg

KN-nummer

1005 90 (00), 1102 20 (10–90), 1103 13 (10–90), 1103 20 (40), 1104 23 (40–98)

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja 25 ton

Säkerhet för importlicens

30 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4120

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar - vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet - av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994)

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 21 och 22 i denna förordning

Produktbeskrivning

Majs till Spanien

Ursprung

Alla tredjeländer (”erga omnes”)

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda ett sådant

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

2 000 000 000 kg

KN-nummer

1005 90 00

Tullsats inom kvoten

Tullsats för mest gynnad nation från och med den 1 januari till och med den 31 mars och 0 EUR från och med den 1 april till och med den 31 december

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

20 EUR per 1 000 kg

Fullgörandesäkerhet för importlicens

Importtull som fastställs i enlighet med förordning (EU) nr 642/2010 på dagen för licensansökan

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i.

I fält 24 i licensansökan ska anges en av de uppgifter som förtecknas i bilaga XIV.1 till denna förordning.

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 26 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Nej

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4121

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994)

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 21 och 22 i denna förordning

Produktbeskrivning

Majs till Portugal

Ursprung

Alla tredjeländer (”erga omnes”)

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda ett sådant

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

500 000 000 kg

KN-nummer

1005 90 00

Tullsats inom kvoten

Tullsats för mest gynnad nation från och med den 1 januari till och med den 31 mars och 0 EUR från och med den 1 april till och med den 31 december

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

20 EUR per 1 000 kg

Fullgörandesäkerhet för importlicens

Importtull som fastställs i enlighet med förordning (EU) nr 642/2010 på dagen för licensansökan

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

I fält 24 i licensansökan ska anges en av de uppgifter som förtecknas i bilaga XIV.1 till denna förordning.

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 26 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Nej

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4122

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar - vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet - av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994)

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 21 och 22 i denna förordning

Produktbeskrivning

Sorghum till Spanien

Ursprung

Alla tredjeländer (”erga omnes”)

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda ett sådant

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

300 000 000 kg

KN-nummer

1007 90 00

Tullsats inom kvoten

Tullsats för mest gynnad nation från och med den 1 januari till och med den 31 mars och 0 EUR från och med den 1 april till och med den 31 december

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

20 EUR per 1 000 kg

Fullgörandesäkerhet för importlicens

Importtull som fastställs i enlighet med förordning (EU) nr 642/2010 på dagen för licensansökan

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

I fält 24 i licensansökan ska anges en av de uppgifter som förtecknas i bilaga XIV.1 till denna förordning.

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 26 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Nej

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


BILAGA III

Tullkvoter inom rissektorn

Löpnummer

09.4112

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 2005/953/EG av den 20 december 2005 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Thailand i enlighet med artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av de medgivanden för ris som anges i EG:s bindningslista CXL som bifogas Gatt 1994 (för Thailand)

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1 januari–30 juni

1 juli–31 augusti

1 september–31 december

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Helt eller delvis slipat ris

Ursprung

Thailand

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. I enlighet med artikel 61 i förordning (EU) nr 952/2013

Kvantitet i kg

5 513 000 kg, fördelade enligt följande:

 

5 513 000 kg för delperioden 1 januari–30 juni

 

överföring för delperioden 1 juli–31 augusti

 

överföring för delperioden 1 september–31 december

KN-nummer

1006 30

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

46 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4116

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994)

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1 januari–30 juni

1 juli–31 augusti

1 september–31 december

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Helt eller delvis slipat ris

Ursprung

Amerikas förenta stater

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. I enlighet med artikel 61 i förordning (EU) nr 952/2013

Kvantitet i kg

2 388 000 kg, fördelade enligt följande:

 

2 388 000 kg för delperioden 1 januari–30 juni

 

överföring för delperioden 1 juli–31 augusti

 

överföring för delperioden 1 september–31 december

KN-nummer

1006 30

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

46 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4117

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994)

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1 januari–30 juni

1 juli–31 augusti

1 september–31 december

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Helt eller delvis slipat ris

Ursprung

Indien

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. I enlighet med artikel 61 i förordning (EU) nr 952/2013

Kvantitet i kg

1 769 000 kg, fördelade enligt följande:

 

1 769 000 kg för delperioden 1 januari–30 juni

 

överföring för delperioden 1 juli–31 augusti

 

överföring för delperioden 1 september–31 december

KN-nummer

1006 30

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

46 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4118

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994)

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1 januari–30 juni

1 juli–31 augusti

1 september–31 december

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Helt eller delvis slipat ris

Ursprung

Pakistan

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. I enlighet med artikel 61 i förordning (EU) nr 952/2013

Kvantitet i kg

1 595 000 kg, fördelade enligt följande:

 

1 595 000 kg för delperioden 1 januari–30 juni

 

överföring för delperioden 1 juli–31 augusti

 

överföring för delperioden 1 september–31 december

KN-nummer

1006 30

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

46 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4119

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994)

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1 januari–30 juni

1 juli–31 augusti

1 september–31 december

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Helt eller delvis slipat ris

Ursprung

Andra ursprung (utom Indien, Pakistan, Thailand, Förenta staterna

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. I enlighet med artikel 61 i förordning (EU) nr 952/2013

Kvantitet i kg

3 435 000 kg, fördelade enligt följande:

 

3 435 000 kg för delperioden 1 januari–30 juni

 

överföring för delperioden 1 juli–31 augusti

 

överföring för delperioden 1 september–31 december

KN-nummer

1006 30

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

46 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4127

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994)

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1 januari–31 mars

1 april–30 juni

1 juli–31 augusti

1 september–30 september

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Helt eller delvis slipat ris

Ursprung

Amerikas förenta stater

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Exportlicens i enlighet med förlagan i bilaga XIV.2 till denna förordning

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

38 721 000 kg, fördelade enligt följande:

 

9 681 000 kg för delperioden 1 januari–31 mars

 

19 360 000 kg för delperioden 1 april–30 juni

 

9 680 000 kg för delperioden 1 juli–31 augusti

 

Överföring från tidigare delperioder, för delperioden 1 september–30 september

KN-nummer

1006 30

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

46 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artiklarna 13 och 27 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4128

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 2005/953/EG av den 20 december 2005 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Thailand i enlighet med artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av de medgivanden för ris som anges i EG:s bindningslista CXL som bifogas Gatt 1994 (för Thailand)

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1 januari–31 mars

1 april–30 juni

1 juli–31 augusti

1 september–30 september

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Helt eller delvis slipat ris

Ursprung

Thailand

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Exportlicens i enlighet med förlagan i bilaga XIV.2 till denna förordning

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

21 455 000 kg, fördelade enligt följande:

 

10 727 000 kg för delperioden 1 januari–31 mars

 

5 364 000 kg för delperioden 1 april–30 juni

 

5 364 000 kg för delperioden 1 juli–31 augusti

 

Överföring från tidigare delperioder, för delperioden 1 september–30 september

KN-nummer

1006 30

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

46 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artiklarna 13 och 27 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4129

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994)

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1 januari–31 mars

1 april–30 juni

1 juli–31 augusti

1 september–30 september

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Helt eller delvis slipat ris

Ursprung

Australien

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Exportlicens i enlighet med förlagan i bilaga XIV.2 till denna förordning

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

1 019 000 kg, fördelade enligt följande:

 

0 kg för delperioden 1 januari–31 mars

 

1 019 000 kg för delperioden 1 april–30 juni

 

Överföring från tidigare delperioder, för delperioden 1 juli–31 augusti

 

Överföring från tidigare delperioder, för delperioden 1 september–30 september

KN-nummer

1006 30

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

46 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artiklarna 13 och 27 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4130

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994)

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1 januari–31 mars

1 april–30 juni

1 juli–31 augusti

1 september–30 september

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Helt eller delvis slipat ris

Ursprung

Andra ursprung (utom Australien, Thailand, Amerikas förenta stater)

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. I enlighet med artikel 61 i förordning (EU) nr 952/2013

Kvantitet i kg

1 805 000 kg, fördelade enligt följande:

 

0 kg för delperioden 1 januari–31 mars

 

1 805 000 kg för delperioden 1 april–30 juni

 

Överföring från tidigare delperioder, för delperioden 1 juli–31 augusti

 

Överföring från tidigare delperioder, för delperioden 1 september–30 september

KN-nummer

1006 30

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

46 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artiklarna 13 och 27 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4138

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994)

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1 oktober–31 december

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Helt eller delvis slipat ris

Ursprung

Alla tredjeländer (”erga omnes”)

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

Återstående kvantitet inom löpnumren 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, som inte fördelats under tidigare delperioder

KN-nummer

1006 30

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

46 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

Nej

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4148

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994)

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1 januari–30 juni

1 juli–30 september

1 oktober–31 december

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Råris

Ursprung

Alla tredjeländer (”erga omnes”)

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

1 634 000 kg, fördelade enligt följande:

 

1 634 000 kg för delperioden 1 januari–30 juni

 

Överföring från tidigare delperioder, för delperioden 1 juli–30 september

 

Överföring från tidigare delperioder, för delperioden 1 oktober–31 december

KN-nummer

1006 20

Tullsats inom kvoten

Värdetull på 15 %

Bevis på handel

Nej

Säkerhet för importlicens

30 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

Nej

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4149

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 2005/953/EG av den 20 december 2005 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Thailand i enlighet med artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av de medgivanden för ris som anges i EG:s bindningslista CXL som bifogas Gatt 1994 (för Thailand)

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1 januari–30 juni

1 juli–31 december

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Brutet ris

Ursprung

Thailand

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Exportlicens i enlighet med förlagan i bilaga XIV.2 till denna förordning

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

52 000 000 kg, fördelade enligt följande:

 

36 400 000 kg för delperioden 1 januari–30 juni

 

15 600 000 kg för delperioden 1 juli–31 december

KN-nummer

1006 40 00

Tullsats inom kvoten

Tullnedsättning på 30,77 %

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

5 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4150

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994)

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1 januari–30 juni

1 juli–31 december

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Brutet ris

Ursprung

Australien

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

16 000 000 kg, fördelade enligt följande:

 

8 000 000 kg för delperioden 1 januari–30 juni

 

8 000 000 kg för delperioden 1 juli–31 december

KN-nummer

1006 40 00

Tullsats inom kvoten

Tullnedsättning på 30,77 %

Bevis på handel

Nej

Säkerhet för importlicens

5 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4153

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994)

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1 januari–30 juni

1 juli–31 december

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Brutet ris

Ursprung

Amerikas förenta stater

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

9 000 000 kg, fördelade enligt följande:

 

4 500 000 kg för delperioden 1 januari–30 juni

 

4 500 000 kg för delperioden 1 juli–31 december

KN-nummer

1006 40 00

Tullsats inom kvoten

Tullnedsättning på 30,77 %

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

5 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4154

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994)

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1 januari–30 juni

1 juli–31 december

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Brutet ris

Ursprung

Andra ursprung (utom Australien, Guyana, Thailand, Förenta staterna

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. I enlighet med artikel 61 i förordning (EU) nr 952/2013

Kvantitet i kg

12 000 000 kg, fördelade enligt följande:

 

6 000 000 kg för delperioden 1 januari–30 juni

 

6 000 000 kg för delperioden 1 juli–31 december

KN-nummer

1006 40 00

Tullsats inom kvoten

Tullnedsättning på 30,77 %

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

5 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4166

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994)

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1 januari–30 juni

1 juli–31 augusti

1 september–31 december

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Helt eller delvis slipat ris

Ursprung

Alla tredjeländer (”erga omnes”)

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

25 516 000 kg, fördelade enligt följande:

 

8 505 000 kg för delperioden 1 januari–30 juni

 

17 011 000 kg för delperioden 1 juli–31 augusti

 

Överföring för delperioden 1 september–31 december

KN-nummer

1006 30

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

46 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

Nej

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4168

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994)

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1 september–30 september

1 oktober–31 december

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Brutet ris

Ursprung

Alla tredjeländer (”erga omnes”)

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

31 788 000 kg, fördelade enligt följande:

 

31 788 000 kg för delperioden 1 september–30 september

 

Återstående kvantitet som inte utnyttjats under tidigare delperioder, för delperioden 1 oktober–31 december

KN-nummer

1006 40 00

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

5 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

Nej

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


BILAGA IV

Tullkvoter inom sockersektorn

Löpnummer

09.4317 – WTO:S SOCKERKVOTER

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt Gatt artikel XXIV.6 avslutats

Rådets beslut 2006/106/EG av den 30 januari 2006 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Australien i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för deras anslutning till Europeiska unionen

Tullkvotperiod

1 oktober–30 september

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Rörråsocker för raffinering

Ursprung

Australien

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. I enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447

Kvantitet i kg

9 925 000 kg

KN-nummer

1701 13 10 och 1701 14 10

Tullsats inom kvoten

98 EUR per 1 000 kg

Om den polarimetriska bestämningen av det importerade råsockret avviker från 96° ska tullsatsen 98 EUR per 1 000 kg höjas eller sänkas, som lämpligt, med 0,14 % per tiondels grad konstaterad avvikelse (i enlighet med artikel 34.1 d i denna förordning)

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

20 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

I fält 20 ska uppgiften ”Socker för raffinering” anges samt den text som anges i bilaga XIV.3 del A till denna förordning.

Licensens giltighetstid

Till utgången av den tredje månaden efter den månad då de utfärdades, men inte längre än den 30 september (i enlighet med artikel 32 i denna förordning)

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Raffineringsskyldighet i enlighet med artikel 34 i denna förordning


Löpnummer

09.4318 – WTO:S SOCKERKVOTER

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt Gatt artikel XXIV.6 avslutats

Rådets förordning (EG) nr 1894/2006 av den 18 december 2006 om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Brasilien om ändring av medgivanden i förbindelse med Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för anslutning till Europeiska gemenskapen, om ändring och komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

Rådets förordning (EG) nr 880/2009 av den 7 september 2009 om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien enligt artikel XXIV.6 och artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen och om ändring och komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

Rådets beslut (EU) 2017/730 av den 25 april 2017 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen

Tullkvotperiod

1 oktober–30 september

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Rörråsocker för raffinering

Ursprung

Brasilien

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. I enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447

Kvantitet i kg

Tullkvotperioder till och med 2023/2024: 334 054 000 kg

Tullkvotperioder från och med 2024/2025: 412 054 000 kg

KN-nummer

1701 13 10 och 1701 14 10

Tullsats inom kvoten

98 EUR per 1 000 kg

Om den polarimetriska bestämningen av det importerade råsockret avviker från 96° ska tullsatsen 98 EUR per 1 000 kg höjas eller sänkas, som lämpligt, med 0,14 % per tiondels grad konstaterad avvikelse (i enlighet med artikel 34.1 d i denna förordning)

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

20 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

I fält 20 ska uppgiften ”Socker för raffinering” anges samt den text som anges i bilaga XIV.3 del A till denna förordning.

Licensens giltighetstid

Till utgången av den tredje månaden efter den månad då de utfärdades, men inte längre än den 30 september (i enlighet med artikel 32 i denna förordning)

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Raffineringsskyldighet i enlighet med artikel 34 i denna förordning


Löpnummer

09.4319 – WTO:S SOCKERKVOTER

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt Gatt artikel XXIV.6 avslutats

Rådets beslut 2008/870/EG av den 13 oktober 2008 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kuba i enlighet med artikel XXIV.6 och artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med deras anslutning till Europeiska unionen

Tullkvotperiod

1 oktober–30 september

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Rörråsocker för raffinering

Ursprung

Kuba

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. I enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447

Kvantitet i kg

68 969 000 kg

KN-nummer

1701 13 10 och 1701 14 10

Tullsats inom kvoten

98 EUR per 1 000 kg

Om den polarimetriska bestämningen av det importerade råsockret avviker från 96° ska tullsatsen 98 EUR per 1 000 kg höjas eller sänkas, som lämpligt, med 0,14 % per tiondels grad konstaterad avvikelse (i enlighet med artikel 34.1 d i denna förordning)

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

20 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

I fält 20 ska uppgiften ”Socker för raffinering” anges samt den text som anges i bilaga XIV.3 del A till denna förordning.

Licensens giltighetstid

Till utgången av den tredje månaden efter den månad då de utfärdades, men inte längre än den 30 september (i enlighet med artikel 32 i denna förordning)

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Raffineringsskyldighet i enlighet med artikel 34 i denna förordning


Löpnummer

09.4320 – WTO:S SOCKERKVOTER

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt Gatt artikel XXIV.6 avslutats

Rådets beslut 2009/718/EG av den 7 september 2009 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med deras anslutning till Europeiska unionen

Tullkvotperiod

1 oktober–30 september

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Rörråsocker för raffinering

Ursprung

Alla tredjeländer

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

289 977 000 kg

KN-nummer

1701 13 10 och 1701 14 10

Tullsats inom kvoten

98 EUR per 1 000 kg

Om den polarimetriska bestämningen av det importerade råsockret avviker från 96° ska tullsatsen 98 EUR per 1 000 kg höjas eller sänkas, som lämpligt, med 0,14 % per tiondels grad konstaterad avvikelse (i enlighet med artikel 34.1 d i denna förordning)

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

20 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 20 ska uppgiften ”Socker för raffinering” anges samt den text som anges i bilaga XIV.3 del A till denna förordning.

Licensens giltighetstid

Till utgången av den tredje månaden efter den månad då de utfärdades, men inte längre än den 30 september (i enlighet med artikel 32 i denna förordning)

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Raffineringsskyldighet i enlighet med artikel 34 i denna förordning


Löpnummer

09.4321 – WTO:S SOCKERKVOTER

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt Gatt artikel XXIV.6 avslutats

Rådets beslut 75/456/EEG av den 15 juli 1975 om ingående av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Indien om rörsocker

Tullkvotperiod

1 oktober–30 september

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form

Ursprung

Indien

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. I enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447

Kvantitet i kg

10 000 000 kg

KN-nummer

1701

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

20 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

I fält 20 ska den text som anges i bilaga XIV.3 del A till denna förordning återges.

Licensens giltighetstid

Till utgången av den tredje månaden efter den månad då de utfärdades, men inte längre än den 30 september (i enlighet med artikel 32 i denna förordning)

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4324 – BALKANSOCKER

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 2009/330/EG av den 15 september 2008 om undertecknande av ett protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

Artikel 27.2 i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan

Tullkvotperiod

1 oktober–30 september

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form, samt annat socker inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör

Ursprung

Albanien

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Exportlicens som utfärdats av den behöriga myndigheten i tredjelandet i enlighet med artikel 35 i denna förordning

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

1 000 000 kg

KN-nummer

1701 och 1702

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

20 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

I fält 20 ska den text som anges i bilaga XIV.3 del B till denna förordning återges.

Licensens giltighetstid

Till utgången av den tredje månaden efter den månad då de utfärdades, men inte längre än den 30 september (i enlighet med artikel 32 i denna förordning)

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4325 – BALKANSOCKER

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut (EU) 2017/75 av den 21 november 2016 om undertecknande på unionens och dess medlemsstaters vägnar, och om provisorisk tillämpning av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Artikel 27.3 i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan

Tullkvotperiod

1 oktober–30 september

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form, samt annat socker inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör

Ursprung

Bosnien och Hercegovina

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Exportlicens som utfärdats av den behöriga myndigheten i tredjelandet i enlighet med artikel 35 i denna förordning

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

13 210 000 kg

KN-nummer

1701 och 1702

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

20 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i.

I fält 20 ska den text som anges i bilaga XIV.3 del B till denna förordning återges.

Licensens giltighetstid

Till utgången av den tredje månaden efter den månad då de utfärdades, men inte längre än den 30 september (i enlighet med artikel 32 i denna förordning)

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4326 – BALKANSOCKER

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets och kommissionens beslut 2013/490/EU, Euratom av den 22 juli 2013 om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan

Artikel 26.4 i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan

Tullkvotperiod

1 oktober–30 september

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form, samt annat socker inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör

Ursprung

Serbien

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Exportlicens som utfärdats av den behöriga myndigheten i tredjelandet i enlighet med artikel 35 i denna förordning

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

181 000 000 kg

KN-nummer

1701 och 1702

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

20 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

I fält 20 ska den text som anges i bilaga XIV.3 del B till denna förordning återges.

Licensens giltighetstid

Till utgången av den tredje månaden efter den månad då de utfärdades, men inte längre än den 30 september (i enlighet med artikel 32 i denna förordning)

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4327 – BALKANSOCKER

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets och kommissionens beslut 2004/239/EG av den 23 februari 2004 om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan

Artikel 27.2 i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan

Tullkvotperiod

1 oktober–30 september

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form, samt annat socker inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung, sockerkulör

Ursprung

Republiken Nordmakedonien

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Exportlicens som utfärdats av den behöriga myndigheten i tredjelandet i enlighet med artikel 35 i denna förordning

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

7 000 000 kg

KN-nummer

1701 och 1702

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

20 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

I fält 20 ska den text som anges i bilaga XIV.3 del B till denna förordning återges.

Licensens giltighetstid

Till utgången av den tredje månaden efter den månad då de utfärdades, men inte längre än den 30 september (i enlighet med artikel 32 i denna förordning)

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4329 – WTO:S SOCKERKVOTER

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt Gatt artikel XXIV.6 avslutats

Rådets beslut (EU) 2017/730 av den 25 april 2017 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen

Tullkvotperiod

1 oktober–30 september

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Rörråsocker för raffinering

Ursprung

Brasilien

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. I enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447

Kvantitet i kg

Tullkvotperioder till och med 2021/2022: 78 000 000 kg

Tullkvotperiod 2022/2023: 58 500 000 kg

KN-nummer

1701 13 10 och 1701 14 10

Tullsats inom kvoten

11 EUR per 1 000 kg

Om den polarimetriska bestämningen av det importerade råsockret avviker från 96° ska tullsatsen 11 EUR per 1 000 kg höjas eller sänkas, som lämpligt, med 0,14 % per tiondels grad konstaterad avvikelse (i enlighet med artikel 34.1 d i denna förordning)

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

20 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

I fält 20 ska uppgiften ”Socker för raffinering” anges samt den text som anges i bilaga XIV.3 del A till denna förordning.

Licensens giltighetstid

Till utgången av den tredje månaden efter den månad då de utfärdades, men inte längre än den 30 september (i enlighet med artikel 32 i denna förordning)

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Raffineringsskyldighet i enlighet med artikel 34 i denna förordning


Löpnummer

09.4330 – WTO:S SOCKERKVOTER

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt Gatt artikel XXIV.6 avslutats

Rådets beslut (EU) 2017/730 av den 25 april 2017 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen

Tullkvotperiod

1 oktober–30 september

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Rörråsocker för raffinering

Ursprung

Brasilien

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. I enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447

Kvantitet i kg

Tullkvotperiod 2022/2023: 19 500 000 kg

Tullkvotperiod 2023/2024: 58 500 000 kg

KN-nummer

1701 13 10 och 1701 14 10

Tullsats inom kvoten

54 EUR per 1 000 kg

Om den polarimetriska bestämningen av det importerade råsockret avviker från 96° ska tullsatsen 54 EUR per 1 000 kg höjas eller sänkas, som lämpligt, med 0,14 % per tiondels grad konstaterad avvikelse (i enlighet med artikel 34.1 d i denna förordning)

Bevis på handel

Ja, 25 ton

Säkerhet för importlicens

20 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

I fält 20 ska uppgiften ”Socker för raffinering” anges samt den text som anges i bilaga XIV.3 del A till denna förordning.

Licensens giltighetstid

Till utgången av den tredje månaden efter den månad då de utfärdades, men inte längre än den 30 september (i enlighet med artikel 32 i denna förordning)

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Raffineringsskyldighet i enlighet med artikel 34 i denna förordning


BILAGA V

Tullkvoter inom olivoljesektorn

Löpnummer

09.4032

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets och kommissionens beslut 98/238/EG, EKSG av den 26 januari 1998 om att ingå Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Jungfruolja enligt KN-numren 1509 10 10 , 1509 10 20 och 1509 10 80 , som är helt och hållet framställd i Tunisien och som transporteras direkt från Tunisien till unionen

Ursprung

Helt och hållet framställd i Tunisien och som transporteras direkt från Tunisien till unionen

Ursprungsintyg vid licensansökan.

Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. Varucertifikat EUR.1

Kvantitet i kg

56 700 000 kg

KN-nummer

1509 10 10 , 1509 10 20 , 1509 10 80

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

20 EUR/100 kg netto

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fälten 7 och 8 i importlicensansökan och importlicensen ska exportlandet och ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i.

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


BILAGA VI

Tullkvoter inom vitlökssektorn

Löpnummer

09.4099

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 2001/404/EG av den 28 maj 2001 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina, i enlighet med artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) från 1994, om ändring av de medgivanden avseende vitlök som föreskrivs i den till Gatt-avtalet fogade bindningslistan CXL

Tullkvotperiod

1 juni–31 maj

Delperioder inom tullkvotperioden

1 juni–31 augusti

1 september–30 november

1 december–28 februari, alternativt 29 februari.

1 mars–31 maj

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7, 8 och 38 i denna förordning

Produktbeskrivning

Vitlök, färsk och kyld, enligt KN-nummer 0703 20 00

Ursprung

Argentina

Ursprungsintyg vid licensansökan.

Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

5 744 000 kg, fördelade enligt följande:

4 110 000 kg för delperioden 1 december–28/29 februari

1 634 000 kg för delperioden 1 mars–31 maj

KN-nummer

0703 20 00

Tullsats inom kvoten

Värdetull på 9,6 %

Bevis på handel

Ja. I enlighet med artikel 38 i denna förordning

Säkerhet för importlicens

60 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

I fält 20 i licensansökan och licensen ska uppgiften ”Ny importör” anges.

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4104

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 2001/404/EG av den 28 maj 2001 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina, i enlighet med artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) från 1994, om ändring av de medgivanden avseende vitlök som föreskrivs i den till Gatt-avtalet fogade bindningslistan CXL

Tullkvotperiod

1 juni–31 maj

Delperioder inom tullkvotperioden

1 juni–31 augusti

1 september–30 november

1 december–28 februari, alternativt 29 februari.

1 mars–31 maj

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7, 8 och 38 i denna förordning

Produktbeskrivning

Vitlök, färsk och kyld, enligt KN-nummer 0703 20 00

Ursprung

Argentina

Ursprungsintyg vid licensansökan.

Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

13 403 000 kg, fördelade enligt följande:

 

9 590 000 kg för delperioden 1 december–28/29 februari

 

3 813 000 kg för delperioden 1 mars–31 maj

KN-nummer

0703 20 00

Tullsats inom kvoten

Värdetull på 9,6 %

Bevis på handel

Ja. I enlighet med artikel 38 i denna förordning

Säkerhet för importlicens

60 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

I fält 20 i licensansökan och licensen ska uppgiften ”Traditionell importör” anges.

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Ja. I enlighet med artikel 9.4 i delegerad förordning (EU) 2020/760

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4285

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 2001/404/EG av den 28 maj 2001 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina, i enlighet med artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) från 1994, om ändring av de medgivanden avseende vitlök som föreskrivs i den till Gatt-avtalet fogade bindningslistan CXL

Rådets beslut 2006/398/EG av den 20 mars 2006 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen

Rådets beslut (EU) 2016/1885 av den 18 oktober 2016 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen

Tullkvotperiod

1 juni–31 maj

Delperioder inom tullkvotperioden

1 juni–31 augusti

1 september–30 november

1 december–28 februari, alternativt 29 februari.

1 mars–31 maj

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Vitlök, färsk och kyld, enligt KN-nummer 0703 20 00

Ursprung

Kina

Ursprungsintyg vid licensansökan.

Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

48 225 000 kg, fördelade enligt följande:

 

12 377 000 kg för delperioden 1 juni–31 augusti

 

12 377 000 kg för delperioden 1 september–30 november

 

10 781 000 kg för delperioden 1 december–28/29 februari

 

12 690 000 kg för delperioden 1 mars–31 maj

KN-nummer

0703 20 00

Tullsats inom kvoten

Värdetull på 9,6 %

Bevis på handel

Bevis på handel krävs endast om artikel 9.9 i delegerad förordning (EU) 2020/760 är tillämplig, 25 ton

Säkerhet för importlicens

60 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Ja

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Ja

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4287

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 2001/404/EG av den 28 maj 2001 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina, i enlighet med artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) från 1994, om ändring av de medgivanden avseende vitlök som föreskrivs i den till Gatt-avtalet fogade bindningslistan CXL

Tullkvotperiod

1 juni–31 maj

Delperioder inom tullkvotperioden

1 juni–31 augusti

1 september–30 november

1 december–28 februari, alternativt 29 februari.

1 mars–31 maj

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Vitlök, färsk och kyld, enligt KN-nummer 0703 20 00

Ursprung

Andra tredjeländer (utom Kina och Argentina)

Ursprungsintyg vid licensansökan.

Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. Ursprungsintyg för Iran, Förenade Arabemiraten, Libanon, Malaysia, Taiwan, och Vietnam, som utfärdats av behöriga nationella myndigheter i de länderna i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) 2015/2447

Kvantitet i kg

6 023 000 kg, fördelade enligt följande:

 

1 344 000 kg för delperioden 1 juni–31 augusti

 

2 800 000 kg för delperioden 1 september–30 november

 

1 327 000 kg för delperioden 1 december–28/29 februari

 

552 000 kg för delperioden 1 mars–31 maj

KN-nummer

0703 20 00

Tullsats inom kvoten

Värdetull på 9,6 %

Bevis på handel

Ja. 25 ton

Säkerhet för importlicens

60 EUR per 1 000 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


BILAGA VII

Tullkvoter inom svampsektorn

Löpnummer

09.4286

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994)

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Konserverad svamp av släktet Agaricus

Ursprung

Andra tredjeländer (utom Kina)

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

5 030 000 kg (avrunnen vikt)

KN-nummer

0711 51 00 , 2003 10 20 och 2003 10 30

Tullsats inom kvoten

För KN-nummer 0711 51 00 : Värdetull på 12 %

För KN-nummer 2003 10 20 och 2003 10 30 : Värdetull på 23 %

Bevis på handel

Bevis på handel krävs endast om artikel 9.9 i delegerad förordning (EU) 2020/760 är tillämplig, 25 ton

Säkerhet för importlicens

40 EUR/1 000 kg (avrunnen vikt)

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Ja

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


Löpnummer

09.4284

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994)

Rådets beslut 2006/398/EG av den 20 mars 2006 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen

Rådets beslut (EU) 2016/1885 av den 18 oktober 2016 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

Nej

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Konserverad svamp av släktet Agaricus

Ursprung

Kina

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Nej

Kvantitet i kg

30 400 000 kg (avrunnen vikt)

KN-nummer

0711 51 00 , 2003 10 20 och 2003 10 30

Tullsats inom kvoten

För KN-nummer 0711 51 00 : Värdetull på 12 %

För KN-nummer 2003 10 20 och 2003 10 30 : Värdetull på 23 %

Bevis på handel

Bevis på handel krävs endast om artikel 9.9 i delegerad förordning (EU) 2020/760 är tillämplig 25 ton

Säkerhet för importlicens

40 EUR/1 000 kg (avrunnen vikt)

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Ja

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Nej


BILAGA VIII

Tullkvoter inom sektorn för nöt- och kalvkött

Löpnummer

09.4002

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt Gatt artikel XXIV.6 avslutats

Tullkvotperiod

1 juli–30 juni

Delperioder inom tullkvotperioden

Tolv delperioder på vardera en månad

Licensansökan

I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning

Produktbeskrivning

Nötkött av hög kvalitet, färskt, kylt eller fryst, i enlighet med följande definition: ”Slaktkroppar och alla styckningsdelar från nötkreatur som är 30 månader eller yngre, uppfödda under minst 100 dagar på ett balanserat foder, som har ett högt energiinnehåll och utgörs av minst 70 % spannmål, med en total vikt på lägst 20 pund (lb) per dag. Kött som är märkt choice eller prime enligt de normer som ställts upp av Förenta staternas jordbruksdepartement (United States Department of Agriculture, USDA) ingår automatiskt i definitionen ovan. Kött som ingår i klass Kanada A, Kanada AA, Kanada AAA, Kanada Choice och Kanada Prime, A1, A2, A3 och A4, enligt de normer som ställts upp av den kanadensiska regeringens livsmedelsbyrå (l’Agence Canadienne d’inspection des aliments du Gouvernement du Kanada), motsvarar denna definition”.

Ursprung

Förenta staterna och Kanada

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. Äkthetsintyg enligt förlagan i bilaga XIV till denna förordning.

Produktbeskrivningen för kött med ursprung i det exporterande landet ska anges på formulärets baksida.

Utfärdande myndigheter:

 

Food Safety and Inspection Services (FSIS) inom Förenta staternas jordbruksdepartment (USDA) för kött med ursprung i Förenta staterna

 

Canadian Food Inspection Agency - Government of Kanada/Agence Canadienne d’Inspection des Aliments - Gouvernement du Kanada för kött med ursprung i Kanada

Kvantitet i kg

11 500 000 kg produktvikt, fördelade enligt följande:

 

Den disponibla kvantiteten för varje delperiod ska motsvara en tolftedel av den totala kvantiteten.

KN-nummer

Ex 0201, ex 0202, ex 0206 10 95 , ex 0206 29 91

Tullsats inom kvoten

Värdetull på 20 % För produkter med ursprung i Kanada ska tullen vara 0 EUR.

Bevis på handel

Nej

Säkerhet för importlicens

12 EUR per 100 kg

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 13 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Ja

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

Styckningsdelarna ska märkas i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 Uppgiften ”High Quality Beef” får läggas till i märkningen.


Löpnummer

09.4280

Internationellt avtal eller annan akt

Övergripande avtal om ekonomi och handel (CETA) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan, vilket tillämpas provisoriskt på grundval av rådets beslut (EU) 2017/38

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1 januari–31 mars

1 april–30 juni

1 juli–30 september

1 oktober–31 december

Licensansökan

I enlighet med artikel 46 i denna förordning

Produktbeskrivning

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, utom bisonoxe, färskt eller kylt

Ursprung

Kanada

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

Ja. I enlighet med artikel 46 i denna förordning

Kvantitet i kg

Kvantiteten anges i kg (slaktkroppsviktsekvivalent)

Tullkvotperioden (kalenderåret) 2019: 19 580 000 kg

Tullkvotperioden (kalenderåret) 2020: 24 720 000 kg

Tullkvotperioden (kalenderåret) 2021: 29 860 000 kg

Tullkvotperioden (kalenderåret) 2022 och därefter: 35 000 000 kg

Den årliga kvantiteten ska fördelas enligt följande:

 

25 % för delperioden 1 januari–31 mars

 

25 % för delperioden 1 april–30 juni

 

25 % för delperioden 1 juli–30 september

 

25 % för delperioden 1 oktober–31 december

KN-nummer

Ex02011000

Ex02012020

Ex02012030

Ex02012050

Ex02012090

Ex02013000

Ex02061095

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton i enlighet med artikel 8.2 a i delegerad förordning (EU) 2020/760

Säkerhet för importlicens

9,5 EUR per 100 kg (slaktkroppsviktsekvivalent)

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Om ansökan om importlicens avser flera produkter som omfattas av olika KN-nummer ska samtliga KN-nummer och tillhörande varuslag anges i fälten 15 respektive 16 i licensansökan och licensen. Den sammanlagda kvantiteten ska omvandlas och uttryckas i slaktkroppsviktsekvivalenter.

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 46 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Nej

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

De omvandlingsfaktorer som anges i bilaga XVI till denna förordning ska användas för att omvandla produktvikten till slaktkroppsviktsekvivalenter för de produkter som omfattas.


Löpnummer

09.4281

Internationellt avtal eller annan akt

Övergripande avtal om ekonomi och handel (CETA) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan, vilket tillämpas provisoriskt på grundval av rådets beslut (EU) 2017/38

Tullkvotperiod

1 januari–31 december

Delperioder inom tullkvotperioden

1 januari–31 mars

1 april–30 juni

1 juli–30 september

1 oktober–31 december

Licensansökan

I enlighet med artikel 46 i denna förordning

Produktbeskrivning

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, utom bisonoxe, färskt eller kylt

Ursprung

Kanada

Ursprungsintyg vid licensansökan. Om ja, ange det organ som har behörighet att utfärda det

Nej

Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning

I enlighet med artikel 46 i denna förordning

Kvantitet i kg

Tullkvotperioden (kalenderåret) 2019: 7 500 000 kg

Tullkvotperioden (kalenderåret) 2020: 10 000 000 kg

Tullkvotperioden (kalenderåret) 2021: 12 500 000 kg

Tullkvotperioden (kalenderåret) 2022 och därefter: 15 000 000 kg

Den årliga kvantiteten ska fördelas enligt följande:

 

25 % för delperioden 1 januari–31 mars

 

25 % för delperioden 1 april–30 juni

 

25 % för delperioden 1 juli–30 september

 

25 % för delperioden 1 oktober–31 december

KN-nummer

Ex02021000

Ex02022010

Ex02022030

Ex02022050

Ex02022090

Ex02023010

Ex02023050

Ex02023090

Ex02062991

Ex02102010

Ex02102090

Ex02109951

Ex02109959

Tullsats inom kvoten

0 EUR

Bevis på handel

Ja. 25 ton i enlighet med artikel 8.2 a i delegerad förordning (EU) 2020/760

Säkerhet för importlicens

9,5 EUR per 100 kg (slaktkroppsviktsekvivalent)

Särskilda uppgifter som ska anges i licensansökan och i licensen

I fält 8 i importlicensansökan och importlicensen ska ursprungslandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i

Om ansökan om importlicens avser flera produkter som omfattas av olika KN-nummer ska samtliga KN-nummer och tillhörande varuslag anges i fälten 15 respektive 16 i licensansökan och licensen. Den sammanlagda kvantiteten ska omvandlas och uttryckas i slaktkroppsviktsekvivalenter.

Licensens giltighetstid

I enlighet med artikel 46 i denna förordning

Är det möjligt att överlåta licensen?

Nej

Referenskvantitet

Nej

Är aktören registrerad i LORI-databasen?

Nej

Särskilda villkor

De omvandlingsfaktorer som anges i bilaga XVI till denna förordning ska användas för att omvandla produktvikten till slaktkroppsviktsekvivalenter för de produkter som omfattas.


Löpnummer

09.4003

Internationellt avtal eller annan akt

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträff