5.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/740

av den 25 maj 2020

om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra parametrar, om ändring av förordning (EU) 2017/1369 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 114 och 194.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Unionen är fast besluten att bygga en energiunion med en framåtblickande klimatpolitik. Drivmedelseffektivitet är ett centralt inslag i unionens ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och mycket viktig för att minska energibehovet.

(2)

Kommissionen har granskat Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1222/2009 (3) och konstaterat att bestämmelserna i förordningen behöver uppdateras för att göra den effektivare.

(3)

Det är lämpligt att ersätta förordning (EG) nr 1222/2009 för att förtydliga och uppdatera vissa av dess bestämmelser, med beaktande av tekniska framsteg som gjorts vad gäller däck.

(4)

Transportsektorn står för en tredjedel av unionens energianvändning. Vägtransporter stod 2015 för ungefär 22 % av unionens totala utsläpp av växthusgaser. Däcken står, framför allt på grund av sitt rullmotstånd, för 20–30 % av fordonens drivmedelsförbrukning. Detta betyder att minskat rullmotstånd kan bidra avsevärt till drivmedelseffektivare vägtransporter och därmed till minskade utsläpp av växthusgaser och till utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn.

(5)

För att möta utmaningen att minska koldioxidutsläppen från vägtransporter är det lämpligt att medlemsstaterna, i samarbete med kommissionen, ger incitament till innovationer gällande drivmedelseffektiva och säkra C1-däck, C2-däck och C3-däck.

(6)

Däck kännetecknas av ett antal parametrar som påverkar varandra. Om en enskild parameter som exempelvis rullmotståndet förbättras, kan detta negativt påverka andra parametrar såsom väggreppet på vått underlag samtidigt som ett förbättrat väggrepp på vått underlag kan påverka det externa däck- och vägbanebullret negativt. Däcktillverkarna bör uppmuntras att optimera alla parametrar till nivåer som ligger över nuvarande standarder.

(7)

Drivmedelseffektiva däck kan vara kostnadseffektiva, eftersom den minskade drivmedelsförbrukning de ger upphov till mer än kompenserar högre inköpspris på grund av högre produktionskostnader för sådana däck.

(8)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 (4) fastställs minimikrav för rullmotstånd för däck. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att minska energiförlusterna på grund av däckens rullmotstånd betydligt mer än dessa minimikrav. För att minska vägtrafikens miljöeffekter är det därför lämpligt att uppdatera bestämmelserna om märkning av däck för att uppmuntra slutanvändarna att köpa mer drivmedelseffektiva däck genom att förse dem med harmoniserad information om parametern för rullmotstånd.

(9)

Bättre märkning av däck kommer att göra det möjligt för konsumenterna att få mer relevant och mer jämförbar information om drivmedelseffektivitet, säkerhet och buller och att fatta kostnadseffektiva och miljövänliga beslut när de köper däck.

(10)

Trafikbuller är en betydande olägenhet som även har skadlig inverkan på hälsan. I förordning (EG) nr 661/2009 fastställs minimikrav för externt däck- och vägbanebuller. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att minska det externa däck- och vägbanebullret betydligt mer än enligt dessa minimikrav. För att minska trafikbuller är det därför lämpligt att uppdatera bestämmelserna om märkning av däck för att uppmuntra slutanvändarna att köpa däck som ger upphov till mindre externt däck- och vägbanebuller genom att förse dem med harmoniserad information om parametern för externt däck- och vägbanebuller.

(11)

Tillhandahållandet av harmoniserad information om externt däck- och vägbanebuller underlättar också genomförandet av åtgärder för att begränsa trafikbuller och bidrar till ökad medvetenhet om vilken effekt däck har på trafikbullret inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG (5).

(12)

I förordning (EG) nr 661/2009 fastställs även minimikrav för däck vad gäller väggrepp på vått underlag. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att förbättra väggreppet på vått underlag betydligt mer än minimikraven, och därmed att förkorta bromssträckorna på vått underlag. För att förbättra trafiksäkerheten är det därför lämpligt att uppdatera bestämmelserna om märkning av däck för att uppmuntra slutanvändarna att köpa däck med bättre väggrepp på vått underlag genom att förse dem med harmoniserad information om parametern för väggrepp på vått underlag.

(13)

För att säkerställa överensstämmelse med det internationella ramverket, hänvisar förordning (EG) nr 661/2009 till föreskrift nr 117 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece) (6), som anger relevanta mätmetoder för rullmotstånd, externt däck- och vägbanebuller och väggrepp vid vått underlag och på snö.

(14)

Information om väggrepp hos däck som är utformade speciellt för användning på svåra is- och snöunderlag bör anges på däcketiketten. Informationen om väggrepp på snö bör grunda sig på föreskrift nr 117 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece) i dess senaste i unionen tillämpliga version (Unece-föreskrift nr 117), och den symbol för alpint väglag som ingår i den föreskriften bör anges på däcketiketten till ett däck som uppfyller de minimivärden för indexet för väggrepp på snö som anges i den föreskriften. Informationen om väggrepp på is bör grunda sig på ISO-standard ISO 19447, så snart denna standard har antagits formellt, och piktogrammet för väggrepp på is bör anges på däcketiketten till ett däck som uppfyller de minimivärden för indexet för väggrepp på is som anges i denna ISO-standard. Till dess att ISO-standard ISO 19447 har antagits bör väggreppet på is bedömas med hjälp av tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa kunskap. På däcketiketten för ett däck som uppfyller minimistandarderna för väggrepp på is bör det piktogram för väggrepp på is som anges i bilaga I visas.

(15)

Däckens nötning vid användning ger upphov till betydande utsläpp av mikroplaster, som är skadliga för miljön och för människors hälsa. I kommissionens meddelande En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi framhålls därför behovet av att hantera oavsiktligt utsläpp av mikroplaster från däck, bland annat genom åtgärder som märkning av och genom minimikrav för däck. Däckens nötning har ett samband med körsträckan, det vill säga det antal kilometer ett däck kommer att hålla innan det måste bytas ut på grund av slitbaneslitage. Förutom däckens nötning och slitbaneslitage beror ett däcks livslängd på en rad faktorer, såsom däckets slitstyrka, inklusive dess sammansättning, slitbanemönster och struktur, vägförhållanden, underhåll, däcktryck och körbeteende.

(16)

En lämplig provningsmetod för att mäta däckens nötning och körsträcka saknas dock för närvarande. Kommissionen bör därför ge i uppdrag att utveckla en sådan provningsmetod, som tar i beaktande bästa kunskap och alla internationellt utvecklade eller föreslagna standarder och föreskrifter, samt det arbete som utförs av industrin.

(17)

Regummerade däck utgör en stor del av däckmarknaden för tunga fordon. Regummering av däck förlänger däckens livslängd och bidrar till målen för den cirkulära ekonomin, exempelvis minskade avfallsmängder. Det skulle ge stora energibesparingar om märkningskrav för regummerade däck tillämpades. Denna förordning bör föreskriva att en lämplig provningsmetod för att mäta regummerade däcks prestanda, vilken för närvarande saknas, inkluderas i framtiden.

(18)

Mer än 85 % av konsumenterna i unionen uppfattar energietiketten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 (7), som rankar produkters energianvändning på en skala från ”A” till ”G”, som ett tydligt och transparent informationsverktyg, och den har visat sig fungera väl när det gäller att främja effektivare produkter. Däcketiketten bör i största möjliga utsträckning ha samma utformning, samtidigt som särdragen hos däckparametrarna erkänns.

(19)

Att jämförbar information om däckparametrar tillhandahålls i form av en standardiserad däcketikett kommer sannolikt att påverka slutanvändarnas inköpsbeslut på ett sätt som gagnar mer drivmedelseffektiva, säkrare och tystare däck med längre livslängd. Detta kommer i sin tur förmodligen att stimulera däcktillverkarna att optimera däckparametrarna, vilket skulle bana väg för en mer hållbar konsumtion och produktion av däck.

(20)

Slutanvändarna, inklusive köpare av ersättningsdäck, köpare av däck monterade på nya bilar samt ansvariga för fordonsparker och transportföretag, har behov av mer information om drivmedelseffektivitet och andra parametrar, eftersom de inte kan jämföra parametrarna för olika däckmärken på ett enkelt sätt om det saknas märkning och ett harmoniserat provningssystem. Det är därför lämpligt att kräva att alla däck som erbjuds med eller monteras på fordon är försedda med en däcketikett.

(21)

För närvarande krävs däcketiketter för däck till personbilar (C1-däck) och lätta lastbilar (C2-däck), men inte till tunga fordon (C3-däck). C3-däck förbrukar mer drivmedel och körs fler kilometer per år än C1-däck eller C2-däck, och därför är potentialen att minska drivmedelsförbrukningen och utsläppen av växthusgaser från tunga fordon betydande. C3‐däck bör därför omfattas av denna förordning. Att låta C3-däck fullt ut omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning ligger också i linje med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/956 som innehåller bestämmelser om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (8), och med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1242 (9) där det anges normer för koldioxidutsläpp från nya tunga fordon.

(22)

Många slutanvändare köper däck utan att först ha sett däcket och kan därför inte heller se däcketiketten som är fäst på det. I sådana situationer bör däcketiketten visas för slutanvändare innan köpbesluten fattas. En däcketikett som visas på försäljningsstället och i tekniskt reklammaterial bör säkerställa att både distributörer och potentiella slutanvändare får harmoniserad information om relevanta däckparametrar vid den tidpunkt och på den plats där beslut om inköpet fattas.

(23)

En del slutanvändare fattar beslut om köp av däck innan de kommer till försäljningsstället eller köper däck via postorder eller på internet. För att säkerställa att även dessa slutanvändare ska kunna fatta ett väl underbyggt beslut på grundval av harmoniserad information om bland annat drivmedelseffektivitet, väggrepp på vått underlag och externt däck- och vägbanebuller bör däcketiketter ingå i allt tekniskt reklammaterial och i alla visuella annonser för specifika däcktyper, också i sådant material som tillhandahålls på internet. Om visuella annonser avser en däckfamilj och inte endast en specifik däcktyp måste inte däcketiketten visas.

(24)

Potentiella slutanvändare bör få information som förklarar däcketikettens samtliga delar och deras betydelse. Denna information bör finnas i allt tekniskt reklammaterial, till exempel på leverantörernas webbplatser, men bör inte krävas i visuella annonser. Tekniskt reklammaterial bör inte tolkas som att det inbegriper annonsering via affischtavlor, tidningar, tidskrifter eller radio- eller tv-sändningar.

(25)

Utan att det påverkar medlemsstaternas marknadskontrollskyldigheter eller leverantörernas skyldighet att kontrollera produkternas överensstämmelse, bör leverantörerna göra nödvändiga uppgifter om sina produkters överensstämmelse elektroniskt tillgängliga i produktdatabasen. De uppgifter som är relevanta för konsumenter och distributörer bör göras allmänt tillgängliga i produktdatabasens offentliga del. Dessa uppgifter bör göras tillgängliga som öppna data, så att de som utvecklar mobilapplikationer och jämförelseverktyg kan använda dem. Okomplicerad, direkt åtkomst till produktdatabasens offentliga del bör underlättas med hjälp av användartillvända verktyg som finns på den tryckta däcketiketten, t.ex. en dynamisk quick response-kod (QR-kod).

(26)

Produktdatabasens efterlevnadsdel bör omfattas av stränga dataskyddsregler. De nödvändiga specifika delarna av den tekniska dokumentationen i produktdatabasens efterlevnadsdel bör göras tillgängliga både för marknadskontrollmyndigheterna och för kommissionen. I fall då tekniska uppgifter är alltför känsliga för att inkluderas i kategorin teknisk dokumentation, bör marknadskontrollmyndigheterna vid behov ha tillgång till uppgifterna i enlighet med leverantörernas skyldighet att samarbeta eller genom att leverantörerna på frivillig basis överför ytterligare delar av den tekniska dokumentationen till produktdatabasen.

(27)

En allt större andel däck säljs via försäljningsplattformar på internet snarare än direkt av leverantörer. Därför bör värdtjänstleverantörer göra det möjligt att visa den däcketikett och det produktinformationsblad som tillhandahållits av leverantören intill prisuppgiften. De bör informera distributören om skyldigheten att visa däcketiketten och produktinformationsbladet, men bör inte vara ansvariga för däcketiketternas eller produktinformationsbladens korrekthet eller innehåll. De skyldigheter som åläggs värdtjänstleverantörer enligt denna förordning bör begränsas till vad som är rimligt och bör inte innebära en allmän skyldighet att övervaka den information de lagrar eller att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på verksamhet som inte uppfyller kraven i denna förordning. Artikel 14.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG (10) kräver att värdtjänstleverantörer som önskar utnyttja det undantag från ansvar som ingår i den bestämmelsen handlar utan dröjsmål för att avlägsna eller göra oåtkomlig den information som de lagrar på begäran av sina tjänstemottagare och som inte uppfyller kraven i denna förordning, såsom kraven avseende fall där däcketiketterna eller produktinformationsbladen saknas, inte är kompletta eller innehåller oriktigheter. De bör göra det så snart de fått kännedom om förekomsten av sådan information eller, beträffande skadeståndsanspråk, så snart de blir medvetna om sådan information, till exempel genom specifik information som tillhandahållits av en marknadskontrollmyndighet. Leverantörer som säljer direkt till slutanvändare på deras egen webbplats omfattas av samma distansförsäljningsskyldigheter som distributörer.

(28)

Rullmotstånd, väggrepp på vått underlag, externt däck- och vägbanebuller och andra parametrar bör mätas i enlighet med tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa kunskap för mät- och beräkningsmetoder. Så långt det är möjligt bör dessa metoder återspegla genomsnittskonsumentens körmönster och vara gedigna för att avskräcka försök till både avsiktligt och oavsiktligt kringgående. Däcketiketterna bör återspegla jämförbar prestanda vid faktisk användning av däcken, inom ramen för de begränsningar som uppstår på grund av behovet av tillförlitlig, exakt och reproducerbar laboratorieprovning, så att slutanvändare kan jämföra olika däck och begränsa tillverkarnas provningskostnader.

(29)

Nationella myndigheter, så som de definieras i artikel 3.37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 (11), bör, om de har tillräckliga skäl att anta att en leverantör inte har säkerställt däcketikettens korrekthet och i syfte att öka konsumenternas förtroende, kontrollera att klasserna för rullmotstånd, väggrepp på vått underlag och externt däck- och vägbanebuller på däcketiketten, samt piktogrammen avseende andra parametrar, motsvarar den dokumentation som tillhandahållits av leverantören på grundval av provningsresultat och beräkningar. Sådana kontroller kan äga rum under typgodkännandeförfarandet och kräver inte nödvändigtvis fysisk provning av däcket.

(30)

Att leverantörer, grossister, återförsäljare och andra distributörer efterlever bestämmelserna om märkningen av däck är av grundläggande betydelse för att säkerställa lika villkor i unionen. Medlemsstaterna bör därför övervaka efterlevnaden genom regelbundna efterhandskontroller och marknadskontroller i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 (12).

(31)

För att underlätta kontrollen av efterlevnaden, tillhandahålla ett användbart verktyg för slutanvändare och tillåta alternativa sätt för distributörer att erhålla produktinformationsblad, bör däck ingå i den produktdatabas som upprättats enligt förordning (EU) 2017/1369. Den förordningen bör därför ändras i enlighet med detta.

(32)

För att slutanvändarna ska kunna lita på däcketiketten, bör inte etiketter som liknar däcketiketten tillåtas. Av samma anledning bör det inte vara tillåtet med andra etiketter, märken, symboler eller påskrifter som lätt kan vilseleda slutanvändarna eller göra dem osäkra på vilka parametrar som omfattas av däcketiketten.

(33)

Sanktioner för överträdelser av denna förordning samt de delegerade akter som antas enligt denna förordning bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(34)

I syfte att främja energieffektivitet, begränsning av klimatförändringen, trafiksäkerhet och miljöskydd bör medlemsstaterna ha möjlighet att skapa incitament för användningen av energieffektiva och säkra däck. Det står medlemsstaterna fritt att besluta om utformningen av sådana incitament. Incitamenten bör vara förenliga med unionens regler om statligt stöd och bör inte utgöra obefogade marknadshinder. Denna förordning påverkar inte utgången av eventuella förfaranden om statligt stöd som kan komma att inledas i enlighet med artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) avseende sådana incitament.

(35)

I syfte att ändra däcketikettens innehåll och utformning, införa krav avseende regummerade däck, däckens nötning och körsträcka samt anpassa bilagorna till den tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF‐fördraget delegeras till kommissionen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (13). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(36)

Så snart tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder för provning och mätning av däckens nötning och körsträcka är tillgängliga bör kommissionen bedöma huruvida det är genomförbart att på däcketiketten även ange information om däckens nötning och körsträcka. När kommissionen lägger fram förslag om en delegerad akt i syfte att lägga till däckens nötning och körsträcka på däcketiketten bör den beakta den bedömningen och bedriva ett nära samarbete med industrin, relevanta standardiseringsorganisationer, såsom Europeiska standardiseringskommittén (CEN), Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece) eller Internationella standardiseringsorganisationen (ISO), och företrädare för andra intressegrupper när det gäller utvecklingen av lämpliga provningsmetoder. Informationen om däckens nötning och körsträcka bör vara entydig och bör inte totalt sett göra att däcketiketten framstår som mindre tydlig och ändamålsenlig för slutanvändarna. Denna information skulle också göra det möjligt för slutanvändarna att göra ett välgrundat val avseende däck, deras livslängd och oavsiktliga utsläpp av mikroplaster. Detta skulle bidra till att skydda miljön och samtidigt göra det möjligt för slutanvändarna att bilda sig en uppfattning om däckens driftskostnader över en längre period.

(37)

Däck som släppts ut på marknaden före dagen för tillämpning av denna förordning bör inte förses med en ny däcketikett.

(38)

Däcketikettens storlek bör vara samma som den som anges i förordning (EG) nr 1222/2009. Uppgifter om väggrepp på snö och is samt QR-koden bör anges på däcketiketten.

(39)

Kommissionen bör utvärdera denna förordning. I enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning bör denna utvärdering baseras på effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, konsekvens och mervärde och ligga till grund för konsekvensbedömningar av olika alternativ för vidare åtgärder.

(40)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att öka säkerheten, skydda hälsan samt öka den ekonomiska och miljömässiga effektiviteten hos vägtransporter genom att informera slutanvändarna så att de kan välja mer drivmedelseffektiva, säkrare och tystare däck med längre livslängd, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, eftersom det kräver harmoniserad information till slutanvändare, utan snarare, på grund av att det behövs en harmoniserad rättslig ram och lika villkor för tillverkare, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). En förordning är fortsatt det lämpliga rättsliga instrumentet, eftersom en förordning fastställer tydliga och detaljerade regler som utesluter olikartat införlivande av medlemsstaterna och därigenom säkerställer en högre grad av harmonisering i hela unionen. Ett harmoniserat regelverk på unionsnivå snarare än på medlemsstatsnivå minskar leverantörernas kostnader, säkerställer lika villkor och säkerställer den fria rörligheten för varor på den inre marknaden. I enlighet med proportionalitetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(41)

Förordning (EG) nr 1222/2009 bör därför upphävas, med verkan från och med den dag då den här förordningen börjar tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehåll

Genom denna förordning fastställs en ram för tillhandahållande av harmoniserad information om däckparametrar genom märkning, så att slutanvändarna kan göra välgrundade däckköp, i syfte att öka säkerheten, skydda hälsan samt öka den ekonomiska och miljömässiga effektiviteten hos vägtransporter, genom att främja drivmedelseffektiva och säkra däck med lågt externt däck- och vägbanebuller och med lång livslängd.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på C1-däck, C2-däck och C3-däck som släpps ut på marknaden.

Kraven avseende regummerade däck ska tillämpas så snart en lämplig provningsmetod för att mäta regummerade däcks prestanda är tillgänglig i enlighet med artikel 13.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på

a)

terränggående däck för yrkesmässigt bruk,

b)

däck som är konstruerade för montering endast på fordon som registrerats för första gången före den 1 oktober 1990,

c)

reservdäck för temporärt bruk (T-typ),

d)

däck avsedda för hastigheter under 80 km/h,

e)

däck vars nominella fälgdiameter inte överstiger 254 mm eller som är 635 mm eller större,

f)

däck som försetts med tilläggsutrustning för att förbättra friktionsegenskaperna, som t.ex. dubbdäck,

g)

däck som är konstruerade endast för montering på fordon som uteslutande är avsedda för hastighetstävlingar,

h)

begagnade däck, såvida inte sådana däck har importerats från ett tredjeland.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

C1-däck, C2-däck och C3-däck: de däck som tillhör de respektive klasser som anges i artikel 8.1 i förordning (EG) nr 661/2009.

2.

regummerat däck: ett däck som renoverats genom att slitbanan ersatts med nytt material.

3.

reservdäck för temporärt bruk (T-typ): ett reservdäck för temporärt bruk avsett att användas med högre tryck än vad som används i standarddäck och förstärkta däck.

4.

terränggående däck för yrkesmässigt bruk: ett däck för särskilt bruk, i första hand avsett för körning i svåra terrängförhållanden.

5.

däcketikett: grafisk framställning, i tryckt eller i elektronisk form, även i form av en dekal, som innehåller symboler för att informera slutanvändarna om prestanda hos ett däck eller ett parti däck med avseende på de parametrar som anges i bilaga I.

6.

försäljningsställe: en plats där däck ställs ut eller lagras och bjuds ut för försäljning, inklusive bilförsäljningslokaler där däck som inte är monterade på fordon bjuds ut till försäljning till slutanvändare.

7.

tekniskt reklammaterial: dokumentation, i tryckt eller elektronisk form, som har tagits fram av en leverantör som komplement till reklammaterial och som innehåller den information som anges i bilaga IV.

8.

produktinformationsblad: ett standarddokument som innehåller de uppgifter som anges i bilaga III i tryckt eller elektronisk form.

9.

teknisk dokumentation: dokumentation som är tillräcklig för att göra det möjligt för marknadskontrollmyndigheter att bedöma huruvida däcketiketten och produktinformationsbladet, inklusive informationen i punkt 2 i bilaga VII, är korrekta.

10.

produktdatabas: den produktdatabas som upprättats enligt artikel 12 i förordning (EU) 2017/1369.

11.

distansförsäljning: försäljning, uthyrning eller erbjudande om avbetalningsköp via postorder, katalog, internet, telefonförsäljning eller någon annan metod som är sådan att den potentiella slutanvändaren inte kan förväntas se däcket utställt.

12.

tillverkare: en tillverkare enligt definitionen i artikel 3.8 i förordning (EU) 2019/1020.

13.

importör: en importör enligt definitionen i artikel 3.9 i förordning (EU) 2019/1020.

14.

auktoriserad representant: en fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som enligt skriftlig fullmakt från en tillverkare har rätt att i tillverkarens ställe utföra särskilda uppgifter, med beaktande av tillverkarens skyldigheter enligt kraven i denna förordning.

15.

leverantör: en tillverkare etablerad i unionen, en auktoriserad representant för en tillverkare som inte är etablerad i unionen, eller en importör, som släpper ut en produkt på unionsmarknaden.

16.

distributör: en fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, utom leverantören, som tillhandahåller en produkt på marknaden.

17.

tillhandahållande på marknaden: tillhandahållande på marknaden enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) 2019/1020.

18.

utsläppande på marknaden: utsläppande på marknaden enligt definitionen i artikel 3.2 i förordning (EU) 2019/1020.

19.

slutanvändare: en konsument, en ansvarig för fordonsparker eller ett vägtransportföretag som köper eller förväntas köpa ett däck.

20.

parameter: en däckegenskap som har en betydande påverkan på miljö, trafiksäkerhet eller hälsa vid däckanvändning, t.ex. däckens nötning, körsträcka, rullmotstånd, väggrepp på vått underlag, externt däck- och vägbanebuller, väggrepp på snö eller väggrepp på is.

21.

däcktyp: en version av ett däck där alla ingående enheter har samma tekniska egenskaper på däcketiketten och samma produktinformationsblad och däcktypbeteckning.

22.

kontrolltolerans: maximal tillåten avvikelse mellan mätnings- och beräkningsresultaten från de kontrollprovningar som utförs av marknadskontrollmyndigheterna eller för deras räkning och värdena på de angivna eller offentliggjorda parametrarna, vilken återspeglar avvikelser som beror på variationer mellan laboratorier.

23.

däcktypbeteckning: en kod, vanligtvis alfanumerisk, som särskiljer en viss däcktyp från andra däcktyper som har samma firmanamn eller varumärke som leverantören.

24.

likvärdig däcktyp: en däcktyp som släpps ut på marknaden av samma leverantör som en annan däcktyp med en annan däcktypbeteckning och som har samma tekniska egenskaper som är relevanta för däcketiketten och samma produktinformationsblad.

Artikel 4

Däckleverantörernas skyldigheter

1.   Leverantörerna ska säkerställa att C1-däck, C2-däck och C3-däck som släpps ut på marknaden åtföljs, kostnadsfritt,

a)

i fråga om varje enskilt däck, av en däcketikett, i form av en dekal, som överensstämmer med de krav som anges i bilaga II, som anger information om och klass för var och en av de parametrar som anges i bilaga I, och av ett produktinformationsblad, eller

b)

i fråga om varje parti av ett eller flera identiska däck, av en tryckt däcketikett som överensstämmer med de krav som anges i bilaga II, som anger information om och klass för var och en av de parametrar som anges i bilaga I, och av ett produktinformationsblad.

2.   För däck som säljs eller erbjuds till försäljning på distans, ska leverantörerna säkerställa att däcketiketten visas intill prisuppgiften och att produktinformationsbladet är tillgängligt, inbegripet i tryckt form om slutanvändaren så begär. Däcketikettens storlek ska vara sådan att den är väl synlig och läsbar och den ska ha samma proportioner som den storlek som anges i punkt 2.1 i bilaga II.

För däck som säljs eller erbjuds till försäljning på internet får leverantörerna tillhandahålla däcketiketten för en viss däcktyp i en kapslad skärmbild.

3.   Leverantörer ska säkerställa att däcketiketten visas i alla visuella annonser för en viss typ av däck. Om priset för den typen av däck anges i den visuella annonsen ska däcketiketten visas intill prisuppgiften.

När det gäller visuella annonser på internet får leverantörerna tillhandahålla däcketiketten i en kapslad skärmbild.

4.   Leverantörer ska säkerställa att allt tekniskt reklammaterial som avser en viss däcktyp visar däcketiketten för den däcktypen och inbegriper den information som anges i bilaga IV.

5.   Leverantörer ska tillhandahålla en berörd nationell myndighet enligt definitionen i artikel 3.37 i förordning (EU) 2018/858 de värden som används för att fastställa de klasser och eventuella ytterligare uppgifter om prestanda som leverantörerna anger på däcketiketten för däcktyper, i enlighet med bilaga I till den här förordningen, samt den däcketikett som uppfyller de krav i som anges i bilaga II till den här förordningen. Den informationen ska lämnas till den berörda nationella myndigheten på grundval av artikel 5.1 och 5.2 i den här förordningen innan däcktyperna i fråga släpps ut på marknaden, så att myndigheten kan kontrollera att däcketiketten är korrekt.

6.   Leverantörer ska säkerställa att uppgifterna på de däcketiketter och produktinformationsblad som de tillhandahåller är korrekta.

7.   Leverantörer får på begäran göra teknisk dokumentation tillgänglig för andra myndigheter i medlemsstaterna än de myndigheter som anges i punkt 5 eller för berörda nationella ackrediterade organ.

8.   Leverantörer ska, på eget initiativ eller när marknadskontrollmyndigheterna så kräver, samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna och omedelbart vidta åtgärder för att åtgärda varje fall av bristande överensstämmelse med denna förordning för vilka de är ansvariga.

9.   Leverantörer får inte tillhandahålla eller visa andra etiketter, märken, symboler eller påskrifter som inte uppfyller denna förordning, och som sannolikt skulle kunna vilseleda slutanvändare eller göra dem osäkra med avseende på de parametrar som anges i bilaga I.

10.   Leverantörer får inte tillhandahålla eller visa etiketter som liknar däcketiketten enligt denna förordning.

Artikel 5

Däckleverantörernas skyldigheter i fråga om produktdatabasen

1.   Från och med den 1 maj 2021 ska leverantörerna föra in den information som anges i bilaga VII i produktdatabasen innan de släpper ut ett däck på marknaden som tillverkats efter det datumet.

2.   När det gäller däck som tillverkas mellan den 25 juni 2020 och den 30 april 2021, ska leverantören senast den 30 november 2021 föra in den information som anges i bilaga VII i produktdatabasen.

3.   För däck som släpps ut på marknaden före den 25 juni 2020 får leverantören föra in den information som anges i bilaga VII i produktdatabasen.

4.   Innan de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 har förts in i produktdatabasen, ska leverantören göra en elektronisk version av den tekniska dokumentationen tillgänglig för inspektion inom tio arbetsdagar efter det att en begäran inkommit från en marknadskontrollmyndighet.

5.   Om typgodkännandemyndigheterna eller marknadskontrollmyndigheterna behöver annan information än den som framgår av bilaga VII för utförandet av deras uppgifter som följer av denna förordning, ska leverantören på begäran förse dem med denna information.

6.   Ett däck för vilket ändringar görs som är relevanta för däcketiketten eller produktinformationsbladet ska betraktas som en ny däcktyp. Leverantören ska i produktdatabasen ange när denne har upphört att släppa ut enheter av en viss däcktyp på marknaden.

7.   Efter det att den sista enheten av en däcktyp har saluförts på marknaden ska leverantörerna behålla informationen om den däcktypen i produktdatabasens efterlevnadsdel under en period på fem år.

Artikel 6

Däckdistributörernas skyldigheter

1.   Distributörer ska säkerställa att

a)

däcken på försäljningsstället är försedda med en däcketikett, i form av en dekal, som överensstämmer med de krav som anges i bilaga II, som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 4.1 a på väl synlig plats och fullt läsbar och att produktinformationsbladet finns tillgängligt, inbegripet, på begäran, i tryckt form, eller

b)

en tryckt däcketikett, som överensstämmer med de krav som anges i bilaga II, visas tydligt och kan ses av slutanvändaren på försäljningsstället, intill däcket, före försäljningen av ett däck som är en del av ett parti av ett eller flera identiska däck och att produktinformationsbladet finns tillgängligt.

2.   Distributörer ska säkerställa att alla visuella annonser för en viss däcktyp visar däcketiketten. Om priset för den typen av däck anges i den visuella annonsen ska däcketiketten visas intill prisuppgiften.

När det gäller visuella annonser på internet om en viss däcktyp får distributörer tillhandahålla däcketiketten i en kapslad skärmbild.

3.   Distributörer ska säkerställa att allt tekniskt reklammaterial som avser en viss däcktyp visar däcketiketten och inbegriper den information som anges i bilaga IV.

4.   Distributörer ska säkerställa att de, i de fall där däck som bjuds ut till försäljning inte förvaras synliga för slutanvändarna vid försäljningstidpunkten, tillhandahåller slutanvändaren en kopia av däcketiketten före försäljningen.

5.   Distributörer ska säkerställa att däcketiketten visas vid all pappersbaserad distansförsäljning och att slutanvändare kan få tillgång till produktinformationsbladet via en fritt tillgänglig webbplats, och kan begära en utskrift av produktinformationsbladet.

6.   Distributörer som använder telefonförsäljning ska informera slutanvändarna om klasserna av varje parameter på däcketiketten och informera slutanvändarna om att de kan få tillgång till däcketiketten och produktinformationsbladet via en fritt tillgänglig webbplats, och begära en utskrift av detta blad.

7.   För däck som säljs eller erbjuds till försäljning på internet, ska distributörerna säkerställa att däcketiketten visas intill prisuppgiften och att produktinformationsbladet är tillgängligt. Däcketikettens storlek ska vara sådan att den är väl synlig och läsbar och den ska ha samma proportioner som den storlek som anges i punkt 2.1 i bilaga II.

Distributörer får tillhandahålla däcketiketten för en viss typ av däck genom en kapslad skärmbild.

Artikel 7

Fordonsleverantörernas och fordonsdistributörernas skyldigheter

Om en slutanvändare har för avsikt att förvärva ett nytt fordon, ska fordonsleverantörerna och fordonsdistributörerna före försäljningen förse dessa slutanvändare med däcketiketten i fråga om de däck som erbjuds med eller monterats på fordonet och med relevant tekniskt reklammaterial samt säkerställa att produktinformationsbladet finns tillgängligt.

Artikel 8

Skyldigheter för tjänsteleverantörer

När en tjänsteleverantör som avses i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG tillåter försäljning av däck via sin webbplats, ska den tjänsteleverantören visa den däcketikett och det produktinformationsblad som leverantören tillhandahåller intill prisuppgiften samt informera distributören om skyldigheten att visa däcketiketten och produktinformationsbladet.

Artikel 9

Provnings- och mätmetoder

Den information som ska tillhandahållas enligt artiklarna 4, 6 och 7 om de parametrar som anges på däcketiketten ska erhållas i enlighet med de provningsmetoder som avses i bilaga I samt det laboratorieanpassningsförfarande som avses i bilaga V.

Artikel 10

Kontrollförfarande

Medlemsstaterna ska tillämpa det kontrollförfarande som anges i bilaga VI vid bedömning av överensstämmelsen för de deklarerade klasserna i denna förordning för var och en av de parametrar som anges i bilaga I.

Artikel 11

Medlemsstaternas skyldigheter

1.   Medlemsstaterna får inte förhindra utsläppandet på marknaden eller ibruktagandet av däck, inom sina territorier, om sådana däck överensstämmer med denna förordning.

2.   Om medlemsstaterna tillhandahåller några incitament som omfattar däck, ska sådana incitament inriktas på däck i klass A eller B avseende rullmotstånd eller väggrepp på vått underlag, i den mening som avses i bilaga I, del A respektive del B. Beskattning och skatteärenden ska inte utgöra incitament i den mening som avses i denna förordning.

3.   Om den berörda nationella myndigheten enligt definitionen i artikel 3.37 i förordning (EU) 2018/858 har tillräckliga skäl att anta ett en leverantör inte har säkerställt att däcketiketten är korrekt i enlighet med artikel 4.6 i den här förordningen, ska den, utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EU) 2019/1020, kontrollera att de klasser och de eventuella ytterligare uppgifter om prestanda som anges på däcketiketten motsvarar de värden och den dokumentation som leverantörerna har lämnat in, i enlighet med artikel 4.5 i den här förordningen.

4.   I enlighet med förordning (EU) 2019/1020 ska medlemsstaterna säkerställa att de nationella marknadskontrollmyndigheterna inför ett system med rutinmässiga och oanmälda inspektioner av försäljningsställena för att säkerställa efterlevnad av den här förordningen.

5.   Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner och kontrollmekanismer för överträdelse av denna förordning och av de delegerade akter som antagits i enlighet med denna förordning samt vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla dessa regler och åtgärder senast den 1 maj 2021 vilka inte redan tidigare har anmälts till kommissionen samt utan dröjsmål eventuella ändringar som berör dem.

Artikel 12

Marknadskontroll i unionen och kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden

1.   Förordning (EU) 2019/1020 ska tillämpas på de däck som omfattas av den här förordningen och de relevanta delegerade akter som antagits enligt den här förordningen.

2.   Kommissionen ska uppmuntra och stödja samarbete och utbyte av information om marknadskontroll rörande märkning av däck mellan de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för marknadskontroll eller har hand om kontrollen av däck som förs in på unionsmarknaden samt mellan dessa myndigheter och kommissionen, framför allt genom att involvera gruppen för administrativt samarbete för märkning av däck närmare.

3.   Medlemsstaternas nationella strategier för marknadskontroll som inrättats enligt artikel 13 i förordning (EU) 2019/1020 ska innefatta åtgärder för att säkerställa effektiv kontroll av efterlevnaden av den här förordningen.

4.   Marknadskontrollmyndigheterna får återkräva kostnaderna för inspektion av handlingar och provning av fysiska produkter från leverantören vid bristande överensstämmelse med denna förordning eller de relevanta delegerade akter som antagits enligt denna förordning.

Artikel 13

Delegerade akter

1.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 för att ändra

a)

bilaga II vad gäller däcketikettens innehåll och utformning,

b)

delarna D och E i bilaga I samt bilagorna II, III, IV, V, VI och VII genom att anpassa värdena, beräkningsmetoderna, och kraven i bilagorna till den tekniska utvecklingen.

2.   Kommissionen ska senast den 26 juni 2022 anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 för att komplettera denna förordning genom att införa nya informationskrav för regummerade däck i bilagorna, förutsatt att en lämplig provningsmetod finns tillgänglig.

3.   Kommissionen ska även ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 för att inkludera parametrar eller informationskrav avseende däckens nötning och körsträcka, så snart tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder för provning och mätning av däckens nötning och körsträcka är tillgängliga för användning av europeiska eller internationella standardiseringsorganisationer och förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Kommissionen har gjort en grundlig konsekvensbedömning.

b)

Kommissionen har genomfört ett vederbörligt samråd med berörda parter.

4.   Om lämpligt ska kommissionen vid förberedelsen av delegerade akter testa innehållet i och formatet för däcketiketterna på representativa kundgrupper i unionen för att säkerställa att däcketiketterna är lättförståeliga, samt offentliggöra resultaten.

Artikel 14

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 13 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 25 juni 2020. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 13 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.   En delegerad akt som antas enligt artikel 13 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 15

Utvärdering och rapport

Senast den 1 juni 2025 ska kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Rapporten ska innehålla en bedömning av hur effektivt denna förordning och de delegerade akter som antagits enligt denna förordning fått slutanvändarna att välja däck med bättre prestanda, med beaktande av inverkan av denna förordning och de delegerade akter som antagits enligt denna förordning på företag, drivmedelsförbrukning, säkerhet, utsläpp av växthusgaser, konsumenternas medvetenhet och marknadskontroll. Rapporten ska också innehålla en bedömning av kostnaderna för och fördelarna med en obligatorisk verifiering genom tredje part av den information som visas på däcketiketten, med beaktande av de erfarenheter som vunnits avseende den bredare ram som tillhandahålls genom förordning (EG) nr 661/2009.

Artikel 16

Ändring av förordning (EU) 2017/1369

I artikel 12.2 i förordning (EU) 2017/1369 ska led a ersättas med följande:

”a)

Att bistå marknadskontrollmyndigheterna när de utför sina uppgifter enligt denna förordning och relevanta delegerade akter, inbegripet genomdrivande av dessa, och enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/740 (*1).

Artikel 17

Upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009

Förordning (EG) nr 1222/2009 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 maj 2021.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VIII till den här förordningen.

Artikel 18

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 maj 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 maj 2020.

På Europaparlamentets vägnar

D.M. SASSOLI

Ordförande

På rådets vägnar

A. METELKO-ZGOMBIĆ

Ordförande


(1)  EUT C 62, 15.2.2019, s. 280.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 mars 2019 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 25 februari 2020 (EUT C 105, 31.3.2020, s. 1). Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 maj 2020 (ännu inte offentliggjord i EUT).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar (EUT L 342, 22.12.2009, s. 46).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller (EGT L 189, 18.7.2002, s. 12).

(6)  Föreskrift nr 117 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece) – Enhetliga bestämmelser om godkännande av däck med avseende på däckljud, väggrepp på vått underlag och/eller rullmotstånd [2016/1350] (EUT L 218, 12.8.2016, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU (EUT L 198, 28.7.2017, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/956 av den 28 juni 2018 om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (EUT L 173, 9.7.2018, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1242 av den 20 juni 2019 om fastställande av normer för koldioxidutsläpp från nya tunga fordon och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 595/2009 och (EU) 2018/956 och rådets direktiv 96/53/EG (EUT L 198, 25.7.2019, s. 202).

(10)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG (EUT L 151, 14.6.2018, s. 1).

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 (EUT L 169, 25.6.2019, s. 1).

(13)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.


BILAGA I

PROVNING, KLASSIFICERING OCH MÄTNING AV DÄCKPARAMETRAR

Del A: Drivmedelseffektivitetsklasser och rullmotståndskoefficient

Drivmedelseffektivitetsklassen ska fastställas och anges på däcketiketten på grundval av rullmotståndskoefficienten (RRC i N/kN) enligt den skala från ”A” till ”E” som anges i tabellen nedan, och mätas i enlighet med bilaga 6 till Unece-föreskrift nr 117 samt anpassas i enlighet med förfarandet för laboratorieanpassning som anges i bilaga V.

Om en däcktyp tillhör mer än en däckklass (t.ex. C1 och C2) ska den klassificeringsskala som tillämpas på den högsta däckklassen (t.ex. C2, inte C1) användas för att fastställa drivmedelseffektivitetsklassen för den däcktypen.

 

C1-däck

C2-däck

C3-däck

Drivmedels-effektivitetsklass

RRC i N/kN

RRC i N/kN

RRC i N/kN

A

RRC ≤ 6,5

RRC ≤ 5,5

RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

8,1 ≤ RRC ≤ 9,0

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

RRC ≥ 9,1

RRC ≥ 7,1

Del B: Klasser avseende väggrepp på vått underlag

1.

Klassen avseende väggrepp på vått underlag ska fastställas och anges på däcketiketten på grundval av indexet för väggrepp på vått underlag (G), enligt den skala från ”A” till ”E” som anges i tabellen nedan, beräknas i enlighet med punkt 2 och mätas i enlighet med bilaga 5 till Unece-föreskrift nr 117.

2.

Beräkning av index för väggrepp på vått underlag (G)

G = G(T)–0,03

där

G(T) = kandidatdäckets index för väggrepp på vått underlag mätt i en testcykel

 

C1-däck

C2-däck

C3-däck

Klass avseende väggrepp på vått underlag

G

G

G

A

1,55 ≤ G

1,40 ≤ G

1,25 ≤ G

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

1,25 ≤ G ≤ 1,39

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

1,10 ≤ G ≤ 1,24

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

0,95 ≤ G ≤ 1,09

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

G ≤ 0,94

G ≤ 0,79

Del C: Klass och det uppmätta värdet för externt däck- och vägbanebuller

Det uppmätta värdet för externt däck- och vägbanebuller (N, i dB(A)) ska anges i decibel och beräknas i enlighet med bilaga 3 till Unece-föreskrift nr 117.

Klass i fråga om externt däck- och vägbanebuller ska fastställas och anges på däcketiketten med utgångspunkt i de gränsvärden (LV) som anges i bilaga II, del C, till förordning (EG) nr 661/2009 i enlighet med följande:

N ≤ LV – 3

LV – 3 < N ≤ LV

N > LV

Image 1

Image 2

Image 3

Del D: Väggrepp på snö

Väggreppet på snö ska provas i enlighet med bilaga 7 till Unece-föreskrift nr 117.

Ett däck som uppfyller de minimivärden för indexet för väggrepp på snö som anges i Unece‐föreskrift nr 117 ska klassificeras som däck för användning i svåra vinterförhållanden och följande piktogram ska anges på däcketiketten.

Image 4

Del E: Väggrepp på is

Väggreppet på is ska provas i enlighet med tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder, inklusive där så är lämpligt internationella standarder, som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa kunskap.

Däcketiketten för ett däck som uppfyller de relevanta minimivärdena för indexet för väggrepp på is ska inkludera följande piktogram.

Image 5


BILAGA II

DÄCKETIKETTENS INNEHÅLL OCH UTFORMNING

1.   

Däcketikettens innehåll

1.1   

Information som ska finnas på däcketikettens övre del:

Image 6

1.2   

Information som ska finnas på däcketikettens nedre del när det gäller alla andra däck än de däck som uppfyller de minimivärden för indexet för väggrepp på snö som anges i Unece‐föreskrift nr 117 eller de relevanta minimivärdena för indexet för väggrepp på is, eller båda:

Image 7

1.3   

Information som ska finnas på däcketikettens nedre del när det gäller däck som uppfyller de minimivärden för indexet för väggrepp på snö som anges i Unece-föreskrift nr 117:

Image 8

1.4   

Information som ska finnas på däcketikettens nedre del när det gäller däck som uppfyller de relevanta minimivärdena för indexet för väggrepp på is:

Image 9

1.5   

Information som ska finnas på däcketikettens nedre del när det gäller däck som uppfyller både de relevanta minimivärden för indexet för väggrepp på snö som anges i Unece‐föreskrift nr 117 och minimivärdena för indexet för väggrepp på is:

Image 10

2.   

Däcketikettens utformning

2.1   

Utformning av däcketikettens övre del:

Image 11

2.1.1   

Utformning av däcketikettens nedre del när det gäller alla andra däck än de däck som uppfyller de minimivärden för indexet för väggrepp på snö som anges i Unece-föreskrift nr 117 eller de relevanta minimivärdena för indexet för väggrepp på is, eller båda:

Image 12

2.1.2   

Utformning av däcketikettens nedre del när det gäller däck som uppfyller de minimivärden för indexet för väggrepp på snö som anges i Unece-föreskrift nr 117:

Image 13

2.1.3   

Utformning av den nedre delen av däcketiketten för däck som uppfyller minimivärdena för indexet för väggrepp på is:

Image 14

2.1.4   

Utformning av däcketikettens nedre del när det gäller däck som uppfyller både de relevanta minimivärden för indexet för väggrepp på snö som anges i Unece-föreskrift nr 117 och minimivärdena för indexet för väggrepp på is:

Image 15

2.2   

För tillämpningen av punkt 2.1:

a)

Däcketikettens minsta storlek: 75 mm bred och 110 mm hög. Om däcketiketten trycks upp i ett större format ska den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

b)

Däcketikettens bakgrund: 100 % vit.

c)

Typsnitt: Verdana och Calibri.

d)

Dimensioner och specifikationer för däcketikettens beståndsdelar: enligt specifikationen ovan.

e)

Färgkoderna enligt CMYK – cyan, magenta, gult och svart – ska uppfylla samtliga följande krav:

Färgerna i EU-logotypen enligt följande:

Bakgrund: 100,80,0,0.

Stjärnor: 0,0,100,0.

Färgen på energilogotypen: 100,80,0,0.

QR-kod: 100 % svart.

Leverantörens firmanamn eller varumärke: 100 % svart i Verdana fet 7 pt.

Däcktypbeteckning: 100 % svart i Verdana normal 7 pt.

Däckstorleksbeteckning, belastningsindex och hastighetskategorisymbol: 100 % svart i Verdana normal 10 pt.

Däckklass: 100 % svart i Verdana normal 7 pt, högerjustering.

Bokstäverna i skalan för drivmedelseffektivitet och i skalan för väggrepp på vått underlag: 100 % vit i Calibri fet 19 pt. Bokstäverna ska vara centrerade på en axel 4,5 mm från pilarnas vänstra sida.

CMYK-färgkoder för pilarna i A–E-skalan för drivmedelseffektivitet enligt följande:

Klass A: 100,0,100,0.

Klass B: 45,0,100,0.

Klass C: 0,0,100,0.

Klass D: 0,30,100,0.

Klass E: 0,100,100,0.

CMYK-färgkoder för pilarna i A–E-skalan för väggrepp på vått underlag enligt följande:

A: 100,60,0,0.

B: 90,40,0,0.

C: 65,20,0,0.

D: 50,10,0,0.

E: 30,0,0,0.

Gränslinjer: vikt 0,5 pt, färgen ska vara 100 % svart.

Bokstav för drivmedelseffektivitetsklass: 100 % vit i Calibri fet 33 pt. Pilarna med drivmedelseffektivitetsklassen och med klassen avseende väggrepp på vått underlag samt motsvarande pilar i A–E-skalan ska vara placerade så att deras spetsar är i nivå med varandra. Bokstaven i pilen med drivmedelseffektivitetsklassen och med klassen avseende väggrepp på vått underlag ska vara placerad i centrum av pilens rektangulära del; pilen ska vara 100 % svart.

Piktogram för drivmedelseffektivitet: bredd 16 mm, höjd 14 mm, vikt 1 pt, färg: 100 % svart.

Piktogram för väggrepp på vått underlag: bredd 20 mm, höjd 14 mm, vikt 1 pt, färg: 100 % svart.

Piktogram för externt däck- och vägbanebuller: bredd 24 mm, höjd 18 mm, vikt 1 pt, färg: 100 % svart. Decibelantalet i högtalaren i Verdana fet 12 pt, enheten ”dB” i normal 9 pt. Intervallet för klasserna för externt däck- och vägbanebuller (A till C) centrerat under piktogrammet, med bokstaven för den tillämpliga klassen för externt däck- och vägbanebuller i Verdana fet 16 pt och de övriga bokstäverna för klasserna för externt däck- och vägbanebuller i Verdana normal 10 pt.

Piktogram för väggrepp på snö: bredd 15 mm, höjd 13 mm, vikt 1 pt, färg: 100 % svart.

Piktogram för väggrepp på is: bredd 15 mm, höjd 13 mm, vikt 1 pt, snedstreckningens vikt 0,5 pt, färg: 100 % svart.

Numret på förordningen ska vara 100 % svart och i Verdana normal 6 pt.


(1)  Föreskrifter nr 30 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser om godkännande av pneumatiska däck för motorfordon och släpvagnar till dessa (EUT L 201, 30.7.2008, s. 70).

(2)  Föreskrifter nr 54 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser om godkännande av pneumatiska däck för nyttofordon och släpvagnar till dessa (EUT L 183, 11.7.2008, s. 41).


BILAGA III

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Uppgifterna i däckets produktinformationsblad ska återfinnas i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med däcket och ska innehålla följande:

a)

Leverantörens eller tillverkarens firmanamn eller varumärke, om tillverkaren inte är densamma som leverantören.

b)

Däcktypbeteckningen.

c)

Däckstorleksbeteckningen, belastningsindexet och hastighetskategorisymbolen, i enlighet med Unece-föreskrift nr 30 eller Unece-föreskrift nr 54 när det gäller C1-däck, C2-däck och C3-däck.

d)

Däckets drivmedelseffektivitetsklass i enlighet med bilaga I.

e)

Däckets klass avseende väggrepp på vått underlag i enlighet med bilaga I.

f)

Däckets klass och decibelvärde avseende externt däck- och vägbanebuller i enlighet med bilaga I.

g)

En uppgift om däcket är ett däck för användning under svåra vinterförhållanden.

h)

En uppgift om däcket är ett däck med väggrepp på is.

i)

Det datum då tillverkningen av däcktypen inleddes (två siffror för att ange vecka och två siffror för att ange år).

j)

Det datum då tillverkningen av däcktypen upphörde, när detta är känt (två siffror för att ange vecka och två siffror för att ange år).


BILAGA IV

INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS I TEKNISKT REKLAMMATERIAL

1.   

Information om däck som ingår i det tekniska reklammaterialet ska lämnas i följande ordning:

a)

Drivmedelseffektivitetsklass (bokstav ”A” till ”E”).

b)

Klass för väggrepp på vått underlag (bokstav ”A” till ”E”).

c)

Klass för externt däck- och vägbanebuller och det uppmätta värdet i dB.

d)

En uppgift om däcket är ett däck för användning i svåra vinterförhållanden.

e)

En uppgift om däcket är ett däck med väggrepp på is.

2.   

Informationen som avses i punkt 1 ska uppfylla följande krav:

a)

Den ska vara lättläst.

b)

Den ska vara lättbegriplig.

c)

Om däck klassificeras olika inom en däckfamilj beroende på dimension eller andra egenskaper ska skillnaden mellan de däck som har lägst och högst prestanda anges.

3.   

Leverantörerna ska på sin webbplats också

a)

tillhandahålla en länk till kommissionens relevanta webbplats för denna förordning,

b)

förklara piktogrammen på däcketiketten,

c)

lägga ut ett meddelande som belyser det faktum att de faktiska drivmedelsbesparingarna och trafiksäkerheten i hög grad beror på förarnas beteende, i synnerhet följande:

Miljövänlig körning kan minska drivmedelsförbrukningen avsevärt.

Däcktrycket måste kontrolleras regelbundet för att optimera drivmedelseffektiviteten och väggreppet på vått underlag.

Säkerhetsavstånden måste alltid följas.

4.   

Leverantörerna och distributörerna ska på sin webbplats också, i förekommande fall, tillhandahålla ett meddelande som belyser det faktum att däck med väggrepp på is är särskilt avsedda för vägbanor som är täckta av is och kompakt snö och endast bör användas vid mycket svåra klimatförhållanden (t.ex. låga temperaturer) och att användning av däck med väggrepp på is vid mindre svåra klimatförhållanden (t.ex. våta förhållanden eller högre temperaturer) kan leda till suboptimal prestanda, särskilt när det gäller väggrepp på vått underlag, hantering och slitage.


BILAGA V

FÖRFARANDE FÖR LABORATORIEANPASSNING FÖR MÄTNING AV RULLMOTSTÅND

1.   Definitioner

För förfarandet för laboratorieanpassning för mätning av rullmotstånd, ska följande definitioner tillämpas:

1.

referenslaboratorium: ett laboratorium som ingår i nätverket av laboratorier, vilkas namn har publicerats för anpassningsförfarande i Europeiska unionens officiella tidning, för förfarandet för laboratorieanpassning och som med sin referensmaskin kan uppnå den noggrannhet avseende provningsresultat som fastställs i avsnitt 3.

2.

kandidatlaboratorium: ett laboratorium som deltar i förfarandet för laboratorieanpassning, men som inte är ett referenslaboratorium.

3.

anpassningsdäck: ett däck som provas under förfarandet för laboratorieanpassning.

4.

uppsättning anpassningsdäck: en uppsättning om fem eller flera anpassningsdäck för anpassning av en enda maskin.

5.

tillskrivet värde: ett teoretiskt värde för ett anpassningsdäcks rullmotståndskoefficient uppmätt i ett teoretiskt laboratorium som är representativt för nätverket av referenslaboratorier som används för förfarandet för laboratorieanpassning.

6.

maskin: varje spindel för däckprovning i en specifik mätmetod; till exempel ska två spindlar som verkar på samma trumma inte anses vara en maskin.

2.   Allmänna bestämmelser

2.1   Princip

Den uppmätta (m) rullmotståndskoefficienten framtagen i ett referenslaboratorium (l), (RRCm,l ), ska anpassas till de tillskrivna värdena i nätverket av referenslaboratorier.

Den uppmätta (m) rullmotståndskoefficienten framtagen av en maskin i ett kandidatlaboratorium (c), (RRCm,c ), ska vara anpassad genom ett självvalt referenslaboratorium i nätverket.

2.2   Urvalskrav för däck

Anpassningsdäck ska väljas för förfarandet för laboratorieanpassning i enlighet med följande kriterier. En uppsättning anpassningsdäck ska väljas för C1-däck och C2-däck tillsammans, och en uppsättning för C3-däck.

a)

Uppsättningen anpassningsdäck ska väljas så att den täcker intervallet av olika RRC för C1-däck och C2-däck tillsammans, eller för C3-däck, under alla omständigheter ska skillnaden mellan uppsättningen anpassningsdäckens högsta RRCm och uppsättningen anpassningsdäckens lägsta RRCm vara minst lika med

i)

3 N/kN för C1-däck och C2-däck, och

ii)

2 N/kN för C3-däck.

b)

RRCm i kandidat- eller referenslaboratorier (RRCm,c eller RRCm,l ) på grundval av deklarerade RRC-värden för varje anpassningsdäck i uppsättningen anpassningsdäck ska vara fördelade med jämn spridning.

c)

Värdena för belastningsindex ska täcka hela intervallet av däck som ska provas, så att värdena för vägmotstånd även täcker intervallet för de däck som ska provas.

Varje anpassningsdäck ska kontrolleras före användning och ska ersättas när

a)

anpassningsdäcket uppvisar egenskaper som gör det olämpligt för vidare provning, eller

b)

det finns RRCm,c -avvikelser eller RRCm,l -avvikelser som är större än 1,5 % i förhållande till tidigare mätningar efter korrigering av eventuell avvikelse hos maskinen.

2.3   Mätmetod

Referenslaboratoriet ska mäta varje anpassningsdäck fyra gånger och, i enlighet med punkt 4 i bilaga 6 till Unece-föreskrift nr 117, behålla de tre senaste resultaten för vidare analys och tillämpa de villkor som anges i punkt 3 i bilaga 6 till Unece-föreskrift nr 117.

Kandidatlaboratoriet ska mäta varje anpassningsdäck (n + 1) gånger (n specificeras i avsnitt 5 i den här bilagan), och behålla de n senaste resultaten för vidare analys, i enlighet med punkt 4 i bilaga 6 i Unece-föreskrift nr 117, och tillämpa de villkor som anges i punkt 3 i bilaga 6 i Unece-föreskrift nr 117.

Varje gång ett anpassningsdäck mäts, ska däcket/hjulenheten avlägsnas från maskinen och hela det provningsförfarande som avses i punkt 4 i bilaga 6 till Unece-föreskrift nr 117 ska upprepas.

Kandidat- eller referenslaboratoriet ska beräkna följande:

a)

Det uppmätta värdet för varje anpassningsdäck för varje mätning enligt punkterna 6.2 och 6.3 i bilaga 6 till Unece-föreskrift nr 117 (dvs. korrigerade för en temperatur på 25 °C och en trumdiameter på 2 m).

b)

Medelvärdet av de tre senast uppmätta värdena för varje anpassningsdäck (för referenslaboratorier) eller medelvärdet av de n senast uppmätta värdena för varje anpassningsdäck (för kandidatlaboratorier).

c)

Standardavvikelsen (σm ) enligt följande:

Image 16 Image 17

där

i

är indexet från 1 till p för anpassningsdäcken,

j

är indexet från 2 till n + 1 för de senaste upprepningarna av varje mätning för ett visst anpassningsdäck,

n + 1

är antalet upprepningar av däckmätningar (n + 1 = 4 för referenslaboratorier och n + 1 ≥ 4 för kandidatlaboratorier),

p

är antalet upprepningar av däckmätningar (p ≥ 5).

2.4   Dataformat som ska användas för beräkningar och resultat

Uppmätta RRC-värden korrigerade för trumdiameter och temperatur ska avrundas till två decimaler.

Därefter ska beräkningarna göras med alla siffror, utan ytterligare avrundning med undantag av de slutliga anpassningsekvationerna.

Alla standardavvikelsevärden ska anges med tre decimaler.

Alla RRC-värden ska anges med två decimaler.

Alla anpassningskoefficienter (A1 l , B1 l , A2 c och B2 c ) ska avrundas och anges med fyra decimaler.

3.   Krav för referenslaboratorier och för fastställande av tillskrivna värden

De tillskrivna värdena för varje anpassningsdäck ska fastställas av ett nätverk av referenslaboratorier. Vartannat år ska nätverket bedöma stabiliteten och giltigheten hos de tillskrivna värdena.

Varje referenslaboratorium som deltar i nätverket ska uppfylla specifikationerna i bilaga 6 till Unece-föreskrift nr 117 och ha en standardavvikelse (σm ) som

a)

inte är större än 0,05 N/kN för C1-däck och C2-däck, och

b)

inte är större än 0,05 N/kN för C3-däck.

Uppsättningarna anpassningsdäck som har valts ut i enlighet med avsnitt 2.2 ska mätas i enlighet med avsnitt 2.3 av varje referenslaboratorium i nätverket.

Det tillskrivna värdet för varje anpassningsdäck är medelvärdet av de uppmätta värden som angetts av referenslaboratorierna inom nätverket för detta anpassningsdäck.

4.   Förfarande för anpassning av ett referenslaboratorium till de tillskrivna värdena

Varje referenslaboratorium (l) ska anpassa sig till varje ny uppsättning tillskrivna värden och alltid efter varje betydande ändring av maskinen och varje avvikelse i övervakningsuppgifterna för maskinens kontrolldäck.

Anpassningen ska använda tekniken linjär regression på alla enskilda uppgifter. Regressionskoefficienterna A1 l och B1 l ska beräknas enligt följande:

RRC = A1 l × RRCm,l + B1 l

där

RRC

l

är det tillskrivna värdet för rullmotståndskoefficienten,

RRCm,

l

är det enskilda uppmätta värde för rullmotståndskoefficienten som uppmätts i referenslaboratoriet (l) (inklusive korrigeringar för temperatur och trumdiameter).

5.   Krav för kandidatlaboratorier

Kandidatlaboratorier ska upprepa anpassningsförfarandet minst vartannat år för varje maskin, och efter varje betydande ändring av maskinen och varje avvikelse i övervakningsuppgifterna för maskinens kontrolldäck.

En gemensam uppsättning med fem olika däck som har valts ut i enlighet med avsnitt 2.2, ska mätas i enlighet med avsnitt 2.3 först av kandidatlaboratoriet och sedan av ett referenslaboratorium. Fler än fem anpassningsdäck får provas på begäran av kandidatlaboratoriet.

Kandidatlaboratoriet ska förse det valda referenslaboratoriet med uppsättningen anpassningsdäck.

Kandidatlaboratoriet (c) ska uppfylla specifikationerna i bilaga 6 i Unece-föreskrift nr 117 och helst ha standardavvikelser (σm ) som

a)

inte är större än 0,075 N/kN för C1-däck och C2-däck, och

b)

inte är större än 0,06 N/kN för C3-däck.

Om kandidatlaboratoriets standardavvikelser (σm ) är högre än dessa värden efter fyra mätningar, varav de tre sista används för beräkningarna, ska antalet n + 1 av upprepade mätningar ökas enligt följande för hela partiet:

 

n + 1 = 1 + (σm /γ)2, avrundat till närmaste högre heltal

där

 

γ = 0,043 N/kN för C1-däck och C2-däck,

 

γ = 0,035 N/kN för C3-däck.

6.   Förfarande för anpassning av ett kandidatlaboratorium

Ett referenslaboratorium (l) i nätverket ska beräkna den linjära regressionen som funktion av alla enskilda uppgifter från kandidatlaboratoriet (c). Regressionskoefficienterna A2 c och B2 c ska beräknas enligt följande:

RRCm,l = A2 c × RRCm,c + B2 c

där

RRCm,l

är det enskilda uppmätta värde för rullmotståndskoefficienten som uppmätts i referenslaboratoriet (l) (inklusive korrigeringar för temperatur och trumdiameter),

RRCm,c

är det enskilda uppmätta värde för rullmotståndskoefficienten som uppmätts i kandidatlaboratoriet (c) (inklusive korrigeringar för temperatur och trumdiameter).

Om determinationskoefficienten R2 är lägre än 0,97, ska kandidatlaboratoriet inte anpassas.

Anpassat RRC för däck som provats av kandidatlaboratoriet ska beräknas enligt följande:

RRC = (A1 l × A2 c ) × RRCm,c + (A1 l × B2 c + B1 l )


BILAGA VI

KONTROLLFÖRFARANDE

Överensstämmelsen i fråga om denna förordning för de deklarerade klasserna vad gäller drivmedelseffektivitet, väggrepp på vått underlag samt externt däck- och vägbanebuller, och de deklarerade värdena, och eventuell ytterligare information på däcketiketten om prestanda, ska bedömas för varje däcktyp eller varje grupp av däck som leverantören har fastställt; detta ska göras i enlighet med ett av följande förfaranden:

1.

Först ska ett däck eller en uppsättning däck provas. Om de uppmätta värdena uppfyller kraven för den deklarerade klassen eller för det deklarerade uppmätta värdet för externt däck- och vägbanebuller inom den kontrolltolerans som avses i tabellen nedan ska däcketiketten anses överensstämma med denna förordning.

Om de uppmätta värdena inte uppfyller kraven för den deklarerade klassen eller för det deklarerade uppmätta värdet för externt däck- och vägbanebuller inom den kontrolltolerans som avses i tabellen nedan, ska ytterligare tre däck eller däckuppsättningar provas. Genomsnittsvärdet för de tre ytterligare däck eller däckuppsättningar som provats ska användas för att kontrollera den deklarerade informationen inom den kontrolltolerans som avses i tabellen nedan.

2.

Om de angivna klasserna och värdena för däcketiketten härrör från resultat av provning för typgodkännande enligt förordning (EG) nr 661/2009 eller Unece-föreskrift nr 117, får medlemsstaterna använda mätuppgifterna som erhållits vid provning av däckens produktionsöverensstämmelse som genomförts enligt det förfarande för typgodkännande som fastställs i förordning (EU) 2018/858.

Vid bedömning av mätuppgifterna som erhållits vid provning av produktionsöverensstämmelse ska man beakta kontrolltoleranserna som avses i tabellen nedan.

Uppmätt parameter

Kontrolltolerans

RRC (drivmedelseffektivitet)

Det anpassade uppmätta värdet får inte överstiga den övre gränsen (högsta RRC) för den deklarerade klassen med mer än 0,3 N/kN.

Externt däck- och vägbanebuller

Det uppmätta värdet får inte vara större än det deklarerade värdet av N med mer än 1 dB(A).

Väggrepp på vått underlag

Det uppmätta värdet G(T) får inte vara lägre än den nedre gränsen (det lägsta värdet av G) för den deklarerade klassen.

Väggrepp på snö

Det uppmätta värdet får inte vara lägre än det lägsta minimivärdet för väggrepp på snö.

Väggrepp på is

Det uppmätta värdet får inte vara lägre än det lägsta minimivärdet för väggrepp på is.


BILAGA VII

INFORMATION SOM SKA FÖRAS IN I PRODUKTDATABASEN AV LEVERANTÖREN

1.   

Information som ska föras in i produktdatabasens offentliga del:

a)

Leverantörens firmanamn eller varumärke, adress, kontaktuppgifter och annan rättslig identifiering.

b)

Däcktypbeteckningen.

c)

Däcketiketten i elektroniskt format.

d)

Klassen/klasserna och andra parametrar på däcketiketten.

e)

Produktinformationsbladets parametrar i elektroniskt format.

2.   

Information som ska föras in i produktdatabasens efterlevnadsdel:

a)

Däcktypbeteckning för samtliga motsvarande däcktyper som redan släppts ut på marknaden.

b)

En allmän beskrivning av däcktypen, inkl. mått, belastningsindex och hastighetskategori, tillräcklig för att medge en enkel och otvetydig identifiering.

c)

Protokoll för provning, klassificering och mätning av däckparametrarna som anges i bilaga I.

d)

De eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas i samband med att däcktypen monteras, installeras, underhålls eller provas.

e)

Däcktypens uppmätta tekniska parametrar, i förekommande fall.

f)

De beräkningar som utförts med de uppmätta tekniska parametrarna.


BILAGA VIII

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EG) nr 1222/2009

Denna förordning

Artikel 1.1

-

Artikel 1.2

Artikel 1

Artikel 2.1

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 2.2

Artikel 3.1

Artikel 3.1

-

Artikel 3.2

Artikel 3.2

Artikel 3.3

-

Artikel 3.4

-

Artikel 3.5

Artikel 3.3

Artikel 3.6

Artikel 3.4

Artikel 3.7

-

Artikel 3.8

Artikel 3.5

Artikel 3.9

-

Artikel 3.10

-

Artikel 3.11

Artikel 3.6

Artikel 3.12

Artikel 3.7

Artikel 3.13

Artikel 3.8

Artikel 3.14

Artikel 3.9

Artikel 3.15

Artikel 3.10

Artikel 3.16

Artikel 3.11

Artikel 3.17

-

Artikel 3.18

Artikel 3.12

Artikel 3.19

Artikel 3.13

Artikel 3.20

-

Artikel 3.21

-

Artikel 3.22

-

Artikel 3.23

-

Artikel 3.24

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 4.1

Artikel 4.1

Artikel 4.1 a

Artikel 4.1 a

Artikel 4.1 b

Artikel 4.1 b

Artikel 4.2

-

-

Artikel 4.2

-

Artikel 4.3

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.4

Artikel 4.5

-

Artikel 4.6

-

Artikel 4.7

-

Artikel 4.8

-

Artikel 4.9

-

Artikel 4.10

-

Artikel 5

Artikel 5.1

Artikel 6.1

Artikel 5.1 a

Artikel 6.1 a

Artikel 5.1 b

Artikel 6.1 b

-

Artikel 6.2

-

Artikel 6.3

Artikel 5.2

Artikel 6.4

Artikel 5.3

-

-

Artikel 6.5

-

Artikel 6.6

-

Artikel 6.7

Artikel 6

Artikel 7

-

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 10

Artikel 9.1

Artikel 11.1

Artikel 9.2

Artikel 11.1

Artikel 9.2, andra meningen

Artikel 4.5

Artikel 10

Artikel 11.2

-

Artikel 11.3

Artikel 11 a

-

Artikel 11 b

-

Artikel 11 c

Artikel 13.1 b

Artikel 12

Artikel 11.4

-

Artikel 11.5

-

Artikel 12

-

Artikel 13

-

Artikel 13.1

-

Artikel 13.2

-

Artikel 13.3

-

Artikel 13.4

-

Artikel 14

Artikel 13

-

Artikel 14

-

-

Artikel 15

Artikel 15

-

-

Artikel 16

-

Artikel 17

Artikel 16

Artikel 18

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

-

Bilaga III

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga IV

Bilaga VI

Bilaga IVa

Bilaga V

Bilaga V

-

-

Bilaga VII

-

Bilaga VIII