3.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 174/341


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/690

av den 17 december 2019

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller de förtecknade sjukdomar som omfattas av unionsövervakningsprogram, det geografiska tillämpningsområdet för dessa program och de förtecknade sjukdomar för vilka sjukdomsfria anläggningskretsar får upprättas

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (1), särskilt artikel 30.1 a och artikel 37.4 första stycket b, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2016/429 fastställs bestämmelser om förebyggande och bekämpning av djursjukdomar som kan överföras till djur eller till människor, inklusive bestämmelser om övervakning, utrotning och beviljande av sjukdomsfri status för anläggningskretsar.

(2)

I förordning (EU) 2016/429 upprättas en harmoniserad förteckning över överförbara djursjukdomar (nedan kallade förtecknade sjukdomar) som utgör en risk för djurs eller människors hälsa i unionen, antingen i hela unionen eller delar därav.

(3)

I artikel 28 i förordning (EU) 2016/429 föreskrivs unionsövervakningsprogram för vissa förtecknade sjukdomar. I artikel 30 i den förordningen föreskrivs att det genom en genomförandeakt ska fastställas vilka av de förtecknade sjukdomarna som ska omfattas av unionsövervakningsprogram, inklusive det geografiska tillämpningsområdet för sådana program.

(4)

Genom förordning (EU) 2016/429 upphävs rådets direktiv 2005/94/EG (2) från och med den 21 april 2021. I rådets direktiv 2005/94/EG föreskrivs obligatoriska övervakningsprogram för aviär influensa hos fjäderfä och vilda fåglar. De obligatoriska övervakningsprogrammen för aviär influensa fortsätter att vara viktiga för att säkerställa en hög övervakningsnivå i unionen, på grund av den högpatogena aviära influensans påverkan på djurhälsan. Programmen bör även omfatta övervakning av vissa områden med förhöjd risk för att lågpatogent aviärt influensavirus muterar till högpatogent aviärt influensavirus. Övervakningen av aviär influensa bidrar också till kunskapen om virus som utgör en potentiell zoonotisk risk. Denna skyldighet bör därför återspeglas i förordning (EU) 2016/429, genom unionsövervakningsprogram för aviär influensa.

(5)

Enligt den harmoniserade förteckningen över överförbara djursjukdomar i förordning (EU) 2016/429 görs skillnad mellan högpatogen aviär influensa och infektioner med lågpatogent aviärt influensavirus. För att säkerställa enhetlighet bör denna skillnad avspeglas i tillämpningsområdet för unionsövervakningsprogram.

(6)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 (3) fastställs bland annat kriterierna för att fastställa de förtecknade sjukdomar som omfattas av unionsövervakningsprogram och innehållet i programmen. Högpatogen aviär influensa och infektion med lågpatogent aviärt influensavirus överensstämmer med dessa kriterier.

(7)

Enligt artikel 37 i förordning (EU) 2016/429 får medlemsstaterna ansöka om erkännande av sjukdomsfri status i anläggningskretsar avseende de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 a, b och c i den förordningen. Man bör fastställa i en genomförandeakt för vilka av dessa förtecknade sjukdomar som den sjukdomsfria statusen för anläggningskretsar kan fastställas.

(8)

Genom förordning (EU) 2016/429 upphävs rådets direktiv 2006/88/EG (4) från och med den 21 april 2021. I rådets direktiv 2006/88/EG föreskrivs att sjukdomsfria anläggningskretsar (i det direktivet kallade delområden) inrättas för förtecknade sjukdomar hos vattenlevande djur, i enlighet med Aquatic Animal Health Code från Världsorganisationen för djurhälsa (OIE). För att göra det lättare att upprätthålla den sjukdomsfria statusen i anläggningskretsar bör de sjukdomar hos vattenlevande djur som ingår i den förteckningen så långt som möjligt användas för att fastställa de förtecknade sjukdomar för vilka sjukdomsfri status i anläggningskretsar kan fastställas i enlighet med förordning (EU) 2016/429.

(9)

Eftersom de bestämmelser i förordning (EU) 2016/429 som reglerar de frågor som omfattas av den här förordningen ska tillämpas från och med den 21 april 2021, bör den här förordningen tillämpas från och med samma dag.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De förtecknade sjukdomar som omfattas av unionsövervakningsprogram i enlighet med artikel 28 i förordning (EU) 2016/429 och det geografiska tillämpningsområdet för sådana program anges i bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

De förtecknade sjukdomar för vilka sjukdomsfri status i anläggningskretsar får fastställas i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) 2016/429 anges i bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 21 april 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2019.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (EUT L 10, 14.1.2006, s. 16).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om övervakning, utrotningsprogram och sjukdomsfri status för vissa förtecknade och nya sjukdomar (se sidan 211 i detta nummer av EUT).

(4)  Rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (EUT L 328, 24.11.2006, s. 14).


BILAGA I

FÖRTECKNADE SJUKDOMAR SOM OMFATTAS AV UNIONÖVERVAKNINGSPROGRAM

GEOGRAFISKT TILLÄMPNINGSOMRÅDE FÖR UNIONSÖVERVAKNINGSPROGRAM

Högpatogen aviär influensa

Medlemsstatens hela territorium

Infektion med lågpatogent aviärt influensavirus

Medlemsstatens hela territorium


BILAGA II

FÖRTECKNADE SJUKDOMAR FÖR VILKA SJUKDOMSFRI STATUS I ANLÄGGNINGSKRETSAR FÅR FASTSTÄLLAS

Epizootisk hematopoietisk nekros

Viral hemorragisk septikemi

Infektiös hematopoietisk nekros

Infektion med ILA HPRΔ-virus

Infektion med Mikrocytos mackini

Infektion med Perkinsus marinus

Infektion med Bonamia ostreae

Infektion med Bonamia exitiosa

Infektion med Marteilia refringens

Infektion med Taura-syndromvirus

Infektion med yellowheadvirus

Infektion med WSS-virus