27.5.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 165/25


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/699

av den 25 maj 2020

om tillfälliga åtgärder avseende stämmor i europabolag och europeiska kooperativa föreningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 352,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

För att begränsa covid-19-utbrottet, som den 11 mars 2020 klassades som en pandemi av Världshälsoorganisationen, har medlemsstaterna infört en rad åtgärder som saknar motstycke, särskilt åtgärder som rör isolering av personer och social distansering.

(2)

Sådana åtgärder kan hindra företag och kooperativa föreningar från att uppfylla sina rättsliga förpliktelser enligt nationell bolagsrätt och unionsbolagsrätt, i synnerhet, genom att skapa stora svårigheter för dem att hålla stämmor.

(3)

På nationell nivå har medlemsstaterna infört nödåtgärder till stöd för bolag och kooperativa föreningar som ger dem de verktyg och den flexibilitet som krävs under de rådande exceptionella omständigheterna som uppstått till följd av covid-19-pandemin. I synnerhet har många medlemsstater gjort det möjligt att använda digitala verktyg och processer för att hålla stämmor och de har förlängt tidsfristerna för hållande av stämmor under 2020.

(4)

På unionsnivå regleras europabolag genom rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (1) och europeiska kooperativa föreningar regleras genom rådets förordning (EG) nr 1435/2003 (2). Båda förordningarna föreskriver att en stämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Med hänsyn till de rådande exceptionella omständigheterna som uppstått till följd av covid-19-pandemin bör ett tillfälligt undantag från detta krav medges. Eftersom hållandet av stämmor är av avgörande betydelse för att säkerställa att lagstadgade eller ekonomiskt nödvändiga beslut fattas i rätt tid, bör europabolag och europeiska kooperativa föreningar tillåtas hålla sina stämmor inom 12 månader efter räkenskapsårets utgång under förutsättning att de hålls senast den 31 december 2020. Eftersom det rör sig om en tillfällig åtgärd på grund av de exceptionella omständigheter som uppstått till följd av covid-19-pandemin bör det undantaget endast tillämpas på stämmor som ska hållas under 2020.

(5)

I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs inga andra befogenheter för antagandet av denna förordning än de som anges i artikel 352.

(6)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att tillhandahålla en tillfällig nödlösning för europabolag och europeiska kooperativa föreningar som gör det möjligt för dem att avvika från bestämmelserna i förordning (EG) nr 2157/2001 och förordning (EG) nr 1435/2003 avseende tidpunkten för hållande av stämmor, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av dess omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(7)

Mot bakgrund av att den sexmånadersperiod som avses i förordningarna (EG) nr 2157/2001 och (EG) nr 1435/2003 kommer att löpa ut i maj eller juni 2020, och med tanke på att tidsfristerna för sammankallande måste beaktas, bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt.

(8)

Med beaktande av ärendets brådskande karaktär har det ansetts lämpligt att föreskriva ett undantag från den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till EU-fördraget, EUF-fördraget och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillfällig åtgärd avseende bolagsstämmor i europabolag

Om ett europabolag, i enlighet med artikel 54.1 i förordning (EG) nr 2157/2001 ska hålla en bolagsstämma under 2020, får det, genom undantag från den bestämmelsen, hålla stämman inom 12 månader efter räkenskapsårets utgång, förutsatt att stämman hålls senast den 31 december 2020.

Artikel 2

Tillfällig åtgärd avseende föreningsstämmor i europeiska kooperativa föreningar

Om en europeisk kooperativ förening, i enlighet med artikel 54.1 i förordning (EG) nr 1435/2003 ska hålla en föreningsstämma under 2020, får den, genom undantag från den bestämmelsen, hålla stämman inom 12 månader efter räkenskapsårets utgång, förutsatt att stämman hålls senast den 31 december 2020.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 maj 2020.

På rådets vägnar

Ordförande

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (EGT L 294, 10.11.2001, s. 1).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) (EUT L 207, 18.8.2003, s. 1).